74
REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA K L A NJ E C KLASA: 602-02/15-01/79 UR. BROJ: 2135/01-380-10-15-2 G O D I Š NJ I P L A N I P R O G R A M ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

REPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAOSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA K L A NJ E C

KLASA: 602-02/15-01/79UR. BROJ: 2135/01-380-10-15-2

G O D I Š NJ I P L A N I P R O G R A M

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Rujan, 2015.

Page 2: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI...................................................................................................................... 4

1. PODACI O UVJETIMA RADA............................................................................................................ 51.1. Podaci o upisnom području................................................................................................................... 51.2. Unutrašnji školski prostori....................................................................................................................51.3. Školski okoliš.............................................................................................................................................. 61.4. Nastavna sredstva i pomagala.............................................................................................................. 6

1.4.1. Knjižni fond škole..................................................................................................................................................61.5. Plan obnove i adaptacije......................................................................................................................... 7

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2015. / 2016. ŠKOLSKOJ GODINI......................................................................................................................... 7

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima.........................................................................................72.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave...........................................................................................................72.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave.......................................................................................................72.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima..............................................................................................82.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima.................................................................9

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole........................................................................................................92.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole..........................................10

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave......................................................................102.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave..................................................................112.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole..............................................132.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole...............................................................................13

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA.................................................................................................. 143.1. Organizacija smjena............................................................................................................................... 14

4. RASPORED DEŽURSTVA................................................................................................................ 154.1. Godišnji kalendar rada......................................................................................................................... 164.2. Podaci o broju učenika i razrednih odjela.....................................................................................17

4.2.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada..............................................................184.2.2. Nastava u kući.......................................................................................................................................................18

5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA........................................................................................................................................................... 19

5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima.......195.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.............21

5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave.........................................................................215.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave.....................................................................225.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave........................................................................22

5.3. Obuka plivanja......................................................................................................................................... 23

6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA...........236.1. Plan rada ravnatelja.............................................................................................................................. 236.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga........................................................................................256.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa........................................................................................286.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara.....................................................................................296.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila...................................................316.6. Plan rada tajništva................................................................................................................................. 346.7. Plan rada računovodstva i teh. osoblja...........................................................................................356.8. Plan rada školskog liječnika............................................................................................................... 36

7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA.........................................................377.1. Plan rada Školskog odbora..................................................................................................................377.2. Plan rada Učiteljskog vijeća................................................................................................................ 387.3. Plan rada Razrednog vijeća................................................................................................................. 387.4. Plan rada Vijeća roditelja..................................................................................................................... 387.5. Plan rada Vijeća učenika...................................................................................................................... 39

2

Page 3: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA....................................................398.1. Stručno usavršavanje u školi.............................................................................................................. 39

8.1.1. Stručna vijeća........................................................................................................................................................398.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike................................................................39

8.2. Stručna usavršavanja izvan škole..................................................................................................... 398.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini............................................................................................398.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini..................................................................................................40

8.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja............................................................................40

9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE................................................................................................... 40

9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti....................................................................................................... 409.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika...................................................................................419.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole................................429.4. Školski preventivni programi............................................................................................................ 42

10. PLAN NABAVE I OPREMANJA.................................................................................................... 55

11. PRILOZI............................................................................................................................................ 55

3

Page 4: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆAAdresa škole: ULICA LIJEPE NAŠE 41, KLANJECŽupanija: KRAPINSKO-ZAGORSKATelefonski broj: 049/550-332Broj telefaksa: 049/550-665Internetska pošta: [email protected] adresa: www.os-amihanovica-klanjec.skole.hrŠifra škole: 02-035-001Matični broj škole: 03086917OIB: 91051804100Upis u sudski registar (broj i datum): 3.06.2001.

Ravnatelj škole: MELITA ULAMAZamjenik ravnatelja: JELENA BOŠNJAKVoditelj smjene: -Voditelj područne škole: JASNA TOMAŠIĆ

Broj učenika: 194Broj učenika u razrednoj nastavi: 81Broj učenika u predmetnoj nastavi: 113Broj učenika s teškoćama u razvoju: 27Broj učenika u produženom boravku: -Broj učenika putnika: 105Ukupan broj razrednih odjela: 16Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 8Broj razrednih odjela u područnoj školi: 8Broj razrednih odjela RN-a: 7Broj razrednih odjela PN-a: 9Broj smjena: 1Početak i završetak svake smjene: 8.00 – 14.00Broj radnika: 38Broj učitelja predmetne nastave: 19Broj učitelja razredne nastave: 7Broj učitelja u produženom boravku: -Broj stručnih suradnika: 3Broj ostalih radnika: 9Broj nestručnih učitelja: -Broj pripravnika: 1Broj mentora i savjetnika: 2Broj voditelja ŽSV-a: -

Broj računala u školi: 39Broj specijaliziranih učionica: 12Broj općih učionica: 10Broj športskih dvorana: 1Broj športskih igrališta: 2Školska knjižnica: 2Školska kuhinja: 2

4

Page 5: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području

Školsko područje Osnovne škole Antuna Mihanovića Klanjec obuhvaća područje grada Klanjca, Novih Dvora, Gredica, Ledina, Lučelnice, Rakovca, Polica, Tomaševca i još 13 manjih naselja koja su vrlo raspršena i nisu prometno povezana, a velikim dijelom proteže se uz granicu sa Slovenijom.

Učenici od 1. do 8. razreda dolaze organiziranim prijevozom, a imaju preko 3 km od mjesta stanovanja do škole (1. do 4. razred) i preko 5 km (5. do 8. razred), kao i učenici čija je udaljenost od škole manja, ali do škole nemaju nogostupa i ulične rasvjete.

Škola ima i osmorazrednu PŠ Lučelnica.

1.2. Unutrašnji školski prostori

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina u m2 Broj Veličina

u m2Opća

opremljenostDidaktička

opremljenostRAZREDNA NASTAVA1. razred 2 72 3 22. razred 2 52 3 23. razred 2 100 3 24. razred 2 75 3 2PREDMETNA NASTAVAHrvatski jezik 2 108 3 2Likovna kultura 1 54 3 2Glazbena kulturaVjeronauk 1 54 3 2Strani jezik 1 64 3 2Matematika 1 64 3 2Priroda i biologija 1 54 3 2KemijaFizikaPovijest 1 66 3 2Geografija 1 66 3 2Tehnička kultura 1 64 3 2Informatika 2 121 3 2OSTALO 1 50 3 2Dvorana za TZK 1 1000 4 4Produženi boravak -Knjižnica 2 99 3 3Dvorana za priredbe -Zbornica 2 50Uredi 3 40PODRUČNA ŠKOLA 1 620MATIČNA ŠKOLA 1342U K U P N O: 26 1962 4 289

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-72%..2, od 71-100%..3

5

Page 6: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja1. Sportsko igralište (2 – u MŠ i PŠ) 1000 obnovljeno2. Zelene površine 1000 održavano

U K U P N O 2000

Školski vrt, voćnjak ….

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe).

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE STANDARD

Audiooprema: 2 -1

Video- i fotooprema: 1 -2

Informatička oprema: 2 -1

Ostala oprema: 2 -1

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-72%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole

Unijeti podatke o knjižničnom fondu: broj naslova za učenike i učitelje.

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARDLektirni naslovi (I. – IV. razred) 375 560Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 404 600Književna djela 1454 1600Stručna literatura za učitelje 991 2000Ostalo 1078 340

U K U P N O 4302 5100

6

Page 7: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se preuređuje ili obnavlja Veličina u m2 Za koju namjenuOBNOVA PROČELJA I KROVIŠTA

U PŠ LUČELNICA2000 UŠTEDA ENERGENATA

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2014. / 2015. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red. broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj stručnespreme

Mentor-

savjetnik

Godinestaža

1. BARBARA BOGOVIĆ

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE VI. - 29

2. SANJA KOBALI NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE VI. - 273. SNJEŽANA

GALOVIĆNASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE VI. - 27

4. DUBRAVKA JELUŠIĆ

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE VI. - 22

5. LJILJANA PEŠTAJ KUREN

DIPL. UČITELJ VII - 12

6. MIRA PETEK DIPL. UČITELJ VII. - 127. MELITA FILKO DIPL. UČITELJ VII. - 7

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Red. broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj stručnespreme

Predmet(i) koji(e) predaje

Mentor-

savjetnik

Godine

staža

1. 1 BARBARA BERONJAMANOJLOVIĆ

prof. hrvatskog jezika

VII. HRVATSKI JEZIK

- 7

2. 2 DRAGICA GAJŠAK dipl. učiteljica RN i hrvatskog jezika

VII. HRVATSKI JEZIK

- 29

3. 3 JELENA DEBOGOVIĆGORUPEC

dipl. ing. matematike

VII. MATEMATIKA - 7

4. 4 ANITA PRIPELJAŠ BELAČIĆ

dipl. učiteljica RN i matematike

VII. MATEMATIKA - 8

5. 5 MARIJO BALAŠKOVIĆ

prof. informatike VII. INFORMATIKA - 12

6. 6 NIKOLA VRANIĆ mag. primarnog obrazovanja i

engleskog jezika

VII. ENGLESKI JEZIK

- 1

7. 7 PETRA MAKEK dipl. učiteljica RN i engleskog jezika

VII. ENGLESKI JEZIK

- 12

8. 8 MATIJA MAKEK prof. fizičke kulture VII. TZK - 9

7

Page 8: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

9. 9 DRAGUTIN ŠTIH nastavnik tehničke kulture i fizike

VI. TEHNIČKA KULTURA

FIZIKA

- 41

10.10.

MARTINA HALAMBEK

ing. kemije VII. KEMIJA - 11

11.11.

JADRANKA HUSNJAK

prof. povijesti VII. POVIJEST DA 31

12.13.

JASNA TOMAŠIĆ prof. povijesti i zemljopisa

VII. GEOGRAFIJA - 22

13.14.

JELENA BENKOVIĆ KOMBA

(NIKOL HUZANIĆ STRAŠEK)

prof. crkvene glazbe

VII. GK - 3

14.15.

MARTINA FERENEC-GUMBAS

( NATALIJA MARTINEK )

dipl. kateheta VII. VJERONAUK - 6

15.16.

SILVIJA PIŠKOVIĆ dipl. kateheta VII. VJERONAUK - 15

16.17.

MARJETA ĐURĐEK dipl. učiteljicaRN i likovne

kulture

VII. LIKOVNA KULTURA

- 10

17.18.

HRVOJE BANAJ prof. njemačkog jezika

VII. NJEMAČKI JEZIK

DA 8

18.19.

ANDREJA SUŠEC mag. primarnog obrazovanja i informatike

VII INFORMATIKA - 2

19. MARTINA TUŠEK prof. biologije i kemije

VII BIOLOGIJA - 0

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj stručnespreme

Radno mjesto

Mentor-savjetnik

Godinestaža

1. MELITA ULAMA dipl. učiteljica RN i engleskog jezika

VII RAVNATELJICA

- 22

2. JELENA BOŠNJAK prof. defektolog VII. DEFEKTOLOG

- 12

3. MARICA LOJEN dipl. knjižničar VII. KNJIŽNIČAR - 274. MARIJA JELINIĆ prof. pedagogije i

francuskog jezikaVII PEDAGOG - 6

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red. broj

Ime i prezime pripravnika Zvanje Radno

mjestoPripravnički staž otpočeo

Ime i prezime mentora

8

Page 9: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

1. NIKOLA VRANIĆ dipl. učitelj RN i engleskog jezika

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

23.9. 2014.. MIRA PETEK

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

Red. broj Ime i prezime Zvanje Stupanj

stru. spreme Radno mjesto Godinestaža

1. VESNA ZGORELEC upravni pravnik VI. TAJNICA 222. ANITA ČIŽMEK ekonomski tehničar IV. RAČUNOVOĐA 12

3. BORIS TÖPFER autolimar KV DOMAR - LOŽAČ 32

4. STJEPAN TEPEŠ kuhar IV. KUHAR 335. MARINA LOVREČKI tekstilni tehničar SSS SPREMAČICA 226. JASMINKA KAJBA tekstilni tehničar SSS SPREMAČICA 207. BRIGITA VRTARIĆ - NKV SPREMAČICA 218. SNJEŽANA ŽITNIK tekstilni tehničar SSS KUHAR 239. MELANIJA PETRIŠIĆ kuharica SSS SPREMAČICA 10

9

Page 10: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

NAPOMENA: U godišnjem zaduženju svih djelatnika iskazan je ukupan broj sati rada ( radni dani + praznici i neradni dani od ponedjeljka do petka te godišnji odmor djelatnika).

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.Zaduženje treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na organizaciju i kvalitetu odgojno-obrazovnog programa.

