Nr 4 (753) 26 STYCZNIA 1975 r. - ?· przedsiębiorstwa gastronomiczne, ... zakłady tytoniowe, ... wrócić…

Embed Size (px)

Text of Nr 4 (753) 26 STYCZNIA 1975 r. - ?· przedsiębiorstwa gastronomiczne, ... zakłady tytoniowe, ......

Nr 4 (753) 26 STYCZNIA 1975 r.

W TE

LEG

RAFI

CZN

YM

SKR

CIE

* W

TELE

GRA

FICZ

NYM

SK

RCI

E

W TE

LEG

RAFI

CZN

YM

SKR

CIE

W

TELE

GRA

FICZ

NYM

SK

R

CIE

W TELEGRAFICZNYM SKRCIE 9 W TELEGRAFICZNYM

KR A J W IA TW K rakow ie odbya si u roczy

sto w rczen ia tytu u doktora honoris causa nadanego uchwala senatu U niwersytetu Jagie llo sk iego w yb itnem u dzia aczow i P o lon ii am erykaskiej Edwardow i P iszkow i. A k t nadania w rczy rek tor UJ3 profesor M ieczysaw Kara.

Edward P iszek to zasuony propagator Polski, propagator n a szej rodzim ej ku ltu ry i historii. Jest za oycielem Stowarzyszenia K opern ikow sk iego w A m eryce, dziaaczem Fundacji K ociuszkow skiej i w ielu innych spoecznych organ izacji po lon ijnych . Jest r w nie doktorem honorow ym uczelni po lon ijn e j A lliance College w Cam bridge, springs w Pen sy lw an ii oraz St. Josephs College w F iladelfii.

Om w iono ju przygotow an ia do tegorocznych obchodw Roku Kobiet. Okres M idzynarodow ego Roku K ob ie t pow in ien sta si okazj dla szerokiej prezentacji osigni kob iety w socja listycznej Polsce.

Rada Naukow a Tow arzystw a im. F ryderyka Chopina w W a rszaw ie przekazaa Po lsk ie j A gen c ji P rasow ej kom unikat do tycz cy trw a jcego od lat sporu na temat autentycznoci listw F ry deryka Chopina do D elfin y P o tock iej.

Kom unikat, opracow any na podstawie ekspertyzy Zakadu K r y m inalistyk i K om endy G w nej M ilic ji Obyw atelskiej stw ierdza m idzy innym i, e : sp orn e listy zostay spreparowane metod fo tom ontau z fo tog ra fii fra gm en tw autentycznych listw .

Od l stycznia hr. powoano Z jednoczen ie Odzieow o-Obuw ni- cze, powstae z poczenia Cen tra li Teksty lno-O dzieow ej i Centrali Obuwniczej. Pow oano row nie now e Z jednoczen ie G astronomiczne, obejm ujce w o jew dzk ie przedsib iorstwa gastronom iczne, podporzdkowane dotychczas ra dom w ojew dzkim .

W Rolach. EW G z zadow olen iem pow itano porozum ien ie w sprawie ropy na ftow ej, osignite m idzy V.G . d Esta ing i G. Fordem . Rw nie K u w e jt nie w idzi przeszkd we w ziciu udziau w k o n fe re n c ji pastw p rod ucen tw i im p orte rw ropy na ftow ej, ale bez omawiania cen. Jest w ic szansa na zaradzenie kryzysow i paliw na wiec i .

76 labourzystow skich posw do Izby G m in , rep rezen tu jcych pra w icow e skrzyd le pa rtii, u tw orzyo nowe polityczna ugruntow anie w parlam encie . U grupow an ie to k t re w ystpuje pod nazw G rupa m an ifest gZosi, e jego celem jest walka o rea lizacj p rogram u, ustalonego w m anifecie partii i pop iera n ie rzdu w pokonyw ania ek onom icznych trud noc i k ra ju

W Japon ii powstao tow arzystw o japosko-kubask ie j w sppracy gospodarczej, w skad k trego weszo 30 f irm i bankw. badaniem tow arzystw a jest pop ie ra n ie w sppracy gospodarczej, rozw ijan iehandlu m idzy Japoni a Kub.

