PROVES D’ACCأˆS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJأ€ I SUPERIOR PROVES D’ACCأˆS A CICLES FORMATIUS GRAU

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROVES D’ACCأˆS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJأ€ I SUPERIOR PROVES D’ACCأˆS A...

 • PROVES D’ACCÈS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

  DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

  5-5-2020

 • PROVES D’ACCÈS A CICLES FORMATIUS

  GRAU MITJÀ

  Requisits

  Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020.

  Que tinc que fer?

  -Pagar les taxes corresponents.

  -Inscriure’s del 25 al 29 de maig

  -Enviar la documentació online.

  -Fer les proves:1 i 2 de juliol 2020

 • Quines taxes s'han de pagar i com fer el

  seu pagament? Taxes

  Ordinària: 6,42 euros

  Família Nombrosa/Monoparental General: 3,21 euros

  Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

  Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:

  - Ordinària: 3,21 euros

  - Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes

  - Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

  El formulari de taxa el genera el mateix centre educatiu a través de

  l'aplicació informàtica ÍTACA.

  Enllaç relacionat amb el pagament de taxes

  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/

  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/

 • Quan sol·licitar-ho? Terminis de presentació

  La inscripció s'ha de fer del 25 de maig al 29 de maig de 2020.

  On dirigir-se? Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció s'han de presentar en els centres docents

  públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau

  mitjà.

  Correu electrònic

  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual

  originada per la COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per

  a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la

  possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la

  secretaria dels centres docents que s'especifiquen en l'apartat sisé

  d'aquesta resolució.

  Es pot consultar el correu electrónic dels centres aquí:

  •Grau Mitjà

  http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/169803855/CentrosPruebasAcceso2020_GM

 • Quina documentació s'ha de presentar? Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

  - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat

  d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat

  d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat

  d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta

  d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment

  de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova,

  encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  - Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format

  electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en

  l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona

  sol·licitant.

 • Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES

  FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/1804

  7_BI.pdf

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA

  SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES

  FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

 • Com es tramita? Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES

  1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de

  realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació dels

  aspirants admesos, i hi indicaran les parts o els apartats dels quals han

  sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i

  d'acord amb els terminis establits.

  3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb la

  indicació del motiu de l'exclusió en els mateixos terminis.

  4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es

  publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex

  corresponent.

 • PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:

  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis

  dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS

  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions s'han de realitzar d'acord amb el

  procediment següent:

  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió

  avaluadora del centre en què es van dur a terme.

  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la

  qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.

  3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el

  termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació

  al director territorial d'educació corresponent que, després de l'informe de la inspecció educativa,

  resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

  4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions

  atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedeixen contra la resolució:

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

  procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 02/10/15)

 • Informació complementària * CALENDARI DE LES PROVES 2020

  1. Inscripció: del 25 de maig al 29 de maig.

  2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre

  centre: 10 de juny

  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 10 de juny

  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 10 de juny a

  l'11 de juny

  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 19 de juny

  6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 1 i 2 de juliol

  7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 6 de juliol

  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 7 de juliol al 8 de juliol

  9. Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà

  convocatòria ordinària: del 18 de maig al 8 de juliol

  10. Publicació llistes definitives de qualificacions i lliurament de certificats de

  la prova: 10 de juliol

 • * HORARI DE LES PROVES

  1 de juliol

  09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)

  10.15-11.15 Part social: Ciències Socials,

  Geografia i Història (1 h) 11.30-12.15 Part

  lingüística: Anglés (45 min)

  2 de juliol

  09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)

  10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la

  naturalesa (45 min)

  11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la

  Informació i Competència Digital (45 min)

 • * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES

  La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots aquests.

  La prova s'estructurarà en tres parts:

  1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (castellana o

  valenciana) i Llengua Estrangera (Anglés), i constarà de dos apartats:

  a) Llengua i Literatura (castellana o valenciana),

  b) Llengua Estrangera (anglés).

  1. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història

  2. Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències

  Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital; i constarà de tres apartats:

  a) Matemàtiques,

  b) Ciències Naturals,

  c) Tractament de la Informació i Competència Digital

  Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de

  l'ESO a la Comunitat Valenciana.

 • Enllaços

  Cursos preparatoris.

  http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/cursos-

  preparatorios

  Orientacions proves d'accés.

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-

  grado-medio

  Formació Professional del sistema educatiu a la CV#.

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

  Més informació:

  http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario