49

Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 2: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 3: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 4: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 5: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 6: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 7: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 8: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 9: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 10: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 11: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 12: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica
Page 13: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

1

Republika e KosovësRepublika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës JugoreOpstina Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

DOSJA E ANKANDIT PUBLIK

(Për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër pesëmbëdhjetë (15) vite të pronës sëpaluajtshme komunale – Qendra Tregtare në Mitrovicë)

Kjo dosje përbëhet nga katër pjesë:

Pjesa A: Procedurat e dhënies në shfrytëzim dhe instruksionet për plotësimin e dosjes;

Pjesa B: Draft Kontrata e cila përfshinë dispozitat kontraktuale të cilat duhet pranuar ngaofertuesi i suksesshëm i ankandit publik;

Pjesa C: Format që duhet përdorur në procedurë të ankandit publik;

Pjesa D: Vizatimet teknike të Qendrës Tregtare;

Pjesa E: Vendimet e Komunës së Mitrovicës për dhënie në shfrytëzim të pronës sëpaluajtshme komunale.

Page 14: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

2

TEMA: FTESË PËR PJESËMARRJE NË ANKAND PUBLIK PËR DHËNIE

NË SHFRYTËZIM AFATSHKURTËR TË PRONËS SË PALUAJTSHMEKOMUNALE “QENDRA TREGTARE MITROVICË”

Ju faleminderit për interesimin e juaj për pjesëmarrje në aktivitetin e lartë përmendur.

Sipas kërkesës suaj, ju lutem gjeni të bashkangjitur dokumentet, të cilat përbëjnë Dosjen eAnkandit Publik.

Nga ju pritet që të ekzaminoni me kujdes të gjitha pjesët, nenet dhe anekset e kësaj dosjeje tëofertës dhe të pajtoheni me të gjitha kërkesat, specifikimet dhe kushtet e përfshira këtu.

Ne, si Autoritet Kontraktues nuk pranojmë asnjë ndryshim.

Në rast të dështimit të dorëzimit të ofertës tek autoriteti kontraktues brenda afatit të caktuar nëDosjen e Ankandit Publik, dhe/apo nuk është pajtim me të gjitha kërkesat e paraqitura në Dosjene Ankandit Publik, do të refuzohet dhe do të konsiderohet si “ofertë e papërgjegjshme”.Të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe me dorëzimin e ofertës duhet të barten ngaofertuesi, ndërsa autoriteti kontraktues nuk do të ketë asnjë detyrim në rast se anulohet procedurae ankandit publik, për çfarëdo arsye.

Kjo procedure e ankandit publikë është e rregulluar me Ligjin e për dhënie në shfrytëzim tëpronës së paluajtshme komunale (Ligji Nr. 04/L-144), Rregullores QRK Nr. 23/2013 mbiprocedurat e dhënies në shfrytëzim dhe shkëmbim të pronës së paluajtshme komunale, dhevendimeve të Komunës së Mitrovicës të ndërlidhura me dhënien në shfrytëzim afatshkurtër –qiradhënien e Qendrës Tregtare Mitrovicë..

Ofertat duhet te dorëzohen ne adresën e specifikuar në pjesën A “Procedurat e Ankandit Publik”prej dt. 31.08.2018, ora 12:00 deri me dt. 01.10.2018 ora 12:00.

Me dorëzimin e ofertës, ofertuesi pranon në mënyrë të plotë dhe pa rezervime, kushtet e veçantadhe të përgjithshme që rregullojnë këtë kontratë te propozuar si një bazë të vetme te kësajprocedure të Ankandit Publik.

Mirëpresim pranimin e ofertës tuaj.

Nëse vendosni të mos e dorëzoni ofertën, do të ishim mirënjohës nëse do të na lajmëronit meshkrim, duke cekur arsyet e vendimit të juaj.

Me sinqeritet,Egzon Jashari, LL.M.Kryesues i Komisionit për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme komunaleKomuna e Mitrovicës

Nënshkrimi: ___________________

Page 15: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

3

TABELA E PËRMBAJTJES

PJESA A: PROCEDURAT E ANKANDIT PUBLIK ............................................................4

SEKSIONI I. INFORMACIONE PËR OFERTUESIT.....................................................................4 Të Përgjithshme ....................................................................................................................4 Kërkesat që duhet të plotësohen nga Operatorët Ekonomik ………………………………5 Përmbajtja e Dosjes së Ankandit Publik ……………………..……………………………9 Përgatitja e Ofertës …………………………......……………………………………..….10 Dorëzimi dhe Hapja e Ofertave ………………………………......……………………....11 Vlerësimi dhe Krahasimi i Ofertave ……………………………...……………………....12 Dhënia e Kontratës …………………………………………………….....……………....13

SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË ANKANDIT (FTA) ....................................................14Aneksi 1. Specifikimet e objektit të qiradhënies dhe kushteve të qiradhënies .......................18Aneksi 2. Deklarata nën betim ...............................................................................................20Aneksi 3. Kërkesa për sekret afarist .......................................................................................21Aneksi 4. Siguria e Ofertës .....................................................................................................22Aneksi 5. Kërkesa për informacione shtesë ...........................................................................23Aneksi 6. Kriteret për dhënien e Kontratës ............................................................................23

PJESA B: Draft KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET ENDËRLIDHURA ...................................................................................................24

PJESA I e Kontratës: DRAFT-KONTRATA .....................................................................24PJESA II e Kontratës: Kushtet e Përgjithshme ...................................................................27PJESA III e Kontratës: Kushtet e Veçanta ..........................................................................33PJESA IV e Kontratës: Modeli i sigurisë së Ekzekutimit ....................................................35

PJESA C: FORMULARI PËR DORËZIMIN E OFERTËS......................................................36PJESA I. Formulari i Ofertës ...............................................................................................36PJESA II. Përshkrimi i Çmimeve .......................................................................................37

Page 16: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

4

PJESA A: PROCEDURAT E ANKANDIT PUBLIK

Seksioni I. INFORMACIONE PËR OFERTUESIT

Të Përgjithshme

1. Fushëveprimi i ofertës

1.1.Autoriteti Kontraktues i cekur në Fletën e të Dhënave të Ankandit (FTA), lëshon këtë Dosjetë Ankandit Publik për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër – qiradhënien e Qendrës TregtareMitrovicë, specifikohet më tutje në Aneksi 1, dhe në Pjesën C, Përshkrimi i Çmimeve.

1.2.Titulli i kontratës dhe numri identifikues i këtij aktiviteti janë të shënuara në FTA.

1.3.Informacioni mbi publikimin e Njoftimit/Ftesës për Ankand Publik është i shënuar në FTA.1.4.Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e autoritetit kontraktues të shënuar në FTA.1.5. Përgjatë kësaj Dosje të Ankandit Publik:

a) shprehja “me shkrim” kuptohet komunikimi në formë të shkruar (p.sh. me e- mail,faks, teleks) me dëshmi të pranimit;

b) nëse konteksti kërkon “njëjës” gjithashtu nënkupton “shumës” dhe anasjelltas;c) “ditë” nënkupton ditë kalendarike;d) ju jeni të referuar si “operator ekonomik” dhee) lëshuesi i kësaj Dosje të Ankandit Publik referohet si ”autoritet kontraktues”.

2. Qëllimi i Kontratës

2.1. Objekti i kontratës është i shënuar në FTA.2.2. Numri i pjesëve (lotëve) është një dhe ofertuesi oferton marrjen në shfrytëzim të Qendrës

Tregtare Mitrovice në tërësi me të gjitha pjesët përcjellëse, siç sqarohet më tutje në Aneksin 1.2.3. Çmimi minimal i ofertës në Ankandin Publik është e shënuar në FTA.

3. Specifikimet e detyrueshme të ofertës

3.1. Oferta duhet të jenë në pajtim të plotë me specifikimet e detyrueshme të parashtruara në këtëDosje të Ankandit Publik, shih Aneksin 1, dhe në përputhshmëri në të gjitha aspektet dheudhëzimet tjera të përcaktuara në këtë Dosje.

3.2. Cilido ofertim që nuk është në përputhshmëri me specifikimet do të diskualifikoj ofertuesin.

4. Variantet

4.1. Përveç nëse është e shënuar ndryshe në FTA, ofertuesit nuk janë të autorizuar tëdorëzojnë ofertë që propozon ndonjë variant i cili është në pajtueshmëri me specifikimet edetyrueshme dhe pjesët tjera të kësaj Dosje.

5. Kushtet dhe kërkesat e dërgesës

5.1. Vendi i përformimit është e shënuar në FTA.5.2 .Afatet kohore për fillimin dhe/ose përfundimin e kontratës siç është shënuar në FTA.

Page 17: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

5

Kërkesat që duhet të plotësohen nga Operatorët Ekonomik

Operatorët ekonomik duhet t`i plotësojnë të gjitha kërkesat në vijim. Çdo mos përmbushje endonjërës nga kërkesat do të eliminojë ofertën e tyre nga konkurrimi.

Kërkesat e përshtatshmërisë

6. Përshtatshmëria e operatorëve ekonomik

6.1. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të ofertimit osetë marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillëekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i tij/saj:

a. ka qenë pjesëmarrës në përgatitjen e njoftimit/ftesës ose dosjes së ankandit, ose nëpërgatitjen e ndonjë pjese të tyre, që shfrytëzohet nga autoriteti përkatës kontraktues;

b. ka pranuar ndihmë për përgatitjen e ofertimit ose kërkesës për pjesëmarrje nga njëperson ose ndërmarrje që ka marrë pjesë në përgatitjen e njoftimit/ftesës ose dosjes sëankandit ose të ndonjë pjese të këtyre të fundit; ose

c. duke qenë në cilindo rast në një konflikt interesi, siç përcaktohet në dispozitat e ligjevetë aplikueshme në Kosovë.

6.2. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të ofertimit osenë ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjëdrejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të fundit:

a. është shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penaleose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, mito, avantazhe oseaktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në nenin 130.1 të LPP-se sipas ligjeve dherregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje osekonvente ndërkombëtare;

b. është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo është njëshkelje e rende profesionale, e konstatuar nga një gjykatë kompetente;

c. është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penaleserioze të pjesëmarrjes në aktivitetet e një organizate kriminale, që përkufizohet siasociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe që vepron nëmënyrë të organizuar me qëllim të përfitimit financiar përmes veprimeve qëkonsiderohen si kriminale ose të kundërligjshme në vendin ku ndodhin ato; ose

d. është shpallur fajtor për mashtrim apo një akt të ngjashëm me mashtrim nga njëgjykatë kompetente;

e. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatëpër zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrëjoprofesionale; ose

f. është konstatuar nga një gjykate kompetente se ka bërë keqinterpretime paraautoriteteve publike në Kosovë ose diku tjetër.

