020-10 HRB 2010 - pwc.com .Florida • Gabor Slovensko • GRAFOBAL • Heineken Slovensko Sladovne

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 020-10 HRB 2010 - pwc.com .Florida • Gabor Slovensko • GRAFOBAL • Heineken Slovensko Sladovne

 • HumanResourceBenchmarking

  Databanka kovch HR indiktorov zameranch na

  Diagnzu riadenia udskch zdrojov

  2010

 • Analyzovan oblasti:

  Firemn vsledky poukazuj na to, i zamestnanci s

  skutone konkurennou vhodou firmya predstavuj zklad akchkovekvah o prioritch v riaden udskchzdrojov v danej firme

  uruj nvratnos investci doudskch zdrojov

  Prklad indiktorov: Obrat, nklady a zisk na zamestnanca Produktivita prce a pridan hodnota

  (nvratnos investcie)

  Odmeovanie a zamestnaneckvhody identifikuje konkurencieschopnos

  odmeovacch balkov pomha pri urovan politiky

  odmeovania a zamestnaneckchvhod

  Prklad indiktorov: Nklady na odmeovanie truktra odmeovania Pozcia na trhu odmeovania Zvyovanie miezd Podiel variabilnej zloky Zamestnaneck vhody

  Sprvanie v organizcii odra mieru angaovanosti alebo

  lojlnosti zamestnancov ako prejav ichsprvania

  poukazuje na vzah medzi mierouabsencie a vkou nkladovspolonosti

  Prklad indiktorov: Fluktucia Priny rozviazania pracovnho

  pomeru Absencia Sledovanie motivcie a spokojnosti

  zamestnancov

  Nbor a vber meria efektvnos nborovho procesu,

  ale aj to, ako je spolonos vnmanpotencilnymi uchdzami

  poukazuje na atraktivituzamestnvatea na pracovnom trhu

  Prklad indiktorov: Intern a extern nbor Nklady na obsadenie jednej pozcie as strven vberovm procesom spenos obsadenia vonej pozcie Nklady na nbor absolventov

  Vzdelvanie a rozvoj uruje, ak vhu organizcie prikladaj

  vzdelvaniu a rozvoju svojichzamestnancov rovou a truktrouinvestci do rozvoja zamestnancov

  Prklad indiktorov: Vstupn kolenia Nklady na kolenia as strven na koleniach Penetrcia kolen Typy kolen Extern a intern kolenia Mobilita talentov

  Organizan truktra analyzuje poet zamestnancov

  v jednotlivch HR tvaroch, celkovnklady HR oddelenia, jeho truktru,mnostvo outsourcovanch innost

  Prklad indiktorov: Poet zamestnancov na jednho

  personalistu Nklady HR oddelenia Priemern odmena personalistu Miera outsourcingu

  Pome vm zodpoveda nasledujce otzky:

  Akm spsobom HR procesy prispievaj k dosahovaniupodnikovch cieov?

  Ako mera efektivitu a produktivitu udskho kapitlu?

  Ak s metdy, nklady, koncepcie a best practice vovetkch oblastiach riadenia udskch zdrojov: nbora vber, hodnotenie vkonu, odmeovanie, vzdelvaniea rozvoj, personlna stratgia, stabilizcia zamestnancov,motivcia a spokojnos, riadenie absencie?

  Ak priority maj spolonosti stanoven v stratgii riadeniaudskch zdrojov?

  Ak indiktory pouva pre personlne riadeniea personlny controlling?

  Do akej miery firmy vyuvaj outsourcing personlnychsluieb?

  Ak s priny fluktucie zamestnancov?

  Diagnza riadenia udskch zdrojov

  Prieskum HR Benchmarking poskytuje prehadn a praktick prepojenie indiktorovvkonnosti udskho kapitlu s finannmi vsledkami firmy. Kadorone mapujeme situciuna slovenskom trhu v oblasti riadenia udskho kapitlu a vyhodnocujeme vzjomn vplyvukazovateov, pomocou ktorch je mon diagnostikova konkurencieschopnos firmy v oblastiudskch zdrojov. HR Benchmarking je jedinen tdia, ktor vm pome identifikova slabmiesta v riaden udskch zdrojov a uri priority na zlepenie.

