Ordin Administratie

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  1/50

  ORDIN ADMINISTRATIEPUBLICA 860/2002

  Modificat(a)

  Emitent: Ministerul !e" !#uri si!r$t% me#iuluiD$menii: Me#iu in&$n'urt$r

  M%O% (2/200)

  Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupramediului si de emitere a acordului de mediu

  M.Of. nr. 52 din 30 ianuarie 2003

  ORDIN nr%860pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra

  mediului si de emitere a acordului de mediu

  In temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 1371!!5" republicata"cu modi#carile si completarile ulerioare"

  avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a $uvernului nr. 3%2002privind prevenirea" reducerea si controlul integrat al poluarii" aprobata simodi#cata prin Legea nr. &%52002"

  in ba'a prevederilor art. 1( alin. )1* din +otararea $uvernului nr. !1(2002privind stabilirea procedurii,cadru de evaluare a impactului asupra mediului sipentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acesteiproceduri"

  in ba'a +otararii $uvernului nr. 172001 privind organi'area si functionarea

  Ministerului -pelor si Protectiei Mediului" cu modi#carile ulterioare"

  ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin

  -rt. 1. , /e aproba Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si deemitere a acordului de mediu" preva'uta in anea care face parte integranta dinpre'entul ordin.

  -rt. 2. , -utoritatea publica centrala pentru protectia mediului siautoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului" prin intermediulcompartimentelor speciali'ate" aduc la indeplinire prevederile pre'entuluiordin.

  -rt. 3. , -utoritatea publica centrala pentru protectia mediului" prinirectia management si resurse umane" cu spriinul directiilor de specialitate"asigura instruirea personalului din cadrul autoritatilor publice teritorialepentru protectia mediului in scopul aplicarii prevederilor pre'entului ordin.

  -rt. %. , La data intrarii in vigoare a pre'entului ordin se abroga oriceprevedere contrara din cuprinsul Ordinului ministrului apelor" padurilor siprotectiei mediului nr. 1251!!& pentru aprobarea Procedurii de reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconurator.

  -rt. 5. , Pre'entul ordin va # publicat in Monitorul O#cial al omaniei"Partea I.

  Ministrul apelor si protectiei mediului"

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  2/50

  Petru Li#ciu

  4ucuresti" 2& septembrie 2002.r. (&0.

  -6-

  PROCEDURAde evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a

  acordului de mediu

  8-PI9OL:L IPrevederi generale

  /689I:6- 18adrul legal al procedurii

  -rt. 1. , Obiectul pre'entei proceduri il constituie reglementareaconditiilor de solicitare si de obtinere a acordurilor de mediu pentruproiectele cu impact semni#cativ asupra mediului inconurator.

  -rt. 2. , )1* Procedura de emitere a acordurilor de mediu este condusa deautoritatile publice pentru protectia mediului" in conformitate cu prevederilecap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 1371!!5" republicata" cumodi#carile si completarile ulterioare.

  )2* 8onditiile si procedura de autori'are de mediu trebuie sa asigure oabordare integrata e#cient prin informarea si participarea tuturorautoritatilor implicate. In acest scop autoritatile implicate sunt informate siconsultate in cadrul unui colectiv de anali'a te;nica" conform prevederilorpre'entei proceduri.

  )3* 8olectivul de anali'a te;nica include obligatoriu repre'entanti aiadministratiei publice locale" inspectoratului de sanatate publica"inspectoratului teritorial de protectie a muncii" -dministratiei ationale

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  3/50

  pentru protectia mediului pe ra'a careia se a=a amplasamentul" dupa ca'" saparticipe sau sa preia re'olvarea anumitor etape din procedura.

  -rt. 5. , )1* /olicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiectede investitii noi si modi#carea substantiala a celor eistente" inclusivpentru proiectele de de'afectare" aferente activitatilor cu impact semni#cativasupra mediului" stabilite prin +otararea $uvernului nr. !1(2002 privind

  procedura,cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarealistei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri si prinOrdonanta de urgenta a $uvernului nr. 3%2002" aprobata si modi#cata prinLegea nr. &%52002.

  )2* Pentru proiectele de activitati care se supun evaluarii impactului asupramediului autoritatile publice pentru protectia mediului emit" dupa ca'" acordde mediu sau acord integrat de mediu.

  )3* Pentru proiectele de investitii aferente activitatilor care nu suntsupuse evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice pentruprotectia mediului aplica proceduri simpli#cate de avi'are de mediu in vedereaobtinerii acordului unic.

  )%* Pentru proiectele mentionate la alin. )3* se emite doar autori'atie demediu" cu eceptia activitatilor de import,eport a=ate sub incidenta unorconventii internationale la care omania este parte" preci'ate ca atare inprocedurile speci#ce.

  -rt. &. , )1* 9aele incasate de autoritatile publice pentru protectiamediului pentru emiterea acordurilor de mediu sunt cele mentionate la art. %alin. )%* din +otararea $uvernului nr. !1(2002 si se ac;ita la 9re'oreriastatului in contul >ondului pentru mediu.

  )2* 8uantumul tarifelor se stabileste prin pre'enta procedura" conform aneeinr. ?" si se actuali'ea'a anual prin ordin al conducatorului autoritatiipublice centrale pentru protectia mediului. 9arifele se ac;ita la sediulautoritatii publice pentru protectia mediului emitente. In situatiilementionate la art. % alin. )2* tarifele se incasea'a de autoritatea publicapentru protectia mediului implicata" pe #ecare fa'a de procedura.

  )3* 9arifele de autori'are se ac;ita in avans" integral sau pe etape deprocedura" atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentruproiectele supuse etapei de incadrare tarifele corespun'atoare etapelor dede#nire a domeniului sau de anali'a a calitatii raportului la studiul deevaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea pro,iectului. La solicitarea titularului autoritatile publice competente pentruprotectia mediului pot acorda consultatii de specialitate" contra platiitarifului aferent. 9aa pentru emiterea acordului de mediu se ac;ita inainte deeliberarea acestuia" dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare aproiectului.

  /689I:6- a 3,a8lasi#carea dupa impactul asupra mediului

  -rt. 7. , )1* -ctivitatile sisau instalatiile cu impact asupra mediului"

  precum si proiectele de investitii noi sau modi#carea celor eistente"inclusiv pentru proiecte de de'afectare" aferente unor astfel de activitatisisau instalatii" sunt incadrate dupa impactul acestora asupra mediului" dupacum urmea'a

  a* activitati cu impact nesemni#cativ , sunt avute in vedere activitatire'identiale" din gospodarii individuale sau dependinte ale acestora" destinateeclusiv satisfacerii necesitatilor locuintei sisau gospodariei proprii sicare nu sunt amplasate in 'one cu regim special de protectie" precum si aceleactivitati pentru care" conform prevederilor legale in vigoare privind

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  4/50

  autori'area prin 4iroul unic" nu se emit autori'atii de mediu. Pentru acest tipde activitati" inclusiv proiecte de investitii noi si modi#carea celoreistente aferente acestora" nu se emite acord de mediu@

  b* activitati cu impact redus asupra mediului , sunt considerate cu impactredus asupra mediului activitatile mentionate in anea nr. I.2 si pentru carein urma parcurgerii etapei de incadrare s,a stabilit ca nu se supun procedurii

  de evaluare a impactului asupra mediului" precum si alte activitati supuseprevederilor legale in vigoare privind autori'area prin 4iroul unic" care nusunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru acesteactivitati se emit doar autori'atii de mediu" iar proiectele aferente acestoractivitati" care vi'ea'a investitii noi sau modi#carea celor eistente"inclusiv prin de'afectarea acestora" sunt supuse unei proceduri simpli#cate deavi'are de mediu pentru obtinerea acordului unic@

  c* activitati sisau instalatii cu impact semni#cativ asupra mediului , suntconsiderate cu impact semni#cativ asupra mediului activitatile astfelmentionate in anea nr. I.1" precum si cele mentionate in anea nr. I.2" carein urma parcurgerii etapei de incadrare se supun procedurii de evaluare aimpactului asupra mediului. Pentru proiectele de investitii noi sau modi#careasubstantiala a celor eistente" inclusiv pentru proiectele de de'afectare"aferente acestor activitati" se emit acorduri de mediu sau" dupa ca'" acorduriintegrate de mediu. ocumentatia depusa pentru obtinerea acordului de mediu vasta la ba'a emiterii autori'atieiautori'atiei integrate de mediu"inainte de punerea in functiune a obiectivului.

  )2* -nea nr. I.1 contine lista proiectelor de activitati sisau instalatiisupuse obligatoriu evaluarii impactului asupra mediului" re'ultata dincoroborarea aneei nr. 1 la +otararea $uvernului nr. !1(2002 cu anea nr. 1 laOrdonanta de urgenta a $uvernului nr. 3%2002" aprobata si modi#cata prinLegea nr. &%52002" si cu anea nr. I la 8onventia privind evaluarea impactuluiasupra mediului in contet transfrontiera" adoptata la 6spoo la 25 februarie1!!1" rati#cata prin Legea nr. 222001.

  )3* -nea nr. I.2 contine lista proiectelor de activitati supuse etapei deincadrare in vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupramediului" re'ultata din anea nr. 2 la +otararea $uvernului nr. !1(2002" dincare au fost ecluse activitatile si instalatiile mentionate in anea nr. 1 laOrdonanta de urgenta a $uvernului nr. 3%2002" aprobata si modi#cata prin Legeanr. &%52002" si in anea nr. I la conventia rati#cata prin Legea nr. 222001.

  -rt. (. , Prevederile art. 7 si ! se a#sea'a la loc vi'ibil la sediulautoritatii publice pentru protectia mediului. Personalul competent poateacorda" la cererea titularului de proiect si contra platii tarifului pentruaceasta etapa de procedura" consultatii pentru incadrarea si completarea corectaa solicitarii.

