51
Vlada Republike Hrvatske Prijedlog Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2014. godinu Zagreb, prosinac 2013. godine

Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

Vlada Republike Hrvatske

Prijedlog

Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2014. godinu

Zagreb, prosinac 2013. godine

Page 2: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

2

Sadrţaj

Uvod................................................................................................................................................................................................................................................. 3

Popis kratica ................................................................................................................................................................................................................................... 5

Ministarstvo financija ..................................................................................................................................................................................................................... 6

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ................................................................................................................................................................................... 8

Ministarstvo unutarnjih poslova ................................................................................................................................................................................................... 9

Ministarstvo pravosuđa ................................................................................................................................................................................................................13

Ministarstvo gospodarstva ...........................................................................................................................................................................................................16

Ministarstvo poduzetništva i obrta ...............................................................................................................................................................................................18

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ..................................................................................................................................................................................19

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ......................................................................................................................................................................20

Ministarstvo poljoprivrede ............................................................................................................................................................................................................22

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ...........................................................................................................................................................................................26

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ......................................................................................................................................................................39

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja /Drţavna geodetska uprava ......................................................................................................................41

Ministarstvo zdravlja .....................................................................................................................................................................................................................42

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ...............................................................................................................................................................................45

Ministarstvo kulture .......................................................................................................................................................................................................................46

Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo ..................................................................................................................................................................................48

Drţavni zavod za mjeriteljstvo ......................................................................................................................................................................................................49

Drţavni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ...................................................................................................................................................................50

Ured za suzbijanje zlouporabe droga ..........................................................................................................................................................................................51

Page 3: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

3

UVOD

Republika Hrvatska postala je 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije. Tijekom pretpristupnih pregovora ispunjene su sve obveze koje proizlaze iz procesa pristupanja Europskoj uniji, što se posebice odnosi na proces usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, Republika Hrvatska i kao članica Europske unije ima obvezu preuzimanja pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo što je propisano i u članku 145. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske (Pročišćeni tekst Narodne novine 85/10), koji je stupio na snagu danom pristupanja ulaska Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Stoga je i ove godine, u suradnji s tijelima državne uprave, izrađen Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2014. godinu – dokument koji sadrži obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji.

Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine. Promjene u konceptu dokumenta izvršene su radi učinkovitijeg funkcioniranja Hrvatske u uvjetima punopravnog članstva Europske unije te je na taj način izvršen prijelaz s klasičnog programa za pristupanje na program transpozicije pravne stečevine Europske unije kakav imaju ostale države članice. Stoga Program za 2014. godinu nije više podijeljen prema poglavljima pregovora, već je podijeljen prema tijelima državne uprave nadležnim za donošenje propisa kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije. Sastoji se samo od tabelarnog dijela i predviđa donošenje propisa kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije, gdje Hrvatska, slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne uprave, mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama Europske unije.

Program predviđa jednogodišnje mjere vezane uz kontinuirano preuzimanje pravne stečevine kako bi se osigurala puna primjena svih usklađenih propisa i učinkovita provedba obveza koje proizlaze iz članstva sukladno rokovima za transponiranje nove pravne stečevine Europske unije. Programom se planira donošenje zakona i pozakonskih akata radi prenošenja direktiva odnosno utvrđivanja uvjeta za provedbu uredbi i odluka te provedbene mjere čije je donošenje predviđeno uredbama, direktivama ili odlukama. Pritom se u Program uvrštavaju samo uredbe, direktive i odluke koje su donesene od strane institucija Europske unije a ne i prijedlozi propisa Europske unije.

Nastavno na kontinuirano preuzimanje pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, postupak preuzimanja direktiva Europske unije ostao je nepromijenjen u odnosu na pretpristupno razdoblje. To znači da države članice imaju obvezu uskladiti se s direktivama prenošenjem njihovog sadržaja u nacionalno zakonodavstvo na način koji omogućuje postizanje cilja propisanog pojedinom direktivom. Pritom države članice, u skladu s vlastitim pravnim poretkom, mogu izabrati način i oblik kojim će taj cilj postići.

U odnosu na uredbe i odluke Europske unije, obveza je država članica osigurati sve uvjete za njihovu učinkovitu provedbu. Danom pristupanja Europskoj uniji i stjecanjem punopravnog članstva promijenila se pravna snaga uredbi Europske unije u nacionalnom zakonodavstvu te su uredbe postale izravno primjenjive, imaju opću primjenu te su obvezujuće u cijelosti. U tom smislu, odredbe uredbi ne trebaju se, dapače, ne smiju se prenositi u zakonodavstvo pojedine države članice Europske unije, što proizlazi iz njihove izravne primjenjivosti te njihove uloge u ujednačavanju prava. Iako države članice ne smiju prenositi normativni sadržaj uredbi u nacionalno zakonodavstvo, postoje slučajevi kada se u tekstu samih uredbi utvrđuje obveza država članica o poduzimanju odgovarajućih mjera kojima se osigurava provedba i primjena uredbi pa je nacionalni zakonodavac u takvim slučajevima obvezan djelovati (primjerice, utvrđivanje nacionalnog tijela koje je nadležno za provedbu uredbe i njegovih zadaća, kao i za nadzor, te propisivanje prekršajnih ili kaznenih odredbi). Utvrđivanje provedbenih odredbi uredbi Europske unije u nacionalnom zakonodavstvu, moguće je provesti putem zakona ili podzakonskog akta te je kroz jedan nacionalni propis moguće utvrditi odredbe koje se odnose na provedbu jedne ili većeg broja uredbi Europske unije. U slučajevima kada je u nacionalnom zakonodavstvu potrebno utvrditi prekršajne ili kaznene odredbe, kojima se osigurava provedba uredbi Europske unije na nacionalnoj razini, navedeno je moguće provesti jedino putem zakona. U hrvatskom prekršajnom pravu usvojena su temeljna načela kaznenog prava sukladno kojim nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, niti se prema njemu mogu primijeniti druge prekršajne sankcije, ako djelo prije nego što je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu određeno kao

Page 4: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

4

prekršaj i za koje zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu nije bilo propisano kojom vrstom i mjerom prekršajne sankcije počinitelj prekršaja može biti kažnjen (članak 2. Prekršajnog zakona, NN 107/2007).

