22
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Смер: Менаџмент ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКТНИ РАД Опис пословања књиговодствене агенције „SAZKU“ кроз обављену стручну праксу Ментор: Здравка Петковић Студент

Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Смер: Менаџмент

ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКТНИ РАДОпис пословања књиговодствене агенције „SAZKU“ кроз обављену стручну праксу

Ментор: Здравка Петковић Студент

Датум предаје рада: ___________ Број досијеа:

Оцена: ______________________

Београд2009

Page 2: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

УВОД..............................................................................................................................................................................3

ОПИС ПРЕДУЗЕЋА...................................................................................................................................................4

ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДУЗЕЋА.........................................................................................................................................5СТРАТЕГИЈА ПРОМОЦИЈЕ............................................................................................................................................6СТРАТЕГИЈА ПРОДАЈНИХ ЦЕНА..................................................................................................................................6

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ....................................................................................................................................7

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ПРОСТОГ КЊИГОВОДСТВА...........................................................................................................7ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО............................................................................................................................................9ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА........................................................................................................................12ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНА ЗА ПРЕДУЗЕЋА...................................................................................................................13ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ......................................................................................................................................14

ЗАКЉУЧАК................................................................................................................................................................15

Литература....................................................................................................................................................................16

2

Page 3: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Увод

Приликом свог пословања, мала предузећа често нису сама способна да воде сопствене рачуноводствене књиге подједнако добро као што то умеју људи специјално за то обучени и упознати са свом постојећом књиговодственом праксом. Услед тог недостатка кључних знања и вештина, они се обраћају предузећима специјално основаним да обављају ту врсту делатности.

То су књиговодствене агенције које су као такве регистроване и које имају лиценцу

за рад и бављење рачуноводством, књиговодством, ревизијом, израдом бизнис планова и многим другим активностима неопходним за нормалан рад њихових клијената, других предузећа.

Рачуноводствене агенције у свом основном послу, евидентирају све пословне промене које се десе у датом предузећу, односно све оно што је задатак рачуноводствене и финансијске службе једног предузећа. Данас, ни једно предузеће које се озбиљно бави својим послом, не може радити (бар не по закону) уколико самостално не води књиге, или не ангажује приватног књиговођу, или неку од агенција.

Током моје стручне праксе, коју сам обавио у предузећу „SAZKU”, био сам присутан током многих пословних процеса који се иначе одвијају у фирми ове врсте. Ту сам научио многе ствари везане за књиговодствену евиденцију и пословање, и надам се да ће ми обављена пракса помоћи приликом тражења запослења.

3

Page 4: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Опис предузећа

Назив предузећа: „SAZKU“ (Samostalna agencija za knjigovodstvene usluge)

Адреса предузећа: Улица Читачка бр.2, Сремчица, Београд.

Порески идентификациони број, ПИБ: 101551378

Матични број: 55966281

Шифра делатности: 074120

Регистарски број: 6015766611

Текући рачун: 945-820946-83

Година оснивања: 2001.год.

Облик предузећа: Самостална књиговодствена агенција „SAZKU“, предузетничка радња.

Предзеће „SAZKU“ има преко 60 клијената, којима пружа књиговодствене услуге. Углавном су то СТР у оквиру којих се води просто књиговодство, затим трговинска предузећа као што су: BeoIntrade, BeoCvet, Junior, и нека од производних су: BarumBarum, Nibslav, Metalmax, код којих је неопходно водити двојно књиговодство.

Објекти: Књиговодствена агенција „SAZKU“ се налази у Сремчици. Смештена је у оквиру приватне куће. Канцеларија заузима површину од 25м2, тераса 15м2 и тоалет.

Опрема: Опрема коју предузеће користи су компјутери, штампачи и програм који се користи за обављање књиговодствених услуга, као и пропратна опрема.

Запослени: предузеће запошљава 5 запослених, укључујући и власника. То су: Ивана лукић, власник-менаџер, Ђурђа цветковић, задужена за обрачун ПДВа, израду завршних рачуна и контролу књижења, Драган Цамарџија, задужен за књижења, унос рачуна и остале послове у зависности од природе пословања одређених клијената и, Невена Мијушкаревић, задужена за обрачун зарада, калкулације и обрачун пореза.

