21
Osnove menadžmenta I godina EiM studij Nosioci nastavnog procesa: Prof. dr Aziz Šunje, nastavnik Mr. Emir Kurtić, viši asistent, saradnik Ekonomski fakultet u Sarajevu školska godina 2014/15. Prof. dr Aziz Šunje

Osnove menadžmenta EFSA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje OSNOVE MENADZMENTA

Citation preview

Page 1: Osnove menadžmenta EFSA

Osnove menadžmentaI godina EiM studij

Nosioci nastavnog procesa:Prof. dr Aziz Šunje, nastavnik

Mr. Emir Kurtić, viši asistent, saradnik

Ekonomski fakultet u Sarajevuškolska godina 2014/15.

Prof. dr Aziz Šunje

Page 2: Osnove menadžmenta EFSA

Uvodni sat (Agenda)

• Osnovni ciljevi nastavnog procesa• Struktura predmeta i vremenski okvir• Nastavni proces: metod i način rada• Provjera znanja: ocjenjivanje• Literatura

Prof. dr Aziz Šunje

Page 3: Osnove menadžmenta EFSA

Osnovni ciljevi - znanje

• razumijevanje bazičnog konteksta u kojem top-menadžer(i) vode biznis(e)– Ekonomija i Biznis

• razumijevanje logike menadžmenta kao cjelovitog poslovnog procesa sa pozicija konfiguraciono-situacionog pristupa

• upoznavanje sa sadržajem bazičnih menadžerskih funkcija posmatranih sa stanovišta korporacijskog top-menadžera (engl. CEO - Chief Executive Officer)

• razumijevanje (naj)savremeni(ji)h koncepata menadžmenta: BPR, TQM, ...

Prof. dr Aziz Šunje

Page 4: Osnove menadžmenta EFSA

Osnovni ciljevi - kompetencije

• sposobnost analitičkog promišljanja i sposobnost rješavanja problema iz domena menadžmenta na kreativan način

• timski rad• usmena prezentacija i komunikacione vještine,

unapređenje vještina usmene prezentacije• pisana prezentacija, unapređenje vještine pisanog

prezentiranja

Prof. dr Aziz Šunje

Page 5: Osnove menadžmenta EFSA

Menadžerske funkcije

Prof. dr Aziz Šunje

Page 6: Osnove menadžmenta EFSA

Struktura predmetaSedmica Tematska cjelina

1 Uvodni sat2-3 Sesija 1. Uvod u menadžment 4 Sesija 2. Strategijski menadžment – I dio5 Sesija 2. Strategijski menadžment – II dio6 Sesija 2. Strategijski menadžment – III dio7 Sesija 3. Organizovanje – I dio

8MidTerm Test (Sesija 1. Uvod u menadžment + Sesija 2 Strategijski menadžment)

9 Sesija 3. Organizovanje – II dio10 Guest speaker11 Sesija 4. HRM – Menadžment ljudskih potencijala12 Sesija 5. Vođenje – I dio13 Sesija 5. Vođenje – II dio14 Sesija 6. Postindustrijski menadžment15 Study week – priprema za Test B (Finalni test)

16Finalni ispit (Sesija 3. Organizovanje + Sesija 4. HRM + Sesija 5. Vođenje)

Page 7: Osnove menadžmenta EFSA

Metod i način rada• Bolonjski proces• Predavanja

– 15 sedmica, tri sata sedmično, teorijska elaboracija uz dvosmjerenu komunikaciju između nastavnika i studenata

• Vježbe– 15 sedmica, pojašnjenje na predavanjima obrađenih tematskih

cjelina uz (pro)aktivno učešće studenata: analiza slučajeva (članci i komentari)

Prof. dr Aziz Šunje

Page 8: Osnove menadžmenta EFSA

Pristupi učenju - Kolb

• Lično iskustvo – učenje kroz sopstvena iskustva

• Reflektivne opservacije – razumijevanje kroz studiranje (klasično učenje)

• Apstraktna konceptualizacija – oblikovanje teorija koristeći logiku, ideje i koncepte

• Aktivno eksperimentiranje – promjena situacija i uticaja drugih da bi se vidjelo šta se dešava

Prof. dr Aziz Šunje

Page 9: Osnove menadžmenta EFSA

Rezultati za različite pristupe učenje i stilove učenja

Lično iskustvo

Aktivno eksperimentira

nje

Reflektivne opservacij

e

Apstraktna konceptualizacija

OtklonAkomodacija

Konverzija Asimilacija

Page 10: Osnove menadžmenta EFSA

Lično iskustvoFeeling

Apstraktna koncept. Thinking

Aktivno eksperiment.

Doing

Reflektiv. observ.

