15
Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104. stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi P R A V I L N I K o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavlju je za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

Pravilnik o zapošljavanju

Embed Size (px)

Citation preview

Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene

novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104. stav (8) Zakona o srednjem

obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo

obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi

P R A V I L N I K

o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i

srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim

ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem

tekstu: školama).

Član 2.

(Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu)

(1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na

osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko

osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i

sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu.

(2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a

istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na

oglasnoj ploči.

Član 3.

(Sadržaj konkursa/oglasa)

Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži:

a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca,

b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava,

c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu,

d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem

časova),

e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika,

f) dužinu trajanja probnog rada,

g) rok za podnošenje prijava,

h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova,

i) termine za održavanje intervjua u školama.

Član 4.

(Prijava na konkurs/oglas)

(1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na

sljedeći način:

a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za

prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim

školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu

dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu.

b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem

saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu

kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu.

(2)Izgled, forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim

Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B, i čini njegov sastavni dio.

(3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava, diploma o

stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o stažu, kopiju radne

knjižice i drugo), kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci.

(4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2

„Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat

aplicirao“, koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca

broj 1B, navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema, te u slučaju da

bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao

prioritetnu, dok se u ostalim školama briše sa rang liste.

(5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na

pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili

putem pošte preporučeno.

Član 5.

(Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu)

Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu

okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti.

Član 6.

( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika, stručnih saradnika i sekretara)

(1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika, stručnih saradnika i

sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su:

a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom,

b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom,

c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom,

d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu

konkursom,

e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti),

f) intervju.

(2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a), b), c), d) i e)

ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja, nauke,

kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom.

(3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u

stavu (1) alineje a), b), c), d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu.

(4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši

Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim

Pravilnikom.

Član 7.

(Bodovanje kandidata)

(1) Nastavnici, stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog

staža ostvarenog u školama, nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene

konkursom boduju sa po 0,30 bodova, a za radni staž u školama manji od mjesec dana se

boduju po 0,01 bodova po danu.

(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji

odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa

po 0,15 bodova, a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0,005 bodova

po danu.

(3) Nastavnici, stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec

pripravničkog staža ostavrenog u školama, nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila)

tražene konkursom boduju sa po 0,20 bodova, a za pripravnički staž manji od mjesec dana

boduju se sa po 0,006 bodova po danu.

(4) Nastavnici, stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno

uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene

konkursom boduju sa po 0,10 bodova, a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa

po 0,003 bodova po danu,

(5) Nastavnici, stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec

volonterskog staža ostvarenog u školama, nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila)

tražene konkursom boduju sa po 0,15 bodova, a za volonterski staž manji od mjesec dana

boduju se sa po 0,005 bodova po danu.

(6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su:

a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole,

b) kopija radne knjižice kandidata,

c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža.

(7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne

knjižice kandidata razlikuju, uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata.

(8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama

Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“, broj 2/98 i 48/99) u kojoj

mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla, stepen i profil stručne spreme i dužina

ostvarenog radnog staža po vrstama posla, na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ , koji je

sastavni dio ovog Pravilnika.

(9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor

škole.

(10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, nepuno radno vrijeme mu

se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12

mjeseci na ½ radnog vremena/norme, računa mu se 6 mjeseci radnog staža). Za tačnost

podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara

direktor škole.

Član 8.

(Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti)

(1) Nastavnici, stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na

posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila

tražene konkursom boduju sa po 0,15 bodova, a za čekanje na posao kraće od mjesec dana

boduju se sa po 0,005 po danu.

(2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana, računa se od dana sticanja

stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na

evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim

konkursom.

(3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je

uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje.

Član 9.

(Intervju)

(1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja, a ima za

cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju

na koju je kandidat konkurisao.

(2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata, radno

iskustvo, životne prilike, motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se

kandidat prijavio.

(3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0,60 bodova a maksimalno

3 boda.

Član 10.

(Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure)

Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode:

- Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure,

- Komisija za bodovanje kandidata i

- Komisija za provođenje intervjua.

Član 11.

(Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure)

(1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne

procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova, najdalje do dana objavljivanja

konkursa/oglasa.

(2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna

školska godina sa mogućnošću produženja iste.

(3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje

aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa, poduzima aktivnosti za organizovanje i

koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua,

kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu, izdaje

odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja

konkusnog/oglasnog postupka.

(4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik, izvještava ministra o

provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru.

Član 12.

(Imenovanje, sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata)

(1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika

Ministarstva, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, predstavnika škola Tuzlanskog

kantona, predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,

najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa.

