of 33 /33
Prof. dr. sc. Mirjana Sabo Životopis, znanstvena i stručna djelatnost Roñena sam 1951. u Paulin Dvoru. Osnovnu školu završila u Ernestinovu, a srednju Kemijsko-tehničku školu „Ruñer Bošković“ u Osijeku. Od 15. ožujka 1971 godine djelatnik sam Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u svojstvu tehničkog suradnika na kolegiju Analitička kemija. Školske 1974/75 upisala sam Poljoprivredni fakultet smjer ratarstvo i diplomirala 1979 na kolegiju Ishrana i fiziologija bilja s diplomskim radom“ Dinamika i koncentracije kloroplastnih pigmenata u listu šećerne repe“. U zvanje stručni suradnik na predmet Biologija izabrana sam 1985 godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Magistarski rad pod naslovom „Utjecaj aeroplutnata na koncentraciju pigmenata drvenastih biljaka u parkovima Osijekaobranila sam 1993 godine poslijediplomskom studiju Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stekla akademski stupanj magistra prirodnih znanosti iz područja biologija -ekologija. Na radno mjesto asistenta na predmetu Biologija Prehrambeno-tehnološkog fakultetu u Osijeku izabrana sam 1995 godine. Doktorski rad pod naslovom „Dinamika usvajanja makro i mikroelemenata i njezin utjecaj na produktivna svojstva AG-genotipova ozime pšenice” obranila sam 1999 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta J. J. Strossmayer Osijek, te postigla akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti iz znanstvenog polja poljoprivrede. Nakon doktoriranja 1999 godine izabrana sam u suradničko zvanje viši asistent iz područja biotehničke znanosti. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo izabrana sam u srpnju 2002. U registar znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upisana sam pod brojem 90103. U znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor iz područja Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo izabrana sam 2006 godine. U periodu od 1996-1999 godine sudjelovala sam u provedbi VIP- projekta 110311 –„Proizvodnja i tehnološka kakvoća namjenskih sorti pšenice na području Slavonije i Baranje“ voditeljica je bila prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi. Od 2002 -2005 godine sudjelovala sam u provedbi tehnologijskog projekta TP- 02/0113-07 „Istraživanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda“, voditeljica je bila prof. dr. sc. Milena Mandić. Od 2003-2005 radila sam na VIP projektu IV-16-10/03 „Krmne leguminoze visoke kakvoće u sustavu eko-stočarstva“, voditeljica je bila prof.dr.sc. Zlata Milaković – Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Prof. dr. sc. Mirjana Sabo Životopis, znanstvena i stručna ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1164_2.2.pdf · fiziologija bilja s diplomskim radom“ Dinamika i koncentracije

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Mirjana Sabo Životopis, znanstvena i stručna...

 • Prof. dr. sc. Mirjana Sabo ivotopis, znanstvena i struna djelatnost

  Roena sam 1951. u Paulin Dvoru. Osnovnu kolu zavrila u Ernestinovu, a srednju Kemijsko-tehniku kolu Ruer Bokovi u Osijeku. Od 15. oujka 1971 godine djelatnik sam Poljoprivredno-prehrambeno-tehnolokog fakulteta u Osijeku u svojstvu tehnikog suradnika na kolegiju Analitika kemija. kolske 1974/75 upisala sam Poljoprivredni fakultet smjer ratarstvo i diplomirala 1979 na kolegiju Ishrana i fiziologija bilja s diplomskim radom Dinamika i koncentracije kloroplastnih pigmenata u listu eerne repe.

  U zvanje struni suradnik na predmet Biologija izabrana sam 1985 godine na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu u Osijeku. Magistarski rad pod naslovom Utjecaj aeroplutnata na koncentraciju pigmenata drvenastih biljaka u parkovima Osijeka obranila sam 1993 godine poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, te stekla akademski stupanj magistra prirodnih znanosti iz podruja biologija -ekologija.

  Na radno mjesto asistenta na predmetu Biologija Prehrambeno-tehnolokog fakultetu u Osijeku izabrana sam 1995 godine.

  Doktorski rad pod naslovom Dinamika usvajanja makro i mikroelemenata i njezin utjecaj na produktivna svojstva AG-genotipova ozime penice obranila sam 1999 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveuilita J. J. Strossmayer Osijek, te postigla akademski stupanj doktora biotehnikih znanosti iz znanstvenog polja poljoprivrede.

  Nakon doktoriranja 1999 godine izabrana sam u suradniko zvanje vii asistent iz podruja biotehnike znanosti. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz podruja biotehnikih znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo izabrana sam u srpnju 2002. U registar znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta upisana sam pod brojem 90103. U znanstvenonastavno zvanje izvanredni profesor iz podruja Biotehnike znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo izabrana sam 2006 godine.

  U periodu od 1996-1999 godine sudjelovala sam u provedbi VIP- projekta 110311 Proizvodnja i tehnoloka kakvoa namjenskih sorti penice na podruju Slavonije i Baranje voditeljica je bila prof. dr. sc. aneta Ugari-Hardi.

  Od 2002 -2005 godine sudjelovala sam u provedbi tehnologijskog projekta TP-02/0113-07 Istraivanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda, voditeljica je bila prof. dr. sc. Milena Mandi.

  Od 2003-2005 radila sam na VIP projektu IV-16-10/03 Krmne leguminoze visoke kakvoe u sustavu eko-stoarstva, voditeljica je bila prof.dr.sc. Zlata Milakovi Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

 • U periodu od 2003-2006 radila sam na znanstvenom projektu 00799053 Uinkovitost simbioze izmeu Galega orientalis Lam. i Rhizobium galegae, voditeljice prof. dr. sc. Zlate Milakovi Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

  Od 2007 godine ukljuena sam u projekt 079-0730489-0332 Uzgoj Galega orientalis-nova krmna leguminoza u Hrvatskoj, voditeljica prof. dr. sc. Zlata Milakovi Poljoprivredni fakultet u Osijeku, isti projekt je jo u tijeku.

  Znanstvenim radom bavim se od stjecanja stupnja magistra znanosti 1993 godine do danas. Moj znanstveni rad usredotoen je fiziologiju i morfologiju bilja. Rezultate istraivanja publicirala sam kao autor ili koautor u 30 znanstvenih radova u meunarodnim i domaim asopisima sa recenzijom, 15 radova objavljeno je u knjigama radova i zbornicima sa znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala sam na 22 izlaganja (to usmenih, to na posterima) na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Rezultati istraivanja prikazani su u izvjeima za znanstvene projekte. Objavljeni radovi citirani su u 7 bibliografskih jedinica drugih autora koji su objavljeni u asopisima indeksirani u SCI Expendid bazi podataka.

  Od 1985 godine sudjelovala sam u provedbi nastave (vjebe) na kolegiju Biologija na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu najprije kao struni suradnik, zatim kao asistent. Izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent 2002 godine nositelj sam navedenog kolegija do danas. Na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju sunositelj sam kolegija Opasnosti vezane za hranu. Od 2007/2008 akademske godine povjerena mi je nastava na Agronomskom i Prehrambeno-tehnolokom fakultetu, Sveuilita u Mostaru, BIH iz kolegija Biologija na prvoj godini preddiplomskog studija. Sva nastavne aktivnosti obavljam i danas

  Osim predavanja i vjebi bila sam voditelj 14 diplomskih radova, jednog magistarskog specijalistikog rada, a kao lan povjerenstva za obranu bila sam u 4 diplomska rada. Fakultetsko vijee Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku imenovalo me lanom povjerenstva za obranu jednog doktorskog rada. Predsjednik sam katedre za Biologiju i mikrobiologiju na matinom fakultetu.

  Uz znanstveni rad bavila sam se i strunim radom. Sudjelovala sam u organizaciji i provedbi jednog tehnologijskog projekta Istraivanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda koji je provodio moj matini Zavod za ispitivanje hrane i prehrane. Objavila sam jedan struni rad u Zborniku radova II. Savjetovanja Znaaj kemije u proizvodnji hrane i zatite ovjekove okoline i jedan u Zborniku 3th Hrvatski kongres tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Sudjelovala sam na dva struna skupa u organizaciji Drutva za zatitu bilja Bosne i Hercegovina gdje sam i odrala dva pozvana predavanja. lanica sam strunih drutava: Hrvatsko bioloko drutvo i Drutvo agronoma Slavonije i Baranje. lanica sam organizacijskog odbora International Croatian Congress of Cereal Tehnologists Flour- Bread.

