22
KQSHM DVSM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY MATURSKI ISPIT G G I I M M N N A A Z Z I I J J A A (OPŠTA, PRIRODNIH NAUKA) Priština, jun 2009

MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

KQSHM DVSM

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

MATURSKI ISPIT

GGIIMMNNAAZZIIJJAA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

Priština, jun 2009

Page 2: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

Ime i Prezime ................................................................ Škola………………............................................................ Uputstvo za test Vreme: Imate 180 minuta da odgovorite na 100 zahtjeva (pitanja). Vreme se računa od momenta kada počnete da rješavate zahtjeve (pitanja). Kako postupiti?

1. Popunjavajte pažljivo, po datom upustvu, svi kodovi (u krugu), za: opštinu, školu, odeljenje, broj u dnevniku. Ako ove podatke ne popunite tačno, neće moći da se izvuku rezultati vašeg testa.

2. Pre nego što počnete da odgovarate na pitanja, smiri te se u potpunosti, ovo če vam pomoći. 3. Čitajte pažljivo zahtjeve (pitanja) a posle obeležite samo jedan odgovor, od 4 datih

mogućnosti samo jednan odgovor je tačan. 4. Listu sa odgovorima treba popunjavati samo sa običnom- olovkom HB. 5. Popunite krug tačnog odgovora sa vašom običnom olovkom bez škrabanja izvan kruga,

pogledaj primer dole.

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

1

1 B A

Broj 1 (jedan) predstavlja broj pitanja na listi odgovora

D

Tačan odgovor, na listi odgovora, treba popunjavati na ovaj način sa običnom olovkom HB

6. Budite pažljivi da tačan odgovor jednog pitanja ne označite drugom narednom pitanju. 7. Na listi odgovora ne smje se pisati ništa drugo osim odgovora za koje ste ubjeđeni da su tačni,

koje istovremeno popunjavate – na testu i na listi odgovora. 8. Ne upotrebljavajte gumu za brisanje na listi odgovora, zato što svaka vrsta popravke je

nevažeća- odgovor se neračuna tačan. 9. Svaku vrstu računanja možete uraditi na zadnjoj stranici testa, međutim na listi odgovora ne

sme se pisati ništa osim odgovora, za koji ste ubeđeni da su tačni. 10. Nemojte se zadržavati na pitanja koja nikako neznate, možda vam vreme neće biti dovoljno za

druga pitanja. 11. Iskoristite do kraja vreme testiranja, da bi ste odgovorili na sva pitanja.

Želimo vam uspjeha!

Page 3: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

2

6. Našu najljepšu sanaginica prvi je zapisao:

he

D. Alberto Fortis 7.

a,

Kojoj vrsti lirske ripada strofa?

D. Rodoljubivoj, patriotskoj pjesmi

BOSANSKI JEZIK 1. Lingvistička disciplina koja proučava glasove kao razlikovne jedinice zove se:

A. fonetika B. morfologija C. sintaksa D. fonologija

2. Koji od naziva u nizu ne odgovara ni jednom narječju dijalekata

srednjejužnoslovenskog dijasistema? A. vakafsko narječje B. čakavsko narječje C. kajkavsko narječje D. štokavsko narječje

3. Jezik koji narod stvara i njeguje da bi se sporazumijevali svi članovi zajednice, odnosno

svi pripadnici naroda i države, a javlja se u pisanoj formi (u knjigama) naziva se: A. narodni jezik B. normirani jezik C. književni jezik D. standardni jezik

4. Ako je strano ime manje poznato, pri prvome navođenju u udžbenicima i znanstvenim

djelima, uz izvorni lik imena treba: lik imena A. unutar zagrada navesti i fonetski

avo radi B. dopisati o kome se zaprC. napisati biografiju lika D. naznačiti značaj radi koga se ime navodi

5. Koja od navede ičkom stilu? nih odlika ne odgovara književnoumjetn

A. standardni i normirani jezik kulture eksta) B. upotreba fusnota (napomena ispod t

evnom narječju C. zasniva se na knjižD. jezička pravilnost

narodnu baladu HaA. Jernej Kopitar B. Johan W. GoetC. Vuk Karadžić

A ja pjesnik gola sam sirota Za me radost tek je pusta bajkU kolibi pod čađavim krovomRodila me siromašna majka.

