of 12 /12
Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05 Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan Page 1 PENGURUSAN RISIKO PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN SAMARAHAN SENARAI KANDUNGAN SEKSYEN : DEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO 2 Definisi Risiko 2 Definisi Pengurusan Risiko Menurut “ISO” 2 SEKSYEN : KERANGKA PENGURUSAN RISIKO PKB SAMARAHAN 3 Langkah 1 : Konteks 5 Langkah 2 : Kenal pasti Risiko 5 Langkah 3 : Kategori Risiko 6 Langkah 4 : Analisis Risiko 6 Langkah 5 : Menilai Risiko 9 Langkah 6 : Pemantauan dan Semak Semula 9 SEKSYEN : PELAPORAN RISIKO 10 SEKSYEN : KURSUS KESEDARAN PENGURUSAN RISIKO 10 SEKSYEN : STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO 11

PENGURUSAN RISIKO PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN …...Contoh: memahami pelan strategik KKM b) Hala tuju strategik dan budaya PKB Samarahan Contoh : Program / aktiviti / perkhidmatan kesihatan

 • Author
  others

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENGURUSAN RISIKO PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN …...Contoh: memahami pelan strategik KKM b) Hala tuju...

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 1

  PENGURUSAN RISIKO

  PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN SAMARAHAN

  SENARAI KANDUNGAN

  SEKSYEN : DEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO 2

  Definisi Risiko 2

  Definisi Pengurusan Risiko Menurut “ISO” 2

  SEKSYEN : KERANGKA PENGURUSAN RISIKO PKB SAMARAHAN 3

  Langkah 1 : Konteks 5

  Langkah 2 : Kenal pasti Risiko 5

  Langkah 3 : Kategori Risiko 6

  Langkah 4 : Analisis Risiko 6

  Langkah 5 : Menilai Risiko 9

  Langkah 6 : Pemantauan dan Semak Semula 9

  SEKSYEN : PELAPORAN RISIKO 10

  SEKSYEN : KURSUS KESEDARAN PENGURUSAN RISIKO 10

  SEKSYEN : STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO 11

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 2

  SEKSYEN : DEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO

  Dalam persekitaran fasiliti kesihatan di Bahagian Samarahan yang semakin kompleks, risiko

  sentiasa wujud dalam setiap aktiviti dalam PKB Samarahan. Maka satu pendekatan yang

  sistematik adalah amat penting bagi mencapai objektif PKB Samarahan. Justeru, kerangka

  pengurusan risiko digunakan di semua fasiliti kesihatan Bahagian Samarahan secara konsisten

  bagi menguruskan risiko setiap aktiviti yang ada dalam PKB Samarahan. Pendekatan secara

  Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Down-Top) digunakan dalam memastikan ancaman

  atau peluang dapat diurus dengan baik oleh pihak pengurusan dan klinikal ke arah mencapai

  objektif PKB Samarahan.

  Definisi Risiko

  Sesuatu isu/kejadian yang berlaku serta boleh memberi kesan terhadap pencapaian objektif atau

  matlamat sesebuah organisasi.

  Definisi Pengurusan Risiko Menurut “ISO”

  Satu proses yang dilaksanakan di semua peringkat dalam PKB Samarahan seperti Pegawai

  Kesihatan Bahagian, Ketua – ketua seksyen, pihak pengurusan, pakar – pakar dan kakitangan

  kesihatan yang digunakan untuk menetapkan pembentukan strategi ke seluruh aktiviti bagi

  mengenal pasti peristiwa yang akan berlaku seterusnya memberi kesan kepada aspirasi PKB

  Samarahan. Pada masa yang sama, pengurusan risiko mengikut ketetapan PKB Samarahan

  bertujuan untuk memberi jaminan munasabah ke arah pencapaian objektif PKB Samarahan.

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 3

  SEKSYEN : KERANGKA PENGURUSAN RISIKO PKB SAMARAHAN

  Rajah 1

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 4

  RANTAIAN PENGURUSAN RISIKO PKB SAMARAHAN

  Memahami

  keperluan dan

  jangkaan

  pihak-pihak

  berkepentingan

  Menentukan

  hala tuju

  strategik dan

  budaya PKB

  Samarahan.