Odluke Europske unije mogu biti upućene državi članici, pravnoj ili fizičkoj osobi i obvezuju u cijelosti one kojima su upućene. Glede odluka Europske unije koje se upućuju državama članicama, ovisno o njezinom sadržaju država prema potrebi treba donijeti odgovarajući pravni akt s ciljem uspostave uvjeta u nacionalnom pravnom poretku za provedbu odluke. Kada se odluka upućuje pravnoj ili fizičkoj osobi, država članica je obvezna osigurati da osoba kojoj je upućena izvrši odluku, ili stvoriti uvjete kako bi se ostvarila prava dodijeljena odlukom.

Programom se planira donošenje zakona i pozakonskih akata radi prenošenja direktiva odnosno osiguravanja provedbe uredbi i odluka te provedbene mjere čije je donošenje predviđeno uredbama, direktivama ili odlukama. Pritom se u Program uvrštavaju samo uredbe, direktive i odluke koje su donesene od strane institucija Europske unije a ne i prijedlozi propisa Europske unije.

Nadalje, Programom je potrebno planirati i donošenje novih propisa kojima će se staviti van snage važeći propisi kojima su preuzete važeće direktive Europske unije a kako se prilikom njihove izrade i donošenja ne bi narušila postojeća razina usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije.

U razdoblju prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji proveden je postupak prethodne notifikacije u okviru kojeg je Republika Hrvatska do 1. srpnja 2013. godine dostavila Europskoj komisiji popis i tekstove svih hrvatskih propisa kojima su u nacionalno zakonodavstvo prenesene direktive Europske unije koje su bile na snazi u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom i u uvjetima punopravnog članstva u Europskoj uniji, osigurava potpunu komplementarnost hrvatskog zakonodavstva s važećom pravnom stečevinom te na taj način i nadalje omogućava pravovremeno izvršavanje postupka notifikacije hrvatskog zakonodavstva, odnosno obavještavanje Europske komisije o mjerama prijenosa novih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo kao i pravilnu primjenu preuzetog zakonodavstva.

Ukoliko Republika Hrvatska ne prenese direktive (ili dio direktive) u hrvatsko zakonodavstvo, odnosno pravilno ne primjeni preuzeto zakonodavstvo, protiv Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije pokrenut će se postupak za povredu prava Europske unije, a konačni ishod postupka pred Sudom može dovesti do utvrđivanja novčane kazne zbog povrede prava Europske unije.

Donošenjem ovog dokumenta Hrvatska potvrđuje učinkovito funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva Europske unije kao i promicanje nacionalnih interesa kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika Europske unije.

Page 5: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

5

POPIS KRATICA:

Ministarstvo financija - MFIN

Ministarstvo obrane - MORH

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - MVEP

Ministarstvo unutarnjih poslova - MUP

Ministarstvo pravosuđa - MP

Ministarstvo uprave - MU

Ministarstvo gospodarstva - MG

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU

Ministarstvo poduzetništva i obrta - MPO

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - MRMS

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - MPPI

Ministarstvo poljoprivrede - MINPO

Ministarstvo turizma - MINT

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - MZOIP

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - MGPU

Ministarstvo branitelja - MB

Ministarstvo socijalne politike i mladih - MSPM

Ministarstvo zdravlja - MZ

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - MZOS

Ministarstvo kulture - MINK

Državni ured za središnju javnu nabavu - DUSJN

Državni ured za upravljanje državnom imovinom - DUUDI

Državna geodetska uprava - DGU

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - DZIV

Državni zavod za mjeriteljstvo - DZM

Državni zavod za statistiku - DZS

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost - DZRNS

Državna uprava za zaštitu i spašavanje - DUZS

Ured za zakonodavstvo - UZZ

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - ULJPNM

Ured za ravnopravnost spolova - URS

Ured za udruge - UU

Ured za razminiranje - UR

Ured za suzbijanje zlouporabe droga - USZD

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja - AZTN

Hrvatski zavod za norme - HZN

Hrvatska akreditacijska agencija - HAA

Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Hrvatska narodna banka - HNB

Državni ured za reviziju - DUR

Page 6: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

6

MINISTARSTVO FINANCIJA

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjeni Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

Direktiva Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzetnika, kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika (SL L 318, 17. 11. 2006.)

32006L0111

Propis preuzima već preuzetu direktivu

3. 3. 2014.

2. Zakon o računovodstvu

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim

izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste

poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage

direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP)

32013L0034

20.07.2015. 25.09.2014.

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Direktiva 2013/14/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Direktive

2003/41/EZ o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive

2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u

prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih

investicijskih fondova u odnosu na preveliko oslanjanje na kreditne rejtinge (Tekst značajan za

EGP)

32013L0014

21.12.2014. III. kvartal

2014.

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Direktiva 2013/14/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Direktive

2003/41/EZ o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive

2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u

prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih

investicijskih fondova u odnosu na preveliko oslanjanje na kreditne rejtinge (Tekst značajan za

EGP)

32013L0014

21.12.2014. III. kvartal

2014.