  /689I:6- a %,aepunerea solicitarii si evaluarea initiala a acesteia

  -rt. !. , )1* 9oate solicitarile de acorduri de mediu" insotite de #sa

  te;nica privind conditiile de protectie a mediului )anea la certi#catul deurbanism" conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autori'arealucrarilor de constructii*" necesara pentru obtinerea acordului unic" sedepun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe ra'a careia se a=aamplasamentul ales al proiectului.

  )2* /olicitarile de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efectsemni#cativ asupra mediului altui stat" depuse la autoritati publiceteritoriale pentru protectia mediului" sunt aduse de acestea" in termen de 10'ile de la primire" la cunostinta autoritatii publice centrale pentru protectia

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  5/50

  mediului" care indruma si coordonea'a procedura de emitere a acordului de mediupentru aceste proiecte. -ceasta prevedere se aplica

  a* obligatoriu tuturor proiectelor preva'ute in anea nr. I.1" cu speci#carea

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  6/50

  autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 120 de 'ilede la intrarea in vigoare a pre'entei proceduri.

  )3* 9ransmiterea catre solicitant a #sei te;nice pe care s,a aplicat stampilatip - se face in termen de 5 'ile de la primirea solicitarii.

  -rt. 12. , )1* 8ererea insotita de #sa te;nica preva'uta la art. 10"completata cu datele de identi#care a amplasamentului si activitatilor

  aferente" va # pre'entata de catre solicitant repre'entantului autoritatiipublice competente pentru protectia mediului" care va completa pe cererea* incadrarea obiectivului in functie de impactul asupra mediului conform

  prevederilor art. 7@b* tipul de procedura si" dupa ca'" etapele procedurale speci#ce@c* documente necesare autori'arii" dupa ca'.)2* Pe ba'a incadrarii activitatii" mentionata la alin. )1* lit. a*" titularul

  ac;ita la sediul autoritatii publice competente pentru protectia mediuluicontravaloarea tarifului corespun'ator si depune urmatoarele documente" dupaca'

  a* memoriu de pre'entare a proiectului" continand descrierea acestuia siinformatii din care sa re'ulte date privind impactul asupra mediului" conformmodelului pre'entat in anea nr. II.2@

  b* documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere sisau in#sa te;nica@

  c* dovada de plata a tarifului.)3* epre'entantul autoritatii publice pentru protectia mediului veri#ca daca

  au fost depuse toate documentele preva'ute la alin. )2* si daca proiectul estecorect incadrat in categoria activitatilor cu impact redus sau semni#cativasupra mediului.

  )%* u se primesc solicitari care nu contin aneate toate documentelespeci#cate la alin. )2*.

  8-PI9OL:L II

  /689I:6- 16tapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare

  a impactului asupra mediului

  -rt. 13. , In termen de 20 de 'ile de la primirea solicitarii pentru proiecteaferente activitatilor cu impact redus sau semni#cativ asupra mediului"autoritatea publica pentru protectia mediului va reali'a urmatoarele etape dinprocedura

  a* veri#ca daca proiectul este preva'ut in anea nr. I.1 sau I.2 si po'itiaacestuia fata de ariile din reteaua ecologica -9:- 2000 si stabileste" infunctie de aceasta" urmatoarea etapa de parcurs a procedurii" astfel

  , pentru proiectele preva'ute in anea nr. I.1 sau situate in una din ariileretelei ecologice -9:- 2000" care sunt obligatoriu supuse evaluarii impactuluiasupra mediului" stabileste trecerea la etapa de de#nire a domeniuluievaluarii@

  , pentru proiectele preva'ute in anea nr. I.2 stabileste trecerea la etapa deincadrare a proiectului" conform prevederilor art. 1%@

  , pentru alte proiecte care nu sunt incluse in aceste anee" dar despre careautoritatile publice competente pentru protectia mediului considera ca au unpotential impact asupra mediului prin natura" dimensiunea si locali'area lor"stabileste incadrarea acestora in categoria activitatilor cu impact redusasupra mediului si parcurgerea procedurii simpli#cate de avi'are in vedereaemiterii acordului unic@

  b* evaluea'a solicitarea si veri#ca amplasamentul@ re'ultatul evaluarii si al

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  7/50

  veri#carii amplasamentului se consemnea'a intr,un proces,verbal conformmodelului pre'entat in anea nr. II.3.

  Pentru proiectele aferente activitatilor preva'ute in aneele nr. I.1 si I.2procesul,verbal va contine aneata Lista de control completata conform $;iduluimetodologic privind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare aimpactului asupra mediului" aprobat prin Ordinul ministrului apelor si pro,

  tectiei mediului nr. (&32002 privind aprobarea g;idurilor metodologiceaplicabile procedurii,cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Inprocesul,verbal se vor mentiona si eventuale solicitari privind depunerea unordocumente sau informatii suplimentare@

  c* intocmeste anuntul public conform modelului pre'entat in anea nr. II.%pentru toate proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului@

  d* comunica in scris solicitantului deci'ia privind continuarea procedurii cuuna dintre variantele descrise la lit. a*@ necesitatea furni'arii" dupa ca'" aunor informatii suplimentare" precum si anuntul public intocmit in vedereapublicarii in mass,media de catre acesta.

  -rt. 1%. , )1* 9oate proiectele preva'ute in anea nr. I.2 se supun" in termende 15 'ile de la primirea solicitarii sau" dupa ca'" a informatiilorsuplimentare cerute de la bene#ciar" etapei de incadrare a proiectului pentru ase stabili daca este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.In acest scop autoritatile publice competente pentru protectia mediului

  a* anali'ea'a informatiile si" dupa ca'" documentele cerute suplimentar siprimite de la titular@

  b* convoaca colectivul de anali'a te;nica constituit conform prevederilor art.% alin. )3* din +otararea $uvernului nr. !1(2002 si comunica solicitantuluidata stabilita pentru pre'entarea proiectului in colectivul de anali'a te;nica@

  c* pre'inta colectivului de anali'a te;nica proiectul si propunerea privindparcurgerea etapei de incadrare@

  d* redactea'a si transmit titularului de proiect" in termen de 5 'ile de lasedinta" eci'ia 8olectivului de anali'a te;nica privind etapa de incadrare"intocmita pe ba'a observatiilor si comentariilor primite de la celelalteautoritati publice repre'entate" in acesta sau" dupa ca'" punctul de vedere alacestora.

  )2* 9oate proiectele pentru care in etapa de incadrare a fost stabilitanecesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului se supun incontinuare etapei de de#nire a domeniului" conform prevederilor pre'enteiproceduri.

  )3* 9oate proiectele pentru care s,a stabilit in etapa de incadrare ca nu estenecesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului se supun proceduriisimpli#cate" cu plata tarifului corespun'ator evaluarii solicitarii si a celuiaferent etapei de incadrare.

  )%* Parcurgerea etapei de incadrare se face de autoritatile publice competentepentru protectia mediului conform indicatiilor continute in $;idul metodologicprivind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactuluiasupra mediului" aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediuluinr. (&32002.

  -rt. 15. , Pentru stabilirea necesitatii evaluarii impactului asupra mediuluiautoritatile publice competente pentru protectia mediului aplica prevederileart. & alin. )3*,)&* din +otararea $uvernului nr. !1(2002.

  -rt. 1&. , )1* 9itularul proiectului informea'a publicul asupra deci'ieiprivind etapa de incadrare a proiectului" in termen de 10 'ile de la primireaacesteia" conform prevederilor cap. III.

  )2* In termen de 10 'ile de la publicarea deci'iei privind etapa de incadrare"publicul are dreptul sa pre'inte autoritatii publice competente pentru protectiamediului propuneri usti#cate pentru a reconsidera deci'ia luata ca urmare a

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  8/50

  parcurgerii etapei de incadrare.-rt. 17. , )1* In termen de 5 'ile de la primirea deci'iei privind etapa de

  incadrare" titularul proiectului are dreptul sa pre'inte autoritatii publicecompetente pentru protectia mediului o contestatie a deci'iei respective.

  )2* In termen de 20 de 'ile de la primirea cererii usti#cate din parteatitularului si tinand seama de observatiile publicului la deci'ia privind etapa

  de incadrare autoritatea publica competenta pentru protectia mediului invitaautoritatile implicate in colectivul de anali'a te;nica sa participe laadoptarea deci'iei #nale a etapei de incadrare.

  )3* aca deci'ia #nala a etapei de incadrare nu concorda cu deci'iaanterioara" titularul proiectului informea'a publicul conform prevederilor cap.III.

  /689I:6- a 2,aProcedura simpli#cata de avi'are

  -rt. 1(. , )1* In termen de 5 'ile de la incadrarea solicitarii in cadrulproiectelor aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului sau pentruproiectele mentionate la art. 1% alin. )3* pentru care s,a decis ca nu estenecesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului" autoritatea publicacompetenta pentru protectia mediului comunica deci'ia privind

  , parcurgerea procedurii simpli#cate de avi'are prin aplicarea stampilei tip4 ,

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  9/50

  mass,media a anuntului preva'ut la art. 13 lit. c*.-rt. 23. , )1* In termen de 10 'ile de la comunicarea deci'iei #nale privind

  etapa de incadrare a proiectului sau" dupa ca'" de la primirea informatiilor sidocumentelor solicitate suplimentar" autoritatea publica pentru protectiamediului derulea'a etapa de de#nire a domeniului de evaluare" dupa cum urmea'a a* anali'ea'a" dupa ca'" informatiile si documentele cerute suplimentar si

  primite de la titularul proiectului@ de#nitivea'a Lista de control aneata laprocesul,verbal de veri#care a amplasamentului" preva'uta la art. 13 lit. b*@b* convoaca colectivul de anali'a te;nica si comunica solicitantului data

  stabilita pentru pre'entarea proiectului in colectivul de anali'a te;nica@c* pre'inta colectivului de anali'a te;nica proiectul si propunerea privind

  continuarea procedurii" cu parcurgerea etapei de de#nire a domeniului@d* completea'a" pe ba'a observatiilor si comentariilor primite de la celelalte

  autoritati publice" indrumarulLista de control cu probleme speci#ce pentruefectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului si lista actelorde reglementare emise de alte autoritati" necesare eliberarii acorduluide mediu" potrivit legii.