  Mengenal pasti

  objektif PKB

  Samarahan

  daripada segi

  misi dan visi.

  Mengenal pasti

  objektif kualiti

  PKB

  Samarahan

  yang

  ditetapkan.

  Mengenal pasti

  isu/isu dalaman

  dan luaran.

  Memahami

  skop sistem

  pengurusan

  kualiti

  Mengenal

  pasti risiko

  dan

  menentuk

  an risiko

  menurut

  kategori:

  - Strategik

  - Kewangan

  - Operasi

  - Peraturan

  Mengenal

  pasti

  deskripsi

  risiko

  Menentukan

  kebarangkali

  an risiko

  berlaku

  seperti:

  - Sangat kerap

  - Kerap

  - Kadang kadang

  - Jarang

  - Sangat jarang Menentukan impak risiko apabila berlaku seperti:

  -sangat kritikal,

  -kritikal, -sederhana -ringan,

  -sangat ringan

  Berdasarkan

  analisa ke atas

  kebarangkali-

  an dan impak

  risiko

  Penentuan

  kedudukan

  risiko sama

  ada:

  - Sangat

  tinggi

  - Tinggi

  - Sederhana

  - Rendah

  Mengenal

  pasti

  semua

  pilihan

  yang

  dapat

  menguran

  gkan

  kebarangk

  alian dan

  impak

  risiko.

  Memban

  gunkan

  respon

  risiko.

  Memilih

  tindakan

  yang

  sesuai

  bagi

  mengha

  dapi

  risiko

  yang

  berlaku

  Tindakan

  susulan

  ke atas

  keputusan

  yang

  dibuat.

  Menilai

  semula

  risiko

  daripada

  segi

  kesesuai-

  an.

  Pelarasan

  keutama-

  an

  (priority)

  sekiranya

  perlu.

  Pemakluman

  kepada

  Penyelaras

  Pengurusan

  Risiko PKB

  dan

  seterusnya

  kepada PKB

  Samarahan

  Pelaporan

  disalurkan

  melalui

  memo /

  email /

  hebahan.

  Rajah 2

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 5

  Perincian tindakan adalah seperti berikut :

  Langkah 1 : Konteks

  Dalam membangunkan konteks, ciri-ciri berikut perlu dipertimbangkan iaitu:

  a) Jangkaan pihak berkepentingan

  Contoh: memahami pelan strategik KKM

  b) Hala tuju strategik dan budaya PKB Samarahan

  Contoh : Program / aktiviti / perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan kepada pelanggan dan komuniti / misi, visi dan kepuasan pelanggan.

  c) Objektif kualiti PKB Samarahan

  d) Isu-isu Luaran dan dalaman

  e) Skop sistem pengurusan kualiti

  Contoh: standard ISO

  Dalam menentukan objektif, misi dan visi, faktor Petunjuk Prestasi Utama (KPI) perlu diberi

  perhatian kerana KPI merupakan tunjang kepada matlamat PKB Samarahan.

  Langkah 2 : Kenal pasti Risiko

  a) Mengenal pasti semua potensi risiko.

  b) Mengenal pasti semua sumber risiko berpotensi.

  c) Terdapat risiko Dalam Kawalan dan Luar Kawalan.

  d) Beberapa analisis boleh digunakan untuk mengenal pasti semua potensi risiko seperti KPI atau P.E.S.T.E.L

  e) Selain itu juga, beberapa faktor yang menentukan sejauh mana kebarangkalian dan

  impak ke atas perkara-perkara berikut adalah sumber kepada risiko seperti:

  ● Aset dan sumber PKB

  Samarahan ● Ekonomi:- ketidaktentuan

  harga pasaran

  ● Aktiviti utama PKB Samarahan ● Warga PKB Samarahan atau orang awam / pelanggan perkhidmatan

  ● Alam sekitar ● Kewangan :- penipuan, kecurian

  ● Kesan pada manusia ;-

  sabotaj, rebutan kuasa ● Kesan pada alam semulajadi:-

  pertukaran cuaca, gempa

  bumi, tsunami

  ● Kerosakan harta :- kebakaran , banjir letupan.