(2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim

okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne

procedure.

(3) Komisije broje po tri stalna člana, od kojih je jedan predsjednik, te jednog

rezervnog člana, kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku.

(4) Mandat Komisije je jedna školska godina, sa mogućnošću produženja iste.

(5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru.

Član 13.

(Rad Komisije za bodovanje kandidata)

(1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom

konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.

(2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši

provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova, te listu kandidata koji ispunjavaju uslove

oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata.

(3) Nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za bodovanje kandidata ne

razmatra, nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije, o čemu

obavještava kandidate odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika.

(4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata

koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova,

najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog

obavljanja intervjua sa kandidatima, putem faksa, e-maila i poštom.

(5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči, WEB stranici

škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu, kako bi bila dostupna kandidatima

prilikom pristupanja na intervju.

(6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za

bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata

sa utvrđenim brojem bodova, u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih

kandidata.

(7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa

članom 6., 7. i 8. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale.

Član 14.

(Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata)

(1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik, koji potpisuju svi

članovi Komisije.

(2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži:

a) podatke o kandidatu (prezime, ime roditelja i ime),

b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6., 7. i 8. ovog Pravilnika,

posebno po svakom od kriterija za bodovanje i

d) ukupan broj bodova kandidata.

(3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima, Komisija utvrđuje rang listu

kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa.

(4) Utvrđenu listu, zajedno sa zapisnikom, potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je

dio zapisnika.

Član 15.

( Komisija za provođenje intervjua)

(1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor

svake škole posebno, na prijedlog direktora, a sastoji se od tri člana: direktor, pomoćnik

direktora ili pedagog škole i nastavnik.

(2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću

produženja iste.

(3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog

kandidata, kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua .

(4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži:

- sadržaj intervjua,

- pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua

- ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje

intervjua .

(5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole.

Član 16.

( Provođenje intervjua)

(1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima

utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa.

(2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. stava (4) ovog Pravilnika

Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam

dana od dana prijema liste uspješnih kandidata.

(3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj

proceduri, što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa.

(4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u

odnosu na: opće odlike-urednost, maniri, pojava, fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg

mišljenja, motivisanost-entuzijazam, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja i

dr, o čemu se sastavlja zapisnik.

(5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u

rasponu od 0,20 do 1 bod.

(6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti

listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan

dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom, e-mailom i poštom.

Član 17.

( Konačna rang lista kandidata)

(1) Komisija za bodovanje kandidata, nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. stav

(7) ovog Pravilnika, sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način

da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. stav (6) koje je utvrdila

Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za

bodovanje kandidata iz člana 13. stav (7).

(2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata

dostavljaju Ministarstvu, koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom, e-

mailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici.

(3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi

Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj

bodova kandidata ostvaren na intervjuu.

(4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za

koju je konkurs/oglas objavljen te se, u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije

obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske

godine, konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji

je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu.

(5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom

upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i

Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom), nakon početka

školske godine, a najdalje do 01. aprila te školske godine, a na koju se ne može primjeniti

Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava, popuna upražnjene

pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim

Pravilnikom.

(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne

procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.

(7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon

početka školske godine a poslije 01. aprila te školske godine, a na koju se ne može primjeniti

Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava, popuna upražnjene

pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.

Član 18.

( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada)

(1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu

Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva, u roku od

jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata.

(2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji,

odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati.

(3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada

za primljenog kandidata i to:

- za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište),

- za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca.

(4) U Odluci iz prethodnog stava, prilikom utvrđivanja dužine probnog rada, direktor

je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda

probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika.

(5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika

škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju.

(6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu

preciziranja ko podliježe probnom radu, trajanje probnog rada, ko prati probni rad, parametri

koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo.

(7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne

zadovoljava“, na prijedlog lica iz prethodnog stava.

(8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“

zaposleniku prestaje radni odnos.

(9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom

odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran, u slučaju da do takvog odustanka dođe iz

bilo kojeg razloga.

(10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana

prijema Odluke o prijemu kandidata.

(11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata

sa Konačne rang liste kandidata.

(12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata

odmah, a najkasnije u roku od tri dana, o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova

za svakog kandidata.

Član 19.

( Prioritet pri zapošljavanju)

(1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata, kandidati ostvare isti broj bodova, prilikom

odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu:

- kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. Zakona o dopunskim pravima

boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/12),

- kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija.

Član 20.

(Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju)

(1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu

za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao.

(2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u

dokumentaciju svih kandidata, vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao.

(3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao

nepotpuna ili neblagovremena.

