of 22 /22
Na temelju članka 40. st. 3. i 41. st 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/07 i 94/13) te čl. 46. toč 4. al. 2. i čl. 85. st. 1. a) al. 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-99-04-16-05), a uz prethodnu Suglasnost Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-01/17/01/40 , URBROJ:2109/2-02- 17-05 od 1. 12. 2017., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak je Odlukom o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KLASA: 003-06/17-01/15; URBROJ:2109-99-01-17-3 na svojoj 34. sjednici održanoj dana 7. 12. 2017. donosi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA: 003-05/16-01/15, URBROJ: 2109-99-02-16-01 u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 5. – alineja 5. se briše - i dodaje se alineja koja glasi: - program ranog učenja engleskog jezika - višednevni program odgoja i naobrazbe u trajanju od jednoga do 10 dana (programi izleta, ljetovanja i zimovanja“ Članak 2. U članku 6. stavku 1. iza riječi „vrtića“, dodaje se zarez i riječi „osim u matičnom objektu“, u al. 4. broj „47“ mijenja se u broj „45“. Članak 3. U Pravilniku iza postojećeg članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi: „U Dječjem vrtiću ustrojava se hijerarhija radnih mjesta i odgovornosti u tabelarnom obliku.“ Članak 4. Dosadašnji članci 8. do 31. postaju članci 9. do 32. Članak 5. U Pravilniku u dosadašnjem članku 11. iza riječi „akata“ dodaju se riječi „rješavanje u upravnom postupku o pravima, obvezama ili pravnim interesima djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe“. Članak 6. U Pravilniku članak 26. mijenja se i glasi:

PRAVILNIK - dv-cvrcak.hrdv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2016/04/Pravilnik... · - pridonosi razvoju timskoga rada u Dječjem vrtiću ... - priprema stručne teme za roditelje i odgojitelje,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK - dv-cvrcak.hrdv-cvrcak.hr/wp-content/uploads/2016/04/Pravilnik... · - pridonosi razvoju...

 • Na temelju članka 40. st. 3. i 41. st 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  (NN RH br. 10/97, 107/07 i 94/13) te čl. 46. toč 4. al. 2. i čl. 85. st. 1. a) al. 2. Statuta Dječjeg

  vrtića Cvrčak (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-99-04-16-05), a uz prethodnu

  Suglasnost Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-01/17/01/40 , URBROJ:2109/2-02-

  17-05 od 1. 12. 2017., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak je Odlukom o usvajanju

  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

  KLASA: 003-06/17-01/15; URBROJ:2109-99-01-17-3 na svojoj 34. sjednici održanoj dana

  7. 12. 2017. donosi

  PRAVILNIK

  o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu

  rada Dječjeg vrtića Cvrčak

  Članak 1.

  U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA:

  003-05/16-01/15, URBROJ: 2109-99-02-16-01 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 5. –

  alineja 5. se briše - i dodaje se alineja koja glasi:

  „- program ranog učenja engleskog jezika

  - višednevni program odgoja i naobrazbe u trajanju od jednoga do 10 dana (programi

  izleta, ljetovanja i zimovanja“

  Članak 2.

  U članku 6. stavku 1. iza riječi „vrtića“, dodaje se zarez i riječi „osim u matičnom

  objektu“, u al. 4. broj „47“ mijenja se u broj „45“.

  Članak 3.

  U Pravilniku iza postojećeg članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi: „U Dječjem

  vrtiću ustrojava se hijerarhija radnih mjesta i odgovornosti u tabelarnom obliku.“

  Članak 4.

  Dosadašnji članci 8. do 31. postaju članci 9. do 32.

  Članak 5.

  U Pravilniku u dosadašnjem članku 11. iza riječi „akata“ dodaju se riječi „rješavanje u

  upravnom postupku o pravima, obvezama ili pravnim interesima djeteta, roditelja ili skrbnika

  ili druge fizičke ili pravne osobe“.

  Članak 6.

  U Pravilniku članak 26. mijenja se i glasi:

 • „V. POPIS I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU

  - NAZIV RADNOG MJESTA – UVJETI – OPIS POSLOVA

  I. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI

  PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Naziv radnog

  mjesta

  STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

  UVJETI - osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: profesor

  pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a

  struke

  - položen stručni ispit

  - da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  OPIS POSLOVA

  - predlaže i ostvaruje godišnji plan i program rada Dječjeg

  vrtića iz svojega djelokruga, te izrađuje izvješće o njegovom

  izvršenju temeljem postignutih rezultata iz prethodne godine

  na procesu njege, zaštite, odgoja i obrazovanje djece

  - prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada

  - stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-

  obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni

  proces

  - predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada

  - predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju

  programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog

  obrazovanja

  - ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i

  obrazovanju djece, te rješavanju odgojno-obrazovnih

  problema

  - surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima

  - pridonosi razvoju timskoga rada u Dječjem vrtiću

  - javno predstavlja odgojno-obrazovni rad Dječjeg vrtića

  - sudjeluje u obavljanju poslova u svezi upisa djece u Dječji

  vrtić

  - predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-

  obrazovnog rada s djecom predškolske dobi, ustrojava rad i

  prati rad u odgojnoj skupini

  - osigurava odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje

  redovitih programa i drugih programa umjetničkog,

  kulturnog, vjerskog, sportskog i drugog sadržaja

  - sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Dječjeg

  vrtića i prati njihovo ostvarivanje

 • - ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te

  izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije

  - izrađuje organizaciju pedagoške prakse studenata UF

  - uključuje se u izradu programa pripravničkog staža i

  aktivno radi na uvođenju pripravnika

  - surađuje s kulturnim i javnim ustanovama i drugim tijelima

  prema planu ustanove

  - sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela

  - obavlja inicijalni razgovor s djetetom prilikom upisa

  - prati stručnu literaturu i dr.