  ● Liabiliti professional :-

  kecacatan pada rekabentuk

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 6

  f) Alat dan teknik :

  ● Percambahan minda

  ● Perbincangan kumpulan

  ● Analisis aliran kerja

  ● Rekod Aduan

  ● Rekod Kewangan / Aset

  Langkah 3 : Kategori Risiko

  Menentukan isu luaran dan dalaman yang relevan melalui kategori berikut:

  Isu Dalaman

  KATEGORI KETERANGAN

  Kewangan Risiko yang menjejaskan pembiayaan atau dana PKB Samarahan.

  Infrastruktur Risiko yang memberi kesan akibat daripada pembanggunan dan pengangkutan PKB Samarahan.

  Teknologi Risiko yang mengakibatkan penggunaan dan penyelenggaraan alatan, mesin, proses dan aplikasi sistem di PKB Samarahan terjejas.

  Kompetensi Risiko yang memberi kesan terhadap kebolehan, pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan sesuatu dengan cekap dan berkesan.

  Operasi Risiko yang menjejaskan perkhidmatan kepada kakitangan, pelanggan dan pihak luar PKB Samarahan.

  Persekitaran Risiko yang menjejaskan keadaan semasa dan di kawasan di sekeliling PKB Samarahan

  Jadual 1: Kategori Risiko (Dalaman)

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 7

  Isu Luaran

  KATEGORI KETERANGAN

  Politik Risiko yang memberikan kesan dalam perkhidmatan di PKB Samarahan akibat pertukaran kerajaan dan tampuk kepimpinan.

  Ekonomi Risiko yang menjejaskan perkhidmatan di PKB Samarahan akibat perubahan dalam keadaan ekonomi negara.

  Sosial Risiko yang kesan kepada hal-hal yang berkaitan masyarakat dan kemasyarakatan.

  Teknologi Risiko yang menjejaskan imej PKB Samarahan kesan daripada penggunaan telekomunikasi yang meluas.

  Persekitaran Risiko yang menjejaskan keadaan persekitaran di luar kawalan manusia.

  Peraturan Risiko yang memberi kesan kepada pematuhan undang-undang dan peraturan.

  Jadual 2: Kategori Risiko (Luaran)

  Langkah 4 : Analisis Risiko

  Tahap Kebarangkalian

  Dalam menganalisis risiko, pengenalpastian sejauhmana kebarangkalian boleh berlaku

  dan impak bagi sesuatu risiko adalah mengikut tahap seperti Jadual 3.

  Walaubagaimanapun, parameter keberangkalian risiko ini boleh berubah mengikut

  keadaan tertentu.

  Kebarangkalian Risiko untuk berlaku

  Parameter

  5 - Sangat Kerap Berlaku > 1x dalam sehari

  4 - Kerap Berlaku ≥ 1x seminggu

  3 - Kadang-kadang Berlaku ≤1x dalam sebulan

  2 - Jarang Berlaku ≤1x dalam setahun

  1 - Sangat Jarang Berlaku ≤1x dalam > 1 tahun

  Jadual 3 : Kebarangkalian

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 8

  Impak Risiko

  Manakala pengukuran tahap kesan atau impak sesuatu risiko adalah seperti Jadual 4.

  Tahap Impak Risiko

  Parameter I Parameter II

  5 - Sangat Kritikal

  Memberi kesan yang sangat kritikal (menyebabkan kematian, kecacatan

  kekal & mediko-legal) kepada perkhidmatan/ produk/ pelanggan/

  operator

  Jumlah kerugian > RM

  1000.00

  4 - Kritikal Memberi kesan yang kritikal (menyebabkan kecacatan separa kekal, "incident reporting", tidak mematuhi garis

  panduan, SOP, PKPA, AP) kepada perkhidmatan/ produk/ pelanggan/

  operator

  Jumlah kerugian > RM

  100.00 - RM 1000.00

  3 - Sederhana Memberi kesan yang sederhana kritikal (menyebabkan aduan, komplikasi

  ringan,) kepada perkhidmatan/ produk/ pelanggan/ operator

  Jumlah kerugian > RM

  10.00 - RM 100.00

  2 - Ringan Memberi kesan yang ringan (tidak berpotensi kepada aduan) kepada perkhidmatan/ produk/ pelanggan/

  operator

  Jumlah kerugian > RM 1 - RM 10.00

  1 - Sangat Ringan

  Memberi kesan yang sangat ringan (tidak menyebabkan sebarang kesan di atas)

  kepada perkhidmatan/ produk/ pelanggan/ operator

  Jumlah kerugian < RM

  1.00

  Jadual 4 : Impak Risiko

  Namun begitu penarafan risiko secara kasar (Gross Rating) ditentukan tanpa mengambil kira keberkesanan kawalan dalaman sedia ada. Hasilnya kedudukan risiko dapat ditentukan berdasarkan Jadual 5.

