PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT UNITAT 8. FIGURES P ES ?· PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 2 Matemàtiques 1 ESO 7. Adquirir els coneixements bàsics sobre simet rotacional. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Published on
  31-Jan-2018

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  1 Matemtiques 1 ESO

  MATRIA CURS

  Matemtiques 1r ESO

  OBJECTIUS DAPRENENTATGE

  1. Conixer el concepte de polgon i els seus elements. Identificar diferents tipus de polgons i saber classificar-los.

  2. Comprendre els conceptes de permetre i rea dun polgon.

  3. Identificar els diferents tipus de triangles i entendre les seves propietats.

  4. Reconixer els diferents tipus de quadrilters segons la longitud i parallelisme dels costats i segons els angles.

  5. Construir triangles i parallelograms amb regle, comps i/o transportador dangles,donats diferents elements deeines virtuals per reproduir aquestes construccions.

  6. Conixer els elements de la circumferncia i els clculs relacionats amb la seva longitud.

  UNITAT 8. FIGURES P

  MBIT CIENTIFICOTECNOLGIC: MATEMTIQUES

  TTOL UNITAT TEMPORITZACI

  8. Figures planes 8-

  OBJECTIUS DAPRENENTATGE CRITERIS DAVALUACI

  els seus elements. Identificar diferents 1.1 Saber qu s un polgon i conixer els seus elements. 1.2 Classificar i anomenar els polgons segons el 1.3 Classificar els polgons segons la mesura dels angles1.4 Classificar els polgons segonsla igualtat o no dels angles i costats.

  2. Comprendre els conceptes de permetre i rea dun polgon. 2.1 Comprendre qu sn el permetre i l

  3. Identificar els diferents tipus de triangles i entendre les seves propietats.

  3.1 Classificar els triangles segons el tipus dcostats i angles. 3.2 Conixer i aplicar els criteris digualtat de triangles.3.3 Calcular mesures dangles dun triangle a partir de les dels altres angles.

  . Reconixer els diferents tipus de quadrilters segons la longitud i el 4.1 Classificar quadrilters segons la mesura dels angles i la mesura i posici dels costats.

  amb regle, comps i/o diferents elements de la figura. Utilitzar

  per reproduir aquestes construccions.

  5.1 Dibuixar triangles coneixent els costats, dos costats i un angle o un costat, i dos angles. 5.2 Dibuixar parallelograms coneixent els costats i un dels angles.

  clculs relacionats amb 6.1 Identificar els elements de la circumferncia. 6.2 Calcular la longitud de la circumferncia a partir del radi o el dimetre i viceversa.

  ES PLANES

  TEMPORITZACI

  -9 h

  CRITERIS DAVALUACI

  Saber qu s un polgon i conixer els seus elements. segons el nombre de costats.

  la mesura dels angles. a igualtat o no dels angles i costats.

  el permetre i lrea dun polgon.

  el tipus dangles i segons la igualtat dels

  Conixer i aplicar els criteris digualtat de triangles. Calcular mesures dangles dun triangle a partir de les dels altres angles.

  Classificar quadrilters segons la mesura dels angles i la mesura i la

  Dibuixar triangles coneixent els costats, dos costats i un angle o un

  Dibuixar parallelograms coneixent els costats i un dels angles.

  .1 Identificar els elements de la circumferncia.

  .2 Calcular la longitud de la circumferncia a partir del radi o el dimetre i

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  2 Matemtiques 1 ESO

  7. Adquirir els coneixements bsics sobre simetrotacional.

  COMPETNCIES BSIQUES

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic.- Reconeixement destructures geomtriques que trobem en el- s de les mesures de longitud i dangles per - Valoraci del carcter instrumental de la geometria com a llenguatge que serveix per entendre, analitzar i desc

  Competncia daprendre a aprendre. - Aplicaci dels coneixements geomtrics com a eina daprenent- Elaboraci i correcci duna activitat que requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  persona. - Realitzaci de les activitats dautoavaluaci per detectar quins continguts cal repassar o tornar a treballar.

  Competncia comunicativa lingstica i audiovisual.- Comprensi lectora dels continguts i de les activitats.- Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facili

  raonament. - Inters per usar el vocabulari matemtic que s'adapti amb ms precisi i funcionalitat a cada situaci.

  Competncia social i ciutadana. - Capacitat dacceptar i valorar els raonaments i

  Competncia dautonomia i iniciativa personal. - Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport. - Preocupaci per tenir a labast les eines adequades per al tipus dactivitat que ses

  programari, etc.).

  Tractament de la informaci i competncia digital.- s de lordinador per practicar i ampliar coneixements sobre els continguts treballats a la unitat.

