PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ ?· 2- ECONOMIA (1r DE BATXILLERAT) pàgina 16 2.1-INTRODUCCIÓ 2.2-…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PROGRAMACI DEL DEPARTAMENT

  DECONOMIA

  CURS 2.012/2.013 IES SINEU

  Professor: Joan Oliver Garau

 • 2

  INDEX I-INTRODUCCI: pgina 3

  II. PROGRAMACIONS DIDCTIQUES:

  1- ECONOMIA I ORGANITZACI DEMPRESES (2n DE BATXILLERAT) pgina 3 1.1-INTRODUCCI 1.2- OBJECTIUS ESPECFICS DE LA MATRIA 1.3- CONTINGUTS. 1.4- TEMPORALITZACI. 1.5- METODOLOGIA 1.6- ACTIVITATS COMPLEMENTRIES. 1.7- MATERIAL I RECURSOS DIDCTICS 1.8- CRITERIS D'AVALUACI 1.9- PROCEDIMENTS D'AVALUACI. 1.10- CRITERIS DE QUALIFICACI I RECUPERACI. 2- ECONOMIA (1r DE BATXILLERAT) pgina 16 2.1-INTRODUCCI 2.2- OBJECTIUS ESPECFICS DE LA MATRIA 2.3- CONTINGUTS. 2.4- TEMPORALITZACI. 2.5- METODOLOGIA 2.6- ACTIVITATS COMPLEMENTRIES. 2.7- MATERIAL I RECURSOS DIDCTICS 2.8- CRITERIS D'AVALUACI 2.9- PROCEDIMENTS D'AVALUACI. 2.10- CRITERIS DE QUALIFICACI I RECUPERACI.

  3- FONAMENTS DADMINISTRACI I GESTI ( OPTATIVA 2n DE BATXILLERAT ) pgina 29

  3.1- OBJECTIUS GENERALS. 3.2- CONTINGUTS.

  3.3- TEMPORALITZACI. 3.4.- METODOLOGIA. 3.5.- MATERIALS I RECURSOS DIDCTICS. 3.6.- ACTIVITATS COMPLEMENTRIES. 3.7.- CRITERIS DAVALUACI. 3.8.- CRITERIS DE QUALIFICACI.

  4- EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA (2N CICLE FORMATIU DE SISTEMES MICROINFORMTICS I XARXES) pgina 38

  4.1-. INTRODUCCI

  4.2- OBJECTIUS GENERALS DEL MDUL 4.3- CONTINGUTS

  4.4- TEMPORALITZACI 4.5- METODOLOGIA

  4.6.- MATERIALS I RECURSOS DIDCTICS 4.7- ACTIVITATS COMPLEMENTRIES

  4.8- CAPACITATS TERMINALS I CRITERIS DAVALUACI DEL MDUL 4.9- CRITERIS DE QUALIFICACI

 • 3

  I-INTRODUCCI:

  Les matries i mduls que impartir durant el curs 2012-2013 el professor daquest departament sn les segents:

  1- ECONOMIA I ORGANITZACI DEMPRESES (2N DE BATXILLERAT, 4 H.)

  2- ECONOMIA (1r DE BATXILLERAT, 2 GRUPS DE 4 H.)

  3- FONAMENTS DADMINISTRACI I GESTI ( OPTATIVA 2n DE BATXILLERAT, 4 H.)

  4- EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.( MDUL DEL CICLE FORMATIU DE SISTEMES MICROINFORMTICS I XARXES, 3 H. )

  II. PROGRAMACIONS DIDCTIQUES:

  1- ECONOMIA I ORGANITZACI DEMPRESES

  SEGON DE BATXILLERAT 1.1-INTRODUCCI

  Si en qualsevol poca histrica l'economia ha tingut un paper determinant, en l'actualitat els coneixements econmics resulten imprescindibles per entendre la nostra societat, els seus problemes i les seves possibilitats de futur.

  La problemtica de l'empresa no s exclusivament econmica. Variables d'altre

  ndole com la tecnologia en els processos productius, l'ordre social i jurdic, els canvis en el factor hum, etc... fan de l'estudi de l'empresa una matria multidisciplinar.

  La realitat social, els seus avanos i els seus problemes demanden una actitud

  reflexiva, tolerant i crtica al mateix temps. Amb aquesta assignatura es pretn connectar als alumnes amb la seva realitat quotidiana ms immediata i fomentar els segents valors de convivncia humana:

  - Solidaritat. - Valoraci de les relacions no competitives. - Actitud crtica davant les desigualtats econmiques. - Comproms davant la conservaci del medi ambient. - Actitud crtica davant el consumisme. Aquesta disciplina pot aportar a la formaci dels alumnes els segents aspectes:

  -Maduresa intel.lectual. La capacitat analtica, la precisi en el llenguatge o les formes de pensament lgic per a formular i comprovar hiptesis, arribant a constituir una via a travs de la qual l'alumne pot jutjar altres realitats.

  -Orientaci professional efica. El coneixement del mn econmic i de la

  dinmica empresarial facilitar l'elecci, professional o acadmica, que l'alumne/a haur d'afrontar en acabar el batxillerat.

  -Educaci en valors i sensibilitzaci front els problemes socials d'envergadura.

 • 4

  1.2- OBJECTIUS ESPECFICS DE LA MATRIA

  El desenvolupament d'aquesta matria ha de contribuir a que els alumnes

  adquireixin les segents capacitats: - Identificar la naturalesa, funcions i principals caracterstiques de diferents tipus

  d'empreses. - Analitzar el funcionament econmic global de les empreses a partir de la funci

  especfica de cada una de les seves rees d'activitat, les seves relacions internes i la seva dependncia externa.