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 9

  KEBARANGKALIAN

  Sangat Kerap

  Kerap Kadang -Kadang

  Jarang Sangat Jarang

  5 4 3 2 1

  IMPAK

  Sangat Kritikal

  5 Sangat

  Tinggi (25) Sangat

  Tinggi (20) Tinggi(15)

  Sederhana(10)

  Rendah (5)

  Kritikal 4 Sangat

  Tinggi (20) Sangat

  Tinggi (16) Tinggi(12)

  Sederhana(8)

  Rendah (4)

  Sederhana 3 Tinggi

  (15) Tinggi

  (12) Sederhana

  (9) Sederhana

  (6) Rendah

  (3)

  Ringan 2 Sederhana

  (10) Sederhana

  (8) Sederhana

  (6) Rendah

  (4) Rendah

  (2)

  Sangat Ringan

  1 Rendah

  (5) Rendah

  (4) Rendah

  (3) Rendah

  (2) Rendah

  (1)

  TAHAP RISIKO

  Jadual 5: Tahap Risiko

  Langkah 5: Menilai Risiko

  Kedudukan risiko dapat ditentukan setelah perhubungan impak dan kebarangkalian seperti

  Jadual 6. Kedudukan risiko boleh dikategorikan seperti :

  i. Sangat Tinggi

  ii. Tinggi

  iii. Sederhana

  iv. Rendah

  Tahap Risiko Skala Tahap

  Risiko Penerangan Tahap Risiko

  SANGAT TINGGI 16 HINGGA 25 Pelan tindakan terperinci diperlukan

  TINGGI 11 HINGGA 15 Diberi perhatian oleh Pengurusan Atasan

  SEDERHANA 6 HINGGA 10 Diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang

  ditanggungjawabkan

  RENDAH 1 HINGGA 5 Diuruskan mengikut prosedur sedia ada

  Jadual 6 : Menilai Risiko.

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 10

  Pada masa yang sama berpandukan kedudukan risiko tersebut, pelan tindakan yang sesuai mengikut kod

  warna seperti Jadual 7.

  KEDUDUKAN RISIKO

  PELAN TINDAKAN

  Sangat Tinggi

  Pelan respon risiko secara terperinci diperlukan yang memerlukan perhatian daripada Pengurusan Atasan PKB Samarahan.

  Tinggi

  Risiko memerlukan perhatian daripada ketua seksyen yang berkenaan.

  Sederhana

  Risiko boleh diuruskan dengan mengambil pilihan sama ada Terima, Kurangkan, Pindah atau Elakkan. Ia memerlukan perhatian daripada ketua unit kawasan yang terlibat. (cth : FMSIC,MOIC, PKPic)

  Rendah

  Risiko boleh diuruskan secara minima dan perekodan risiko dibuat.

  Jadual 7: Pelan Tindakan Risiko.

  Langkah 6: Pemantauan dan Semak Semula

  Pemantauan perlu dilaksanakan secara berterusan dalam memastikan keseluruhan kerangka

  berfungsi dengan baik. Dengan erti kata yang lain, tindakan susulan ke atas hasil pada setiap

  langkah, penilaian semula ke atas risiko sekiranya perlu dan tahap keutamaan di semak semula.

  Pelarasan keutamaan diperlukan bergantung kepada:

  ● Faktor yang memberi kesan kepada kebarangkalian / kekerapan dan sejauh mana impak.

  ● Faktor-faktor yang memberi kesan kepada kesesuaian atau kos daripada pelbagai respon risiko.

  Proses semak semula secara berterusan adalah sesuai untuk memastikan pelan Respon Risiko

  kekal relevan. Sehubungan itu, ia adalah sesuai untuk mengulangi keseluruhan proses

  sekiranya diperlukan.