Page 7: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

7

b) Podzakonski akti _

c) Provedbene mjere _

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Direktiva 2008/8/EZ od 12. veljače 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o mjestu pružanja

usluga

32008L0008

1.1.2015. 30.06.2014.

6. Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području

oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ

3201120016

31.12.2014. 15.09.2014.

Page 8: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

8

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

_

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu odluka /

uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

Ugovor o Europskoj uniji, Glava V. Opće odredbe o vanjskom djelovanju Unije i posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, Poglavlje 2. Posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, članak 29. Ugovora o Europskoj uniji.

Propis preuzima već preuzeti Ugovor

17.3.2014.

2. Zakon o konzularnim poslovima

Odluka 95/553/EZ predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 19.

prosinca 1995. u vezi zaštite građana Europske unije u diplomatskim i

konzularnim predstavništvima (SL L 314, 28.12.1995.)

41995D0553

Propis preuzima već preuzete odluke

IV. kvartal 2014.

Odluka 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 25. lipnja 1996. o uspostavi hitne putne isprave (SL L 168, 6.7.1996.); 42006D0881

Page 9: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

9

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o eksplozivnim tvarima te nadzoru proizvodnje i prometa oruţja

Direktiva Vijeća od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (91/477/EEZ) 31991L0477 Propis preuzima već

preuzetu stečevinu

9.6.2014.

Direktiva 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja 32008L0051

Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28.6.2013, str. 27–65) 32013L0029

30.06.2015.

2. Zakon o strancima

Direktiva 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o

izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja

djelovanja na korisnike međunarodne zaštite (SL L 132, 19.5.20119)

32011L0051

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

IV. kvartal 2014.

Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009) 32009L0052

Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja(SL L 155, 18.6.2009) 32009L0050

Page 10: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

10

Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008) 32008L0115

Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za

ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenog istraživanja (SL L 289,

3.11.2005)

32005L0071

Direktiva Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. o uvjetima prihvata

državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja

bez naknade ili volonterstva (SL L 375, 23.12.200)32004L0114

Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL L 304, 30.9.200) 32004L0083

Direktiva Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o dozvoli boravka izdanoj

državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni

za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s

nadležnim tijelima (SL L 261, 6.8.2004)32004L0081

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 30.4.2004) 32004L0038

Direktiva Vijeća 2003/110/EZ od 25. studenoga 2003. o pomoći u

slučajevima tranzita u svrhu udaljavanja zračnim putem(SL L 321,

6.12.2003)32003L0110

Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana

Page 11: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

11

trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23.1.2004)32003L0109

Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003) 32003L0086

Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (SL L 328, 5.12.2002) 32002L0090

Direktiva Vijeća 2001/51/EZ od 28. lipnja 2001. o dopuni odredaba članka 26. Konvencije o primjeni Sporazuma iz Schengena od 14. lipnja 1985. (SL L 187, 10.7.2001) 32001L0051

Direktiva Vijeća 2001/40/EZ od 28. svibnja 2001. o uzajamnom priznavanju

odluka o izgonu državljana trećih zemalja (SL L 149, 2.6.2001)

32001L0040

Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997) 31996L0071

3. Zakon o privatnoj zaštiti

Direktiva Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (SL L 345, 23.12.2008)

32008L0114

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

II. kvartal 2014.

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004) 32004L0038

Page 12: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

12

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

_

Page 13: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

13

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL L 338, 21.12.2011, str. 2–18) 32011L0099

11.01.2015. 30. 6. 2014.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s drţavama članicama Europske unije

Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL L 338, 21.12.2011, str. 2–18) 32011L0099

11.01.2015. 30. 6. 2014.

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

Konvencija o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije (OJ C 197 od 12.7.2000., str. 3.) i Drugi dodatni protokol Europskoj konvenciji o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima od 8.11.2001.

na datum koji odredi Vijeće* 15.09.2014.

4. Zakon o sudskom registru

Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 156 16.6.2012, str.1–9) 32012L0017

7.7.2014. 09.06.2014.

5. Zakon o trgovačkim društvima

Direktiva 2013/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. svibnja 2013 (SL L 158, 10.6.2013) 32013L0024

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

III. kvartal 2014.

Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012 (SL L 315, 14.11.2012) 32012L0030

Direktiva 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima dioničkih društava (kodifikacija) (SL L 110 29.4.2011) 32011L0035

Direktiva 2009/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o

Page 14: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

14

izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ, 78/855/EEZ i 82/891/EEZ i Direktive 2005/56/EZ u odnosu na zahtjeve za izvještavanje i dokumentiranje u slučaju spajanja i podjele (SL L 259, 2.10.2009) 32009L0109

Direktiva 2009/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. iz područja prava trgovačkih društava o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom (kodificirana verzija)(SL L 258, 1.10. 2009.) 32009L0102

Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (kodificirana verzija) (SL L 258. 1.10.2009.) 32009L0101

Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o reorganizaciji i likvidaciji društava za osiguranje (SL L 110, 20.4.2001.) 32001L0017

Šesta direktiva Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora, a odnosi se na podjelu dioničkih društava (SL L378, 31.12.1982.) 31982L0891

Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim pripajanjima i spajanjima društva kapitala (SL L 310, 25.11.2005.) 32005L0056

Jedanaesta direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. koja se odnosi na zahtjeve za otkrivanje podataka o podružnicama koje su otvorile neke vrste društava u državama članicama u skladu sa zakonima druge države (SL L 395, 30.12.1989) 31998L0666

Direktiva 2007/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o ostvarenju određenih prava dioničara u dioničkim društvima uvrštenim na uređeno tržište (SL L 184, 14.7.2007.) 32007L0036

