Linux Ubuntu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Linux Ubuntu. Istorijat. April 2004 – Shuttleworth okuplja 12 programera i formira grupu za razvoj novog OS Grupa je želela: Često i predvidivo izdavanje novih verzija OS Posebnu pažnju obratiti na lokalizaciju Obratiti pažnju na lakoću upotrebe radne površine - PowerPoint PPT Presentation

Text of Linux Ubuntu

 • Linux Ubuntu

 • IstorijatApril 2004 Shuttleworth okuplja 12 programera i formira grupu za razvoj novog OSGrupa je elela:esto i predvidivo izdavanje novih verzija OSPosebnu panju obratiti na lokalizacijuObratiti panju na lakou upotrebe radne povrinePristup koji se zasniva na zajednitvuUbuntu je pojam iz junoafrikog jezika, odnosi se na jednu junoafriku ideologiju i grub prevod bi bio humanost prema drugima

 • IstorijatShuttleworth je programere zaposlio u virtuelnoj kompaniji Canonical6 meseci kasnije nastaje UbuntuCilj je da Ubuntu postane najvie korieni OS

 • Organizacija fajlova u Linux-u se prilino razlikuje od one u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Naredna slika trebalo bi da pomogne boljem razumevanju Linux organizacije fajlova.

 • Linux organizacija sistema fajlova/ETCHOMEDEVVARUSRMILOSUBUNTURoot folder oznaen kao / ETC folder u kome se uvaju sistemski fajlovi za konfigurisanje softveraHOME svaki korisniki nalog ima svoj matini folder koji se uva odveDEV svaki uredjaj na raunaru prikazan je u ovom folderu itd.USR aplikacije korisnika, VAR log fajlovihttps://help.ubuntu.com/10.04/installation-guide/amd64/directory-tree.html

 • Home direktorijumSlian My Documents folderu Windows-auva korisnike fajloveMoemo ga prikazati klikom na ikonicu Home

 • Home direktorijumOtvoriti Home direktorijum i napraviti screenshot

 • ROOT folderIz Home foldera kliknemo na File System

 • Root folderOtvoriti Root folder i napraviti screenshot

 • Kako otvoriti Text editorKliknuti na Dash (oznaen crvenom strelicom) i uneti tekst: text editor

 • Kreirati tekst dokument sledee sadrine:Tekst za testiranje grep komande.Grep je vana i mona komanda.Tekst je snimljen u dokumentu pod nazivom test.

  Dokument snimite na Desktopu pod imenom test (kao na slici dole)

 • TerminalKada ga pokrenete videete neto slino onome to je prikazano na slici na narednom slajdu.Videete treperavi kursor neposredno iza niza znakova koji se zavravaju zankom $. Prva re u tom nizu je vae korisniko ime, posle koga sledi znak @. Posle znaka @ navodi se naziv vaeg raunara, a zatim sledi naziv foldera (matini folder) u kome se trenutno nalazite, koji je predstavljen znakom ~.

 • Kako pronai Terminal?Kliknuti na ikonicu Dash i otkucati terminal

 • Napraviti screenshot Terminala i postaviti umesto slike dole.

 • Sintaksa grep komande:grep string_za pretragu file_za_pretraguGrep je skrenica od:global | regular expression | printGrep omoguava da unutar fajla pronadjemo odredjeni izraz i zatim prikaemo redove u kojima je izraz pronadjen.Regularni izrazi su nizovi znakova koji opisuju druge nizove znakova. Prvenstvena svrha je opisivanje uzorka za pretraivanje.

  Grep komanda

 • U komandnoj liniji otkucati cd DesktopU komandnoj liniji otkucati grep komanda testNapraviti screenshot i postaviti umesto slike dole.

 • Pomou clear komande obrisati sadraj ekranaUneti komandu grep test testNakon ovoga vidimo da grep prikazuje sve redove koji sadre niz karaktera test, bez obzira na granice rei. Tako je red koji sadri re testiranje odtampan na ekranu.Napraviti screenshot i postaviti umesto slike dole.

