Pelan Strategik Sejarah

 • View
  181

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelan Strategik Sejarah

Text of Pelan Strategik Sejarah

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PERANCANGAN STRATEGIK

  2013-2017

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  KURIKULUM

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM 5.1 KURIKULUM

  PENGENALAN

  Kurikulum merupakan teras utama dan nadi kepada sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan berkualiti dan mampu bersaing di persada dunia. Oleh sebab itu ,perhatian yang serius perlu diberikan semasa merancang program kurikulum agar hasrat dan matlamat kementerian dapat direalisasikan selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. DASAR KURIKULUM SEKOLAH

  Dasar kurikulum sekolah adalah selari dengan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berpaksikan kepada Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya juga selaras dengan moto sekolah Cemerlang Sahsiah Perkasa Akademik. Oleh itu, program-program bercorak akademik dan sahsiah sentiasa diutamakan.

  MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH 1. Meningkatkan kualiti dalam pengurusan kurikulum dan panitia mata pelajaran.penilaian dan 2. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, sistem penilaian dan pemantauan aktiviti kurikulum. 3. Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman sekolah, Penilaian Menengah Rendah dan Peperiksaan Sijil

  Pelajaran Malaysia (termasuk PBS) 4. Menggembeleng tenaga dan kepakaran yang ada secara optimum untuk menjamin proses pendidikan yang berkualiti bagi

  melahirkan keluaran yang cemerlang dan terbilang.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 33

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  OBJEKTIF KURIKULUM SEKOLAH 1. Memastikan setiap panitia mata pelajaran diurus dengan efisien dan kandungan kurikulum yang ditetapkan dapat disampaikan

  kepada pelajar. 2. Memastikan setiap panitia mata pelajaran berusaha meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan

  mencapai standard kualiti sekolah serta matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. Merancang dan megadakan kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan terkini bagi menjamin

  proses pendidikan yang berkualiti . 4. Mengadakan sistem penilaian yang berkesan dan berterusan , post mortem prestasi pencapaian serta merancang program-

  program peningkatan. 5. Menjalankan pemantauan terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran guru dan prestasi pelajar secara terancang , konsisten

  dan berterusan.

  34 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  ANALISIS SWOT PERSEKITARAN KURIKULUM KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Barisan pengurusan yang cekap. W01 Pencapaian PMR dan SPM belum mencapai sasaran sepenuhnya.

  S02 Pengurusan panitia yang sistematik dan berkesan. W02 Terlalu banyak aktiviti sekolah mengganggu PdP atau Program Khas Kecemerlangan yang dirancang.

  S03 Penyelarasan program-program berkaitan kurikulum secara berkesan W03 Pemantauan PdP tidak cukup berkesan.

  S04 Bilangan guru mencukupi dan mengajar mengikut opsyen mata pelajaran W04 Beban kerja guru dalam aktiviti bukan kurikulum terlalu banyak sehingga kurang tumpuan kepada PdP.

  S05 Barisan guru terlatih dan berpengalaman. W05 Sebahagian guru kurang menggunakan BBM dan ICT semasa PdP S06 80% guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited. W06 Penggubalan soalan ujian dan peperiksaan kurang menepati JSU

  S07 Mempunyai 2 orang guru cemerlang. W07 Sebahagian guru kurang mahir tentang pentaksiran dan penilaian serta kaitannya dengan headcount.

  S08 Sebahagian besar guru adalah pemeriksa kertas peperiksaan awam. W08 Bajet yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program

  S09 Mempunyai kemudahan prasarana ICT yang mencukupi. W09 Pelajar kurang menguasai kemahiran belajar dan pengurusan masa semasa mengulangkaji pelajaran

  S10 Kemudahan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. W10 Sebahagian murid kurang motivasi

  W11 Budaya membaca kurang dalam kalangan pelajar. W12 Guru kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

  W13 Guru-guru sering berkursus dan terlibat dengan program di peringkat JPN/KPM/LPM.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O ANCAMAN (THREAT) - T

  O01 Sokongan padu daripada PIBG dan sentiasa mendapat kerjasama terutama dari segi moral dan kewangan. T01

  Pengaruh gejala sosial daripada rakan sebaya di luar sekolah kerana terletak di kawasan pinggir pekan kecil.

