Nokia 5320

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instrukcja Obsługi

Text of Nokia 5320

 • Nokia 5320 XpressMusicInstrukcja obsugi9209324Wydanie 2, PL

 • DEKLARACJA ZGODNOCI

  Niniejszym NOKIA CORPORATION owiadcza, e produkt RM-409 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostaymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopi Deklaracji zgodnoci mona znale pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

  2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi i Visual Radio s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygna dwikowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktw i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog by znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich wacicieli.

  Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii czci lub caoci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyraonej uprzednio na pimie zgody firmy Nokia jest zabronione.

  Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firm Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian i Symbian OS s znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

  Patent amerykaski nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright 1997-2008) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Java i wszystkie znaki zwizane z znakami towarowymi firmy Sun M

  Fragmenty oprogramowania Nokia Maps s Project). Wszelkie prawa zastrzeone.

  This product is licensed under the MPEG-4 Vnoncommercial use in connection with inforMPEG-4 Visual Standard by a consumer engain connection with MPEG-4 video provided bimplied for any other use. Additional informacommercial uses, may be obtained from MPE

  Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual w prywatnych i niekomercyjnych celach w zwstandardem MPEG-4 przez konsumenta w tooraz do (ii) uywania go w zwizku z nagranlicencjonowanego dostawc takich nagra. Nudzielana ani nie moe by domniemywana.produktu w celach promocyjnych, wewntrzLLC. Patrz .

  Firma Nokia promuje polityk nieustannego wprowadzania zmian i usprawnie we wszeluprzedniego powiadomienia.

  0434technologi Java s znakami towarowymi lub zastrzeonymi icrosystems, Inc.

  chronione prawami autorskimi 1996-2008 The FreeType

  isual Patent Portfolio License (i) for personal and mation which has been encoded in compliance with the ged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use y a licensed video provider. No license is granted or shall be tion, including that related to promotional, internal, and G LA, LLC. See .

  Patent Portfolio, ktra upowania do (i) korzystania z niego izku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze

  ku jego dziaa o charakterze prywatnym i niekomercyjnym iami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez

  a wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest Dodatkowe informacje, w tym dotyczce zastosowa nych i komercyjnych, mona otrzyma od firmy MPEG LA,

  rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do kich produktach opisanych w tym dokumencie bez

 • W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ADEN Z JEJ LICENCJODAWCW W ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA JAKKOLWIEK UTRAT DANYCH LUB ZYSKW ANI ZA ADNE SZCZEGLNE, PRZYPADKOWE, WTRNE LUB POREDNIE SZKODY POWSTAE W DOWOLNY SPOSB.

  ZAWARTO TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST TAK JAK JEST AS IS. NIE UDZIELA SI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARWNO WYRANYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOCI, WIARYGODNOCI LUB TRECI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WCZAJC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UYTECZNOCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, CHYBA E TAKOWE WYMAGANE S PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

  Dostarczone wraz z urzdzeniem aplikacje autorstwa osb trzecich mogy zosta opracowane przez osoby lub firmy niepowizane z firm Nokia i mog by wasnoci takich osb lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysuguj adne prawa autorskie ani inne prawa wasnoci intelektualnej. Nokia nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za obsug uytkownikw kocowych, za prawidowo dziaania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiay. Firma Nokia nie udziela te adnych gwarancji na te aplikacje.

  PRZEZ FAKT UYCIA TYCH APLIKACJI ICH UYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOCI, E ZOSTAY ONE DOSTARCZONE TAK, JAK S, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UYTKOWNIK PRZYJMUJE TE DO WIADOMOCI, E ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NI ZWIZANE NIE SKADAJ ADNYCH ZAPEWNIE ANI OWIADCZE, TAK WYRAINNYMI, LECZ NIE WYCZNIE, TYTUU PRAWPRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU I NOSB TRZECICH Z PATENTW, PRAW AUTOR

  Dostpno poszczeglnych produktw i aplrni w zalenoci od regionu. Szczegy, wsprzedawc produktw Nokia.