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  II.. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI

  PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Naziv radnog

  mjesta STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: profesor

  psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a

  struke

  - položen stručni ispit

  - da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - predlaže i ostvaruje godišnji plan i program rada Dječjeg

  vrtića iz svojeg djelokruga rada, te izrađuje izvješća o

  njegovom izvršenju

  - prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog

  djeteta

  - postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju

  djece

  - svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u

  Dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za

  ostvarivanje dječjih prava

  - posebno važnu ulogu ima u prepoznavanju (testiranje) djece

  s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s

  teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća

  za njihovo napredovanje prema sposobnostima

  - radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

  i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome

  snalaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta

  - surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja

  odgojitelja

  - surađuje s roditeljima i lokalnom zajednicom

 • - obavlja inicijalni razgovor s djetetom prilikom upisa

  - povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama

  socijalne skrbi

  - koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u

  istraživanjima u Dječjem vrtiću, te javno prezentira rezultate.

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  III. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI

  PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Naziv radnog

  mjesta

  STRUČNI SURADNIK LOGOPED

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: - diplomirani

  logoped ili profesor defektolog-logoped, odnosno magistar/a

  struk

  - položen stručni ispit

  - da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - predlaže i ostvaruje godišnji plan i program rada Dječjeg

  vrtića iz svojega djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom

  izvršenju

  - izrađuje plan i program logopedskog rada

  - snima i analizira stanje govornih mogućnosti djece po

  odgojnim skupinama

  - otkriva i evidentira djecu s govornim poremećajima u

  početnoj fazi i provodi preventivni rad u suradnji s

  roditeljima i odgojiteljima, te djece radi koordinacije

  postupaka u vezi prevencije

  - otkriva djecu s teškoćama u verbalno-glasovnoj

  komunikaciji kod kojih je poremećaj već razvijen pomoću

  instrumenata, testova, skala i dr.

  - otkriva uzroke zbog kojih su nastali poremećaji, te

  organizira rad na njihovu otklanjanju odnosno ublažavanju

  - klasificira djecu i daje opis poremećaja u verbalno-

  glasovnoj komunikaciji prema vrsti i stupnju oštećenja

  (dijagnoza),

  - izrađuje individualne planove i programe za rad preko kojih

  će raditi na korekciji i rehabilitaciji verbalno-glasovne

  komunikacije

  - u radu koristi specifične oblike i metode, sredstva i sadržaje,

  te koristi tehnička i druga pomagala koja se koriste u terapiji

  govora,

  - u izuzetnim slučajevima, ovisno o teškoći poremećaja,

  surađuje sa zdravstvenom ustanovom

 • - priprema stručne teme za roditelje i odgojitelje, vezane uz

  razvoj govora i teškoća koje se javljaju u toku razvoja

  govora, te savjetuje preventivni rad i mjere

  - uključuje se u poslove stručnih službi radi zajedničke

  koordinacije rada ustanove, a u dogovoru s ravnateljem

  - obavlja inicijalni razgovor s djetetom prilikom upisa

  - vodi dokumentaciju o praćenju razvoja govora djece (dosje

  logopeda, stručni nalazi i mišljenja)

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  IV. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI

  PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Naziv radnog

  mjesta STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI -osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: - defektolog -

  dipl. defektolog, bez obzira na smjer - prof. defektologije,

  bez obzira na smjer, odnosno magistar/a struke,

  - položen stručni ispit,

  - da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - vozački ispit „B„ kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - predlaže i ostvaruje godišnji plan i program rada Dječjeg

  vrtića iz svojega djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom

  izvršenju

  - radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća

  djece

  - utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima

  informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje

  - stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite

  programe Dječjeg vrtića

  - u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima)

  utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino

  dijete, te ih primjenjuje u svome radu

  - obavlja inicijalni razgovor s djetetom prilikom upisa

  - surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama

  socijalne skrbi, te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih

  poremećaja u djece

  - prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske

  spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

  - unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja

  djece s teškoćama u zajednicu

  - obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

  V. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  POSLOVI PREHRANE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Naziv radnog

  mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - osoba koja ima višu stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od

  najmanje tri godine ( baccalaureus, baccalaurea ) - viša

  medicinska sestra

  - položen stručni ispit

  - da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA

  - predlaže godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga

  i izrađuje izvješća o njegovu ostvarivanju

  - radi na unapređenju zaštite zdravlja djece, te u timskom

  radu s ostalim stručnim radnicima sudjeluje u ostvarivanju

  tih zadataka

  - planira prehranu prema normativima i standardima za djecu

  predškolskog uzrasta, izrađuje jelovnike, te antropološki

  prati rast i razvoj djece.

