RACHUNKOWO† ZARZ„DCZA - .•sprawozdawczo›‡ finansowa •raportowanie wewn™trzne •deklaracje

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RACHUNKOWO† ZARZ„DCZA - .•sprawozdawczo›‡ finansowa...

1

dr Marek MasztalerzWielkopolska Szkoa Biznesu 2011

RACHUNKOWO ZARZDCZA

O czym bdziemy mwi ?

Marek Masztalerz

Informatyka w controllingu10.

Strategiczna rachunkowo zarzdcza9.

Budetowanie & Controlling8.

Rachunek kosztw standardowych7.

Ceny i decyzje cenowe6.

Prg rentownoci & CVP5.

Rachunek kosztw dziaa4.

Kalkulacja kosztw3.

Systemy rachunku kosztw2.

Ewidencja i rozliczanie kosztw1.

2

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOCI

Marek Masztalerz

GROMADZENIEGROMADZENIEDANYCHDANYCH

PRZETWARZANIEPRZETWARZANIEDANYCHDANYCH

PREZENTACJAPREZENTACJAINFORMACJIINFORMACJI

obserwacja

pomiar i wycena

dokumentacja

ewidencja

rozliczanie

kalkulacja

sprawozdawczo finansowa

raportowanie wewntrzne

deklaracje podatkowe

RACHUNEK KOSZTW

EWIDENCJA EWIDENCJA KOSZTWKOSZTW

KALKULACJA KALKULACJA KOSZTWKOSZTW

ZARZDZANIE ZARZDZANIE KOSZTAMIKOSZTAMI

PLANOWANIE PLANOWANIE KOSZTWKOSZTW

gromadzenie informacji o poniesionych kosztach w rnych przekrojach

kalkulacja kosztu wytworzenia na potrzeby sprawozdawcze (rachunkowo finansowa) oraz kalkulacja na potrzeby zarzdcze

prognozowanie i planowanie przyszych kosztw w ramach budetu, ustalanie standardw/normatyww kosztowych

ksztatowanie poziomu i struktury kosztw

Marek Masztalerz

3

RACHUNKOWO ZARZDCZA

Marek Masztalerz

Rachunkowo zarzdcza (menederska) to system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i niefinansowych na temat firmy oraz jej otoczenia, ktrego celem jest wspomaganie menederw w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych.

PLANOWANIEPLANOWANIE

ORGANIZOWANIEORGANIZOWANIE

MOTYWOWANIEMOTYWOWANIE

KONTROLAKONTROLA

RACHUNKOWO RACHUNKOWO ZARZDCZAZARZDCZA

Rachunkowo zarzdcza czy controlling???

RACHUNKOWO FINANSOWA I ZARZDCZA

Marek Masztalerz

dowolne raporty i analizysprawozdanie finansowePrezentacja informacji

nietakObligatoryjno

brakwysokiStopie standaryzacji

dowolnycile okrelonyCzstotliwo informacji

rnejednoliteMetody wyceny

ex post

dokadno, rzetelno, wiarygodno

okrelony przepisami

przepisy prawne i standardy

zewntrzni i wewntrzni

RACHUNKOWO FINANSOWA

dowolnyHoryzont czasowy

istotno i szybko pozyskania

Cechy jakociowe informacji

dowolnyZakres informacji

brakWymagania prawne

wewntrzniUytkownicy informacji

RACHUNKOWO ZARZDCZA

4

CONTROLLING

Marek Masztalerz

CONTROLLING KONTROLA

CONTROLLING = REGULACJA, STEROWANIE

Controlling to instrument wspomagajcy zarzdzanie poprzez spjny, ponadfunkcjonalny system informacyjny wspierajcy podejmowanie decyzji w rnych obszarach funkcjonowania organizacji.

Wedug rnych koncepcji CONTROLLER w firmie to:

nawigator na statku,bazen krlewski lub duszpasterz w parafii.

ang.ang.

to to controlcontrol

FIRMA JAKO SYSTEM CYBERNETYCZNY

Marek Masztalerz

KAPITAN

NAWIGATORNAWIGATOR

STERNIK

KRONIKARZ

WIOLARZE

Wytyczanie celu podry

Wyszukiwanie drg, obserwacja nieba i oceanu, prognozowanie pogody

Utrzymywanie kursu

Wiosowanie

Prowadzenie dziennika pokadowego

OO

CC

EE

AA

NN

5

Czym powinien si zajmowa controlling ?

Marek Masztalerz

rachunek ekonomiczny

analiza finansowa

firmy

kalkulacja

raportowanie wewntrzne

analiza odchyle

od budetu

budetowanie

zarzdzanie kosztami

i efektywnoci

biznesplany

wspomaganie zarzdzania

Czym (czasem) zajmuje si controlling ?

Marek Masztalerz

Dzia Controllingu skada si z dwch osb. Pani X zajmuje si kontrol firmy a pan Y robi prognozy i analizy rentownoci.

W praktyce pani X chodzia po firmie i dokonywaa wyrywkowej kontroli, np. magazynw, a pan Y najwicej czasu powica na przegldaniefaktur i innych dokumentw ksigowych, eby zrobi zestawienia

kosztw w innym przekroju ni ten stosowany w ksigowoci.

Dzia Controllingu zajmuje si sporzdzaniem sprawozda finansowych i kontrol finansow.

Nie mamy dziau controllingu. Przecie ksigowo si zajmuje finansami firmy, wic ma kontrol nad tym, co si w firmie dzieje.

6

Czemu si nie lubi?

