KJE SE SLOVENSKO NEHA - se...آ  2013-02-05آ  KJE SE SLOVENSKO NEHA IN HRVAإ KO ZAؤŒNE Slovensko-hrvaإ،ka

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KJE SE SLOVENSKO NEHA - se...آ  2013-02-05آ  KJE SE SLOVENSKO NEHA IN HRVAإ KO ZAؤŒNE...

 • dr. Marko Zajc

  IN HRVAŠKO ZAČNE

  Slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja

  KJE SE SLOVENSKO

  NEHA

 • KJE SE SLOVENSKO NEHA

  IN HRVAŠKO ZAČNE

  Slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja

  Avtor dr. Marko Zajc

  Urednik Marko Vidic

  Jezikovni pregled Andreja Mitič Štirn

  Oprema in oblikovanje Kaja Aleš Luznar

  Računalniški prelom Dušan Obštetar

  Izdala in založila Založba Modrijan, d. o. o.

  Za založbo Branimir Nešović

  Natisnila Tiskarna Ljubljana, d.d.

  Ljubljana 2006 Prva izdaja

  V skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je brez pisnega dovoljenja založbe prepovedano kakršnokoli reproduciranje te knjige oz. kateregakoli njenih delov.

  Knjiga je izšla z denarno pomočjo Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

  341.222(497.4:497.5)(091) 94(497.4/.5)”18/1918”

  ZAJC, Marko, 1975- Kje se slovensko neha in hrvaško začne : slovensko-hrvaška meja

  v 19. in na začetku 20. stoletja / Marko Zajc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

  ISBN-10 961-241-142-5 ISBN-13 978-961-241-142-8

  230250240

  www.modrijan.si

  KJE SE SLOVENSKO NEHA.qxd 24/1/13 12:12 Page 2

 • Vsebina

  UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  I. KRALJESTVO SLAVE Filološke avtoritete o Slovencih in Hrvatih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Josef Dobrovský in Jernej Kopitar o razmerju med Slovenci in Hrvati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Herder in Dobrovský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Kopitar, Karantanija in Vodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Spor med Kopitarjem in Dobrovskim o razmerju med Slovenci in Hrvati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Začetek karantansko-panonske teorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Šafárik in Kollár o Slovencih in Hrvatih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  »Mladi« Šafárik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  »Slovanski prorok, naroda spasitel!« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  »Stari« Šafárik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  II. ILIRIZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Književne razmere v Hrvaški, Slavoniji in Dalmaciji pred začetkom Gajevega delovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Baročno hrvaštvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Razvoj Gajeve nacionalne integracijske ideologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Kje so pa Hrvati? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Gajeva »Zgodovina« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Kam s Slovenci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Vrnitev Slovencev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Ilirizem plemiškega naroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  »Natio croatica« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Disertacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Različne interpretacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Gornji Iliri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Književne razmere v slovenskih deželah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Štajerska mladost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  KJE SE SLOVENSKO NEHA.qxd 24/1/13 12:12 Page 3

 • Začetki Vrazove razcepljenosti med Zagrebom in Ljubljano . . . . . . . 55

  Vrazova prva objava v Danici ilirski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  »Gornja-ilirska podnarječja jesu neke pravilne slovničke forme zaderžala« Slovensko pojmovanje ilirske književne enotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  »Jakob Cerovčan Slovenec s slovenie in Stanko Vraz Ilir iz Velike Ilirije.« Dokončen prelom s slovenščino in jezikovni dualizem . . . . . . . . . . . . 61

  Delovanje slovenskih ilircev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  »Znajte, Zagreb stoji na slovenskom zemljištu« Vrazovo sprejemanje panonsko-karantanske teorije . . . . . . . . . . . . . . 65

  Slovenci/Iliri – Slovaki/Čehoslovaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  Razmerje med politiko in nacionalno ideologijo pri Hrvatih in Srbih pred letom 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Gajeva uradna in tajna politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Načertanije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  III. SLOVENSKO-HRVAŠKI ODNOSI IN MEJA V LETIH 1848–50 . . . . . . . . . . . . . . 77

  Ideja slovensko-hrvaške zveze v programskih spisih v letih 1848–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Zedinjena Slovenija in zveza s troedino kraljevino . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Hrvaški programski spisi in Slovenci Med zgodovinskim in naravnim pravom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  Hrvaški sabor in zahteve po priključitvi slovenskih dežel . . . . . . . . . 82

  Slovenci in Utješenovićev program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Slovensko-hrvaški odnosi v časopisju v letih 1848–50 . . . . . . . . . . . . . . . 86

  Pisati v slovenščini ali ilirščini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  Majar in njegovo videnje jezikovnega problema . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Jezikovna ali politična zveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  IV. SLOVENSKO-HRVAŠKA MEJA V DOBI BACHOVEGA ABSOLUTIZMA . . . . . . . . 95

  Miklošičeva razdelitev jugoslovanskih narodov in književni dogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Miklošičevi filološki kriteriji za razlikovanje med Slovenci, Hrvati in Srbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Književni dogovor leta 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Etnografski vidiki slovensko-hrvaške meje v petdesetih letih 19. stoletja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Kje se slovensko neha in hrvaško začne

  KJE SE SLOVENSKO NEHA.qxd 24/1/13 12:12 Page 4

 • Peter Kozler in slovensko-hrvaška meja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Karl Czoernig in slovensko-hrvaška meja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  Fickerjeva interpretacija Czoerniga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  Hrvati in Srbi ter filološki koncepti razdelitve južnih Slovanov . . . . . . 108

  Hrvati so se »hervali«, Srbi so »sužnji (servi)« Starčević proti Karadžiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  »Hrvati so prvi uvedli štokavščino« Šulek in Daničić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  Kukuljevićeva zavrnitev Karadžića in primer njegovega sprejemanja koncepta hrvaških kajkavcev kot Slovencev . . . . . . . . . 110

  Slovensko-hrvaška meja in filološki koncept razdelitve južnih Slovanov v petdesetih letih 19. stoletja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  »Kadno ste dirnuli u serčiku hervatske oduževljenosti – u Zagorje« Problem hrvaških kajkavcev v slovenskem in hrvaškem časopisju za časa neoabsolutizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  »V kterih krajih bivajo Slovenci, v kterih Horvati?« Klun-Karadžićeva anketa v letih 1858–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  »Krivi put teorije Vuk-Miklošićeve« Hrvaški odmevi na Klun-Karadžićevo anketo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  »U te osebujnosti ne smije dirati ni Hrvat ni Srbin« Filološki koncepti in nacionalna ideologija Franja Račkega . . . . . . . 119

  Vpliv teze o slovenskem izvoru kajkavskih Hrvatov na slovensko-hrvaške odnose v neoabsolutizmu . . . . . . . . . . . . . . . . 120

  V. SLOVENSKO-HRVAŠKI ODNOSI IN MEJA V ŠESTDESETIH LETIH V. 19. STOLETJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123