W N ow ym Jorku odbya si uroczysto w rczen ia d oroczn e j nagrody ,,Czow ieka ro k u lin ii lo tn iczy ch . Nagrod t za rok 1974 otrzym a d y rek to r n ow o jo rsk iego Biura L o t Z b ign iew Stabeusz. Nagroda ta jes t w yrazem uznania za osignicia n ow o jo rs k ie j p lacw ki. Po lsk ich L in ii L o tn iczych i l in ii a tlan tyck ie j L o t -u .

Rzd a lg iersk i postanow i zna- cjona lizow a towarzystwa zagran iczne, dzia la j-ice to rn y ch sektorach gospodarki. Zarzdzenie dotyczy 22 firm , tak ich jak np. p ln ocn oa frykask i oddzia C itro ena , przedsib iorstw a sprzeday trak torw , zakady ty ton iow e, brow ary i inne. F irm y te zostan w cie lone do is tn ie j cych ju branow ych cenzral pastw ow ych.

LU

u0 a i ac i/i

2>ZNIUZIMy[EZIMULL.ZIMULL.ga. Matka wic nie zmusza go do innej modlitwy, ; chce, by dziecko kojarzyo modlitw z czym przy- ym albo uciliwym. Troszczy si o osobiste zaan- wanie dziecka w rozmow z Bogiem. Przykada wag do bezporedniego, spontanicznego zwraca- i 's i dziecka do Stwrcy. Najpierw, kiedy sow- :two dziecka jest ubogie, -zasadniczym za rodkiem 'razu uczu s dla niego gesty, dokada wszelkich tra, by ono modlio si gestami, jak starannie zro- >nym znakiem krzya, zoeniem rk, przybraniem powiedniej postawy ciaa. A le na tym nie mona po- zesta. Zalenie od stopnia rozwoju, uczy dziecko 'az to nowych i bogatszych form nawizywania ntaktu modlitewnego z Bogiem. Uczy opowiada gu o swoich codziennych przeyciach doznanych w igu dnia. Zwraca uwag, by umiao ono nie tylko osi, ale rwnie dzikowa za dobro i pikno otrzy- me w cigu dnia. Najczciej dziecko modli si o iek i pomoc Bo, dopiero pniej, kiedy osiga wn dojrzao religijn, nie troszczy si o to, eby ga przez modlitw przecign na swoj stron,: by by po Jego stronie, lepiej zrozumie Jego >l i zgadza si z Ni. Gdy od pocztku uczy si iecko take modlitwy dzikczynienia, dopomaga mu

w rozwoju i zdobywaniu dojrzaoci religijnej.

Naley podkreli, e w wychowaniu religijnym od- wiednie znaczenie odgrywa urzdzenie pokoju. Po- nien znajdowa si w nim obraz religijny. Pomaga w skupieniu uwagi i w nawizaniu kontaktu mod-

Bwnego z Bogiem. Bywa. e rodzice z dzieckiem

56-letnim odwiedzaj pusty koci. Wchodzc do kocioa, dziecko poznaje inny, dotychczas nieznany wiat, jest urzeczone wielkoci i piknem wityni. Gdy widzi tutaj swoich rodzicw modlcych si w ciszy przed Najwitszym Sakramentem, potrafi zainteresowa si tajemnic Boga i zapragn otrzymania nowych wyjanie, nowego wprowadzenia w tajemnice wiary. W rodzinie wierzcej i praktykujcej dziecko zostaje wprowadzone w sakramentalne ycie Kocioa, szczeglnie w sakrament Eucharystii i Pokuty. Oba te sakramenty maj w ielkie znaczenie w wychowaniu religijnym dziecka. Zatrzymajmy si nieco nad tymi sprawami. Ot dziecko czuje si dobrze w towarzystwie innych ludzi. Unika samotnoci. Jest zmienne i lubi zmienno nastroju, atmosfery. Chtnie poddaje si przewodnictwu i kierownictwu. atwo przemawiaj do niego rne znaki. Bez trudnoci potrafi odczytywa treci kryjce si pod poszczeglnymi znakami. Mona je wprowadzi w wiat tajemnicy, w wiat wiary. Te naturalne predyspozycje dziecka uzdalniaj je do penego uczestniczenia w Eucharystii. Bowiem w kociele podczas Mszy w. wszystkie na1 uralne predyspozycje dziecka mog by zaspokojone. K iedy przychodzi w niedziel razem z rodzicami na Msz w., spotyka w kociele modlcych si ludzi. W czasie Mszy w. zwraca uwag na kapana, ktry przewodniczy liturgii. Bez trudnoci poddaje si jego kierownictwu. Uwanie sucha tekstu czytanego i pieni. Siedzi czynnoci przy otarzu. Poprzez te znaki widzialne dostrzega okiem w iary rzeczywisto niewidzialn, samego Chrystusa i Jego dary.

