Merakl± minik R¼zgar

  • View
    205

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Merakl± minik R¼zgar

  • 1. 22................................................UUuurrttmmaamm UUssaannaa 66......................................................RRzzggrr NNaassll OOlluuuurr?? 77................................FFaarrkkllaarr BBuullaallmm 88....................RRzzggrr GGrreebbiilliirr mmiissiinn?? 99....................RRzzggrr HHaannggii YYnnddeenn EEssiiyyoorr?? 1100........................RRzzggrrllaa NNeelleerr HHaarreekkeett EEddeerr?? 1122....................................SSrraa HHaannggiissiinnddee?? 1133........................................fflleeyyeerreekk RReessiimm YYaappaallmm 1144....................BBuu UUuurrttmmaa ookk GGzzeell UUuuyyoorr 1166....................................UUuurrttmmaallaarr KKaarrtt 1177............................................ookk MMeerraakk EEddiiyyoorruumm 1188................................................BBuulluuttllaarraa BBaakkaallmm mm?? 2200....................................aakkaakk KKeeffeeddiiyyoorr 2222........................KKkk EElllleerr bbaannddaa 2244........................................................KKrrllnn SSeettiikklleerrii 1188 22 1100 1133 icindekihaziran 7 28/5/ 5 22:3 Page 1

2. 2 ekirdek ve Karamel de uurtma almak iin bir oyuncakya gittiler. Oyuncakda, arkadalarnn aabeyi Arda alyordu. Hava gneli ve hafif rzgrlyd. Parkta, uurtma uuran ocuklar vard. UUuurrttmmaamm UUssaannaa!! 2-5ucurtma 28/5/ 5 19:1 Page 1 3. 3 Arda, onlar deiik ekil ve byklkte uurtmalarn olduu bir odaya gtrd. ekirdek ve Karamel, bu kadar eitli uurtma olduunu bilmiyorlard. Arda onlara oradaki uurtmalarla ilgili bilgi vermeye balad. lk uurtmay inlilerin yaptn da syledi. 2-5ucurtma 28/5/ 5 19:1 Page 2 4. ekirdek, tavandan sarkan bir uurtmay gsterdi. Bu, ne komik bir uurtma dedi. Arda, onun bir kutu uurtma olduunu syledi. nsanlar ilk ua yaparken bu uurtmay rnek almlar dedi. Uurtmalarn hepsi ok gzeldi. ekirdek ahtapot eklindeki uurtmay seti. Karamel de uurbcei gibi benekli olann ald. 4 2-5ucurtma 28/5/ 5 19:1 Page 3 5. Arda, onlara uurtma yapmay da retti. Bundan sonra kendi uurtmalarn kendileri yapabileceklerdi. stedikleri malzemeyi kullanabilirlerdi. Kt, naylon ya da kuma Karamel ve ekirdek, uurtmalarn alp parka gittiler. Onlar kotuka uurtmalar ykseldi. Uurtma uurmak ok holarna gitti. BBaannuu BBiinnbbaaaarraann TTyysszzoolluu iizziimmlleerr:: TTllaayy SSzzbbiirr SSeeiiddeell 5 2-5ucurtma 28/5/ 5 19:1 Page 4 6. Yapraklarn hareketini dikkatle incele. Onlar havann hareketiyle uuuyor! Hava, snnca taaa bulutlara kadar kar. Bu durumda, ykseklerdeki souk hava da aa iner. Bylece, yapraklar ve daha bir sr eyi hareket ettiren rzgrlar oluur. RRzzggrr NNaassll OOlluuuurr?? 6 MMeelltteemm YYeennaall CCookkuunn iizziimm:: HHllyyaa YYllmmaazzccaann RRzzggrr NNaassll OOlluuuurr?? 6-ruzgarnasilolusur 29/5/ 5 :1 Page 1 7. FFaarrkkllaarr BBuullaallmm Deniz, Aya ve Nisan bahede oyun oynuyorlard. Birden rzgr esmeye balad. evredeki birok ey rzgrdan etkilendi. Her iki resme bak ve aralarndaki farklar bul. YYaazz vvee iizziimmlleerr:: PPnnaarr BByykkggrraall 7 6-ruzgarnasilolusur 29/5/ 5 :1 Page 2 8. ZZuuhhaall zzeerr iizziimm:: TTllaayy SSzzbbiirr SSeeiiddeell Bulutlar ilerlediinde Salarm uutuunda Yapraklar dans ettiinde R zgr glm dndnde BBeenn rrzzggrr hheepp ggrrrrmm.. RRzzggrr GGrreebbiilliirr mmiissiinn?? 