Lühendid - adm.lblikkuse-   Web viewVõlaõigusliku lepingu alusel tehtud töö või osutatud teenus võetakse vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga või ... 23_Microsoft_Word_-_Jarelevalve

  • View
    229

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Lühendid - adm.lblikkuse-   Web viewVõlaõigusliku lepingu alusel tehtud töö või osutatud...

KORDUMA KIPPUVAD ABIKLBLIKKUSE TEEMAD

Sisukord1.Lhendid42.Toetuse saajate sisekorrad43.igusaktid54.Kulude abiklblikkuse ldtingimused64.1.ldtingimused64.2.Kulu tekkimine74.3.Topeltrahastamine95.Personalikulude abiklblikkus105.1.Ttasu hulka kuuluvad tasud115.2.Asutusesisesed tiendavad hved, millega silitatakse ttasu125.3.Vaba semestri kulude abiklblikkus125.4.Lisatasu lisat eest135.5.Tajatabeli esitamine145.5.1.Perioodi 2014-2020 tajatabli pidamise erisused145.6.Puhkusetasu155.6.1.Phipuhkuse andmine155.6.2.ppepuhkus165.6.3.Tasustamata puhkus175.7.T tegemine puhkuse ajal175.8.Koondamine185.9.Mitteabiklblikud personalikulud185.10.Vlaiguslikud lepingud195.10.1.Perioodi 2014-2020 fsiliste isikutega slmitud vlaiguslikud lepingud205.11.Lhetuskulud205.11.1.Sidukulu abiklblikkus215.11.2.Sihtkohas kasutatava transpordikulu abiklblikkus215.11.3.Pikemaks perioodiks ostetud reisikindlustuse abiklblikkus225.11.4.Lhetuse toitlustuskulu225.11.5.hiskondliku transpordi kasutamine235.11.6.Isikliku siduauto kasutamine235.11.7.Takso kasutamise kulude abiklblikkus245.12.Ttervishoiukulud256.rituste (koolitused, seminarid, koosolekud jm) korraldamine266.1.Kulude abiklblikkus266.2.ritustel osalemine seoses abiklblikkuse perioodi vi programmiperioodi lpuga297.Hanked307.1.Hanke osadeks jaotamine317.2.Pakkumuste vtmine338.Muude kulude abiklblikkus348.1.Seadmete, inventari ning tarvikute soetamine348.1.1.Vara soetamine liisinglepingu alusel348.1.2.Vara asendamine358.2.Litsentside abiklblikkus358.3.Pankade teenustasu358.4.Liikmemaksud368.5.Rahatrahv, viivis jm toetuse saaja hooletust tegevusest tingitud kulud378.6.Eluruumi (hiselamu toa) rentimine, rimine378.7.Ettemaksearvete abiklblikkus388.8.Maksude abiklblikkus (va maksud ja maksed ttasult)388.8.1.Tulu- ja sotsiaalmaks erisoodustustelt388.8.2.Kibemaks399.Stipendiumite ja toetuste abiklblikkus419.1.Doktoranditoetuse abiklblikkus429.2.Jtkuppur4310.Teavitusnuete titmine4410.1.Meened4511.Projekti elluviimine4611.1.Projekti eesmrkide ja tulemuste saavutamine4611.2.Tegevuste kestvus4711.3.Projekti puhastulu arvestamine4811.4.Riigiabi ja vhese thtsusega abi4911.4.1.Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi5011.5.Tegevuste rahastamisklblikkus sltuvalt asukohast5211.6.Ristfinantseerimine5312.Perioodi 2007-2013 lpetamine5313.Vljamakse taotluse kontroll5413.1.Kuludokument5513.2.Kontrolljlg5614.Perioodi 2014-2020 personali- ja kaudsete kulude abiklblikkus5714.1.Projekti otsesed personalikulud5714.2.Projekti administreerimiskulud5814.2.1.Administreerimiskulude hvitamine htse mra alusel5814.2.2.Administreerimiskulude hvitamine kuludokumentide alusel5914.3.Projekti ldkulud5914.4.Kaudsed kulud6014.4.1.Kaudsete kulude kuluhvitusviiside valik6214.4.2.Kaudsete kulude hvitamisviiside rakendamine kombineeritult6314.4.3.Kaudsete kulude hvitamisel htse mra rakendamine tagasiulatuvalt6314.5.hikuhindade alusel kulude hvitamine63

1. Lhendid

AKM - VV 31.01.2007. a mrus nr 26 Perioodi 20072013 struktuuritoetuse kulude abiklblikkuse vi mitteabiklblikkuse mramise tingimused ja kord

EL Euroopa Liit

ERF Euroopa Regionaalarengu Fond. Struktuurifond, millest finantseeritakse tegevusi regioonidevaheliste erinevuste vhendamiseks, ettevtluse toetamiseks, tehnoloogia ja innovatsioonide arendamiseks, infrastruktuuride kaasajastamiseks jmt.

ERF mrus -Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1301/2013

ESF Euroopa Sotsiaalfond. Struktuurifond, millest finantseeritakse tegevusi thive- ja inimeste kvalifikatsiooni edendamiseks ning ttajate konkurentsivime tstmiseks.

