Metodika Nastave Geografije, Zoran Curić

 • View
  276

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

metodika nastave geografije

Text of Metodika Nastave Geografije, Zoran Curić

 • SVEUILITE U ZAGREBUPrirodoslovno-matematiki fakultet

  Geografski odsjek

  METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJEpredavanja

  student: IRENA LUI

  prof: ZORAN CURI

  Zagreb, 07.07.2001.

 • Metodika nastave geografije predavanja

  SADRAJ

  Cjelina StranaGeografija kao nastavni predmet 3

  Metodologija geografije 4Geografske discipline 4

  Ciljevi nastave geografije 5Psiholoke pretpostavke nastave geografije 5Planovi i programi nastave geografije 6

  Nastavni planovi i programi u naim kolama 7Nastavna sredstva i pomagala u nastavi geografije 8

  Tekstualna nastavna sredstva i pomagala 9Auditivna nastavna sredstva i pomagala 12Vizualna nastavna sredstva i pomagala 13Audiovizualna nastavna sredstva i pomagala 14

  Oblici rada 15Nastavne metode 18Suvremeni koncept kolske geografije 22Multimedija u nastavi geografije 24Kritiko miljenje u nastavi geografije 25Naela u nastavi geografije 27Organizacija nastave 28

  Organizacija nastavnog sata 28Godinji raspored nastavnog gradiva 29

  Rad s darovitim uenicima 30Provjeravanje i ocjenjivanje uenika 31Nastup, retorika i neverbalno ponaanje predavaa 34Planiranje nastave i priprema za nastavu 36Pedagoka dokumentacija 37Zakoni i pravilnici o kolstvu 39

  2

 • Metodika nastave geografije predavanja

  GEOGRAFIJA KAO NASTAVNI PREDMET

  opeobrazovni predmet predmet od posebnog nacionalnog interesa

  geografija = kompleksna znanost koja prouava meuovisnost prirodne osnove i utjecaja ovjeka

  razliito poimanje sadraja i ciljeva geografije: jedinstvo geografije kao znanosti

  velik broj geografa (npr. prof. Rogli) istiu jedinstvo geografije iji je spoznajni objekt jedinstveni ekosustav ovjek-zemlja u njegovim razliitim dimenzijama

  zastarjeli pristup dvojni pristup (geografija se definira na osnovu specifinih problema, a ne

  na osnovu spoznajnog objekta):A. geografija kao prirodno-znanstvena disciplinaB. geografija kao socijalno-znanstvena disciplina

  dvostruko dvojni pristup:1. opa geografija:

  A. fizika geografijaB. socijalna geografija

  2. regionalna geografija:a. fizika geografijab. socijalna geografija

  razliit pristup objanjavaju predmeta prouavanja: nomotetski pristup:

  nastojanje da se predmet prouavanja objasni pomou opih naela, pravila i zakonitosti

  zahtjeva brojna promatranja koja trebaju posluiti kao osnova za uopavanje ( deduktivno uenje)

  ideografski pristup: pristup usmjeren na prouavanje jedinstvenog sluaja i njegovih

  specifinih obiljeja ( induktivno uenje) npr. case study

  regionalno-geografski pristup:A. poloaj, granice, veliina, reljef, tlo, klima, vode, rudno bogatstvo, biljni

  i ivotinjski svijetB. stanovnitvo, gospodarstvo, oblici naselja, povijesno-geografski razvoj

  veza s drugim strukama u objanjavanju odnosa ovjek prostor

  3

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Metodologija geografije:

  ope metode prirodnih i drutvenih znanosti: praenje opisivanje tumaenje odnosa oblikovanje rezultata ispitivanja

  specifine geografske metode: terenska istraivanja kartiranje kartografsko predoavanje anketiranje

  kvantitativne metode matematiko-statistiki postupci

  faze znanstveno-istraivakog rada u geografiji:1. prikupljanje podataka kartiranje, anketiranje, snimanje, koritenje

  literature2. biljeenje podataka3. obrada podataka kartografska sinteza i kvantitativna obrada podataka4. rezultati istraivanja grafiki, kartografski i tablini prikazi, tekstualna

  interpretacija

  Geografske discipline

  opa geografija fizika geografija:

  proimanje atmosfere ( klimatologija) meteorologijahidrosfere ( hidrogeografija) hidrologijalitosfere ( geomorfologija, pedologija) geologijabiosfere ( biogeografija) botanika

  socijalna geografija: kulturna geografija demogeografija geografija naselja (geografija gradova urbana geografija) ekonomska geografija:

  prometna geografija turistika geografija industrijska geografija agrarna (ruralna) geografija

  politika geografija regionalna geografija

  znanstvena utemeljenost nastave geografije geografija kao stoerni predmet budunost nastave geografije

