Rapports annuel de swiss-ski 2008/2009

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Au moment de l’Assemblée des délégués début juillet 2009, Swiss-Ski résume l’exercice écoulé dans un rapport annuel.

Text of Rapports annuel de swiss-ski 2008/2009

 • GVeedgiVccjZa'%%-$%.

 • aVhigjXijgZYZhhedchdghYhaZ&ZgbV^'%%.

  Hedchdgeg^cX^eVaYZHl^hh"H`^

  HedchdghYZHl^hh"H`^

  EVgiZcV^gZVjidbdW^aZ EVgiZcV^gZh

  EVgiZcV^gZhYkcZbZcih

  9^[[jhZjgcVi^dcVa

  Hl^hh"H`^Edda

  ;djgc^hhZjgh

  9dcViZjgh

 • %(

  EGwH>9>JB %)

  8DB>Iw 9>G:8I:JG %-

  HEDGI 9:8DBEwI>I>DC &'

  6ae^c &'

  CdgY^fjZ &-

  HcdlWdVgY ''

  ;gZZhinaZ ')

  IabVg` '+

  ;DGB6I>DC '-

  HEDGI 9: AD>H>GH (%

  ;>C6C8:H ()

  8DCI:CJ

  8dciZcj

  >begZhhjb:Y^iZjg Hl^hh"H`^8dcXZei^dc ;gj^iXV`ZLZgWjc\ EgZhhZ6aZhig_dj^hhVciYZXdchiViZgfjZcdh_ZjcZhVi]aiZhdciVjhh^dWiZcjjc\gVcYcdbWgZYZWdchXaVhhZbZcihaVhV^hdceVhhZ#AdghYZh8B_jc^dgh>7J|8VcbdgZ86C!aVgZakZYjW^Vi]adcVYXgdX]YZjmbYV^aaZhZihZhiXaVhhZh^mVjigZh[d^hYVchaZhY^megZb^Zgh#AVbYV^aaZYVg\ZciYZ7Zc_Vb^cLZ\ZgZcheg^cihjg&%` b!ZceVgi^Xja^Zg!Xa^ehZidjiXZfjZaZhW^Vi]aiZhhj^hhZhYZ aV gZakZdci gVa^h _jhfj^X^#6jm8]Vbe^dccVihYjbdcYZ_jc^dghYZh`^Vae^c|

 • &%

  VjidbdW^aZ#HdjiZcVciHl^hh"H`^YZej^heajhYZ)%Vch!6B6aZhiighg_dj^hhVcifjZcdjhej^hh^dchedjghj^kgZcdigZWdccZXdaaVWdgVi^dcYZXZiiZ [Vdc#:cdjigZ! aZXdcigViVkZXHl^hhXdb!hedchdgeg^cX^eVaYZHl^hh"H`^!VejigZegdadc\egbVijgbZciYZfjVigZVccZhhjeeabZciV^gZh!hd^i_jhfjZc'%&)#9Zej^h'%%&Y_|!aZcigZeg^hZYZiaXdbbjc^XVi^dch!eVgiZcV^gZegdX]ZZi[^VWaZ!hdji^ZciaV[YgVi^dcZiaZhhedgihYZcZ^\ZYZbjai^eaZh[VdchZi|aZci^gZhVi^h[VXi^dcYZHl^hh"H`^#:cXZfj^XdcXZgcZcdheVgiZcV^gZh!cdjhedjkdch\VaZbZciXdbeiZghjgYZhZcigZeg^hZh[^YaZhZiighZc\V\Zh/aZ8ddeH`^XgdhhIdjg!jcZhg^ZYZXdbei^i^dchigh^bedgiVciZZckjZYZaVegZb^gZVeeVg^i^dcVjm?ZjmDanbe^fjZhYZaV_ZjcZY^hX^ea^cZYjh`^Xgdhh!Vejkd^gaZ_djg\g}XZVjhdji^ZcYZ8dde#B^\gdh!e^a^ZgYjhedgiYZad^h^ghVae^cYZej^hidji_jhiZjcZYXZcc^Z!D8DZga^`dcZiBddkZHnbeVcncdjhdcieZgb^hYdg\Vc^hZg!aVhV^hdceVhhZ\VaZbZci!Y^[[gZciZhbVc^[ZhiVi^dchYVchaZhY^hX^ea^cZhYZHl^hh"H`^#CdheVgiZcV^gZh!VjcdbWgZYZhfjZahDX]hcZgHedgi!fj^ViZcYjhdcZc\V\ZbZciVjmXdjghZhcVi^dcVaZhD?!Xdcig^WjZciaVg\ZbZci|VhhZd^gaVWVhZhedgi^kZ|bdnZciZgbZ#6_djidchfjZcdjhVkdch\V\cYZjm[djgc^hhZjghhjeeabZciV^gZh/He^g^\E]VgbVXgbZhdaV^gZ9Vnadc\Zi@adgVcZegdYj^ihYZhd^chXVe^aaV^gZh#