pjesme pA. Idili B. Socijalnoj pjesmi C. Refleksivnoj, misaonoj pjesmi

Page 4: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

3

8. Koji od navedenih jezika ne pripada srednjejužnoslovenskom dijasistemu?

D. slovenski jezik

ću ti alem-kulu / Od sunčanih

Šta u g

e iz različitih tekstova i ubačene u jedinstven kontekst

10 edanje, izlaganje događaja ili doživljaja, terminološki je

poznato kao: ja

Kojom pjesničk vani gornji stihovi?

m

12. Zaokruži stih

če

13. Od osobina n ilagić Mehe, posebno sa njenom homerskom

dimenzijom, odvoj stavku koja joj nikako ne odgovara:

rimom C. sadrži epska ponavljanja

14. Koji od nave ne odgovara sevdalinkama?

C. gradsko-kafanska D. seoska

A. bosanski jezik B. hrvatski jezik C. crnogorski jezik

Pjesmo moja 9. nosiću te / Iznad zemlje i oblaka, / Skovačistih zraka.

ornjem tekstu predstavljaju kose crte? A. Kraj jedinice teksta, kada se jedinice prenose iz vertikalnog u horizontalni red B. Posebne jedinice preuzetC. Zamjenjuju dvotačku D. Zamjenjuju tačku-zarez

. Pričanje, govorenje, pripovij

A. deskripciB. retorika C. naracija D. onomastika

11. A duša mi poput orla slobodna i smjela

Preko rajnost pliva. međa vasione u beskopjeom figurom su oA. onomatopej

m B. hiperboloC. alegorijomD. ironijom

alegoričnog tona: A. Kad na vrbi rodi grožđe B. Skočio je nebu pod oblake C. Ja bosiljak sijem, meni pelen niD. Kamen ovaj vječito žedan

arodnog epa Ženidba Sma

A. neuobičajeno je duga B. opjevana je naporednom

D. formalistička je po tonu

dena četiri tipaA. manastirska B. haremska

Page 5: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

4

15. Autor zbirke la“ je:

trarka

C. Šarl Bodler

16. Pronađi glagol NOSITI u glagolskom prilogu sadašnjem.

17. Prvi put bosa ni u BiH za vrijeme:

18. Podvuci prav TI i RAZUMEO.

19. Kojom stilsk pjevan stih: Livada kraj rijeke sanja?

20. Koja književ ripada usmenoj narodnoj prozi?

tke B. balade C. novele D. legende

pjesama „Cvjetovi zA. Frančesko PeB. Johan W. Gete

D. Artur Rembo

A. NOSIM B. NOŠAH C. NOSEĆI D. NOSIVŠI

nski jezik postaje iA. turske vladavin

službee

B. jugoslavenskog doba C. vukovog doba D. austrougarske vladavine

ilno ijekavizirane riječi: CVETIĆ, DREMAA. CVJETIĆ, DRIJEMATI, RAZUMIO B. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO C. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO

DRJEMATI, RAZUMIJEO D. CVIJETIĆ,

om figurom je oA. alegorijom B. simbolom C. metaforom

jom D. personifikaci

na vrsta ne pA. pripovije

Page 6: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

5

E

21. Choose the c : Our generation reu _____.\

. twenty-eight of the April, two thousand and seven il, two thousand and seven

2

travelling tonight and… party tomorrow night…

5. Which schoo cus. How are you? The correct order of sentences to form a dialogue is _________.

C. 4 1 5 3 2

23 a, Patrick, and Rebecca are e-mail friends. They communicate

daily because they have many th tchoose the correct answer:

NGLISH LANGUAGE

orrect alternative to complete the following sentencenion party was held on 28/4/2007. It was held on _A. April twenty-eighth, of two thousand and seven B. twenty-eighth of April, two thousand and seven CD. the twenty-eighth of Apr

2. Read the following sentences carefully: 1. Hello, Jenny. This is Marcus, remember me from school? 2. I’m awfully sorry. I’m3. Fine, thanks. Listen I wanted to invite you to a4. Hello, 793 728 356.