Direktiva 2007/63/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive Vijeća 78/855/EEC i 82/891/EEC u pogledu zahtjeva za neovisnim stručnim izvješćem u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele dioničkih društava (SL L 300, 17.11.2007.) 32007L0063

Page 15: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

15

* RH pristupa Konvenciji o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima između drţava članica Europske unije u trenutku pristupanja EU, sukladno čl.4.st.3 Akta o uvjetima pristupanja RH EU na datum koji odredi Vijeće u odlukama kojima utvrđuje provedbu svih prilagodbi potrebnih radi pristupanja konvencijama i protokolima iz st.4. (čl.3. st.5. Akta o uvjetima pristupanja)

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

Redni broj

Naziv mjere EU acquis za donošenje provedbenih mjera

Rok za donošenje provedbene mjere

temeljem direktive / uredbe / odluke

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Strategija suzbijanja korupcije Antikorupcijsko izvješće Europske komisije 2014. 30.06.2014.

Page 16: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

16

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

a) Zakonske mjere

Redni

broj Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju

direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu

odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru

VRH

1. Zakon o energetskoj učinkovitosti

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012.

o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i

stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ Tekst značajan za

EGP

32012L0027

5.6.2014. 10.3.2014.

2. Zakon o zaštiti potrošača

Direktiva 2011/83/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.

o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive

1999/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage

Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskoga parlamenta i

Vijeća.

32011L0083

13.12.2013. 27. 1. 2014.

3. Zakon o obnovljivim izvorima energije

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o

promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem

stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ

32009L0028

Propis preuzima već

preuzetu direktivu I. kvartal

Page 17: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

17

b) Podzakonski akti

c) Provedbene mjere

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru VRH

1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

(NN 80 /13 ), čl. 4.

Direktiva Komisije 2013/10/EU od 19. ožujka 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima radi prilagodbe njezinih odredaba o označivanju Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP)

32013L0010

19.03.2014. 15.02.2014.

Redni broj

Naziv mjere EU acquis za donošenje provedbenih mjera

Rok za donošenje provedbene mjere

temeljem direktive / uredbe / odluke

Upućivanje u proceduru VRH

1. Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012.o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ 32012L0027

30.04.2014. 14.4.2014.

Page 18: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

18

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

-

c) Provedbene mjere

_

Redni

broj Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju

direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu

odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru

VRH

1. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006) 32006L0123

Propis preuzima već

preuzetu direktivu 28.03. 2014.

2.

Zakon o dimnjačarskoj djelatnosti

Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006)

32006L0123

Propis preuzima već

preuzetu direktivu

26.06. 2014.

Page 19: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

19

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

-

c) Provedbene mjere

_

Redni

broj Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju

direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu

odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru

VRH

1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju

inozemnih kvalifikacija

Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005) 32005L0036

Propis preuzima već

preuzetu direktivu

IV. kvartal

2014.

Page 20: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

20

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTURKTURE

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru VRH

1.

Zakon o lučkim kapetanijama

Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL 208, 5.8.2002) 32002L0059

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

I. kvartal 2014.

2.

Zakon o regulaciji trţišta ţeljezničkih

usluga

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (SL L 343, 14.12.2012, str. 32–77) 32012L0034

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

8.12. 2014.

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

kombiniranom prometu

Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38-42) 31992L0106

Propis preuzima već preuzetu stečevinu

8.12.2014. Direktiva Vijeća 2006/103/EZ. od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20.12.2006, str. 344–351) 32006L0103

Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013, str. 356–361) 32013L0022

Page 21: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

21

b) Podzakonski akti

c) Provedbene mjere

_

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru VRH

1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

PomorskI zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), čl.

1021. st. 3. alineja 10.

Direktiva 2013/38/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke (Tekst značajan za EGP) (SL L 218 14.8.2013 1–7)

32013L0038

21.11.2014.

11.06.2014.

Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 327 27.11.2012 1–13)

32012L0033

18.06.2014.

2. Pravilnik o načinu primjene Međunarodne konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

PomorskI zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), čl.40.

Direktiva Vijeća 2009/13/EZ od 16. veljače 2009. o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006., i izmjeni Direktive 1999/63/EZ SL L 124, 20.5.2009, str. 30–50)

32009L0013

20.08.2014. 31.07.2014.

Page 22: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

22

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru VRH

1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

veterinarsko-medicinskim proizvodima

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarsko--medicinske proizvode (SL L 311, 28. 11. 2001.)

32001L0082 Propis preuzima već

preuzete direktive IV. kvartal

2014. Direktiva 2004/28/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se mijenja Direktiva 2001/82/EZ o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarske lijekove (SL L 136 30. 4. 2004.)

32004L0028

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

hrani

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane 32002R0178

1.7.2013. 30. 6. 2014.

3.

Zakon o izmjenama Zakona o sluţbenim

kontrolama koje se provode sukladno

propisima o hrani, hrani za ţivotinje, o

zdravlju i dobrobiti ţivotinja

Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja 32004R0882

1.7.2013. 30. 6. 2014.

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

provedbi uredbi Europske unije u području

zaštite ţivotinja

Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanju

1.7.2013. 30. 6. 2014.

Page 23: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

23

b) Podzakonski akti

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru VRH

1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na trţište sjemena povrća (NN 129/07, 78/10 i 43/13)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br.140/05, 35/08, 25/09,

124/10 i 55/11) članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13.

stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11.,

članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9.,

članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3.,

članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i

članka 73. stavka 2.