  AZ hdji^Zc Xdci^cj Zi \cgZjm YZ Y^[[gZcih YdcViZjgh Zi[dcYVi^dchXdchi^ijZjcZWVhZ ^bedgiVciZ!ZceVgi^Xja^ZgYVch aZigVkV^a^ ckZhi^eVgHl^hh"H`^YVchaVgZakZ#AVhV^hdcYZgc^gZ!cdjhVkdch\VaZbZciejXdbeiZghjgaZ\cgZjmhdji^ZcYZcdbWgZjmbXcZh#AV ;dcYVi^dcedjgegdbdjkd^gaZh`^Vae^cZcHj^hhZ !ZceVgi^Xja^Zg!YZbbZfjZaZhbZbWgZhYj8gnhiVa8ajW ZiYj8ajW'%&%!bZiiZci|cdigZY^hedh^i^dcYZhbdnZch[^cVcX^Zghfj^eZgbZiiZciYdjkg^gYZcdbWgZjhZheZgheZXi^kZhVjm_ZjcZhhedgi^[hiVaZcijZjm#CdjhkdjYg^dchVYgZhhZgidjhcdhgZbZgX^ZbZcihVjmVhhdX^Vi^dchYZYdcViZjghfj^VeedgiZcijchdji^ZcY^gZXi|cdhY^hX^ea^cZh!V^ch^fj|Hl^hhDanbe^XZi|a6^YZhedgi^kZhj^hhZ#

  IVcY^hfjZaZcdbWgZYZXajWhZiaZcdbWgZYZbZbWgZhYVchaZhXajWh Xdci^cjZci | Y^b^cjZg! Hl^hh"H`^ Zhi eVgkZcj | XdcigZg aViZcYVcXZ| aVWV^hhZYjcdbWgZYZhZhbZbWgZh /jcZgjhh^iZ|

  aVfjZaaZaZhhjXXhhedgi^[hZiaZhd[[gZhViigVnVciZhedjgaZhbZbWgZhdciWZVjXdjeXdcig^Wj#AVXi^dcedjgaZhbZbWgZhaVcXZaVccZYZgc^gZVkZXcdigZeVgiZcV^gZDX]hcZgHedgicdjhVeZgb^hYVii^gZgeajhYZ((%%cdjkZVjmbZbWgZhZcjcbd^h#6aV[^cVkg^a'%%.!cdjhXdbei^dchZck^gdc&%)%%%bZbWgZh#

  6 adXXVh^dcYZh8]Vbe^dccVihYjbdcYZ;>HYZh`^Vae^c|KVaY>hgZ! Hl^hh"H`^ V b^h hjg e^ZY! Zc XdaaVWdgVi^dc VkZX E! aZhhedchdgh! aZheVgiZcV^gZh!aZh_djgcVa^hiZh!aZh[dcXi^dccV^gZhZiaZhVi]aiZh!h^ijZceaZ^cXjgYZKVaY>hgZ!VhjhX^iaZci]djh^VhbZ\g}XZ|jcZXj^h^cZVji]Zci^fjZZi|jcZVbW^VcXZXdck^k^VaZ/^aiV^iX]VfjZhd^geajhfjZXdbeaZi#