l? Oh, hi Mar

A. 1 2 5 4 3 B. 2 1 4 5 3

D. 4 3 5 2 1

. Pierre, Johannings in common. Look a the table below and

Pierre Johanna Patrick Rebecca

Age? 22 18 23 16 Job? No Yes Yes No Likes? music,

reading, cooking

reading, computers, going out

going to movies, music, writing

writing, cooking, eating

Plays(sports/instrument) the guitar,

the drums

ice hockey, ice-skating

the piano, baseball

tennis, basketball

Languages? English, French

Swedish, English

English, Chinese

Spanish, English

Other information Hates dogs, works long

hours

In terestedin all

sports, loves dogs

Loves cats and dogs and all animals

Hates ducks and cats but

loves ants

don’t. ’t.

C. Both Pierre and Johanna are employed. D. They all like reading and writing books.

A. Patrick likes going to movies, the others B. Johanna likes cooking but Rebecca doesn

Page 7: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

6

Mat and his friends are in the final year of the high school. All the students in Mat’s class are very successful. They have never failed at school because they are all very ________.

ing

. diligent

d then choose a sentence to complete the

Bleron: I didn’t exp o tonight? Arta: I don’t know yBleron: To tea?

has suggested me…

26. The sente in our lives.’ is in the ______.

B. Present continuous tense

logue: Bertha: I went to visit a friend of mine who lives in Leeds. Ma eally? Where is Leeds ___________? from ords:

3. found 4. repositioned

Maggie should say,

cated geographically. ion and place. ed it again.

28. Choose the cor mplete the sentence:

Didn’t you know that _________ cannot be bought in the library?

B. the books C. those books D. some books

24. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one?

A. hardworkB. idle CD. energetic

25. Read the following sentences andialogue:

ect to find you home. What are you going to det. ____________.

A. One of my neighbours has invited me... B. One of my neighbours has pleased me… C. One of my neighbours has welcomed me… D. One of my neighbours

nce ‘We have never been so happy A. Present simple tense

C. Present perfect tense D. Present perfect continuous tense

27 llowing dia. In the fo

ggie: Oh, r the following w

1. situated 2. built

‘situated’ because _______. A. this is the place where they are building the city. B. this is the place where the city is loC. this is the exact place where you find the situatD ere they have found the city and plac. this is wh

rect answer to co

A. books

Page 8: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

7

29. Look at the fo ne of them does not exist. Which one?

. punishment

3

e saved a drowning child’s life.

C. They greD. They gree

31. Choose t

the

D. I don’t in miracles believe, his recovery although seems to defy the

3of – after -

llowing nouns. OAB. parliament C. agreement D. recoverment

0. Choose the best way to join the following sentences: They greeted a teenage girl like a hero. She saved a drowning child’s life. A. They greeted a teenage girl like a hero after shB. They greeted a teenage girl like a hero but she saved a drowning child’s life.

eted a teenage girl like a hero and she saved a drowning child’s life. a teenage girl like a heted ro so she saved a drowning child’s life.

he correct sentence: A. I don’t although in miracles believe, his recovery seems to defy the

medical explanations. B. Although I don’t believe in miracles, his recovery seems to confront

ions. medical explanatC. I don’t believe in miracles although, his recovery to defy seems the

medical explanations.

medical explanations. 2. Look at the words in the box: fered – a – Kate – graduated – immediately – place - from - she - University

was The correct combination to form a sentence is: A. Kate a place was offered aB. Kate after she i ly

fter she from University immediately graduated. graduated was offered a place from University.

C. Kate was offer mediately after she graduated from University. D. Kate after a pla rom University immediately she graduated.

34. Choose the co to complete the following sentences: They decided to put that on ________ last minute. I didn’t know that his illness was at such an advanced _________.

. phase

. drama

. stage

. act

mmediateed a place imce was offered f

33. Which word is different? A. clinic B. hospital

ium C. sanatorD. hotel rrect word

ABCD

Page 9: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

8

at

etrol, money, the word packet is

as Mexico, e so many

workers were needed slaves in the American South resul ce. This, and new technology of the indu history. Look at the highligh he followiT

ousand years. rowing cotton. ing cotton.

ation began. 3 _.

