MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE INTEGRAT/ آ  prezenta documenta ie este proprietatea universit

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE INTEGRAT/ آ  prezenta documenta ie este proprietatea universit

 • PREZENTA DOCUMENTA IE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSIT II „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC U. MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA F APROBAREA SCRIS A EMITENTULUI

  ESTE INTERZIS , CONFORM LEGII 8/1996.

  - Document controlat -

  F 01.07/Ed.1

  U N I V E R S I T A T E A „ V A S I L E A L E C S A N D R I “

  D I N B A C U

  MMAANNUUAALLUULL SSIISSTTEEMMUULLUUII IINNTTEEGGRRAATT DDEE MMAANNAAGGEEMMEENNTT

  COD: MSIM 01

  RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF

  Prenumele i numele Semn tura

  Reprezentantul Managementului Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU

  Elaborat ef lucr. dr. ing. Mirela PANAINTE – LEH DU

  EDI IA: 2 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.:

  Intr în vigoare începând cu data de 28.11.2013, prin aprobarea în edin a Consiliului de Administra ie al Universit ii „Vasile Alecsandri” din Bac u.

 • MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE

  MANAGEMENT

  Cod document MSIM 01

  LISTA REVIZIILOR Pag./Total pag. 1/1 Data 28.11.2013 Edi ie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 02.07/Ed.1 Fi ier SiM/MSIM/Lista reviziilor MSIM

  LISTA REVIZIILOR

  Simbol revizie

  Edi ie/ Revizie/

  Cap./ Pag./

  Parag. Con inutul reviziei Responsabilit i

  Elaborat Avizat Aprobat

 • MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

  Cod document MSIM 02

  CUPRINS Pag./Total pag. 1/1 Data 28.11.2013 Edi ie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fi ier SIM/MSIM/Cuprins.doc

  CUPRINS Capitolul 1 Prezentarea Universit ii Capitolul 2 Considera ii generale Capitolul 3 Defini ii i abrevieri Capitolul 4 Sistemul integrat de management Capitolul 5 Responsabilitatea managementului Capitolul 6 Managementul resurselor Capitolul 7 Realizarea produselor/ serviciilor Capitolul 8 M surare, analiz i îmbun ire Anexa 1 Declara ia Rectorului privind politica în domeniul calit ii, mediului, s ii i securit ii muncii Anexa 2 Harta proceselor Anexa 3 Organigrama Universit ii Anexa 4 Organigrama sistemului integrat de management Anexa 5 Lista documentelor sistemului integrat de management

 • MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

  Cod document MSIM 01

  CAPITOLUL 1 PREZENTAREA UNIVERSIT II

  Pag./Total pag. 1/6 Data 28.11.2013 Edi ie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fi ier SIM/MSIM/Capitolul 1.doc

  1.1 INFORMA II UTILE 1.1.1 Statutul juridic al Universit ii „Vasile Alecsandri“ din Bac u

  Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac u este o institu ie de înv mânt superior i de cercetare tiin ific , de stat, cu personalitate juridic , aflat în subordinea

  Ministerului Educa iei Na ionale. Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bac u are în structura sa: facult i, departamente, precum i alte structuri func ionale pentru cercetare tiin ific , pentru: cooperare cu institu ii de înv mânt i de cercetare din ara i str in tate, documentare, editare de carte universitar etc. Ea include, de asemenea, structuri func ionale pentru asigurarea serviciilor administrative, a resurselor umane, financiar - contabile, tehnice i sociale. Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac u a aderat la Magna Charta a Universit ilor Europene de la Bologna, Italia. Carta Universit ii ”Vasile Alecsandri” din Bac u este documentul de baz care stabile te rolul, principiile academice, obiectivele, structura i organizarea Universit ii.

  1.1.2 Istoricul Universit ii ”Vasile Alecsandri” din Bac u

  Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac u este o institu ie de înv mânt superior i de cercetare tiin ific , de stat, cu o bogat tradi ie i rezultate meritorii în

  înv mântul superior românesc. Universitatea asigur formarea ini ial i formarea continu a speciali tilor, precum i desf urarea activit ilor de cercetare tiin ific în domeniile: limb i literatur , tiin e ale comunic rii, educa ie fizic i sport, inginerie industrial , inginerie energetic , ingineria produselor alimentare, mecatronic i robotic , inginerie i management, calculatoare i tehnologia informa iei, inginerie mecanic , ingineria mediului, inginerie chimic , inginerie fizic , matematic , biologie, informatic , contabilitate, marketing administrarea afacerilor. Prin HCM nr. 547/1961 i Ordinul Ministrului Înv mântului i Culturii nr. 688/1961 a luat fiin înv mântul de stat din Bac u. În 1961 s-a înfiin at Institutul Pedagogic cu urm toarea structur : Facultatea de Filologie cu sec ia Limba i literatura român , Facultatea de Matematic cu sec ia de Matematic i Facultatea de tiin e Naturale cu sec ia de tiin e naturale i cuno tin e agricole teoretice i practice. Acestora li s-au ad ugat în 1964 Facultatea de Istorie - Geografie i Facultatea de Educa ie Fizica i Sport, iar în 1976 Facultatea de Inginerie. Primul program de studii de înv mânt tehnic superior la Bac u a fost Tehnologia Construc iilor de Ma ini. În anul 1984 Institutul de Înv mânt Superior este transformat în Institut de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Ia i. În anul 1985 este înfiin at programul de studiu Tehnologie Chimic Anorganic , iar în anul urm tor, programul de studii Re ele Electrice.