  UNITAT 8. FIGURES P

  . Adquirir els coneixements bsics sobre simetria axial i simetria 7.1 Identificar i dibuixar simetries axials 7.2Identificar i dibuixar simetries rotacionals.

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic. geomtriques que trobem en el nostre entorn.

  es de longitud i dangles per descriure diferents aspectes fsics de la realitat. Valoraci del carcter instrumental de la geometria com a llenguatge que serveix per entendre, analitzar i descriure certs aspectes de la realitat.

  Aplicaci dels coneixements geomtrics com a eina daprenentatge en altres disciplines, per exemple en les cincies naturals o experimentals.requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  Realitzaci de les activitats dautoavaluaci per detectar quins continguts cal repassar o tornar a treballar.

  ca i audiovisual. Comprensi lectora dels continguts i de les activitats. Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facili

  vocabulari matemtic que s'adapti amb ms precisi i funcionalitat a cada situaci.

  raonaments i les estratgies dels altres a lhora de resoldre un problema i de compartir els propis.

  Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport.Preocupaci per tenir a labast les eines adequades per al tipus dactivitat que sest fent (estris de dibuix, instruments de mesura, calculadores,

  Tractament de la informaci i competncia digital. ampliar coneixements sobre els continguts treballats a la unitat.

  ES PLANES

  i els seus eixos de simetria. Identificar i dibuixar simetries rotacionals.

  riure certs aspectes de la realitat.

  les cincies naturals o experimentals. requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facilitar lexposici dun

  altres a lhora de resoldre un problema i de compartir els propis.

  Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport. t fent (estris de dibuix, instruments de mesura, calculadores,

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  3 Matemtiques 1 ESO

  COMPETNCIES BSIQUES DE LMBIT MATEMTIC

  Competncia 2. Emprar conceptes, eines i estratgies matemtiques per resoldre problemes. Competncia 5.Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en Competncia 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos mat

  CONTINGUTS CLAU

  CC 9.Figures geomtriques, caracterstiques, propietats i processos

  CC 10. Relacions i transformacions geomtriques.

  CC 11. Magnituds i mesura. (Competncia 2)

  CC 12. Relacions mtriques i clcul de mesures en figures

  CONTINGUTS ESPECFICS

  Figures geomtriques de dues dimensions: - identificaci i descripci a partir dobjectes reals, imatges i models; - classificaci i propietats; - posici i orientaci de les figures; - elements bsics de la geometria plana (parallelisme i perpendicularitat).

  Simetria: - identificaci en entorns propers (natura, construccions, fotografies...); - representaci i construcci.

  Eines i instruments: - materials manipulables (retallables, geoplans, papers pautats); - instruments de dibuix (regle, escaire, comps i transportador); - eines digitals (applets diversos i programari lliure de geometria dinmica, tipus GeoGebra).

  UNITAT 8. FIGURES P

  MATEMTIC

  Emprar conceptes, eines i estratgies matemtiques per resoldre problemes. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemtiques

  Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos mat

  CC 9.Figures geomtriques, caracterstiques, propietats i processos de construcci. (Competncies 5 i 12)

  CC 10. Relacions i transformacions geomtriques. (Competncia 5)

  )

  CC 12. Relacions mtriques i clcul de mesures en figures. (Competncia 2)

  identificaci i descripci a partir dobjectes reals, imatges i models;

  elements bsics de la geometria plana (parallelisme i perpendicularitat).

  identificaci en entorns propers (natura, construccions, fotografies...);

  materials manipulables (retallables, geoplans, papers pautats); instruments de dibuix (regle, escaire, comps i transportador);

  diversos i programari lliure de geometria dinmica, tipus GeoGebra).

  ES PLANES

  matemtiques. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos matemtics.

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  4 Matemtiques 1 ESO

  Activitats inicials

  Presentaci de la unitat que t com a objectiu mostrar la utilitat Activitats de coneixements previs. Es proposen una srie de qestions per detectar els coneixements previs de lalumnat i intunitat de forma activa.

  Al web: tant en la presentaci de la unitat com endavant dels continguts que es treballaran a la unitat. Es disposa duna fitxa perlactivitat de forma cooperativa. Les tcniques cooperatives que es proposa utilitzar sn: Llapis al mig i Foli giratori.Al web: vdeo introductori de la unitatLes formes de la ciutatAl web: activitat dautoavaluaci per comprovar quins sn els coneixements inicials sobre la unitat.