Кадрови: сви запослени предузећа „SAZKU“ су високо образовани, поседују сертификате овлашћеног књиговође и имају дугогодишње искуство у обављању књиговодствених и сличних финансијских послова.

4

Page 5: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Перспектива предузећа

Тежње: Основне тежње књиговодствене агенције „SAZKU“ су:- обезбеђење запослења и егзистенције власника и запослених, уз пружање

квалитетних услуга,- опстанак на врло конкурентном тржишту и препознатљивост,- проширивање обима посла и запошљавање нових радника,- стручно усавршавање запослених (стицање одређених сертификата) и проширење

на послове ревизора.

Циљеви: - да се задрже постојећи клијенти предузећа и да се привуку нови клијенти,- да се одржи ликвидност агенције – књиговодственог предузећа током целе

пословне године,- да се повећа ниво профита, или да се уколико то није могуће, задржи исти ниво

профита.

Анализа конкуренције: Постоји велики број конкурената на ширем тржишту. На ужем тржишту се издвајају три књиговодствене агенције:

ИМЕ СНАГЕ СЛАБОСТИ

„Ђорђевић“ - искуство - агенцију води само власница- специализовано за тако да не постоји могућност акцизна предузећа ширења посла

„Тина“ - мобилност (особље - обавља књиговодствене услугеприкупља документа, само предузетницима (просто пазаре) књиговодство)

„Клавис“ - породични бизнис - не баве се производним- имају 2 пословна предузећимаОбјекта -високе цене

„SAZKU“ - ниже цене у односу - недовољна мобилностна конкуренцију - неискоришћен потенцијал- обављање додатнихуслуга

Конкурентске предности: Оне произилазе из агенцијиних наведених снага. Она је спрецијализована и у највећој мери окренута вођењу књига производним предузећима. Пословна политика фирме се своди на ниже цене него што имају конкуренти, али при томе је императив висок квалитет услуге, по којем је предузеће познато на тржишту. Осим тога,

5

Page 6: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

предузеће запошљава високостручне рачуновође са сертификатом овлашћеног књиговође, што предузећу пружа могућност да се бави сложенијим видовима књиговодствених послова који се односе на средња и велика предузећа.

Стратегија промоције

Начин рекламирања, који се показао као нај успрешнији, код фирме која је иначе смештена у приградском насељу је пословни водич. То је једноставан вид рекламирања који не захтева велика финансијска улагања, а даје запажен ефекат.

Предузеће, следећи нове облике комуникације и повезивања, такође користи интернет као најраспрострањенији и за сада можда и најбољи начин рекламе, који обезбеђује и пружа клијентелу и ван Сремчице.

Још један метод рекламирања који предузеће „SAZKU“ користи и најпростији метод рекламирања, такозвану „живу реч“, која и даље има велику предност (препорука о квалитетној услузи, нижим ценама...).

Предузеће је недавно спровело и локалну рекламну кампању, делећи летке, календаре, оловке и остало, све са назнакама фирме, што се показало као још један успешан метод и начин да се скрене пажња будућим клијентима на асортиман понуђених услуга.

Стратегија продајних цена

Када је реч о политици цена, предузеће тренутно на тржишту наступа са нижим ценама у односу на конкуренцију. Тренутно се још увек држи политике ниских цена, али намерава полако, како успоставља све јачу позицију на тржишту, да повећа цену својих услуга у складу са врстом делатности и тежином посла.

Просечна цена услуга износи тренутно 100 евра, али резлике постоје у зависности од врсте предузећа којем се воде књиге:

- за самосталне трговинске радње које су у ПДВу, где је реч о простом књиговодству, цена услуге је 80 евра,

- за производна предузећа, као што су пекаре, где је такође у питању просто књиговодство и у ПДВу, цена услуге је 150 евра,

- за велепродајна и малопродајна предузећа, где се води двојно књиговодство, цена услуге је 200 евра (у цену је урачунат и обрачун ПДВа),

- за производна предузећа, где се води двојно књиговодство, цена услуге се креће од 150 до 300 евра у зависности од степена сложености посла,

- могуће је да се врши само обрачун плата и да се води просто књиговодство без обрачуна ПДВа, где је цена 50 евра.