  - nadzire postupak pripremanja hrane, stanje čistoće kuhinje i

  drugih prostora u kojima se priprema, čuva i servira hrana, a

  prema standardima HACCP-a

  - odgovara za higijensko stanje i održavanje čistoće igračaka

  i prostora u kojima borave djeca kao i o provođenju mjera

  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te o pravilnom

  razvrstavanju i dispoziciji otpadnih tvari

  - radi pravovremene preglede izolacije oboljele djece i

  djelatnika, te poduzima protuepidemijske mjere sprečavanja

  zaraze u suradnji sa ZZJZ i Županijskom sanitarnom

  inspekcijom

  - organizira i prati rad kuhinjskog i tehničkog osoblja

  - vodi odgovarajuću pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju,

  sudjeluje u radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu te

  provodi zdravstveni odgoj djece, roditelja i stručnih radnika

  - vrši upise djece jasličke dobi i formira jasličke skupine

  - povezuje Dječji vrtić s odgovarajućim službama u lokalnoj

  zajednici, a rezultate ispitivanja zdravstvene zaštite djece kao

  sastavnog dijela odgojno - obrazovnog rada javno prezentira

  - pružanje prve pomoći pri ozljedama i hitnim stanjima,

  zbrinjavanje djeteta, osiguranje medicinske pomoći do

  predaje roditelju

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  VI. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI

  PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Naziv radnog ODGOJITELJ

 • mjesta

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - osoba koja ima visoku stručnu spremu odnosno završen

  sveučilišni diplomski ili specijalistički studij (profesor

  predškolskog odgoja odnosno magistar/a struke)

  - osoba koja ima višu stručnu spremu odnosno završen

  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

  (baccalaureus, baccalaurea predškolskog odgoja, odgojitelj

  predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja)

  - položen stručni ispit

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - predlaže godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga

  i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada

  - provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i

  predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni

  proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini.

  - pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-

  obrazovni rad u dogovorenim razdobljima.

  - prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom, te

  vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za

  izvođenje različitih aktivnosti

  - radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih

  razvojnih zadaća, te potiče razvoj svakoga djeteta prema

  njegovim sposobnostima

  - vodi dokumentaciju o djeci i radu, te zadovoljava stručne

  zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog

  procesa

  - surađuje s roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u

  Dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i

  obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj

  zajednici

  - odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za

  opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu

  - provodi predškolske programe za djecu s teškoćama u

  suradnji sa stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog

  profila raznih usmjerenja i u suradnji s drugim članovima

  stručnog tima.

  -obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  VII. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI

  Naziv radnog TAJNIK

 • mjesta

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički

  studij upravno-pravne struke - diplomirani pravnik,

  magistar/a struke, stručni specijalist javne uprave

  - osoba koja ima višu stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od

  najmanje tri godine (baccalaureus, baccalaurea) - stručni

  prvostupnik javne uprave

  - VŠS, upravni pravnik

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA

  - organizira rad tajništva

  - pruža pravnu pomoć ravnatelju i Upravnom vijeću u

  pogledu osiguranja zakonitosti rada i upozorava na

  nezakonitost rada i akata i drugih odluka unutar Dječjeg

  vrtića

  - u okviru svojih poslova daje tumačenja i mišljenja

  radnicima i strankama u pogledu primjene pravnih propisa i

  općih akata

  - organizira i priprema materijale za provođenje izbora

  organa upravljanja sukladno zakonu

  - u dogovoru s ravnateljem i predsjednikom Upravnog vijeća

  organizira sjednice Upravnog vijeća i priprema materijale za

  sjednice Upravnog vijeća

  - priprema materijale i dokumentaciju za nadzor

  inspekcijskih tijela i o tome izvješćuje Upravno vijeće

  - izrađuje nacrte i prijedloge općih akata kao i njihovih

  izmjena i dopuna te inicira i organizira procedure za njihovo

  donošenje

  - priprema prijedloge ugovora koje Dječji vrtić sklapa s

  korisnicima usluga, dobavljačima, izvođačima radova usluga

  i sl.

  - izvršava sve imovinsko-pravne poslove te poslove vezane

  uz statusne promjene Dječjeg vrtića

  - po ovlaštenju ili punomoći ravnatelja zastupa Dječji vrtić

  pred nadležnim tijelima

  - rješava u upravnom postupku o pravima, obvezama ili

  pravnim interesima djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge

  fizičke ili pravne osobe u svezi s poslovima koje vrtić obavlja

  kao javne ovlasti

  - brine o čuvanju i pravilnoj primjeni pečata s grbom

  Republike Hrvatske

  - obavlja pravne poslove naplate potraživanja (ovršni

  postupak)