CD

39. Many people in the world celebrate one day in the year as a

special day for that particular person. It is not related to the days of the week. It is related to a date in a m ebrated every year. On this day, a person may give a party, friends may bring presents, and everybody is happy. This day is known as __________.

A. birthday

our kilometres to and from work every day. all. After work she takes the children from school, which is three kilome g place. Then, together with them she goes to visit her mother to ma e and doesn’t need anything. That is additional five kilometres. On their pass by the school and the bank. The distance

is shorter from that back home for __________. A. three kilometres B. C. fiD. eight k

35. Which word below does NOT rhyme with the word straight?

A. greB. night C. eight D. late

36. In the string ofdifferent because ___________.

words: water, milk, packet, p

A. it is a countable noun B. it consists of six letters C. it consists of five sounds D. it is an uncountable noun

37. Read the paragraph carefully: years in places so far apart Cotton has been grown for over five thousand

China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, becausr of to pick it. However, a huge increase in the numbe

f prited in much greater cotton production and a fall oeapest fabric instrial revolution, made cotton the ch

ted part of the text and complete t ng sentence: he author _____________________________.

ive thA. is sure that cotton was grown for f gB. is speculating about the origin of

C. is certain about the history of growD. knows when exactly the cotton cu ltiv

8. When you see this sign, you instantly know that _____A. you are always allowed to park your car in the area. B. it’s OK to park, it is not a strict ‘No Parking’ area.

. your car will be towed away if you park in the area.

. your parked car will be transported for free in this area.

onth and is cel

B. mother’s day C. father’s day D. wedding day

40. Read the following paragraph: Eileen works in a bank. She always goes to work by car. She drives for f

However, this is not tres away from her workinke sure that she is finway back home, they

Eileen travels to work

four kilometres ve kilometres

ilometres

Page 10: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

9

MATEMATIKA

41. Poslije skrać

MATEMATIKA

41. Poslije skraćivanja z ivanja z izra izra ⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛−+

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝ +

+1

:22

2

2

xxx

axax ima oblik :

1−x1+x

C.

⎛ 2x

A. B.

11−x

D. 1+

1x

42. Date su slik lja zbir

e. Koja slika predstav ba + ?

43. Dat je diagr govara

osijenčenom dijelu na diagramu ? (\ CBA ∪

B. )()\( CBBA

am. K oji izraz od

A. ) ∩∩

C. )( CB)\( BA ∩∪

44. Data je slika zraza predstavlja obim

ba 24 +

B. xba 22 ++ C.

+

D. )(\ CAB ∪

. Koji od sljedećih i date slike ?

A.

xba 22 ++ D. ba 42

Page 11: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

10

45. Koje je rješenje date jedna

45. Koje je rješenje date jednačine : čine : ( ) 09 =− ? 13 2−x

A. 34,

32

21 =−= xx

B. 34,

32

21 −== xx

C. 34,

32

21 −=−= xx

D.

34,

32

21 == xx

46. Dat je paralelogram ABCD njegova površina je cmAB 8] = .

Na datom pa u je izdvojen trapez PQRS . Kolika je površina tog trapeza ?

26cmP = C. 28cmP = D. 210cmP =

47. Dat je grafik funkcije. Kolika je vrijednost :

3 2)2( ff

232cmP = a stranica [ralelogramA. 24cmP =B.

))0(f 2(−⋅+−

2−4−

C. −D. 8−

48. Data je površina kocke o se ivica kocke poveća za ,1cm onda za koliko

2cm će se povcm

204 cm C. 42

244

49. Na datoj slici im

? A. B.

6

.54 2cmP = Akećati njena površina ? A. 38 2

B. 2cm

D. cm

amo : XYAB // , ,⊥ XYMN cmNB 10= . Kolika 030),( =∠ MBNB i je dužina duži MN ?

5 7

C.