  )2* Pentru proiectele mentionate la art. 1% alin. )2* etapa de de#nire adomeniului si cea de stabilire a incadrarii proiectului in procedura de evaluarea impactului asupra mediului pot avea loc in aceeasi sedinta a 8olectivului deanali'a te;nica.

  )3* Parcurgerea etapei de de#nire a domeniului evaluarii se face de catreautoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilorpreva'ute in $;idul metodologic privind etapa de de#nire a domeniului evaluariisi de reali'are a raportului la studiul de evaluare" aprobat prin Ordinulministrului apelor si protectiei mediului nr. (&32002.

  -rt. 2%. , )1* 8ontinutul indrumaruluiListei de control trebuie sa re=ecteaspectele relevante pentru protectia mediului" identi#cate in raport cu aneanr. % la +otararea $uvernului nr. !1(2002@ si continutul indrumaruluiListei decontrol va # intocmit conform modelului si instructiunilor preva'ute in$;idul metodologic privind etapa de de#nire a domeniului evaluarii si dereali'are a raportului la studiul de evaluare" aprobat prin Ordinul ministruluiapelor si protectiei mediului nr. (&32002.

  )2* Pentru proiectele de activitati sisau instalatii pentru care se emiteacord integrat de mediu conform aneei nr. I.1" indrumarul va speci#ca sinecesitatea aplicarii cerintelor speci#ce autori'arii integrate de mediu"inclusiv cele referitoare la stabilirea limitelor de poluanti in emisii inraport cu aplicarea celor mai bune te;nici disponibile.

  )3* Pentru proiectele de instalatiidepo'ite care implica substantelepericuloase si cantitatile preva'ute in anea nr. 2 din prevederile legaleprivind controlul activitatilor care pre'inta pericole de accidente maore incare sunt implicate substante periculoase )/6?6/O II* se va speci#canecesitatea elaborarii si pre'entarii rapoartelor de securitate in eploatarepentru prevenirea riscurilor de accidente maore )rapoarte de securitate*.

  -rt. 25. , In termen de 3 'ile de la data efectuarii etapei de de#nire adomeniului in cadrul colectivului de anali'a te;nica" autoritatea publica

  competenta pentru protectia mediului transmite titularului de proiect indrumarulmentionat la art. 23 alin. )1* lit. d* si la art. 2% alin. )1* si )2*" dupa ca'. -rt. 2&. , )1* Pe ba'a indrumarului primit titularul de proiect reali'ea'a"printr,o persoana uridica sau #'ica independenta de titularul proiectului siatestata potrivit legii" studiul de evaluare a impactului asupra mediului"#nali'at printr,un raport care se inaintea'a autoritatii publice competentepentru protectia mediului. 8ontinutul,cadru al raportului la studiul deevaluare a impactului asupra mediului este cel recomandat in $;idul metodologicprivind etapa de de#nire a domeniului evaluarii si de reali'are a raportului la

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  10/50

  studiul de evaluare" aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectieimediului nr. (&32002.

  )2* Pentru proiectele de instalatiidepo'ite care implica substantepericuloase" titularul proiectului inaintea'a autoritatii publice competentepentru protectia mediului si raportul de securitate intocmit conform cerintelorlegale /6?6/O II.

  /689I:6- a %,a6tapa de anali'a a calitatii raportului la studiul de evaluare

  a impactului asupra mediului

  -rt. 27. , )1* In termen de 5 'ile de la primirea raportului privind studiulde evaluare a impactului asupra mediului si" dupa ca'" a raportului desecuritate autoritatile publice pentru protectia mediului stabilesc" de comunacord cu titularul proiectului" oportunitatile de participare a publicului laluarea deci'iilor legate de proiect" pe care le anunta prin mass,media" pec;eltuiala titularului.

  )2* /ub indrumarea autoritatii publice competente titularul de proiectorgani'ea'a de'baterea publica in cadrul careia pre'inta raportul la studiul deevaluare a impactului asupra mediului" conform prevederilor art. 3!,%%.

  -rt. 2(. , In ba'a re'ultatelor de'baterii publicea* titularul proiectului pregateste o evaluare a observatiilor motivate ale

  publicului" continand solutii de re'olvare a problemelor semnalate" conformmodelului pre'entat in anea nr. I?.2" pe care o inaintea'a autoritatii publicecompetente pentru protectia mediului@

  b* propunerile bine motivate ale publicului" cuprinse in evaluareatitularului" sunt pre'entate de catre autoritatea publica competenta pentruprotectia mediului" impreuna cu raportul studiului de evaluare a impactuluiasupra mediului" colectivului de anali'a te;nica in etapa de anali'a a calitatiiraportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

  -rt. 2!. , )1* In termen de 10 'ile de la primirea de la titularul proiectuluia evaluarii propunerilor publicului" autoritatea publica competenta pentruprotectia mediului

  a* anali'ea'a raportul studiului de evaluare a impactului" informatiile sidocumentele primite de la titular" inclusiv raportul de securitate" dupa ca'@

  b* convoaca colectivul de anali'a te;nica@c* pre'inta colectivului de anali'a te;nica conclu'iile privind raportul la

  studiul de evaluare a impactului asupra mediului" raportul de securitate )dupaca'*" evaluarea observatiilor publicului si propunerea privind continuareaprocedurii.

  )2* -utoritatile implicate in colectivul de anali'a te;nica anali'ea'a incadrul sedintei comune raportul la studiul de evaluare a impactului asupramediului si evaluarea observatiilor publicului. -utoritatile publice competentepentru protectia mediului invita titularul sau imputernicitul acestuia saparticipe la sedinta colectivului de anali'a te;nica.

  )3* Parcurgerea etapei de anali'a a calitatii raportului se face de catre

  autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilorpreva'ute in $;idul metodologic privind etapa de anali'a a calitatii raportuluila studiul de evaluare a impactului asupra mediului" aprobat prin Ordinul minis,trului apelor si protectiei mediului nr. (&32002.

  )%* -utoritatile publice participante in colectivul de anali'a te;nica audreptul sa ceara titularului de proiect" in mod usti#cat" sa modi#ce sau sacorecte'e raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.aportul" cu modi#carile si corectarile necesare" se inaintea'a pentru o nouaanali'a in colectivul de anali'a te;nica.

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  11/50

  )5* 8a urmare a eaminarii raportului #nal la studiul de evaluare aimpactului asupra mediului" a conclu'iilor autoritatilor implicate inautori'area acestei lucrari" precum si a anali'ei substantiale a observatiilormotivate ale publicului" autoritatea publica competenta pentru protectiamediului consemnea'a opiniile colectivului de anali'a te;nica privind reali,'area proiectului anali'at pe amplasamentul respectiv si stabileste" prin

  consultarea colectivului de anali'a te;nica" emiterea sau respingerea motivata aacordului de mediuacordului integrat de mediu.-rt. 30. , )1* aca deci'ia privind reali'area proiectului nu s,a conclu'ionat

  in timpul sedintei colectivului de anali'a te;nica intrunit in acest scop"autoritatile participante la sedinta respectiva transmit in scris autoritatiipublice competente pentru protectia mediului punctul de vedere privind etapade anali'a a calitatii raportului la studiul de evaluare asupra mediului intermen de 5 'ile de la data sedintei de anali'a.

  )2* eprimirea in termenul speci#cat la alin. )1* a punctului de vedere alautoritatilor publice implicate in colectivul de anali'a te;nica ec;ivalea'a culipsa unor obiectii legate de reali'area proiectului.

  )3* In ca'ul in care conclu'iile autoritatilor implicate in colectivul deanali'a te;nica privind posibilitatea desfasurarii proiectului sunt discordante"autoritatea publica competenta pentru protectia mediului" inainte de emitereadeci'iei #nale" invita partile interesate la o sedinta de reconsiderare aopiniei lor.

  -rt. 31. , )1* In termen de 3 'ile de la de#nitivarea deci'iei colectivuluide anali'a te;nica" autoritatea publica pentru protectia mediului transmitetitularului" dupa ca'" deci'ia de emitere sau respingere a acordului demediuacordului integrat de mediu si continutul anuntului public spre publicarein mass,media.

  )2* In termen de 15 'ile de la publicarea anuntului de emitere a unui acord demediu si in lipsa unor observatii din partea publicului" care sa necesiteinformatii noi sau continuarea investigatiilor" autoritatea publica pentruprotectia mediului emite acordul de mediuacordul integrat de mediu.

  )3* In toate situatiile in care observatiile primite din partea publiculuiusti#ca aprofundarea evaluarii si solicitarea de noi informatii sauinvestigatii suplimentare" autoritatea publica pentru protectia mediului decidereluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii" cu platatarifelor aferente etapelor corespun'atoare reevaluarii.

  -rt. 32. , )1* 9itularii proiectelor care nu indeplinesc conditiile pentruemiterea acordurilor de mediu vor # instiintati in scris" in acelasi intervalde 3 'ile de la de#nitivarea deci'iei colectivului de anali'a te;nica" despreneconformitatile constatate sisau actele normative ale caror prevederi nu suntrespectate.