  - objavljuje natječaje i oglašava slobodna radna mjesta te u

 • vezi s time kontinuirano surađuje sa Hrvatskim zavodom za

  zapošljavanje te zaprima molbe i ostalu dokumentaciju

  - obavlja pravne poslove u svezi zasnivanja i prestanka

  radnog odnosa odnosno sklapanja i prestanka ugovora o radu,

  te ostvarivanja prava i obveza radnika iz rada i u svezi s

  radom, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji

  nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

  te druge poslove vezane uz ostvarivanje prava i obveza iz

  radnog odnosa

  - vodi evidencije radnika propisane zakonom iz svog

  djelokruga

  - izdaje putne naloge radnicima i putne radne naloge za

  korištenje službenih vozila

  - izrađuje statistička i slična izvješća iz svog djelokruga za

  vanjske organe

  - uređuje mrežne stranice Dječjeg vrtića iz svog djelokruga

  -surađuje s Osnivačem, Županijskim uredima, Ministarstvom

  i drugim predškolskim ustanovama i državnim institucijama

  - surađuje sa službama, voditeljima područnih odjela,

  stručnim timom i radnicima Dječjeg vrtića

  - prati i proučava pravne propise te o novim propisima

  izvješćuje ravnatelja

  - obavlja i druge srodne poslove utvrđene zakonom, Statutom

  i općim aktima Dječjeg vrtića odnosno po nalogu ravnatelja

  VIII. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Naziv radnog

  mjesta

  VODITELJ RAČUNOVODSTVA

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - osoba koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički

  studij ekonomske struke (diplomirani ekonomist, magistar/a

  struke, specijalist ekonomskog smjera)

  - osoba koja ima višu stručnu spremu, odnosno završen

  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od

  najmanje tri godine (baccalaureus, baccalaurea) - stručni

  prvostupnik ekonomije

  - VŠS, ekonomskog usmjerenja

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA

  - organizira rad i kontrolira poštivanje rokova važnih za

  računovodstveno poslovanje i ispravnost primjene računskog

  plana proračuna

  - izrađuje financijska izvješća (mjesečna, tromjesečna,

  polugodišnja, godišnja) i materijale za osnivača, ravnatelja,

  Upravno vijeće, Državnu reviziju, Finu, Poreznu upravu,

 • MZOŠ i ostale zakonom propisane državne institucije u

  zakonskim ili propisanim rokovima iz svog djelokruga

  - izrađuje financijske planove poslovanja (rebalanse i

  projekcije) po nalogu osnivača i ravnatelja u zakonskim ili

  propisanim rokovima

  - vrši i kontrolira obračun plaće, obavlja knjiženje plaće i

  odgovara za primjenu zakonom propisanih stopa doprinosa i

  poreza

  - izrađuje statističke izvještaje s područja obavljanja svojih

  poslova

  - organizira poslove i sudjeluje u izradi izvještaja sukladno

  propisima o fiskalnoj odgovornosti

  - kontira i knjiži izvode banke, blagajnu i temeljnice za

  ulaznu, izlaznu i internu knjigovodstvenu dokumentaciju

  - koordinira godišnjim popisom imovine i priprema podatke

  za godišnji popis potraživanja i obveza

  - usklađuje pomoćne knjige-analitička knjigovodstva kupaca,

  dobavljača, djece, osnovnih sredstava i sitnog inventara, s

  knjiženjima i stanjem u financijskom računovodstvu

  - izrađuje kalkulacije cijena svih usluga Dječjeg vrtića

  - organizira pripremanje dokumentacije potrebne u

  postupcima svih institucija proračunskog nadzora

  -odgovara za ažurnost, ispravnost i zakonitost obračuna,

  knjiženja i arhiviranja dokumentacije s područja poslovanja

  koje obavlja

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja

  IX. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Naziv radnog

  mjesta

  ADMINISTRATIVNO- RAČUNOVODSTVENI

  DJELATNIK 1

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - srednja stručna sprema ekonomskog smjera