6.3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të ofertimit osenë ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse ai operator ekonomik:

a. gjatë dy (2) viteve fundit është shpallur nga një gjykatë kompetente si i falimentuar oseinsolvent, ose aktualisht është në procedurë: (i) të falimentimit, (ii) të pranimit të urdhritpër likuidim ose përmbyllje të aktiviteteve ose administrimit nga gjykata ose (iii) ndonjëprocedurë tjetër të ngjashme sipas ligjit të Kosovës ose ndonjë juridiksioni tjetër:

Page 18: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

6

b. me vendim të një gjykate kompetente është likuiduar ose është vënë në mbikëqyrje tëadministratorit;

c. aktualisht ka një marrëveshje ose aranzhim me kreditorët e tij që siguron kushte tëzgjeruara ose të reduktuara të pagimit nëse mbi kushtet e tilla janë pajtuar paraprakishtkreditorët e tillë për shkak se operatori ekonomik më parë ka qenë i paaftë që tëpërmbushë obligimet e tij në afatin e duhur kohor;

d. është në një situatë të ngjashme me ato të përshkruara në nën-paragrafët a, b ose c tëkëtij paragrafi, që rrjedhin nga një procedurë e ngjashme sipas ligjeve në vendin kuështë themeluar ose në vendin ku zhvillon veprimtarinë e tij afariste;

e. aktualisht i nënshtrohet një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili suspendon pagesatnga ose për një operatori të tillë ekonomik dhe që rezultojnë në një humbje tëtërësishme ose të pjesshme të të drejtave të operatorit ekonomik për të administruarose disponuar me pasurinë e tij;

f. aktualisht është lëndë e një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili suspendon oseredukton pagesat nga ose për operatorët e tillë ekonomik nëse procedurat e tillagjithashtu mund të rezultojnë në vendimin për falimentimin ose likuidimin e operatoritekonomik;

g. gjatë tri (3) viteve të fundit është konstatuar nga një gjykatë kompetente se nuk e kapërmbushur një kontratë me ndonjë njësi publike, autoritet publik ose ndërmarrje nëKosovë ose diku tjetër;

h. aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apotatim në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik, përveç ku njëborxh i tille është vërtetuar te jete jo i rëndësishëm në Kosovë;

i. është më shumë se nëntëdhjetë (90) ditë me vonesë në pagimin e pagave të punonjësveose në pagimin e obligimeve ndaj një operatori të shërbimeve publike në Kosovë;

j. ende nuk e ka zbatuar një vendim të lëshuar nga një gjykatë e Kosovës;k. ka dhënë deklarata të rreme në lidhje me procedurën për dhënien e një kontrate

publike, nëse këto kanë të bëjnë me mungesën e arsyeve për përjashtim, ose mepërmbushjen e kritereve të përzgjedhjes;

l. nuk është shpallur fajtor me një vendim te plotfuqishëm te miratuar ne përputhshmërime Nenin 99.2 te LPP-se.

Periudhat kohore të përcaktuara në këtë nen, ndërlidhen me periudhën që menjëherëparaprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës.

6.4. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik ka të drejtë pjesëmarrjeje në procedurën eankandit publik, operatori ekonomik duhet të dorëzojë dëshmitë e dokumentuara të shënuaranë FTA.

Page 19: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

7

Kërkesat minimale kualifikuese

7. Kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale7.1. Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat e përshtatshmërisë profesionale të

shënuara në FTA.7.2. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik është i përshtatshëm të marrë pjesë në

procedurën e ankandit publik, operatori ekonomik duhet t’i dorëzojë dokumente dëshmuese tëshënuara në FTA.

8. Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare8.1. Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat minimale ekonomike financiare të

shënuara në FTA8.2. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale ekonomike

financiare operatori ekonomik duhet t’i dorëzojë dokumente dëshmuese të shënuara në FTA.

9. Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale9.1. Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat minimale mbi mundësitë teknike dhe/apo

profesionale të shënuara në FTA.9.2. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale mbi

mundësitë teknike dhe/apo profesionale, operatori ekonomik duhet t’i dorëzojë dokumentedëshmuese të shënuara në FTA.

9.3. Autoriteti kontraktues, me shpenzimet e tij, mund të kryejë një inspektim të operatorëveekonomikë ofertues për qëllime të verifikimit.

10. Informatat sekrete afariste10.1. Nëse operatori ekonomik dëshiron që ndonjë informatë lidhur me gjendjen ekonomike

/financiare dhe aftësitë teknike/profesionale të trajtohet si informatë sekrete afariste, duhettë dorëzoj një kërkesë me shkrim duke përdorur formën e caktuar në këtë Dosje tëAnkandit Publik, shih Aneksin 3.

11. Krijimi i një grupi të operatoreve ekonomik11.1. Nëse një ofertë dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, grupi është i detyruar të

emëroj njërin nga anëtarët e grupit si operator ekonomik kontaktues dhe duhet tëprezantoj me ofertën e tij dokumentet e shënuar në FTA.

11.2. Nga një grup i tillë nuk do të kërkohet për të marrë përsipër ndonjë formë të veçantë ligjorepër të paraqitur ofertën, por Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën, nëse një kërkesë etillë është e nevojshme për përmbushjen e mjaftueshme të kontratës, të kërkoj nga grupi ipërzgjedhur për ta bërë këtë nëse kontrata i jepet një grup të tillë si parakusht përnënshkrimin e kontratës.

11.3. Operatoret ekonomik nuk janë te lejuar qe te ofertojnë në te njëjtën kohe ne mënyreindividuale dhe si anëtarë te një grupi apo si anëtarë te grupeve te ndryshme. Ne raste tetilla operatori ekonomik dhe grupi i tille do te jene te papranueshëm.

12. Nën-kontraktimet12.1. Operatorët Ekonomikë janë të lirë të nënkontraktojnë (japin në nënqira) pjesë të ndryshme

të Qendrës Tregtare. Operatori Ekonomik fitues, në rast të nënkontraktimit, mbanëpërgjegjësi të plotë ndaj Autoritetit Kontraktues dhe përgjegjësinë nuk mund tabartë/transferoj te nënkontraktuesit.

Page 20: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

8

13. Sigurimi i Ofertës13.1. Në qoftë se shënohet në FTA ofertuesi duhet të dorëzoj, si pjesë te ofertës të tij, një

Sigurim të ofertës.13.2. Siguria e ofertës duhet të jetë në shumën dhe për një periudhe valide siç është e shënuar në

FTA, dhe mund të dorëzohet në një nga format e shënuara si më poshtë:a) çeku të vërtetuar nga një bankë e klasit të parë;b) letër krediti, të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë e klasit të parë;c) garancie të pakushtëzuar bankare, të lëshuar nga një bankë e klasit të parë; apod) police e sigurimit të lëshuar nga një Kompani e licencuar e sigurimeve.

13.3. Nëse kërkohet Sigurimi i Ofertës dhe ndonjë ofertë nuk është shoqëruar me një Sigurim tëkonsiderueshme të përgjegjshëm të Ofertës, oferta do të refuzohen si ofertë e papërgjegjshme.

13.4. Forma e sigurisë së ofertës është e specifikuar në Aneksin 4 të kësaj Dosje të Ankandit Publik.13.5. Autoriteti kontraktues do ta kthej sigurinë e ofertës të depozituar brenda pesë (5) ditëve, pas:

a) skadimit të datës së vlefshmërisë së ofertës,b) dhënies dhe hyrjes në fuqi të kontratës,c) anulimit ose përfundimit të Ankandit Publik para dhënies ose hyrjes në fuqi të

kontratës,d) tërheqjes së ofertës para afatit të fundit për dorëzimin e ofertës, përveç nëse është e

deklaruar në Dosjen e Ankandit që nuk është e lejuar një tërheqje e tillë.13.6. Sigurimi i Ofertës mund të konfiskohet/ekzekutohet nga Autoriteti Kontraktues nëse:

1. Autoriteti Kontraktues përcakton se Operatori Ekonomik ka dorëzuar informata tërrejshme apo mashtruese;

2. Operatori Ekonomik e tërheq ofertën e tij pas datës së fundit për dorëzimin e ofertave,por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së ofertës; ose

3. Operatorit Ekonomik i është dhënë kontrata por refuzon ose dështon:a) që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit;b) të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës; osec) që të zbatoj kontratën.

14. Siguria e Ekzekutimit14.1. Siç përcaktohet në FTA, para nënshkrimit të Kontratës, ofertuesi i suksesshëm, do t’i

dorëzoj Autoritetit Kontraktues një Sigurim të Ekzekutimit.14.2. Sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë në vlerën dhe për një periudhë valide siç në FTA.14.3. Forma e Sigurisë së Ekzekutimit është e specifikuar në Pjesën B, Seksioni IV.14.4. Siguria e ekzekutimit mund të depozitohet në njërën nga format e cekura për Sigurimin e Ofertës.14.5. Dështimi i Operatorit të suksesshëm Ekonomik për të dorëzuar Sigurinë e Ekzekutimit të

lart-përmendur ose nënshkrimit të Kontratës, do të përbëjnë arsye të mjaftueshme përanulimin e dhënies së Kontratës dhe konfiskimin e sigurisë së ofertës.

14.6. Sigurimit i Ekzekutimit do të konfiskohet në rast të:a) shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila i shkakton dëme materiale autoritetit

kontraktues dhe/ose kërkon nga autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime materiale përpërfundimin e kontratës në fjalë; ose

b) Qiraja nuk është paguar për më shumë se 45 ditë, llogaritur nga dita kur qiraja ështëdashur të paguhet për atë periudhë;

c) Në raste tjera të përcaktuara në Kontratë ose në Dosje të Ankandit Publik.14.7. Në rast se nuk ka ndodhur asnjë nga rrethanat e cekura më lart, që do të shkaktonin konfiskimin e

sigurisë së ekzekutimit, autoriteti kontraktues do t’i kthej fondet ose dokumentet që janë depozituarnë formë të sigurisë së ekzekutimit, në pajtim me kushtet e kontratës.

Page 21: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

9

Përmbajtja e Dosjes së Ankandit Publik

15. Seksionet e Dosjes se Ofertës

15.1. Dosja e Ankandit Publik përbëhet nga Pjesa A, B, C, D dhe E, të cilat përfshijnë të gjithaSeksionet e prezantuara më poshtë, dhe duhet të lexohen së bashku me ndonjë Shtojce tëlëshuar në përputhje me Informacion për Ofertuesit Neni 17.

PJESA A: Procedurat e Ankandit Publik Seksioni I, Informata për Ofertuesit Seksioni II, Fleta e të Dhënave të Ankandit (FTA) Anekset

PJESA B: Kontrata Seksioni I, Draft Kontrata Seksioni II, Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK) Seksioni III, Kushte e Veçanta të Kontratës (KVK) Seksioni IV, Formulari i Garancionit te Përmbushjes Seksioni V, Identifikimi Financiar

PJESA C: Forma e Ofertës Seksioni I, Forma e Ofertës Seksioni II, Përshkrimi i Çmimeve

PJESA D: Vizatimet teknike të QendrësPJESA E: Vendimet e Komunës së Mitrovicës për dhënie në shfrytëzim të pronës së

paluajtshme komunale.