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 11

  SEKSYEN : PELAPORAN RISIKO

  Sistem Pengurusan Risiko PKB Samarahan

  Merupakan perisian berbentuk Excel format yang menyimpan data bagi semua risiko. Perisian ini juga menyediakan pelan tindakan. Penyelaras Pengurusan Risiko bertanggungjawab menyediakan laporan pengurusan risiko kepada Pegawai Kesihatan Bahagian mengenai :

  a) Senarai risiko yang signifikan;

  b) Kawalan dalaman yang sesuai untuk mengurus risiko terbabit;

  c) Tahap kompetensi dan kemahiran penyelaras risiko setiap unit/klinik.

  Format pelaporan seperti Lampiran 1.

  SEKSYEN : KURSUS KESEDARAN PENGURUSAN RISIKO

  Kursus dan Bengkel Pengurusan Risiko akan diberikan kepada warga PKB Samarahan dengan kerjasama agensi atau penceramah yang bertauliah setiap tahun.

  Bil Aktiviti Sasaran Kekerapan Tanggungjawab

  1 Bengkel Penyediaan Garis Panduan Pengurusan Pelan Risiko

  Ketua Unit x1 Penyelaras ISO

  2 Kursus Kesedaran Pengurusan Risiko

  Ketua Unit MOIC FMSIC Penyelia

  Setiap Tahun AJK Latihan/Penyelaras pengurusan Pelan Risiko

  3 Taklimat Pengurusan Risiko Semua Staf Kesihatan Setiap Unit/Daerah

  Setiap Tahun Ketua Unit FMSIC/MOIC

 • Prosedur Pengurusan Risiko : PKBS-PSPK 05

  P e j a b a t K e s i h a t a n B a h a g i a n S a m a r a h a n

  Page 12

  SEKSYEN : STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO

  1. Pembangunan Polisi Pengurusan Risiko.

  Pegawai Kesihatan Bahagian Samarahan telah meluluskan polisi pengurusan risiko pada 21 September 2017. Ia adalah bertujuan : ● Memperincikan perlaksanaan kerangka pengurusan risiko di peringkat PKB Samarahan; ● Menjelaskan peranan, tanggungjawab pihak yang terlibat; dan ● Menentukan perkara yang perlu dilakukan untuk merealisasikan pelan ini. 2. Peranan Jawatankuasa Pengurusan Risiko PKB Samarahan.

  Melaporkan dan menasihat Jawatankuasa ISO PKB Samarahan mengenai isu keberkesanan sistem pengurusan risiko PKB Samarahan dan memberi amaran mengenai risiko yang signifikan. 3. Peranan Jawatankuasa Pengurusan Risiko di Fasiliti-fasiliti ● Melantik penyelaras pengurusan risiko dan jawatankuasa yang ahlinya terdiri daripada

  anggota-anggota kanan ● Laporan pengurusan risiko perlu dibentangkan dalam agenda mesyuarat klinik dan

  PKD ● Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memastikan risiko peringkat klinik dan PKD

  yang signifikan dikenalpasti, diukur dan dipantau.

  4. Peranan Penyelaras Risiko di fasiliti-fasiliti ● Memastikan keseluruhan proses pengurusan risiko berjalan dengan lancar dan

  diselaraskan di peringkat klinik/PKD; ● Mengenalpasti risiko di peringkat klinik/PKD adalah komprehensif; ● Mengenalpasti strategi menangani risiko dengan menyemak aktiviti mitigasi yang

  dilakukan di peringkat klinik/PKD serta keberkesanannya; dan ● Bertindak sebagai perantara klinik/PKD dan juga JK Pengurusan Risiko di PKB

  Samarahan. ● Menguruskan dan memastikan agenda pengurusan risiko dibawa dalam mesyuarat

  pengurusan di PKB.

  5. Peranan Unit Audit Dalam ● Melaksanakan pengauditan berasaskan risiko; ● Fokus kepada kerja audit terhadap risiko yang sangat besar, besar dan signifikan; ● Memberi kerjasama yang proaktif dan melibatkan proses pengurusan risiko; dan ● Mengendalikan penilaian bebas ke atas semakan pelaksanaan ERM. ● Pemantauan pelan risiko akan dijalankan oleh pasukan Juruaudit Dalam ISO bahagian.