Provedbena Direktiva Komisije 2013/45/EU оd 7. kolovoza 2013. o izmjeni direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice (Tekst značajan za EGP)

32013L0045

31. 3. 2014. 24. 3. 2014.

2.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na trţište sjemena čuvanih sorti (NN 43/13)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br.140/05, 35/08, 25/09,

124/10 i 55/11) članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25.

Provedbena Direktiva Komisije 2013/45/EU оd 7. kolovoza 2013. o izmjeni direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice (Tekst značajan za EGP)

32013L0045

31. 3. 2014. 24. 3. 2014.

Page 24: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

24

stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2.

3.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na trţište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ( NN 105/10)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br.140/05, 35/08, 25/09,

124/10 i 55/11) članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13.

stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11.,

članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9.,

članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3.,

članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i

članka 73. stavka 2.

Provedbena direktiva Komisije 2013/45/EU оd 7. kolovoza 2013. o izmjeni direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice Tekst značajan za EGP

32013L0045

31. 3. 2014. 24. 3. 2014.

4.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima koji se primjenjuju pri prometu i uvozu ţivotinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podlijeţu zdravstvenim zahtjevima iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih ţivotinja i proizvoda u prometu s drţavama članicama Europske unije (NN 85/09, 29/12)

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 ), čl. 46. stavka 4. i 47. stavaka 4. i 9.

Direktiva 2013/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Unije i uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju (Tekst značajan za EGP) 32013L0031

28. 12. 2014. 30. 6. 2014.

5. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/10)*

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 ), čl. 51. stavak 7.

Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

32006L0007

Propis preuzima već preuzetu direktivu

31.3. 2014.

6. Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 ), članak 39. stavak 4.

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

Propis preuzima već preuzetu direktivu

31.3. 2014.

Page 25: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

25

* Na temelju rezultata analiza koje obavljaju laboratoriji ovlašteni za poslove monitoringa, Hrvatske vode sukladno članku 36. Uredbe izrađuju izvješće o godišnjoj ocjeni na plažama te isto dostavljaju Agenciji za zaštitu okoliša. Agencija za zaštitu okoliša dostavlja izvješća Europskoj komisiji (sukladno članku 40. Uredbe ova odredba je stupila na snagu danom pristupanja RH EU). S obzirom da do 1.07.2013. RH nije bila članica EU, izvješćivanje je bilo na dobrovoljnoj bazi, no RH je u cilju „treninga“ za provedbu Direktive prikupljala zahtijevane podatke sukladno Uredbi i iste dostavljala Europskoj komisiji (za 2011. i 2012. godinu za površinske vode). Analizom dostavljenih podataka, utvrđeno je da primjenom kriterija propisanih u Tablici 1. Priloga I. Uredbe, dobiveni rezultati nakon svakog ispitivanja (u pravilu svakih 15 dana) su neusklađeni sa statističkim izračunom istih podataka na kraju sezone kupanja (u pravilu na godišnjoj razini, izračun prema preporučenoj statističkoj obradi). Iz tog razloga, potrebno je na odgovarajući način izmijeniti Uredbu. ** Radi se o donošenju novog propisa kojim će se staviti izvan snage važeći propis Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu savjeta vodnog područja (NN 3/11.), kojim su preuzete određene odredbe direktive Europske unije te o usklađenju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13) i Pravilnikom o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13).

c) Provedbene mjere

-

Plana upravljanja vodnim područjima**

32000L0060

Page 26: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

26

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Provedbena Odluka Komisije 2011/850/EU o utvrđivanju pravila za Direktivu 2004/107/EZ i Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (SL L 335, 17.12.2012.) 32011D0850

1.7.2013. 20.1.2014.

Odluka Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 90, 28.3.2013.) 32013D0162

Odluka Komisije 2005/166/EZ kojom se uspostavljaju pravila za primjenu Odluke 280/2004/EZ o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (SL L 55, 1. 3. 2005.) 32005D0166

Odluka Komisije 2005/381/EZ kojom se uspostavlja upitnik za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 96/61/EZ (SL L 126, 19. 5. 2005.), kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2006/803/EZ kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka 2005/381/EZ kojom se uspostavlja upitnik za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavljanju sustava trgovanja kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 96/61/EZ (SL L 329,25.11.2006.) 32005D0381

Page 27: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

27

Odluka 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.) 32009D0406

Odluka 2006/780/EZ o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova temeljem sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti temeljem Kyotskog protokola i u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 316, 16.11.2006.) 32006D0780

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 161, 14. 6. 2006.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prilagodbi instrumenata na koje se primjenjuje postupak propisan člankom 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, u vezi regulatornog postupka uz nadzor – Prilagodba regulatornom postupku uz nadzor, Dio jedan (SL L 311, 21.11.2008.) 32006R0842

Uredba Komisije (EZ) br. 1493/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje obrazac za prijave koje će podnositi proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 332, 18. 12. 2007.) 32007R1493

Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju oblici oznaka i dodatni zahtjevi u pogledu označavanja vezani uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 332, 18.12.2007.) 32007R1494

Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja stacionarnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 333, 19.12.2007.) 32007R1497

Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja stacionarne opreme za hlađenje i klimatizaciju i toplinskih pumpi, koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 335, 20.12.2007.) 32007R1516

Page 28: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

28

Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu stacionarne opreme za hlađenje i klimatizaciju te toplinskih crpki koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0303

Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu stacionarnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0304

Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0305

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0306

Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi za programe izobrazbe i uvjeti za uzajamno priznavanje uvjerenja o završenoj izobrazbi za osoblje s obzirom na klimatizacijske sustave u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0307