16. Sqarimet e Dosjes së Ankandit Publik

16.1. Ofertuesit janë të lejuar të bëjnë një kërkesë me shkrim pranë autoritetit kontraktues përinformata shtesë ose sqaruese që ata mendojnë se është e nevojshme për përgatitjen osedorëzimin e një oferte të përgjegjshme. Një kërkesë e tillë mund të bëhet me anë tëpërdorimit të formularit për kërkesë, shih Aneksin 5, dhe te dorëzohet tek autoritetikontraktues në mënyrë elektronike, me shkrim ose faks. Autoriteti Kontraktues do tëpërgjigjet me shkrim çdo kërkese për sqarim, me kusht që kërkesa e tillë është marrë jo mëvonë se afati i dhëne në FTA. Autoriteti kontraktues do të dërgon kopjet e përgjigjes së tijtek të gjithë ata që kanë pranuar Dosjen e Ankandit Publik duke përfshirë pyetjen por pa eidentifikuar burimin e saj. Nëse Autoriteti kontraktues e sheh të domosdoshme që tendryshoj Dosjen e Ankandit si rezultat i sqarimit, atëherë duhet ta bëjë këtë sipasprocedurës se përcaktuar ne Nenin 17 te Informatave për Ofertuesit.

17. Ndryshimi i Dosjes se Ankandit Publik

17.1. Ofertuesit i lejohet që pas dorëzimit të ofertës të tërheq, të zëvendësoj apo modifikoj ofertëne tij jo më vonë se tre (3) ditë para hapjes së ofertave.

17.2. Çdo shtojcë e lëshuar do të jetë pjesë e Dosjes së Ankandit Publik dhe do t'i komunikohetme shkrim të gjithë operatorëve ekonomik që kanë marrë Dosjen e Ankandit Publik.

17.3. Për t’iu dhënë ofertuesve të mundshëm kohë të mjaftueshme për të marrë parasysh shtesënnë përgatitjen e ofertave të tyre, Autoriteti Kontraktues do të veproj sa më shpejtë që ështëe mundur në përpilimin dhe dërgimin e përgjigjeve ose Shtojcave.

Page 22: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

10

Përgatitja e Ofertës

18. Gjuha e Ofertës

18.1. Operatorët Ekonomik mund të përgatisin dhe të dorëzojnë ofertat e tyre dhe dokumentet elidhura në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

19. Dokumentet qe përbejnë Ofertën

19.1. Ofertat duhet të përmbaje si në vijim:a) Formën e Ofertës dhe Përshkrimin e Çmimeve duke përdorur format e dhëna në Pjesën

C të kësaj Dosje të Ankandit Publik,b) Sigurimin e Ofertës, në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni 13,c) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni 6, evidentimi

i përshtatshmërisë së Ofertuesit,d) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni 7, evidentimi

i të përshtatshmërisë profesionale,e) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni 8, evidentimi

i gjendjes ekonomike dhe financiare,f) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni 9, evidentimi

i mundësisë teknike dhe profesionale,g) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Neni11 dhe 12, dheh) Ndonjë dokument tjetër që kërkohet në FTA.

20. Valuta dhe Kalkulimi i Çmimit

20.1. Të gjitha çmimet e specifikuara në ofertë duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuarlejohet qe te shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuarpas numrit te dyte (2) nuk do te merret për baze ne llogaritje te vlerës se ofertës. Çmimiduhet të përfshijë tatimet e aplikueshme, përjashtuar Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (paTVSH).

21. Periudha e Vlefshmërisë se Ofertës

21.1. Ofertat do të mbeten të vlefshme për aq kohë sa është e shënuar në FTA. Periudha evlefshmërisë së ofertës do të filloj në datën e afatit të fundit te dorëzimit te ofertave. Një Ofertëqë është valide për një kohë më të shkurtër, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktues si jo epërgjegjshme.

21.2. Në rrethana të jashtëzakonshme, para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së ofertës, autoritetikontraktues mund të kërkojë nga ofertuesit zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertave tëtyre. Kërkesat dhe përgjigjet duhet të bëhen me shkrim. Sigurimi i Ofertës do të zgjatet edhepër një periudhë përkatëse. Dështimi për t'iu përgjigjur kërkesës së bërë nga autoritetikontraktues do të çojë në refuzimin e ofertës, pa konfiskim të Sigurimit të Ofertës të tij.

22. Vulosja dhe Shënimi i Ofertës

22.1. Ofertuesi duhet të përgatisë një origjinal te dokumenteve që përbëjnë ofertën, siçpërshkruhet në Informatat për Ofertuesit Neni 19 dhe në mënyrë të qartë të shënojë atë"ORIGJINAL." Përveç kësaj, Ofertuesi duhet të paraqesë kopje të ofertës, në numrin eshënuar në FTA dhe në mënyrë të qartë shënojë ato "KOPJE".

Page 23: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

11

22.2. Ofertuesi duhet të vendosë ofertën origjinal dhe çdo kopje në zarfe të veçanta dhe në anëne përparme të secilit zarf do të:

Shënon qartë si “Origjinal” apo “ Kopje”, Shënon numrin e ankandit siç është e cekur në Dosjen e Ankandit Publik, Shënon emrin dhe adresën e ofertuesit.

22.3. Zarfet pastaj duhet të mbyllen në një zarf të jashtëm që tregon vetëm: Adresën e vendit të dorëzimit të ofertave, Numrin e Ankandit Publik, Paralajmërim, se zarfi nuk guxon të hapet para datës dhe kohës së hapjes së ofertës, dhe Emrin dhe adresa e ofertuesit.

Dorëzimi dhe Hapja e Ofertave

23. Afati i fundit për dorëzim të ofertave

23.1. Ofertat do të pranohen nga Autoriteti Kontraktues jo më vonë se data dhe koha e shënuar në FTA.

24. Ofertat e vonuara

24.1. Autoriteti Kontraktues nuk do marrë në konsideratë ndonjë Ofertë që arrin pas aftit të funditpër dorëzimin e ofertave. Cilado ofertë i pranuar nga Autoriteti Kontraktues pas afatit të funditpër dorëzimin e ofertave do të deklarohet e vonshme dhe do t’i kthehet ofertuesit e pa hapur.

25. Tërheqja , Zëvendësimi, dhe Modifikimi i Ofertave

25.1. Përveç nëse është cekur ndryshe në FTA, Ofertuesi mund te tërheq, Ndërron apoModifikoj ofertën e tij, pasi që të jete dorëzuar duke dorëzuar një shkresë me shkrim tekAutoriteti Kontraktues, e cila shkresë duhet te jete e nënshkruar siç duhet nga përfaqësuesiautorizues. Zëvendësimin përkatës ose modifikim të ofertës duhet të shoqërohen menjoftimin përkatës me shkrim. Të gjitha njoftimet duhet të jenë:

a. të dorëzuara në përputhje me Informatat për Ofertuesit, Seksioni 22 dhe përveç kësaj,zarfet përkatës, do të shënohet qartë "TËRHEQJE," "ZËVENDËSIMI," ose"MODIFIKIM"; dhe

b. te pranohen nga Autoriteti Kontraktues para afatit të fundit të përcaktuara përdorëzimin e ofertave.

25.2. Ofertat e kërkuara për tërheqje duhet të dorëzohen të pa hapura tek Ofertuesit.25.3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet gjatë intervalit kohor prej 3 (tri) ditë para mbylljes së

Ankandit Publik deri tek skadimi i periudhës së vlefshmërisë së ofertës.Tërheqja e ofertës gjatë këtij afati do të rezulton me konfiskimin e sigurimit të ofertës.

26. Hapja e Ofertave

26.1. Autoriteti Kontraktues do të bëjë hapjen e ofertës në publik në adresën, datën dhe kohën ecekur në FTA.

26.2. Çdo ofertues ka të drejtë të ketë përfaqësuesin prezent që të vrojtoj hapjen e ofertave.26.3. Nëse Tërheqjet, Zëvendësimet dhe Modifikimet janë të lejuara, së pari zarfet të shënuara

“TËRHEQJE” duhet të hapen dhe lexohen me zë dhe zarfi tjetër me ofertë përkatës nukduhet hapur, por t’i kthehet Ofertuesit. Nëse zarfi i tërheqjes nuk përmban brenda tijAutorizimin me Shkrim që konfirmon nënshkrimin e personit te autorizuar për të nënshkruar

Page 24: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

12

në emër të ofertuesit, atëherë oferta përkatës do të hapet. Pastaj, zarfet e shënuara"ZËVENDËSIMI" do të hapen dhe lexohen me zë dhe shkëmbehen me ofertën përkatësduke u zëvendësuar, dhe oferta e zëvendësuar nuk do të hapet, por kthehet tek Ofertuesi.Zarfi i shënuar "MODIFIKIM" do të hapen dhe lexohen me zë me ofertën përkatës.

26.4. Asnjë tërheqje, zëvendësim apo modifikim i ofertës nuk do të lejohet përveç nëse njoftimimbi tërheqjen, zëvendësimin ose modifikimin përkatës përmban një autorizim të vlefshëmpër të kërkuar, tërheqjen zëvendësimin ose ndryshimin dhe është lexuar në hapjen e ofertave.Vetëm zarfet që janë hapur dhe lexuar me zë në hapjen e ofertave do të konsiderohen më tej.

26.5. Të gjitha zarfet e tjera do të hapen në një kohë, duke lexuar me zë: emrin dhe adresën eofertuesit, Çmimin total të ofertës të specifikuar në formularin e dorëzimit të Ofertës. Nëçdo rast, secila faqe e çdo oferte financiar do të nënshkruhet gjatë hapjes publike nga njëpërfaqësues i një ofertuesi tjetër.

Vlerësimi dhe Krahasimi i Ofertave

27. Ekzaminimi i ofertave

27.1. Ofertat e pranuara me kohë do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në bazë tëprocedurës së përcaktuar në këtë dosje të ankandit publik dhe sipas ligjit dhe rregullores sëzbatueshme për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale.

27.2. Oferta konsiderohet të jetë e përgjegjshme kur:a. është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të kësaj dosjeje të

ofertës,b. është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet e

përcaktuara në këtë Dosje të Ankandit Publik,c. është dorëzuar nga operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të

përcaktuara në këtë dosjeje të ofertës.

28. Sqarimi i Ofertave

28.1. Për të lehtësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave, Autoriteti Kontraktuesmund të kërkojë nga secili Ofertues individualisht sqarim mbi ofertën e tij/saj. Autoritetikontraktues mund të kërkoje nga secili Operator Ekonomik për të plotësuar apo të qartësojëcertifikatat dhe dokumentet e paraqitura. Megjithatë, sigurimi i informacionit që mungonose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave ështëe fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e ofertave, dhe mund të verifikohet nëmënyrë objektive. Secili sqarim që dorëzohet nga ofertuesi në lidhje me ofertën e tij dhe qënuk është ne përputhje me kërkesën nga autoriteti kontraktues nuk do të merret parasysh.

28.2. Kërkesa për sqarim dhe përgjigjja duhet të bëhen vetëm me shkrim, por nuk guxon tëkërkohet, ofrohet ose lejohet asnjë ndryshim në çmim.