Red.broj

Ime i prezime učitelja Razred

Redovna nastava

Rad razrednika

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INARad u produ.boravku

Ukupno neposre. rad

Ostaliposlovi

UKUPNOTjedno

Godišnje

1. SNJEŽANA GALOVIĆ 1.K 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1792

2. LJILJANA PEŠTAJ KUREN 1.L 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1792

3. DUBRAVKA JELUŠIĆ 2.K 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1808

4. SANJA KOBALI 2./3. L 16 2 1 1 1 - 21 19 40 17845. MELITA FILKO 3.K 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1808

6. BARBARA BOGOVIĆ 4.K 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1792

7. MIRA PETEK 4.L 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1792

10

Page 11: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red.broj Ime i prezime

učitelja

Predmet koji predaje

Razrednik

Predaje u razredimaRedovna nastava

Izborna nastava

Posebni poslovi

Dop.

Dod.

INA

Ukupno nepo. rad

Ostali poslovi

UKUPNO

1. – 4.

5. 6. 7. 8. Tjedno

Godišnje

1. BARBARA BERONJA

HRVATSKI JEZIK - - 10 10 - - 20 - - 1 - 1 22 18 40 1792

2. DRAGICA GAJŠAK

HRVATSKI JEZIK - - - 12 8 20 - 1 1 - - 21 19 40 1784

3. NIKOLA VRANIĆ ENGLESKI JEZIK - 6 3 6 - 6 21 - - 1 1 23 17 40 1824

4. PETRA MAKEK ENGLESKI JEZIK 2 8 3 - 9 - 22 - - 1 - - 23 17 40 1784

5. HRVOJE BANAJ NJEMAČKI JEZIK 2 4 4 4 4 4 - 22 - - - 2 24 16 40 1816

6. JELENA BENKOVIĆ KOMBA (N. HUZANIĆ STRAŠEK)

GLAZBENA KULTURA 2 2 2 2 3 2 13 - - - 2 15 18 33 1518

7. MARJETA ĐURĐEK

LIKOVNA KULTURA - - 2 2 3 2 9 - 1 - - 1 10 10 20 904

8. JELENA DEBOGOVIĆ-GORUPEC

MATEMATIKA 2 - - 4 12 18 - sat 2 1 1 - 20 20 40

1784

9. ANITA PRIPELJAŠ

MATEMATIKA - - 8 4 - 8 20 - - 1 1 - 22 18 40 1808

10. MARTINA TUŠEK

PRIRODA, BIOLOGIJA - - 3 4 6 4 17 - - 1 1 19 13 32 1459,2

11. MARTINA HALAMBEK KEMIJA 2 - - - 6 4 12 - - - - - 12 8 20 892

12.DRAGUTIN ŠTIH

FIZIKA,TEHNIČKA KULTURA

- --

2

-

2

6

3

4

2

10

9

- 1 - - 1 20 (+2) 18 40 1784

13. JASNA TOMAŠIĆ GEORAFIJA 2 - 3 4 6 4 19 - 2 v pš 2 1 22 18 40 1784

11

Page 12: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

14. JADRANKA HUSNJAK POV 2 - 4 4 6 4 20 - - 2 1 23 (+1) 16 40 1784

15. MATIJA MAKEK TZK - - 4 4 6 4 18 - ŠŠK

2+1 PL - - 3 24 16 40 1800

16. MARIJO BALAŠKOVIĆ INF - - 2 2 4 2 - 10 ADM 1 - - 1 12 8(+2P) 22 900

17. ANDREJA SUŠEC INF 2 2 - 2 6 6 7 13 595,4

18. MARTINA FERENEC-GUMBAS( NATALIJA MARTINEK )

VJE 2 - - 6 4 - 12 - - - 12 12 24 1089,6

19. SILVIJA PIŠKOVIĆ VJE 2 14 4 4 - - - 24 - - - - 24 16 40 1784

* Ako u školi imate učitelje koji predaju dva ili više nastavnih predmeta tablicu prilagodite svojim potrebama

12

Page 13: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.broj

Ime i prezimeradnika Struka Radno

mjesto

Radno vrijeme(od –do)

Rad sa strankama(od – do)

Broj satitjedno

Broj sati godišnjegzaduženja

1. MELITA ULAMA DIPL.UČITELJICA RAVNATELJ 7.00 – 15.00

8.00 – 14.00 40 1784

2. JELENA BOŠNJAK

PROF. DEFEKTOLOG

STRUČ. SUR. DEFEKTOLOG

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00 40 1784

3. MARICA LOJEN DIPL .KNJIŽNIČAR

STRUČ. SUR. KNJIŽNIČAR

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00 20 896

4. MARIJA JELINIĆ PROF. PEDAGOG. I FRANC.JEZ. PEDAGOG 8-11 8-11 20 896

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red.broj

Ime i prezimeradnika Struka Radno mjesto

Radno vrijeme(od – do)

Broj satitjedno

Broj sati godišnjegzaduženja

1. VESNA ZGORELEC

UPRAVNI PRAVNIK TAJNICA 7.00 –

15.00 40 1792

2. ANITA ČIŽMEK EKONOMSKI TEHNIČAR RAČUNOVOĐA 7.00 –

11.00 20 908

3. BORIS TÖPFER AUTOLIMAR DOMAR – LOŽAČ

6.00 – 14.00 40 1784

4. STJEPAN TEPEŠ KUHAR KUHAR 7.00 – 15.00 40 1816

5. MARINA LOVREČKI

TEKSTILNI TEHNIČAR SPREMAČICA 7.00 –

15.00 40 1808

6. JASMINKA KAJBA

TEKSTILNI TEHNIČAR SPREMAČICA 12.00 –

20.00 40 1808

7. BRIGITA VRTARIĆ - SPREMAČICA 13.00 –

21.00 40 1832

8. SNJEŽANA ŽITNIK

TEKSTILNI TEHNIČAR KUHAR 7.00 –

11.55 24 1084,8

9. MELANIJA PETRIŠIĆ KUHAR SPREMAČICA 14.00 –

22.00 40 1808

13

Page 14: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA3.1. Organizacija smjena

Organizacija smjena s početkom i završetkom rada, međusmjenama, cjelodnevna nastava, produženi boravak, organizacija dežurstva po smjenama i raspored primanja roditelja za sve razredne odjele.Navodimo još nekoliko elemenata koje je potrebno razraditi, a to su:

- poludnevno, produljeno i cjelodnevno organiziranje rada- prehrana učenika- prijevoz učenika (posebno organizirani ili javni prijevoz)

RASPORED PRIMANJA RODITELJA

RAZREDNICI RAZRED

TJEDNE INFORMACIJE PRIJEPODNE DAN I SAT U TJEDNU

INFORMACIJE U POPODNEVNIM SATIMA – JEDANPUT MJESEČNO (uz prethodnu najavu )

RODITELJSKI SASTANCI

SNJEŽANA GALOVIĆ 1. Klanjec ponedjeljak 3. sat Posljednji četvrtak u

mjesecu 17-18 sati 17.12., 17.3., 2.6.

LJILJANA PEŠTAJ-KUREN 1. Lučelnica ponedjeljak 4. sat Prvi ponedjeljak u

mjesecu 15-16 sati 15.9., 27.1., 31.5.

DUBRAVKA JELUŠIĆ 2. Klanjec srijeda 2. sat Posljednji četvrtak u

mjesecu 17-18 sati 14.9., 10.12., 10.3. 2.6.

SANJA KOBALI 2./3. Lučelnica

četvrtak 6. sat Prvi ponedjeljak u mjesecu 17-18 sati

14.9., prosinac, ožujak, svibanj

MELITA FILKO 3. Klanjec srijeda 3. sat Posljednji četvrtak u mjesecu 17-18 sati

14.9., 3.12., 16.3., 1.6.

BARBARA BOGOVIĆ 4. Klanjec petak 2. sat Posljednji četvrtak u

mjesecu 17-18 sati15.9., 17.12., 17.3., 2.6.

MIRA PETEK 4. Lučelnica ponedjeljak 3. sat prvi ponedjeljak u 17 sati

15.9., veljača, svibanj

JASNA TOMAŠIĆ 5. Klanjec četvrtak 5. sat Zadnji utorak u mjesecu 17-18 sati

14.9., siječanj, svibanj

SILVIJA PIŠKOVIĆ 5. Lučelnica utorak 2. sat Zadnji utorak u mjesecu 16-17 sati

14.9., siječanj, svibanj

HRVOJE BANAJ 6. Klanjec srijeda 8.50-9.35 Zadnji četvrtak u mjesecu

14.9., prosinac, svibanj

JADRANKA HUSNJAK 6. Lučelnica srijeda 7. sat Prva srijeda u mjesecu

18-19 sati 14.9., 16.3., 25.5.

JELENA DEBOGOVIĆ GORUPEC

7. Klanjec petak 5. sat Zadnji utorak u mjesecu u 17 sati

14.9., veljača, svibanj

MARTINA FERENEC GUMBAS(zamjena NATALIJA MARTINEK)

7.aLučelnica srijeda 11.30-12.15 Prva srijeda u mjesecu

17-18 sati14.9., prosinac i travanj

PETRA MAKEK 7.bLučelnica

ponedjeljak 8.50-9.35

Prvi ponedjeljak u mjesecu u 17 sati

14.9., ožujak, svibanj

MARTINA HALAMBEK 8. Klanjec ponedjeljak 12.20-

13.05Prvi ponedjeljak u mjesecu

15.9., prosinac, veljača, svibanj

NIKOL HUZANIĆSTRAŠEK 8. Lučelnica ponedjeljak 2. sat

(8.50-9.35)Zadnji četvrtak u mjesecu u 15 sati

14.9., prosinac, svibanj

14

Page 15: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

4. RASPORED DEŽURSTVA

MATIČNA ŠKOLAPonedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Ulaz (za učenike)

M.FILKOM.TUŠEK/J.TOMAŠIĆ

S. GALOVIĆH.BANAJ

D.JELUŠIĆN.VRANIĆ

UČ.RNM.BALAŠKOVIĆ

B.BOGOVIĆM.MAKEK

Prizemlje M.TUŠEK S.GALOVIĆ P.MAKEK M.BALAŠKOVIĆ B.BOGOVIĆ

Hodnik - TK J.TOMAŠIĆ H.BANAJ N.VRANIĆ N.MARTINEK M.MAKEK

I. kat M.FILKO J.HUSNJAK D.JELUŠIĆ B.BERONJA J.DEBOGOVIĆ

Užina M.FILKOM.TUŠEK

S.GALOVIĆH.BANAJ

D.JELUŠIĆN.VRANIĆ

UČ.RNN.MARTINEK

B.BOGOVIĆJ.DEBOGOVIĆ

Putnici M.FILKOJ.TOMAŠIĆ

S.GALOVIĆJ.HUSNJAK

D.JELUŠIĆP.MAKEK

UČ.RN.N.MARTINEK

B.BOGOVIĆS.PIŠKOVIĆ

PŠ LUČELNICAPonedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

UlazLJ.PEŠTAJ-

KUREND.GAJŠAK

M.PETEKA.PRIPELJAŠ B.

UČ.RNA.HRŠAK

S. KOBALIP.MAKEK

UČ.RN.M.ĐURĐEK

D.ŠTIH

PrizemljeLJ.PEŠTAJ-

KURENB.BERONJA M.

A.PRIPELJAŠ UČ. RNM.HALAMBEK

S.KOBALIP.MAKEK

J.DEBOGOVIĆ G.

UČ. RNM.ĐURĐEK

I. kat D.GAJŠAK M.PETEKN.HUZANIĆ S.

A.HRŠAK N.VRANIĆJ.DEBOGOVIĆ G.

M.ĐURĐEKD.ŠTIH

UžinaLJ.PEŠTAJ –

KUREND.GAJŠAK

B.BERONJA M.

M.PETEKA.PRIPELJAŠ.BN.HUZANIĆ S..

UČ. RNA.HRŠAK

M.HALAMBEK

S.KOBALIN.VRANIĆ

J.DEBOGOVIĆ

UČ. RNM.ĐURĐEK

D.ŠTIH

PutniciLJ.PEŠTAJ-

KURENH.BANAJ

M.PETEKA.PRIPELJAŠ B.

J.DEBOGOVIĆ G.

UČ.RNA.HRŠAK

S.KOBALIM.BALAŠKOVIĆ

UČ. RND.ŠTIH

N.MARTINEK

PREHRANA UČENIKAZa sve učenike MŠ i PŠ organizirana je užina (kuhana jela u kombinaciji s mliječnim obrokom). Troškove prehrane snose roditelji i Grad.