 • Komanda grep je osetljiva na veliinu slova.Kao i veina komandi, grep podrava argumente koji mogu da promene njegovo ponaanje. Za svaku komandu se moe dobiti spisak svih njenih opcija kucanjem komande i argumenta -- help

  Neki od arugmenta su: -w, -i

 • Napraviti screenshot za upotrebu help argumenta

 • Da bi na ekranu bile vidljive samo linije koje sadre re test moe se dodati opcija wUnesimo sada grep w test testw (word)Napraviti screenshot

 • Argument i kae grep-u da ignorie razliku izmedju malih i velikih slova.Ako unesemo grep i grep test prikazujemo svaku pojavu stringa grep bez obzira na veliinu slovaNapraviti screenshot

 • grep komand. test tampa sve linije koje sadre re koja poinje sa komand, a zatim sledi bilo koji karakter.Napraviti screenshot

 • Help za grep komandu

 • SED komandaSed je jedna od najstarijih UNIX komandi namenjena za obradu tekstaKomanda sed (Stream Editor) omoguava da pronadjemo i zatim izmenimo tekst unutar nekog fajla. Npr. ukoliko elimo da u dokumentu test pronadjemo re grep i zamenimo sa sed treba da otkucamo:sed s/grep/sed/g test

 • s znai substitute (zamena, supstitucija)g znai global change (zamena u celom dokumentu)Ako izostavimo g menjamo samo prvu pojavu u svakoj liniji. Takodje moemo da kaemo koliko prvih pojava (n) elimo da zamenimo Npr. s/grep/sed/1 test menja samo prvu pojavu

 • PWD komandaSintaksa pwd komande: pwdKomanda pwd omoguava da saznamo u kom se direktorijumu nalazimo. Pwd je skraeno od print working directory (prikai radni direktorijum). Npr. pwd e za direktorjium Desktop prikazati: ~/Desktop

 • CD komandaSintaksa cd komande: cd naziv_direktorijumaOva komanda omoguava da promenimo radni direktorijum. Kada pokrenemo terminal nai emo se u svom matinom direktorijumu. Za prelazak u drugi direktorijum koristimo komandu cd (change directory).

 • Komanda cd slui za kretanje po stablu direktorijuma. Ukoliko se otkuca samo cd bez parametara, tekui direktorijum postaje home direktorijum korisnika.Svaki korisniki nalog na sistemu ima svoj matini folder koji se uva u /home direktorijumu.

 • Za prelazak kroz vie direktorijuma istovremeno koristimo npr.: cd /home/ubuntu/MusicZa prelazak u root direktorijum koristi se cd /

 • Za prelazak u prethodni folder koristi se cd ..Za povratak u prethodni (onaj u kome smo prethodno bili) folder koristi se cd -

 • Bc Komanda bc omoguava da koristimo kalkulator. Izlaz je sa komandom quit.Napraviti screenshot

 • Primer stranice sa objanjenjem korienja komande lsOvako se mogu pogledati man stranice drugih komandiManual page - man

 • LS komandaKada je pozovemo bez argumenata ls (list directory contents) komanda prikazuje fajlove u direktorijumu u kojem se trenutno nalazimo. Na osnovu rezultata teko je odrediti tip, veliinu fajla, ovlaenja...Kada se koristi sa opcijama moemo da vidimo i veliinu fajlova, kao i kada su fajlovi napravljeni, ovlaenja za fajlove itd.

 • ls ~ prikazuje fajlove koji se nalaze u home direktorijumu korisnika, bez obzira gde smo mi pozicionirani u trenutku zadavanja komande.Ako se nalazimo u folderu Music i kaemo ls ~ dobiemo rezultat kao na slici:

 • ls a Prikazuje sve fajlove u tekuem direktorijumu, ukljuujui tu i one fajlove ija imena poinju sa ., to to su zapravo skriveni fajlovi koji se standardno ne prikazuju. Vratimo se sada u matini folder i napiimo ls a

 • ls l (long format) detaljniji izvetaj sadraja direktorijuma. Ovaj izvetaj ukljuuje prikaz:Ovlaenja za dati fajlImena vlasnikaVeliine fajlaDatuma kreiranja Naziva fajla

 • Rezultat izvravanja ls l naredbe dat je na sledeoj slici:

 • ls alldaje sadraj foldera ali sa vie podataka