28.3. Autoriteti Kontraktues do të përmirësojë gabimet në një ofertë të cilat janë tërësisht aritmetike,nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të ofertave sidoqoftë ky përmirësim nuk mundtë jetë më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës. Gabimet e korrigjuara në këtëmënyrë do të jenë të obligueshme për ofertuesin. Autoriteti kontraktues menjëherë do tidërgojë të gjithë ofertuesve përkatës një njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla.

28.4. Ne rast te mospërputhjeve ne mes çmimit apo fjalëve, fjalët do te mbizotërojnë.

Page 25: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

13

29. Përgjegjshmëria e ofertave

29.1. Nëse oferta nuk është e përgjegjshme do të refuzohet dhe nuk mund të bëhet i tillë që tëjetë në pajtueshmëri më vonë duke e korrigjuar atë ose duke e tërhequr largimin osekufizimin.

29.2. Ofertat e përgjegjshme do të vlerësohen dhe krahasohen sipas kritereve për dhënien ekontratës të përcaktuara në Dosjen e Ankandit Publik. Ofertuesi i cili ka dorëzuar ofertën erenditur më të lartë do t’i jepet kontrata.

Dhënia e Kontratës

30. Kriteret e Dhënies se Kontratës30.1. Kontrata do te shpërblehet sipas kritereve për dhënien e kontratës siç janë shënuar në FTA

31. Ankesat

31.1. Sipas Nenit 3 të Rregullore QRK Nr. 23/2013 për Përcaktimin e Procedurave të Dhënies nëShfrytëzim dhe Këmbimit të Pronës së Paluajtshme të Komunës, Kuvendi i Komunës mevendim formon Komisionin e Ankesave i cili do të shqyrtojë ankesat e palëve nëprocedurën e dhënies se pronës se paluajtshme në shfrytëzim.

31.2. Në përputhje me paragrafët (4), (5) dhe (6) të Nenit 10 të Nenit 3 të Rregullore QRK Nr.23/2013 për Përcaktimin e Procedurave të Dhënies në Shfrytëzim dhe Këmbimit të Pronëssë Paluajtshme të Komunës, palët e pakënaqura me vlerësimin e komisionit kanë të drejt tëparashtrojnë ankesë te Komisioni për Vlerësimin e Ankesave në afat prej 15 ditësh.

Nëse komisioni i ankesave konstaton se ka shkelje gjatë procesit të vlerësimit, ka të drejtë tëkërkoj rishqyrtimin e procesit. Nëse komisioni i ankesave vlerëson ankesat si të pabazuara,Kryetari i Komunës nënshkruan kontratën me fituesin e përzgjedhur nga Komisioni.

31.3. Ankesat do të shqyrtohen nga Komisioni i Ankesave Brenda 30 ditëve.31.4. Pala ankuese nuk është e obliguar të paguaj tarifë/taksë për deponimin e ankesës dhe nuk

ka ndonjë formë specifike sipas të cilës duhet paraqitur ankesa.

Page 26: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

14

Seksioni II. FLETA E TË DHENAVE TË ANKANDIT (FTA)

Të dhënat e mëposhtme për ankandin publik dhe kontratën që do të nënshkruhet për dhënien nëshfrytëzim afatshkurtër të Qendrës Tregtare në Mitrovicë do të plotësojnë, shtojnë, osendryshojnë dispozitat e Informatave për Ofertuesin. Kurdo që paraqitet ndonjë mospërputhje,këto dispozita do të mbizotërojnë mbi ato në Informata për Ofertuesit.

Udhëzimet për OfertuesitPërmirësimet/Ndryshimet e Neneve relevante të Informatave

për Ofertuesit

Përshkrimi iNenit

Nr. iNenit

Fusha e ofertës

1.1 Autoriteti Kontraktues (AK) është:

Emri i AK: Komuna e Mitrovicës së Jugut

Adresa e AK: Rr. “Bedri Gjinaj” p.n.

Qyteti: Mitrovica e Jugut, Kodi Postar: 40000

Dorëzimi i Ofertës: Zyra nr.10.

Adresa Elektronike: https://kk.rks-gov.net/mitrovice/

Personi Kontaktues: LL.M. Egzon Jashari, Kryesues iKomisionit Vlerësues për dhënie në shfrytëzim të pronës sëpaluajtshme komunale

E-mail: [email protected]

Telefoni: +381 28 533 714

Fax: +381 28 533 714

1.2 Titulli i kontratës dhe numri identifikues i Ankandit Publikështë: ANKAND PUBLIK për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër(15 vjet) të pronës së paluajtshme komunale – Qendra Tregtare.

1.3 Data e dorëzimit të Ftesës/Njoftimit për Ankand Publik:31.08.2018,Versioni i plotë i Ftesës/Njoftimit për Ankand Publik mund tëtë shkarkohet nga faqja elektronike e Komunës së Mitrovicësnë https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/category/shpalljet/njoftimet/

1.4 Oferta duhet të dorëzohet ne adresën e përmendur në 1.1

Qëllimi dheObjekti iKontratës

2.1 Dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 15 vjeçar të Qendrës Treg.në Mitrovicë, sipas të dhënave kadastrale dhe specifikacioneveteknike të bashkangjitura në këtë Dosje të Ankandit Publik.

Ndarja në PjesëLote

2.3 Kjo kontratë nuk është e ndarë në pjesë (lote). Oferta duhet tëparaqet tërësinë e Qendrës Tregtare prej 20,583 m² si dhepjesën e përcaktuar të parkingut të jashtëm në sipërfaqe prej2,482.33 m², në pronësi të Komunës.

Page 27: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

15

Çmimiminimal iofertës në

Ankandin Publik.

2.4 Çmimi minimal që mund të ofertohet në ankandin publikështë çmimi i qirasë bruto mujore prej 20.000,00 Euro plusTVSH në muaj.

Variantet4.1 Variantet nuk do të autorizohen.

Vendi iekzekutimit/

përformimit tëkontratës

5.1 Vendi i përformimit të kontratës është Objekti afarist - QendraTregtare në Mitrovicë me sipërfaqe të tërësishme prej 20,583m², e cila gjendet në parcela kadastrale Nr. P-672-2-404-0, sidhe pjesën e përcaktuar të parkingut të jashtëm në sipërfaqeprej 2,482.33 m², në pronësi të Komunës.

5.2 Afatet kohore për fillimin dhe / ose përfundimin e kontratës:Vlefshmëria e kontratës fillon nga momenti i përcaktuar nëkontratë si fillim i vlefshmërisë së saj dhe zgjatë saktësishtpesëmbëdhjetë (15) vite nga ai moment.

Pranueshmëria eOperatorëveEkonomik

6.4a. Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga

ofertuesi duke përdorur formën në Aneksin 2.

Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do tëkërkohen nga ofertuesi të cilit autoriteti kontraktues kandër mend që t’ia jap kontratën. Këto dokumente duhet tëdorëzohen nga ofertuesi para dhënies së kontratës. Në rasttë dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti, oferta në fjalëdo të refuzohet

Dokumentet të cilat do te kërkohen si dëshmi për përmbushjete kërkesave te pranueshmërisë janë me se vijon:

a. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,b, c,d, e dhe f] dhe pikës6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetenteapo autoritetet administrative të vendit të themelimit tëofertuesit.

b. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (kontributi i sigurimitsocial), i dhe k] certifikate e lëshuar nga autoritetikompetent apo operatori publik që një situate e tillë nukekziston.

c. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim ilëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimittë operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nukështë delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së pakuderi në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimittë Njoftimit/Ftesës për pjesëmarrje në Ankand Publik.Në lidhje me dispozitat e tjera të përcaktuara në Nenin 6 sidhe në rastin kur lëshimi i dokumenteve dhe certifikataveqë referohen më lart është i pamundshëm për arsyeobjektive,apo kur dokumentet nuk mbulojnë të gjitha rastetpër të cilat është nxjerrë dëshmia, një deklaratë nën betimnga ofertuesi mund të pranohet si dëshmi e mjaftueshme.

Page 28: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

16

Kërkesat epërshtatshmërisëprofesionale

7.1 Minimalisht pesë (5) vite punë në operim të qendrave

tregtare, Operatori Ekonomik është person juridik, i themeluar në

bazë të ligjeve në fuqi në vendin e themelimit.

7.2 Certifikata e biznesit me të dhënat për biznesit ose ekstrakti

i biznesit i lëshuar nga autoriteti përkatës i vendit tëthemelimit;

Ekstrakti i biznesit ose çfarëdo dokumenti që dëshmonformën e themelimit të biznesit.

Kërkesat mbigjendjenekonomike dhefinanciare

8.1 Qarkullimi mesatar vjetor prej 1,000,000.00 EUR për vit,

për të paktën tre (3) vitet e fundit; pra çdo vit mesatarisht1,000,000.00 EUR. Për grup te operatoreve ekonomik,mesatarja llogaritet si totali i grupit.

8.2 Raportet e audituara financiare nga auditori i pavarur osedeklaratat tatimore vjetore,për tre vitet e fundit (2015-2017).

Kërkesat mbimundësitë teknike

dhe/oseprofesionale

9.1 Numri minimal i të punësuarve: 30. Numri miminal i stafit menaxhues: 5. Minimalisht dy (2) lokacione tregtare nën menaxhim. Minimum hapësirë totale të lokacioneve tregtare nën

menaxhim: 10,000.00 m².

9.2 Organogrami i kompanisë me detaje në lidhje me numrin e

punëtorëve dhe strukturën menaxhuese. Fotografi dhe skica të qendrave tregtare në menaxhim, që

tregojnë edhe totalin e hapësirave në menaxhim.

Krijimi i njëgrupi të

operatorëveekonomik

11.1a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë

bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen egrupit të ofertës dhe, në rast se grupit i epet kontrata, përekzekutimin e kontratës,

b. një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët, dukekonfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janëduke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjëgrup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën tëprokurimit,

c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupittë cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emërtë grupit, dhe

d. Të gjitha anëtar e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëmdhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre,siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FTA.

Nënkontraktimet12.1

a) një deklaratë ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur përaktivitetin përkatëse të ankandit publik, dhe

b) Të gjithë nënkontraktorët do të jenë të përshtatshëm dhedo të sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siçështë përmendur në paragrafit 6.4 të kësaj FTA.

Siguria e ofertës 13.1 Ofertuesi duhet të depozitoj sigurimin e ofertës.

Page 29: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

17

13.2Shuma e Sigurimit të Ofertës duhet të jetë të paktën 10,000.00EUR për periudhë valide prej 90 ditësh nga dita e dorëzimit tëofertës.

Siguria eekzekutimit

14.1Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të depononi, paranënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit, e cila duhet tëjetë e vlefshme 180 ditë, dhe duhet të rinovohet për periudha tënjëjta deri në përfundimin e vlefshmërisë së kontratës, plus 180ditë pas përfundimit të vlefshmërisë së kontratës.