Marek Masztalerz

KSIGOWO nie lubi CONTROLLINGU

CONTROLLING nie lubi KSIGOWOCI

My tutaj harujemy a oni spijaj ca mietank: bior nasze dane, robi kolorowe tabelki w Excelu i jeszcze dostaj za to wicej od nas!

Przecie tych ich analiz nikt nie czyta! Komu to potrzebne?

Cigle nam zawracaj gow i prbuj wcisn dodatkow robot.

Nie szanuj nas: myl, e my tutaj tylko klepiemy faktury.

Oni nie rozumiej, e rachunkowo to nie tylko podatki i ZUS-y.

W ogle nie chc wsppracowa. Robi problemy z przekazywaniemdanych. W dodatku nie szanuj naszej pracy i uwaaj, e jest zbdna.

Nie piesz si z ksigowaniami musz czeka do 20., eby mie dane z poprzedniego miesica. A ja potrzebuj danych aktualnych!

Wspomaganie zarzdzania...

Marek Masztalerz

7

POJCIE KOSZTW

Marek Masztalerz

koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zmniejszenia wartoci aktyww, albo zwikszenia wartoci zobowiza, ktre doprowadz do spadku kapitau wasnegolub zwikszenia jego niedoboru w inny sposb ni wycofanie rodkw przez udziaowcw lub wacicieli (UoR)

KOSZTY WYDATKI

Nie kady wydatek jest kosztem, ale kady koszt pociga za sob wydatek.

KLASYFIKACJE I KATEGORIE KOSZTW

Marek Masztalerz

koszty bezporednie i koszty porednie

koszty stae i koszty zmienne

koszty produkcyjne i koszty pozaprodukcyjne

koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane

koszty istotne i koszty nieistotne

koszty uyteczne i koszty puste

koszty rzeczywiste i koszty normatywne

koszty zapade (utopione)

koszty utraconych korzyci

8

GRUPY KOSZTW

Marek Masztalerz

KOSZTY OPERACYJNE

POZOSTAE KOSZTY

OPERACYJNE

KOSZTY FINANSOWE

koszty zwizane z podstawow dziaalnoci firmy (produkcja, handel, usugi), np. zuycie energii, zuycie materiaw, koszty wynagrodze, koszty usug obcych, koszty najmu i dzierawy, warto sprzedanych materiaw i towarw;

inne koszty zwizane z dziaalnoci firmy, np. darowizny, zapacone kary i grzywny, niedobory majtku, odpisy z tytuu utraty wartoci aktyww niefinansowych (trwaych i obrotowych), warto sprzedanych niefinansowych aktyww trwaych

koszty zwizane z dziaalnoci inwestycyjn i finansow, np. zapacone odsetki, prowizje bankowe, odpisy z tytuu utraty wartoci aktyww finansowych, ujemne rnice kursowe, warto sprzedanych aktyww finansowych

UKADY EWIDENCYJNE KOSZTW

Marek Masztalerz

Zesp 5 lub 9Zesp 5Zesp 5Zesp 4

Koszty wydziau X

Koszty wydziau Y

...

Koszty dziau A

Koszty dziau B

... itp.

Koszty bezporednie

Koszty porednie

Koszty zakupu

Koszty dzia. podst.

Koszty dzia. pomoc.

Koszty zarzdu

Koszty sprzeday

Amortyzacja

Zuycie materiaw

Usugi obce

Podatki i opaty

Wynagrodzenia

wiadczenia dla prac.

Pozostae koszty

koszty wg miejsc koszty wg miejsc powstawania (np. powstawania (np.

dziaw, wydziaw, dziaw, wydziaw, procesw)procesw)

koszty produkcji koszty produkcji wg nonikw (czyli wg nonikw (czyli

w przekroju wyrobw, w przekroju wyrobw, usug lub klientw)usug lub klientw)

koszty funkcji koszty funkcji realizowanych realizowanych

przez jednostkprzez jednostk

koszty proste koszty proste wg rodzajuwg rodzaju

MPKUKAD

KALKULACYJNYUKAD

FUNKCJONALNYUKAD

RODZAJOWY

9

By konsekwentnym...

Marek Masztalerz

Kawa, herbata, woda w ksigach firmy:

Przecie wszystkie wersje s poprawne!

Skd mam wiedzie, jak koleanka to ksiguje?

A co za rnica, przecie i tak pjdzie w koszty?!

I tak tego nikt nie kontroluje...

wiadczenia wiadczenia na rzecz na rzecz

pracownikwpracownikw

Zuycie Zuycie materiaw materiaw

i energiii energii

Pozostae Pozostae koszty koszty

rodzajowerodzajowe

DLACZEGO TAK JEST ?

Jak to moliwe ???

Marek Masztalerz

Zakupiono programy komputerowe i dokonano

jednorazowego odpisu.

Zapomniano o nabyciu samochodw w lipcu i naliczono

amortyzacj za 4 miesice.

10

UKAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

Marek Masztalerz

KOSZTY DZIAALNOCI PODSTAWOWEJ

KOSZTY ZARZDU

KOSZTY SPRZEDAY

KOSZTY WYDZIAOWE

koszty bezporednio zwizane z podstawow dziaalnoci jednostki (produkcyjn, handlow lub usugow)

koszty porednio zwizane z dziaalnoci podstawow

koszty oglnozakadowe, ponoszone poza wydziaami produkcyjnymi najczciej s to koszty stae

koszty zwizane ze sprzeda produktw i towarw, np. koszty reklamy, koszty transportu do odbiorcy, prowizje dla handlowcw itp.

KOSZT WYTWORZENIA

ROZLICZANIE KOSZTW

Marek Masztalerz

Koszty rodzajowe w ze