A. B.

25 D. 27

Page 12: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

11

50. Dat je sud (postupak):

22: =−p

175252: ==+

=+q 74343 +

02

==⎫

y

Koje od datih tv

C. Sa iskaz (postupak) je tačan.

51. Sa kojim izra dnak dati izraz 231 )3( xx ⋅− ?

1− 9x

,20⎭⎬=−

xjeyx

:=+ yx

sistemaRješenjer

rđenja je tačno : A. Postupak q i r su tačni . B. Sva tri iskaza (postupka) su tačna .

mo q je tačan. D. Samo iskaz (postupak ) p

zom d je jeoljeA. xB. 3−

27

C. 3

9x

D. 3

27x

52. Aritmetička sredina brojeva : 2, 6, 8, 11, x, 7 je jednaka sa 7. kolika je aritmetička

sredina brojeva , 3 ?

C.

53. iz

: , 7 x6

A. 5 B. 6

7 D. 8

Dat je kompleksni (složeni) broj += 2 , (gdje je 1−=i ). Sa čime je jednaka vrijednost izraz 1zw ?

iw = 4 w −= 4

C. 2=w

54 i brojevi od 1 do 6. Slijedi njihovo

bacanje . Svi oća) je 36. Kolika je vjerovatnoća da zbir brojeva koji su pali od dviju bačenih kocki je 4 ?

a 2 +z2 −=A. +B. i

D. iw 2=

. Date su dvije kocke na čijim stranama su napisanmoguć ji (vjerovatni događa

A. 61)( =AP

B. 91)( =AP

C. 121)( =AP

D.

16P

1)( =A

Page 13: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

12

55. Za brojeve a Koji od sljed

C. Kada je a veće od 1, onda je b negativan.

56. Na koliko n da sjednu 7 osoba n

57. oji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

55. Za brojeve a Koji od sljed

C. Kada je a veće od 1, onda je b negativan.

56. Na koliko n da sjednu 7 osoba na 4 stolice ?

C. 38

57. oji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. ećih tvrđenja je tačno ? ećih tvrđenja je tačno ? A. Sa povećanjem a , smanjuje se b . A. Sa povećanjem a , smanjuje se b . B. Sa povećanjem a, raste i b. B. Sa povećanjem a, raste i b.

D. Kada je a veće od 1, onda je b veće od 1. D. Kada je a veće od 1, onda je b veće od 1.

ačina mogu ačina mogu a 4 stolice ? A. 28 A. 28 B. 35 B. 35 C. 38 D. 45 D. 45

KKOMd = gdje i )7,4( −M (vidi sliku) ?

čenici : “Razlika kvadrata jednog prirodnog neparnog broja sa kvadratom njemu predhodnog takođe neparnog broja je 8

)1(88)12( 22 =−−+ nn

59. Na tabeli su dati brojevi kvadrata uređeni prema nekom pravilu

)0,0(O

A. 4 B. 7 C. 8 D. 11

58. Ako je n – prirodan broj i 2n – je paran

prirodan broj onda, koja jednakost od govara re

8“ A. 88)12()1( 22 =−−+ nn B. 0 C. 0)1(88)1( 22 =−−+ nn D. 88)12()12( 22 =−−+ nn

Koji izraz određ n - ti red ?

22n 24 −n

C. 35 −n

uje broj kvadrata u A. B.

D. nn +2

Page 14: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

13

60. Date su vrijednosti trig etrijskih funkcija : 055tan=a , 055cot=b , 052cot=c i

061tan=d . K ina je tačna ? bdca <<<

B. dacb <<< <<<

adb <<<

61. Data je jednačina :

onomoja dnačod datih neje

A.

C. cD. c

bda

111

)11

+−=

+ nnn gdje je Nn

(n∈ . Oslanjajući se na

datu jednakost zbir : 5049

14948

143

13

1⋅

+⋅

++⋅

++ ... je jednak sa:

A.

22 ⋅⋅11

50

41

B. 50

C.

43

5047

D. 5049

62. Koji od sljed

)(xfy = u tač c= , prikazano grafički na slici? )('' i 0)(' >> cfcf

B. 0)('' i 0)('

ećih tvrđenja je tačno za funkciju ki xA. 0

=< cfcf C. 0)('' i 0)(' <= cfcf D. 0)('' i 0)(' == cfcf

63. Kolika je vrijednost parametra m tako da funkcija 05)32()3( =−−++ ymxm

siječe osu Ox

B. -1

D.