Oddziaywanie wychowawcze Eucharystii zwiksza si w momencie, kiedy dziecko po raz pierwszy przystpio do Komunii w. Teraz moe ono razem z innymi ludmi, przystpujcymi podczas Mszy w. do Komunii w., bra peny udzia w Eucharystii. Po przez Eucharysti dziecko uczy si y w jednoci z Bogiem i innymi ludmi. Eucharystia ma znaczenie wychowawcze, poniewa domaga si skadania ofiary z siebie na rzecz innych. Jeli chce si y w jednoci z Bogiem i innymi, to trzeba umie y dla wartoci wikszych od siebie samego. Eucharystia jest take pokarmem, ktry uzdalnia czowieka do bezinteresownej mioci. Biorc udzia w Eucharystii w kad niedziel, dziecko zauwaa zmian koloru szat liturgicznych, nastroju w kociele: raz jest on powany, peen

zadumy, innym razem podniosy, uroczysty, zalenie od okresu roku liturgicznego. Ta zmienno odpowiada rwnie psychice dziecka i poprzez ni udzia we Mszy w. posiada now warto wychowawcz.

Sakrament Pokuty wnosi jeszcze inne, zupenie nowe elementy w wychowywanie religijne. Przed spowiedzi zastanawia si dziecko nad swoim dotychczasowym postpowaniem, ocenia je krytycznie w wietle nauki Jezusa Chrystusa. Robi rachunek sumienia. Rachunek sumienia jest dla dziecka pierwsz lekcj introspekcji. Poprzez siatk poj, ktrymi operuje rachunek sumienia, uczy si ono wewntrznej obserwacji, podejmuje akt samooceny, krystalizuje obraz samego siebie. W ramach spowiedzi postanawia wyeliminowa niektre wady, grzechy i troszczy si0 rozwijanie pozytywnych sprawnoci i uzdolnie. Czsto dobry, stay spowiednik jest wielk pomoc dla dziecka w ksztatowaniu jego charakteru.

W ycie religijne angauje si cay czowiek. Religijno domaga si bowiem nie tylko uczuciowego, ale rwnie intelektualnego zaangaowania. Religia chrzecijaska posiada cile okrelony przedmiot wiary, ktry powinno si pozna wasnym rozumem. Chocia w obowizku intelektualnego ksztacenia religijnego dziecka przychodzi z pomoc rodzicom kapan m.in. w punkcie katechetycznym, to jednak nie s oni w peni zwolnieni ze swojego wkadu na tym odcinku. Owocno pracy w punkcie katechetycznym zaley od wsppracy rodzicw z katechet. Ponadto w przypadkach, kiedy dziecko zapytuje ich o wyjanienie pewnych prawd religijnych winni chtnie udziela mu pozytywnej odpowiedzi. Dobrze czyni, kiedy podczas udzielania teoretycznej odpowiedzi, potrafi przy tej okazji powiedzie dziecku o wasnych dowiadczeniach religijnych, o wasnych spotkaniach z Chrystusem, o tym, co On zrobi dla nich w yciu. Wiedza teoretyczna, jeli jest powizana z osobistymi dowiadczeniami1 przeyciami, nabiera nowej wartoci i zwiksza swoj si oddziaywania. Wychowanie religijne nie polega na przekazywaniu dziecku wiary. W iary nie dziedziczy si tak samo, jak kultury, ani nie zdobywa si jej w wyniku osobistych przemyle. Wiara jest ask, ktr daje nam Bg. Powstaje ona ze suchania. Rodzice umoliwiaj dziecku suchanie gosu Kocioa i wprowadzaj je w tajemnice wiary. W ten sposob maj swj udzia w powstaniu i rozwoju wiary w duszy dziecka. Przyczyniaj si rwnie do ro