14.2Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është vlerta totale e 6 muajvetë qirasë plus Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, e cila duhet tëvazhdohet të paktën tre (3) muaj para skadimit të saj dhesiguria e ekzekutimit e re duhet ti dorëzohet AutoritetitKontraktues, ku pas dorëzimit Operatorit Ekonomik do tikthehet siguria e ekzekutimit e vjetër. Siguria e tillë eekzekutimit do të siguroj që pagesa e 6 muajve të qirasë plusTVSH do ti paguhet menjëherë Autoritetit Kontraktues në rasttë ndërprerjes së parakohshme të kontratës ose shkeljes sëkontratës nga Operatori Ekonomik. Siguria e ekzekutimit duhettë vazhdohet 3 muaj para çdo skadimi deri në periudhën epërfundimit të vlefshmërisë së Kontratës dhe 180 ditë paspërfundimit të vlefshmërisë së Kontratës.

Sqarimi i Dosjessë Ankandit Publik

16.1 Sqarimet në lidhje me Dosjen e Ankandit Publik mund tëkërkohen më së largu deri më dt. 28.09.2018 në orën 16:00.

Periudhavlefshmërisë sëofertës

21.1Periudha e vlefshmërisë se ofertës do të jetë minimalisht 90ditë.

Vulosja dheShënimi i Ofertave

22.1Përveç Ofertës origjinal, numri i kopjeve është tre (3) kopje.

Afati i fundit idorëzimit tëofertës

23.1 Afati i fundit për dorëzim është data 01.10.2018 në ora 12:00.

Tërheqja,Zëvendësimi dheModifikimi iOfertave

25.1Ofertuesit janë të lejuar që pas dorëzimit të ofertës të tërhiqen,të zëvendësojnë apo modifikojnë ofertën e tyre deri nëmomentin e fundit të afatit të fundit të dorëzimit të ofertavesipas pikës 23.1 të FTA.

Hapja e Ofertës 26.1 Hapja e ofertës do te bëhet me datë 01.10.2018 në ora 13:00.

Kriteret e Dhënies 30.1Oferta e përgjegjshme me Çmimin më të lartë, mbi

çmimin minimal të përcaktuar në pikën 2.4 të FTA.

Ankesat

31.3Komisioni i ankesave për shqyrtimin e ankesave të palëve nëprocedurën e dhënies së pronës së paluajtshme në shfrytëzimKomuna e Mitrovicës së JugutRr. “Bedri Gjinaj”, p.n, Mitrovica e JugutRepublika e Kosovës

Page 30: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

18

ANEKSI 1 - SPECIFIKIMET E OBJEKTIT TË QIRADHËNIES DHE KUSHTEVETË QIRADHËNIES

Komuna e Mitrovicës, përmes Komisionit për Dhënie në Shfrytëzim Afatshkurtër ka publikuarFtesën për Ofertim në Ankandin Publik për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër pesëmbëdhjetë(15) vjeçar të Qendrës Tregtare në Mitrovicë, sipas specifikacioneve të Dosjes së AnkanditPublik, Vendimit paraprak të Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-0039310/18-7, datë.31.05.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës –Qendrës Tregtare në Mitrovicë.

Qendra Tregtare e Mitrovicës është ndërtuar në kuadër të projektit të Qendrave MultifunksionaleSportive dhe Qendrës Tregtare, si një bashkëfinancim në mes të Zyrës së Bashkimit Evropian nëKosovë (EUOK), Komunës së Mitrovicës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit(MKRS).

Ky Ankand Publik zhvillohet për dhënien në shfrytëzim – qiradhënien e Qendrës TregtareMitrovicë, me qëllim që nga të hyrat e qirasë të menaxhohen Qendrat Multifunksionale Sportivedhe Palestra Minatori.

Operatori Ekonomik i përgjegjshëm (që plotëson kushtet e parapara në Dosje të AnkanditPublik), i cili ofron çmimin më të lartë bruto para TVSH-së, mbi çmimin mininal të paraparë nëkëtë Dosje të Ankandit Publik, do të fitoj të drejtën e nënshkrimit të kontratës së qirasë / marrjesnë shfrytëzim për 15 vite, sipas kushteve të parapara në këtë Dosje të Ankandit Publik.

Për këto qëllime, Komuna e Mitrovicës ka për qëllim të ftoj të gjithë Operatorët Ekonomik oseGrupet e Operatorëve Ekonomik të cilët janë të përgjegjshëm sipas kushteve të kësaj Dosje tëAnkandit Publik, të ofertojnë për qiramarrjen/marrjen në shfrytëzim të Qendrës Tregtare.Komisioni Vlerësues për Dhënien në Shfrytëzim Afatshkurtër i themeluar nga Komuna eMitrovicës do të jetë përgjegjës për tërë procedurën e Ankandit Publik, duke përfshirë edhevlerësimin e plotësimit të kritereve të përgjegjshmërisë së operatorëve ekonomik ose grupit tëoperatorëve ekonomik.

Operatori Ekonomik / Grupi i Operatorëve Ekonomik i suksesshëm i cili e fiton kontratën do të:

1. Menaxhoj Qendrën Tregtare drejtpërdrejtë ose përmes nënkontraktorëve dhe do të ofrojëtë gjitha shërbimet dhe do të ndërmarr të gjitha masat për operimin e Qendrës Tregtaregjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së kontratës.

2. Do të siguroj operimin e Qendrës Tregtare si një qendër tregtare moderne dhe atraktive,dhe nuk do të ndryshoj destinimin e objektit pa pajtimin paraprak me shkrim ngaAutoriteti Kontraktues.

3. Do të jetë përgjegjës për pagesën e të gjitha faturave komunale, përfshirë por pa u kufizuarnë faturat e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave, ngrohjes, shpenzimeve tjera dhetatimeve që parashihen me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

4. Do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e objektit në standardet më të larta, të rinovoj pjesëtë objektit ose tërësinë e tij sipas nevojës si dhe ta dorëzoj objektin në gjendje të mirë dhepa asnjë dëmtim në përfundim të periudhës 15 vjeçare të kontratës.

5. Si shtesë ndaj sigurisë së ekzekutimit, do të siguroj objektin në një kompani prestigjioze tësigurimeve në Kosovë për çfarëdo dëmi që mund ti shkaktohet objektit, qoftë nga dëmetnatyrore ose pakujdesia e shfrytëzuesve. Në çdo rast Operatori Ekonomik / Grupi iOperatorëve Ekonomik do të ketë përgjegjësi për të gjitha riparimet në objekt.

Page 31: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

19

Operatorit Ekonomik (OE) pajtohet me specifikat e Aneksit 1, pa asnjërezervim

Emri i OE:

Adresa e plotë:

I përfaqësuar nga:

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Vula:

Page 32: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

20

ANEKSI 2 - DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [operatorin ekonomik që paraqitet] deklaroj nënbetim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nëKosovë, Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dheplotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 dhe në përputhjeme dispozitat e Dosjes së Ankandit Publik. Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat epërshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht paragrafin 6 të Informacionit përOfertuesit të kësaj Dosje të Ankandit Publik dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat epërshtatshmërisë për pjesëmarrje ne këtë procedurë të Ankandit Publik.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë përshkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informatapërmbajtësish të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri i OE:

Adresa e plotë:

I përfaqësuar nga:

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Vula:

Page 33: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

21

ANEKSI 3 - KËRKESA PËR SEKRET AFARIST

Për: [emri dhe adresa e autoritetit kontraktues](më tej “Autoriteti Kontraktues”)

DUKE PASUR PARASYSH SE [emri i operatorit ekonomik] (më tej “Operatori Ekonomik”),duke përmbushur kërkesat e Dosjes së Ankandit Publik nën Nr. e Prokurimit të sipër-përmendur,Paragrafi 8 dhe 9 të Informacionit për Ofertuesit, ka dërguar informacionet sekrete afariste, si nëvijim:

Identifikimi i informacioneve sekrete afariste dhe referimi në pjesët edokumenteve të dërguara:

DHE DUKE PATUR PARASYSH SE informatat e përmendura janë deklaruar që (i) nuk janëpronë publike, dhe (ii) janë të mbrojtura nga zbulimi i qëllimshëm ose nga pakujdesia nga ana eoperatorit ekonomik;

DHE DUKE PATUR PARASYSH SE qasja publike në informacionet e përmendura do tërezultonte me dëmtimin material të interesave legjitime komerciale të operatorit ekonomik përarsyet vijuese:

Deklaratë mbi natyrën e dëmit të tillë material dhe arsyet pse do të duhej tëshfaqet:

PRANDAJ, unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar Operatorin Ekonomik, nëpërmjet kësajshpreh dëshirën që Autoriteti Kontraktues t’i klasifikojë dhe mirëmbajë informacionet epërmendura si informacione sekrete afariste.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri i Kompanisë:

Adresa e plotë:

I përfaqësuar nga:

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Vula:

Page 34: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

22

ANEKSI 4 - SIGURIA E OFERTËS

Për: Komuna e Mitrovicës së Jugut.(në vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik](në vazhdim “ofertuesi”)

Titulli i Ankandit Publik: ANKANDIN PUBLIK PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIMAFATSHKURTËR 15 VJEÇAR TË PRONËS SË PALUAJTSHME KOMUNALE TËKOMUNËS SË MITORIVCËS “QIRADHËNIA E QENDRËS TREGTAREMITROVICË”

Garancion me kërkesë te parë

DERISA ofertuesi ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ofertës duke iu referuarDosjes së Ankandit Publik, të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE ofertuesi dëshiron të depozitojë garancinë në shumën e saktësuar në Dosjen eAnkandit Publik;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim ofertuesit këtë garanci:

ANDAJ NE, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të ofertuesit,deri në një total prej: 10,000.00 EUR (dhjetë-mijë-Euro) zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesëntuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim:a. Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht, se ai ofertues

i ka dhënë informacione përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues.b. Ofertuesi tërheq ofertën e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të ofertave, por para

skadimit të periudhës së vlefshmërisë së ofertës të përcaktuar në Dosjeje të Ankandit.c. Ofertuesit i është dhënë kontrata në fjalë në bazë të ofertës të tij dhe ofertuesi refuzon apo dështon:

Që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në Dosjen e Ankandit Publik, Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është

përcaktuar në Dosjen e Ankandit Publik, apo Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuara në Dosjen e Ankandit Publik.

Pagesa në shumën e limituar prej: 10,000.00 EUR (dhjetë-mijë-Euro) siç është lartcekur, papasur nevojë të vërtetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën especifikuar këtu.