  O02 Sebahagian ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak. T02 Masih terdapat ibu bapa yang menyerahkan kejayaan anak mereka 100% kepada pihak sekolah.

  O03 Sokongan daripada bekas pelajar terutama ahli PRS banyak membantu dalam program-program sekolah. T03

  Pelajar terdiri daripada latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza dan menghadapi masalah keluarga.

  O04 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti luar.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 35

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIK

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Barisan pengurusan yang cekap. W01 Pencapaian PMR dan SPM belum mencapai sasaran sepenuhnya.

  S02 Pengurusan panitia yang sistematik dan berkesan. W02 Terlalu banyak aktiviti sekolah mengganggu PdP atau Program Khas Kecemerlangan yang dirancang.

  S03 Penyelarasan program-program berkaitan kurikulum secara berkesan W03 Pemantauan PdP tidak cukup berkesan.

  S04 Bilangan guru mencukupi dan mengajar mengikut opsyen mata pelajaran W04 Beban kerja guru dalam aktiviti bukan kurikulum terlalu banyak sehingga kurang tumpuan kepada PdP.

  S05 Barisan guru terlatih dan berpengalaman. W05 Sebahagian guru kurang menggunakan BBM dan ICT semasa PdP

  S06 80% guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited. W06 Penggubalan soalan ujian dan peperiksaan kurang menepati JSU

  S07 Mempunyai 2 orang guru cemerlang. W07 Sebahagian guru kurang mahir tentang pentaksiran dan penilaian serta kaitannya dengan headcount.

  S08 Sebahagian besar guru adalah pemeriksa kertas peperiksaan awam. W08 Bajet yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program

  S09 Mempunyai kemudahan prasarana ICT yang mencukupi. W09 Pelajar kurang menguasai kemahiran belajar dan pengurusan masa semasa mengulangkaji pelajaran

  S10 Kemudahan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. W10 Sebahagian murid kurang motivasi

  W11 Budaya membaca kurang dalam kalangan pelajar.

  W12 Guru kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

  W13 Guru-guru sering berkursus dan terlibat dengan program di peringkat JPN/KPM/LPM.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O STRATEGI S-O STRATEGI W-O

  O01 Sokongan padu daripada PIBG dan sentiasa mendapat kerjasama terutama dari segi moral dan kewangan. Memotivasikan guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme.

  Menyediakan program untuk meningkatkan prestasi akademik O02 Sebahagian ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak. Program perkongsian kepakaran dalam kalangan staf.

  O03 Sokongan daripada bekas pelajar terutama ahli PRS banyak membantu dalam program-program sekolah. Penyelarasan program kurikulum yang lebih sistematik dan efisien

  Menyediakan program khas yang berfokus O04 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti luar.

  ANCAMAN (THREAT) - T STRATEGI S-T STRATEGI W-T

  T01 Pengaruh gejala sosial daripada rakan sebaya di luar sekolah kerana terletak di kawasan pinggir pekan kecil.

  Jaringan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan sekolah dapat meningkatkan pencapaian akademik.

  Prestasi akademik masih belum mencapai sasaran sekolah.

  T02 Masih terdapat ibu bapa yang menyerahkan kejayaan anak mereka 100% kepada pihak sekolah. Program untuk meningkatkan bilangan pelajar untuk mencapai sasaran semua A.

  T03 Pelajar terdiri daripada latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza dan menghadapi masalah keluarga.

  Aktiviti membaca berjadual dan penerokaan ilmu melalui teknologi maklumat dan media massa.

  36 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS (TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS)

  Bil. Rumusan Tows Mengikut Kumpulan (Tows Deduction Rearrange and Group) Strategi

  (Broad Area or Strategy)

  1 Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

  Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik

  2 Prestasi akademik masih belum mencapai sasaran sekolah Melaksanakan program kecemerlangan akademik

  bermula dari Tingkatan Satu hingga Lima

  3 Menyediakan Program Khas yang berfokus Menggunakan kepakaran luar untuk melaksanakan

  program berfokus mengikut kumpulan sasaran

  4 Program untuk bilangan pelajar mendapat semua A Membudayakan pembelajaran secara berkumpulan da