PRIJEVOZ UČENIKAZa sve učenike putnike, koji imaju pravo po Zakonu, organiziran je organizirani prijevoz, kako za MŠ, tako i za PŠ, te prema mogućnostima lokalne uprave i samouprave, roditelja i prijevoznika i za učenike prema pedagoškom standardu. U MŠ prevozi se 65 učenika, a u PŠ 40, ukupno 105 učenika. Prijevoz vrši Presečki d.o.o. iz Krapine.

ORGANIZACIJA NASTAVENastava je poludnevna, od 8.00 – 14.00 sati.

RASPORED SATIRaspored sati nije bilo moguće pedagoški izraditi jer većina učitelja radi na više škola. Raspored sati je u prilozima.

4.1. Godišnji kalendar rada

15

Page 16: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

4.2. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

MjesecBroj dana Blagdani i

neradni dani

Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe...radnih nastavni

h

I. polugodišteod 7.9.2015.

do 23.12.2015.god.

IX. 22 18 8

X. 21 20 105.10 DAN UČITELJA8.10 .DAN NEOVISNOSTI

9.10.NENASTAVNI DAN

XI. 21 21 9XII. 22 17 9

UKUPNO I. polugodište 86 76 36

Zimski odmor učenikaOd 24.12. do 8.1.

II. polugodišteod 11.1.2016.do 10.6.2016.

god.

I. 19 15 12II. 21 21 8

III. 22 17 9Proljetni odmor učenika

Od 21.3.-25.3.2015.DAN ŽUPE (25.3.)

IV. 21 21 9

V. 21 21 10DAN GRADA 4.5.TIJELOVO 26.5.

DAN SPORTA 27.5.

VI. 21 7 9 DAN ŠKOLE 10.6.– NENASTAVNI DAN

VII. 21 - 10 Ljetni odmor učenikaod 13.6. do 31.8.2016.godine

VIII. 21 - 10UKUPNO II. polugodište 167 102 77

U K U P N O: 253 178 113

BLAGDANI I PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE

- 8.10. Dan neovisnosti - praznik Republike Hrvatske - 1.11. Svi sveti - 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske - 26.12. Blagdan Svetog Stjepana – blagdan Republike Hrvatske - 1.1. Nova godina - praznik Republike Hrvatske

- 6.1. Bogojavljanje - Tri kralja - 27.3. Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg - 28.3. Uskrsni ponedjeljak - 1.5. Međunarodni praznik rada - praznik Republike Hrvatske - 26.5. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske - 22.6. Dan antifašističke borbe - praznik Republike Hrvatske - 25.6. Dan državnosti - praznik Republike Hrvatske - 5.8. Dan domovinske zahvalnosti - praznik Republike Hrvatske - 15.8. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

GRADSKI BLAGDANI - 25.3. DAN ŽUPE - 4.5. DAN GRADA

16

Page 17: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Razred učenika odjela djevoj-čica

ponav-ljača

primjereni oblik

školovanja (uče. s rje.)

Prehrana Putnika U boravku Ime i prezimerazrednika

užina objed 3 do5 km

6 do10 km cije. prod.

I.K 14 1 7 14 4 4 SNJEŽANA GALOVIĆ

I.L 7 1 3 7 1 3 LJILJANA PEŠTAJ KUREN

UKUPNO 21 2 10 21 5 7

II. K 9 1 3 - - 9 - 2 1 - - DUBRAVKA JELUŠIĆ

II. L 5 1/2 3 - - 5 - 3 1 - - SANJA KOBALI

UKUPNO 14 1,5 6 - - 14 - 5 2 - -

III. K 17 1 6 - 1 17 - 7 - - - MELITA FILKO

III. L 3 1/2 3 - 3 - 3 - - SANJA KOBALI

UKUPNO 20 1,5 9 - 1 20 - 10 - -

IV. K 18 1 11 - 1 18 - 5 1 - - BARBARA BOGOVIĆ

IV.L 8 1 4 - 2 8 - 1 4 - - MIRA PETEK

UKUPNO 26 2 15 - 3 26 - 6 5 - -UKUPNO

I.–IV. 81 7 40 - 4 81 - 26 14 - -

V.K 17 1 8 - 2 17 - 8 3 - - JASNA TOMAŠIĆ

V.L 4 1 2 - 2 4 - 2 1 - - SILVIJA PIŠKOVIĆ

UKUPNO 21 2 10 - 4 21 - 10 4

VI. K 18 1 8 - 3 18 - 7 2 - - HRVOJE BANAJ

VI. L 7 1 3 - 2 7 - 4 - - JADRANKA HUSNJAK

UKUPNO 25 2 11 - 5 25 - 11 2 - -

VII. K 25 1 14 - 423 -

7 9 - -JELENA

DEBOGOVIĆ GORUPEC

VII.a L 6 1 3 - 26

1 4 - -MARTINA FERENEC GUMBAS/NATALIJA

MARTINEKVII.b L 5 1 4 2 5 - 3 PETRA MAKEK

UKUPNO 36 3 21 - 8 34 - 8 16 - -

VIII. K 20 1 9 - 2 15 - 5 3 - - MARTINA HALAMBEK

VIII. L 11 1 3 - 4 11 - 2 4 - - NIKOL HUZANIĆ STRAŠEK

UKUPNO 31 2 12 - 6 26 - 7 7 - -UKUPNO V. - VIII. 113 9 54 - 23 106 - 36 29 - -

UKUPNO I. - VIII. 194 16 94 - 27 187 - 62 43 - -

4.2.1Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

17

Page 18: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Navesti broj učenika za koje je rješenjem određen primjereni oblik rada.

Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupn

oI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije - - - - - 2 3 1 6

Prilagođeni program - - 1 3 4 3 5 4 20

Posebni program - - - - - - - 1 1

Učenici 4.r MŠ, učeniku 5.r. MŠ i učenicama 4.r.PŠ dodijeljeni su pomoćnici u nastavi na temelju rješenja o primjerenom obliku školovanja u sklopu projekta Baltazar.

4.2.1. Nastava u kući

Ne odvija se.

18

Page 19: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T GHrvatski jezik 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 15 540 8 288 8 288 81 2916

Likovna kultura 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 3 108 2 72 2 72 17 612

Glazbena kultura 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 3 108 2 72 2 72 17 612

Strani jezik 4 144 4 144 4 144 4 144 6 216 9 324 6 216 6 216 43 1548

Matematika 8 288 8 288 8 288 8 288 8 288 1

2 432 8 288 8 288 68 2448

Priroda 3 108 6 216 - - - - 9 324

Biologija 4 144 4 144 8 288

Kemija 4 144 4 144 8 288

Fizika 4 144 4 144 8 288

Priroda i društvo 4 144 4 144 4 144 6 216 18 648

Povijest 4 144 6 216 4 144 4 144 18 648

Geografija 3 108 6 216 4 144 4 144 17 612

Tehnička kultura 2 72 3 108 2 72 2 72 9 324Tjelesna i zdr. kultura

6 216 6 216 6 216 4 144 4 144 6 216 4 144 4 144 40 1440

UKUPNO: 36

1296

36

1296

36

1296

36

1296

44

1584

69

2484

52

1872

52

1872

361 12996

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

19

Page 20: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

20

Page 21: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave5.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vjer

onau

kRazred Broj

učenikaBroj

grupa Izvršitelj programaPlanirano

satiT G

I.21 2 SILVIJA PIŠKOVIĆ 4 144

II. 14 1,5 SILVIJA PIŠKOVIĆ 3 108III. 20 1,5 SILVIJA PIŠKOVIĆ 3 108IV. 26 2 SILVIJA PIŠKOVIĆ 4 144

UKUPNO I. – IV. 81 7 14 504

Vjer

onau

k V. 21 2 SILVIJA PIŠKOVIĆ 4 144

VI. 25 2 SILVIJA PIŠKOVIĆ 4 144

VII. 36 3 NATALIJA MARTINEK 6 216

VIII. 31 2 NATALIJA MARTINEK 4 144UKUPNO V. – VIII. 113 9 18 648UKUPNO I. – VIII. 194 16 32 1152

5.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Naz

iv s

tran

og je

zika

Nje

mač

ki je

zik

Razred Broj učenika

Broj grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T GIV. 26 2 HRVOJE BANAJ 4 144V. 21 2 HRVOJE BANAJ 4 144VI. 25 2 HRVOJE BANAJ 4 144VII. 36 2 HRVOJE BANAJ 4 144VIII. 31 2 HRVOJE BANAJ 4 144

UKUPNO IV. – VIII. 139 10 20 720

5.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rmat

ika

Razred Broj učenika

Broj grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

V. 21 2 MARIJO BALAŠKOVIĆ/A.HRŠAK 4 144

VI. 25 2 MARIJO BALAŠKOVIĆ/A.HRŠAK 4 144

VII. 36 2 MARIJO BALAŠKOVIĆ 4 144

VIII. 31 2 MARIJO BALAŠKOVIĆ/A.HRŠAK 4 144

UKUPNO V. – VIII. 113 8 16 576

5.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta

N a Razred Izvršitelj programa Planirano sati

21

Page 22: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

ziv iz

born

og

pred

met

a

Broj učenika

Broj grupa

T G

V.

VI.

VII.

VIII.

5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastavePlanira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Red.

broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenik

a

Planirani broj sati Ime i prezime

učitelja izvršiteljaT G

1. HRVATSKI JEZIK 7 16 3,5 122,5

UČITELJICE RN 1. – 4. r

2. MATEMATIKA 7 14 3,5 122,5

UČITELJICE RN 1. – 4. rUKUPNO I. - IV. 14 30 7 245

1. HRVATSKI JEZIK 2 23 2 72 UČ. HJ2. MATEMATIKA 2 25 2 72 UČ. MAT3. ENGLESKI JEZIK 2 20 2 72 UČ. ENG.4. GEOGRAFIJA 1 15 1 36 UČ. GEO.

UKUPNO V. - VIII. 7 83 7 252

UKUPNO I. - VIII. 21 113 14 497

5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastaveRed

.bro

jNastavni predmet Razred

grupaBroj

učenika

Planirani broj sati Ime i prezime

učitelja izvršiteljaT G

1. HRVATSKI JEZIK 2 15 2 72 UČ. RN2. MATEMATIKA 6 25 6 216 UČ. RN

UKUPNO I. - IV. 8 40 8 262

1. POVIJEST 2 20 2 72 UČ. POV2. GEOGRAFIJA 2 16 2 72 UČ. GEO3. BIOLOGIJA 1 6 1 36 UČ. BIO4. MATEMATIKA 2 14 2 72 UČ. MAT5. ENGLESKI JEZIK 1 6 1 36 UČ. ENG.J.

UKUPNO V. - VIII. 9 56 8 288

UKUPNO I. - VIII. 18 116 16 550

Potrebno je planirati i moguću akceleraciju učenika.

5.3. Obuka plivanja

Realizirat će se ukoliko škola dobije potrebna sredstva od Grada Klanjca.