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje format za obavješćivanje o programima izobrazbe i certificiranja u državama članicama (SL L 92, 3.4.2008.) 32008R0308

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (SL L 218, 19.8.2010.) 32009R1005

Page 29: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

29

Odluka Komisije 2010/372/EU korištenju kontroliranih tvari kao procesnih agensa u skladu s člankom 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 169, 3.7.2010.) 32010D0372

Uredba Komisije (EU) br. 291/2011 o bitnim uporabama kontroliranih tvari koje nisu hidroklorofluorougljici u laboratorijske i analitičke svrhe u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 79, 25.3.2011.) 32011R0291

Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi kvota emisija stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18. 11. 2010.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi navođenja dražbovne platforme koju je imenovala Velika Britanija (SL L 310, 9.11.2012.) 32010R1031

Odluka Komisije 2011/278/EU o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Zajednice o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica sukladno članku 10.a Direktive 2003/87/EZ (SL L 130, 17.5.2011.) 32011D0278

Uredba Komisije (EU) br. 550/2011 o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih odobrenja iz projekata koji uključuju industrijske plinove (SL L 149, 8.6.2011.) 32011R0550

Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012.) 32012R0600

Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 o praćenju i izvješćivanju emisija stakleničkih plinova sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12. 7. 2012.) 32012R0601

Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Odlukama 2004/280/EZ Komisije i 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se stavljaju van snage Uredbe Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3.5.2013.) 32013R0389

Page 30: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

30

b) Podzakonski akti

Uredba (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama i izvješćivanje o drugim podacima na nacionalnom i na razini Unije relevantnim za klimatske promjene, kojom se stavlja izvan snage Odluka 2004/280/EZ (SL L 165, 18.6.2013.) 32013R0525

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) čl. 65.st.1.

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 161, 14. 6. 2006.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prilagodbi instrumenata na koje se primjenjuje postupak propisan člankom 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, u vezi regulatornog postupka uz nadzor – Prilagodba regulatornom postupku uz nadzor, Dio jedan (SL L 311, 21. 11. 2008.) 32006R0842

Propis preuzima već preuzete obveze iz pravne stečevine

12. 5. 2014. Uredba Komisije (EZ) br. 1493/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje obrazac za prijave koje će podnositi proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 332, 18. 12. 2007.) 32007R1493

Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju oblici oznaka i dodatni zahtjevi u pogledu označavanja vezani uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 332, 18. 12. 2007.) 32007R1494

Page 31: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

31

Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja stacionarnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 333, 19. 12. 2007.) 32007R1497

Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja stacionarne opreme za hlađenje i klimatizaciju i toplinskih pumpi, koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 335, 20. 12. 2007.) 32007R1516

Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu stacionarne opreme za hlađenje i klimatizaciju te toplinskih crpki koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0303

Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu stacionarnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0304

Page 32: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

32

Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0305

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0306

Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi za programe izobrazbe i uvjeti za uzajamno priznavanje uvjerenja o završenoj izobrazbi za osoblje s obzirom na klimatizacijske sustave u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0307

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje format za obavješćivanje o programima izobrazbe i certificiranja u državama članicama (SL L 92, 3. 4. 2008.) 32008R0308

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (SL L 218, 19. 8. 2010.) 32009R1005

Page 33: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

33

Odluka Komisije 2010/372/EU korištenju kontroliranih tvari kao procesnih agensa u skladu s člankom 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 169, 3. 7. 2010.) 32010D0372

Uredba Komisije (EU) br. 291/2011 o bitnim uporabama kontroliranih tvari koje nisu hidroklorofluorougljici u laboratorijske i analitičke svrhe u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 79, 25. 3. 2011.) 32011R0291

2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11), čl. 41.

Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. Studenoga 2012. O izmjeni Direktive 1999/32/EZ o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 327 27.11.2012.)

32012L0033

18. 6. 2014. 12. 5. 2014.

3.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (zamjena Uredbe „Narodne novine“, br. 64/08)

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 160. st. 2. i čl 268. st 3.

Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003)

32003L0035 Propis preuzima već

preuzete direktive 17.2.2014.

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2. 2003.)

32003L0004

4.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 ),

čl. 98. st. 2, čl.112. st. 1.točka 3., čl. 114.

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25. 10. 2003.)

32003L0087

Propis preuzima već preuzete direktive

13.10.2014

Page 34: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

34

Direktiva 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kako bi se unaprijedio i proširio sustav trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice (SL L 140, 5. 6. 2009.) 32009L0029

Direktiva 2004/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice, vezano za projektne mehanizme Kyotskog protokola (SL L 338, 13. 11. 2004.)

32004L101

Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kako bi se zrakoplovne aktivnosti uključile u sustav trgovanja kvotama emisijama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 8, 13. 1. 2009.) 32008L0101

5.

Uredba o strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 56. st. 4. i čl 268. st 3.

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 25.6.2008.) 32008L0056

Propis preuzima već preuzetu direktivu i obveze iz pravne

stečevine

2. 6 .2014.

Odluka Komisije 2010/477/EU od 1. rujna 2010. o kriterijima i metodološkim standardima o dobrom stanju morskog okoliša (SL L 232, 2.9.2010.) 32010D0477(01)

6. Uredba izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja šteta u okolišu

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 173. st. 3. i čl 268. st 3.

Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja štete na okolišu (SL L 143, 30.4.2004.) 32004L0035

Propis preuzima već preuzetu direktivu

7.7. 2014.

Page 35: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

35

7. Uredba o uspostavi sustava neovisnog ocjenjivanja (EMAS)

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 212. st. 2. i čl 268. st 3.

Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009.) 32009R1221

1.7.2013. 28. 4. 2014.