  În anul 1990, în baza Ordinului Ministrului înv mântului, nr. 7751/1990, Institutul de Subingineri din Bac u devine Institutul de Înv mânt Superior din Bac u i func ioneaz cu dou facult i: Facultatea de Litere i tiin e i Facultatea de Inginerie. În acel an, Facultatea de Inginerie avea în structur programele de studii Tehnologia construc iilor de ma ini, Mecanic fin , Utilaj tehnologic pentru industria alimentar , Utilaj tehnologic pentru celuloz i hârtie, Energetic industrial . În cadrul Facult ii de Litere i tiin e au fost reînfiin ate:

 • MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

  Cod document MSIM 01

  CAPITOLUL 1 PREZENTAREA UNIVERSIT II

  Pag./Total pag. 2/6 Data 28.11.2013 Edi ie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fi ier SIM/MSIM/Capitolul 1.doc

  profilul Matematic cu programul de studii Matematic -Fizic , profilul Biologie cu programul de studii Biologie-Ecologie, profilul Filologie, programele de studii Limba i literatura român – o limb i literatur str in (francez , englez ) i An preg titor, profilul Educa ie fizic i sport i profilul Economic, cu programul de studii Turism i servicii i Marketing în anul 1991. În anul 1991, Institutul de Înv mânt Superior din Bac u devine Universitatea din Bac u, în baza Ordinului Ministrului Înv mântului i tiin ei, nr. 4894 din 22.03.1991 i a Hot rârii Guvernului nr. 812 din 29.12.1992. În baza HG 1093 din 30.09.2009 Universitatea din Bac u, î i schimb denumirea în Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac u. Facultatea de Inginerie se dezvolt continuu, prin înfiin area de noi specializ ri i prin introducerea de noi forme de studiu. În 1992 este înfiin at programul de studii Tehnologia i controlul calit ii produselor alimentare, iar în 1996 este desfiin at programul de studii Mecanic Fin . Noile programe de studii înfiin ate sunt: Inginerie economic în domeniul mecanic (1998), Ingineria i managementul calit ii (1999), Ingineria mediului industrial (2000), redenumit în 2002 în Ingineria i protec ia mediului în industrie, Mecatronic (2000), Inginerie biochimic (2000), Tehnic de calcul (1999), transformat în 2005 în Tehnologia informa iei, Design Industrial (2003), Inginerie economic în domeniul electric, electronic i energetic (2003), tiin e inginere ti aplicate (2006). Începând cu anul 1999 Facultatea de Inginerie dezvolt înv mântul postuniversitar pe trei direc ii de formare: studii aprofundate i de master cu durata de 1 an, respectiv 2 ani, studii postuniversitare de specializare/conversie profesional cu durata de 3 semestre i cursuri postuniversitare de perfec ionare cu durata de un semestru din care amintim: Managementul produc iei industriale, Optimizarea i informatizarea proceselor i echipamentelor de fabrica ie, Strategii în asigurarea calit ii în industrie, Managementul ciclului de via al produsului,

  tiin a i ingineria produselor alimentare ecologice, Managementul sistemelor industriale de produc ie i servicii, Echipamente i tehnologii moderne în energetic ; Conducerea i informatizarea proceselor termo i electroenergetic, Managementul i optimizarea echipamentelor de proces, Analiza structurilor mecanice, Managementul protec iei mediului în industrie, Procedee i metode de

  surare în ingineria mediului, Materiale neconven ionale în biotehnologii moderne; Concep ie, sintez , analiz de molecule de interes biologic / Conception, synthese, analyse de molecules d'intérêt biologique, Chimia i ingineria valorific rii bioresurselor, Mecatronic i robotic / Mecatronic avansat , Echipamente pentru reabilitare i tehnologii asistive. Facultatea de Litere i tiin e se dezvolt i ea, împ indu-se în timp în mai multe facult i. Începând cu anul universitar 1992 – 1993, s-au introdus programele de studii: Limba i literatura englez – limba i literatura român sau limba i literatura francez , Kinetoterapie. În anul universitar 1997 – 1998, a fost aprobat s func ioneze programul de studii Limba i literatura francez – limba i literatura român sau limba i literatura englez . În acela i an este înfiin at programul de studii Contabilitate i Informatic de gestiune. În anul 1996 sec ia Educa ie fizic i sport devine facultate separat , purtând în momentul d