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA

  - obavlja prijepis, piše popratne dopise i druge poslove za

  potrebe ravnatelja i tajnika

  -vrši umnožavanje, uvezivanje i odlaganje akata kao i ostalog

  potrebnog materijala za ravnatelja, tajnika i voditelja

  računovodstva

  - vrši zaprimanje i otpremanje pošte te raspodjelu pošte

  - vodi urudžbeni zapisnik

  - zaprima dokumentaciju vezanu uz upis djece u Dječji vrtić

  - elektronski unos evidencija o dnevnom radnom vremenu

  radnika

  - odlaže i arhivira dokumentaciju i preuzima odgovornosti za

 • arhivsku građu

  - nabavlja i raspoređuje uredski materijal za potrebe uprave

  Dječjeg vrtića

  - vodi registar ugovora o nabavi

  - obavlja poslove vezane uz organizaciju izleta djece

  - kontira i knjiži ulazne račune dobavljača po kontima,

  mjestima troška, vrstama materijala i usluga, te ih plaća u

  rokovima dospijeća nakon specificiranog odobrenja o isplati

  za određeni datum potpisanog od ravnatelja

  - kontrolira ispravnost računalnim programom utvrđene

  evidencije-knjige ulaznih računa

  - usklađuje stanja obaveza sa dobavljačima u zakonskom

  roku i po potrebi

  - knjiži izdatnice utroška namirnica po područnim odjelima i

  redovno mjesečno usklađuje knjigovodstvena i stvarna stanja

  sa za to odgovornim osobama

  - odgovara za ažurnost, ispravnost i zakonitost obračuna,

  knjiženja i arhiviranja dokumentacije s područja poslovanja

  koje obavlja

  - obavlja poslove iz svog djelokruga rada za potrebe fiskalne

  odgovornosti

  - priprema dokumentaciju potrebnu u postupcima svih

  institucija proračunskog nadzora

  - izrađuje mjesečne obračune plaća, prijevoza i naknada plaće

  svim radnicima po evidencijama voditelja temeljem

  zakonskih propisa – Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o

  radu, odluka ravnatelja i Upravnog vijeća, važećeg cjenika

  prijevoza

  - isplaćuje plaću do dogovorenog datuma u skladu s važećom

  zakonskom procedurom nakon pismenog odobrenja

  ravnatelja

  - obračunava bolovanja radnika, ispostavlja HZZO-u zahtjeve

  za povrat isplaćenog bolovanja i prati njihovu naplatu

  - obračunava i dostavlja HZZO-u podatke o isplatama plaće

  za radnike koji rade skraćeno radno vrijeme

  - obustavlja iz plaće administrativne zabrane i ovrhe

  radnicima

  - svim radnicima izdaje potvrde o isplaćenoj plaći za cijelu

  proteklu godinu i ispunjava radnicima obrasce za odlazak u

  mirovinu

  - obračunava i isplaćuje ostale neoporezive naknade

  radnicima po posebnim odlukama i u zakonski propisanim

  iznosima

  - ispunjava obrasce radnicima kod odlaska u mirovinu na

  zahtjev nadležne institucije

  - obračunava i u zakonskim rokovima uplaćuje doprinose i

  ostale naknade za polaznike stručnog osposobljavanja ili

  drugog stimulativnog oblika zapošljavanja i u traženim

  rokovima izrađuje izvještaje podnošenjem financijske

 • dokumentacije nadležnoj instituciji

  - obračunava i isplaćuje naknade za upravno vijeće, ugovore

  o djelu, itd. na poslovni-račun i o isplaćenom dohotku izdaje

  im potvrdu nakon proteka poslovne godine

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu tajnika, voditelja

  računovodstva i ravnatelja

  X. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Naziv radnog

  mjesta

  ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI

  DJELATNIK 2

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - srednja stručna sprema ekonomskog smjera

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - priprema dokumentaciju i obračunava usluge boravka djece

  i mjesečno ispostavlja uplatnice korisnicima usluga

  - obračunava zatezne kamate korisnicima usluga i kupcima

  - izrađuje i mjesečno ili po potrebi ispostavlja račune na

  način kako zahtjeva osnivač za korisnike s područja Grada

  Čakovca, općinama za korisnike s njihova područja, MZOŠ i

  Županiji za nacionalnu manjinu Roma i sve izlazne račune za

  usluge na temelju potpisanih ugovora ili drugih dokumenata

  - izrađuje i mjesečno osnivaču dostavlja podatke o broju

  djece po mjesnim odborima, postotke polazaka djece i

  spiskove novoupisane djece

  - usklađuje stanja potraživanja sa kupcima u zakonskom roku

  i po potrebi

  - kontrolira ispravnost računalnim programom formirane

  evidencije knjige izlaznih računa

  - ispostavlja opomene dužnicima kupcima i korisnicima

  usluga i daje prijedloge za ispise djece zbog dugovanja

  - poduzima zakonom propisane mjere prisilne naplate (ovršni

  postupak)

  - knjiži i kontrolira elektronske izvode za uplate po

  korisnicima i kupcima

  – vodi blagajničko poslovanje ažurno i u skladu sa

  zakonskim odredbama

  - obračunava i likvidira putne naloge, prijevoz na službenom

  putu i loko vožnju za radnike (upotreba privatnog

  automobila u službene svrhe) sukladno nalogu po potpisu

  ravnatelja uz priloženi izvještaj o službenom putu

  - popunjava prijave nesretnih slučajeva osigurane djece

  - izrađuje u rokovima izvještaje iz područja svoga rada

  unutarnjim i vanjskim korisnicima

  - priprema dokumentaciju potrebnu u postupcima svih

  institucija proračunskog nadzora

 • - odgovara za ažurnost, ispravnost i zakonitost obračuna,

  knjiženja i arhiviranja dokumentacije s područja poslovanja

  koje obavlja

  - u analitici i financijskom računovodstvu knjiži nabavu,

  otpise, rashode, amortizaciju i inventurne razlike osnovnih

  sredstava i sitnog inventara

  - priprema podatke za godišnji popis potraživanja i obveza,

  koordinira rad povjerenstava kod godišnjih popisa imovine,

  daje im popisne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara

  - sastavlja odluke ravnatelju sa spiskovima sredstava za

  rashode ili otpise temeljem zapisnika povjerenstva za

  godišnji popis

  - knjiži u analitičkoj evidenciji nabavu, otpis, rashod

  osnovnih sredstava i sitnog inventara i sudjeluje kod obrade

  godišnjeg popisa imovine

  - priprema podatke za godišnji popis potraživanja i obveza,

  koordinira rad povjerenstava kod godišnjih popisa imovine,

  daje im popisne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara

  - sastavlja odluke ravnatelju sa spiskovima sredstava za

  rashode ili otpise temeljem zapisnika povjerenstva za

  godišnji popis

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja

  računovodstva, tajnika i ravnatelja

  XI. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Naziv radnog

  mjesta

  ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI

  DJELATNIK 3

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - srednja stručna sprema ekonomskog smjera