  Databanka kovch HR indiktorovTakmer 100 indiktorov (KPI) v oblasti riadenia udskch zdrojov, ktor s prepojen na vkon celej organizcie.

 • Vstupy

  Indiktory s analyzovan podakategri:

  Sektory Cel slovensk trh Vekos spolonosti Rast obratu spolonosti Pracovn kategrie

  Vstupy projektu HR Benchmarking sk dispozcii na CD-ROMev slovenskom aj anglickom jazyku.Kompletn vstup obsahuje:

  Zveren sprva

  kompletn analza takmer 100kovch HR indiktorov

  porovnanie s trhom a dostupnmisektormi

  prehadn grafick a tabukovzobrazenie kvantitatvnycha kvalitatvnych dajov

  prehad vetkch indiktorovvrtane metodiky ich vpotu

  HR Scorecard

  vkaz o personlnom riaden obsahuje vybran ukazovatele

  a me sli ako hlavn vkazo riaden udskch zdrojov prevrcholov manament spolonosti

  poskytuje porovnanie vntornhonastavenia systmu riadeniaudskch zdrojov s trhovmivsledkami

  Saratoga Empiricky overen model merania vkonnosti v riadenudskch zdrojov, ktor sa pouva vo viac ako 35 krajinchsveta.

  Bezpenos prenosu dt Kad astnk je veden pod pecilnym viacmiestnymkdom a dotaznky s chrnen uvateskm heslom. Vetkydaje s v databze spracovan anonymne.

  Odborn asistenciaSprvnos a jednotnos dajov zabezpeuj nai odbornci,ktor s vm k dispozcii na konzultcie.

  Uvatesky jednoduch dotaznkastnci vyplnia elektronick dotaznk, ktor obsahujenpovede, metodiku a vysvetlenia tkajce sa jednotlivchpojmov.

  N prstup a metodolgia

  Harmonogram

  3 5/2010 6 7/2010 8/2010 9/2010

  Zber vstupnch dajov Analza dt Publikcia zverenej sprvy Sptn vzba od astnkov

  70 %

  60 %

  50 %

  40 %

  30 %

  20 %

  10 %

  0 %

  Medin Priemer

  Autom

  obilov

  priem

  ysel

  Banko

  vnctv

  o

  Elektro

  techni

  ck pr

  iemyse

  l

  Energ

  etika

  Expre

  sn pr

  eprava

  Farm

  cia

  Finan

  n slu

  by

  Infokom

  (ICT)

  Obcho

  d a dis

  tribci

  a

  Ostatn

  Rchl

  oobrt

  kov to

  var

  Stroj

  rstvo

  Vrob

  a

  Zdrav

  otnck

  e zaria

  denia

  Cel v

  zorka

  Celkov extern fluktucia

 • astnci naich doterajch prieskumov, ktor shlasili s uverejnenm mena spolonosti:

  Automobilov priemysel/Automotive: Brose Bratislava DURAAutomotive Body & Glass Systems Components GETRAG FORDTransmissions Slovakia GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA HallaClimate Control Slovakia HBPO Slovakia INERGY AutomotiveSystems Slovakia JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL KIAMotors Slovakia IAC Group (Slovakia) MAR SK MatadorAutomotive Miba Steeltec PCA Slovakia Plastic Omnium AutoExteriors SAS Automotive SEWS Slovakia TOWERAUTOMOTIVE TRW Automotive (Slovakia) VALEO SLOVAKIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA Vojensk opravrensk podnik Trenn YAZAKI SLOVAKIA ZF Boge Elastmetall Slovakia

  Bankovnctvo/Banking: eskoslovensk obchodn banka Dexiabanka Slovensko HSBC Bank ING Bank Potov banka Slovensk sporitea Tatra banka UniCredit Bank Slovakia VOLKSBANK Slovensko VB

  Dovozcovia automobilov/Cars Importers: Kia Motors Sales Slovensko MIKONA SCANIA SLOVAKIA Summit Motors Bratislava TEMPUS AWT BAVARIA TOYOTA MOTOR SLOVAKIA Volvo TruckSlovak

  Elektrotechnick priemysel/Electrical Engineering: BK Electric DELIPRO Delta Electronics (Slovakia) ELEKTROKARBON ELEKTRONIKA SLOVENSKO Eltek Valere GE InspectionTechnologies Power-One PPC ab Yazaki Wiring TechnologiesSlovakia