  Activitats densenyament-aprenentatge

  1. Els polgons

  Raona Dues activitats inicials per introduir el concepte de polgon. En la primera activitat es demana a lalumne en la segona es demana la definici de lnia poligonalActivitat en qu lalumne ha de definir amb les seves paraules els elements dun polgon.Dues activitats de raonament sobre les caracterstiques delActivitat de raonament sobre polgons convexos. Activitat de raonament sobre igualtat drees i permetres Practica Activitat sobre polgons i lnies poligonals. Activitat en qu lalumne ha didentificar polgons.Activitat de dibuix de polgons amb unes condicions donades. Aplica Activitats didentificaci de polgons o lnies poligonals en construccions.

  UNITAT 8. FIGURES P

  Presentaci de la unitat que t com a objectiu mostrar la utilitat dels continguts a treballar i augmentar la motivaci de lalumnat.Activitats de coneixements previs. Es proposen una srie de qestions per detectar els coneixements previs de lalumnat i int

  esentaci de la unitat com en lapartat Qu en saps es proposa realitzar dues activitats cooperativesdavant dels continguts que es treballaran a la unitat. Es disposa duna fitxa per a lalumnat i una fitxa per al professorat amb orientacions per

  Les tcniques cooperatives que es proposa utilitzar sn: Llapis al mig i Foli giratori. de la ciutat.

  comprovar quins sn els coneixements inicials sobre la unitat.

  Dues activitats inicials per introduir el concepte de polgon. En la primera activitat es demana a lalumne reflexionar sobre quines figures cobreixen el pla; en la segona es demana la definici de lnia poligonal.

  ha de definir amb les seves paraules els elements dun polgon. Dues activitats de raonament sobre les caracterstiques dels polgons.

  Activitat de raonament sobre igualtat drees i permetres.

  lalumne ha didentificar polgons. gons amb unes condicions donades.

  Activitats didentificaci de polgons o lnies poligonals en construccions.

  ES PLANES

  dels continguts a treballar i augmentar la motivaci de lalumnat. Activitats de coneixements previs. Es proposen una srie de qestions per detectar els coneixements previs de lalumnat i introduir els conceptes de la

  dues activitats cooperatives per tal de situar lalumnat fessorat amb orientacions per dur a terme

  reflexionar sobre quines figures cobreixen el pla;

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  5 Matemtiques 1 ESO

  Al web On trobem lnies poligonals i polgons?: activitat interactiva per identificar lnies poligonals i polgons en fotografies.

  2. Els triangles

  Raona Activitat inicial en la qual es plantegen a lalumne diferents qestions sobre triangles per afavorir la reflexi. Activitat en qu es demana a lalumne completar una taula amb els diferents tipus de triangles que poden existir segonActivitat de dibuix per comprovar de forma experimental les propietats dels angles dun triangle. Practica Conjunt de sis activitats sobre tipus de triangles, propietats dels triangles i criteris digualtat de triangles. Aplica Activitats didentificaci de diferents tipus de triangles que podem trobar en objectes o construccions del nostre entorn. Al web Ampliaci de teoria sobre els punts notables dun triangle. Dins de lampliaci es referencien altures, mediatrius, bisectrius i centres dun triangle.Activitat enGeoGebra sobre tipus de triangles. Activitat en GeoGebra per visualitzar la propietat dela suma dangles dun triangle.Activitat en GeoGebra sobre la suma dangles en triangles utilitzant un transportador v

  3. Els quadrilters

  Raona Activitat inicial en la qual es demana a lalumne reflexionar sobre les caracterstiques de les diagonals dun quadrilter.Activitats de raonament que acompanyen el desenvolupament dels continguts per tal dafavorir la comprensi de la classificaci dels quadrilters i les diferents caracterstiques que aquests poden tenir. Practica Es proposen diferents qestions sobre la classificaci i les propietats dels

  UNITAT 8. FIGURES P

  On trobem lnies poligonals i polgons?: activitat interactiva per identificar lnies poligonals i polgons en fotografies.

  Activitat inicial en la qual es plantegen a lalumne diferents qestions sobre triangles per afavorir la reflexi. es demana a lalumne completar una taula amb els diferents tipus de triangles que poden existir segon

  Activitat de dibuix per comprovar de forma experimental les propietats dels angles dun triangle.

  is activitats sobre tipus de triangles, propietats dels triangles i criteris digualtat de triangles.

  Activitats didentificaci de diferents tipus de triangles que podem trobar en objectes o construccions del nostre entorn.

  Ampliaci de teoria sobre els punts notables dun triangle. Dins de lampliaci es referencien cinc activitats per feraltures, mediatrius, bisectrius i centres dun triangle.

  Activitat en GeoGebra per visualitzar la propietat dela suma dangles dun triangle. dangles en triangles utilitzant un transportador virtual.

  es dema...

Recommended

View more >