 • Za studente na preddiplomskom studiju prve godine Prehrambeno-tehnolokog fakulteta autor sam dvije interne skripte koje se koriste kao obvezni dio literature na kolegiju Biologija, te sam koautor u dva znanstvena udbenika Filogenetska sistematika stablaica i Najvanije medonosne biljke u Hrvatskoj koji su takoer obvezni dio literature u navedenom kolegiju. Za studente prve godine dodiplomskog studija autor sam interne skripte Bioloke opasnosti vezane za hranu.

  Recenzirala sam radove za zbornike radova sa meunarodnih i domaih znanstvenih skupova (19) i 3 rada u asopisima citiranim u CC bazi, jedan udbenik, dva znanstvena i dva tehnologijska projekata.

  _______________________________

  Dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredni profesor

 • ZNANSTVENO, NASTAVNA I STRUNA DJELATNOST . KVALIFIKACIJSKI RADOVI

  1.1. Magistarski rad

  Sabo Mirjana (1993): Utjecaj aeroplutnata na koncentraciju pigmenata drvenastih biljaka u parkovima Osijeka (datum obrane: 09.04.1993.) Prirodoslovno-matematiki fakultet Sveuilita u Zagrebu.

  1. 2. Doktorski rad

  Sabo Mirjana (1999): Dinamika usvajanja makro i mikroelemenata i njezin utjecaj na produktivna svojstva AG-genotipova ozime penice (16.07.1999.) Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveuilite J.J. Strossmayer u Osijeku.

  A. 2. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA

  2.1. Znanstveni radovi iz skupine a1

  - do prethodnog izbora

  1. M. Sabo, T. Tekli, I. Vidovi (2002): Photosynthetic productivity of two winter wheat varieties (Triticum aestivum L.). Rostlinna vyroba, 48, (2) 80-86. CC/AB & ES - AN 525 ZY-0007

  2. M. Sabo, . Ugari-Hardi (2002): Concentration of macro and microelements in grain of some new winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.) Acta Alimentaria 31 (3) 235-242. CC/AB & ES - AN 623QD-0004

  3. M. Sabo, M. Bede , . Ugari Hardi (2002): Variability of grain yield components of some new winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Rostlinna vyroba, 48. (5) 230-235. CC/AB & ES - AN 549PK-0007

  nakon prethodnog izbora

 • 4. M. Sabo., D. Jug., . Ugari-Hardi (2006): Effect of reduced tillage on wheat quality traits Acta Alimentaria 35 (3): 269-279. CC/AB & ES - AN 090XN-0003

  5. Lendel, A, Bedalov, M. Sabo, M., Bai, T, Krstin Lj., Marek, T.: Comparative chromosomes and molecular studies of some species of genus Arum from

  Eastern Slavonia and Baranya region in Croatia. Acta Societatis Botanicorum Poloniea, 75, (2006), 3. CC/ AB & ES - AN 2006-118FN-0003

  6. Sabo, M., Marek, T., Bai, T., Krstin, LJ., Lendel, A. (2007) Stomata in some species of genus Arum from the Eastern Slavonia and Baranya

  region. Journal Biology Section Botany 62/4: 409-415. CC/AB & ES - AN 2007-217ZR-0006

  7. Ugari-Hardi ., Juki M., Koceva Komleni D., Sabo M., Hardi J. (2007): Quality parameters of noodles made with various supplements. Czech. J. Food Sci., 25(3): 151-157. CC/AB & ES - AN 2007-170FI-0005

  8. Mirjana Sabo, Maja Vasi, Ines Banjari, Ivana Flanjak and Tomislav Bai: (2008): Melissopalynoloycal, phsicochemical and sensory characteristic of honey of three floral species in Croatia. Deutche Lebensmittel Rundschau, 104 (2) 78-82. CC/AB & ES - AN 2008-263UL-0005

  A. 2. 2. Znanstveni radovi iz skupine a2

  - do prethodnog izbora

  1. Sabo Mirjana i Vukadinovi, V. (1993): Dinamika koncentracije kloroplastnih pigmenata triju drvenastih vrsta ovisno o intenzitetu

  aeropolucije u Osijeku. Znan. Prak. Poljopr. Tehnol. 23 (3) 318-342. CAB/BA-AN: 19960601138

  2. M. Sabo , M. Bede and V. Vukadinovi (2001): Corelation betwen number of stomata and concentration of macro and microelemnts in some winter

  wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Acta Agr. Hungarica, 49 (4) 319-327. CAB/BA-AN: 20023022912

  3. M. Sabo (2002): Photosynthetic productivity of six winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.) Acta Agr. Hungarica, 50 (4) 399-409. CAB/BA-AN: 20033005029

  4. M. Sabo, T. Lajdes, T. Bai, Lj. Grgi and A. Lenel (2004) Length and width of guard cells and variation in the appearance of stomata pores in some

 • species of genus Arum from the Easter Slavonia and Baranya region. Acta Botanica Hungarica 46 (3-4) 385-393. CAB/BA-AN: 00015009 DOI -10.1556/ABot46.2004. 3-4. 10

  5. M. Sabo, D. Jug, I. Jug (2004): Dynamic chloroplast pigments concentration in leaves of soybean [Glycine max (L.) Merr.] under reduced

  tillage Archives Agronomy & Soil Science 51 (3) 2005 291-297.

  CAB/BA-AN: 1996060113

  - nakon prethodnog izbora

  6. Lendel, M. Bedalov, M. Sabo, M., Bai, T, Krstin, Lj., Marek, T.: (2006). Comparative morphology of some species of genus Arum from Easter

  Slavonia and Baranya region in Croatia. Acta Botanica Hungarica 49 (3-4), pp. 339-351. 2007. CAB/BA-AN: 00016977

  7. M. Sabo, D. Jug, I. Jug (2007): Effect of reduced tillage on quality traits of soybean (Glycine max L. Merr.), Acta Agronomica Hungarica (55) 1, pp83 -88 (2007)

  CAB/AB & ES - AN 20073079488 8. D. Jug, M. Sabo, I. Jug, B. Stipeevi and M. Stoi (2010): Effect of different

  tillage systems on the yield and yield components of soybean (Glycine max

  (L.) Merr.). Acta Agronomica Hungarica (58) 1, pp65-72 (2010) CAB/AB 20103143963

  9. Sabo, Mirjana; Heimovi, Josipa; Banjari, Ines; Lenart, Lidija; Milakovi,

  Zlata (2010): Zastupljenost korova u eko-proizvodnji Galega orientalis Lam. u usporedbi s Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. : Glasnik zatite bilja 33: 2010 (4) 92-99.

  CAB/AB 20103231908

  10. Strelec I., Rua Popovi, Ilonka Ivanii, Vlatka Jurkovi, Zorica Jurkovi, aneta Ugari-Hardi, Mirajana Sabo (2010): Influence of temperature and relative humidity on grain moisture, germination and vigour of three wheat cultivars during one year storage. Poljoprivreda 16: 2010 (2) 20-24

  CAB/AB 20043214059

  11. Mirjana Sabo, Silvija Gradiek, Ines Banjari (2010): Pollen analysis of honey from

  Varadin county.. Glasnik zatite bilja 33: 2010 (6) 62-69

  ISSN -0350-9664 (u prilogu)

 • A. 2. 3. Znanstveni radovi iz skupine a3

  - do prethodnog izbora

  1. . Ugari-Hardi, D. Hackenberger, M. Halt, M. Sabo, A. ota: Influence of wheat straw addition on bakery product quality. International Congress Flour-Bread '01 and 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, 14-17. 11. 2001. p.p. 122-128. Osijek: Faculty of Food Technology.

  CAB - AN 20033051363 ISBN 953-97478-9-9

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Faculty of Food Technology, University J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia / International Association

  for Ceral Science and Technology (ISS)

  2. . Ugari-Hardi, M. Kule, D. Koceva Komleni, A. Kule, M. Juki, M. Sabo: Comparison between conductometric and standard methods for ash determination

  in wheat flour. International Congress Flour-Bread '01 and 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, 14-17. 11. 2001.

  CAB-AN 20033051353 ISBN 953-97478-9-9 Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Faculty of Food Technology, University J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia /International Association for

  Ceral Science and Technology (ISS)

  3. M. Sabo, D. Jug, . Ugari-Hardi: Influence of reduced tillage on wheat quality properties. (Book chapter. Conference paper) FlourBread '03: Proceedings of International Congress, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 19-22.