6

Page 7: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Пословне активности

Књиговодствена агенција „SAZKU“ се бави књиговодственим услугама и ревизорским пословима, као и израдом бизнис планова за наручиоце. Она је оријентисана на вршење књиговодствених услуга за предузећа и за предузетнике различитих делатности.То су предузећа која се баве трговином, разним услугама, производњом, као и самосталне трговинске радње (киосци, прехрамбене продавнице, продавнице обуће и друге).

Посебна пажња се посвећује производним предузећима, јер је у тој области тренутно мала конкуренција, пошто је у питању сложенији начин вођења књига. Да би се успешно објаснило о којим предузећима је реч, морамо напоменути да су то мала и средња предузећа која послују под управом власника-предузетника.

Предузетник је физичко лице које остварује приход самосталним обављањем делатности, и с тим у вези, оснива радњу, односно одговарајући облик пословања: радионицу, канцеларију, апотеку итд.

Вршење услуга код предузетника подразумева вођење простог књиговодства (уколико се власник не одлучи на двојно књиговодство). Обавезна документа и пословне књиге које се морају водити су: трговачка књига, калкулације, ПК-1 књига (књига прихода и расхода) у трговини, а код производних делатности је ПК-1 књига као и књига готових производа.

Пословне књиге простог књиговодства

Трговачка књига је обавезни документ у свакој трговинској радњи која се бави трговином на мало. Она садржи задужења робе по калкулацијама, раздужења робе по дневним пазарима и уплату дневних пазара. Кроз трговачку књигу се може сагледати стање залиха робе у малопродајном објекту.

Калкулација је документ који се саставља за сваку набавку робе и у себи садржи:- набавну вредност робе,- порез,- разлику у цени робе (РУЦ),- малопродајну вредност робе.

У пословну књигу прихода и расхода (ПК-1) књиже се приходи од продаје добара и услуга, приходи од финансирања, ванредни приходи, пословни расходи који се односе на остварени приход и други податци од значаја за праћење прихода и расхода.

7

Page 8: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Пословна књига ПК-1 се састоји од 21 колоне, које се попуњавају по следећем принципу:

1. У колону 1 се уноси редни број пословне промене од почетка године, односно од почетка обављања делатности, ако је тај почетак у текућој години.

2. У колону 2 – датум књижења пословне промене у пословној књизи.

3. У колону 3 – опис књижења пословне промене, назив, број и датум књиговодствене промене.

4. У колоне 4, 5 и 6 – приход од промета добара и услуга.

5. У колону 7 – остали приходи према врстама прихода у складу са законом и подзаконским прописима.

6. У колону 8 – збир прихода из колона 4 – 7.

7. У колоне 9 – 11 које попуњавају предузетници – обавезници ПДВ, уносе се податци који одговарају податцима из евиденције ПДВ и то тако што се у колону 9 уписује износ обрачунатог ПДВа за добра и услуге, у колону 10 – износ претходног пореза исказаног у фактурама за испоручена добра и услуге и у колону 11 – податак о износу уплаћеног ПДВа.

8. У колону 12, предузетници – обвезници ПДВа уносе набавну вредност робе, резервних делова, репродукционог материјала, алкохолних пића и намерница у угоститељству, злата и других материјала итд.

9. У колону 13, предузетници - обвезници ПДВа уносе вредност сопствених производа без ПДВа (осим угоститељства), ако се ови производи продају крајњим потрошачима.

10. У колону 14, предузетници који обављају трговинску и угоститељску делатност, уносе износ разлике у цени колона 8 из евиденције КЛ.

11. У колону 15, предузетници – обвезници ПДВа који обављају трговинску делатност на мало, врше комисиону продају или стављају сопствене производе у промет, уносе износ обрачунатог ПДВа из колоне 11 евиденције КЛ.

12. У колону 16 – збир износа из колона 12, 15 и 15 или збир износа из колона 13 и 15.

8

Page 9: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

13. У колоне 17 – 19 расходи у складу са законом и подзаконским прописима којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике, према врстама расхода на начин како се исказују по групама рачуна наведеним у тим колонама.

14. У колону 20 – укупни расходи, као збир износа из колона 12, 17, 18 и 19.

15. У колону 21 – податци о промету на рачуну предузетника према извору о променама и стању на рачуну код банке, с тим што се посебно исказују износи извршених уплата на рачун, а посебно износи извршених плаћања.