22

Page 23: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

6.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADAPredviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI. – IX. 421.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. 101.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikula VI. – IX. 201.4. Izrada školskog kurikula VI. – IX. 601.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI. – IX. 151.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX. – VI. 251.7. Izrada zaduženja učitelja VI. – VIII. 601.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX.– VI. 201.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX.– VI. 401.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX. – VI. 101.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX.– VI. 101.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX. – VI. 101.13.Ostali poslovi IX. – VIII. 30

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena,

radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX. – VIII. 60

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII.– IX. 102.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI. – IX. 482.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu

NCVVO-a IX. – VI. -

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX. – VI. 302.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX. – VII. 252.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX. – VI. 102.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX.– VI. 282.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX. – VIII. 202.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV. – VII. 52.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX. – VI. 52.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX. – VI. 302.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. i VIII. 102.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V.-IX. 42.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I.-VI. 102.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I. i VIII. 502.17.Ostali poslovi IX. – VIII. 30

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 903.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII. i VI. 203.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima

i pripravnicima IX. – VI. 50

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX. – VI. 163.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX.– VIII. 203.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX. – VIII. 303.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VIII. 10

23

Page 24: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX.– VIII. 403.9. Ostali poslovi IX. – VIII. 40

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX. – VIII. 404.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX. – VIII. 104.3. Ostali poslovi IX.– VIII. 5

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX.– VIII. 605.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX. – VI. 105.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX- – VI. 205.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII. 205.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. 105.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX. – VIII. 405.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 205.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 105.9. Ostali poslovi IX. – VIII. 10

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX. – VIII. 306.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX. – VIII. 206.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX .– VIII. 206.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX. – VIII. 106.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX. – VIII. 106.6. Poslovi zastupanja škole IX. – VIII. 106.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX. – VIII. 456.8. Izrada financijskog plana škole VIII.– IX. 206.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX. – VIII. 206.10 Organizacija i provedba inventure XII. 306.11. Poslovi vezani uz e-matice VI. 56.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI. 56.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I. 56.14. Ostali poslovi IX. – VIII. 10

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA7.1. Predstavljanje škole IX. – VIII. 147.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX. – VIII. 57.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX .– VIII. 57.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX. – VIII. 57.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX. – VIII. 57.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX. – VIII. 57.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX. – VIII. 107.8. Suradnja s osnivačem IX.– VIII. 157.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. 27.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII. 47.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX. – VIII. 57.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX. – VIII. 47.13.Suradnja s Policijskom upravom IX. –VIII. 57.14.Suradnja s Župnim uredom IX. – VIII. 57.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII. 57.16.Suradnja s turističkim agencijama IX. – VIII. 57.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX. – VIII. 20

24

Page 25: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

7.18.Suradnja s svim udrugama IX. – VIII. 57.19.Ostali poslovi IX. – VIII. 10

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX. – VI. 128.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a,

HUROŠ-a IX. – VI. 30

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. 58.4. Praćenje suvremene odgojno-obrazovne literature IX. – VI. 208.5. Ostala stručna usavršavanja IX. – VI. 10

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX. – VI. 129.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX. – VI. 20

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784

6.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU3. ANALIZA I VREDNOVANJE REZULTATA RADA4. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST6. OSTALI POSLOVI

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

Rujan, listopad, lipanj, kolovoz

1.POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA

72

1.1 Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, Škole i okruženja 71.2 Organizacijski poslovi – planiranje i programiranje rada Škole i nastave, rada stručnog suradnika pedagoga

34

1.2.1 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole,školskog kurikuluma, Razvojnog plana Škole, statistički podaci, Okvirni vremenik pisanih provjera

14

1.2.2 Izrada Godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga 101.2.3 Planiranje projekata i istraživanja na razini Škole 51.2.4 Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju učitelja 51.3 Izvedbeno planiranje i programiranje 271.3.1 Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama

2

1.3.2 Planiranje praćenja napredovanja učenika 71.3.3 Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 61.3.4 Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja 61.3.5 Priprema individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

2

1.3.6 Planiranje i programiranje praćenja i unaprjeđivanja nastave 41.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa Škole (prostor, oprema i sredstva za odgojno-obrazovni rad, literatura, satnica, oblici učenja i poučavanja)

6

1.4.1 Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

6

25

Page 26: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Tijekom godine 2 POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

491

Travanj - lipanj 2.1 Upis učenika i formiranje razrednih odjela 392.1.1 Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića 22.1.2 Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

2

2.1.3 Radni dogovor Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta

5

2.1.4 Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi ) 42.1.5 Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu; upis učenika 242.1.6 Formiranje razrednih odjela učenika prvih razreda 22.2 Unaprjeđenje rada Škole 62.2.1 Poticanje uvođenja i primjene novih metoda i oblika školskog i nastavnog rada (inovacija). Primjena novih zakonskih odredbi u odgojno-obrazovnom radu. Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala.

6

2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada 1312.3.1 Stručna pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička pomoć ostvarivanju nastavnih planova i programa; praćenje realizacije NPP-a redovne, izborne, dopunske i dodatne nastave, izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti

12

2.3.2 Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa – uvidi u nastavu: 262.3.2.1 Početnici, novi učitelji 102.3.2.2 Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanja, rješavanje problema u razrednom odjelu, provođenje aktualnih Pravilnika

16

2.3.3 Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa 132.3.3.1 Pedagoške radionice (priprema i realizacija) u suradnji s razrednicima -realizacija školskog preventivnog programa i osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje

13

2.3.4 Sudjelovanje u radu stručnih tijela Škole 322.3.4.1 Rad u UV 162.3.4.2 Rad u RV 162.3.5. Rad u stručnim timovima i povjerenstvima (za prevenciju nasilja, školskom timu za kvalitetu, vanjsko vrednovanje, samovrednovanje Škole)

14

2.3.6 Praćenje i analiza izostanaka učenika 132.3.7 Praćenje uspjeha i napredovanja učenika, razrednih odjela 152.3.8 Sudjelovanje u radu Povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

6

2.4 Rad s učenicima s posebnim potrebama 272.4.1 Identifikacija učenika i praćenje rada i uspjeha učenika s posebnim potrebama

2

2.4.2 Rad s novoupisanim učenicima 22.4.3 Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh 152.4.4 Izrada programa opservacije, izvješća 82.5 Savjetodavni rad i suradnja 2092.5.1 Savjetodavni rad s učenicima 752.5.1.1 Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima 672.5.1.2 Vijeće učenika 82.5.2 Savjetodavni rad i suradnja s učiteljima 332.5.3 Suradnja s ravnateljicom i defektologinjom Škole 362.5.4 Savjetodavni rad sa sustručnjacima (psiholozi, liječnici, socijalni radnici…)

11

2.5.5 Savjetodavni rad s roditeljima 462.5.5.1 Predavanja/ pedagoške radionice (priprema i realizacija) 10

26

Page 27: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

2.5.5.2 Otvoreni sat s roditeljima - individualan i savjetodavni rad 362.5.5.3 Vijeće roditelja 42.5.6 Suradnja s okruženjem 42.6 Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika 482.6.1 Ispitivanje individualnih odgojno-obrazovnih potreba učenika, utvrđivanje profesionalnih interesa, procjenjivanje sposobnosti i motivacije; prikupljanje i obrada podataka

6

2.6.2 Predavanja za učenike 92.6.2.1 Čimbenici koji utječu na izbor zanimanja i škole 32.6.2.2 Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH 32.6.2.3 Elementi i kriteriji za upis 32.6.3 Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 32.6.4 Suradnja s učiteljima na poslovima profesionalnog usmjeravanja 72.6.5 Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim ustanovama

8

2.6.6 Individualna savjetodavna pomoć učenicima 72.6.7 Vođenje dokumentacije o profesionalnom usmjeravanju 82.7 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika 222.7.1 Suradnja na realizaciji preventivnih programa zdravstvene i socijalne zaštite učenika (suradnja s razrednicima, školskom liječnicom, CZSS, policijom i drugim relevantnim subjektima)

12

2.7.2.Suradnja u organizaciji izvanučioničke nastave (izleta, terenske nastave, Škole u prirodi, obuke plivanja)

10

2.8.Sudjelovanje u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti Škole

7

2.9 Suradnja s lokalnom zajednicom i okruženjem Škole 2Tijekom godine 3 ANALIZE I VREDNOVANJE REZULTATA RADA 104

3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve 323.1.1 Periodične analize ostvarenih rezultata 83.1.3 Analiza odgojno obrazovnih rezultata na kraju 1. obrazovnog razdoblja

12

3.1.4 Analiza odgojno obrazovnih rezultata na kraju nastavne tj. školske godine

12

3.2 Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja 723.2.1 Izrada projekta i provođenje istraživanja 63.2.2 Obrada i interpretacija rezultata istraživanja 103.2.3 Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 183.2.4 Samovrednovanje rada stručnog suradnika 183.2.5 Samovrednovanje rada Škole; predlaganje načina i mjera za unapređivanje kvalitete rada Škole, kulture Škole i profesionalne kulture

20

Tijekom godine 4 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

129

4.1 Stručno usavršavanje pedagoga 914.1.1 Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja pedagoga 54.1.2 Praćenje i prorada stručne literature i periodike 104.1.3 Stručno usavršavanje u školi - UV, aktivi 164.1.4 ŽSV stručnih suradnika 124.1.5 Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima 84.1.6 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih institucija 404.2 Stručno usavršavanje učitelja 384.2.1 Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja 44.2.2 Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski stručni aktivi)

10

4.2.3 Održavanje predavanja, radionica za učitelje; preporuke za ocjenjivanje, planiranje, provođenje pedagoških mjera

10

27

Page 28: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

4.2.4 Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje, nadopuna literature

4

4.2.5 Rad s učiteljima pripravnicima – praćenje i pružanje stručne pomoći - sudjelovanje u radu Povjerenstva za stažiranje

10

Tijekom godine 5 BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

73

5.1 Bibliotečna i informacijska djelatnost 115.1.1 Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

11

5.2 Dokumentacijska djelatnost 625.2.1 Briga o školskoj i pedagoškoj dokumentaciji 125.2.2 Briga o učiteljskoj dokumentaciji – pregled, pomoć, pisane preporuke za vođenje dokumentacije

17

5.2.3 Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima 155.2.4 Ažuriranje i popunjavanje e-matica, statističkih izvješća, vođenje dokumentacije o radu

18

Tijekom godine 6 OSTALI POSLOVI 176.1 Nepredviđeni poslovi 25

UKUPNO 896

6.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

-

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

--

6.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA- KNJIŽNIČARA

A) NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

28

Page 29: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

1) Poslovi vezani za odgojno- obrazovnu djelatnosta) organizirano i sustavno upoznavanje učenikas knjigom i knjižnicom 120 sati

b) stručna i pedagoška pomoć učenicima u izboru knjige

c) poticanje učenika na čitanje, upućivanje u čitanje književnihdjela, korištenje znanstveno- popularne literature, čitanjeučeničkih listova i časopisa 72 sati

d) pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ilireferata iz pojedinih nastavnih područja 72 sati

e) upućivanje i pomaganje kod pravilne uporabe leksikona, enciklopedija, rječnika i navikavanje učenika na samostalan rad 35 sati

B) SURADNJA S UČITELJIMA, STRUČNIM TIMOM I RAVNATELJEM 100 sati

II STRUČNI KNJIŽNIČNI RAD I INFORMACIJSKO- REFERALNA DJELATNOST 220 sati

a) organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonicib) nabava knjiga i ostale informacijske građec) stručna obrada građed) zaštita i tehnička obrada knjižne i neknjižne građee) statistika

III KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 72 sati

a) organiziranje, pripremanje i provođenje književnih susreta, tematskih izložbi i predstavljanje knjigab) obilježavanje dana školec) obilježavanje obljetnica značajnih osoba i događaja

IV STRUČNO USAVRŠAVANJE 72 sati

a) individualno stručno usavršavanje- praćenje stručne knjižnične i druge literature, stručnihrecenzija i prikaza knjiga- praćenje dječje literature za mladežb) sudjelovanje na stručnim sastancima školec) sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničarad) sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničaree) suradnja c Matičnom službom, NSK i županijskim matičnim službama

V. OSTALI POSLOVI

a) planiranje i programiranje 35 satib) poslovi vezani uz nabavu udžbenika i priručnika 30 satic) Školski list 64 sati

29

Page 30: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

UKUPNO GODIŠNJI FOND SATI RADA: 884SATI

30

Page 31: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

6.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA U ŠK. GODINI 2014./2015.R.b

.PODRUČJE RADA/ aktivnosti ciljevi IX

.X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Pl.

sati1. PRIPREMANJE ZA OSTVARIVANJE GOD. PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 114

1.1.

Osiguravanje uvjeta za izvođenje odg.-obraz. procesa

Sudjelovanje u nabavi nastavnih sredstava, pomagala i str. literature

-Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za

uspješno uključivanje učenika sa

teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni proces

-Utvrditi područja,ciljeve i

sadržaj edukacijsko rehabilitacijskog

rada sa učenicima-Provedba

godišnjeg plana i programa rada

- Pratiti postignuće učenika sa

TUR,utvrditi ciljevei načine rada, oblike

pomoći, uključivanje defektologa

2 - - - - - - - - - - 2 4

1.2.

Planiranje i programiranje osobnog rada -Godišnji plan i program rada defektologa;

mjesečno planiranje -Plan i program individualnog stručnog

usavršavanja -Planiranje edukacijsko-rehabilitacijskog rada sa

učenicima

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 38

1.3.

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, razvojnog plana

-Rad s učenicima s TUR;zdravstvena i socijalna zaštita učenika, sudjelovanje u izradi razvojnog

plana škole, plana rada UV, stručnih vijeća, školskog programa prevencije nasilja i školskog

preventivnog programa

22 - - - - - - - - - - 10 32

1.4.

Sudjelovanje u planiranju i programiranju odg.-obraz. rada

-Sudjelovanje u mjesečnom korelacijskom i tematskom planiranju

-Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada za učenike sa TUR

5 7 6 3 6 4 3 2 2 2 - - 40

2. RAZVOJNI I SAVJETODAVNI RAD - OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA 1360

2.1.