  November 2003.p.p. 70-79. Faculty of Food Technology, University J.J. Strossmayer,

  Osijek, Croatia: 2004. 29-33. CAB - AN- 20043214059 ISBN 953-7005-04-6

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Faculty of Food Technology, University J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia /International Association for

  Ceral Science and Technology (ISS)

  - nakon prethodnog izbora -

  4. Ugari-Hardi, aneta; Sabo, Mirjana; Hackenberger, Dubravka; Juki, Marko. Influence of Wheat Straw Addition on Quality Characteristics of Pasta /Proceesiding of an 2nd International Scientific Congress Food Science & Food Biotechnology in Developing

  Countries Saltillo, Mexico, 16 -18 October 2006, p.p. 595-599. Aquilar, C.N. (edit), International Union of food Science and technology, Mexican Assotiation of Food Science, AMECA AC,

 • Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: International Union of food Science and technology, Mexican Assotiation of Food Science, Saltillo,

  Coahuila, Mexico 2006.

  5. D. Jug, I. Jug, . Ugari-Hardi, M. Sabo. (2007): Effects of reduced tillage on wheat rheological properties. U: Ugari-Hardi, .,(ur.) Proceeiding of 4th International Congress FLOUR BRED 07; 6th Croatian Congress of Cereal Technologists; Ugari-Hardi, (ed.), Osijek: Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer in Osijek, (2007) 70-78.

  CAB-AN - 20083266490 ISBN 978-953-7005-15-3

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer in Osijek / International Association for

  Ceral Science and Technology (ISS)

  6. Jug, D. Jug, B. Stipeevi, Vesna Vukadinovi, Vladimir Vukadinovi, M. Sabo, M. Josipovi: Effects of different soil tillage systems on chloroplast pigments concentration in leaves of winter wheat : Edotir: Barbara Badalikova 5th International Soil Conference ISTRO Czech Branch Brno 2008 Brno,30 June 2 July, 2008

  ISBN 978-80-86908-05-2

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: International Soil Tillage Research Organization/ISTRO BRANCH Czech Republic

  7. D. Jug., M. Simi, B. Stipeevi, I. alovi, S. eremi, B. Teodorovi, M. Sabo, Z. Andrai: Prinos soje (Glycine max [L.] Merr) na razliiti m varijantama obrade tla (Yield of soybean (Glycine max [L.] Merr) on different soil tillage variants) AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION ; 2nd international scientific/professional conference, Vukovar, Croatia, 4th - 6th June 2009. / Jug, Danijel ; Sori, Roberta (ur.). - Osijek : Glas Slavonije d.d., Osijek , 2009. 38-44

  ISBN: 978-953-99440-8-5

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Croatia Soil Tillage Research Organization/ International Soil Tillage Research Organization

  8. Golubii, Martina; Stipeevi, Bojan; Jambrovi, Antun; Jug, Danijel; Brozovi, Bojana; Stoi, Miro; Jug, Irena; Miki, Branimir; Sabo, Mirjana: Efekti razliitih vremenskih prilika na urod hibrida kukuruza raznih FAO grupa // ZBORNIK RADOVA, 45. HRVATSKI I 5. MEUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA, 1519. veljae 2010., Opatija, Hrvatska / Mari, Sonja ; Lonari, Zdenko ; Florijani, Tihomir; Luai, Ras (ur.).1519. veljae 2010. | Opatija | Hrvatska : Poljoprivredni fakultet Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku, 2010. 722-726 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni).

  ISBN 978-953-6331-79-6

  Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Poljoprivredni fakultet Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku, 2010. 722-726

  9. Jug Irena, Jug Danijel, Stipeevi Bojan, Vukadinovi Vesna, Sabo Mirjana, Grabi Antonija, Stani Martina (2010). The impact of reduced tillage on the morphological and physiological parameters of soybean. 1st International of Science Conference . Soil Tillage Open Approach ; Osijek, Croatia 09-11 September 2010.

  ISBN: 978-953-6331-83-3

 • Organizator/suorganizator meunarodnog znanstvenog skupa: Croatia Soil Tillage Research Organization/ International Soil Tillage Research Organization

  10. Jug, Irena, Jug Danijel, Vukadinovi Vesna, Berti Blaenka, Tucak Marijana, Brozovi Bojana, Sabo Mirjana, Vinoji Suzana (2010). Utjecaj klimatskih prilika na koncentraciju mikroelemenata kod soje pri konvencionalnoj i No-till varijanti obrade (The influence of climatic conditions on the concentration of microelements in soybean under conventional tillage and No-tillage )

  AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION. 3rd international scientific/professional conference Vukovar ; Hrvatska, 31. 05. - 2.06.2010 / Danijel Jug, Roberta Sori (ur.). - Osijek : Glas Slavonije, Osijek , 2010. 117-122

  ISBN: 978-953-7693-00-8. 11. Ugari-Hardi, aneta; Dumani, Gabrijela; Pitlik, Nada; Koceva Komleni, Daliborka; Juki, Marko; Kule, Ana; Sabo, Mirjana. The salt content in bakery products in Osjeko-baranjska county. // Proceedings of 5th International Congress Flour-Bread '09 and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists / Ugari-Hardi, aneta (ur.). Opatija, Hrvatska, 21-23.10.2009

  CAB/AB 20103326530

  ISBN 978-953-7005-21-4

  A.2.5. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku radova s domaeg znanstvenog skupa

  1. Vukadinovi, V., Mirjana Sabo (1987): Utjecaj razine i oblika duika na koncentraciju kloroplastnih pigmenata u liu eerne repe. Drugo savjetovanje: Zbornik radova Znaaj kemije u proizvodnji hrane i zatite ovjekove okoline. Osijek 1987.

  2. Mirjana Sabo (1994) Promjena koncentracije metala u listovima triju drvenastih vrsta. 5. kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Pula, 1994.

  3. Mirjana Sabo (1997) Utjecaj oneienog zraka na koncentraciju pigmenata i anatomske osobine listova Acer platanoides L. Zbornik radova 6. Kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Opatija 1997.

  4. Mirjana Sabo, Tihana Tekli, Irena Vidovi, D. Jug (1998): Pokazatelji fotosintetske uinkovitosti AG-genotipova ozime penice. Zbornik radova 34. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija 1998.

  5. Mirjana Sabo (2000): Korelacija izmeu makro i mikroelemenata i broja pui lia ozime penice. Zbornik radova 7. kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Hvar, 2000.

 • 6. Mirjana Sabo, aneta Ugari-Hardi, Milutin Bede (2001): Koncentracija makro i mikroelemenata u zrnu novih genotipova ozime penice (Triticum aestivum L.) . Zbornik radova 37. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija 2001.

  A.2.6. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  A.2.6.1. Sudjelovanje na meunarodnim znanstvenim skupovima

  1. Vukadinovi, V., Tekli, T., Sabo, M., Vidovi, I (1998) The influence of Mg and chlorophyll content on the photosynthetic productivity of wheat genotypes. &TH Europen Magnesium Congress, Budapest, 13-16, May 1998. 161.

  2. . Ugari-Hardi, D. Hackenberger, M. Halt, M. Sabo, A. ota: Influence of wheat straw addition on bakery product quality. International Congress Flour-Bread '01 and 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, 14-17. 11. 2001.

  3. . Ugari-Hardi, M. Kule, D. Koceva Komleni, A. Kule, M. Juki, M. Sabo: Comparison between conductometric and standard methods for ash determination in wheat flour. International Congress Flour-Bread '01 and 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, 14-17. 11. 2001.

  4. Sabo, M.. Jug, D. Ugari-Hardi, .: Influence of reduced tillage on wheat quality properties. (Book chapter. Conference paper) FlourBread '03: Proceedings of International Congress, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 19-22. November 2003. Faculty of Food Technology, University J.J. Strossmayer, Osijek,

  Croatia: 2004. 29-33.

  5. Koceva Komleni, D.; Ugari-Hardi, .; Uzelac, B.; Radoaj, Lj.; Juki, M.; Vraevi, T.; Kule, A.; Sabo, M. (2005): Influence of Different Sourdough Shares and the Fermentation Time on Braked Dough Characteristics // Abstract book of 3rd International Congress "Flour-Bread '05" and 5th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija 26-29.10.2005. / Osijek: Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer in Osijek, 71.

  6. Ugari-Hardi, aneta; Sabo, Mirjana; Hackenberger, Dubravka; Juki, Marko. Influence of Wheat Straw Addition on Quality Characteristics of Pasta //Second International Congress on Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries held in Saltillo, Coahuila, Mexico, 16 -18 October 2006.Saltillo, Coahuila, Mexico

  7. D. Jug, I. Jug, . Ugari-Hardi, M. Sabo. (2007): Effects of reduced tillage on wheat rheological properties. Proceeiding of 4th International Congress FLOUR BRED 07; 6th Croatian Congress of Cereal Technologists; Opatija , October 24 27, 2007. Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer in Osijek, ISBN 978-953-7005-153. UDC 633.11 : 539.501

  8. I. Jug, D. Jug, B. Stipeevi, Vesna Vukadinovi, Vladimir Vukadinovi, M. Sabo, M. Josipovi: Effects of different soil tillage systems on chloroplast pigments

 • concentration in leaves of winter wheat 5th International Soil Conference ISTRO Czech Branch Brno 2008 Brno,30 June -2 July: ISBN 978-80-86908-05-2

  9. Strelec,I.; Popovi, R.; Ivanii, I.; Jurkovi, V.; Jurkovi, Z.; Ugari-Hardi, .; Sabo, M. : Gremination and germination energy of wheat seeds aged under different storage conditions. Abstract book of 5th International congress and 7thCroatian Congress of Cereal Tehnologists Flour- Bread 09. Opatija 21-23. 10. 2009.