На крају пословне године, ради исказивања финансијског резултата, врши се сабирање података из свих колона и њихов збир се исказује у виду међузбира пре закључивања пословних година.

Двојно књиговодство

Двојно књиговодство је обавезно код свих правних лица (трговинских, услужних и производних предузећа), као и ортачких радњи. Ту је доста сложенији начин на који се воде пословне књиге. Књижњ се изводи, рачуни и зараде. У трговини се такође раде калкулације, а у производњи требовања и нормативи.

Контни оквир је основни алат двојног књиговодства. Радни налози се сви књиже кроз контни оквир, и на тај начин се прате промене у пословању фирме.

У рачуноводству, Правилником о рачуноводству, прописује се контни оквир који у себи садржи следеће класе:

Класа 0 : НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА 00 – Неуплаћени уписани капитал01 – Нематеријална улагања02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства03 – Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру класе 0 се исказују потраживања за неуплаћени уписани капитал и стална имовина.

Класа 1 : ЗАЛИХЕ 10 – Залихе материјала13 – Остатци осигураних оштећених ствари14 – Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља15 – Дати аванси

9

Page 10: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

У оквиру класе 1 се исказује стање, набавка и трошење односно продаја залиха: материјала, резервних делова, алата и инвентара који се у целини отписује приликом давања у употребу, горива и мазива, недовршене производње, недовршених услуга, готових пороизвода, роба и земљишта и других некретнина које су набављене ради даље продаје.

Класа 2 : КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 20 – Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци21 – Потраживања из специфичних послова22 – Друга потраживања23 – Краткорочни финансијски пласмани24 – Готовински еквиваленти и готовина26 – Порез на додату вредност27 – Активна временска разграничења28 – Привремени (Интерни) односи29 – Губитак изнад висине капитала

Класа 3 : КАПИТАЛ 30 – Основни и остали капитал31 – Неуплаћени уписани капитал32 – Резерве33 – Ревалоризационе резерве34 – Нераспоређени добитак35 – Губитак

Према Оквиру међународних стандарда финансијског извештавања капитал је практично дефинисан као разлика између средства и обавезе. Из овог проистиче битна одлика капитала – капитал се не процењује и не мери посебно од тога како су признате и измерене имовина и обавезе. Стога, да би капитал био приказан у правој висини, неопходно је да предузеће сачини објективан биланс који реално и поштено приказује имовину и обавезе предузећа.

Класа 4 : ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 40 – Дугорочна резервисања41 – Дугорочне обавезе42 – Краткорочне финансијске обавезе43 – Обавезе по основу штета и уговорених износа44 – Обавезе за премију и специфичне обавезе45 – Обавезе по основу зарада и накнада зарада46 – Друге обавезе из пословања47 – Обавезе за порезе и доприносе и друге краткорочне обавезе48 – Привремени (интерни) односи49 – Пасивна временска разграничења

10

Page 11: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Да би обавеза била исказана мора да задовољи три критеријума: треба да буде садашња односно мора да настане по основу неких прошлих догађаја, мора да буде измирена и да по том основу долази до одлива ресурса који садрже економске користи и на крају, неопходно је да се износ обавезе може поуздано измерити.

Класа 5 : РАСХОДИ 50 – Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе51 – Накнаде штета, уговорених износа и премија осигурања и реосигурања животних осигурања52 – Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања53 – Трошкови амортизације и резервисања54 – Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови55 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи56 – Финансијски расходи57 – Остали расходи58 – Расходи по основу обезвређења имовине59 – Губитак пословања које се обуставља и пренос расхода

У оквиру класе 5 се исказују пословни расходи, финансијски расходи, остали расходи, расходи по основу обезвређене имовине и ванредни расходи.

Класа 6 : ПРИХОДИ 60 – Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесије животних осигурања61 – Приходи од премија осигурања, саосигурања и реосигурања неживотних осигурања62 – Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесије у накнади штета неживотних осигурања63 – Приходи од укидања и смањења резервисаних неживотних осигурања64 – Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.65 – Други пословни приходи66 – Финансијски приходи67 – Остали приходи68 – Приходи од усклађивања вредности имовине69 – Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода

Приходи представљају повећање активе или смањење обавеза, насталих по основу реализованих учинака, новчаних пласмана или случајних околности пословања, а за последицу имају повећање сопственог капитала или резултата пословања. Преко прихода може да буде примљена или увећана актива тојест средства, као на пример, готовина, потраживање роба и услуга које се примењују у замену за испоручене производе и услуге.