Neposredan odgojno obrazovni rad sa učenicima Edukativna pomoć učenicima sa TUR i učenju -Provođenje rehabilitacijskih postupaka: PMV, vježbe čitanja i pisanja, poticanje govora, vj. koncentracije, opuštanja, poticanje socijalnih vještina, manipulativne spretnosti, strategije

učenja- Dijagnostički rad: identifikacija teškoća,

procjena spremnosti za polazak u 1. razred

-Pomoć u realizaciji PP i RP,poticanje razvoja vještina i

sposobnosti učenja i osamostaljivanju -Poticanje razvoja socijalnih vještina- Odabir zanimanja

- Konstruktivno

40

90 86 72 74 84 93 80 85 8 - - 716

31

Page 32: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

- Rad s učenicima na organizaciji učenja i tehnikama učenja

-Rad s učenicima s poteškoćama u ponašanju i intervencija

-Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika sa TUR

- Preventivni rad sa učenicima na suzbijanju nasilnog ponašanja i zlouporabe sredstava

ovisnosti: projekt „Šestaši za male“, projekt „Sedmaši za male“, „Kako poboljšati kvalitetu

učenja“ i „Zdrav za 5“-Otvoreni sat za učenike

rješavanje sukoba, atmosfera

prihvaćanja

2.2.

Rad s učiteljima i razrednicima, osobnim pomoćnicima

-Suradnja i pomoć u identifikaciji teškoća u učenju i razvoju

-Savjetovanje i pomoć u razumijevanju teškoća i izradi diferenciranih zadataka

- Suradnja u praćenju napredovanja i ocjenjivanju učenika sa TUR

-Suradnja u izradi PP i individualiziranog pristupa učeniku

- Koordiniranje suradnje učitelja i roditelja kod učenika sa TUR

- Suradnja u analiziranju odgojne situacije-Suradnja u planiranju i ostvarivanju roditeljskih

sastanaka-Otvoreni sat za učitelje / tekući problemi,rad s

učenicima s TUR-Preventivni rad na suzbijanju nasilničkog ponašanja učenika, zlouporabe sredstava

ovisnosti, - Stručno usavršavanje

-Pomoć u odabiru metoda

poučavanja, oblika rada, poticanja,

ispitnih materijala učenika sa TUR

- Poznavanje specifičnosti

razvoja učenika,mogućnosti

napredovanja-Napredovanje i

uspješnost učenika sa TUR

- Poticajno okruženje

- Osnaživanje kompetencija

učitelja

23 8 8 6 6 7 7 6 12 14 - - 97

2.3.

Rad s roditeljima-Suradnja s roditeljima pri upisu u prvi razred,

spremnost za polazak u školu-Provođenje dijagnostičkih postupaka: razgovor,

savjetovanje-Suradnja s roditeljima čija djeca imaju teškoće u

razvoju ,učenju-Profesionalno informiranje i usmjeravanju

učenika s TUR - Pomoću učenju kod kuće, razumijevanje

teškoća, rješavanje problema -Otvoreni sat za roditelje/ pomoć u rješavanju

-Aktivno uključivanje

roditelja u pomoć u učenju kod kuće, upoznavanje sa

ciljevima programa, mogućnostima

nastavka školovanja

-Utvrđivanje prirode teškoća,

prikupljanje

5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 - - 52

32

Page 33: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

tekućih problema-Vijeće roditelja

-Planiranje i priprema brošura i savjetovanja- Roditeljski sastanak

podataka- Informiranje o napredovanju

učenika 2.4

.Rad u stručnim vijećima

Učiteljsko vijeće, razredna vijeća, stručni skupovi učitelja predmetne i razredne nastave

Praćenje napredovanja

učenika, realizacija tema

6 2 5 4 2 - - 4 2 4 4 6 39

2.5.

Rad u povjerenstvima i suradnja sa ustanovamaPovjerenstvo za upis u 1. razred i određivanje

oblika školovanja -Tim za kvalitetu

-Povjerenstvo za provođenje programa projekata -Suradnja s ustanovama: lokalna zajednica, ZZJZ,

CSS, udruge,škole

-Sudjelovanje u procjeni

psihofizičke zrelosti za polazak u školu, prijedlog o obliku

školovanja-Osiguravanje

protočnosti pedagoškog praćenja uč.

5 3 - 4 - 10 5 10 5 3 - - 45

2.6.

Suradnja sa ravnateljem i stručnim suradnicima-Osiguravanje uvjeta za ostvarivanje odgojno-

obrazovnog procesa-Suradnja u planiranju rada UV i RV , provođenju

projekata, nadnevaka, tematskih dana, preventivnih programa,terenske

- Operativno rješavanje tekućih poslova - Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog

rada; učenici s TUR-Prijem učenika prvaša, formiranje razrednih

odjela V. razreda

-Osiguravanje uvjeta za donošenje

i provedbu GPP-Sudjelovanje u

kreiranju poticajnog školskog

okružja, koordiniranju i

provedbi projekata i aktivnosti prema

GPP

15 10 2 10 10 8 12 9 11 16 5 2 112

2.7.

Rad na zdravstvenoj, socijalnoj i ekološkoj zaštiti učenika

-Briga o zdravstvenim i socijalnim problemima učenika s TUR

-Suradnja s institucijama u slučaju kriznih intervencija

- Suradnja sa udrugama i institucijama na socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika (ZZJZ)

-Prevencija vršnjačkog nasilja

Koordiniranje socijalne i

zdravstvene zaštite učenika te

sudjelovanje u rješavanju kriznih

situacija

6 5 5 3 3 3 5 10 5 3 1 - 49

2.8.

Suradnja u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti škole

Nazočnost i suradnja na prezentiranju rezultata kulturne i javne djelatnosti( Dani kruha,Božić,Dan tolerancije, Dan osoba s

posebnim potrebama)

Uključivanje u pripremu izložbiSudjelovanje u

aktivnostima na razini škole

2 2 2 6 - - - 6 - 5 - - 23

33

Page 34: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

2.9 Pripremanje za neposredan rad sa učenicima - pripremanje didaktičkog materijala za rad

-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka

-Rad na pripremi obrazaca, tabela, anketa, listi praćenja

-Priprema prezentacija, radionica

-Kvalitetna provedba

edukativne i rehabilitacijske

pomoći učenicima sa TUR

- Priprema materijala za rad

10 30 28 30 29 27 20 24 26 3 - - 227

3. SUDJELOVANJE U VREDNOVANJU ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA

-Analiza uspjeha učenika sa TUR na kraju šk. godine

-Uključenost u izbornu nastavu i INNA -Neposredan uvid u nastavni rad

-Uvid, analiza i aktualizacija izvedbenih nastavnih programa

-Samovrednovanje rada učenika ( skale procjene, ček liste..)

- Analiza identifikacije teškoća, izrada mišljenja o radu učenika, izvješća o napredovanju na kraju

školske godine, nalaz i mišljenje za prvostupanjsko tijelo vještačenja

-Praćenje napredovanja učenika kroz hospitacije , uvid u pedagošku dokumentaciju

-Pratiti napredovanje

učenika sa TUR u usvajanju znanja, razvoju vještina

učenja i socijalnih vještina

-Prikupljanje podataka i izrada analize uspjeha

-Praćenje provedbe individualiziranih

postupaka i načina uključivanja

učenika s TUR praćenjem nastave

- 4 7 11 14 5 6 - 9 38 4 - 98

4. STRUČNO USAVRŠAVANJEProvedba plana individualnog stručnog

usavršavanja

Usavršavanje u struci - 8 4 2 16 5 7 7 2 21 10 23 105

5. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST-Usustavljivanje i vođenje dokumentacije o

učenicima s posebnim potrebama-Vođenje dnevnika rada-Vođenje dosijea učenika

-Arhiviranje dokumentacije- Vođenje dokumentacije vezano uz projekt

„Baltazar“

Dokumentiranjerada defektologa i

napredovanja učenika 9 6 6 9 7 7 8 11 6 30 6 2 107

UKUPNO 168

176

160

160

168

160

168

168

168

152

40 56 1784

Defektolog: Jelena Bošnjak

34

Page 35: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

6.6. Plan rada tajništva PLAN RADA TAJNIKA

Mjesec Sati

I IZRADA NACRTA NORMATIVNIH AKATAa) izrada nacrta novih normativnih akata IX 20b) izrada i dopuna normativnih akata IX,X,XI 60c) izrada rješenja, ugovora, odluka tijekom godine 200d) praćenje zakonskih propisa tijekom godine 160

II IZRADA NOVIH DOSJEA

a) izrada novih personalnih dosjea tijekom godine 60b)vođenje matične knjige tijekom godine 40c) ispunjavanje prijava i odjava HZZO i HZMIO tijekom godine 20d) izrada teksta za natječaj VII, VIII 10e) izrada raznih tiskanica i rješenja iz radnog odnosa tijekom godine 80f) izrada plana za godišnji odmor- odluka V 32g) vođenje evidencije bolovanja i odsutnosti s posla tijekom godine 36

III PRISUSTVOVANJE U UPRAVNIM TIJELIMA ŠKOLE

a) pripremanje materijala za Školski odbor, izbor novog Školskog odbora, vođenje zapisnika i sl. tijekom godine 160

IV PRIJEM I DOSTAVA POŠTEa) prijem pošte, priprema i otprema pošte, vođenjeurudžbenog zapisnika tijekom godine 60

V VOĐENJE EVIDENCIJE

a) vođenje evidencije prijepisa ocjena i otprema, pregled matične knjige VI, VII, IX 20b) izdavanje potvrda učenicima o polasku škole,izrada duplikata svjedodžbi tijekom godine 24c) poslovi oko osiguranja učenika tijekom godine 8

VI NABAVA I NARUDŽBE

a) izrada narudžbenica, naručivanje robe tijekom godine 48

VII OBRAČUN I ISPLATA NAKNADA DJELATNICIMA

a) obračun i isplata plaća tijekom godine 304b) izrada PK kartica tijekom godine 24c) obračun naknade bolovanja tijekom godine 24d) obračun i isplata prijevoza na posao tijekom godine 40e) obračun i isplata putnih računa tijekom godine 32f) vođenje blagajničkog dnevnika, uplate, isplate tijekom godine 32g) sudjelovanje u izradi financijskog plana i programa tijekom godine 24

Page 36: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

VIII OSTALI POSLOVI

a) sudjelovanje na seminarima I, X, V 60b) suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima tijekom godine 48c) organizacija poslova tehničkog osoblja tijekom godine 80d) ostali nepredviđeni poslovi tijekom godine 86

UKUPNI GODIŠNJI FOND SATI RADA: 1792

Plan rada računovodstva

PLAN RADA FINANCIJSKO- RAČUNOVODSTVENOG RADNIKA

1. Izrada financijskog plana i rebalansa X, XII, III 602. Izrada financijskog izvještaja za Školski odbor,Općinu, Županiju, Ministarstvo tijekom godine 203. Izrada financijskih statističkih izvještaja IV, V 164. Slaganje, kontiranje i knjiženje izvoda, ulaznih i izlaznih računa, blagajničkih izvještaja te kontrola ispravnosti istih tijekom godine 2205. kontiranje i knjiženje plaća, naknada i sl. tijekom godine 406. Obračun školske kuhinje , izrada uplatnica i ugovora tijekom godine 407. Izrada upitnika fiskalne odgovornosti II 408. Zbrajanje kartica i dnevnika na polugodištu i krajem godine, izrada zaključnog lista VII, I 329. Izrada periodičnog obračuna VII 5010. Izrada zaključnog obračuna I, II 5611. Obračun amortizacije i inventure XII, I, II 7212. Vođenje kartica osnovnih sredstava i sitnog inventara tijekom godine 5013. Otvaranje novih financijskih kartica i knjiženje početnog stanja početkom godine 2014. Plaćanje virmanskih naloga drugih otplata tijekom godine 5215. Suradnja s ravnateljem, tajnikom i drugim osobljem tijekom godine 1016. Sudjelovanje na aktivima i seminarima II, VII, XII 4017. Praćenje zakonskih propisa tijekom godine 38

19. Ostali nepredviđeni poslovi tijekom godine 54

UKUPNO GODIŠNJI FOND SATI RADA: 908

PLAN RADA TEHNIČKOG OSOBLJA

DOMAR- LOŽAČ

1. Loženje centralnog grijanja (redovno i skraćeno) sezona loženja 4822. Održavanje instalacija tijekom godine 2603. Održavanje i popravak električnih i vodovodnih

36

Page 37: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

i drugih instalacija tijekom godine 644. Krečenje školskog interijera I, VI, VII 1205. Košenje zelenih površina V, VI, VII, VIII, IX 826. Čišćenje snijega XI, XII, I, II 1507. Podizanje i predaja pošte tijekom godine 608. Održavanje protupožarnih aparata tijekom godine 249. Fotokopiranje za potrebe djelatnika škole tijekom godine 20010. Izrada stakala, popravak namještaja, popravak sredstava za rad, oštećenja na zidovima tijekom godine 20011. Ostalu nepredviđeni poslovi tijekom godine 142

UKUPNO GODIŠNJI FOND SATI RADA: 1784PLAN RADA KUHARA

1. Pripremanje toplog obroka za učenike tijekom godine 11282. Sastavljanje jelovnika i izrada narudžbe tijekom godine 203. Čišćenje kuhinje i spremišta robe tijekom godine 2724. Održavanje opreme u kuhinji tijekom godine 2205. Ostali nepredviđeni poslovi tijekom godine 506. Vođenje evidencije HACCAP-a tijekom godine 126

UKUPNO GODIŠNJI FOND SATI RADA: 1816PLAN RADA SPREMAČICE

1. Čišćenje i pranje učionica, hodnika, wc, stepenica, kancelarija, zbornice, blagovaonice, dvorane tijekom godine 11542. Čišćenje okoliša škole tijekom godine 1303. Čišćenje lustera, vrata, namještaja tijekom godine 2004. Pranje prozora i staklenih površina tijekom godine 1205. Briga o cvijeću i hortikulturi tijekom godine 1206. Krečenje interijera škole I, VI 307. Ostali nepredviđeni poslovi tijekom godine 54

UKUPNO GODIŠNJI FOND SATI RADA: 1808

37

Page 38: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

6.7. Plan rada školskog liječnika

Zatražiti od školskog liječnika detaljan plan preventivnih i sistematskih pregleda učenika, raspored cijepljenja te popis drugih zdravstvenih i edukativnih programa koji će se realizirati tijekom školske godine.