  Kontrola eksportowa

  Produkt ten moe zawiera elementy, technoi regulacjom eksportowym USA i innych kraj

  ANONS FCC

  To urzdzenie moe powodowa zakcenia wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jemoe zada zaprzestania korzystania z teglokalnego serwisu. Urzdzenie to spenia waz urzdzenia podlega nastpujcym dwm wszkodliwych zakce i (2) urzdzenie musi oniepodane dziaanie. Dokonanie jakichkolwNokia moe uniewani prawo uytkownika

  9209324 Wydanie 2, PLNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZCYCH MIDZY NEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOCI HANDLOWEJ,

  IENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW SKICH, ZNAKW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

  ikacji, a take i zwizanych z tymi produktami usug moe si tym dostpno opcji jzykowych, naley sprawdzi ze

  logi, i (lub) oprogramowanie podlegajce przepisom w. Odstpstwa od tych przepisw s zabronione.

  w odbiorze audycji radiowych i programw TV (gwnie li takich zakce nie uda si wyeliminowa, wtedy FCC o telefonu. Pomocy w eliminacji zakce udzieli personel

  runki ujte w czci 15 przepisw FCC. Korzystanie arunkom: (1) dziaanie urzdzenia nie moe powodowa dbiera zakcenia cznie z tymi, ktre mog powodowa iek zmian lub modyfikacji bez wyranej zgody firmy

  do korzystania z tego urzdzenia.

 • 4Spis treciBEZPIECZESTWO........................... 6

  Pomoc techniczna............................ 8Pomoc .................................................................. 8Pomoc techniczna firmy Nokia oraz informacje kontaktowe.......................... 8

  1. Szybki start .................................. 9Wkadanie karty (U)SIM i baterii.................. 9Karta microSDHC........................................... 10adowanie baterii .......................................... 11Wczanie i wyczanie urzdzenia.......... 12Ustawienia konfiguracji ............................... 13Przesyanie danych........................................ 13

  2. Twoje urzdzenie ....................... 14Klawisze i czci............................................. 14Tryb gotowoci ............................................... 15Wskaniki .....................................................Wygaszacz ekranu.....................................Menu .............................................................Regulowanie gonoci.............................Klawisz wasny ...........................................Blokada klawiatury....................................Kody dostpu ..............................................Zdalne blokowanie ....................................Pobierz ..........................................................Osobiste........................................................Podczanie kompatybilnego zestawu suchawkowego.........................Podczanie kabla USB do transmisji danych ................................

  3. Poczenia telefoniczne...........Nawizywanie pocze gosowych.....Odbieranie i odrzucanie pocze.........Poczenia wideo .......................................Ustawienia pocze.................................Udostpnianie wideo ................................Rejestr ...........................................................

  4.Muzyka ....................................... 28Odtwarzacz muzyczny .................................. 28Aplikacja Nokia Podcasting......................... 31Radio ................................................................. 33

  5.Gry .............................................. 34

  6.Wpisywanie tekstu.................... 35Tradycyjna i sownikowa metoda wprowadzania tekstu.................................... 35Kopiowanie i usuwanie tekstu ................... 36

  7.Wiadomoci ............................... 36Pisanie i wysyanie wiadomoci ................. 36Skrzynka odbiorcza ........................................ 37Wiadomoci usug.......................................... 38Poczta e-mail .................................................. 38Skrzynka nadawcza ....................................... 39.... 15

  .... 16

  .... 16

  .... 17

  .... 17

  .... 17

  .... 18

  .... 19

  .... 19

  .... 19

  .... 20

  .... 20

  .. 20.... 20.... 22.... 23.... 24.... 26.... 27

  Czytnik wiadomoci....................................... Przegldanie wiadomoci na karcie SIM .................................................. Wiadomoci sieciowe.................................... Zlecenia usugi ................................................ Ustawienia wiadomoci................................

  8.Kontakty..................................... 4Zapisywanie i porzdkowanie danych o kontaktach..................................... Grupy kontaktw............................................ Dodawanie dwiku dzwonka ....................

  9.Galeria ........................................ 4Widok gwny ................................................. Pobieranie plikw..........