11

Page 12: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Класа 7 : ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА 70 – Отварање главне књиге71 – Закључак рачуна успеха72 – Рачун добитка и губитка73 – Закључак рачуна стања74 – Слободна група

Класа 8 : ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 88 – Ванбилансна актива89 – Ванбилансна пасива

На рачунима ванбилансне активе, исказују се средства узета у закуп, осим средстава узетих у финансијски лизинг, преузети производи и роба и заједничко пословање, комисиона роба, роба у консигнацији, материјал примљен на обраду и дораду и тако даље. На рачунима ванбилансне пасиве се исказују обавезе по основу средстава исказаних на рачунима ванбилансне активе.

Класа 9 : СЛОБОДНА КЛАСА (Обрачун трошкова и учинака)

Закључивање пословних књига

Пословне књиге се закључују после књижења свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године, као и у случајевима статусних промена предузећа, престанка пословања, и у другим случајевима у којима је неопходно закључити пословне књиге.

Чланом 13. закона о рачуноводству и ревизији прописана је обавеза закључка дневника, рачуна главних књига и рачуна аналитичких евиденција. Привредни субјекти су дужни да их закључе, односно уместо својих клијената, то ради фирма „SAZKU“, најкасније до 28.02. пословне године.

Дневник се закључује тако што се подвуку колона дугује и потражује, израчуна њихов збир који се мора слагати и након тога се збир подвуче са две паралелне линије. Стављањем потписа одговорног лица, дневник се сматра закљученим.

Рачуни се закључују тако што се салдо упише на мању страну, уз опис „салдо за изравнање“. Након тога, колоне дугује и потражује се потписују са једном линијом и утврђује се њихов збир који се мора слагати. Након тога се но подвлачи са две паралелне линије. Стављањем потписа одговорног лица рачун се сматра закљученим (као и печат правног лица).

12

Page 13: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Израда бизнис плана за предузећа

Бизнис план је плански документ неопходан за успешно пословање савременог привредног субјекта. То је плански документ у коме су приказане перспективе привредног субјекта и какав је његов развојни потенцијал. Бизнис план треба да омогући власницима капитала да предвиде ближу будућност привредног субјекта, да обезбеде кредиторе, инвеститоре, као и све чланове управљачког тима.

Бизнис план треба да обезбеди подршку како унутар самог привредног субјекта, тако и изван њега. То је документ који на једном месту прикупља и приказује све релевантне информације које се тичу пословања привредног субјекта.

Израда бизнис плана није једноставна, захтева доста знања и времена. То није рутински посао, те га у предузећу „SAZKU“ схватају веома озбиљно и врло пажљиво се односе према процесу писања бизнис плана. Постоје поделе на краткорочни бизнис план, који се пише и планира за период од 3 године, и дугорочни бизнис план, који се саставља за период од 5 година.

Теоријски и иначе, у изради бизнис плана учествују, поред фирме која саставља бизнис план:

- Руководиоци привредног субјекта, који конципирају визију и расположиве информације и укључују их у бизнис план,

- Сарадници из маркетинга, са којима се договара маркетинг стратегија, предвиђени пласман производа и услуга,

- Сарадници из финансија, од којих се очекује да доставе многе финансијске показатеље – од биланса до трошкова за поједине области,

- Лектор и преводилац, који су ту при исправљању граматичких и штампарских грешака и евентуалног превођења бизнис плана.

При изради бизнис плана, предузеће „SAZKU“ се користи стандардном процедуром описаном у Жутој књизи за рачуноводство и подразумева:

- дефинисање идеје о предузећу и пословању уопште,- одређује се врста бизнис плана, форма и структура, које зависе од врсте посла којом

привредни субјекат намерава да се бави, будућом величином привредног субјекта, сврхом и тако даље,

- одређује се мисија и визија привредног субјекта, као и циљеви који се желе постићи и одговарајућа стратегија,

- прави се пројекција продаје и договара се маркетинг стратегија са сарадницима из маркетинга, за период од 3 до 5 година, при чему је неопходно направиди и анализу тржишта,

- прикупљају се неопходни финансијски податци на основу шаблона бизнис плана,- израђују се неопходне финансијске пројекције продаје, прихода, трошкова, и

профита за неколико година унапред као и ток новца за наредну годину,- комплетира се бизнис план,

13

Page 14: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

- на крају се бизнис план приказује његовим корисницима: руководству, инвеститорима, пословним партнерима или акционарима, у зависности од величине и облика предузећа за које се бизнис план саставља.

