Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nowa formua sprawdzianu w VI kl. szkoy podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r.

Transcript

 • Nowa formua sprawdzianu w VI kl. szkoy podstawowej oraz egzaminu maturalnego

  od 2015 r.

  Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

  Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r.

 • Zmiany w egzaminach zewntrznych od 2015 r.

  2012 r.

  Nowa podstawa

  programowa ksztacenia oglnego w kl. IV SP

  oraz kl. I LO i technikum

  2015 r. Zmiany

  w egzaminach zewntrznych:

  - sprawdzian w VI kl. SP

  - egzamin maturalny

  w LO

  3- lub 4-letni okres

  wdraania podstawy

  programowej

 • Egzaminy zewntrzne od 2015 r. zakres zmian

  1. Struktura sprawdzianu i egzaminu maturalnego

  2. Warunki i sposb przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego

  3. Rodzaj stosowanych zada egzaminacyjnych

  4. Sposb oceniania odpowiedzi zdajcych sprawdzian lub egzamin maturalny (dot. zada otwartych)

 • Sprawdzian w kl. VI SP stan obecny

  Podstawa

  standardy wymaga egzaminacyjnych

  o charakterze ponadprzedmiotowym

  Egzamin jednoczciowy

  charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzajcy umiejtnoci: czytanie, pisanie,

  rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce

  (czas trwania: 60 min.)

  Bez przerwy w trakcie egzaminu

  Wyniki wyraone w punktach

  wynik z caego sprawdzianu (maks. 40 pkt.) oraz wyniki z kadej umiejtnoci (czytanie,

  pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie

  wiedzy w praktyce)

  SPRAWDZIANOBECNIE

 • Sprawdzian w kl. VI SP od 2015 r.

  Cz pierwsza

  wiadomoci i umiejtnoci z jzyka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomoci i umiejtnoci

  z tych przedmiotw w zadaniach osadzonych w kontekcie historycznym lub

  przyrodniczym (80 min., zadania

  zamknite i otwarte)

  Cz druga

  wiadomoci i umiejtnoci z jednego jzyka obcego nowoytnego jako przedmiotu

  obowizkowego do wyboru z 6 jzykw: angielski, francuski, hiszpaski,

  niemiecki, rosyjski, woski (45 min., zadania

  zamknite)

  Przerwa midzy czci pierwsz i drug

  w tym: wyduenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniw ze specjalnymi

  potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniw z niepenosprawnociami

  Wyniki egzaminu wyraone w procentach

  odrbnie z czci pierwszej, z wyszczeglnieniem wyniku dla zada

  z jzyka polskiego i z matematyki oraz z czci drugiej jzyka obcego

  nowoytnego

  SPRAWDZIAN2015

 • Egzamin maturalny stan obecny

  Cz pisemna poziom podstawowy +

  Cz ustna bez okrelania poziomu Jzyk polski

  Cz pisemna poziom podstawowy Matematyka

  Cz pisemna poziom podstawowy +

  Cz ustna bez okrelania poziomu

  Jzyk obcy nowoytny

  Jzyki mniejszoci narodowych

  Cz pisemna poziom rozszerzony 14. Jzyk polski

  Cz pisemna poziom rozszerzony 15. Matematyka

  Cz pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony i/lub

  Cz ustna bez okrelania poziomu

  Poziom dwujzyczny cze pisemna i/lub cz ustna tylko dla absolwentw szk dwujzycznych

  16. Jzyki obce nowoytne

  1. Biologia

  2. Chemia

  3. Filozofia

  4. Fizyka z astronomi

  5. Geografia

  6. Historia

  7. Historia muzyki

  8. Historia sztuki

  9. Informatyka

  10. Jzyk aciski i kultura antyczna

  11. Jzyki mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyk regionalny

  12. Wiedza o spoeczestwie

  13. Wiedza o tacu

  Przedmioty obowizkowe Przedmioty dodatkowe

  Cz pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  Cz pisemna poziom podstawowy +