  )2* 9itularii proiectelor carora li s,au respins cererile de acord de mediupot solicita reluarea procedurii in termen de maimum !0 de 'ile de la datarespingerii" cu plata tarifelor corespun'atoare etapelor de procedura care vor# reluate. erespectarea termenului de !0 de 'ile conduce la reluareaprocedurii de emitere a acordului de mediu" cu plata integrala a tarifului si a

  taelor aferente.)3* 9itularul poate contesta deci'ia de respingere a acordului de mediu"

  potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 2!1!!0" cu modi#carileulterioare.

  -rt. 33. , )1* Modelul si continutul minim al acordului de mediu suntpre'entate in anea nr. III.

  )2* -cordul integrat de mediu se emite luandu,se in considerare prevederilementionate la art. 2% alin. )2* si stabileste limitele de emisii preva'ute inota III din modelul de acord de mediu pre'entat in anea nr. III.

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  12/50

  )3* Pentru proiectele de investitii care urmea'a a # #nantate din fonduricomunitare )I/P-" /-P- etc.* parametrii instalatiilor si conditiile defunctionare stabilite prin acordul de mediu vor avea in vedere conditiile deemisieevacuare de poluanti stabilite prin legislatia :niunii 6uropene" conformnotelor II si III din modelul de acord de mediu pre'entat in anea nr. III. /epastrea'a limitele nationale in situatiile in care acestea sunt mai restrictive

  decat cele stabilite de legislatia :niunii 6uropene.-rt. 3%. , -cordul integrat de mediu va include toate masurile necesare caresa garante'e ca instalatia indeplineste toate conditiile preva'ute de Ordonantade urgenta a $uvernului nr. 3%2002" aprobata si modi#cata prin Legeanr. &%52002" cel putin

  a* masurile ce se impun pentru protectia aerului" apei si solului@b* valorile,limita de emisie" in special pentru poluantii care #gurea'a in

  anea nr. 3 la ordonanta de urgenta mentionata mai sus@c* dispo'itii privind reducerea poluarii la distanta lunga sau transfrontiera"

  dupa ca'@d* masuri adecvate pentru supraveg;erea emisiilor" inclusiv obligativitatea de

  a raporta autoritatii publice competente pentru protectia mediului datele desupraveg;ere@

  e* gestionarea deseurilor@f* regimul de functionare in diferite situatii@g* masuri speciale cu scopul de a preveni sisau de a reduce poluarea" atunci

  cand autoritatile publice competente pentru protectia mediului le consideranecesare.

  8-PI9OL:L IIIInformarea si participarea publicului la procedura

  de evaluare a impactului asupra mediului

  -rt. 35. , )1* Informarea prin anunturi in mass,media si participareapublicului la procesul de evaluare a impactului asupra mediului in cadrulprocedurii de emitere a acordului de mediu sunt suportate de titularulproiectului.

  )2* -utoritatea publica pentru protectia mediului incuraea'a titularul deactivitate in identi#carea publicului interesat si angaarea unui dialog directcu publicul interesat in vederea pre'entarii obiectivelor proiectului" pe totparcursul procedurii si c;iar inainte de initierea acesteia.

  )3* -utoritatea publica pentru protectia mediului pune la dispo'itiepublicului" la cerere" documentele relevante pentru proiectul considerat" alteledecat cele furni'ate de titularul proiectului" dupa ca'.

  -rt. 3&. , 9itularul proiectului informea'a publicul asupra urmatoareloretape

  a* depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect@b* deci'ia etapei de incadrare a proiectului@c* de'baterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra

  mediului@

  d* deci'ia etapei de anali'a a calitatii raportului la studiul de evaluare aimpactului asupra mediului.

  -rt. 37. , )1* La pre'entarea deci'iei privind etapa de incadrare aproiectului titularul proiectului informea'a publicul" in locurile de adunarepublice )consiliul municipal*" in presa nationala sau locala" la radio sau latelevi'iune" daca este posibil" despre

  a* numele titularului@b* pre'entarea proiectului si a amplasamentului@c* locul si programul de consultare a informatiei referitoare la proiect@

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  13/50

  d* adresa autoritatii publice pentru protectia mediului la care se transmitpropunerile usti#cate ale publicului privind procesul de evaluare a impactuluiasupra mediului pentru proiectul respectiv.

  )2* Informarea publicului cu datele mentionate la alin. )1* se face in termende 10 'ile de la primirea deci'iei etapei de incadrare pentru orice proiect carese incadrea'a in aceasta etapa.

  )3* Publicul are dreptul sa pre'inte autoritatii publice competente pentruprotectia mediului propunerea de a reconsidera deci'ia referitoare la etapa deincadrare in termen de 10 'ile de la publicarea ei.

  -rt. 3(. , )1* In termen de 5 'ile de la primirea propunerilor bineusti#cate de a reconsidera deci'ia etapei de incadrare" autoritatea publicacompetenta pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice implicatein colectivul de anali'a te;nica pregatesc deci'ia #nala a etapei de incadrare"luand in considerare propunerile publicului.

  )2* aca aceasta deci'ie #nala intra in con=ict cu deci'ia initiala"titularul proiectului informea'a publicul in conformitate cu prevederile art. 17alin. )3*.

  )3* aca deci'ia #nala nu contra'ice deci'ia anterioara" autoritatea publicacompetenta pentru protectia mediului" in termen de 5 'ile de la primireapropunerilor motivate de a reconsidera deci'ia etapei de incadrare" emite unraspuns in scris prin care motivea'a deci'ia #nala si pe care il transmitepersoanelor din public care au contestat deci'ia.

  -rt. 3!. , upa efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si reali'arearaportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului" titularulproiectului" folosind metodele de informare mentionate mai sus" aduce lacunostinta publicului" cu cel putin 10 'ile inainte de data preva'uta pentrusedinta de de'batere publica" urmatoarele informatii

  a* locul si data de'baterii publice@b* locul si data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul

  de evaluare a impactului asupra mediului@c* adresa autoritatii publice pentru protectia mediului la care se transmit

  propunerile usti#cate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare aimpactului asupra mediului.

  -rt. %0. , )1* Publicul poate inainta propuneri usti#cate privind evaluareaimpactului asupra mediului pana la data la care are loc de'baterea publica araportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului" si nu mai tar'iude aceasta data.

  )2* La inaintarea propunerilor usti#cate privind evaluarea impactului asupramediului membrii publicului sunt obligati sa,si declare numele" prenumele"adresa si data" pe care autoritatea publica competenta pentru protectia mediuluile consemnea'a intr,un formular conform celui pre'entat in anea nr. I?.1.

  -rt. %1. , /edinta de de'batere publica are loc in pre'enta repre'entantilorautoritatii publice competente pentru protectia mediului" in modul cel maiconvenabil pentru public" pe teritoriul unde urmea'a sa se implemente'eproiectul si in afara orelor de program.

  -rt. %2. , Inaintea sedintei de de'batere publica titularul proiectului si

  autoritatea publica competenta pentru protectia mediului desemnea'a unpresedinte si un secretar care inregistrea'a participantii. Parerileparticipantilor se consemnea'a intr,un proces,verbalminuta. Procesul,verbalminuta ala sedintei se semnea'a de presedinte" secretar si" la cerereapublicului" de unul sau de mai multi repre'entanti ai acestuia.

  -rt. %3. , aca in interval de !0 de minute de la ora anuntata pentruinceperea sedintei nu se pre'inta nici un repre'entant al publicului" se poatea#rma ca nu eista public interesat de proiectul respectiv" a#rmatieconsemnata in procesul,verbal semnat de presedinte si de secretar.

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  14/50

  -rt. %%. , )1* In timpul sedintei de de'batere publica titularul proiectuluia* descrie proiectul propus si evaluarea facuta in studiul de impact asupra

  mediului" raspunde intrebarilor publicului" raspunde argumentat la propunerileusti#cate ale publicului pe care le,a primit in forma scrisa inaintearespectivei sedinte de audiere@

  b* inregistrea'a propunerile bine usti#cate ale publicului" eprimate in

  cadrul acestei sedinte" pe acelasi formular pe care a consemnat si propunerilebine usti#cate primite inainte de data de'baterii publice.)2* In ba'a re'ultatelor de'baterii publice titularul proiectului pregateste o

  evaluare a propunerilor motivate ale publicului" continand solutii de re'olvarea problemelor semnalate" pe care o inaintea'a autoritatii publice competentepentru protectia mediului" conform formularului pre'entat in anea nr. I?.2.

  )3* epre'entantiirepre'entantul autoritatii publice competente pentruprotectia mediului indruma titularul in activitatea de evaluare a propunerilorbine usti#cate ale publicului.

  -rt. %5. , upa eaminarea raportului la studiul de evaluare a impactuluiasupra mediului" a conclu'iilor partilor implicate in evaluare" aposibilitatilor de a pune in aplicare proiectul si a evaluarii motivate apropunerilor publicului" autoritatea publica competenta pentru protectiamediului ia deci'ia privind emiterea acordului de mediuacordului integrat demediu sau respingerea motivata a proiectului pe amplasamentul respectiv.

  -rt. %&. , )1* In termen de 3 'ile de la luarea deci'iei #nale autoritateapublica competenta pentru protectia mediului anunta in pagina proprie deInternet sau prin a#sa la sediul propriu urmatoarele

  a* continutul deci'iei luate si toate conditiile aneate la aceasta@b* motivele care au stat la ba'a luarii deci'iei@c* informatii privind masurile principale de evitare" de reducere si" daca

  este posibil" de indepartare a impactului negativ asupa mediului@d* data pana la care se primesc observatiile publicului.)2* Observatiile publicului se primesc in termen de 10 'ile de la anuntul

  public al deci'iei #nale si fundamentea'a emiterea acordului de mediu.)3* -cordul de mediu este pus la dispo'itia publicului la cerere.-rt. %7. , In termen de doua 'ile de la primirea deci'iei #nale referitoare

  la proiect titularul proiectului anunta deci'ia primita folosind metodele deinformare mentionate in pre'entul capitol.