Финансијски извештаји

На крају пословне године се састављају финансијски извештаји који се предају у Народну банку Србије, Агенцију привредних регистара и Пореску управу.

Финансијски извештаји обухватају:- биланс стања,- биланс успеха,- извештај о новчаним токовима,- извештај о променама на капиталу,- напомене уз финансијске извештаје,- статистички анекс.

Ставом 2 члана 30. Закона, прописано је да мала правна лица и предузетник састављају само биланс стања, биланс успеха и статистички анекс.

На крају пословне године треба извршити обрачун вредности ставки биланса стања и биланса успеха. Предуслов за обављање ових послова је спровођење предзакључних радњи и књижења на дан 31.12. пословне године. Ради се у суштини о две врсте посла, у оквиру којих се обављају потребна књижења:

- међусобно усаглашавање књиговодствених евиденција,- усаглашавање књиговодственог стања са стварним стањем,- вредновањем ставки финансијских извештаја на датум биланса.

Обрачун ПДВа се ради код правних лица, као и предузетника који су за то стекли законске услове.

Обрачун зарада (зарада запослених, породиљског одсуства и боловања) је такође обавезни део бизнис активности рачуноводственог предузећа.

14

Page 15: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Закључак

Агенција за књиговодство „SAZKU“ је фирма која стиче своја пословна средства највећим делом вршењем књиговодствених услуга, али и делимично израдом бизнис планова. Извори средстава показују на који начин предузеће обезбеђује неопходна средства да би пословало, као и за друге намене. Фирма је веома перспективна, зато што поседује одговарајуће стручне кадрове, способне за извршавање веома разноврсних задатака у оквиру књиговодствене струке.

Зависно од тржишне понуде и потражње предузећа за књиговодцтвеним услугама, удео предузећа „SAZKU“ на тржишту варира. Описана је током овог рада и пословна политика предузећа у погледу цена. Предузеће својим сертификатима гарантује квалитет услуга и рок обављања истих.

Током мог практичног рада у предузећу, био сам у могућности да посматрам неке од активности којима се књиговодствене агенције баве, начином на који се баве и алатима које користе. Покушао сам да у кратким цртама опишем само један део комплексног пословања, највише се задржавајући на описивању врста књиговодства које се тамо воде и поступка којим се врши израда бизнис плана за наручиоце. Водећи се савременим начином пословања, коришћењем интернета и осталих савремених облика комуникације али не занемарујући ни усмену реч, предузеће „SAZKU“ се користи свим расположивим маркетинг стратегијама да укаже потенцијалим корисницима својих услуга да је способно и спремно да се прихвати пословних изазова.

Обратио сам такође пажњу на то да опишем структуру предузећа, локацију, кадрове, као и да уз кратку анализу слабости и јаких страна фирме, укажем на њену конкурентност и потенцијал на тржишту. Приказао сам укратко и врсту и квалитет опреме, софтвера и хардвера, неопходних за вођење књиговодствене евиденције. Опште посматрано, уочио сам и настојао да прикажем квалитете и потенцијале предузећа, али исто тако, указао и на мане, које предузеће настоји да реши како би још више повећало своју конкурентност на тржишту.

15

Page 16: Opis Poslovanja Knjigovodstvene Agencije SAZKU - Projektni - Zdravka

Литература

1. Разни аутори, Жута Књига Рачуноводства, ИПЦ, Београд 2008.

2. Привредни Саветник, Публикације, Београд, 2008.

3.Радовановић, др Радиша, Шкарић – Jовановић, др Ката, Финансијско Рачуноводство, ЦИД, Београд, 2003.

4. Стевановић, др Никола, Малинић, др Дејан, „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, Београд, 2004.

5. Кисић, др Светлана, Перовић – Јовановић, др Милева, Економика Предузећа, Београдска пословна школа, Београд, 2003.

16