8 Uurtmam utuunda 8-9baloncuk 28/5/ 5 19:31 Page 1 9. RRzzggrr HHaannggii YYnnddeenn EEssiiyyoorr?? ekirdek ve Karamel baloncuk yapyorlar. Ama bugn hava biraz rzgrl. Baloncuklar uuup duruyor. 9 BBaalloonnccuukk YYaappaallmm 1 bardak su 1 ay ka sv bulak deterjan 1 yemek ka gliserin Tel Byklerinin yardmyla bu svlar kartr. Teli kvrarak bir ucunda kk bir ember olutur. Teli karma batrp fle. Baloncuklar oluuyor deil mi? Bak, baloncuklar bu yne gidiyor. Sence rzgr hangi ynden esiyor? ZZuuhhaall zzeerr iizziimm:: TTllaayy SSzzbbiirr SSeeiiddeell Dikkat! Deterjanl karm kesinlikle imeyin, gznze kamamasna dikkat edin. 8-9baloncuk 28/5/ 5 19:31 Page 2 10. Pek ok eyin rzgrla hareket ettiini grebiliriz. Salarmzn, giysilerimizin, aalarn yapraklarnn, bitkilerin tohumlarnn, rzgr glnn ve daha bir ok eyin... 10 Karahindiba bitkisinin tohumlar rzgrla havada uuarak ok uzaklara gidebilirler. Ancak topraa yavaa inerler. nk, biimleri parate benzer. RRzzggrrllaa NNeelleerr HHaarreekk vviissuuaallpphhoottooss--sscciieenncceepphhoottoo vviissuuaallpphhoottooss--sscciieenncceepphhoottoo 1 -11ruzgarya 28/5/ 5 19:5 Page 1 11. 11 BBaannuu BBiinnbbaaaarraann TTyysszzoolluu Rzgr trbini de dev bir rzgr glne benzer. Kocaman bir pervanesi vardr. Gl rzgrlar, bu pervaneyi dndrr. Bylece elektrik retilir. Rzgr gln rzgra tutarsan fr fr dner. Rzgr gl, rzgrn hangi ynden estiini gsterir. te, bir parat! Parat, yere yavaa inmeyi salar. ok byk ve zel bir kumatan yaplr. Bu kuman kenarlarna ipler baldr. plerin dier ucu, paraty tayan kemerlere taklr. kkeett EEddeerr?? 1 -11ruzgarya 28/5/ 5 19:51 Page 2 12. S ra Hangisinde? 12 Rzgr trbini, parat ve rzgr gl... Bunlar, aada belli bir sraya gre dizilmi. Ancak arada baz yerler bo kalm. Bo kalan yerlere hangilerinin gelmesi gerektiini bul ve resmini iz. MMeelltteemm YYeennaall CCookkuunn 12-oruntu 28/5/ 5 2 : 5 Page 1 13. 13 Bir kartonun zerine sar, krmz ve mavi suluboya damlat. Ancak boyalar ok sulu olsun. Boyalarn zerine pipetle fleyerek onlar ekillendir. Bu almay dier renkleri kullanarak da yapabilirsin. ZZuuhhaall zzeerr iizziimm:: PPnnaarr BByykkggrraall fflleeyyeerreekk RReessiimm YYaappaallmm Elini azna yaklatr ve avucunun iine doru fle! fleyerek dar verdiin havay avucunun iinde hissedeceksin. imdi bir pipet bul ve bununla fle! Elenceli deil mi? Haydi, fleyerek bir resim yapalm. Gerekli Malzeme Pipet Karton Suluboya Fra Dikkat! Boyalarn yutulmas tehlikelidir. Boyalar kartnda neler oldu? Hangi renkler olutu? 13pipetle-resim 28/5/ 5 2 : Page 2 14. BBuu UUuurrttmmaa ookk GGzzeell UUuuyyoorr...... 14 MMaallzzeemmeelleerr:: uu A4 boyutunda dosya kd uu Yaklak 20 cm uzunluunda krksz pipet ya da ince bir ubuk uu Yapkan bant uu 5 10 m uzunluunda naylon ip uu 3 x 8 cm llerinde kaln karton uu Kuyruk yapabilecein bir kt uu Delik zmba Bir uurtman olsun ister misin? Hem de ok gzel uan bir uurtma! Yapmas da o kadar kolay ki! 1 Dosya kdn, ortadan ikiye katla. 2 3 Katlanm kdn alt kenarnn tam ortasna bir iaret koy. st kenarn da 8 eit paraya blecek biimde iaretle. st kenardaki krmzyla gsterilen iaretle, alt kenardaki iareti bir izgiyle birletir. Kdn iki katn birden, izdiin izgiden ok ynnde katla. 4 Yukardaki ekli elde edeceksin. 14-15ucurtmayapimi 28/5/ 5 21:32 Page 1 15. 15 MMeelltteemm YYeennaall CCookkuunn iizziimmlleerr:: HHllyyaa YYllmmaazzccaann 5 7 8 Artk rzgrl bir yere gidip uurtman uurabilirsin. Sen kotuka uurtman daha da ykselecek. 