8.

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (izmjena i dopuna Uredbe „Narodne novine“, br. 114/08)

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 120. st. 2. i čl. 268. st.

3.

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012.) 32012L0018

14.2.2014. 20.1.2013.

9. Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) čl. 101. st. 4.

Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Odlukama 2004/280/EZ Komisije i 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se stavljaju van snage Uredbe Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3. 5. 2013.) 32013R0389

1.7.2013.

10.11.2014.

10.

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i praćenju emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) čl. 90. st. 4.

Odluka Komisije 2011/278/EU o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Zajednice o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica sukladno članku 10.a Direktive 2003/87/EZ (SL L 130, 17. 5. 2011.) 32011D0278

1.7.2013. 10.11.2014. Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12. 7. 2012.) 32012R0600

Page 36: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

36

Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 o praćenju i izvješćivanju emisija stakleničkih plinova sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12. 7. 2012.) 32012R0601

11.

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl. 53.

stavak 3.

Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012.) 32012L0019

14. 2. 2014. 3. 2. 2014.

12. Pravilnik o radu Stručnog vijeća za ocjenu Izvješća o sigurnosti

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 126. st. 2. i čl 269.

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012.) 32012L0018

14. 2. 2014.

27.1. 2014.

13.

Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 132. st. 2. i čl 269.

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012.) 32012L0018

14. 2. 2014. 27.1. 2014.

14.

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu, vrstama, opsegu i metodologiji izrade sanacijskih programa

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 192. st. 4. i čl 269.

Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja štete na okolišu (SL L 143, 30.4.2004.)

32004L0035

Propis preuzima već preuzetu direktivu

7.7. 2014.

15. Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije „EU Ecolabel“

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 217. st. 2. i čl 269.

Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku zaštite okoliša EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 108, 29.4.2010.)

32010R0066

1.7.2013. 5. 5. 2014.

Page 37: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

37

17. Pravilnik o registru onečišćavanja

Zakon o Zaštiti okoliša (NN 80/13), čl. 151. st. 3. i čl. 269.

Uredba (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2006.o uspostavljanju Europskoga registra ispuštanja i prijenosa zagađivala i kojom se izmjenjuju i

dopunjuju Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (SL L 33, 4.2.2006.)

32006R0166

Propis preuzima već preuzete obveze iz pravne stečevine

7.7. 2014.

18.

Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroţenim i rijetkim stanišnim tipovima

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013), čl. 52. st. 5.

Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.)

31992L0043

Propis preuzima već preuzetu direktivu

30.06.2014.

19.

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuju zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i odrţivo korištenje je dopušteno

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013), čl. 62. st. 1.

Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.)

31992L0043

Propis preuzima već preuzete direktive

27.03.2014.

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26.01.2010.)

32009L0147

Page 38: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

38

c) Provedbene mjere

Redni broj

Naziv mjere EU acquis za donošenje provedbenih mjera

Rok za donošenje provedbene mjere

temeljem direktive / uredbe / odluke

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Program praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja morskog okoliša

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164 , 25.6.2008.)

32008L0056 Propis preuzima već

preuzetu direktivu 30.09.2014.

Odluka Komisije 2010/477/EU od 1. rujna 2010. o kriterijima i metodološkim standardima o dobrom stanju morskog okoliša (SL L 232, 2.9.2010.)

32010D0477(01)

Page 39: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

39

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

-

c) Provedbene mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o arhitektonskim i inţenjerskim djelatnostima

Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. Prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006) 32006L0123

31.12.2014. 15.12.2014. Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005) 32005L0036

Redni broj

Naziv mjere EU acquis za donošenje provedbenih mjera

Rok za donošenje provedbene mjere

temeljem direktive / uredbe / odluke

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012.o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ 32012L0027

30.04.2014. 14.04.2014.

Page 40: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

40

2.

Ugovor o izradi izvješća o rezultatima izračuna troškovno optimalne razine minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti primjenom poredbenog metodološkog okvira za višestambene i nestambene zgrade

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o

energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)

32010L0031

31.01.2014. -

3.

Izvješće o rezultatima izračuna troškovno optimalne razine minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti primjenom poredbenog metodološkog okvira za višestambene i nestambene zgrade

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o

energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) – članak 5. stavak 2.

32010L0031

31.07.2014. 21.07.2014.

Page 41: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

41

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA/DRŢAVNA GEODETSKA UPRAVA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

_

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. Prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006) 32006L0123

Propis preuzima već preuzetu direktivu

9.6. 2014. Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005)

32005L0036

Propis preuzima već preuzetu direktivu

Page 42: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

42

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

a) Zakonske mjere

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive / osiguravanje

pretpostavki za provedbu odluka /

uredbi

Upućivanje u proceduru VRH

1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija 32012R0649

1.3.2014. 10.02.2014.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Direktiva Komisije 2012/09/EU od 7. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda Tekst značajan za EGP 32012L0009

28.03.2014. 24.02.2014.

3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Kong, Kina 32011R0284

1.7.2013. 03.03.2014

Page 43: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

43

b) Podzakonski akti

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u

proceduru VRH

1. Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Zakon o lijekovima (NN 76/13 ), čl.13

Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001., o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi

32001L0083

Propis preuzima već preuzete direktive

30.06.2014.