  10. Ugari-Hardi, .; Dumani, G.; Pitlik, N.; Koceva Komleni, D.; Juki, M.; Kule, A.; Sabo, M., Hardi, J.: The salt content in bakery products in Osjeko-Baranjsaka conty. Abstract book of 5th International congress and 7thCroatian Congress of Cereal Tehnologists Flour- Bread 09. Opatija 21-23. 10. 2009.

  11. D, Jug. M. Simi, B. Stipeevi, I. alovi, S. eremi, B. Teodorovi, M. Sabo, Z. Andrai: Prinos soje (Glycine max [L.] Merrill) na razliiti m varijantama obrade tla (Yield of soybean (Glycine max [L.] Merrill) on different soil tillage variants) AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION ; 2nd international scientific/professional conference, Vukovar, Croatia, 4th - 6th June 2009. / Jug, Danijel ; Sori, Roberta (ur.). - Osijek : Glas Slavonije d.d., Osijek , 2009. 38-44 .

  12. Golubii, Martina; Stipeevi, Bojan; Jambrovi, Antun; Jug, Danijel; Brozovi, Bojana; Stoi, Miro; Jug, Irena; Miki, Branimir; Sabo, Mirjana. Efekti razliitih vremenskih prilika na urod hibrida kukuruza raznih FAO grupa // ZBORNIK RADOVA, 45. HRVATSKI I 5. MEUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA, 15.19. veljae 2010.,

  Opatija, Hrvatska / Mari, Sonja ; Lonari, Zdenko ; Florijani, Tihomir ; Luai, Ras(ur.).15.19. veljae 2010. | Opatija | Hrvatska : Poljoprivredni fakultet Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010. 722-726

  13. Sabo, Mirjana; Heimovi, Josipa; Banjari, Ines; Milakovi, Zlata. Zastupljenost korova u eko-proizvodnji Galega orientalis Lam. u usporedbi s Medicago sativa L. i Trifolium pratense // VI simpozijum o zatiti bilja u BIH, Zbornik rezimea / Usupili, Midhat(ur.).Tuzla : Drutvo za zatitu bilja u Bosni i Hercegovini, 2009.61-62 .

  14. Jug, Irena, Jug Danijel, Vukadinovi Vesna, Berti Blaenka, Tucak Marijana, Brozovi Bojana, Sabo Mirjana, Vinoji Suzana (2010). Utjecaj klimatskih prilika na koncentraciju mikroelemenata kod soje pri konvencionalnoj i No-till varijanti obrade (The influence of climatic conditions on the concentration of microelements in soybean under conventional tillage and No-tillage ) AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION. 3rd international scientific/professional conference Vukovar ; Hrvatska, 31. 05. - 2.06.2010 / Danijel Jug, Roberta Sori (ur.). - Osijek : Glas Slavonije, Osijek , 2010. 117-122 ISBN: 978-953-7693-00-8.

  15. Jug Irena, Jug Danijel, Stipeevi Bojan, Vukadinovi Vesna, Sabo Mirjana, Grabi Antonija, Stani Martina (2010). The impact of reduced tillage on teh morphological and physiological parameters of soybean. 1st International of Science Conference . Soil Tillage Open Approach ; Osijek, Croatia 09-11 September 2010.

 • A.2.6.2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim skupovima 1. Vukadinovi, V., Mirjana Sabo (1987): Utjecaj razine i oblika duika na koncentraciju

  kloroplastnih pigmenata u liu eerne repe. Drugo savjetovanje: Znaaj kemiji u proizvodnji hrane i zatite ovjekove okoline. Osijek 1987.

  2. Mirjana Sabo (1994) Promjena koncentracije metala u listovima triju drvenastih vrsta. 5. kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Pula, 1994.

  3. Mirjana Sabo (1997) Utjecaj oneienog zraka na koncentraciju pigmenata i anatomske osobine listova Acer platanoides L. 6. Kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Opatija 1997.

  4. Mirjana Sabo, Tihana Tekli, Irena Vidovi, D. Jug (1998): Pokazatelji fotosintetske uinkovitosti AG-genotipova ozime penice. 34. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija 1998.

  5. . Ugari-Hardi, M. Bede, Lj. Peri, D. Koceva, M. Sabo (1998): Varijabilnost kakvoe novih genotipova ozime penice. 3th Hrvatski kongres tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Zagreb, 10-12. lipnja, 1998

  6. Mirjana Sabo (2000): Korelacija izmeu makro i mikroelemenata i broja pui lia ozime penice. 7. kongres biologa Hrvatske s meunarodnim sudjelovanjem. Hvar, 2000.

  7. Mirjana Sabo, aneta Ugari-Hardi, Milutin Bede (2001): Koncentracija makro i mikroelemenata u zrnu novih genotipova ozime penice (Triticum aestivum L.) . 37. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija 2001.

  A.3. ZNANSTVENI PROJEKTI

  A.3.1.2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim projektima

  Br. Naziv Funkcija na projektu

  Naruitelj Trajanje

  1. Proizvodnja i tehnoloka kakvoa

  namjenskih sorti penice na podruju Slavonije i Baranje 113011

  suradnik MZT RH

  1996 -1999.

  2. Uinkovitost simbioze izmeu Galega orientalis Lam. i Rhizobium galegae

  0079053

  suradnik MZO RH

  2003-2006.

  3. Istraivanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda TP-02/0113-07

  suradnik MZT RH

  2002-2005.

  4. Krmne leguminoze visoke kakvo u

  sustavu eko- stoarstva suradnik

  MZT RH 2003 2005

  5. Uzgoj Galega orientalis-nove

  keguminoze u Hrvatskoj suradnik

  MZO RH 2007

 • A.4. MENTORSTVO

  A.4.1. Diplomski rad

  Mentor:

  Broj Ime i prezime kandidata

  Naslov teme Obrana Sveuilite/

  fakultet

  1. Lidija eravica

  Morfologija peludnih zrnaca u nekih vrsta zeljastih medonosnih biljaka

  2003.

  Sveuilit J.J.Strossmayer u Osijeku PTF- Osijek

  2. Ana Babi Morfologija peludnih zrnaca u cvijetu i medu nekih vrsta drvenastih biljaka

  2004.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  3. Silvija Gradiek

  Peludna analiza medova s podruja Varadinske upanije

  2004.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  4. Mirjana Potonjak

  Morfologija peludnih zrnaca u medu kod identifikacije botanikog podrijetla meda

  2004.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  5. Marijana Bekavac

  Odreivanje botanikog podrijetla meda s podruja mediterana

  2004.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  6. Antonija Eterovi

  Kvantitativna analiza peluda u medovima kadulje i vrijesa

  2004.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  7. Josipa Heimovi

  Morfoloka svojstva i zastupljenost korova u eko-proizvodnji Galega orientalis Lam. u usporedbi s Medicago sativa L. I Trifolium pretense L.

  2005.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  8. Mirela Marku Morfologija peluda u medu i determinacija botanikog podrijetla meda

  2006.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  9. Maja Vasi Peludna analiza meda u nekih autohtonih vrsta i neofita

  2007.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  10. Ines Banjari Dimenzije stanica zapornica u nekih vrsta roda Solanum, sp.

  2006

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  11. Vlatka Jurkovi

  Klijavost penice u ovisnosti o uvjetima skladitenja

  2009. Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  12. Ana Krisla Kukuruz: karakteristike i genetska manipulacija

  2009 Prehrambeno- tehnoloki fakultet Osijek

  13. Tea Tomii Monitoring koncentracije peludi ambrozie na podruju Brodsko-posavske upanije (Ambrosia artemisiifolia L.)

  2010 Prehrambeno- tehnoloki fakultet Osijek

  14. Valentina Morfoloka obiljeja najvanijih 2010 Prehrambeno-

 • Panzalovi medonosnih biljaka na podruju opine Derventa

  tehnoloki fakultet Osijek

  lan povjerenstva diplomskih radova:

  Broj Ime i prezime kandidata

  Naslov teme Obrana Sveuilite/

  fakultet

  1. Katarina Mikovi

  Fizikalno-kemijski parmetri

  polimorfnog meda Hrvatskog

  primorja

  2005.