Watching

Akomodacija(feel and do)

Otklon(feel and watch)

Konverzija(think and do)

Asimilacija(think and

watch)

Processing Continuum

how we do things

Perc

ep

tion

Con

tinu

um

how

we th

ink a

bout th

ings

Page 11: Osnove menadžmenta EFSA

Pristupi učenju - Kolb

Doing(aktivno eksperiment.)

Watching(reflektivne opserv.)

Feeling (lično iskustvo)

AKOMODACIJA OTKLON

Thinking(apstraktna koncept.)

KONVERZIJA ASIMILACIJA

Prof. dr Aziz Šunje

Page 12: Osnove menadžmenta EFSA

Stilovi učenja i najbolji načini učenja

Prof. dr Aziz Šunje

Asimilacija Čitanje, integriranje, razmišljanje, analiziranje

Konverzija Pamćenje, zapisivanje, identificiranje činejnica, fokusiranje na nekoliko ..

Akomodacija

Diskusija, razumijevanje, interakcija sa drugima, pisanje

Otklon Kreativno razmišljanje, pokušavanje i greške, lični feedback, studiranje partnera

Page 13: Osnove menadžmenta EFSA

Metod i način rada• Kabinetske konsultacije:

– Po utvrđenom rasporedu

– Utorak: 15.00-17.00, prof.dr. A. Šunje

– Utorak: 15.00-17.00, mr. E. Kurtić

• e-mail: [email protected], [email protected]

• Predmetna web-stranica (EAM 105 Menadžment – prof. dr. Aziz Šunje)

• Predmetna web-stranica: osnovni komunikacioni medij

Prof. dr Aziz Šunje

Page 14: Osnove menadžmenta EFSA

Ocjenjivanje - Elementi

Aktivnosti  % (poeni)

Kvizovi (2 kviza x 2,5 poena) 5%

Coursework (grupni i individualni zadaci) 20%

Midterm test 25%

FInalni test 50%

Ukupno 100%

Prof. dr Aziz Šunje

Page 15: Osnove menadžmenta EFSA

Skala ocjena

Ocjena Broj bodova

10 (A) 95-100

9 (B) 85-94

8 (C) 75-84

7 (D) 65-74

6 (E) 55-64

5 (F,FX) ispod 55

Prof. dr Aziz Šunje

Page 16: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura - OBAVEZNA• Slide-ovi (dostupni na predmetnoj web-stranici)

• Šunje A. (2008.), Top-menadžer: vizionar i strateg, treće neizmjenjeno izdanje Tirada, Sarajevo

• Set obaveznih članaka

• Set materijala za vježbe

Prof. dr Aziz Šunje

Page 17: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura – Set obaveznih članaka

• Mintzberg H. (1981), Organization Design: Fashion or Fit?, Harvard Business Review

• Drucker P. (1988), Management and the World’s Work, Harvard Business Review

• Mintzberg H. (1990), Manager’s Job: Folklore and Facts, Harvard Business Review

• Rogers C. R., Roethlisberger F. J. (1991), Barriers and Gateways to Communication, Harvard Business Review

Prof. dr Aziz Šunje

Page 18: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura – Set obaveznih članaka (cont’d)

• Hofstede G. (1993), Cultural Constraints in Management Theories, Harvard Business Review

• Katzenbach J. R., Smith D.K. (1993), The Discipline of Teams, Harvard Business Review

• Kohn A. (1993), Why Incentive Plans Cannot Work, Harvard Business Review

• Kotter J. P. (1995), Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review

Prof. dr Aziz Šunje

Page 19: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura – Set obaveznih članaka (cont’d)

• Collins J. C., Porras J. I. (1996.), Building Your Company’s Vision, Harvard Business Review

• Goleman D. (1998), What Makes a Leader?, Harvard Business Review

• Drucker P. F. (1999), Managing Oneself, Harvard Business Review

• Goleman D. (2000), Leadership That Gets Results, Harvard Business Review

Prof. dr Aziz Šunje

Page 20: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura – Set obaveznih članaka (cont’d)

• Hammond J. S., Keeney R. L., Raiffa H. (2006), The Hidden Traps in Decision Making, Harvard Business Review

• Porter M. E., Kramer M. R. (2006), Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review

• Porter M. E. (2008), The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review

• Hamel G. (2009), Moon Shots for Management, Harvard Business Review

Aziz Šunje, PhD.

Page 21: Osnove menadžmenta EFSA

Literatura - DODATNO

• Covey S. R. (2004.), The 7 Habits Of Highly Effective People, Free Press, New York (prevedeno i na hrvatski i na srpski jezik)

• Šehić Dž., Rahimić Z. (2006.), Menadžment, Ekonomski fakultet, Sarajevo

• Muratović H. (1999), Organizacijski preokret, OKO, d.d. Sarajevo, X dio (strana 160-187)

Prof. dr Aziz Šunje