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - vrši nabavu sve robe za potrebe Vrtića (prehrambene

  namirnice i ostalo)

  - vodi brigu o nabavi robe po najpovoljnijim uvjetima za

  Vrtić

  - s glavnom medicinskom sestrom dogovara normative

  utroška namirnica i sredstava za čišćenje

  - prati potrošnju namirnica i o tome obavještava ravnatelja

  - likvidira ulazne račune, ovjerene i financijski obrađene

  račune predaje na knjiženje

  - vođenje i odgovornost za svu zakonom propisanu

  dokumentaciju iz područja nabave i zaštite na radu

  - praćenje, analiza i izvještavanje o ozljedama na radu i

  profesionalnim bolestima

  - suradnja i koordinacija pri izradi procjena opasnosti

 • - organizacija i koordinacija propisanih zdravstvenih pregleda

  i praćenje zdravlja zaposlenika, te suradnja s medicinom rada

  - organizacija i koordinacija nad izradom procjena opasnosti i

  ispitivanja radnog okoliša i sredstava rada

  - suradnja i koordinacija vezano uz poslove vezano uz zaštitu

  na radu i zaštitu od požara

  - uređuje mrežne stranice Dječjeg vrtića iz svog djelokruga

  - obavlja druge poslove u vezi s provedbom postupaka nabave

  roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi

  - sudjeluje u provođenju Zakona o javnoj nabavi i nabavi

  bagatelne vrijednosti

  - izrađuje plan nabave na temelju financijskog plana

  - vodi registar ugovora o nabavi

  - vodi kronološki i ažurno posebnu knjigu evidencije

  potrošnje goriva i prijeđenih kilometara za svako službeno

  vozilo posebno

  - knjiži u analitičkoj evidenciji nabavu, otpis, rashod

  osnovnih sredstava i sitnog inventara i sudjeluje kod obrade

  godišnjeg popisa imovine

  - u analitici i financijskom računovodstvu knjiži nabavu,

  otpise, rashode, amortizaciju i inventurne razlike osnovnih

  sredstava i sitnog inventara

  - priprema podatke za godišnji popis potraživanja i obveza,

  koordinira rad povjerenstava kod godišnjih popisa imovine,

  daje im popisne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara

  - sastavlja odluke ravnatelju sa spiskovima sredstava za

  rashode ili otpise temeljem zapisnika povjerenstva za

  godišnji popis

  - sudjeluje u izradi financijskih planova, financijskih i

  statističkih izvješća (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja,

  godišnja) i ostalih materijala zakonskim ili propisanim

  rokovima iz svog djelokruga

  - kontira i knjiži izvode banke, blagajnu i temeljnice za

  ulaznu, izlaznu i internu knjigovodstvenu dokumentaciju

  - sudjeluje u izradi izvještaja sukladno propisima o fiskalnoj

  odgovornosti

  - priprema dokumentaciju potrebnu u postupcima svih

  institucija proračunskog nadzora

  - priprema podatke za godišnji popis potraživanja i obveza,

  koordinira rad povjerenstava kod godišnjih popisa imovine,

  daje im popisne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara

  - sastavlja odluke ravnatelju sa spiskovima sredstava za

  rashode ili otpise temeljem zapisnika povjerenstva za

  godišnji popis

  - vrši obračun plaće i naknada, izdaje potvrde radnicima i

  priprema potrebnu dokumentaciju za nadležne institucije

  - ispunjava obrasce radnicima kod odlaska u mirovinu na

  zahtjev nadležne institucije

  - obračunava i u zakonskim rokovima uplaćuje doprinose i

  ostale naknade za polaznike stručnog osposobljavanja ili

 • drugog stimulativnog oblika zapošljavanja i u traženim

  rokovima izrađuje izvještaje podnošenjem financijske

  dokumentacije nadležnoj instituciji

  - obračunava i isplaćuje naknade za upravno vijeće, ugovore

  o djelu, itd. na žiro-račune i o isplaćenom dohotku izdaje im

  potvrdu nakon proteka poslovne godine

  – vodi blagajničko poslovanje ažurno i u skladu sa

  zakonskim odredbama

  - obračunava i likvidira putne naloge, prijevoz na službenom

  putu i loko vožnju za radnike (upotreba privatnog

  automobila u službene svrhe) sukladno nalogu po potpisu

  ravnatelja uz priloženi izvještaj o službenom putu

  - izrađuje izvještaje nadležnoj instituciji

  - isplaćuje obračunate i ovjerene naloge za službeni put

  - obračunava usluge boravka djece i mjesečno ispostavlja

  uplatnice korisnicima usluga po nalogu ravnatelja

  - vrši zaprimanje i otpremanje pošte te raspodjelu pošte

  - kontira i knjiži ulazne račune dobavljača po kontima,

  mjestima troška, vrstama materijala i usluga, te ih plaća u

  rokovima dospijeća nakon specificiranog odobrenja o isplati

  za određeni datum potpisanog od ravnatelja

  - vodi urudžbeni zapisnik, zaprima dokumentaciju vezano za

  upis djece u vrtić i jaslice

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja

  računovodstva i ravnatelja

  XII. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  POSLOVI PREHRANE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  Naziv radnog

  mjesta GLAVNI KUHAR

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - srednja stručna sprema, kuhar