ESF mrus - Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1304/2013

FKO Finantskorrektsiooni otsus ehk otsus, millega tehakse toetuse saajale eraldatud toetuse vhendamine vi thistamine rikkumise tttu ja sealhulgas ka toetuse tagasinudmine, kui vhendatud vi thistatud toetust oli juba vlja makstud.

Meetme mrus - Perioodi 2007-2013 meetmete mrused

RA Rakendusasutus. Vabariigi Valitsuse poolt mratud ministeerium, mis vastutab meetmes

mratud eesmrkide saavutamise eest (nt Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium).

R Rakendusksus ehk toetuse andja, kes on toetuse saajale peamiseks kontaktiks toetuse saamisel. Vabariigi Valitsuse mratud riigiasutus vi eraiguslik juriidiline isik, kelle lesannete hulka kuuluvad muuhulgas toetuse taotluste menetlemine, toetuse saajate poolt esitatud maksetaotluste menetlemine ning projektidele eraldatud toetuse seire.

STS 2007-2013 - Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadus

STS 2014-2020 - Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadus

TAT - Perioodi 2014-2020 toetuse andmise tingimused, mis kehtestatakse mruse vi kskkirjaga.

TMS - Tulumaksuseadus

TRO Taotluse rahuldamise otsus, mis tehakse juhul, kui taotleja, partner ja taotlus vastavad TAT igusaktides nimetatud nuetele ja taotlus kuulub hindamistulemuse phjal rahuldamisele.

TS Toetuse saaja

VTA Vhese thtsusega abi

Vljamaksete mrus Rahandusministri mrus 01.03.2007 nr 15 Perioodi 20072013 struktuuritoetuse vljamaksmise tingimused ja kord

M - VV 05.09.2014. a mrus nr 143 Perioodi 20142020 struktuuritoetusest hvitatavate kulude abiklblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord

hisstete mrus - Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1303/2013

2. Toetuse saajate sisekorrad

Tartu likool

IS https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast

Dokumendihaldus https://www.ut.ee/et/ulikoolist/avalik-teave-ja-statistika

Tallinna likool

IS http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main

Dokumendihaldus http://www.tlu.ee/et/ylikool/dokumendid

Tallinna Tehnikalikool

IS http://ois.ttu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main

Dokumendihaldus http://ttu.ee/ulikool/avalikud-dokumendid/

Eesti Muusika- ja teatriakadeemia

IS https://sise.ema.edu.ee/oppeinfo.x

Dokumendihaldus http://sise.ema.edu.ee/dokumendid/avalikvaade.x

Eesti Maalikool

IS https://ois.emu.ee/pls/ois/tere.tulemast

Dokumendihaldus https://www.emu.ee/ylikoolist/avalik-teave/dokumendiregister/dokumendiregistrid/

Eesti Kunstiakadeemia

IS https://artun.ois.ee/

Dokumendihaldus http://www.artun.ee/akadeemia/dokumendid-ja-aktid/

3. igusaktid

1) Perioodi 20072013 struktuuritoetuse seadus

2) VV 31.01.2007. a mrus nr 26 Perioodi 20072013 struktuuritoetuse kulude abiklblikkuse vi mitteabiklblikkuse mramise tingimused ja kord

3) Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadus

4) VV 05.09.2014. a mrus nr 143 Perioodi 20142020 struktuuritoetusest hvitatavate kulude abiklblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord

5) Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse hisstted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, htekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Pllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nhakse ette ldstted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, htekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nukogu mrus (E) nr 1083/2006

6) Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis ksitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja thivesse investeerimise eesmrgiga seonduvaid eristteid ning millega tunnistatakse kehtetuks mrus (E) nr 1080/2006

7) Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis ksitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nukogu mrus (E) nr 1081/2006

8) Rahandusministri 01.03.2007. a mrus nr 15 Perioodi 20072013 struktuuritoetuse vljamaksmise tingimused ja kord

9) VV 14.02.2010. a mrus nr 211 Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide thistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord

10) VV 19.09.2014. a mrus nr 146 Perioodi 20142020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide thistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nuded ja kord

11) Perioodi 2007-2013 meetmete mrused

12) Perioodi 2014-2020 toetuse andmise tingimused

2007-2013

2014-2020

Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis ksitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja thivesse investeerimise eesmrgiga seonduvaid eristteid ning millega tunnistatakse kehtetuks mrus (E) nr 1080/2006

nr 1081/2006

Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse hisstted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, htekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Pllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nhakse ette ldstted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, htekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nukogu mrus (E) nr 1083/2006

Euroopa Parlamendi ja nukogu mrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis ksitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nukogu mrus (E)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse

seadus (STS 2007-2013)

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse

seadus (STS 2014-2020)

VV mrus Perioodi 2007-2013

struktuuritoetuse kulude abiklblikkuse vi

mitteabiklblikkuse mramise tingimused

ja kord (AKM)

VV mrus Perioodi 20142020

struktuuritoetusest hvitatavate kulude

abiklblikuks lugemise, toetuse

vljamaksmise ning finantskorrektsioonide

tegemise tingimused ja kord (hendmrus

ehk M)

Struktuuritoetust reguleerivad siseriiklikud ja EL igusaktid on ktte