  8-PI9OL:L I??alabilitatea acorduluiacordului integrat de mediu

  evi'uirea" suspendarea si anularea acordurilor de mediu

  -rt. %(. , -utoritatea publica competenta pentru protectia mediului emite"revi'uieste si actuali'ea'a" dupa ca'" acordul de mediu.

  -rt. %!. , )1* -cordul de mediu se emite numai daca proiectul prevedeeliminarea consecintelor negative asupra mediului" in raport cu prevederileaplicabile din normele te;nice si reglementarile in vigoare.

  )2* -cordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a

  proiectului" dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentrucare a fost eliberat nu incep in maimum 2 ani de la data emiterii. Pe durataeecutiei lucrarilor autoritatile publice competente pentru protectiamediului controlea'a respectarea conditiilor impuse prin acordul de mediu.

  -rt. 50. , )1* -cordul de mediu se revi'uieste daca apar elemente noi"necunoscute la data emiterii.

  )2* 9itularul proiectului sau al activitatii va informa in scris autoritateapublica competenta pentru protectia mediului ori de cate ori eista o sc;imbarede fond a datelor care au stat la ba'a eliberarii acordului de mediu.

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  15/50

  )3* -utoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste dacaeste necesara revi'uirea acordului de mediu.

  )%* 8ererile pentru revi'uirea acordului de mediu urmea'a procedura descrisain cap. II. In functie de modi#carile survenite" dupa ca'" se poate cere sirefacerea evaluarii impactului asupra mediului.

  -rt. 51. , )1* -cordul de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor

  acestuia" dupa o somatie prealabila" cu termen" care se mentine pana laeliminarea cau'elor" dar nu mai mult de & luni.)2* -utoritatea publica competenta pentru protectia mediului dispune" dupa

  epirarea termenului de suspendare" anularea acordului de mediu si oprireaeecutiei proiectului.

  )3* ispo'itia de suspendare a acordului de mediu" precum si cea de incetare aproiectului sunt eecutorii.

  8-PI9OL:L ?ispo'itii #nale

  -rt. 52. , )1* Inainte de punerea in functiune a investitiilor aferenteactivitatilor cu impact semni#cativ asupra mediului pentru care s,a obtinutacord de mediuacord integrat de mediu" titularii sunt obligati sa depunasolicitarea si sa obtina autori'atia de mediuautori'atia integrata de mediu.

  )2* Pentru investitiile noi si modi#carea celor eistente pentru care s,aobtinut acord de mediuacord integrat de mediu" autori'atia de mediuautori'atiaintegrata de mediu se va elibera pe ba'a dosarului de obiectiv eistent lasediul autoritatilor publice competente pentru protectia mediului" completat"dupa ca'" cu informatii suplimentare aparute in perioada de eecutie ainvestitiei si cu autori'atiile emise de celelalte autoritati.

  -rt. 53. , )1* -utoritatile publice competente pentru protectia mediului auobligatia actuali'arii permanente a dosarului de obiectiv eistent la sediulacestora cu procesele,verbale de inspectie completate in urma controalelorefectuate in perioada de eecutie a investitiei.

  )2* La #nali'area lucrarilor de eecutie autoritatea publica competentapentru protectia mediului va efectua un control de specialitate pentruveri#carea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordulacordul integratde mediu. Procesul,verbal de constatare intocmit in aceasta etapa va # insotitde procesul,verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei reali'ate.

  -rt. 5%. , Pana la organi'area agentiilor regionale pentru protectia mediului"acordurile de mediu a=ate in competenta de emitere a acestor agentii vor #emise de autoritatile publice centrala si udetene pentru protectia mediului"dupa ca'.

  -rt. 55. , -neele nr. I,?I fac parte integranta din pre'enta procedura.

  -6- r. II.2

  la procedura

  OM-9I?de continut pentru memoriul te;nic necesar emiterii

  acorduluiacordului integrat de mediu

  I. ate generale

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  16/50

  , enumirea obiectivului de investitii, -mplasamentul obiectivului si adresa

  , Proiectantul lucrarilor, 4ene#ciarul lucrarilortitularul proiectuluiproprietarul

  depo'ituluiA*operatorul depo'ituluiA*

  , ?aloarea estimativa a lucrarilor" din care pentru protectia mediului, Perioada de eecutie propusaII. ate speci#ce proiectului1. Oportunitatea investitiei, scopul si importanta obiectivului de investitii@, utilitatea publica sisau modul de incadrare in planurile de urbanism si

  amenaare a teritoriului" alte sc;eme de amenaare" programe speciale" inclusivplanul national de gestiune a deseurilorA*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  A* In ca'ul proiectelor privind instalatii pentru depo'itarea deseurilor.

  2. escrierea proiectului/e pre'inta elementele caracteristice proiectului" inclu'and mai ales, descrierea caracteristicilor #'ice ale intregului proiect si a

  necesitatilor de folosinta in timpul fa'elor de constructie si functionare" cumodul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor@

  , descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie" deeemplu natura si cantitatea materialelor folosite" capacitati de productie"materii prime" auiliare si combustibili utili'ati" produse si subproduseobtinute si destinatia acestora" alte date speci#ce@

  , descrierea efectelor semni#cative probabile ale proiectului propus asupramediului" re'ultand din utili'area resurselor naturale.

  In ca'ul proiectelor privind instalatii pentru depo'itarea deseurilor vor #pre'entate" de asemenea

  , clasa din care face parte depo'itul , pentru deseuri inerte" pentru deseurinepericuloase" pentru deseuri periculoase@

  , numarul de locuitori deserviti )inclusiv localitatile* , in ca'uldepo'itelor de deseuri nepericuloase@

  , suprafata ocupata si capacitatea maima@, durata de functionare estimata )corelat cu progno'ele de generare a

  deseurilor pe urmatorii 10,15 ani*@, lista deseurilor care sunt acceptate la depo'itare@, procedura de acceptare a deseurilor la depo'itare )inclusiv modul de

  inregistrare a datelor*@, infrastructura depo'itului si alte elemente componente" in ca'ul in care

  proiectul prevede si reali'area altor activitati in plus fata de depo'itare)inclusiv te;nologii si instalatii pentru tratarea deseurilor" daca este ca'ul*@ , sistemul de impermeabili'are a cuvetei depo'itului@

  , sistemul de automonitori'are te;nologica@, aspecte privind protectia muncii si pa'a contra incendiilor.

  III. /urse de poluanti si protectia factorilor de mediu1. Protectia calitatii apelor, sursele de poluanti pentru ape" concentratii si debite masice de poluanti

  re'ultati pe fa'e te;nologice si de activitate@, statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor u'ate"

  proiectate" elementele de dimensionare" randamentele de retinere a poluantilor@, concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu" locul de

  evacuare sau emisarul.In ca'ul proiectelor privind instalatiile pentru depo'itarea deseurilor va #

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  17/50

  pre'entat" de asemenea" sistemul de colectare" tratare si eliminare alevigatului )inclusiv descrierea te;nologiei si a instalatiei de tratarepropuse" in ca'ul in care aceasta se reali'ea'a pe amplasament*.

  2. Protectia aerului, sursele de poluanti pentru aer" debitele" concentratiile si debitele masice

  de poluanti re'ultati si caracteristicile acestora pe fa'e te;nologice sau de

  activitate@, instalatiile pentru epurarea ga'elor re'iduale si retinerea pulberilor"pentru colectarea si dispersia ga'elor re'iduale in atmosfera" elementele dedimensionare" randamentele@

  , concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera.In ca'ul proiectelor privind instalatiile pentru depo'itarea deseurilor va #

  pre'entat" de asemenea" sistemul de colectare si evacuare a ga'ului de depo'it)inclusiv modalitatea de tratare propusa , ardere controlata" utili'are etc.*.

  3. Protectia impotriva 'gomotului si vibratiilor, sursele de 'gomot si de vibratii@, amenaarile si dotarile pentru protectia impotriva 'gomotului si

  vibratiilor@, nivelul de 'gomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel

  mai apropiat receptor proteat.%. Protectia impotriva radiatiilor, sursele de radiatii@, amenaarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor@, nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat

  receptor proteat.5. Protectia solului si a subsolului, sursele de poluanti pentru sol si subsol@, lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.&. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice, descrierea aspectelor de mediu ce vor # semni#cativ afectate prin

  proiectul propus" inclusiv" in special populatia" fauna" =ora" solul" apa"aerul" factorii climatici" peisaul si interrelatiile dintre acesti factori@

  , poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre@, lucrarile" dotarile si masurile pentru protectia faunei si =orei terestre

  si acvatice" a biodiversitatii" monumentelor naturii si ariilor proteate.7. Protectia ase'arilor umane si a altor obiective de interes public, distanta fata de ase'arile umane si obiectivele de interes public" respectiv

  investitii" monumente istorice si de ar;itectura" diverse ase'aminte" 'one deinteres traditional etc.@

  , lucrarile" dotarile si masurile pentru protectia ase'arilor umane si aobiectivelor proteate sisau de interes public.