64. Data je form

u tački (1,0)A. 1

?

2 C.

-2

ula βαβαβ tantan)αtan(

tantan1 ⋅−+

=+ . Upotrebljavajući formulu odredi

kolika je vrijednost xtan1−

, ako je 3)45tan( 0 =+ x ? A.

1

C.

B.

21

D. 21

Page 15: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

14

65. Koje od t

3log)( =xfvrđenja je tačA. Nula funkcij )72( −−+ xx je 1

no ? e 2 =x .

B. Perioda funkcije ⎟⎠

⎜⎝ 23sin2)( ⎞⎛ −=

πxxf je 3

2π=P

C. Funkcija 65)( 2 +−= xxxf siječe ordinatnu osu Oy u tački 5=y .

D. Funkcija x

xf 2)( = je definisana u intervalu ),( +∞−∞∈x .

66. Kolika je vri4

62

−−jednos t : lim 22

+→ x

x xx

A. 35

B. 45

C. 6

5

D. 85

67. Koje je rješenje jednačine : ( ) ( ) 2log 22 =+−+ bxabax ? log

A. babax

22−−

=

B. babax

22+−

=

C. babax

22−+

=

D. b

a2

2++

=

68. Dati su vekto

ab x

ri : ja i 2−= i jib += 3 . Koliki je vektor c za koji važi i 1 =⋅=⋅ bca 4−crrrr

?

A. jic +=

B. jic −=

C. jic +−=

D. jic −−=

Page 16: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

15

INFORMATIKA

69. Izabr a:

C. Spremanje prezentacije D. Spremanje podprezentacije

70. Koji uređa toru rad sa različitom rezolucijom?

C. Mrežna kartica D. Memorijska kartica

71. Koji od navedenih protokola omogučava web servis?

. HTTP

. FTP

72. Koju ekste u Internet stranice?

C. .gif

73. Koji od navedenih je sastavni deo Mikroprocesora (CPU)?

74. Kolika će biti vrednost ć

C. 12 D. 15

ana opcija na slici omogučavA. Pocetak prezentacije B. Zatvaranje prezentacije

j omogučava moniA. Audi kartica B. Video kartica

A. TCP B. UDP CD nziju imakA. .xls B. .doc

D. .html

A. Registri B. Grafička karticaC. RAM memorija D. M ploča atična

elije B1 posle izvršenja funkcije na slici? A. 0 B. 10

Page 17: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

16

75. Vrsta zapisa k mu MS Access koja se koristi za prihvatanje podataka

koji mogu da imaku dužinu do 65,536 naziva se:

ncy . Autonumber

76. Za izraz Y=3*a^2+2*b, ako su vrednosti a=2, b=3, koliko iznosi rezultat Y?

. 24

D. 32

75. Vrsta zapisa k mu MS Access koja se koristi za prihvatanje podataka

koji mogu da imaku dužinu do 65,536 naziva se:

ncy . Autonumber

76. Za izraz Y=3*a^2+2*b, ako su vrednosti a=2, b=3, koliko iznosi rezultat Y?

. 24

D. 32

oji u prograoji u progra

A. Memo A. Memo B. CurreB. CurreCCD. Text D. Text

A. 17 A. 17 B. 18 B. 18 CC

FIZIKA

Koji zakon fizike izražava eksperimentalne podatke veličina koje se nalaze na tabeli?

C. Bojl –Mariotit zakon D. Zakon radioaktivnog raspadanja

j estica

0N

77. Koje kolo električne struje prikazanih na slici je pravilno nacrtano, da su tačno vezani mjerni instrumenti i tehnički smjer električne struje I ?

A. Kolo 1 B. Kolo 2 C. Kolo 3 D. Kolo 4

78.

A. Gej –Lysakov zakon B. Sharlov zakon

Broč N

20N

40N

80N

160N

320N

640N

128

0N

Vrijeme 0 T

2T 3T

4T 5T 6T

7T

Page 18: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

17

79 e

smjer brzine v tijela?