6 Pipet ya da ubuu izimdeki gibi bantla kda tuttur. Uurtmann arkasn evir. Pipet ya da ubuun hizasndan izimdeki gibi bir delik a. pin bir ucunu bu delikten geirip bala. Dier ucunu kk bir karton parasna ya da bir ubua sarabilirsin. stte kalan kat a ve sabitlenmesi iin kd ortasndan bantla. stediin bir kttan, 1 2 cm geniliinde 1 1,50 metre uzunluunda bir kuyruk kesip, bunu da izimdeki gibi uurtmaya yaptr. 14-15ucurtmayapimi 28/5/ 5 21:32 Page 2 16. 16 YYaazz vvee iizziimm:: PPnnaarr BByykkggrraall Rzgrl havada uurtmalarn ipleri birbirine karm. Hangi uurtma hangi ocua ait, bulabilir misin? UUuurrttmmaallaarr KKaarrtt 16ucurtma-labirent 28/5/ 5 2 :13 Page 1 17. 17 Bir yerimiz yaralandnda kanar. Ardndan kanama durur ve yarann stnde bir kabuk oluur. Kabuun altndaki deride oluan baz maddeler yarann onarlmasn salar. Yara onarldktan sonra zerindeki kabuk der ve derimiz yeniden eskisi gibi olur. Yara nasl iyileir? SSeerrhhaatt EErrddeenn 44 yyaa // AAnnkkaarraa ZZuuhhaall zzeerr iizziimmlleerr:: PPnnaarr BByykkggrraall MMeerraakk eettttiiiinniizz ssoorruullaarr bbiizzee ggnnddeerreebbiilliirrssiinniizz.. Adres: TBTAK Merakl Minik Dergisi ok Merak Ediyorum Kesi Atatrk Bulvar No: 221 Kavakldere/Ankara merakli.minik@tubitak.gov.tr Kulaklarmzn iinde koyu bir sv bulunur. Kulaklarmzn iine kaan toz, toprak gibi maddeler bu svya yapr ve onunla birlikte dar atlr. te kulamzda grdmz ve kir olarak adlandrdmz sar madde budur. Kulaklarmzdaki sar kirler nasl oluur? eevvvvaall NNuurr BBeekkttaa 66 yyaa // aannkkrr 17-yara-kulak 28/5/ 5 21:56 Page 1 18. Hi ban kaldrp bulutlar izledin mi? Bunu denemelisin. Bulutlar izlemek ok elenceli olabilir. nk bulutlar srekli hareket edip ekil deitirirler. Bakalm izlediin bulutlar nelere benzeteceksin? 18 Baz bulutlarn st ksmlar patlam msr ya da karnabahar andrr. Bu bulutlarn, gne alan yerleri parlak beyazdr. Dier blmleri koyu renklidir. BBuulluuttllaarraa BBaakkaallmm mm?? 18-19bulut 28/5/ 5 2 :29 Page 1 19. 19 Baz bulutlar gkyznde ok ykseklerde oluurlar. Bu bulutlar, ince, dar eritler biiminde ya da iplik iplik grnrler. teki bulut- lardan daha beyaz olurlar. Bulutlar bazen tm gkyzn kaplarlar. Gnein ya da Ayn grlmesini engelleyecek kadar kaln olabilirler. MMeelltteemm YYeennaall CCookkuunn BBuurraayyaa hhaayyaalliinnddeekkii bbuulluuttuu iizzeebbiilliirrssiinn.. 18-19bulut 28/5/ 5 2 :29 Page 2 20. Sen hi paratle atlayan insanlar grdn m? Paratler, gkyznde kular gibi szlrler. Gelin biz de parat yapalm ve yere nasl indiini kefedelim! PPaarraatt YYaappaallmm Parat yapmak iin kt peete, diki ipi, yapkan bant ve ata gerekiyor. 0 1 2 3 4 5 Peetenin bir kenarnn uzunluunda 4 ip kes. Bu iplerin her birini peetenin 4 kenarna bantla yaptr. Sonra da iplerin dier ularn dm atarak birletir. 20 2 -21cakcak 29/5/ 5 : 5 Page 1 21. 21 Paratn hazr. Dm attn yere iki tane ata tak. Bu atalar parat olsun. imdi paratn deneme zaman! Yksek bir noktadan paratn brak. Aa nasl indiini gzlemle. Parat aa doru indike, alt ksmna arpan hava onu iirir. ine hava dolan parat yavalar. Arkadalarnla farkl byklklerde paratler yaparak, bunlarn nasl indiini gzlemle. TTuubbaa CCaann DDeenneeyy iizziimmlleerrii:: PPnnaarr BByykkggrraall 2 -21cakcak 29/5/ 5 : 5 Page 2 22. Mehmetcan Ylmaz - Gken Tarm 3 ya - Ankara 22 Nisan saymzda, uurtma yapmanz