  Energetika/Utilities: Dalkia KLFENERGETIKA NAFTA Slovenskelektrizan prenosov sstava Slovensk elektrrne Slovenskplynrensk priemysel Stredoslovensk energetika VUJE Vchodoslovensk energetika Zpadoslovensk energetika

  Expresn preprava/Express Transport: DHL Express (Slovakia) Direct Parcel Distribution SK KUEHNE + NAGEL LINDBERGH &DACHSER Rhenus Logistics SCHENKER Slovak Parcel Service TNT Express Worldwide

  Farmaceutick priemysel/Pharmacy: Abbott Laboratories Slovakia Bayer BELUPO Benela Boehringer Ingelheim Pharma Delpharmea Nutraceuticals SK EGIS SLOVAKIA GlaxoSmithKlineSlovakia MEDOCHEMIE LTD MERCK MERCK Pharma PhoenixZdravotncke zsobovanie Roche Slovensko S&D Pharma Limited sanofi-aventis Pharma Slovakia SERVIER SLOVENSKO ScheringPlough Central East AG Solvay Pharma TEVA PharmaceuticalsSlovakia Valeant Czech Pharma Zentiva

  Hotely/Hotels: Apartmny DIAMOND HOTELS SLOVAKIA (HotelCrowne Plaza) Falkensteiner Hotel Bratislava (Hotel FalkensteinerBratislava) Hotel Boboty Hotel Lesn SOREA (Hotel SOREABank)

  Informan a telekomunikan technolgie/ICT: Adastra Advanced ANASOFT APR Ardaco Beset CEGEDIM SK CLEVERLANCESlovakia CQ service CSA Systems CSC Computer Sciences DelCom Slovakia Dell ELCOM FINESOFT FREQUENTIS GAMO IBM Slovensko INDRA Slovakia IPESOFT itelligence Oracle Slovensko PORTHUS SLOVAKIA PosAm s IT SolutionsSK S&T Varias Siemens Program and System Engineering SlovakTelekom Slovanet SMS Slovakia Softec SOITRON SunMicrosystems Slovakia Tecton Telenor Slovakia Tempest T-Mobile Slovensko Tronet ui 42 VNET

  Obchod a distribcia/Trade and Distribution: ALFA LAVAL Slovakia Arcelor Mittal Distribution Slovak Republic AVON Cosmetics BUDERUS Vykurovacia technika CANON SLOVAKIA CARRIERTRANSICOLD SLOVAKIA DISKUS Electrolux Slovakia HEIDELBERG Slovensko Heineken Slovensko Distribcia HiltiSlovakia Honeywell IKEA Bratislava Jungheinrich Konica MinoltaSlovakia KONTURA LEGRAND Slovensko NAY ORIFLAMESLOVAKIA PARKETT PLUS Philips Slovakia Phoenix Zeppelin Samsung Electronics Magyar Slovensk vbor pre UNICEF KODA AUTO Slovensko ST. NICOLAUS-trade Syngenta Slovakia Toyota Material Handling Slovensko Vaa stravovacia VELUXSLOVENSKO WRTH International Trading

  Poisovnctvo/Insurance: Allianz-Slovensk poisova AMSLICO AIGLife poisova APOLLO zdravotn poisova esk poisova-Slovensko SOB Poisova DVERA zdravotn poisova ING

  ivotn poisova Poisova Slovenskej sporitene Union poisova Union zdravotn poisova

  Rchloobrtkov tovar/FMCG: Coca-Cola HBC Slovensk republika DANONE FORNETTI SLOVAKIA HARTMANN-RICO HeinekenSlovensko I.D.C. Holding Imperial Tobacco Slovakia Kraft FoodsSlovakia Kysuck pekrne Mets Tissue Milex Galanta Mraziarne PALMA-TUMYS PEPSI-COLA SR PODRAVKAINTERNATIONAL RAJO Slovensk cukrovary SYRRE BELSLOVENSKO VANAPO

  Vroba/Manufacturing: ABB ALYA AMYLUM SLOVAKIA BAUMIT Calmit Cementre Lietavsk Lka Continental Matador Rubber Continental Matador Truck Tires CROWN Packaging Slovakia DOKA DREVO ELBA EUROCAST Koice Evonik Fermas Florida