  Sveuilit J.J.Strossmayer u Osijeku PTF- Osijek

  2. Tijana Dmitrovi

  Odreivanje antioksidativne

  aktivnosti izoliranoga silimarina

  2005 Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  3. Valerija Flegar Utjecaj otapala na antioksidacijsku aktivnost rumrinske kiseline

  2006 Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  4. Rajna Herceg Utjecaj otapala na antioksidacijsku aktivnost feruline kiseline

  2007.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek

  A.4.2. Magistarski rad

  Mentor:

  Broj Ime i

  Prezime kandidata

  Naslov teme Datum obrane

  Sveuilite/ fakultet

  1. Tijana Beke

  Zaraenost mesa svinja liinkama Trichinella spiralis na podruju Osjeko-baranjske upanije

  02.06. 2008.

  Sveuilite J.J. Strossmayer u Osijeku PTF- Osijek

  A.4.3. Doktorski rad

  lan povjerenstva:

  Br. Ime i prezime

  kandidata Naslov teme

  Datum obrane

  Sveuilite/ Fakultet

  1. Irena Jug Uzroci kloroze kukuruza na ernozemu istone Hrvatske

  16. 07. 2008.

  Sveuilite J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku

 • A.5. ZNANSTVENE FUNKCIJE

  A.5.2. lan znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa

  Br. Naziv skupa i mjesto Funkcija Godina

  1. 5th International Congress and 7thCroatian Congress of Cereal Tehnologists Flour- Bread 09. Opatija 21-23. 10. 2009.

  lan organizacijskog odbora

  2009

  A.5.4. lanstvo u znanstvenim drutvima

  Naziv Dunost Godina

  ulanjenja

  Hrvatsko drutvo biologa lan 1993

  Hrvatsko drutvo agronoma lan 1985

  A.5.6. Recenzije znanstvenih radova

  Naziv asopisa/zbornika koji je zatraio recenziju Broj

  recenziranih radova

  Godina

  Proceesiding of 3rd International Congress FLOUR-BRED 05 4 2005

  Proceesiding of 4th International Congress FLOUR-BRED 07 3 2007

  Biologia Section Botany -Bratislava 1 2009

  Zbornik radova 2. meunarodnog znanstveno/strunog skupa Poljoprivreda u zatiti prirode i okolia, Vukovar 2009

  6 2009

  Proceesiding of 5th International Congress FLOUR-BRED 09 1 2010

  Zbornik radova 3. meunarodnog znanstveno/strunog skupa Poljoprivreda u zatiti prirode i okolia, Vukovar 2010

  5 2010

  Phytomoprhology - Journal published by International Society of Plant Morphologists at University of Delhi, India.

  1 2010

  Journal of Agricultural Science and Technology Tarbiat Modares University, Faculty of Agriculture, Tehran, Islamic Republic of Iran.

  1 2010

  A.5.7. Recenzija znanstvenih knjiga

  Naziv institucije koja je zatraila recenziju Broj recenziranih knjiga Godina

  Drutvo za zatitu bilja u Bosni i Hercegovini 1 2009

 • A.5.8. Recenzije znanstvenih projekata

  Naziv institucije koja je zatraila recenziju Br.

  recenziranih projekata

  Godina

  MZO 1 2008

  MZO 1 2008

  Hrvatski institut za tehnologiju 1 2008

  Hrvatski institut za tehnologiju 1 2009

  B NASTAVNA DJELATNOST

  B.1. NASTAVA NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA B.1.1. Preddiplomska nastava

  1.1.1 Biologija Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek 1. 1. 2 .Biologija Agronomski i Prehrambeno-tehnoloki fakultet Sveuilita

  u Mostaru B.1. 2. Diplomska nastava

  1.2. 1. Opasnosti vezane uz hranu Sigurnost i kvaliteta hrane PTF Osijek B. 2. NASTAVA NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJAMA

  2.1. Opasnosti vezane uz hranu -Specijalistiki studij Sigurnosti kvaliteta hrane PTF Osijek

  B 4. PROGRAM I UVOENJE NOVIH PREDMETA

  B.4.1. Program i uvoenje novih predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima 4.1.1. Biologija (samostalno) 4.1.2. Opasnosti vezane uz hranu (koautor) B.4.2. Program i uvoenje novih predmeta na poslijediplomskim studijama

  4.2.1. Opasnosti vezane uz hranu (koautor)

 • B. 5. AUTORSTVO I SUAUTORSTVO SVEUILINIH UDBENIKA

  5.1. Tomislav Bai, Mirjana Sabo: (2006): Filogenetska sistematika stablaica (Embriophyta-Cormophyta)

  5.2 Tomislav Bai, Mirjana Sabo (2007) : Najvanije medonosne biljke u

  Hrvatskoj

  B.5. AUTORSTVO I KOAUTORSTVO SKRIPTA Sabo Mirjana (2008) : Biologija, Interna skripta (tree izdanje). Prehrambeno-

  tehnoloki fakultet Osijek Sabo Mirjana, Ines Banjari (2006): Praktikum iz Biologije. Interna skripta.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek. Sabo Mirjana (2008): Opasnosti vezane uz hranu, Interna skripta.

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Osijek.

  B.7. GOSTUJUI NASTAVNIK B.7.1. Agronomsko i Prehrambeno-tehnoloki fakultet Sveuilita u Mostaru Biologija Preddiplomski studij B.7. GOSTUJUI NASTAVNIK B.7.1. Agronomsko i Prehrambeno-tehnoloki fakultet Sveuilita u Mostaru C. STRUNA DJELATNOST

  C. 1. Struni radovi C.1.2. Struni radi objavljen u zborniku radova s domaeg strunog slupa

  1.2.1. Vukadinovi, V., Mirjana Sabo (1987): Utjecaj razine i oblika duika na koncentraciju kloroplastnih pigmenata u liu eerne repe. Drugo savjetovanje: Zbornik radova Znaaj kemije u proizvodnji hrane i zatite ovjekove okoline. Osijek 1987.

  1.2.2. . Ugari-Hardi, M. Bede, Lj. Peri, D. Koceva, M. Sabo (1998): Varijabilnost kakvoe novih genotipova ozime penice. Zbornik radova 3th Hrvatski kongres tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Zagreb, 10-12. lipnja, 1998

 • C.2. Sudjelovanje na domaem strunom skupu

  2.1. Vukadinovi, V., Mirjana Sabo (1987): Utjecaj razine i oblika duika na koncentraciju kloroplastnih pigmenata u liu eerne repe. Drugo savjetovanje: Zbornik radova Znaaj kemije u proizvodnji hrane i zatite ovjekove okoline. Osijek 1987.

  2.2. . Ugari-Hardi, M. Bede, Lj. Peri, D. Koceva, M. Sabo (1998): Varijabilnost kakvoe novih genotipova ozime penice. 3th Hrvatski kongres tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Zagreb, 10-12. lipnja, 1998.

  C.2.1 Pozvana predavanja

  2.1.1. Mirjana Sabo: Monitoring koncentracije peludi Ambrosia artemisiifolia Lam. na podruju Osjeko-baranjske upanije, Radionica Drutva za zatitu bilja BiH Problemi ambrozije u BiH i nain njezinog suzbijanja, Mostar 08.12. 2010.

  2.1.2. Mirjana Sabo: Monitoring koncentracije peludi Ambrosia artemisiifolia Lam. na podruju Osjeko-baranjske upanije, Radionica Drutva za zatitu bilja BiH Problemi ambrozije u BiH i nain njezinog suzbijanja, Odak 16.10. 2010.

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  PREHRAMBENO- TEHNOLOKI FAKULTET OSIJEKU

  Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna,

  nastavna i suradnika zvanja na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek

  KLASA: 602-04/11-01/02

  URBROJ:2158-82-09-11-01

  U Osijeku, 24.01. 2011. g.