  - Interpretar els estats de comptes anuals d'empreses petites o mitjanes, identificant els desequilibris econmics i financers, proposar i avaluar mesures correctores.

  - Abordar amb autonomia i creativitat la planificaci de projectes senzills d'iniciativa empresarial, anticipant els diversos recursos i aspectes a tenir en compte per organitzar i gestionar el seu desenvolupament.

  - Reconixer la varietat d'aportacions econmiques i socials dels distints tipus d'empreses i valorar crticament la seva incidncia sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones.

  - Analitzar els mecanismes i valors bsics del funcionament de les organitzacions i dels grups, elaborar judicis i criteris personals sobre les raons de les disjuncions i conflictes.

  - Obtenir, seleccionar i interpretar informaci, tractar-la de forma autnoma, adoptant mtodes adequats per a cada situaci particular, i aplicar-la a la resoluci de problemes prctics.

  - Transmetre i comunicar informacions de manera organitzada i intel.ligible, seleccionant el format o el canal tcnic ms adient en funci del contingut, intencions del missatge i caracterstiques del receptor.

  - Actuar en flexibilitat i confiana i prendre decisions a partir d'una planificaci rigorosa, contrastada i documentada.

  1.3- CONTINGUTS:

  1r BLOC TEMTIC: L'EMPRESA I EL SEU MARC EXTERN.

  UNITAT DIDCTICA 1: CONCEPTE I NATURALESA DEMPRESA -OBJECTIUS DIDCTICS: -Entendre el paper que desenvolupa lempresa a lactivitat econmica. -Conixer els diferents criteris de classificaci dempreses. -Conixer la legislaci bsica de les formes jurdiques ms usuals de lempresa. -Conixer els elements bsics que afecten a la localitzaci empresarial -Utilitzar correctament el llenguatge econmic-jurdic. -CONCEPTES: -Concepte dempresa. Teories sobre lempresa. -Funcions i objectius de les empreses. La creaci de valor. -Empresari i Empresria. Valoraci del seu paper social. Qualitats que se li exigeixen en l'economia blobal -Criteris de classificaci de les empreses.. -Lempresa i el seu entorn. -Responsabilitat social de lempresa. Externalitats i costos socials que genera lempresa de les Illes Balears -Caracterstiques de les empreses de cada sector econmic a les Illes Balears.

 • 5

  -Factors de localitzaci de lempresa. Estudi de les decisions de localitzaci de les empreses a les Illes Balears o al municipi de l'alumne. - PROCEDIMENTS: -Lectura de premsa econmica per fer un seguiment de l'activitat de les principals empreses -Lectura i comentari en grups dels articles de la Uni Europea (UE) referents a l'activitat empresarial. -Elaboraci de classificaci d'empreses per distints criteris, utilitzant dades reals, especialment de les empreses ubicades en el nostre entorn. -Identificaci dels sectors econmics d'activitat en que s'ubiquen les empreses espanyoles de major grandria. -Recopilaci d'informaci en grups de treball sobre sectors econmics, incloent-hi el sector pblic i la incidncia en els mateixos soferta per l'adhesi a la UE. -Anlisi d'informaci econmica sobre estructuraci de sectors industrials. -Recopilaci i anlisi d'articles de premsa que comenten conflictes d'empreses amb el seu entorn social i mediambiental. -Recerca en textos legals de normes que regulen les matries tractades, habituant-se a la lectura directa d'aquests textos. -Utilitzar textos legals com el Codi de Comer i la Llei de Societats Annimes. -Recerca i recopilaci en forma de dossier de diferents models d'escriptures pbliques i estatuts de distints tipus de societats. -Dividint la zona d'influncia del centre educatiu entre els alumnes, elaborar un cens de les empreses existents, analitzant el seu objectiu, nom comercial, denominaci objectiva o ra social i forma jurdica. ACTITUDS: -Respecte a les opinions i interessos dels altres alumnes -Inters per conixer el mn empresarial i les activitats realitzades per les empreses. -Esperit crtic per analitzar les activitats empresarials en temes mediambientals: contaminaci i utilitzaci dels recursos naturals. -Valoraci de la funci social que compleix l'empresa com a generadora de riquesa i feina per a la comunitat. -Sensibilitzaci davant la importncia que tenen les empreses pbliques, aix com les necessitats socials que satisfan. -Inters davant els aspectes jurdics de les empreses aix com els trmits legals relatius a la constituci de les societats. -Utilitzaci correcte i precisa del llenguatge econmic-jurdic. -Reconixer leficincia del sistema de mercat en l'assignaci dels recursos econmics. -Desenvolupament de la conscincia d'estar immersos en una realitat econmica plurinacional. -Inters per participar en treballs en grup.

  2n BLOC TEMTIC: ESTRUCTURA I ANLISI ECONMIC-FINANCER

  UNITAT DIDCTICA 2: ESTRUCTURA PATRIMONIAL DE LEMPRESA: ANLISI DE BALANOS -OBJECTIUS DIDCTICS: -Conixer i diferenciar els diferents elements que formen el patrimoni empresarial -Conixer la utilitat de la comptabilitat. -Elaborar Balanos disposant dinformaci comptable senzilla. -Sebre aplicar les tcniques introductries, com ara els percentatges i els grfics, per interpretar el contingut del balan de situaci.

 • 6

  -Tenir nocions preliminars sobre com diagnosticar la situaci patrimonial i financera de lempresa. -Conixer com avaluar aspectes com el nivell de solvncia de lempresa, ladequaci entre la proporci de capital i els deutes o la gesti dels actius o passius de lempresa. -Reconixer la importncia que t avui en dia un Balan Social. CONTINGUTS:. -El patr