Kjo siguri vlen deri me: <data dhe koha >

_________________________________________________Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

_____________________________________________Emri i institucionit financiar

_______________________________________________Adresa

________________________________________________Data

Page 35: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

23

ANEKSI 5 - KËRKESA PËR INFORMACIONE SHTESË

Për: <emri dhe adresa e autoritetit kontraktues>

DUKE MARRË PARASYSH SE [emri i operatorit ekonomik] (më tej “OperatoriEkonomik”), pas pranimit të Dosjes së Ankandit Publik, beson se nevojiten informacionetshtesë ose informacionet sqaruese si në vijim:

Identifikimi i informacioneve shtesë ose i informacioneve sqaruese, përfshirëreferimet në pjesën apo në pjesët e Dosjes së Ankandit Publik:

PRANDAJ, unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar Operatorin Ekonomik, nëpërmjet kësajkërkoj marrjen e informacioneve të identifikuara.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri OE:Adresa e plotë:

I përfaqësuar nga:

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Vula:

ANEKSI 6 - KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS

Kategoritë Përshkrimi i kritereve Pesha3 Metoda eVlerësimit

1 Çmimi

Pikët <100x %> për ofertën me çmiminmë të lartë, mbi çmimin minimal tëpërcaktuar në Dosje të Ankandit Publik,para TVSH-së.

100 %

Çmimi më i lartë, mbiçmimin minimal tëpërcaktuar në 2.4 tëFTA.

100 %

Page 36: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

24

PJESA B: DRAFT - KONTRATA & KUSHTET SPECIALE &ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: DRAFT KONTRATA

Komuna e Mitrovicës së Jugut, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

[Operatori Ekonomik], (ne vazhdim “Operatori Ekonomik”), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhinnjë kontrate publike PËR DHËNIE, RESPEKTIVISHT MARRJEN NË SHFRYTËZIMAFATSHKURTËR PESËMBËDHJETË (15) VJEÇAR TË PRONËS SË PALUAJTSHMEKOMUNALE TË KOMUNËS SË MITORIVCËS - “QIRADHËNIA E QENDRËSTREGTARE MITROVICË”Neni 1 - Lënda

1.1.Lënda e kontratës është dhënia me qira e objektit afarist - Qendra Tregtare në Mitrovicë mesipërfaqe të tërësishme prej 20,583m², e cila gjendet në parcelën kadastrale Nr. P-672-2-404-0, sidhe pjesën e përcaktuar të parkingut të jashtëm në sipërfaqe prej 2,482.33 m², në pronësi tëKomunës, ndaj Operatorit Ekonomik, sipas kushteve të Dosjes së Ankandit Publik, Ligjeve në fuqidhe Vendimit të Komunës së Mitrovicës.Qendra Tregtare e Mitrovicës është ndërtuar në kuadër të projektit të Qendrave MultifunksionaleSportive dhe Qendrës Tregtare, si një bashkëfinancim në mes të Zyrës së Bashkimit Evropian nëKosovë (EUOK), Komunës së Mitrovicës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS).Operatori Ekonomik përveç marrjes në shfrytëzim (qiramarrjes) së Qendrës Tregtare, ka për obligim të:

1. Menaxhoj Qendrën Tregtare drejtpërdrejtë ose përmes nënkontraktorëve dhe do të ofrojëtë gjitha shërbimet dhe do të ndërmarr të gjitha masat për operimin e Qendrës Tregtaregjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së kontratës.

2. Do të siguroj operimin e Qendrës Tregtare si një qendër tregtare moderne dhe atraktive,dhe nuk do të ndryshoj destinimin e objektit pa pajtimin paraprak me shkrim ngaAutoriteti Kontraktues.

3. Do të jetë përgjegjës për pagesën e të gjitha faturave komunale, përfshirë por pa u kufizuarnë faturat e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave, ngrohjes, shpenzimeve tjera dhetatimeve që parashihen me ligjet e aplikueshme në Kosovë;

4. Do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e objektit në standardet më të larta, të rinovoj pjesëtë objektit ose tërësinë e tij sipas nevojës si dhe ta dorëzoj objektin në gjendje të mirë dhepa asnjë dëmtim në përfundim të periudhës 15 vjeçare të kontratës.

5. Si shtesë ndaj sigurisë së ekzekutimit, do të siguroj objektin në një kompani prestigjioze tësigurimeve në Kosovë për çfarëdo dëmi që mund ti shkaktohet objektit, qoftë nga dëmetnatyrore ose pakujdesia e shfrytëzuesve. Në çdo rast Operatori Ekonomik / Grupi iOperatorëve Ekonomik do të ketë përgjegjësi për të gjitha riparimet në objekt.

Neni 2 – Çmimi2.1. Çmimi total i qirasë mujore do të jetë: [shëno çmimin e në shifra] €; [shëno çmimin me fjalë]

Euro, plus Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, në lartësinë sipas Ligjeve në fuqi në Kosovë.2.2. Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Operatori Ekonomik i

ka borxh Autoriteti Kontraktues në emër të qirasë. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohetndryshimeve. Detyrimet tjera të Operatorit Ekonomik janë të rregulluara në Kontratë.

2.3. Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Page 37: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

25

Neni 3 – Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës3.1. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;b. Kushtet e Veçanta të Kontratës;c. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;d. Dosja e Ankandit Publik;e. Oferta e Operatorit Ekonomik e paraqitur në Ankand Publik, duke përfshirë të gjitha shtojcat;f. Oferta financiare (Përshkrimi i Çmimeve);

3.2. Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën, dhe nëraste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilinjanë dhënë më sipër.

Neni 4 - Komunikimet4.1. Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit

Kontraktues, nga njëra anë dhe Operatorit Ekonomik nga ana tjetër duhet të cekin titullin eKontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose tëdorëzohen personalisht.

4.2. Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë nëkomunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesiduhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t’imarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3. Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, osevendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apovendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "dotë interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillënuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4. Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë përAutoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Operatorin Ekonomik.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:

Pozita: Kryetar i Komunës

Nënshkrimi:Data:Vula:

Për Operatorin Ekonomik

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:Data:Vula:

Page 38: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

26

PJESA II E KONTRATËS: KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 - Përkufizimet1.1. “Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Operatorit

Ekonomik, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë tëgjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2. “Qira” dhe/ose “Dhënie/marrje në shfrytëzim” do të thotë marrjen në shfrytëzim/qiranëafatshkurtër pesëmbëdhjetë (15) vjeçare të Qendrës Tregtare në Mitrovicë, në përputhje meDosjen e Ankandit Publik, Ofertën e Operatorit Ekonomik dhe dokumentet përcjellëse.

1.3. “Operatori Ekonomik” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, icaktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat nëbazë të kontratës, dhe që është përgjegjës të paguaj qiranë ndaj Autoritetit Kontaktues në shumëne rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4. “Personeli” do të thotë personat e angazhuar nga Operatori Ekonomik ose nga Nën-kontraktuesisi të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve/punëve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5. “Çmimi i kontratës” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumëntotale të pagueshme për qiranë e Qendrës Tregtare.

1.6. “Nënkontraktuesi” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi ityre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin një pjesë ekontratës ose ekzekutimi i ndonjë pjese të kontratës është nënkontraktuar nga Operatori Ekonomik.

1.7. “Palë” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Operatori Ekonomik, siç mund të jetë rasti, dhe“Palët” nënkupton të dy prej tyre.

1.8. “Autoriteti Kontraktues” nënkupton autoritetin që lëshon me qira Qendrën Tregtare, siçspecifikohet në Kontratë.

1.9. “KPK” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.1.10. “KVK” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 - Ligji i aplikueshëm dhe gjuha2.1. KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.2.2. Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 - Transferimi3.1. Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Operatori

Ekonomik e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë. Transferimi nukpërfshinë nën-qiranë e hapësirave të ndryshme të Qendrës Tregtare, për të cilën nuk ka asnjë kufizimdhe Operatori Ekonomik mund të lëshoj pjesë të ndryshme të Qendrës Tregtare në nën-qira.

3.2. Operatori Ekonomik nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo.

3.3. Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojëOperatorin Ekonomik nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar osepër pjesën që nuk është bartur.

3.4. Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohenpër dhënien e kontratës.

3.5. Autoriteti Kontraktues mund ta transferoj këtë kontratë ndaj palës së tretë pa asnjë kusht, menjoftim të thjeshtë me shkrim Operatorit Ekonomik. Në rast të transferimit të tillë, OperatoriEkonomik obligohet që në afatin më të largët 45 ditor të bëjë bartjen e të gjitha pagesave,garancioneve, sigurimeve të ekzekutimit dhe dokumenteve tjera relevante në favor të palës sëtretë ndaj të cilës Autoriteti Kontraktues ka kryer transferin.

Page 39: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

27

Neni 4 - Nën-kontraktimi / Nën-qiradhënia4.1. Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Operatori

Ekonomik ia lëshon me nën-qira një pjese të Qendrës Tregtare një pale të tretë.4.2. Operatori Ekonomik është i lirë të lëshoj pjesë të ndryshme të Qendrës Tregtare me nën-qira, pa

ndonjë autorizim nga Autoriteti Kontraktues.4.3. Operatori Ekonomik është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nën-qiramarrësve të

vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime oseneglizhencë e Operatorit Ekonomik, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Nën-qiraja e ndonjëpjese të Qendrës Tregtare nuk e liron Operatorin Ekonomik nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 – Tatimet dhe Doganat5.1. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha taksat dhe doganat në pajtim me Ligjin e

Republikës së Kosovës.5.2. Operatori Ekonomik, Nënkontraktuesit/Nënqiramarrësit, dhe Personeli i tyre do t’i paguaj ato

taksa, dogana, tarifa dhe detyrime të tjera që mund të vendosen sipas ligjit në fuqi, shuma e tëcilave mendohet të ketë qenë e përfshirë në çmimin e kontratës.

Neni 6 - Fillimi dhe Përfundimi i qirasë6.1. Kjo kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të kontratës nga të dy palët ose ne një date tjetër

të mëvonshme siç mund të ceket në KVK.6.2. Operatori Ekonomik do të filloj shfrytëzimin Qendrës Tregtare menjëherë pas nënshkrimit të

kësaj kontrate dhe deponimit të sigurisë së vlefshme të ekzekutimit. Autoriteti Kontraktues ilejon Operatorit Ekonomik një periudhë nëntëdhjetë (90) ditore për të përgatitur QendrënTregtare, periudhë gjatë të cilës nuk vlen vetëm detyrimi për pagesë të qirasë. Detyrimi përpagesë të qirasë fillon të zbatohet menjëherë pas kalimit të periudhës nëntëdhjetë (90) ditore ngadita e nënshkrimit të kontratës, sipas kushteve të parapara në kontratë.

6.3. Operatori Ekonomik do të përfundoj aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, siç është especifikuar në KVK. Nëse Operatori Ekonomik e ndërpret këtë kontratë për çfarëdo arsye paraskadimit të saj, Autoriteti Kontraktues do të ekzekutoj Sigurinë e Ekzekutimit për vlerën etërësishme të qirave të parapara në sigurinë e ekzekutimit.

6.5. Vendi i qirasë është i përcaktuar në KVK.6.6. Përveç nëse palët pajtohen që të bëhet ndryshe, ekzekutimi i kontratës do të fillojë jo më vonë se

90 ditë pas njoftimit për ofertuesin e suksesshëm në ankand publik.