D. 4

80

a odnosu na valove mirnog mora?

a

79 e

cpF i smjer brzine v tijela?

D. 4

80

a odnosu na valove mirnog mora?

a

. Na tijelo koje se kružno krećdjeluje centripetalna sila cpF i centrifugalna sila cfF . Na kojoj slici je pravilno dato djelovanje sile

. Na tijelo koje se kružno krećdjeluje centripetalna sila cpF i centrifugalna sila cfF . Na kojoj slici je pravilno dato djelovanje sile cpF i

datog datog A. 1 A. 1 B. 2 B. 2 C. 3 C. 3

. Valovi na mirnom moru imaju amplitudu 15 cm. Iznenada se uzburkalo more tako da su valovi povećali amplitudu na 1.5 m. Kolika je količina energije koju imaju sadvalovi mora u

. Valovi na mirnom moru imaju amplitudu 15 cm. Iznenada se uzburkalo more tako da su valovi povećali amplitudu na 1.5 m. Kolika je količina energije koju imaju sadvalovi mora u

A. U dvostručena je A. U dvostručena je B. U petostručena je B. U petostručena je C. U desetostručena je C. U desetostručena je D. U stostručena je D. U stostručena je

81. Kolika je indukcija B magnetnog polja kada se zna da na provodnik normalan n

linije polja dužine , i struje jačine 4A djeluje silom F = 12N? 81. Kolika je indukcija B magnetnog polja kada se zna da na provodnik normalan n

linije polja dužine , i struje jačine 4A djeluje silom F = 12N? l = 20 cml = 20 cmA. B = 14 T

A. B = 14 T

B. B = 15 T C. B = 16 T B. B = 15 T C. B = 16 T D. B = 17 T D. B = 17 T

82. Dječak na slici stoji na rastojanju ma 282. Dječak na slici stoji na rastojanju ma 2=

d

83 e

D. tijelo M je naelektrisano pozitivno, dok tijelo N negativno

ispred ravnog ogledala. Na kom rastojanju onjega se stvara njegova slika?

A. b= 2 m B. b= 3 m

m C. b= 4 D. b= 5

. Dva naelekztisana tijela M i N nameđusobnom rastojanju d, stvara selektrično polje čije su linije sile prikazane na slici. Prema smjeru njegovih linija sila zaključujemo da:

A. oba tijela su naelektrisana pozitivno B. oba tijela su naelektrisana negativno C. tijelo M je naelektrisano negativno, dok tijelo N pozitivno

Page 19: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

18

84

ravnomjerno pravolinijsko kretanje. Ko

84

ravnomjerno pravolinijsko kretanje. Koji redosljed njihovih brzina je tačan?

2143 vvvv >

. Na slici su prikazani grafici brzina za četiri različita tijela koji obavljaju . Na slici su prikazani grafici brzina za četiri različita tijela koji obavljaju ji redosljed njihovih brzina je tačan?

A. A. 2143 vvvv ><< B. 1234 vvvv <<< C. 4321 vvvv <<< D. 3412 vvvv ><<

HEMIJA

85 or koji se dodaje jednoj količini kiselina ili baza tako da osobina pH ostaje n

D. Rastvor je osmozan

86

za

cije kod fosfora P (Z=15)?

D. IV

. Kako se naziva rastv

epromenjena? A. Rastvor je zasićen B. Rastvor je nezasićen C. Rastvor je prazan

. U kojoj prilici je izvršen pravedan način urednostiispunjavanje elektronske konfigura

A. I B. II C. III

Page 20: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

87 od 1g

žač

nje vodonika u datom organskom jedinjenju?

D. Epruveta se ostavi da se ohladi tako da se formira rastvor sa žutom bojom

. U jednoj epruveti je stavljena smesa glukoze i 2g CuO. U grlu epruvete je postavljena jedna cev za praćenje gasova. Drse zagreva sa datim plamenom kao na slici. Kako treba delovati za utvrđiva

A. Epruveta se promeša s rastvorom koji formira žutu boju B. Epruveta se promeša sa staklenim štapom da bi se oslobodio gusti dim C. Epruveta se ostavi da se ohladi tako da se na cev formiraju vodene kapljice

88. U kojoj prilici je dat tačan dokaz za smog?

A. 1, 3 i 5 B. 1, 4 i 5 C. 2, 3 i 5 D. 2, 4 i 6

jedan rastvor.