  4

 • Metodika nastave geografije predavanja

  CILJEVI NASTAVE GEOGRAFIJE

  tri osnovna cilja: materijalni ciljevi stjecanje znanja i razvoj sposobnosti funkcionalni ciljevi sposobnost primjene geografskih medija (karte,

  dijagrama, zrane snimke, ankete) odgojni ciljevi stvaranje osobnih stajalita o vrijednostima

  cilj nastave geografije obino je privlaan uenicima

  PSIHOLOKE PRETPOSTAVKE NASTAVE GEOGRAFIJE

  razvojna psihologija: kada? bavi se tijekom i uvjetima razvoja djeteta, tj. mladei pokuava odrediti optimalno vrijeme za uenje odreenih nastavnih

  sadraja psihologija uenja:

  kako? raspravlja o strukturama stjecanja pojmova i znanja

  socijalna psihologija: objanjava vanjske socijalne utjecaje na proces uenja utjecaj obitelji,

  prijatelja, razrednog odjela, uitelja psihologija testiranja:

  nastoji objektivnije obuhvatiti vanjske socijalne utjecaje na procese uenja

  motivacija: duhovno-emocionalni sustav odnosa koji potiu i usmjeravaju osobu koja

  ui pokretaki razlozi znatielja, konkurencija, interes, priznanje, druenje psiholoko angairanje uenika za rad intrinzinai ekstrinzina

  spoznajni procesi u nastavi geografije: uenje je proces spoznaje moe biti:

  induktivno polazi od jasnih pojedinanih injenica i konkretnih zapaanja s ciljem izvoenja opih i apstraktnih ciljeva

  deduktivno polazi od opih i apstraktnih spoznaja ka jasnim pojedinanim injenicama

  razvoj prostornog miljenja: topoloko prostorno miljenje:

  do 7 godine ivota egocentrino doivljavanje prostora (vee, blie, pokraj, u. iznad,

  vani) projektivno prostorno miljenje:

  od 7 do 11 godine ivota doivljaj prostora jo je uvijek emocionalan i subjektivan

  5

 • Metodika nastave geografije predavanja

  dijete tei izai iz uega u iri prostor u O uenici imaju vee prosjene vrijednosti predoavanja prostora

  nego govora euklidsko prostorno miljenje:

  apstraktne sposobnosti orijentacije i shvaanja

  6

 • Metodika nastave geografije predavanja

  PLANOVI I PROGRAMI NASTAVE GEOGRAFIJE

  nastavni plan: kolski dokumnt u kojem se u obliku tablice propisuju:

  nastavni predmeti koji e se uiti u odreenoj koli redoslijed uenja tih predmeta po razredima tjedni broj sati za pojedini predmet:

  promjene u broju sati nastave geografije od 1948. do 1996. od 5. do 8. razreda O:

  Godina Broj sati tjedno

  1948. 181950. 131953. 111958. 61972. 71992. 71996. 7,5

  donosi ga Ministarstvo prosvjete i porta ili Parlament karakteriziraju ga este promjene

  kolska godina 01.09. 31.08. ( 52 tjedna) nastavna godina od prvog tjedna rujna (obino) do sredine lipnja ( 35

  tjedana)

  nastavnike norme:

  Razred i kola Broj sati godinje

  5. razred O1 526. razred O 707. razred O 708. razred O 70

  1. razred gimnazije 702. razred gimnazije 703. razred gimnazije 704. razred gimnazije 702

  nastavni program: kolski dokument kojim se propisuje:

  opseg nastavnih sadraja dubina nastavnih sadraja redoslijed nastavnih sadraja

  1 osnovna kola obavezna kola (u Hrvatskoj je to jednako, ali treba razlikovati pojmove)2 samo u opim gimnazijama, u ostalima nema nastave geografije

  7

  geografija ini 1/5 satnice

 • Metodika nastave geografije predavanja

  = sadraj obrazovanja, tj. konkretizacija nastavnog plana donosi ga Ministarstvo prosvjete i porta ili Parlament obimniji je i sloeniji od nastavnog plana mijenja se ee od nastavnog plana

  8

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Nastavni planovi i programi u naim kolama

  Razred Nastavni sadraj Broj sati tjedno

  Nastavnika norma

  ( u satima)NII RAZREDI OSNOVNE KOLE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE PRIRODE I DRUTVA

  1. razred O kola2. razred O mjesto3. razred O upanija4. razred O Republika Hrvatska

  VII RAZREDI OSNOVNE KOLE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE ZEMLJOPISA

  5. razred O opa (fizika) geografija 1,5 526. razred O drutveno-geografski sadraji

  izvaneuropski kontinenti2 70

  7. razred O geografska obiljeja Europegeografska obiljeja Rusije

  2 70

  8. razred O geografija Hrvatske regionalni koncept 2 70

  GIMNAZIJE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE GEOGRAFIJE1. razred gimnazije opa fizika geografija 2 702. razred gimnazije opa socijalna geografija 2 703. razred gimnazije svjetski razvoj

  regionalne posebnosti2 70

  4. razred gimnazije geografske osobitosti hrvatskog dravnog prostora (tematsko-problemski koncept)

  2* 70*

  metode rasporeivanja nastavnih sadraja: linijski (sukcesivni) model

  model koncentrinih krugova

  spiralno-linijski model

  razine organizacije nastavnih sadraja:1. nastavna cjelina ( npr. Azija)2. nastavna tema ( npr. jugozapadna Azija)3. nastavna jedinica ( prometno znaenje i prometna osnova Azije)

  9

 • Metodika nastave geografije predavanja

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  nastavna pomagala: pribor kojim sa slue nastavnici i uenici u svakodnevnom radu pri obradi

  nastavnih sadraja dijele se (rangiraju) prema stupnju sloenosti:

  pribor za pisanje pribor za crtanje runi alat demonstracijska pomagala eksperimentalna pomagala instrumenti aparati strojevi elektroniki ureaji

  nastavna sredstva: didaktiki oblikovani, objektivno dani predmeti, proizvodi ljudskog rada

  koji slue kao izvori znanja i spoznavanja tijekom uenja izvori znanja mogu biti:

Search related