  (. $ospodarirea deseurilor generate pe amplasament, tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura re'ultate@, modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a

  mediului.!. $ospodarirea substantelor toice si periculoase

  , substantele toice si periculoase produse" folosite" comerciali'ate@, modul de gospodarire a substantelor toice si periculoase si asigurarea

  conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.I?. Lucrari de refacererestaurare a amplasamentului, /ituatii identi#cate de risc potential@ 'onele si factorii de mediu posibil

  a # afectati, escrierea masurilor preconi'ate pentru prevenirea" reducerea si" acolo unde

  este posibil" contracararea efectelor adverse semni#cative asupra mediului, Lucrarile propuse pentru refacerearestaurarea amplasamentului in ca' de

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  18/50

  accidente sisau la incetarea activitatiiIn ca'ul proiectelor privind instalatiile pentru depo'itarea deseurilor vor #

  pre'entate" de asemenea, prevederi privind modul de constituire a >ondului pentru inc;iderea

  depo'itului de deseuri si urmarirea acestuia postinc;idere" inclusiv pentruacoperirea partiala )a unei celule cu capacitatea epui'ata*" in ca'ul in care

  proiectul prevede acest lucru@, aspecte referitoare la planul de interventie pentru ca'uri accidentalesisau de urgenta@

  , sistemul de inc;idere si monitoring postinc;idere@, modalitati de reabilitare si utili'are ulterioara a terenului.?. Prevederi pentru monitori'area mediuluiotarile si masurile preva'ute pentru controlul emisiilor de poluanti in

  mediu" supraveg;erea calitatii factorilor de mediu si monitori'areaactivitatilor destinate protectiei mediului

  In ca'ul proiectelor privind instalatiile pentru depo'itarea deseurilor vor #pre'entate" de asemenea

  , sistemul de automonitori'are a emisiilor si a calitatii factorilor de mediuin 'ona de in=uenta )in conformitate cu prevederile legale in vigoare*@

  , modul de inregistrare si de raportare a datelor de monitoring in timpuleploatarii si in postinc;idere.

  ?I. -nee , piese desenate1. Planul de incadrare in 'ona a obiectivului si planul de situatie cu modul

  de plani#care a utili'arii suprafetelor2. /c;emele,=u pentru, procesul te;nologic si fa'ele activitatii" cu bilant cantitativ si

  calitativ" cu sursele de poluanti" mod de colectare si diriare la instalatiilede depoluare@

  , procesele de retinere a poluantilor.3. -lte piese desenate" stabilite de autoritatea publica teritoriala pentru

  protectia mediului

  O96I. Pentru proiectele de investitii care urmea'a a # #nantate din fonduri

  comunitare )I/P-" /-P- etc.* parametrii instalatiilor si conditiile defunctionare vor avea in vedere conditiile de emisieevacuare de poluantistabilite prin legislatia :niunii 6uropene. /e pastrea'a limitele nationale insituatii in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilite de legislatia:niunii 6uropene.

  II. Pentru activitatile cuprinse in anea nr. I.1" respectiv in anea nr. 1 laOrdonanta de urgenta a $uvernului nr. 3%2002 privind prevenirea" reducerea sicontrolul integrat al poluarii" aprobata si modi#cata prin Legeanr. &%52002" vor # avute in vedere urmatoarele

  1. memoriul te;nic va speci#ca modul cum au fost aplicate cerintele speci#ceautori'arii integrate de mediu" inclusiv cele referitoare la limitele depoluanti" in raport cu aplicarea celor mai bune te;nici disponibile@

  2. se vor consulta si aplica prevederile legale privind limitele de emisie apoluantilor in aer si in apa" continute in urmatoarele acte legislative"privind

  a* incinerarea deseurilor" conform +otararii $uvernului nr. 12(2002@b* gestionarea uleiurilor u'ate" conform +otararii $uvernului nr. &&22001" cu

  modi#carile ulterioare@c* Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor

  subterane" cau'ata de evacuarea unor substante periculoase" aprobat prin+otararea $uvernului nr. 11(2002@

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  19/50

  d* stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer"proveniti din instalatii mari de ardere" conform prevederilor legale si de ladata intrarii in vigoare a acestora@

  e* reducerea emisiilor de compusi organici volatili" datorate utili'ariisolventilor organici in anumite activitati si instalatii" conform prevederilorlegale si de la data intrarii in vigoare a acestora@

  f* prevenirea si reducerea poluarii mediului cu a'best" conform prevederilorlegale si de la data intrarii in vigoare a acestora.

  -6- r. IIIla procedura

  8ontinutul acordului de mediu

  MII/96:L -P6LO /I PO9689I6I M6I:L:IInspectoratul de Protectie a Mediului ...........

  /e aproba/ecretar de stat"....................)pentru minister*

  -8O-8O I96$-9 6 M6I:r............. din................

  8a urmare a cererii adresate de ........................................................................................................................................................................................................................................................................................."cu sediul in municipiul )orasul" comuna" satul*.............................................................................."str. ...................................... nr. ......." sectoruludetul................" inregistrata la nr. ................. din .................."

  in urma anali'arii documentelor transmise si a veri#carii"in ba'a +otararii $uvernului nr. 172001 privind organi'area si functionarea

  Ministerului -pelor si Protectiei Mediului si a Legii protectiei mediului nr.1371!!5" cu modi#carile si completarile ulterioare"

  se emite

  -8O-8O I96$-9 6 M6I:

  pentru ....................................................................."cu sediul in municipiul )orasul" comuna" satul* ........................" str........................................ nr. ............."

  sectoruludetul ................................................" careprevede............................................................."...............................................................................in scopul ........................................................................................................................................"in urmatoarele conditii.............................................................................................................................................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  20/50

  ...............................................................................

  ...............................................................................)/e vor inscrie in acord masurile pentru prevenirea sau reducerea poluarii"

  niveluri acceptate ale emisiilor" lucrarile si masurile necesare pentrureali'area acestora.*

  ocumentatia care a stat la ba'a emiterii acordului de mediu contine )memoriute;nic" studiu de evaluare a impactului asupra mediului etc.*.............................................................................."elaborat)e* de ................................................................eperti'at)e* de ................................................ )dupa ca'*.

  Pre'entul acord de mediu se emite cu urmatoarele conditii..............................................................................................................................................................

  Pre'entul acord de mediu este valabil ........................ de la dataeliberarii ..................... pana la .................................... .

  erespectarea prevederilor pre'entului acord atrage suspendarea sau anulareaacestuia" dupa ca'.

  irector"....................

  Intocmit....................

  /ef serviciu"....................

  O96I. In plus fata de informatiile generale preva'ute intr,un astfel de document"

  acordul de mediu pentru un depo'it de deseuri trebuie sa contina, speci#carea clasei de depo'it in care se incadrea'a proiectul@, lista de deseuri acceptate la depo'itare si procedura de acceptare@, obligativitatea constituirii >ondului pentru inc;iderea depo'itului de

  deseuri si urmarirea acestuia postinc;idere.II. Pentru proiectele de investitii care urmea'a a # #nantate din fonduri

  comunitare )I/P-" /-P- etc.* parametrii instalatiilor si conditiile defunctionare vor avea in vedere conditiile de emisieevacuare de poluantistabilite prin legislatia :niunii 6uropene. /e pastrea'a limitelenationale in situatii in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilitede legislatia :niunii 6uropene.

  III. Pentru activitatile cuprinse in anea nr. I.1" respectiv in anea nr. 1la Ordonanta de urgenta a $uvernului nr. 3%2002 privind prevenirea" reducereasi controlul integrat al poluarii" aprobata si modi#cata prin Legea nr.&%52002" vor # avute in vedere urmatoarele

  1. acordul integrat va speci#ca modul cum au fost aplicate cerintelespeci#ce autori'arii integrate de mediu" inclusiv cele referitoare la limitelede poluanti" in raport cu aplicarea celor mai bune te;nici disponibile@

  2. se vor consulta si aplica prevederile legale privind limitele de emisie apoluantilor in aer si in apa" continute in urmatoarele acte legislative"privind

  a* incinerarea deseurilor" conform +otararii $uvernului nr. 12(2002@b* gestionarea uleiurilor u'ate" conform +otararii $uvernului nr. &&22001"

  cu modi#carile ulterioare@c* Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor

  subterane" cau'ata de evacuarea unor substante periculoase" aprobat prin+otararea $uvernului nr. 11(2002@

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  21/50

  d* stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer"proveniti din instalatii mari de ardere" conform prevederilor legale si de ladata intrarii in vigoare a acestora@

  e* reducerea emisiilor de compusi organici volatili" datorate utili'ariisolventilor organici in anumite activitati si instalatii" conform prevederilorlegale si de la data intrarii in vigoare a acestora@

  f* prevenirea si reducerea poluarii mediului cu a'best" conform prevederilorlegale si de la data intrarii in vigoare a acestora.

  -6- r. I?.1la procedura

  >OM:L-pentru consemnarea observatiilor publicului privind evaluarea

  impactului asupra mediului

  La inaintarea propunerilor motivate privind evaluarea impactului asupramediului repre'entantii publicului sunt obligati sa,si declare numele"prenumele" adresa" preci'and data" pe care autoritatea publica competenta pentruprotectia mediului le consemnea'a intr,un formular conform modelului pre'entatmai os.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  r. umele 8ontinutul pe scurt umarul aneeicrt. si prenumele -dresa ata al observatiilor ObservatiiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  1.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  2.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  n.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  -6- r. I?.2la procedura

  6?-L:-6- POP:6ILO P:4LI8:L:I

  In ba'a re'ultatelor de'baterii publice titularul proiectului pregateste oevaluare a propunerilor motivate ale publicului" continand solutii de re'olvarea problemelor semnalate" pe care o inaintea'a autoritatii publice competentepentru protectia mediului" folosind formularul pre'entat mai os.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  r. r. de identi#care Propunerea /olutia de re'olvarecrt. a observatiilor publiculuiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  -6- r. ?