Direktiva 2001/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o usklađivanju zakonodavstva i drugih propisa država članica koji se odnose na primjenu dobre kliničke prakse pri provođenju kliničkih ispitivanja lijekova za primjenu kod ljudi

32001L0020

Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. koja dopunjuje Direktivu 2001/83 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi

32002L0098

Direktiva 2004/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/83/EZ o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi

32004L0027

Page 44: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

44

c) Provedbene mjere

_

Direktiva Komisije 2005/28/EZ od 8. travnja 2005. kojom se propisuju načela i detaljne smjernice dobre kliničke prakse za lijekove za primjenu kod ljudi koji su u fazi ispitivanja te zahtjevi za odobravanje proizvodnje i uvoza tih lijekova

32005L0028

2. Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima

Zakon o lijekovima (NN / br. 76/13 ), čl. 184 st.2

Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001., o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi

32001L0083

Propis preuzima već preuzete direktive

30.06. 2014.

Direktiva 2004/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o tradicionalnim biljnim lijekovima

32004L0024

Direktiva 2004/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/83/EZ o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi

32004L0027

3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/2013), čl. 4. st. 2. pod. 1.

Direktiva Komisije 2013/46/EU оd 28. kolovoza 2013. o izmjeni Direktive 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu bjelančevina za početnu i prijelaznu hranu za dojenčad (Tekst značajan za EGP)

32013L0046

28.2.2014. 20.02.2014

Page 45: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

45

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

_

Redni

broj Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za provedbu

odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 723/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2009. godine o pravnom okviru zajednice za konzorcij Europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

Uredba (EZ) br. 723/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2009. godine o pravnom okviru zajednice za konzorcij Europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

1.7.2013 1.3.2014.

2. Zakon o odgoju i obrazovanju za osnovnu školu

Direktiva 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008.

o zajedničkim standardima i postupanjima država članica u vezi s vraćanjem

osoba trećih zemalja čiji je boravak nezakonit (SL L 348, 24. 12. 2008.)

32008L0115 Propis

preuzima već preuzete direktive

IV. kvartal 2014.

Direktiva 77/486/EEZ Vijeća od 25. srpnja 1977. o obrazovanju djece radnika

migranata (SL 31977L0486, 25. 7. 1977.)

31977L0486

Page 46: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

46

MINISTARSTVO KULTURE

a) Zakonske mjere

Redni

broj Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za provedbu

odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.), 32009R0116

Propis preuzima već

preuzetu stečevinu

IV. kvartal 2014.

Uredba Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. ožujka 1993. kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 77, 31. 3. 1993.), 31993R0752

Uredba Komisije (EZ) br. 1526/98 od 16. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 201, 17. 7. 1998.), 31998R1526

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2004 od 7. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. ožujka 1993. kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 104, 8. 4. 2004.), 32004R0656

Direktiva Vijeća 93/7/EEZ od 15. ožujka 1993. o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija države članice Europske unije (SL L 74, 27. 3. 1993.), 31993L0007

2. Zakon o medijima Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o

Propis preuzima već

preuzete

IV. kvartal 2014.

Page 47: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

47

b) Podzakonski akti

c) Provedbene mjere

_

audiovizualnim medijskim uslugama) (kodificirana verzija)(SL L 95/1, 15.4.2010)

32010L0013

direktive

Direktiva 2007/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonom, uredbom ili upravnim postupkom u državama članicama vezano uz obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja (SL L 332, 18.12.2007) 32007L0065

Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu 32006L0123

3. Zakon o elektroničkim medijima

Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (kodificirana verzija)(SL L 95/1, 15.4.2010)

32010L0013

Propis preuzima već

preuzete direktive

IV. kvartal 2014.

Direktiva 2007/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonom, uredbom ili upravnim postupkom u državama članicama vezano uz obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja (SL L 332, 18.12.2007) 32007L0065

Direktiva 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (SL L 320, 28.11.1998) 31998L0084

Page 48: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

48

DRŢAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

a) Zakonske mjere

b) Podzakonski akti

_

c) Provedbene mjere

_

Redni broj

Zakonodavna mjera EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (tekst značajan za EGP) 32012L0028

29. 10. 2014. 15. 9. 2014.

2. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu 32006L0123

Propis preuzima već preuzetu direktivu

24. 11. 2014.

Page 49: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

49

DRŢAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

a) Zakonske mjere

-

b) Podzakonski akti

c) Provedbene mjere

-

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11 i

80/13), čl. 105. stavak 3.

Direktiva Komisije 2013/8/EU od 26. veljače 2013. o izmjeni, radi prilagodbe njezinih tehničkih odredaba, Direktive 2009/144/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Tekst značajan za EGP) (SL L 56 28.2.2013.)

32013L0008

01.04.2014. 28.02.2014.

Page 50: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

50

DRŢAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

a) Zakonske mjere

-

b) Podzakonski akti

-

c) Provedbene mjere

Redni broj

Naziv mjere EU acquis za donošenje provedbenih mjera

Rok za donošenje

provedbene mjere temeljem

direktive / uredbe / odluke

Upućivanje u proceduru

VRH

1.

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno zbrinjavanje istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada

32011L0070

23.08.2015. 31.05.2014.

Page 51: Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i ... · Struktura Programa za 2014. godinu razlikuje se od strukture dosadašnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine

51

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

a) Zakonske mjere

-

b) Podzakonski akti

c) Provedbene mjere

-

Redni broj

Podzakonski akt Zakonska osnova za donošenje

podzakonskog akta EU acquis

Rok za notifikaciju direktive /

Osiguravanje pretpostavki za

provedbu odluka / uredbi

Upućivanje u proceduru

VRH

1.

Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se moţe dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04,

40/07, 149/09, 84/11), čl. 2.

Provedbena Odluka Vijeća EU od 7. listopada 2013. godine o podvrgavanju tvari 5-(2-aminopropil)indola pod nadzor (2013/496/EU)(SL L 272., 12.10.2013)

13. 10. 2014.

30. 9. 2014.