  - najmanje tri (3) godine radnog iskustva na radnom mjestu

  kuhara

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - organizira i prati rad u kuhinji prema standardima HACCP

  - svakodnevno naručuje, prima i provjerava kakvoću i

  količinu živežnih namirnica

  - odgovara za daljnju kvalitetu i kvantitetu preuzetih

  namirnica, organizira, koordinira i prati rad u kuhinji,

  - određuje i raspoređuje količinski namirnice prema

  jelovniku i broju djece i radnika Dječjeg vrtića

  - vodi izdatnice o utrošku hrane, te vrši obračun utroška po

  danima i jelovniku

  - usklađuje zalihe s karticama u materijalnom knjigovodstvu

 • - surađuje sa zdravstvenom voditeljicom vezano za

  realizaciju jelovnika i organizaciju kuhinje

  - suradnja sa HE službom,

  - uvodi nove djelatnike u proces rada kuhinje,

  - sudjeluje u sastavljanju jelovnika

  - odgovora za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom

  normativu kalorične vrijednosti obroka u odnosu na životnu

  dob djece

  - odgovora za održavanje higijene u kuhinji, priručnog

  skladišta, posuđa i higijenu djelatnika

  - sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju

  - nadzire i stručno pomaže drugim radnicima u kuhinji

  - obavezno pohađanje i polaganje higijenskog minimuma i

  proširenog higijenskog minimuma

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja i

  zdravstvene voditeljice

  XIII. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  POSLOVI PREHRANE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  Naziv radnog

  mjesta

  KUHAR

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - srednja stručna sprema, kuhar

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju

  - pomoćni poslovi u pripremanju hrane

  - prema danim uputama obavlja sve pomoćne poslove u

  preuzimanju, čišćenju i pripremanju namirnica

  - obavlja pomoćne poslove vezane uz kuhanje i dovršavanje

  jela

  - pomaže pri raspoređivanju obroka po objektima

  - pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje

  - odlaže u namijenjeni prostor sav otpad

  - pranje suđa i kuhinje nakon završetka rada

  - poslovi serviranja

  - pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u

  kuhinji kao i odjeće i obuće

  - obavezno pohađanje i polaganje higijenskog minimuma i

  proširenog higijenskog minimuma

  - obavlja poslove po nalogu glavne kuharice

  - obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja i

  zdravstvene voditeljice

  XIV. NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  POSLOVI PREHRANE i ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Naziv radnog

  mjesta

  POMOĆNI KUHAR

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog

  odgoja i naobrazbe

  UVJETI - NSS, ugostiteljskog smjera

  - osnovna škola

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - sudjeluje u pripremi hrane za obroke za taj dan

  - sudjeluje u pripremi doručaka i užine

  - pranje posuđa

  - čišćenje kuhinje, blagovaonice i drugih prostorija vezanih

  uz kuhinju prema standardima HACCP-a

  - serviranje doručka, ručka i užine po skupinama

  - serviranje pribora za jelo djelatnicima za topli obrok,

  - svakodnevna primjena dezinficirajućih sredstava,

  - završno čišćenje kuhinje,

  - svaki petak pojačano čišćenje,

  - poslovi vezani za potrebe reprezentacije,

  - učestvuje u uskladištenju živežnih namirnica i drugim

  pomoćnim poslovima kuhinje,

  - obavezno pohađanje i polaganje higijenskog minimuma i

  proširenog higijenskog minimuma

  - suradnja s ostalim službama i radnicima Dječjeg vrtića,

  - obavlja i druge srodne poslove prema potrebi i po nalogu gl.

  kuharice, kuhara, zdravstvene voditeljice i ravnatelja Dječjeg

  vrtića

  NAZIV SKUPINE

  POSLOVA POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

 • Naziv radnog mjesta DOMAR 1

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i

  naobrazbe

  UVJETI - SSS, strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili

  elektrotehničkog usmjerenja

  - vozački ispit „B“ kategorije

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen ispit za ložača centralnog grijanja/rukovatelja centralnog

  grijanja i termoventilacije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - poslovi ložača, rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije

  - samostalno otklanja manje kvarove na svim vrstama instalacija

  - vrši nabavu rezervnih dijelova i materijala za redovno održavanje

  objekata, postrojenja i opreme

  - održava u ispravnom stanju inventar Dječjeg vrtića za koji je

  zadužen

  - prati i održava u ispravnom stanju sve vodovodne i toplinske

  instalacije

  - vodi brigu o održavanju vanjskih (košnja trave, čišćenje snijega) i

  unutrašnjih prostora objekata za koje su zaduženi

  - zadužuje se za službeni automobil koji održava i servisira,

  - vodi brigu o ispravnom načinu otklanjanja većih kvarova na opremi,

  instalacijama i strojevima u skladu s ovlaštenjima

  - vodi brigu o hitnom i ispravnom servisiranju strojeva i opreme koja

  se nalazi pod garancijom

  - nadzor nad ispravnošću, održavanje i popravak svih kotlovnica,

  - otklanjanje svih kvarova vezanih za grijanje,

  - brine se o propisanom zagrijavanju svih prostorija,

  - u zimskim uvjetima propisani obilasci objekata

  - obavlja manje popravke na vozilu, te pazi na rokove registracije - dostavlja naručeni materijal po područnim odjelima