Koju h a rastvor na intervalu kod pH?

D. Slabu kiselu sredinu 90

pruvete su se oslobodili mehurići. Zašto se oslobađaju mehurići u toku ove reakcije?

D. Zato što se razvija endotermička reakcija

89. Na linijskoj slici dat je dokaz vrednosnog intervala pH zaemijsku sredinu predstavljA. Jaku baznu sredinu B. Slabu baznu sredinu C. Jaku kiselu sredinu

. U jednoj epruveti koja sadrži 3 cm3 etanola, je dodat jedan komad natrijum metala. Uovoj prilici iz e

A. Zato što je nastao amonijak B. Zato što je nastao vodonik C. Zato što se razvija egzotermička reakcija

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

19

Page 21: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

um hidroksida (NaOH) treba dodati za pripremu 250 cm3 rastvora čija je koncentracij m-3?

Mr ( NaOH ) = 40 g / m

C. 20 g D. 25 g

u hemijske reakcije za dobijanje sulfad dioksida (VI) o

2SO2 ( g ) + O2 ( g ) <=

C. Sa povećanjem pritiska, povećava se količina sulfad dioksida (VI) D. Sa povećanjem pritiska, povećava se količina sulfad dioksida (IV)

91. Koliko grama natrija 1 mol dol A. 10 g B. 15 g

92. Kako utiče porast pritiska na celokupnu težin

d sulfad dioksida (IV) i kiseonika? > 2SO3 ∆H = -197.8 kJ/mol A. Sa smanjenjem pritiska, povećava se količina sulfad dioksida (VI) B. Sa smanjenjem pritiska smanjuje se količina sulfad dioksida (IV)

BIOLOGIJA 93. Koji krvni e avaju udaljavanje ugljen dioksida iz organizma?

94 a

tra i spolja.

tracija 2CO će ostati nepromenjena unutar i van ćelije

van ćelije 95. U kojoj grup it?

C. Gmizavcie D. Vodozemce

lementi omogućA. Limfociti B. Leukociti C. Entrociti D. Trombociti

. Na slici je prika a ćelija stavljenu vodi, kroz svaku membranu slobodno prolaze molekuli 2O i 2CO unu

zana jedn

Kakva će ostati razdvojenost 2CO posle jednig vremenskog perioda?

A. Koncentracija će se povećati van ćelije 2COB. Koncentracija će se povećati unutar ćelije2COC. KoncenD. Koncentracija 2CO će se smanjiti

i životinja pripada kA. Ribe B. Sisare

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

20

Page 22: MATURSKI ISPIT - rks-gov.net

A GJIMNAZIJA ((OOPPŠŠTTAA,, PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA))

21

96. Koja od dole navedenih sastava predstavlja tkivo?

g C. Želudac D. Krv

97. Koliko jajnih ulira jedna žena ako se njena plodna sposobnost produži 30

godina?

C. 520

GCAG 5’ je pretrpeo prljavštinu i na taj način je uništio pet nukleona. Enzim gubljenih nukleona će se zameniti novim nukleonima. Koji su novi nukleoni u segm ?

C. TACGT D. AGATC

99. Šta se dešav arnom registru refleksivnog luka?

a kod životinjskih ćelija je nađena ADN?

III. Mi IV. Lji

C. U I, II i IV D. U I, II i III

A. Srce B. Bubre

ćelija og

A. 390 B. 480

D. 780 98. Dati segment ADN 5’ G_ _ _ _ _C 3’

3’ CAT popravke iz

entu ADNA. GCTAG B. CGATG

a ako se ošteti nervni motor u elementA. Ne menja refleksivnu reakciju B. Ne realizuje refleksivnu reakciju C. Malo ubrza refleksivnu reakciju D. Mnogo ubrza refleksivnu reakciju

100. U koje od ovih organel

I. Jezgro II. Centrozom

otok ndrie zozomi A. Samo u I B. Samo u II