  Fakultetskom vijeu

  Prehrambeno-tehnolokog

  fakulteta Osijek

  Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N. N. 123/2003,

  198/2003, 105/2004, 174/2004, 46/ 2007) i Odluci o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i

  strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ( N. N. 106/2006 i

  127/2006), Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika zvanja

  na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek, na svojoj 4. (etvrtoj) sjednici, akademska

  2010./2011. godina, odranoj dana 24. 01. 2011. godine, pod tokom 1. dnevnog reda,

  donijelo je sljedee

  Izvjee

  Odbor za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna,nastavna i suradnika zvanja na

  Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek utvrdio je da se na natjeaj objavljen u

  Narodnim novinama br 5 Glasu Slavonije (p-3422) i INTERNET stranicama Sveuilita

  I Fakulteta od 12. sijenja 2011.godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti

  profesor i na radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti,

  znanstvenog polja poljoprivrede, znanstvene grane bilinogojstva na Katedri za biologiju i

  mikrobiologiju, prijavila se samo jedna pristupnica i to dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredna

  profesorica na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek.

  ivotopis pristupnice

  Mirjana Sabo, hrvatska dravljanka, roena je 1951. u Paulin Dvoru. Osnovnu kolu zavrila

  je u Ernestinovu, a srednju Kemijsko-tehniku kolu Ruer Bokovi u Osijeku. kolske

  1974/75 upisala je Poljoprivredni fakultet na kojem je diplomirala 1979. godine na kolegiju

  Ishrana i fiziologija bilja s diplomskim radom Dinamika i koncentracije kloroplastnih

 • pigmenata u listu eerne repe. Magistarski rad obranila je 1993 godine poslijediplomskom

  studiju Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Doktorirala je na 1999

  na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Od 15. oujka 1971. godine djelatnik je Prehrambeno-tehnolokog fakulteta u Osijeku u

  svojstvu tehnikog suradnika na kolegiju Analitika kemija. U zvanje struni suradnik na

  kolegij Biologija izabrana je 1985. godine na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu u Osijeku.

  U zvanje asistenta na predmetu Biologija Prehrambeno-tehnolokog fakultetu u Osijeku

  izabrana je 1995. iz podruja Biologija-ekologija na Prirodoslovno-matematikom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu. U suradniko zvanje vii asistent iz podruja biotehnike znanosti

  izabrana je u listopadu 1999. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz podruja biotehnikih

  znanosti izabrana je u srpnju 2002., a u znanstvenonastavno zvanje izvanredni profesor u

  travnju 2006. godine.Tijekom svoga zaposlenja na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu,

  Osijek sudjelovala je u provedbi nastave na kolegiju Biologija, najprije kao asistent, a od

  2002. je nositelj navedenog kolegija. Na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju

  sunositelj je kolegija Opasnosti vezane za hranu. Predsjednik je katedre za Biologiju i

  mikrobiologiju na matinom fakultetu. Sudjelovala je u provedbi etiri znanstveno-

  istraivaka i jednom tehnologijskom projektu. Znanstveni interes joj je usredotoen na

  morfologiju i fiziologiju bilja. Kao autor objavila je tri interne skripte, te je suautor u dva

  znanstvena udbenika.

  ZNANSTVENA AKTIVNOST

  Dosadanji izbor u znanstvenonastavna zvanja

  Pristupnica dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredni profesor, izabrana je u znanstveno zvanje

  znanstveni suradnik 3. srpnja 2002. godine iz znanstvenog podruja Biotehnike znanosti,

  znanstveno polje Poljoprivreda, znanstvena grana Bilinogojstvo. U znanstveno zvanje vii

  znanstveni suradnik iz istog podruja izabrana je 10. travnja 2006. godine.

  Dosadanji izbor u znanstvena zvanja

  U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, iz znanstvenog podruja Biotehnike znanosti,

  znanstveno polje Poljoprivreda, znanstvena grana Bilinogojstvo, izabrana je 13. srpnja 2010.

  godine, temeljem odluke Matinog odbora za podruje Biotehnike znanosti - polje

  poljoprivrede, umarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije na 6.

  sjednici Matinog odbora (Klasa: 640-03/10-01/0777; Ur. broj: 355-02-02-10-0002; Zagreb,

  13. srpanja 2010.)

 • Podaci o magistarskom i doktorskom radu

  Magistarski rad pod naslovom Utjecaj aerpolutanata na koncentraciju pigmenata

  drvenastih biljaka u parkovima Osijeka, obranila je 9. travnja 1993. godine na

  Prirodoslovno-matematikom fakultetu Sveuilita u Zagrebu. Doktorirala je s temom

  Dinamika usvajanja makro i mikroelemenata i njezin utjecaj na produktivna svojstva AG-

  genotipova ozime penice 16. srpnja 1999. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku,

  Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor u zvanje

  Rezultate istraivanja je publicirala kao autor i koautor oko 30 znanstvenih radova, od kojih je

  8 radova indeksirano u tercijarnim publikacijama (a1), od toga je 5 radova objavljeno nakon

  zadnjega izbora u znanstveno zvanje. Jedanaest objavljenih radova su indeksirani u

  publikacijama (a2), (CAB Abstrcts i Biological Abstracts, Food Science and Tehnological

  Abstract), od toga je 6 radova publicirano nakon zadnjeg izbora, te jedanaest radova s

  meunarodnih znanstvenih skupova (a3). Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena

  zvanja za podruje biotehnike znanosti pristupnica ima ukupno 16.25 bodova, to premauje

  potreban broj bodova (13.5) za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik (Tablica 1.).

  Tablica 1. Ukupni rezultati znanstvene aktivnosti prema Pravilniku o uvjetima za izbor u

  znanstvena zvanja (Nacionalno vijee za znanost, za znanstveno podruje biotehnike

  znanosti NN/2005) za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

  Skupina radova

  Broj

  objavljeni

  h radova

  Ukupno

  objavljeni

  h radova

  Potreban

  broj

  radova

  Bodovn

  i sustav

  Potrebno

  bodova

  Ukupno

  bodova

  Prije 3 a1

  Poslije 5 8 6 1 6 8

  Prije 5 a2

  Poslije 6 11 12 0.5 6 5.5

  Prije 3 a3

  Poslije 8 11 6 0.25 1.5 2.75

  Ukupno bodova 13.5 16.25

 • Znanstven istraivaki rad dr. sc. Mirjane Sabo obuhvaa morfologiju i fiziologiju bilja. Broj

  navedenih radova iz a1, a2 i a3 identian je s brojem radova u isprintu iz knjinice

  Prehrambeno-tehnolokog fakulteta Sveuilita J J. Strossmayer u Osijeku (u prilogu), a

  radovi pripadaju u podruje biotehnike znanosti, polje poljoprivreda, grana bilinogojstvo u

  koje se pristupnica bira. Pristupnica je koautor dva znanstvena udbenika.; Filogenetska

  sistematika stablaica i Najvanije medonosne biljke u Hrvatskoj. Priopenjima je

  sudjelovala na veem broju meunarodnih (15) i domaih znanstvenih skupova (7).

  Tablica 2. Ukupni rezultati znanstvene aktivnosti (A.2.5. A.2.6.2)

  Znanstveni radovi Broj

  Znanstveni radovi objavljeni u meunarodnim i nacionalnim znanstvenim

  asopisima, a nisu indeksirani u skupinama a1,a2 i a3

  Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku radova s domaeg

  znanstvenog skupa

  6

  Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

  Meunarodni znanstveni skupovi 15

  Nacionalni znanstveni skupovi 7

  Ostale znanstvene aktivnosti koje treba spomenuti su recenzije radova za znanstvene asopise

  (22), recenzije jednog znanstvenog udbenika, recenzija znanstvenih (2) i tehnologijskih

  projekata (2). Pristupnica je bila lan organizacijskog odbora International Croatian

  Congress of Cereal Tehnologists Flour- Bread 09

  Sudjelovanje na znanstvenim projektima

  Dr. sc. Mirjana Sabo aktivno je sudjelovala u provedbi znanstvenog VIP projekta 113011,

  Proizvodnja i tehnoloka kakvoa namjenskih sorti penice na podruju Slavonije i Baranje,

  znanstvenog projekta 0079053 Uinkovitost simbioze izmeu Galega orientalis Lam. i

  Rhizobium galegae., VIP projekt IV-16-10/03 Krmne leguminoza visoke kakvoe u sustavu

  eko-stoarstva, tehnologijskog projekta TP-02/0113-07- Istraivanje metoda za nedvojbenu

  identifikaciju meda, a aktivno sudjeluje u provedbi trenutanom znanstvenom projektu 079-

  0730489-0332 Uzgoj Galega orientalis- nova krmna leguminoza u Hrvatskoj.