(4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za

izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora.

Član 21.

(Pravo prigovora)

(1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru

kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke, izjaviti prigovor

Školskom odboru škole.

(2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne

inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

(3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru, inspekcija je dužna

izuzeti predmet od Komisije, izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom

inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole.

(4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru, Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za

donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti

konačnu odluku.

(5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana

zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije.

(6) Odluka Školskog odbora je konačna.

Član 22.

(Zaključenje ugovora o radu)

Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan

od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata

Član 23.

(Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata)

U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom

provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome

sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 24.

(Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu)

Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u

roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Član 25.

(Tumačenje odredbi ovog Pravilnika)

(1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za

tumačenje.

(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar.

tlan26.(Primjena odredbi drugih akata)

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona oosnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju, Kolektivnog ugovora zadjelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, Kolektivnog ugovora za djelatnostsrednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata.

tlan 27.(Prestanak primjene ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai;e Kriteriji o bodovanju kandidatazaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javneustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 .12.2009 godine.

tlan 28.( Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja i bit ie objavljen u ,,SluZbenimno vinam a T uzlansko g kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA jFEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINdTAZLANSKI KANTON i

Ministarsfvo obrazovanja, nauke,kulture i sportaBroil i t/l^-3 ? -/s 99, lnTuzla, A 30/. lDU

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA, I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I

SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

I. Naziv škole, predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje

1. Naziv škole iz konkursa

__________________________________________________________________________

2. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje

__________________________________________________________________________

II. Lični podaci:

Prezime

Ime roditelja/staratelja Ime

Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto:

Telefonski broj:

E-mail (ako imate):

Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite navedena polja.

III. Obrazovanje:

A. Naziv završenog fakulteta.

Naziv, sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome

IV. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja :

1. Dokaz o stručnoj spremi

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4.Uvjerenje o državljanstvu

5. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom, na poslovima u skladu sa NPP, pripravnički staž, volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave)

6. Kopiju radničke knjižice

7. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom

NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica

pisarnice Tuzlanskog kantona

V. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi:

Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

OVIM IZJAVLJUJEM:

da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. Ustava BiH);

da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv života i tijela, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka i porodice, protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu.

da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika, stručnog saradnika, saradnika ili sekretara škole.

Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.

Datum

/ /

Jedinstveni matični broj

Potpis

NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine:

1. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona

Ili 2. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2, 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona- NE OTVARAJ“.

Obrazac broj 1B

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA, ASISTENATA, ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG

OSOBLJA

I. Naziv škole, predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje

1. Naziv škole iz oglasa

__________________________________________________________________________

2. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje

__________________________________________________________________________

II. Lični podaci:

Prezime

Ime roditelja/staratelja Ime

Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto:

Telefonski broj:

E-mail (ako imate):

Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite navedena polja.

III. Obrazovanje:

A. Naziv završene.

Naziv, sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome

IV. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja :

1. Dokaz o stručnoj spremi

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica

pisarnice Tuzlanskog kantona

V. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi:

Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

OVIM IZJAVLJUJEM:

da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. Ustava BiH);

Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.

Datum

/ /

Jedinstveni matični broj

Potpis

NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine:

1. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona

Ili 2. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2, 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona- NE OTVARAJ“.

Obrazac broj 2

PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA

NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO

I. Ime i prezime kandidata

_____________________________________________________________

II. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu

kandidata

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

4.___________________________________

5.___________________________________

6.___________________________________

7.__________________________________

8.__________________________________

9.__________________________________

10.___________________________________

11.___________________________________

12.__________________________________

13.___________________________________

14.___________________________________

.

.

.

Dana:_________________2012 godine Potpis

____________________

Obrazac broj 3

Javna ustanova _______________

Broj:________________________

Dana:________________________

Na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“,

broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________, JU

___________________izdaje:

P O T V R D A

Kojom se od strane JU __________________________, potvrđuje da je

______________________________, u JU _______________________:

1. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene

konkursom u periodu od _____________________ do ___________________, i stekao

_________________mjeseci i _________________dana radnog staža.

2. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u

periodu od ________________________ do_______________, i stekao

__________mjeseci i _________dana pripravničkog staža

3. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u

periodu od__________________ ___do ______________________, i stekao

___________mjeseci i ________dana volonterskog staža,

4.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od

____________________ do________________, i stekao _____________________mjeseci i

__________________dana radnog staža,

Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog, služi za prijavu na konkurs za prijem u radni

odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može

koristiti.

Dostavljeno: Direktor škole

1 x Imenovanom ____________________

1 x a/a škole