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  22/50

  la procedura

  8:-9:M:L 9-I>6LO

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9arif

  , lei ,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8onsultatie Incadrare 6mitere acord 6mitere acordte;nica initiala , de mediu integrat de

  ?aloare inclusiv avi'are sisau avi'are mediu si avi'arepentru -cord pentru -cord pentru -cord

  unicA* unic unicC6tapele I,I?AA*D )6tapele I,I?*

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPe etape 100.000 100.000 1.000.000 2.000.000

  pentru #ecare pentru #ecareetapa etapa

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9otal AAA* 100.000 %.000.000 (.000.000

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  A* Pentru proiecte cu impact nesemni#cativ carora li se aplica stampila detip

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  23/50

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE E 8ompetente E -ct de EE E E reglementare EE -ctivitate sisau instalatie EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBEE E8entralEegionalELocalE-cordE -cord EE E E E E de EintegratE

  E E E E EmediuE de EE E E E E E mediu EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE1. -gricultura E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE1.1. Instalatii pentru cresterea E E E E E EEintensiva a porcilor" cu o capacitate E E E E E EEcel putin egala cu E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* 750 locuri pentru scroafe@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* 2000 locuri pentru cresterea porcilorE E E E E EE mai mari de 30 Fg@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE1.2. Instalatii pentru cresterea E E E E E EEintensiva a pasarilor" cu o capacitate E E E E E EEcel putin egala cu E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* %0000 locuri pentru cresterea E E E E E EE pasarilor de carne@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* %0000 locuri pentru pasari ouatoare E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE1.3. efrisarea suprafetelor mai mari E E E E E EEde 10 ;aA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE2. Industrie etractiva a petrolului" E E E E E EEga'elor naturale" carbunelui si turbei E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE2.1. 6tractia petrolului E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* cand cantitatea etrasa depaseste E E E E E EE 500t'i@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* etractia petrolului din platforma E E E E E EE continentalaA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE2.2. 6tractia ga'elor naturale" E E E E E EEcand cantitatea etrasa depaseste E E E E E EE500.000 mc'i E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE2.3. 6tractia carbunelui in eploatari E E E E E EEminiere de suprafata" cand suprafata E E E E E EEamplasamentului depaseste 25 ;aA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE2.%. 6tractia turbei" cand suprafata E E E E E EEamplasamentului depaseste 150 ;a. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3. Industria energetica E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  24/50

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.1. 9ermocentrale si alte instalatii deE E E E E EEardere" inclusiv instalatii industriale E E E E E EEpentru producerea electricitatii" E E E E E EEcaldurii" aburului sau apei calde" cu o E E E E E EEputere de cel putin 50 MGA* E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.2. a#narii de titei si prelucrare a E E E E E EEga'elorA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.3. 8uptoare de cocs E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.%. Instalatii de ga'ei#care si E E E E E EElic;e#ere a carbunilorA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.5. Instalatii de ga'ei#care si E E E E E EElic;e#ere a sisturilor bituminoase" cu E E E E E EEo capacitate de cel putin 500 t'iA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.&. 8entrale nucleare si alte E E E E E EEreactoare nucleare" inclusiv E E E E E EEde'afectarea sau de'asamblarea E E E E E EEacestora" sau reactoare)1* )cu eceptia E E E E E EEinstalatiilor de cercetare pentru E E E E E EEproducerea si conversia materialelor E E E E E EE#sionabile si a celor radioactive" a E E E E E EEcaror putere maima nu depaseste 1 FG E E E E E EEputere termica continua*A* E E E E E EEBBBBBBBBBB E E E E E EE )1* 8entralele nucleare si alte E E E E E EEreactoare nucleare incetea'a de a mai #E E E E E EEconsiderate ca atare atunci cand tot E E E E E EEcombustibilul nuclear si alte elemente E E E E E EEcontaminate radioactive au fost E E E E E EEindepartate de#nitiv de pe E E E E E EEamplasamentul instalatiei. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.7. Instalatii pentru reprocesarea E E E E E EEcombustibilului nuclear iradiatA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.(. Instalatii pentruA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* producerea sau imbogatirea E E E E E EE combustibilului nuclear@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* procesarea combustibilului nuclear E E E E E E

  E iradiat sau pentru procesarea E E E E E EE deseurilor cu nivel ridicat de E E E E E EE radioactivitate@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEc* depo'itarea #nala a combustibilului E E E E E EE nuclear iradiat@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEd* depo'itarea #nala a deseurilor E E E E E EE radioactive" eclusiv@ E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  25/50

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEe* stocarea" plani#cata pentru o E E E E E EE perioada mai mare de 10 ani" a E E E E E EE combustibilului iradiat sau a E E E E E EE deseurilor radioactive" pe un E E E E E EE amplasament diferit de cel de E E E E E E

  E productie" eclusiv@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE3.!. 8onstruirea liniilor aeriene de E) dupaE) dupa E E E EEtensiune electrica" cu o tensiune de E ca'* E ca'* E E E EEcel putin 220 F? si o lungime de cel E E E E E EEputin 15 Fm. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%. Producerea si prelucrarea metalelor E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%.1. Instalatii de praire sau E E E E E EEsinteri'are a minereului metalic E E E E E EE)inclusiv a 'acamintelor de sulfuri*A* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%.2. Instalatii integrate pentru E E E E E EEproducerea fontei sau a otelului E E E E E EE)topire primara ori secundara*" E E E E E EEinclusiv instalatii pentru turnarea E E E E E EEcontinua" cu o capacitate ce E E E E E EEdepaseste 2"5 t;A* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%.3. Instalatii pentru prelucrarea E E E E E EEmetalelor feroase E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* laminoare la cald cu o capacitate E E E E E EE mai mare de 20 t otel brut;@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* fore cu ciocane" a caror energie E E E E E EE de lovire depaseste 50 FHciocan" E E E E E EE iar puterea calorica utili'ata E E E E E EE este mai mare de 20 MG@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEc* aplicarea de straturi protectoare E E E E E EE din metal topit" cu o capacitate de E E E E E EE tratare mai mare de 2 t otel E E E E E EE brutora@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%.%. 9urnatorii pentru metale feroase" E E E E E EEcu o capacitate mai mare de 20 t'i@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE%.5. Instalatii pentru E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* producerea de metale neferoase brute E E E E E EE din minereuri concentrate sau materiiE E E E E EE prime secundare" prin procese E E E E E EE metalurgice" c;imice ori E E E E E EE electroliticeA*@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* topirea" inclusiv alierea metalelor E E E E E EE neferoase si a produselor recuperate E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  26/50

  E )ra#nare" turnatorie" etc.*" cu o E E E E E EE capacitate de topire mai mare de % E E E E E EE t'i pentru plumb si cadmiu sau de E E E E E EE 20 t'i pentru toate celelalte E E E E E EE metale@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBE

  E%.&. Instalatii pentru tratarea E E E E E EEsuprafetelor metalelor si materialelor E E E E E EEplastice prin folosirea procedeelor E E E E E EEelectrolitice sau c;imice" la care E E E E E EEvolumul cuvelor de tratare depaseste E E E E E EE30 mc E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5. Industria materialelor minerale de E E E E E EEconstructii E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.1. Instalatii pentru etractia E E E E E EEa'bestului si pentru prelucrarea si E E E E E EEtransformarea a'bestului si a produselorE E E E E EEcare contin a'bestA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* instalatii pentru produsele de E E E E E EE a'bociment@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* instalatii pentru materiale de E E E E E EE frictiune@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEc* instalatii pentru alte utili'ari ale E E E E E EE a'bestului@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.2. Instalatii pentru producerea E E E E E EEclinc;erului de ciment in cuptoare E E E E E EErotative cu o capacitate de productie E E E E E EEmai mare de 500 t'i sau a varului in E E E E E EEcuptoare rotative cu o capacitate de E E E E E EEproductie care depaseste 50 t'i ori in E E E E E EEalte tipuri de cuptoare cu o capacitate E E E E E EEde productie mai mare de 50 t'i E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.3. Instalatii pentru fabricarea E E E E E EEsticlei" inclusiv a #brelor de E E E E E EEsticla" cu o capaciate de topire mai E E E E E EEmare de 20 t'i E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.%. Instalatii pentru topirea E E E E E EEsubstantelor minerale" inclusiv pentru E E E E E E

  Eproducerea #brelor minerale" cu o E E E E E EEcapacitate de topire mai mare de 20 t'iE E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.5. Instalatii pentru fabricarea E E E E E EEproduselor de ceramica prin ardere" in E E E E E EEspecial a tiglelor" carami'ilor" E E E E E EEcarami'ilor refractare" dalelor" E E E E E EEproduselor din ceramica sau portelan" cuE E E E E EEo capacitate de productie mai mare de 75E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  27/50

  Et'i sisau cu o capacitate a E E E E E EEcuptoarelor mai mare de % mc si cu o E E E E E EEdensitate de incarcare pentru #ecare E E E E E EEcuptor mai mare de 300 Fgmc E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE5.&. -lte eploatari miniereA* E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* -ctivitati miniere cu o capacitate deE E E E E EE productie peste 5 mil. tan si E E E E E EE suprafata perimetrului de eploatare E E E E E EE peste 1000 ;a E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* 8ariere si eploatari miniere de E E E E E EE suprafata" cand suprafata E E )peste E)panaE E EE amplasamentului este mai mare de E E100 ;a* E la E E EE 25 ;a dar mai mica de 1000 ;a E E E 100 E E EE E E E ;a* E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&. Industria c;imica si petroc;imica E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.1. Instalatii c;imice integrateA*" cumE E E E E EEsunt instalatiile pentru producerea E E E E E EEsubstantelor pe scara industriala E E E E E EEfolosind procese de conversie c;imica" E E E E E EEin care mai multe unitati te;nologice E E E E E EEalaturate sunt legate functional una de E E E E E EEcealalta si sunt utili'ate pentru E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.1.1. Producerea substantelor c;imice E E E E E EEorganice de ba'a E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* ;idrocarburi )liniare sau ciclice" E E E E E EE saturate sau nesaturate" alifatice E E E E E EE sau aromatice*@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* ;idrocarburi ce contin oigen" E E E E E EE precum alcooli" alde;ide" cetone" E E E E E EE aci'i carboilici" esteri" acetati" E E E E E EE peroi'i" rasini epoidice@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEc* ;idrocarburi sulfuroase@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEd* ;idrocarburi ce contin a'ot" precum E E E E E EE amine" amide" compusi a'otosi" E E E E E EE compusi nitro sau a'otati" nitrili" E E E E E EE cianati" sau i'ocianati@ E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEe* ;idrocarburi continand fosfor@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEf* ;idrocarburi ;alogenate@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEg* compusi organometalici@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE;* materiale plastice de ba'a )#bre E E E E E EE polimerice sintetice si #bre pe E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  28/50