Neni 7 - Zgjatja e periudhës së përfundimit7.1. Operatori Ekonomik mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i

kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t’i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;b) Forca madhore siç është e definuar në Nenin 8;

7.2. Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Operatori Ekonomik do të njoftojAutoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimitpër të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjetOperatorit Ekonomik dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë tësigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3. Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë tënjoftimit me shkrim do t’i lejoj Operatorit Ekonomik zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siçmund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj OperatorinEkonomik që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Page 40: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

28

Neni 8 - Forca madhore8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse

realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhoreqë shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimettjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat,rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima,vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme epaparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin eduhur. Bllokimi i qarkullimit në urat mbi lumin Ibër dhe cfarëdo demostrimi popullor përrethnuk do të konsiderohen forcë madhore.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për tëmënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesëminimale.

8.4. Operatori Ekonomik nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesae tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i njëngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes përmosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit përtë kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund tëndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë tëdhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat.Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Kryetari i Komunës me shkrim, Operatori Ekonomik do tëvazhdojë t’i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe tëangazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja eforcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Operatori Ekonomik nuk do të zbatojë mjete tëtilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Kryetari i Komunës.

Neni 9 - Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues9.1. Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t’i japë Operatorit Ekonomik 14 ditë paralajmërim, ta

ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:a) Operatori Ekonomik dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit

të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apodështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrëserioze në realizimin e duhur dhe me kohë të obligimeve të tij;

b) Operatori Ekonomik refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative tëdhëna nga autoriteti kontraktues,

c) Operatori Ekonomik ia jep dikujt kontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues. Nga kjodispozitë përjashtohet nën-qiraja, e cila është në diskrecion të plotë të Operatorit Ekonomik;

d) Operatori Ekonomik falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke uadministruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetetbiznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjësituatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacioninapo në rregulloret nacionale;

e) Operatori Ekonomik është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale,përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

Page 41: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

29

f) Operatori Ekonomik është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale tëdëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

g) Operatori Ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata përmashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrënose kontrollin e OE, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;j) Operatori Ekonomik nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e ekzekutimit ose dështon të

sjell vazhdimin e sigurimit të ekzekutimit të kërkuar sipas kësaj kontrate dhe dosjes sëankandit publik, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm tëkërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t’i plotësojë zotimet e tij.

9.2. Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të AutoritetitKontraktues dhe Operatori Ekonomik sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues, pas kësaj mund tënënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Operatorit Ekonomik.

9.3. Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojëOperatorin Ekonomik që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta lëshuar Qendrën Tregtare nëmënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për të paguar të gjitha shpenzimet.

9.4. Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani tëOperatorit Ekonomik ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do tapërgatisë një raport detyrimet e Operatorit Ekonomik ndaj Autoritetit kontraktues, përfshirë edhedetyrimet monetare deri në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5. Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga OperatoriEkonomik humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 – Ndërprerja e Kontratës nga ana e Operatorit Ekonomik10.1. Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 120 ditë paraprakisht,

mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;a. vazhdimisht nuk arrin t’i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura, oseb. si rezultat i Forcës Madhore, Operatori Ekonomik është i paaftë të kryej një pjesë materiale

të detyrimeve për një periudhë prej jo më pak se nëntëdhjetë (90) ditë.10.2. Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së

Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik.

Neni 11 – Obligimet e Operatorit Ekonomik11.1. Operatori Ekonomik do të kryej obligimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në

përputhje me praktikat më të mira profesionale.11.2. Operatori Ekonomik duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti

kontraktues. Nëse Operatori Ekonomik konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkonpërtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do tanjoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimittë urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3. Operatori Ekonomik duhet t’i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregullorevenë fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij gjithashtu t’i respektojnëdhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4. Operatori Ekonomik duhet t’i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur mekontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime tëekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtimparaprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Page 42: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

30

11.5. Nëse Operatori Ekonomik është konsorcium i dy ose më tepër personave, të gjithë personat etillë do të jenë përgjegjës bashkarisht dhe në mënyrë solidare në plotësimin e kushteve tëkontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi që të veproj në emër të tij për qëllime të kësajkontrate do të ketë autoritetin që të lidh konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pamiratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Neni 12 – Obligimet e Autoriteti Kontraktues12.1. Autoriteti kontraktues do t’i ofrojë Operatorit Ekonomik menjëherë ndonjë informacion dhe/ose

dokumentacion në dispozicion të tij, që mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumentetë tilla do t’i kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2. Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunoj sa më shumë që është e mundur me OperatorinEkonomik për t’i siguruar informacione që ky i fundit mund t’i kërkoj në mënyrë të arsyeshmepër kryerjen e kontratës.

12.3. Autoriteti Kontraktues do të caktoj “Personin Përgjegjës”, të cekur në KVK, i cili do të jetëpërgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj kontrate gjatë gjithë kohës dhe për raportimin eçdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 – Dëmet e likuiduara13.1. Operatori Ekonomik do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore

të cekur në KVK për çdo ditë vonese. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojshumën e përcaktuar në KVK.

Neni 14 – Siguria e ekzekutimit14.1. Operatori Ekonomik do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin

Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do tësaktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues përçfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimevekontraktore nga ana e Operatorit Ekonomik.

14.2. Siguria do të vazhdoj të jetë valide për periudhë 6 mujore nga data e fillimit të kësaj kontratedhe duhet të rinovohet çdo 3 muaj për një periudhë të re 6 mujore.

14.3. Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 15 – Sigurimi që do të merret nga Operatori Ekonomik15.1. Operatori Ekonomik do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe

ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues,sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2. Operatori Ekonomik, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për AutoritetinKontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 – Parimet e përgjithshme të pagesës16.1. Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t’i behet Operatorit

Ekonomik sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.16.2. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Autoriteti Kontraktues dhe do të bëhen në

llogarinë bankare të caktuar të Komunës.16.3. Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 7 ditësh kalendarike nga data në të cilën

kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës dotë jetë data në të cilën debitohet llogaria e Operatorit Ekonomik.

16.4. Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.3, Autoriteti kontraktues mundet që,brenda 30 ditëve të pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të 8%

Page 43: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

31

sipas Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohënqë kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilëndebitohet llogaria e Operatorit Ekonomik (përfshihet).

16.6. Të gjitha mos pagesat pas 45 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.3 do t’i japintë drejtë Autoritetit Kontraktues që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, dhe taekzekutoj Sigurinë e Ekzekutimit.

Neni 17 – Kontrolli dhe Inspektimet17.1. Parimi dhe modalitetet e Inspektimit nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti

kontraktues do të kontrollojë punën e Operatorit Ekonomik dhe të njoftojë atë për çdo defekt qëështë gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e Operatorit Ekonomik.

Neni 18 – Korrigjimi i defekteve18.1. Autoriteti kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për çdo Defekt para përfundimit të

kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.18.2. Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, Operatori Ekonomik duhet të përmirësoj defektin e

njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues.18.3. Nëse Operatori Ekonomik nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin

e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit,Operatori Ekonomik do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimiqë llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1. Për më tepër, për mos rregullim të defekteve,Autoriteti Kontraktues ka të drejtën që të bëjë ekzekutimin e Sigurisë së Ekzekutimit.

Neni 19 – Konsekuencat e Shkeljes se kontratës19.1. Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç

është cekur ne Nenin 9 dhe 10.19.2. Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto

kompensime:a) dëmet, dhe/oseb) ndërprerjen e kontratës.

19.3. Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:a) Dëme të përgjithshme, oseb) Dëme të likuidueshme.

Neni 20 – Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve20.1. Palët duhet t’i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha

mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje,palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe përndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme,palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjetkërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet përarritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arriturzgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave përzgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës sëzgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2. Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh tëpërpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihetzgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së zgjidhjes miqësore, secila palë do të ketë tëdrejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Page 44: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

32

Neni 21 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në arbitrazh21.1. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për

zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë vendim arbitrazhi në pajtim me KVK.

Neni 22 – Dëmshpërblimi22.1. Operatori Ekonomik do te mbroje dhe do te dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij

dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do te jete përgjegjës për te gjithashpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirepor jo kufizuar shpenzimet e tarifës se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencën osekeqpërdorimet e qëllimshme nga ana e Operatorit Ekonomik, shkeljet apo shkeljet e pretenduarnga prezantimet e Operatorit Ekonomik, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyreshërbimeve nga Operatorit Ekonomik apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të AutoritetitKontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti te siguruar nga Operatori Ekonomik nëlidhje me perofrimin e kësaj kontrate shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

Neni 23 – Obligimet tjera të Operatorit Ekonomik23.1. Operatori Ekonomik duhet të kujdeset për qendrën tregtare si shtëpiak i mirë dhe në përputhjen

me natyrën e destinimit të qendrës si dhe praktikën e afarizmit korrekt.23.2. Operatori Ekonomik është i obliguar të bartë shpenzimet që dalin gjatë kohëzgjatjes të përfshirë

në kontratën e qirasë për: shpenzimet komunale (të cilat përfshijnë ujësjellësin dhe kanalizimin)dhe energjinë elektrike dhe shpenzimet e taksave të ndryshme komunale dhe tatimeve tëaplikueshme në Kosovë.

23.3. Operatori Ekonomik do të paguaj qiranë e dakorduar Qiradhënësit në pajtim me kushtet e kësajkontrate dhe ofertën e dorëzuar në Ankand Publik.

23.4. Operatori Ekonomik mund ta përdor pjesën e jashtme të objektit, duke përfshirë, por jo duke ukufizuar me ngjitjen e shenjave jashtë objektit, ose në parkingun e veturave, në gjeneratorë, nëmobile dhe gjësende të tjera. Operatori Ekonomik po ashtu mund të aplikojë për leje përpërdorim të tokës së komunës apo të ndonjë tokë tjetër në afërsi.

23.5. Operatori Ekonomik mund të bëjë ndryshime brenda objektit dhe ndryshime të kufizuara jashtëtij. Në ndryshimet e brendshme mund të hyjnë rrënimi i mureve jo-mbajtëse, ose vënia edyshemesë ose i ndonjë kuzhine apo e pajisjeve sanitare, me kusht që çfarëdo rrënimi apondryshimi të mos ndikojë në stabilitetin apo vlerën e objektit, dhe me kusht që të gjithandryshimet të jenë në përputhje me rregulloret e ndërtimit dhe me ligjin e aplikueshëm. Përveçkësaj, Operatori Ekonomik mundet — me kusht që kjo të jetë në përputhje me ligjin dherregulloret — të ngjet apo instalojë shenja dhe kondicionerë ajri, kabllo dhe gypa, alarme tësigurisë, pajisje për parandalimin e zjarrit, sisteme të ngrohjes dhe freskimit dhe, nëse ka nevojë,pranues satelitorë apo radiofonikë në objekt apo brenda tij.

23.6. Operatori Ekonomik mund ta lëshojë me nën-qira pjesë të objektit të cilat janë në shfrytëzimnga Operatori Ekonomik, pa pasur nevojë për ta njoftuar Autoritetin Kontraktues për të dhënat enënqiramarrësit si dhe për të dhënat e çdo kontrate të nën-qiradhënies. Nëse kontrata e nën-qiradhënies ndodh, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për respektimin e kësaj Kontrate,edhe sa i përket pagesës së qirasë, edhe sa i përket përgjegjësisë për veprimet apo mosveprimet enënqiramarrësit.