  - dostavlja svakodnevno hranu po područnim odjelima

  - vrši nabavu rezervnih dijelova i materijala za redovno održavanje

  objekata, postrojenja i opreme

  - održava u ispravnom stanju inventar Dječjeg vrtića za koji je z-

  dužen

  - obavlja popravke na didaktičkom materijalu i namještaju, koji su

  otklonjive prirode

  - dostava pošte i kurirski poslovi

  - službeni prijevoz radnika ili stvari po odobrenju ravnatelja Dječjeg

  vrtića

  - ostali srodni poslovi prema nalogu ravnatelja Dječjeg vrtića

  NAZIV SKUPINE POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

 • POSLOVA

  Naziv radnog

  mjesta DOMAR 2

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i

  naobrazbe

  UVJETI - SSS, strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili

  elektrotehničkog usmjerenja,

  - vozački ispit „B“ kategorije

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - dostavlja naručeni materijal po područnim odjelima

  - dostavlja svakodnevno hranu po područnim odjelima

  - vrši elektroinstalacijske popravke i uz suglasnost ravnatelja dogovara

  popravke s izvođačima

  - zadužuje se za službeni automobil koji održava i servisira,

  - prati i održava u ispravnom stanju sve električne i gromobranske

  instalacije

  - vodi brigu o hitnom i ispravnom servisiranju strojeva i opreme koja

  se nalazi pod garancijom

  - samostalno otklanja manje kvarove na svim vrstama instalacija

  - vrši nabavu rezervnih dijelova i materijala za redovno održavanje

  objekata, postrojenja i opreme

  - održava u ispravnom stanju inventar Dječjeg vrtića za koji je

  zadužen

  - obavlja popravke na didaktičkom materijalu i namještaju, koji su

  otklonjive prirode

  - vodi brigu o održavanju vanjskih (košnja trave, čišćenje snijega) i

  unutrašnjih prostora objekata za koje su zaduženi

  - vodi brigu o ispravnom načinu otklanjanja većih kvarova na opremi,

  instalacijama i strojevima u skladu s ovlaštenjima

  - dostava pošte i kurirski poslovi

  - službeni prijevoz djelatnika ili stvari po odobrenju ravnatelja

  Dječjeg vrtića

  - obavlja manje popravke na vozilu, te pazi na rokove registracije

  - ostali srodni poslovi prema nalogu ravnatelja Dječjeg vrtića

  NAZIV SKUPINE

  POSLOVA POSLOVI ČIŠĆENJA

  Naziv radnog mjesta PRALJA-ŠVELJA

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i

  naobrazbe

  UVJETI - NNS, šivač

  - osnovna škola

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - pere rublje i glača, brine se o održavanju rublja,

  - svakodnevno prema zaduženju sortira i isporučuje rublje po

  skupinama i po područnim odjelima

  - vrši popravke rublja

 • NAZIV

  SKUPINE

  POSLOVA

  POSLOVI PREHRANE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - POSLOVI

  ČIŠĆENJA

  Naziv radnog

  mjesta

  SPREMAČICA 2

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i

  naobrazbe

  UVJETI - osnovna škola

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o

  predškolskom odgoju i obrazovanju

  - položen vozački ispit B kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - sudjeluje u pripremi hrane za obroke za taj dan

  - sudjeluje u pripremi doručaka i užine

  - pranje suđa od doručka i užine koje je bilo u upotrebi

  - čišćenje kuhinje, blagovaonice i drugih prostorija vezanih uz kuhinju

  prema standardima HACCP-a

  - serviranje doručka, ručka i užine po skupinama

  - održavanje čistoće, reda i dezinfekcije svih prostorija prema uputama

  - vodi brigu o održavanju i ispravnosti povjerenih strojeva za pranje,

  glačanje i sušenje rublja

  - pere i glača radnu odjeću kuhinjskog osoblja

  - uređuje prostor u kojem radi

  - obavlja i druge srodne poslove prema nalogu zdravstvene voditeljice

  i ravnatelja Dječjeg vrtića

  NAZIV SKUPINE

  POSLOVA POSLOVI ČIŠĆENJA

  Naziv radnog mjesta SPREMAČICA 1

  Broj radnika Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i

  naobrazbe

  UVJETI - osnovna škola

  - vozački ispit «B» kategorije

  - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  - vozački ispit „B“ kategorije

  - ostali uvjeti propisani zakonom

  OPIS POSLOVA - održava čistoću, red i dezinfekciju svih prostorija prema uputama

  zdravstvene voditeljice - prostori gdje borave djeca, sanitarni čvorovi,

  hodnici, dvorane, uredi, i sl.

  - rasprema i sprema krevetiće, pomaže pri oblačenju djece poslije

  spavanja

  - vodi brigu o okolišu objekta, a zimi o čišćenju snijega

  - obavlja poslove po smjernicama voditelja područnih odjela i

  zdravstvenih voditelja

  - obavezno pohađanje i polaganje higijenskog minimuma i proširenog

  higijenskog minimuma

  - nabava sredstava za čišćenje

  - obavlja i ostale poslove prema ukazanoj potrebi po nalogu voditelja

  područnog odjela i ravnatelja Dječjeg vrtića