1. MJERE HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITEa) cijepljenje i docjepljivanje (rujan – lipanj)b) sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

OBVEZNI PROGRAM CIJEPLJENJA

Vrijeme Sadržaji Nositelji

  MO-PA-RU (ospice, zaušnjaci, rubeola)DI-TE, POLIO (difterija, tetanus, dječja paraliza)

Školska liječnica Zavod za javno zdravstvo KZŽ 

I. HEPATITIS B (tri doze)  polugodište PPD test i cijepljenje nereaktora – BCG (tuberkuloza)

  DI-TE, POLIO (difterija, tetanus, dječja paraliza)MO-PA-RU (ospice, zaušnjaci, rubeola)DI-TE, POLIO (difterija, tetanus, dječja paraliza)  

II. HEPATITIS B (tri doze)  polugodište PPD test i cijepljenje nereaktora – BCG (tuberkuloza)  

   DI-TE, POLIO (difterija, tetanus, dječja paraliza)  TIJEKOM GODINE

          

2. SISTEMATSKI I OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDIa) sistematski pregled djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole (od 1.04.- 30.06.2016.)b) sistematski pregled djece u 5. razredu osnovne škole (rujan – svibanj)c) sistematski pregled i profesionalna orijentacija u 8. razredu osnovne škole (rujan – svibanj)d) namjenski pregledi u osnovnoj školi (za sportska školska natjecanja, prije pohađanja škole za neplivače)e) SCREENING (siječanj – ožujak): 3. razred – vid na boje i daljinu 6. razred – tjelesna visina i pregled kralježnice3. RAD U SAVJETOVALIŠTU

- u osnovnim školama kontinuirano po dogovoru

38

Page 39: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

- aktivna skrb o djeci i mladeži sa kroničnim poremećajima zdravlja, rizicima po zdravlje i smetnjama u psihofizičkom razvoju; rad s djecom koja imaju teškoće u učenju i poremećaje u ponašanju- rad u komisijama- rad s roditeljima- stručni rad s učiteljima i stručnim suradnicima

4. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA(predavanja i rad u malim grupama , kontinuirano) 1. razred osnovne škole: PRAVILNO PRANJE ZUBA PO MODELU3. razred osnovne škole: PRAVILNA PREHRANA (SKRIVENE KALORIJE)5. razred osnovne škole: PROMJENE VEZANE UZ PUBERTET, HIGIJENA

5. ZAŠTITA I PROMICANJE ZDRAVOG OKOLIŠA (kontinuirano)a) higijensko-sanitarna kontrola školab) nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika (svaki objekt jedanput godišnje; školska kuhinja najmanje dva puta godišnje)

7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

7.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji9. mj. ŠKOLSKI KURIKULUM, GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE RAVNATELJICA

TAJNICARAČUNOVOĐAČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

9. mj. PREHRANA I PRIJEVOZ UČENIKA10. mj. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU2. mj 2011.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU 7. mj. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 7. mj. ANALIZA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA

NAPOMENA: Školski odbor će se sastajati osim navedenog i prema potrebi za prijem zaposlenika u radni odnos i ostalih odrednica koje sada ne možemo planirati.

7.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

RUJANORGANIZACIJA RADA U ŠK.GOD. 2015./2016.;

EDUKACIJA UČITELJA - E-DNEVNIKMEĐUPREDMETNI I INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJI GOO

RAVNATELJICASTRUČ.

SURADNICIUČITELJIRUJAN

ŠKOLSKI KURIKULUM, GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLEVERIFIKACIJA PRILAGOĐENIH PROGRAMA

PLAN I PROGRAM INDIVIDUALNOG USAVRŠAVANJA UČITELJASUBMATIVNO I FORMATIVNO VREDNOVANJE

NAJČEŠĆE POGREŠKE U USMENOM I PISMENOM IZRAŽAVANJULISTOPAD POTICANJE I RAZVOJ USMENOG IZRAŽAVANJA KOD UČENIKAPROSINAC NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA – ULOGA UČITELJA U PREVENCIJI

39

Page 40: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

SIJEČANJRAZVOJNI PLAN ŠKOLE

PREDAVANJE ZA UČITELJE I STRUČNE SURADNIKE - VAŽNOST KOMUNIKACIJE

VELJAČARADIONICA ZA UČITELJE – RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA (ADHD, DISGRAFIJA,

DISLEKSIJA, SELEKTIVNI MUTIZAM)

TRAVANJPREZENTACIJA ZA UČITELJE I STRUČNE SURADNIKE – SAGORIJEVANJE NA

POSLU IZVJEŠĆE TIMA ZA KVALITETU

LIPANJ IZVJEŠĆE O REZULTATIMA, ANALIZA I OCJENA RADA TIJEKOM ŠK. GODINE

7.3. Plan rada Razrednog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

RUJAN

MJESEČNA PLANIRANJA (9. mj. 2015. – 6. mj. 2016.) GODIŠNJE PLANIRANJE MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA

GOO

RazredniciUčiteljiStručni suradnici

STUDENIOŽUJAKLIPANJ

ANALIZA USPJEHA U UČENJU I VLADANJU,REALIZACIJA MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GOO

EVALUACIJA IOOP –a

NAPOMENA: Razredno vijeće sastajat će se i van planiranog, prema potrebi.

7.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada IzvršiteljiRUJAN GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2014./2015.

PRIJEVOZ, OSIGURANJE, PREHRANA UČENIKA, ŠKOLSKI KURIKULUMRAVNATELJICATAJNICAČL. VIJEĆA RODITELJA

LIPANJ IZVJEŠĆE NA KRAJU ŠKOLSKE GODINENAPOMENA: Vijeće roditelja će se sastajati i van planiranoga, prema potrebi.

7.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadržaj rada IzvršiteljiRUJAN IZBOR ČLANOVA IZ RAZREDNIH ODJELA ZA VIJEĆE UČENIKA,

SANDUČIĆ POVJERENJA, PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE KVALITETE RADA ŽIVOTA U ŠKOLI

UČENICI I STR. SURADNICI

SIJEČANJ AKTUALNOSTI I OSVRT NA PRVO OBRAZOVNO RAZDOBLJEPRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE KVALITETE RADA

UČENICI I STR. SURADNICI

LIPANJ OSVRT NA NASTAVNU GODINU, PRIJEDLOZI ZA DALJNJI RAD UČENICI I STR. SURADNICI

40

Page 41: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

NAPOMENA: Vijeće učenika na konstituirajućoj sjednici donijet će plan i program rada te će izabrati predsjednika, zamjenika i blagajnika.

8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2015./2016.

8.1. Stručno usavršavanje u školi8.1.1. Stručna vijeća

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme ostvarenja

Planirani broj sati

SPECIFIČNE TEŠKOĆE U ČITANJU I PISANJU, RAČUNANJU 1. – 4. RAZRED RUJAN -LIPANJ 6

RAD S DAROVITIMA 1. – 8. RAZRED RUJAN -LIPANJ 6POTICANJE I RAZVOJ USMENOG IZRAŽAVANJA KOD UČENIKA

1. – 8. RAZRED RUJAN – LIPANJ 6

METODE RADA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

1.– 8. RAZRED RUJAN - LIPANJ 8

RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

1. – 8. RAZRED RUJAN - LIPANJ 9

Ukupno sati tijekom školske godine

35

8.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme ostvarenja

Planirani broj sati

RAD S UČENICIMA S ADHD UČITELJI RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE

1. POLUGODIŠTE

6

NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA – ULOGA UČITELJA U PREVENCIJI

ECDL – SURADNIČKO UČENJE EDMODO

UČITELJI RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE

2. POLUGODIŠTE

6

4

E-DNEVNIK UČITELJI 1.POLUGODIŠTE

4

Ukupno sati tijekom školske godine

20

8.2. Stručna usavršavanja izvan škole8.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme

ostvarenjaPlanirani

broj sati

ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

UČITELJI PNUČITELJI RNSTRUČNI SURADNICIRAVNATELJ

RUJAN – LIPANJ(NAJMANJE 3 VIJEĆA)

6 SATA PO VIJEĆU (18 PO UČITELJU)

Ukupno sati tijekom školske godine 558 SATI

41

Page 42: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

8.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme

ostvarenjaPlanirani

broj sati

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

UČITELJI PNUČITELJI RNSTRUČNI SURADNICIRAVNATELJ

RUJAN - LIPANJ

Ukupno sati tijekom školske godine 80 SATI

8.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2014./2015.

9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Razraditi po mjesecima sadržaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj učenika koji će sudjelovati u programima.Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna predavanja, priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom sredinom.

Mjesec Sadržaji aktivnosti Broj učenika Nositelji aktivnosti

9. 180 GODINA HRVATSKE HIMNE I 80 GODINA OD 80 RAZREDNICI, POSTAVLJANJA SPOMENIKA UČITELJI PN, RAVNATELJICA

9. DANI KAJKAVSKE RIJEČI, ZLATAR 2015. 1 UČITELJICA GK 10. DANI ZAHVALE JESENI 120 RAZREDNICI

10. BLAGDAN KRUHA 205 RAZREDNICI, UČ. LK, VJEROUČITELJICA 11. OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE SMRTI 80 RAZREDNICI, UČITELJI ANTUNA MIHANOVIĆA KNJIŽNIČARKA

12. BOŽIĆNA PRIREDBA 90 UČITELJI 2. VALENTINOVO – Literarna večer 56 RAZREDNICI UČ. HJ.,GK., LIK I RN 2. MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG 139 RAZREDNICI JEZIKA - Kajkavska večer UČ. HJ.,GK., LIK I RN

3. DAN DJEČJE KNJIGE 80 KNJIŽNIČARKA, UČ.RN

4. NOĆ KNJIGE 125 KNJIŽNIČARKA, UČ. HJ

5. DAN GRADA KLANJCA, 205 RAZREDNICI I UČ.

42

Page 43: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

GODIŠNJICA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

5. DAN SPORTA 113 UČ TZK, RAZREDNICI

5. DAN OBITELJI 80 RAZREDNICI

6. DAN ŠKOLE 205 UČITELJI, RAZREDNICI SVI ZAPOSLENI OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE ROĐENJA ANTUNA MIHANOVIĆA 6. IZDAVANJE ŠKOLSKOG LISTA 100 KNJIŽNIČARKA, ENG.J. UČ. LK, UČ. INF, UČ HJ

9.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika 9.2.1. Zdravstveni odgoj

Ovdje planiramo preventivne mjere na zaštiti zdravlja učenika u školi. U suradnji sa zdravstvenom službom provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu učenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadležnih socijalnih službi, akcije Podmlatka Crvenog križa i Karitasa. Potrebno je planirati trajnije akcije na poboljšanju odnosa između učenika i učenika, učenika i učitelja te roditelja i škole.

9.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Planiramo sistematske preglede koji se ostvaruju temeljem kolektivnih ugovora i ostale oblike zdravstvene i sigurnosne zaštite radnika škole, prema osiguranim financijskim sredstvima od strane osnovača.

9.4. Školski preventivni programi

Upisati sve programe rada koji se planiraju s ciljem smanjivanja nasilje među učenicima, nenasilnog rješavanja sukoba i ostale programe (Program mjera za povećanje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, Protokol postupanja u kriznim situacijama, Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava …).

PREVENTIVNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

1. UVOD

Osnovna škola Antuna Mihanovića broji 194 učenika. U sklopu osnovne škole djeluje i područna škola u Lučelnici. Nastavu izvodi 7 učitelja razredne nastave i 19 učitelja predmetne nastave. Učenici pohađaju školu samo u prijepodnevnoj smjeni. Naša škola aktivno sudjeluje u prevenciji ovisnosti i nasilja među vršnjacima. Najbolji način prevencije ovisnosti i nasilja među učenicima jest zajedničko djelovanje odgojno-obrazovnih institucija, roditelja i ostalih čimbenika u široj društvenoj zajedniciPrevenciju u školi provode predmetni učitelji, razrednici i stručni suradnici kroz nastavni program, satove razrednog odjela, kroz organiziranje slobodnog vremena djece te kroz rad s roditeljima učenika i edukaciju učitelja i stručnih suradnika.

2. CILJ

43

Page 44: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Osnovni cilj je unaprijediti zaštitu zdravlja mladih, smanjiti interes za sredstva ovisnosti te osvijestiti potrebu zajedničkog djelovanja na prevenciji nasilja među vršnjacima i raditi na smanjenju broja različitih oblika nasilnog ponašanja, ali i drugih oblika poremećaja u ponašanju.

3. ZADAĆE

smanjenje fizičkog i verbalnog nasilja među vršnjacima učenje nenasilnog rješavanja sukoba poboljšati kvalitetu odnosa učenik – učitelj smanjiti različite oblike neprimjerenog ponašanja na satu uključujući i nasilje prema

učiteljima (ometanje nastave, vrijeđanje učitelja i sl.) poticanje prihvaćanja različitosti i tolerancije na relacijama učenik – učenik i učenik –

učitelj senzibilizirati učenike za različite oblike komunikacije – verbalnu i neverbalnu osvijestiti najčešće prepreke kvalitetnoj komunikaciji koje utječu na kvalitetu međuljudskih

odnosa – naređivanje, opomenu, prijetnju, moraliziranje, osuđivanje, kritiku, ismijavanje (TI – poruke)

učenje komuniciranja JA - porukama učenje nenasilnog rješavanja sukoba jačanje samopouzdanja razvijanje svijesti o diskriminaciji poticanje zdrave zabave, bavljenja sportom i zdravog života općenito jačanje samopouzdanja i samopoštovanja osvještavanje negativnih posljedica konzumacije i zloporabe sredstava ovisnosti u vlastitom

okruženju detekcija učenika s rizičnim faktorima za zloporabu sredstava ovisnosti ili razvoj drugih

rizičnih oblika ponašanja pružanje pomoći u nošenju s pritiskom vršnjaka jačanje međusobnog poštivanja i prihvaćanja međusobnih različitosti poticanje kreativnosti edukacija roditelja edukacija učitelja suradnja sa drugim institucijama (policija, CZSS, Centar za prevenciju ovisnosti, lokalna

zajednica, školska liječnica, školski sportski klub)

4. RAZINE DJELOVANJA ŠPP

ŠPP će djelovati na tri razine:1. UNIVERZALNA PREVENCIJA: obuhvaća sve učenike škole, kao i rad unutar nastavnog procesa, na satu razrednog odjela, u radu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti te rad u raznim udrugama, klubovima mladih i dr.

2. SELEKTIVNA PREVENCIJA: obuhvaća učenike koji spadaju u skupinu djece rizičnog ponašanja, a provode je stručna služba u školi, zdravstveni radnici, radnici Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi stručnjaci po potrebi.

3. INDICIRANA PREVENCIJA: obuhvaća učenike kod kojih su već utvrđene određene teškoće, primjerice PUP, ADHD…(diskretni zaštitni program)

5. NOSITELJI ŠPP

ravnateljica

44

Page 45: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

defektologinja pedagoginja svi učitelji knjižničarka učenici 6. i 7. razreda školska liječnica drugi stručnjaci prema potrebi – vanjski suradnici Obiteljskog centra KZŽ i Centra za

prevenciju ovisnosti..

PREVENCIJA NASILJA

Za učenike od 1. do 4. razreda razrednici će, uz ostale teme u sklopu univerzalne prevencije, na satovima razrednog odjela odraditi i po 4 radionice koje imaju za cilj prevenciju nasilja među učenicima s naglaskom na usvajanje vještina koje će učenicima pomoći u nošenju sa različitim obrascima nasilnog ponašanja, razlikovanju istih i pravilnom reagiranju u slučaju nasilja.

Za učenike 2. razreda planira se i provedba projekta „Šestaši za male“ čiji su nositelji defektologinja i učenici 6. razreda (razrađeno detaljno u tablici). Osim toga, povodom obilježavanja Dana djece, planira se provođenje radionica o dječjim pravima uz izradu prigodnih plakata ili materijala.

Za učenike 1. razreda planira se i radionica za prevenciju seksualnog nasilja prilagođena uzrastu djece.

S učenicima 5. i 6. razreda će se pojačano raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja, poticati na prihvaćanje različitosti, učiti rješavati probleme, a s učenicima 7. i 8. razreda na usvajanju vještina uspješnog komuniciranja, upoznavanja osnovnih psiholoških potreba i uspješnom rješavanju sukoba.Razrednici će analizirati odgojnu situaciju u svom odjelu i prema dobivenim rezultatima, u suradnji sa stručnom službom škole, planirati daljnje korake. Znakovi za pojačano djelovanje i individualno pomaganje djetetu su: neopravdano izostajanje s nastave, smanjenje školskog uspjeha, agresivnost, povlačenje u sebe, neprimjereno ponašanje, otuđivanje imovine, eksperimentiranje s duhanom, alkoholom, ljepilom, promjene u obitelji (razvod, smrt..).U tablici su prikazane planirane aktivnosti u radu s učenicima, s roditeljima, učiteljima (edukacija). Planira se suradnja s vanjskim suradnicima – ZZJZ, policijom, Centrom za prevenciju ovisnosti, Obiteljskim centrom, CZSS.

PREVENCIJA OVISNOSTI

Naglasak je i ove godine na univerzalnoj prevenciji, ali se kontinuirano tijekom godine radi na detekciji, praćenju i individualnom pristupu učenicima koji imaju neke od rizičnih faktora ili već pokazuju neke od rizičnih ponašanja, najčešće u suradnji s vanjskim suradnicima (najviše CZSS). Glavnina aktivnosti usmjerena je na djecu, a provodi se kroz sve oblike odgojno-obrazovnog rada. Planira se i edukacija roditelja, učitelja i stručnih suradnika.

6. RAZRADA AKTIVNOSTI

Pošto se aktivnosti unutar prevencije nasilja i ovisnosti uglavnom podudaraju, cjelokupno preventivno djelovanje škole prikazano je objedinjeno u tablici, a projekti su posebno detaljnije razrađeni.

45

Page 46: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

RED.

BR.

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI I TEME

CILJEVI I ZADAĆE NOSITELJI

VRIJEME MJESTO PLANIRANO SATI

EVALUACIJA

1. INTEGRACIJA KROZ

NASTAVNE PREDMETE

PRIRODA I DRUŠTVOPRIRODABIOLOGIJA

KEMIJATZK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA I GLAZBENA KULTURAPOVIJEST

VJERONAUK

PRIRODA I DRUŠTVO1. RAZRED

Zdravlje (zdravlje, pravilna prehrana, zaštita od bolesti)

2. RAZREDZdravlje (higijenske

navike, zdravlje i bolesti)

3. RAZREDZdravlje (briga za osobno zdravlje)

4. RAZREDMoje tijelo (pubertet,

štetnost, ovisnost)Ljudsko tijeloUvjeti života

PRIRODA5. razred

Čovjekove životne potrebe i

prehrambene navikePubertet – promjene i teškoće u sazrijevanju

(pubertet, spolni sustav, higijena tijela,

ovisnost)6. RAZRED

Živa bića i životni uvjeti (zaštita)

8. RAZREDGrađa i funkcija

ljudskog organizmaGrađa i uloga spolnih

organaOdgovorno spolno

ponašanje

Edukacija o zdravlju, očuvanju zdravlja, poticanje zdravih stilova životaukazivati učenicima na pozitivne oblike ponašanja kao i pozitivna osjećanja prema drugim ljudima, pozitivnim metodama stimulacije motivirati učenike za rad i učenje, razvijati kod učenika osjetljivost na probleme drugih

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti

Svi razredni

i predmetni učitelji

Prema planu i program

urada škole

Prema planu i programu rada škole,

U mjesecu borbe protiv

ovisnosti(od 15.

11. – 15. 12.)

Učionice i

kabineti

Prema nastavnom planu i programu

Razina usvojenosti sadržaja,

zainteresiranost učenika za

ponuđene sadržaje

46

Page 47: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Ovisnosti, Zaštita organizma od bolesti

Zdrava prehranaKEMIJA

8. RAZREDAlkoholi i njihovo

djelovanjeOSTALI PREDMETI

Kroz sadržaje ostalih predmeta potiče se

briga o vlastitom zdravlju, bavljenje

sportom, donošenje pravilnih odluka

vezanih uz zdravlje, odrastanje, njeguju se

ljudske vrijednosti, obrađuju se različiti problemi, od odnosa

u obitelji do vršnjačkih odnosa….

RED BROJ

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI I TEME CILJEVI I ZADAĆE NOSITELJI VRIJEME/SATI

MJESTO EVALUACIJA

2. RAD NA SATOVIMA

RAZREDNIKA

1. – 8. razred

Prema mjesečnim planovima

Promicanje i poštivanje čovjekovih

prava i obveza

Poticanje učeničkog samoostvarenja

Upoznavanje učenika sa zakonitostima

tjelesnog razvoja – razumijevanje i prilagodba

pubertetu

Kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena

Jačanje grupne pripadnosti i samopoštovanja

Razvijanje socijalnih vještina

Razvijanje kompetencija kako bi se smanjio interes za uzimanjem sredstava ovisnosti

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti

Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije

Obilježavanje Dana osoba s posebnim potrebama

Razredni i predmetni

učiteljiDefektolog

inja, pedagoginj

a

Prema mjesečnim planovima

U mjesecu borbe protiv

ovisnosti(od 15. 11. –

15. 12.)

16.11. – Međunarodni dan tolerancije

3.12.

Učionice i kabineti

Učionica, prostor okoliša

47

Page 48: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Za učenike 8. razreda – sudjelovanje u projektu

„Zdrav za pet“

Za učenike 8. razreda

Aktivno mijenjane stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti; aktivno mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja, usvajanje zdravih stilova životaEdukacija o štetnim učincima sredstava ovisnosti

PU KZ

Defektologinja i

pedagoginja

Djelatnici PP Klanjec

1. polovica veljače i ožujka 2014.

1. polugodište

prema dogovoru

učionica

1

RED.

BROJ

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI I TEME

CILJEVI I ZADAĆE NOSITELJI

VRIJEME MJESTO PLANIRANO SATI

EVALUACIJA

3. PROJEKT «KAKO

POBOLJŠATI KVALITETU UČENJA» iUčenici 4. I 5. razreda

Ispitivanje vezano uz redovitost

učenja i pisanja domaćih zadaća

Za učenike:radionice za poboljšanje

kvalitete učenjaZa roditelje i

učitelje:Prezentacija

rezultata ispitivanja i edukacija

Utvrditi probleme vezane uz postojeće navike učenja i pisanja domaćih zadaća kod učenikaPoučiti učenike novim tehnikama učenjaEducirati roditelje kako mogu pomoći svojoj djeciSenzibilizirati učitelje, zajednički osmisliti načine kako djecu potaknuti na usvajanje radnih obaveza

Defektologinja i

pedagoginja

Tijekom školske godine

Prostor škole

6 Evaluacijski listić

Uspjeh učenika na

kraju školske godine

4. PROJEKT «ŠESTAŠI ZA

MALE»

Radionica s učenicima 6.