  E ba'a de celulo'a*@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEi* cauciucuri sintetice@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE* vopsele si pigmenti@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBE

  EF* agenti de suprafata si agenti E E E E E EE tensioactivi@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.1.2. Producerea substantelor c;imice E E E E E EEanorganice de ba'a E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* ga'e" ca de eemplu amoniac" clor E E E E E EE sau acid clor;idric ga'os" =uor sau E E E E E EE acid =uor;idric" oi'i de carbon" E E E E E EE compusi ai sulfului" oi'i de a'ot" E E E E E EE ;idrogen" dioid de sulf" oiclorura E E E E E EE de carbon@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* aci'i" ca de eemplu acid cromic" E E E E E EE acid =uor;idric" acid fosforic" acidE E E E E EE a'otic" acid clor;idric" acid E E E E E EE sulfuric" oleum" aci'i sulfurosi@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEc* ba'e" ca de eemplu ;idroid de E E E E E EE amoniu" ;idroid de potasiu" E E E E E EE ;idroid de sodiu@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEd* saruri" ca de eemplu clorura de E E E E E EE amoniu" clorat de potasiu" carbonat E E E E E EE de potasiu" carbonat de sodiu" E E E E E EE perborat" a'otat de argint@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEe* metaloi'i" oi'i metalici si alti E E E E E EE compusi anorganici" ca de eemplu E E E E E EE carbura de calciu" siliciu" carbura E E E E E EE de siliciu@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.1.3. Producerea ingrasamintelor pe E E E E E EEba'a de fosfor" a'ot sau potasiu E E E E E EE)ingrasaminte c;imice simple sau E E E E E EEcomplee* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.1.%. Obtinerea produselor de u' E E E E E EE#tosanitar si a biocidelor E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBE

  E&.1.5. Obtinerea produselor farmaceuticeE E E E E EEde ba'a folosind procese c;imice sau E E E E E EEbiologice E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.2. Producerea eplo'ibililor E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.3. Instalatii pentru depo'itarea E E E E E EEpetrolului" a produselor petroc;imice E E E E E EEsau c;imice" cu o capacitate de cel E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  29/50

  Eputin 200.000 tA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE&.%. 8onstruirea conductelor pentru E )dupaE )dupa E E E EEtransportul ga'elor" petrolului sau al E ca'* E ca'* E E E EEsubstantelor c;imice" avand un diametru E E E E E EEmai mare de (00 mm si o lungime de cel E E E E E E

  Eputin %0 Fm.A* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE7. Industria lemnului si a ;artiei E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE7.1. Instalatii industriale pentru E E E E E EEproducerea celulo'ei din c;erestea sau E E E E E EEmateriale #broase similare E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE7.2. Instalatii industriale pentru E E E E E EEproducerea ;artiei si a cartonului" E E E E E EEcu o capacitate de productie mai mare E E E E E EEde 20 t'iA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(. Proiecte de infrastructura E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.1. 8onstructia de linii pentru E )dupaE )dupa E E E EEtra#cul feroviar de lunga distantaA* E ca'* E ca'* E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.2. 8onstruirea aeroporturilor)2* E E E E E EEdotate cu o pista principala lunga de E E E E E EEcel putin 2.100 mA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBB E E E E E EE )2* -eroport , aeroporturile care se E E E E E EEconformea'a de#nitiei din 8onventia de E E E E E EEla 8;icago )1!%%* privind in#intarea E E E E E EEOrgani'atiei -viatiei 8ivile E E E E E EEInternationale )anea nr. 1%*. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.3. 8onstruirea de autostra'i si de E )dupaE )dupa E E E EEdrumuri epres)3*A* E ca'* E ca'* E E E EEBBBBBBBBBBBBB E E E E E EE )3* rumul epres , drumuri care se E E E E E EEconformea'a de#nitiei din -cordul E E E E E EEeuropean privind arterele principale de E E E E E EEtra#c international" din 15 noiembrie E E E E E EE1!75 E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.%. 8onstruirea drumurilor noi cu cel E )dupaE )dupa E E E EEputin % ben'i sau realinierea sisau E ca'* E ca'* E E E EElargirea unui drum eistent de doua sau E E E E E E

  Emai putine ben'i pana la % sau mai multeE E E E E EEben'i" in ca'ul in care aceste drumuri E E E E E EEnoi sau sectiunea largita a acestora E E E E E EEeste de cel putin 10 Fm lungime continuaE E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.5. 8ai navigabile interioare si E E E E E EEporturi pentru tra#cul =uvial interiorE E E E E EEcare permit trecerea vaselor mai mari deE E E E E EE1.350 tA* E E E E E E

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  30/50

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE(.&. Porturi comerciale" c;eiuri pentru E E E E E EEincarcare si descarcare legate de uscat E E E E E EEsi porturi eterioare )eclusiv c;eiuri E E E E E EEpentru feribot*" care permit intrarea E E E E E EEvaselor de cel putin 1.350 tA*. E E E E E E

  EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE!. $estiunea deseurilor E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE!.1. Instalatii pentru eliminarea sau E E E E E )pesteEErecuperarea deseurilor periculoaseA* E)peste E )peste E)sub E E10 t'i*EE E 750 E 10 E 10 E E EE E Fg;* E t'i@ Et'i E E EE E Esub 750 E si E E EE E E Fg;* E sub E E EE E E E 750 E E EE E E EFg;*E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE!.2. Instalatii pentru incinerarea E E E E E EEdeseurilor municipale" cu o capacitate E E E E E EEmai mare de 3 t;A* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE!.3. Instalatii pentru eliminarea" E E E E E EEinclusiv prin tratare c;imica" a E E E E E EEdeseurilor nepericuloase" cu o E E E E E EEcapacitate mai mare de 50 t'i E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE!.%. epo'ite controlate de deseuri" E E E E E EEcare primesc mai mult de 10 t'i sau cu E E E E E EEo capacitate totala mai mare de 25.000 E E E E E EEt" cu eceptia depo'itelor controlate E E E E E EEde deseuri inerte. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10. -lte tipuri de proiecte E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.1. /isteme de captare a apelor E E E E E EEsubterane" acolo unde volumul anual E E E E E EEde apa captata este de cel putin 10 E E E E E EEmilioane mcA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.2. /isteme arti#ciale de reincarcareE E E E E EEa acviferului" acolo unde volumul anual E E E E E E

  de apa reincarcata este de cel putin 10 E E E E E EEmilioane mc E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBE

  E10.3. Lucrari de transfer al resurselor E E E E E EEde apa intre ba'inele ;idrogra#ce" E E E E E EEeecutate in scopul prevenirii E E E E E EEde#citului de apa" pentru un volum E E E E E EEanual de apa transferata de cel putin E E E E E EE100 milioane mc@ se eceptea'a E E E E E EEtransferul prin conducte al apei E E E E E EEpotabile. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBE

 • 7/24/2019 Ordin Administratie

  31/50

  E10.%. Lucrari de transfer al resurselor E E E E E EEde apa intre ba'inele ;idrogra#ce" E E E E E EEpentru un debit mediu multianual al E E E E E EEba'inului de captare de cel putin 2.000 E E E E E EEmilioane mcan si pentru o cantitate de E E E E E EEapa transferata de cel putin 5 din E E E E E E

  Eacest debit@ se eceptea'a transferul E E E E E EEprin conducte al apei potabile. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.5. 4arae si lacuri de acumulare cu oE E E E E EEcantitate de apa retinuta sau stocata deE E E E E EEcel putin 10 milioane mcA* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.&. /tatii pentru epurarea apelor E E E E E EEu'ate pentru aglomerari umane de cel E E E E E EEputin 150.000 ec;ivalent locuitori)%* E E E E E EEBBBBBBBBBBBBB E E E E E EE )%* 6c;ivalent locuitori eprima E E E E E EEincarcarea cu poluanti a apelor u'ate" E E E E E EEconform de#nitiei din +otararea E E E E E EE$uvernului nr. 1((2002 pentru aprobareaE E E E E EEunor norme privind conditiile de E E E E E EEdescarcare in mediul acvatic a apelor E E E E E EEu'ate. E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.7. Instalatii pentru pretratare E E E E E EE)operatiuni precum spalare" albire" E E E E E EEmerceri'are* sau vopsirea #brelor ori E E E E E EEtetilelor" cu o capacitate de tratare E E E E E EEmai mare de 10 t'i E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.(. Instalatii pentru tabacirea E E E E E EEblanurilor si a pieilor" cu o capacitateE E E E E EEde tratare mai mare de 12 tproduse E E E E E EE#nite'i@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE10.!. Industrie alimentara E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEa* abatoare cu o capacitate de producereE E E E E EE a carcaselor de animale mai mare de E E E E E EE 50 t'i@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEEb* tratare si prelucrare in scopul E E E E E EE fabricarii produselor alimentare dinE E E E E EE , materii de origine animala )altele E E E E E EE decat laptele*" cu o capacitate de E E E E E E

  E productie a produselor #nite mai E E E E E EE mare de 75 t'i@ E E E E E EEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBEBBBBBEBBBBBEBBBBBBBBEE , materii prime vegetale"