 • Tablica 3. Ukupni rezultati o sudjelovanju na znanstvenim projektima

  Znanstveni projekti Broj

  Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta 0

  Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim projektima 5

  Voditelj meunarodnog znanstvenog projekta 0

  Sudjelovanje na meunarodnim znanstvenim projektima 0

  NASTAVNA DJELATNOST

  Tijekom rada na Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek, pristupnica je izvodila razliite

  oblike nastave (laboratorijske vjebe, predavanja)

  -Preddiplomski studij:

  - Biologija -laboratorijske vjebe i predavanja

  - Biologija predavanja na Agronomskom i Prehrambeno tehnolokom fakultetu, Sveuilita

  u Mostaru

  -Dodiplomski studij:

  Opasnosti vezane uz hranu (laboratorijske vjebe i predavanja) sunositelj

  -Poslijediplomski Specijalistiki studij Sigurnost i kvaliteta hrane

  Opasnosti vezane uz hranu (laboratorijske vjebe i predavanja) -sunositelj

  Od 2002. godine je samostalni nositelj kolegija Biologija, a od 2007. je sunositelj kolegija

  Opasnosti vezane uz hranu. Iz navedenog je vidljivo bogato iskustvo u samostalnom radu sa

  studentima i u nastavi na razliitim kolegijima, te iskustvo u suorganizaciji nastave na

  dodiplomskom studiju po Bolonjskim naelima. Pristupnica je objavila tri interne skripte na

  kolegiju Biologija Biologija i Praktikum iz Biologije, te na kolegiju Opasnosti vezane uz

  hranu internu skriptu Bioloke opasnosti vezane uz hranu. Pristupnica je bila mentor 11

  obranjenih diplomskih radova i 3 zavrna rada, te lan povjerenstva za obranu i ocjenu 4

  diplomska rada. Zatim je bila mentor jednoga obranjenog magistarskog rada na

  Specijalistikom studiju Sigurnost i kvaliteta hrane, te lan povjerenstva za obranu i ocjenu

  jednoga doktorskog rada na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 • Tablica 4. Ukupni rezultati mentorstva i lanstva u povjerenstvu za obranu rada

  Mentorstva Broj

  Diplomski rad 11

  Zavrni rad 3

  Magistarski 1

  lan povjerenstva

  Diplomski rad 4

  Doktorski rad 1

  STRUNA AKTIVNOST

  Struna aktivnost pristupnice ogleda se u sudjelovanju pri provedbi jednog tehnologijska i dva

  VIP projekta. Pristupnica je autor dva struna rada, odrala je dva pozvana predavanja i

  lanica je strunih drutava: Hrvatsko bioloko drutvo i Drutvo agronoma Slavonije i

  Baranje.

  Pregled nastavne i strune djelatnosti pristupnice dr. sc. Mirjane Sabo, izv. prof, prikazan je u

  Tablici 5.

  Tablica 5. Propisani i ispunjeni uvjeti za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora prema Odluci o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku

  izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora (NN 106/06)

  OPI UVJETI ISPUNJAVANJE UVJETA

  Pristupnici koji su u postupku reizbora ili

  izbora u vie zvanje moraju priloiti

  pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog

  istraivanja kvalitete nastavnog rada ili

  pozitivno ocjenjene rezultate studentske

  ankete koju provodi visoko uilite

  U anketi provednoj u 2009/2010 akademske

  godine dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredni

  profesor na dva kolegija ocijenjena je

  ukupnom ocjenom 3.96

  POTPUNO ISPUNJAVA

  PREDUVJET ISPUNJAVANJE UVJETA

  Da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili

  gostujueg) na nekom visokom uilitu

  Preddiplomski studij

  Biologija - od ak.god1985 do 2002 - vjebe

  Predavanja i vjebe od ak.god. 1999/2000 do

 • ukupno izvodila nastavu barem esto (600)

  norma sati

  2001/2002

  -predavanja od 2002/2003 do danas na PTF-

  u

  Biologija ak.god. 2007/08; do 2010/11; na

  Agronomskom i Prehrambeno-tehnolokom

  fakultetu, Sveuilita u Mostaru

  Dodiplomski studij

  Opasnosti vezane uz hranu ak.god

  2005/06; 2006/07; 2007/08, 2008/09;

  2009/10;

  Poslijediplomski studij

  Opasnosti vezane uz hranu (ak.god.

  2005/06; 2007/08)

  Ukupno norma sati 1820

  POTPUNO ISPUNJAVA

  DODATNI UVJETI ISPUNJAVANJE UVJETA

  1/8

  Da je autor ili koautor (2) sveuilina

  udbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva

  (2) prirunika, odnosno da je na web stranici

  visokog uilita postavila svoja predavanja iz

  dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji

  su pozitivno ocijenjeni od strunog

  povjerenstva.

  Koautor 2 sveuilina udbenika

  Filogenetska sistematika stablaica; i

  Najvanije medonosne biljke u

  Hrvatskoj,

  Interna skripta PTF, 2008. Biologija,

  Interna skripta PTF, 2008. Praktikum iz

  Biologije,

  Interna skripta PTF, 2008. Opasnosti

  vezane za hranu,

  POTPUNO ISPUNJAVA

  2/8

  Da je pod njezinim mentorstvom obranjeno

  najmanje deset (10) zavrnih ili diplomskih

  radova i da je pri tome objavio barem etiri

  (4) rada u koautorstvu sa studentom

  Mentor 11 obranjenih diplomskih radova i 3

  zavrna rada, lan 4 povjerenstava za ocjenu

  i obranu diplomskog rada drugih mentora, u

  koautorstvu s studentom objavljena 4 rad (A

  2.2.8; A 2.2.9; A 2.2.10; A 2.2.11)

  POTPUNO ISPUNJAVA

 • 3/8

  Da se dokazala kao sposoban

  mentor/komentor u poslijediplomskom

  (doktorskom) studiju, to dokazuje

  objavljivanjem barem dva (2) znanstvena

  rada u znanstvenom asopisu u koautorstvu

  sa studentom koji je zavrio poslijediplomski

  (doktorski) studij

  Mentor jednog obranjenog rada na

  Specijalistikom studiju Sigurnost i kvaliteta

  hrane

  DJELOMINO ISPUNJAVA

  4/8

  Da je odrala najmanje sedam (7) priopenja

  na znanstvenim skupovima od toga najmanje

  etiri (4) priopenja na meunarodnim

  znanstvenim skupovima, ili barem jedno

  pozvano predavanje na meunarodnom

  znanstvenom skupu

  15 priopenja na meunarodnim

  znanstvenim skupovima

  7 priopenja na domaim znanstvenim

  skupovima

  POTPUNO ISPUNJAVA

  5/8

  Da je bila najmanje etiri godine lan

  ureivakog odbora znanstvenog asopisa ili

  da je bio urednik najmanje dvaju zbornika

  radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih

  znanstvenih knjiga

  NE ISPUNJAVA

  6/8

  Da je recenzirala barem deset lanaka u

  znanstvenim asopisima ili zbornicima

  radova sa znanstvenih skupova

  Recenzirala 22 lanaka u znanstvenim

  asopisima i zbornicima meunarodnih

  skupova radova

  POTPUNO ISPUNJAVA

  7/8

  Da je vodila najmanje jedan znanstveno-

  istraivaki projekt ili sudjelovala u barem

  jednom meunarodnom znanstvenom-

  istraivakom projektu

  Kao istraiva sudjelovala u 4 nacionalna

  znanstvena projekata

  NE ISPUNJAVA

  8/8

  Da je kao gostujui profesor ili znanstvenik boravila ukupno dvije godine na uglednim

  NE ISPUNJAVA

 • sveuilitima ili institutima, te odrala pozvana predavanja

  Iz podataka u Tablici 5. Vidljivo je da dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredna profesorica ispunjava

  opi uvjet, preduvjet, te etiri (4) uvjeta u potpunosti, jedan (1) uvjet djelomino i tri (3)

  uvjeta ne ispunjava od ostalih uvjeta Rektorskog zbora u postupku izbora u znanstveno-

  nastavno zvanje redoviti profesor. Na osnovi toga, pristupnica u ispunjava uvjete Rektorskog

  zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

  Osim toga utvruje se da je prof. dr. sc. Mirjana Sabo upisana u Upisnik znanstvenika iz

  lanka 23. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u znanstveno zvanje

  znanstvenog savjetnika (prema Odluci Matinog odbora za podruje biotehnikih znanosti-

  polje poljoprivrede, umarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije

  KLASA: 640-03/10-01/0777, URBROJ: 355-02-10-0002 od 13.07.2010. godine).

  Prof. dr. sc. Mirjana Sabo ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete a na temelju

  provedene jedinstvene sveuiline studentske ankete.

  Nakon provedene rasprave donesen je sljedei

  Z A K L J U A K

  Prof. dr. sc. Mirjana Sabo , u potpunosti ispunjava sve Zakonom i podzakonskim aktima

  propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

  Slijedom navedenog, Odbor za izbore predlae Fakultetskom vijeu Prehrambeno-

  tehnolokog fakulteta Osijek da donese sljedeu

  O D L U K U

  Dr. sc. Mirjana Sabo ,izv. prof., bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u

  znanstvenom podruju (4.) Biotehnike znanosti, znanstveno polje (4.01.) poljoprivreda,

  znanstvena grana (4.01.02.) bilinogojstvo.