Razreda – edukacija o

oblicima nasilja među učenicima

i podjela materijala

Izrada plakata i uvježbavanje prezentacijePrezentiranje

plakata i radionica u 2.

razredu

ZA UČENIKE 6. RAZREDA:Aktivno uključivanje učenika u kreiranje i izvođenje preventivnih programaUčenje suradničkog ponašanja i tolerancije za međusobne razlikeUčenje nenasilnog rješavanja problema Identifikacija individualnih talenata i potencijala te omogućavanje pozitivne afirmacije kroz sudjelovanje u

Defektologinja i učenici

6. razreda

2. obrazovn

o razdoblje

Protor škole

4 Evaluacijski listić za učenike

48

Page 49: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

aktivnostima projektaZA UČENIKE 2. RAZREDA :Učenje nenasilnog rješavanja problemaUčenje suradničkog ponašanjaRazvijanje tolerancije na međusobne razlike

5. PROJEKT „SEDMAŠI ZA MALE“

Učenici 7. razreda na

satovima RO s defektologinjom

uče o štetnim učincima sredstava ovisnosti,

pripremaju plakate s

informacijama o sredstvima

ovisnosti koji se izlažu u holu

škole te zajedno s

defektologinjom pripremaju

radionice koje će izvoditi za

učenike 4. razreda na njihovima satovima razrednog

odjela. Izvode 3. radionice:

Živjeti zdravoKako reći „NE“

Moj štit

ZA UČENIKE 7. RAZREDA:Aktivno uključivanje učenika u kreiranje i izvođenje preventivnih programa,učenje suradničkog ponašanja i tolerancije za međusobne razlike,vježbanje javnog nastupa i govora,učenje o štetnim posljedicama,konzumacije sredstava ovisnosti,poticanje na usvajanje prihvatljivih društvenih vrijednosti,razvoj kreativnostiZA UČENIKE 1. – 4. RAZREDAPrevencija zloporabe sredstava ovisnosti- učenje suradničkog ponašanja- razvijanje tolerancije na međusobne razlike- identifikacija i verbalizacija vlastitih osjećaja, i mišljenja te prepoznavanje i uvažavanje osjećaja i mišljenja drugih- promicanje zdravih stilova- razvijanje socijalnih vještina

- razvoj kreativnosti

DefektologinjaUčenici

7. razreda

Priprema radionica : 15.10. –

15.11.

Provedba

radionica za

učenike 4.

razreda:u

mjesecu borbe protiv

ovisnosti(od 15.

11. – 15. 12.)

Učionice i

kabinetiHol i

hodnici škole

8 Zainteresiranost učenika za

ponuđene sadržaje (procjena učitelja);

zadovoljstvo učenika

odrađenom radionicom na

kraju sata (evaluacijski

listić)

6. ORGANIZACIJA SLOBODNOG

VREMENA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

dramsko-scenske skupine, pjevački zborovi, glazbeni sastavi, ritmičke

skupine, folklorne skupine, ritmičke skupine, literarne

skupine, recitatorske

skupine – Njegovanje „KAJ-

a“bavljenje sportom nakon nastave u sportskoj dvorani

izvannastavne sportske

aktivnostiIZVANŠKOLSKE

AKTIVNOSTI

Poticanje samopouzdanja,

pozitivne afirmacije, učenje

komunikacijskih vještina, osnaživanje, jačanje kreativnosti,

poticanje zdravih stilova života

Voditelji aktivnosti

Voditelji udruga,sekcija, športskih klubova

Tijekom školske godine

Prema planu i

programu rada

udruga sekcija, sportkih klubova

Školski prostor

Različiti prostori u

gradu

Satovi INA-e (35)

Tijekom godine, prema planu

7. KULTURNE, ZABAVNE, SPORTSKE,

HUMANITARNE

projekt Eko-škola, projekt Vodeprojekt Planet Zemlja

Poticanje samopouzdanja,

pozitivne afirmacije, učenje

Voditelji projekata

Učitelji razredne i

Tijekom školske godine

Školski prostor i različiti

prostori u

Tijekom godine prema planu

49

Page 50: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

I DRUGE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

projekt Čitamo mi, u obitelji sviProjekt Učim, vrijedim, biram, volontiram Projekt Vrtim zdravi film

brojna sportska natjecanja (nogomet, rukomet, odbojka, cross)

uključenost u akcije „Solidarnost na djelu“, „Dan narcisa“

posjete kinu, kazalištu, muzeju, likovnim izložbama u sklopu izvanučionične i terenske nastave

obilježavanje važnih datuma

Učenici 5. razreda uključuju se u

provjeru i edukaciju vožnje

biciklom

komunikacijskih vještina, osnaživanje, jačanje kreativnosti,

poticanje zdravih stilova života(razrađeno u

Školskom kurikulumu)

predmetne nastave,

pedagoginja knjižničarka

defektologinja

učitelj TK

Klanjcu

Različita mjesta i

odredišta prema planu i

programu

Školsko igralište Prema

planu

RED.

BROJ

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI I TEME

CILJEVI I ZADAĆE NOSITELJI

VRIJEME MJESTO PLANIRANO SATI

EVALUACIJA

8. DETEKCIJA UČENIKA

KOD KOJIH SE

PREPOZNAJU RIZIČNI

FAKTORI ZA RAZVOJ

POREMEĆAJA PONAŠANJU

Identifikacija učenika sa

rizičnim faktorima za

razvoj poremećaja u

ponašanju

Izrada individualnih

Na razini RV I UV identificirati učenike koji

spadaju u rizičnu skupinu

U programu utvrditi postojeće zaštitne i rizične

faktore te potrebe koje se mogu

Svi učitelji i stručni

suradniciVanjski

suradnici CZSS,

Obiteljskog

centra

Tijekom školske godine

Školski prostor

Tijekom godine

Dogovorne smjernice na

razini UV

Izrađeni, provedeni i evaluirani programi

50

Page 51: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

I RAD S NJIMA

zaštitnih programa za te

učenike

Rad s roditeljima

zadovoljiti u školi ili one u čijem zadovoljavanju

škola može imati određenu ulogu ( u

suradnji s učiteljima, roditeljima,

vanjskim suradnicima)

ZZJZ, Centra

za prevencij

u ovisnosti

9. DETEKCIJA UČENIKA SA UTVRĐENIM POREMEĆAJI

MA U PONAŠANJU

DRUGE VRSTE ILI

KOD KOJIH JE UTVRĐENO

DA KONZUMIRAJU NEKO OD SREDSTAVA

OVISNOSTI I RAD S NJIMA

Identifikacija učenika sa

rizičnim ponašanjima

Izrada individualnih

zaštitnih programa za te

učenike

Rad s roditeljimaSuradnja s vanjskim

suradnicima

Na razini RV i UV identificirati

učenike sa rizičnim ponašanjimaU programu

utvrditi postojeće zaštitne i rizične

faktore te potrebe koje se mogu

zadovoljiti u školi ili one u čijem zadovoljavanju

škola može imati određenu ulogu ( u

suradnji s učiteljima, roditeljima,

vanjskim suradnicima)

Svi učitelji i stručni

suradniciVanjski

suradnici CZSS,

Obiteljskog

centra ZZJZ,

Centra za

prevenciju

ovisnosti

Tijekom školske godine

Školski prostor

Tijekom godine

Dogovorne smjernice na

razini UV

Izrađeni, provedeni i evaluirani programi

10. EDUKATIVNI RAD S

RODITELJIMA

RODITELJSKI SASTANCI

INDIVIDUALNI RAD S

RODITELJIMA

1. RAZREDStrahovi i

anksioznosti kod školske

djece2. RAZRED

Kako razviti samopoštovanje

kod djeteta3. RAZRED

Emocionalna inteligencija –

radionica i prezentacija za

roditelje4. RAZRED

Djeca i zloporaba sredstava ovisnosti –

prezentacija5. RAZRED

O pubertetu

6. RAZREDOblici nasilja

među učenicimaKako uspješno komunicirati s

djecom7. RAZRED

Predavanje o nasilju putem

interneta 8.RAZRED

Predavanje o rizičnim

ponašanjima kod mladih

Educirati roditelje o štetnim učincima sredstava ovisnosti

(svih sredstava, uključujući

kockanje, igre na sreću) o tome kako

zaštiti i osnažiti svoje dijete (područje

komunikacije, odgojnih stilova,

metoda i postupanja, zdravi

stilovi života)Educirati roditelje

o mogućima izvorima pomoći za njih i njihovu djecu u slučaju pojačanih rizičnih faktora ili

konzumiranja nekih od sredstava

ovisnosti

Razrednici,

defektologinja

vanjski suradnici

Centra za

prevenciju

ovisnosti i

Obiteljskog

centra

Tijekom školske godine prema

Školski prostor

16

Tijekom godine prema potrebi

Evaluacijski listići nakon

svake aktivnosti

Povratna informacija od stane roditelja

51

Page 52: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

RED BRO

J

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI I TEME

CILJEVI I ZADAĆE NOSITELJI

VRIJEME MJESTO PLANIRANO SATI

EVALUACIJA

11. STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Stručno usavršavanje u

školi – predavanje :

Edulacija o radu s učenicima s

ADHD

Učenici s PuP – izazov za učitelja

Stručno usavršavanje

unutar stručnih vijeća

Individualno stručno

usavršavanje (preporučena

stručna literatura)

Usvojiti nova znanja, bolje

razumijeti teškoće koje učenici imaju i svoj rad uspješnije

prilagoditi učenicima s teškoćama

Usvojiti nova znanja potrebna za

poboljšanje kvalitete rada s

učenicima

Defektologinja

Obiteljski centar

Defektologinja

Pedagoginja

Prema planu

stručnog usavršav

anja učitelja i stručnih suradnik

a

Školski prostor

Ovisno o

mjestu održava

nja

Prema planu i

programu

Evaluacijski listići nakon aktivnosti

Evaluacijski listići nakon aktivnosti

Procjena korisnosti ponuđenih sadržaja

Uz aktivnosti prikazanog preventivnog programa, s učenicima koji imaju teškoće u učenju ili su iz nekog drugog razloga obuhvaćeni defektološkom pomoći, defektologinja planira provesti najmanje dvije kreativne radionice i to povodom Božića i Uskrsa, ovisno o afinitetima i dogovoru s učenicima.

Edukativni rad s roditeljima

Rad se organizira kroz individualne informacije, roditeljske sastanke, predavanja, tribine te informiranja putem panoa za roditelje. Osnovna područja edukacije i suradnje s roditeljima su: komunikacija s djecom ( posebno u periodu puberteta i adolescencije ), edukacija o pojavnim oblicima i posljedicama nasilja među vršnjacima (posebno novih oblika nasilja putem društvenih mreža).

Stručno usavršavanje radnika

Planira se edukacija učitelja i stručnih suradnika u suradnji sa Obiteljskim centrom KZŽ te edukacija predviđena Godišnjim planom i programom rada škole.

7. SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

U odgojno-obrazovni proces integrira se i sudjelovanje vanjskih suradnika kao što su: policija, Centar za prevenciju ovisnosti, Obiteljski centar KZŽ, Dom zdravlja, Centar za socijalnu skrb, Crkva i dr.

52

Page 53: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

8. ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti pružaju mogućnost jačanja samopouzdanja djece na raznim područjima, potiču zdrave odnose među članovima grupe, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti. Svi učenici uključeni su u neke od mnogobrojnih oblika izvannastavnih ili izvanškolskih aktivnosti. Škola ostvaruje zamijećene sportske uspjehe, njeguje sportski duh i zdrave stilove života.

9. MATERIJALNA UVJETOVANOST I DIDAKTIČKA OPREMLJENOST

Škola će realizacijom ovog programa u potpunosti iskoristiti već postojeća didaktička sredstva, a po potrebi nabavit će se i neka nova u skladu s materijalnim mogućnostima.

10. VREDNOVANJE

U sklopu ŠPP kontinuirano će se vršiti evaluacija rada. Ona je potrebna kako bi voditelji grupnih i individualnih aktivnosti znali koliko je bio djelotvoran provedbeni program. Evaluacija pomaže da se na vrijeme uoče nedostaci te poboljšaju i unaprijede daljnje aktivnosti. Evaluacija će se provesti putem evaluacijskog listića, analizama odgojno-obrazovne situacije tijekom školske godine, kontinuiranim praćenjem i analizama u sklopu RV.

Sastavni dio preventivnog programa škole je i Protokol o postupanju škole u kriznim situacijama s kojim su upoznati svi učitelji i stručni suradnici škole.

10. PLAN NABAVE I OPREMANJA

Realizacija projekta obnove škole u PŠ LučelnicaAdaptacija sanitarnog čvora u obje škole

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

- ličenje učionica u MŠ i PŠ - opremanje učionica namještajem

U OKVIRU MOGUĆEG OBNAVLJANJE I NABAVKA DOTRAJALE OPREME UČIONICA I NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA KOJI SU NEOPHODNI ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA.

11. PRILOZI

53

Page 54: NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I …os-amihanovica-klanjec.skole.hr/upload/os-amihanovica... · Web view-Pripremanje za rad s učenicima -Priprema vježbi i zadataka -Rad na pripremi

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja3. Plan i program rada razrednika4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama5. Plan i program rada s darovitim učenicima (ako se takva aktivnost provodi sukladno članku 63. stavku 1. Zakona)6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika7. Raspored sati8. Protokol o postupanju škole u kriznim situacijama

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 58. Statuta OŠ Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, Klanjec, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijećaroditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj 30.rujna 2015. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU.

Ravnateljica škole Predsjednik školskog odbora

Melita Ulama Jadranka Husnjak

______________________ _____________________

54