Page 45: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

33

PJESA III E KONTRATËS: KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitatkëtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshmetë Kontratës

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK

Përshkrimi inenit

Nr.Nenit

Ligji izbatueshëmdhe gjuha

2.1 Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për tëgjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës.Juridiksioni për zgjidhjen e të gjitha kontesteve tëndërlidhura me këtë kontratë do të jetë Qendra eArbitrazhit e Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës nëPrishtinë, sipas rregullave të aplikueshme të Odës nëkohën e paraqitjes së kontestit. Kontesti do të zgjidhet ngatre (3) arbitra, gjuha e arbitrazhit do të jetë gjuha shqipendërsa vendi i arbitrazhit do të jetë Prishtina, Kosova.

2.2 Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.

Fillimi dhePërfundimi

6.1 Data e Fillimit të fillimit të Kontratës është data enënshkrimit të saj, mirëpo Autoriteti Kontraktues ilejon Operatorit Ekonomik një periudhë nëntëdhjetë(90) ditore për të përgatitur Qendrën Tregtare,periudhë gjatë të cilës nuk vlen vetëm detyrimi përpagesë të qirasë. Detyrimi për pagesë të qirasë fillontë zbatohet menjëherë pas kalimit të periudhësnëntëdhjetë (90) ditore nga dita e nënshkrimit tëkontratës, sipas kushteve të parapara në kontratë.

6.4 Data e Përfundimit është [shëno datën].

6.5 Vendi i përformancës së kontratës do të jetë QendraTregtare Mitrovicë.

Obligimet eAutoritetitKontraktues

12.3 Personi përgjegjës nga ana e Autoritetit Kontraktues është[shëno emrin, e-mail adresën dhe telefonin e PersonitPërgjegjës]

Dëmet elikuiduara

13.1 Norma e dëmeve të likuiduara është çmimi i qirasë ditoreplus TVSH, në ditë.Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërëkontratën është vlera e qirasë vjetore sipas çmimit final tëkontratës.

Siguria eekzekutimit

14.1 Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është vlerta totale e 6muajve të qirasë plus Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, e ciladuhet të vazhdohet të paktën tre (3) muaj para skadimit tësaj dhe siguria e ekzekutimit e re duhet ti dorëzohet

Page 46: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

34

Autoritetit Kontraktues, ku pas dorëzimit OperatoritEkonomik do ti kthehet siguria e ekzekutimit e vjetër.Siguria e tillë e ekzekutimit do të siguroj që pagesa e 6muajve të qirasë plus TVSH do ti paguhet menjëherëAutoritetit Kontraktues në rast të ndërprerjes sëparakohshme të kontratës ose shkeljes së kontratës ngaOperatori Ekonomik. Siguria e ekzekutimit duhet tëvazhdohet 3 muaj para çdo skadimi deri në periudhën epërfundimit të vlefshmërisë së Kontratës dhe 180 ditë paspërfundimit të vlefshmërisë së Kontratës.

Sigurimi qëdo të merretngaOperatoriEkonomik

15.1 Rreziqet dhe mbulimi nga sigurimi do të jenë:

a) Sigurimi i përgjegjësisë për mjetet motorike ndajPalës së Tretë sipas Ligjit për autopërgjegjësinë.

b) Përgjegjësia ndaj punëdhënësit dhe kompensimi ipunëtorëve [shëno shumën]

c) Përgjegjësia profesionale [shëno shumën]d) Humbja ose dëmtimi i pajisjeve dhe pronës [shëno

shumën]e) Sigurimi i objektit (ndërtesës së Qendrës Tregtare)

në vlerën totale të objektit.

Parimet epërgjithshmetë pagesës

16.1 Orari i pagesës do të jetë: Operatori Ekonomik do tëpaguaj qiranë çdo dy muaj, në avans, ndaj AutoritetitKontraktues.

Kontrolli /inspektimet

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit nga Autoritetikontraktues do të jenë si në vijim: Autoriteti Kontraktues dotë bëjë inspektimin e objektit një herë në vit, ku pas çdoinspektimi palët do të përpilojnë një procesverbal që do tëpërshkruaj situatën dhe të gjeturat si rezultat i inspektimit.

Zgjidhjamiqësore emosmarrëveshjes

20.2 Qendra e ndërmjetësimit e Odës Ekonomike Amerikanenë Kosovë.

Zgjidhja emosmarrëveshjes meproceduregjyqësore

21.1 Kompetente për zgjidhjen e të gjitha kontesteve tëndërlidhura me këtë kontratë do të jetë Qendra e Arbitrazhite Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës në Prishtinë,sipas rregullave të aplikueshme të Odës në kohën eparaqitjes së kontestit. Kontesti do të zgjidhet nga tre (3)arbitra, gjuha e arbitrazhit do të jetë gjuha shqipe ndërsavendi i arbitrazhit do të jetë Prishtina, Kosova.

Page 47: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

35

PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë]Për: [emri i autoritetit kontraktues](në vazhdim: “autoriteti kontraktues”

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik](në vazhdim “operatori ekonomik”)

Titulli i Ankandit Publik:

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri tëekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Ankandit Publik, të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar nëDosjen e Ankandit Publik;DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës parajush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: < shuma e sigurisë me fjalë dheshifra, që është e barabartë me vlerën vjetorë të qirasë plus TVSH > zotohemi të ju paguajmë,që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit ngakushtet në vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivishtse operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe/ose kjoi ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime tëmëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar.

Pagesa në shumën e limituar prej: <shuma e garantuar> siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjëkundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj mekonfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen deri me: <data dhe koha, por minimalisht 18 muaj nga data e lëshimit të saj >Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

_______________________________Emri i institucionit financiar

________________________________

Adresa________________________

Data

Page 48: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

36

PJESA C: FORMULAR PËR DORZIMIN E OFERTËS

Pjesa I. Formulari i Ofertës

Republika e KosovësRepublika Kosova Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së jugutOpština Južna Mitrovica Municipality of Mitrovica South

FORMULAR PËR ANKAND PUBLIK

Titulli iAnkandit Publik

Ankandi Publik për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër për 15 (pesëmbëdhjetë)vite, të pronës së paluajtshme komunale - Qendra Tregtare

Referenca Nr . 01-060/01-0067195/18-3

Afati përdorëzimin e ofertave

Nga: 31/08/2018, ora 12:00.Deri: 01/10/2018, ora 12:00.

Lokacioni Njësia kadastrale me Nr. O-71208072-00672-2-404-0, Objekti afarist (QendraTregtare) me sipërfaqe të tërësishme prej 20,583 m² i cili gjendet në Parcelënkadastrale me Nr. P-71208072-00672-2-404-0, si dhe pjesa e përcaktuar e parkingut tëjashtëm me sipërfaqe prej 2,482.33 m².

Dorëzuesi i ofertës:

Operatori Ekonomik

Emri dhe Mbiemri

Data ________/ _____/2018

E-mail dhe Telefoni

Nënshkrimi

Pranuesi i ofertës (zyrtari komunal):

Emri dhe Mbiemri

Data _________/______/2018

Nr. Protokoli ________________

Nënshkrimi:

36

PJESA C: FORMULAR PËR DORZIMIN E OFERTËS

Pjesa I. Formulari i Ofertës

Republika e KosovësRepublika Kosova Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së jugutOpština Južna Mitrovica Municipality of Mitrovica South

FORMULAR PËR ANKAND PUBLIK

Titulli iAnkandit Publik

Ankandi Publik për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër për 15 (pesëmbëdhjetë)vite, të pronës së paluajtshme komunale - Qendra Tregtare

Referenca Nr . 01-060/01-0067195/18-3

Afati përdorëzimin e ofertave

Nga: 31/08/2018, ora 12:00.Deri: 01/10/2018, ora 12:00.

Lokacioni Njësia kadastrale me Nr. O-71208072-00672-2-404-0, Objekti afarist (QendraTregtare) me sipërfaqe të tërësishme prej 20,583 m² i cili gjendet në Parcelënkadastrale me Nr. P-71208072-00672-2-404-0, si dhe pjesa e përcaktuar e parkingut tëjashtëm me sipërfaqe prej 2,482.33 m².

Dorëzuesi i ofertës:

Operatori Ekonomik

Emri dhe Mbiemri

Data ________/ _____/2018

E-mail dhe Telefoni

Nënshkrimi

Pranuesi i ofertës (zyrtari komunal):

Emri dhe Mbiemri

Data _________/______/2018

Nr. Protokoli ________________

Nënshkrimi:

36

PJESA C: FORMULAR PËR DORZIMIN E OFERTËS

Pjesa I. Formulari i Ofertës

Republika e KosovësRepublika Kosova Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së jugutOpština Južna Mitrovica Municipality of Mitrovica South

FORMULAR PËR ANKAND PUBLIK

Titulli iAnkandit Publik

Ankandi Publik për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër për 15 (pesëmbëdhjetë)vite, të pronës së paluajtshme komunale - Qendra Tregtare

Referenca Nr . 01-060/01-0067195/18-3

Afati përdorëzimin e ofertave

Nga: 31/08/2018, ora 12:00.Deri: 01/10/2018, ora 12:00.

Lokacioni Njësia kadastrale me Nr. O-71208072-00672-2-404-0, Objekti afarist (QendraTregtare) me sipërfaqe të tërësishme prej 20,583 m² i cili gjendet në Parcelënkadastrale me Nr. P-71208072-00672-2-404-0, si dhe pjesa e përcaktuar e parkingut tëjashtëm me sipërfaqe prej 2,482.33 m².

Dorëzuesi i ofertës:

Operatori Ekonomik

Emri dhe Mbiemri

Data ________/ _____/2018

E-mail dhe Telefoni

Nënshkrimi

Pranuesi i ofertës (zyrtari komunal):

Emri dhe Mbiemri

Data _________/______/2018

Nr. Protokoli ________________

Nënshkrimi:

Page 49: Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës · 2018. 8. 31. · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Jugore Opstina Juzna Mitrovica

37

Pjesa II. Përshkrimi i Çmimeve

Metoda e Vlerësimit

1

Çmimi bruto përmuaj për tërëobjektin afarist dheparkingun e jashtëm[Vlera e ofruar paraTVSH]

__________________ Euro(shëno çmimin e ofertës në fjalë Euro)

Çmimi më i lartë, mbiçmimin minimal tëpërcaktuar në Dosje tëAnkandit Publik, paraTVSH-së.

2 Siguria e Ofertës __________________ Euro(shëno çmimin e ofertës në fjalë Euro)

Shuma e Sigurimit të Ofertësduhet të jetë të paktën10,000.00 EUR për periudhëvalide prej 90 ditësh nga ditae dorëzimit të ofertës.

3 Siguria e Ekzekutimit __________________ Euro(shëno çmimin e ofertës në fjalë Euro)

Nëse oferta jonë pranohet, nemarrim përsipër të sigurojmënjë siguri të ekzekutimit paranënshkrimit të kontratës