  Cz ustna poziom podstawowy Jzyk polski

  Cz pisemna poziom podstawowy Matematyka

  Cz pisemna poziom podstawowy

  +

  Cz ustna poziom podstawowy

  Jzyk obcy nowoytny

  Jzyki mniejszoci narodowych

  Cz pisemna poziom podstawowy

  +

  Cz ustna poziom podstawowy

  Cz pisemna poziom rozszerzony lub dwujzyczny

  Cz ustna poziom dwujzyczny

  15. Jzyki obce nowoytne

  1. Biologia

  2. Chemia

  3. Filozofia

  4. Fizyka

  5. Geografia

  6. Historia

  7. Historia muzyki

  8. Historia sztuki

  9. Informatyka

  10. Jzyk aciski i kultura antyczna

  11. Jzyki mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyk regionalny

  12. Jzyk polski

  13. Matematyka

  14. Wiedza o spoeczestwie

  Cz pisemna poziom rozszerzony

 • Wybieralno przedmiotw dodatkowych na maturze w latach 2010-2012

  30,37% 31,94% 31,97%

  69,63% 68,06% 68,03%

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  80,00%

  2009/2010 2010/2011 2011/2012

  przedmioty tylko obowizkowe

  przedmioty dodatkowe (1-6)

 • Wybieralno przedmiotw dodatkowych na maturze w latach 2010-2012

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  Cz pisemna z przedmiotw

  obowizkowych

  Poziom podstawowy

  Cz pisemna z przedmiotw dodatkowych

  Poziom rozszerzony

  Egzamin z jzyka obcego nowoytnego:

  Poziom rozszerzony lub dwujzyczny

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  Lista przedmiotw obowizkowych:

  nie ulega zmianie

  Lista przedmiotw dodatkowych

  (dla ktrych podstawa programowa dla IV etapu edukacyjnego okrela wymagania w zakresie rozszerzonym):

  biologia; chemia; filozofia; fizyka; geografia; historia; historia sztuki; historia muzyki; informatyka; jzyk polski; jzyki obce nowoytne; jzyk aciski i kultura antyczna; jzyki mniejszoci narodowych; jzyki mniejszoci etnicznych; jzyk regionalny; matematyka; wiedza o spoeczestwie.

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  W czci pisemnej obowizkowy egzamin

  Z JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO

  (bez progu zdawalnoci)

  WYBIERANY NIEZALENIE

  od przedmiotw, ktrych zdajcy uczy si

  w szkole w zakresie rozszerzonym

  Prawo przystpienia do

  EGZAMINU Z PICIU KOLEJNYCH

  przedmiotw dodatkowych

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  Cz ustna egzaminu maturalnego z jzyka polskiego, jzyka mniejszoci narodowej, jzyka mniejszoci etnicznej

  Egzamin sprawdza umiejtnoci tworzenia

  wypowiedzi na okrelony temat,

  inspirowanej tekstem kultury

  Ucze losuje zadanie

  Zadanie skada si z tekstu kultury

  oraz odnoszcego si do niego polecenia

  (czas przygotowania odpowiedzi: ok. 15 min.)

  Egzamin dwuczciowy

  CZ I: Wypowied monologowa dot.

  wylosowanego polecenia (ok. 10 min.)

  CZ II: Rozmowa z zespoem przedmiotowym dot.

  tej wypowiedzi (ok. 5 min.)

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  wynik w procentach

  Cz ustna

  wyniki w procentach

  wyniki na skali centylowej

  Cz pisemna

  Wypowied oceniana wedug kryteriw

  holistycznych

 • Egzamin maturalny od 2015 r.

  co najmniej 30% punktw

  z kadego przedmiotu

  obowizkowego (w czci pisemnej

  i ustnej)

  przystpienie do egzaminu

  z co najmniej jednego przedmiotu

  dodatkowego

  wiadectwo dojrzaoci

 • Dzikuj za uwag!