Nej¤†ast¤â€j¥Œ£­ p¥¯vodci uroinfekc£­ Absolventsk£Œ pr£Œ Anwesenheit der Mikroorganismen im Urin. Sie

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nej¤†ast¤â€j¥Œ£­ p¥¯vodci...

 • 6. 2013

  Nejčastější původci uroinfekcí

  Absolventská práce

  Renata Dvořáková

  Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

  Praha 1, Alšovo nábřeží 6

  Studijní obor: Diplomovaný zdravotní laborant

  Vedoucí práce: MUDr. Jana Henyšová

  Datum odevzdání práce: 19. 4. 2013

  Datum obhajoby: 21. 6. 2013

  Praha 2013

 • Čestné prohlášení

  Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny

  jsem uvedla podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů

  informací.

  Praha 31. března 2013 Podpis

 • Poděkování

  Děkuji MUDr. Janě Henyšové za odborné vedení absolventské práce.

 • Souhlas s použitím práce

  Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých

  informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo

  nábřeží 6.

  Podpis

 • ABSTRAKT

  Dvořáková Renata

  Nejčastější původci uroinfekcí

  Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

  Vedoucí práce: MUDr. Jana Henyšová

  Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2013, 54 stran

  Tématem mé absolventské práce jsou nejčastější původci uroinfekcí. Jedná se o jedno

  z nejčastějších infekčních onemocnění jak v komunitě, tak v nemocnicích, které je

  charakterizováno přítomností mikroorganismů v moči. Je problémem u obou pohlaví v každé

  věkové kategorii. S výjimkou prvních měsíců života jsou uroinfekce častější u žen. V obecné

  části se věnuji uroinfekcím, jejich charakteristice, cestě přenosu, rozdělení na základě různých

  faktorů, prevenci a léčbě. Dále se zabývám nejčastějšími původci, které tato onemocnění

  vyvolávají, jejich výskytem, morfologií, způsobem kultivace a biochemickými vlastnostmi.

  Způsob odběru, transport vzorku a příjem vzorku do laboratoře jsou velmi důležité proto, aby

  nedošlo k záměně či znehodnocení vzorku. Základem laboratorní diagnostiky je kultivace,

  která umožňuje kvalitativní a kvantitativní stanovení infekčního agens. Původci se identifikují

  pomocí biochemických testů. Pro stanovení vhodné léčby se testuje citlivost na antibiotika.

  V části vlastního pozorování jsem retrospektivně hodnotila výsledky vyšetření vzorků moči

  od ambulantních pacientů za období od 1. října do 31. října 2012. Vzorky pocházely od dětí

  i dospělých. Zaměřila jsem se na celkový počet vzorků a patogenů, které se v moči nacházely,

  a uvedla jsem rozvrstvení diagnóz, které byly stanoveny. Více jsem se věnovala diagnóze

  cystitidy. Cílem mé práce bylo zjištění nejčastějších původců uroinfekcí a následné sledování

  vývoje růstu rezistence k antibiotikům u kmene Escherichia coli. Ke srovnání jsem použila

  údaje z roku 2011 z močové studie, zpracované Národní referenční laboratoří pro ATB.

  Klíčová slova: původce, uroinfekce, kultivace, rezistence, Escherichia coli

 • ABSTRAKT

  Dvořáková Renata

  Nejčastější původci uroinfekcí

  The Most Frequent Initiators of the Urogenital Infections

  Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

  Vedoucí práce: MUDr. Jana Henyšová

  Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2013, 54 stran

  Das Thema meiner Abschlussarbeit ist „Die häufigsten Krankheitserreger der

  Uroinfektionen“. Es geht um eine der häufigstensten Infektionskrankheiten nicht nur in der

  Kommunität, aber auch in den Krankenhäusern. Für diese Krankheiten ist charakteristisch die

  Anwesenheit der Mikroorganismen im Urin. Sie stellen die Probleme bei vielen Frauen und

  Männern in jedem Alter dar. Die Uroinfektionen sind häufiger bei den Frauen. Im

  allgemeinen Teil meiner Abschlussarbeit widme ich mich den Uroinfektionen, ihrer

  Charakteristik, den Übertragungsweisen, der Einteilung und ihrer Behandlung. Im weiteren

  Teil beschreibe ich die Erreger, ihr Vorkommen, ihre Morphologie, Kultivierung und

  biochemische Eigenschaften. Sehr wichtig sind auch die Weise der Probeentnahme, der

  Probetransport und das Probeeinnehmen ins Labor. Die Grundlage der Labordiagnostik ist

  die Kultivierung. Sie ermöglicht qualitative und quantitative Bestimmung der

  Infektionsmikrobe. Die Krankheitserreger werden mit den biochemischen Testen identifiziert.

  Für die Bestimmung der richtigen Behandlung wird die Antibiotikaempfindlichkeit getestet.

  Im praktischen Teil bewertete ich retrospektiv die Ergebnisse von Urinproben der

  ambulanten Patienten. Es war die Studie von 1. Oktober bis 31. Oktober 2013. Ich

  konzentrierte mich auf gesamte Probenzahl und Erreger, die sich im Urin befanden.Die

  Proben stammten von Kindern und Erwachsenen. Ich beschrieb auch die Diagnosen, die

  festgestellt werden. Hauptsächlich widmete ich mich der Cystitisdiagnose. Das Ziel meiner

  Abschlussarbeit war die Festellung von häufigsten Uroinfektionen und die wachsende

  Resistenz Escherichia coli zu Antibiotika. Zum Vergleich benutzte ich die Angaben des

  Nationalreferenzlabors.

  Schlüsselwörter: die Krankheitsereger, die Uroinfektion, die Kultivierung, die Resistenz,

  Escherichia coli

 • Obsah

  Úvod ........................................................................................................................................ 9

  1 Uroinfekce ..................................................................................................................... 11

  1.1 Charakteristika .......................................................................................................................... 11

  1.2 Cesta přenosu ........................................................................................................................... 11

  1.3 Rozdělení uroinfekcí ................................................................................................................. 12

  1.4 Klinický obraz ............................................................................................................................ 14

  1.5 Léčba ......................................................................................................................................... 14

  1.5.1 Prevence ................................................................................................................................... 15

  2 Původci uroinfekcí .......................................................................................................... 16

  2.1 Escherichia coli .......................................................................................................................... 16

  2.2 Enterococcus faecalis ................................................................................................................ 17

  2.3 Klebsiella pneumoniae .............................................................................................................. 17

  2.4 Pseudomonas aeruginosa ......................................................................................................... 18

  2.5 Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis ...................................................................... 19

  2.6 Staphylococcus saprophyticus .................................................................................................. 19

  2.7 Streptococcus agalactiae .......................................................................................................... 19

  2.8 Ostatní původci uroinfekcí ....................................................................................................... 19

  3 Preanalytická část ........................................................................................................... 21

  3.1 Odběr vzorku ............................................................................................................................ 21

  3.2 Transport vzorku ....................................................................................................................... 22

  3.3 Příjem vzorku ............................................................................................................................ 22

  4 Diagnostika .................................................................................................................... 23

  4.1 Chemické a mikroskopické vyšetření ....................................................................................... 23

  4.2 Kultivační vyšetření ................................................................................................................... 24

  4.2.1 Kultivační půdy ......................................................................................................................... 25

  4.3 Izolace bakteriálních kmenů .....................