 • Odbor za izbore

  1. ______________________

  Prof. dr. sc. Sreko Tomas predsjednik

  2. ______________________

  Prof. dr. sc. Drago ubari lan

  3. ______________________

  Akademkinja Vlasta Piliota lan

  4. ______________________

  Prof. dr. sc. Bernarda eruga lan

  5. ______________________

  Prof. dr. sc. Marijan eruga lan

  6. ______________________

  Prof. dr. sc. Liljana Primorac lan

  7. ______________________

  Prof. dr. sc. Jovica Hardi lan

  Privitak:

  1. Izvjee

  Dostaviti:

  1. Fakultetsko vijee

  2. Pristupnik

  3. Pismohrana

 • ZADOVOLJENJE NUNIH UVJETA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANASTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITI PROFESOR (Odluka Rektorskog zbora (N.N. 106/06 i 127/06))

  OPI UVJETI ISPUNJAVANJE UVJETA Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u vie zvanje moraju priloiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraivanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete koju provodi visoko uilite

  U anketi provednoj u 2009/2010 akademske godine dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredni profesor na dva kolegija ocijenjena je ukupnom ocjenom 3.96

  POTPUNO ISPUNJAVA

  PREDUVJET ISPUNJAVANJE UVJETA Da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujueg) na nekom visokom uilitu ukupno izvodila nastavu barem esto (600) norma sati

  Preddiplomski studij Biologija - od ak.god1985 do 2002 -vjebe Predavanja od ak.god. 1999/2000 do danas na PTF-u Biologija ak.god. 2007/08; do 2010/11; na Agronomskom i Prehrambeno-tehnolokom fakultetu, Sveuilita u Mostaru Diplomski studij Opasnosti vezane uz hranu ak.god 2005/06; 2006/07; 2007/08, 2008/09; 2009/10; Poslijediplomski studij Opasnosti vezane uz hranu (ak.god. 2005/06; 2007/08)

  Ukupno 1820 norma sati

  POTPUNO ISPUNJAVA DODATNI UVJETI ISPUNJAVANJE UVJETA

  1/8 Da je autor ili koautor (2) sveuilina udbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) prirunika, odnosno da je na web stranici visokog uilita postavila svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od strunog povjerenstva

  Koautor 2 sveuilina udbenika Filogenetska sistematika stablaica; i Najvanije medonosne biljke u Hrvatskoj, Interna skripta PTF, 2008. Biologija, Interna skripta PTF, 2008. Praktikum iz Biologije, Interna skripta PTF, 2008. Opasnosti vezane za hranu,

  POTPUNO ISPUNJAVA

 • 2/8 Da je pod njezinim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) zavrnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem etiri (4) rada u koautorstvu sa studentom

  Mentor 11 obranjenih diplomskih radova i 3 zavrna rada, lan 4 povjerenstava za ocjenu i obranu diplomskog rada drugih mentora, u koautorstvu s studentom objavljena 4 rad (A 2.2.8; A 2.2.9; A 2.2.10; A 2.2.11)

  POTPUNO ISPUNJAVA

  3/8 Da se dokazala kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, to dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom asopisu u koautorstvu sa studentom koji je zavrio poslijediplomski (doktorski) studij

  Mentor jednog obranjenog rada na Specijalistikom studiju Sigurnost i kvaliteta hrane

  DJELOMINO ISPUNJAVA

  4/8 Da je odrala najmanje sedam (7) priopenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje etiri (4)priopenja na meunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meunarodnom znanstvenom skupu

  15 priopenja na meunarodnim znanstvenim skupovima 6 priopenja na domaim znanstvenim skupovima

  POTPUNO ISPUNJAVA

  5/8 Da je bila najmanje etiri godine lan ureivakog odbora znanstvenog asopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga

  NE ISPUNJAVA

  6/8 Da je recenzirala barem deset lanaka u znanstvenim asopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova

  Recenzirala 22 lanaka u znanstvenim asopisima i zbornicima meunarodnih skupova radova

  POTPUNO ISPUNJAVA

  7/8 Da je vodila najmanje jedan znanstveno-istraivaki projekt ili sudjelovala u barem jednom meunarodnom znanstvenom-istraivakom projektu

  Kao istraiva sudjelovala u 5 nacionalnih znanstvenih projekata

  NE ISPUNJAVA

  8/8 Da je kao gostujui profesor ili znanstvenik boravila ukupno dvije godine na uglednim sveuilitima ili institutima, te odrala pozvana predavanja

  NE ISPUNJAVA

  Iz podataka u Tablici 5. Vidljivo je da dr. sc. Mirjana Sabo, izvanredna profesorica ispunjava opi uvjet,

  preduvjet, te etiri (4) uvjeta u potpunosti, jedan (1) uvjet djelomino i tri (3) uvjeta ne ispunjava od

  ostalih uvjeta Rektorskog zbora u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. Na

  osnovi toga, pristupnica u ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

  redovite profesorice.

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 • PREHRAMBENO-TEHNOLOKI FAKULTET OSIJEK

  KLASA: 003-06/11-01/01

  URBROJ: 2158-82-01-11-03

  U Osijeku, 27. 01. 2011. g.

  Na temelju lanaka 93. stavka 2. podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.), lanaka 43. i 108. Statuta Prehrambeno-tehnolokog fakulteta Osijek i Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetniko-nastavna, nastavna, suradnika i struna zvanja i odgovarajua radna mjesta Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvjea Odbora za izbore u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika zvanja Prehrambeno-tehnolokog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 24. sijenja 2011. g., Fakultetsko vijee Prehrambeno-tehnolokog fakulteta Osijek, na svojoj IV. redovitoj sjednici, akademska 2010/2011. godina, odranoj 27. sijenja 2010. godine, donijelo je, pod tokom 3. dnevnog reda, sljedeu

  O D L U K U

  1. Prof. dr. sc. Mirjana Sabo bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice

  i na radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog podruja Biotehnikih

  znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede, znanstvene grane bilinogojstva na

  Prehrambeno-tehnolokom fakultetu Osijek u sastavu Sveuilita Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku.

  2. Redovita profesorica iz toke 1. ove Odluke izabrana je na vrijeme od pet (5) godina

  u skladu s lankom 102. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

  obrazovanju (Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje

  redovite profesorice od strane Senata Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u

  Osijeku, sukladno lanku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

  obrazovanju (Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)

  Obrazloenje

  Na temelju suglasnosti Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 06. prosinca 2010.

  godine (Klasa: 112-02/10-02/01 Ur. broj: 2158-60-01-10-291) za raspisivanje Natjeaja za

  izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog

  profesora, Fakultetsko vijee na sjednici odranoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je

  Odluku o raspisivanju natjeaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti,

  znanstvenog polja poljoprivrede, znanstvene grane bilinogojstva.

 • Na natjeaj objavljen u ''Narodnim novinama'', Glasu slavonije, Internet stranici

  Prehrambeno-tehnolokog fakulteta Osijek i Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku od 12.

  sijenja 2011. godine, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti,

  znanstvenog polja poljoprivrede, znanstvene grane bilinogojstva, prijavu je u otvorenom roku

  podnijela samo jedna pristupnica i to prof. dr. sc. Mirjana Sabo.

  Odbor za izbore u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika zvanja na Prehrambeno-

  tehnolokom fakultetu Osijek, utvrdio je da je prof. dr. sc. Mirjana Sabo upisana u Upisnik

  znanstvenika iz lanka 23. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u

  znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika (prema Odluci Matinog odbora za podruje

  biotehnikih znanosti-polje poljoprivrede, umarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i

  prehrambene tehnologije KLASA: 640-03/10-01/0777, URBROJ: 355-02-10-0002 od

  13.07.2010. godine).

  U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice Odbor za

  izbore u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika zvanja Prehrambeno-tehnolokog

  fakulteta Osijek dostavio je pozitivno Izvjee o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za

  ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite

  profesorice s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Mirjane Sabo u znanstveno-nastavno zvanje

  redovite profesorice. Slijedom navedenog Fakultetsko vijee je utvrdilo je da prof. dr. sc.

  Mirjana Sabo ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice

  stoga je odluilo kao u izreci.

  Pouka o pravnom lijeku

  Protiv ove Odluke moe se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeu u roku od petnaest (15)

  dana od dana primitka ove Odluke.

  Dekan

  _____________________

  Prof. dr. sc. Drago ubari

  Odluku dostaviti:

  1. Senat Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  2. Prof. dr. sc. Mirjana Sabo

  3. Tajnitvo Fakulteta

  4. Pismohrana Fakultetskog vijea