  AVhV^hdcYZgc^gZ!eVhbd^chYZ&+bVc^[ZhiVi^dchYZ8djeZYjbdcYZdciejigZdg\Vc^hZhZcHj^hhZ#JcZ[d^hYZeajh!^ acnVg^ZcZj|gZY^gZhjgadg\Vc^hVi^dcZiaZYgdjaZbZciYZXZhkcZbZcih#>a Xdck^Zci ^X^ YZ gZcYgZ ]dbbV\Z Vjm dg\Vc^hViZjgh! XVg hVchaZjg ^c[Vi^\VWaZZc\V\ZbZci!YZiZaaZhXdjghZhYZ]Vjic^kZVjcZedjggV^ZciigZdg\Vc^hZh#HGEdg\Vc^hhVjidjgYZhXdjghZhYZ8djeZYjbdcYZdci\VaZbZciZj aZjg ^bedgiVcXZ /|6YZaWdYZc!|:c\ZaWZg\!|Iw 9>G:8I:JG

 • &&

  h^bea^[^h# AZ gZ\gdjeZbZciYZhY^[[gZciZhWVcfjZhYZYdccZhXdchi^ijZ aV eg^dg^i# AZ XdcXZei VXijZa YZ 8jhidbZg GZaVi^dcBVcV\ZbZci8GBYZHl^hh"H`^Yd^iigZgZbeaVXeVgjcZhdaji^dcdei^bVaZZiXdck^k^VaZ#Hl^hhXdb!hedchdgeg^cX^eVaZieVgiZcV^gZYZadc\jZYViZ!VhdjiZcjHl^hh"H`^YVchaZegdXZhhjhYkVajVi^dc!VjiZgbZYjfjZaaZX]d^mhZhiedgihjgaZegdYj^iZk^YZcXZYZciZgcZi6jiZgbZYjcZe]VhZYZegd_ZiYZh^mbd^h!aZcdjkZVjh^iZ>ciZgcZilll#hl^hh"h`^#X]Vib^hZc a^\cZ| aVb^"cdkZbWgZ'%%-#:cXdaaVWdgVi^dcVkZXaV\ZcXZLZWJc^X!cdjhVkdchgjhh^|XdchZgkZg

  aZhVheZXihedh^i^[hYZaVcX^Zch^iZ>ciZgcZi!!XdbbZhVXaVgiZihVXdck^k^Va^i!idjiZcXdcXgi^hVcicdhdW_ZXi^[hYdei^bVa^hVi^dc /jcYZh^\cbdYZgcZZiYncVb^fjZ!jcZbZ^aaZjgZk^h^W^a^iZijcXdciZcj^c[dgbVi^[ ^ciZgVXi^[#8Zegd_ZiYZckZg\jgZViXaijgZccdkZbWgZ'%%-YVchaZha^b^iZhYjWjY\Zi#AZedhiZYZ8dciZciBVcV\Zg iVjmYVXi^k^iYZ*% V i Xgedjg Zmead^iZg aZhedhh^W^a^ihYjcdjkZVjh^iZ>ciZgcZiYZbVc^gZdei^bVaZZiedjgYX]Vg\ZgaZgZhedchVWaZ>I#

  JcVheZXiXgjX^VaYjh^iZ>ciZgcZiYZHl^hh"H`^ZhihVb^hZ|_djgeZgbVcZciZ#EZcYVciaVhV^hdcYZXdbei^i^dc!_jhfj|]j^icZlhhdciejWa^ZhX]VfjZ_djg!YZbbZfjZaZhcdbWgZjmghjaiVihYjhedgiYZXdbei^i^dcZiYjhedgiYZ ad^h^gh#8ZaV [V^iZck^gdc&(+%cZlhZcVaaZbVcYZiZc[gVcV^h#9ZaVb^"cdkZbWgZ!YViZYZaVcXZbZciYjcdjkZVjh^iZ>ciZgcZi!|aVb^"bVgh!aVcdjkZaaZfj^eZ YZ Xdbbjc^XVi^dc V Xg fjZafjZ '+* eV\Zh >ciZgcZihiVi^fjZh! idj_djgh ejWa^Zh YVch aZh YZjm aVc\jZh# EZcYVci aVhV^hdcYZXdbei^i^dc! aVcZlhaZiiZgYZHl^hh"H`^eVgViX]VfjZhZbV^cZ#:aaZXdbegZcYYZhVgi^XaZhYZ[dcYhjgaVXijVa^iYVchaZh Y^hX^ea^cZh YZ Hl^hh"H`^ Zi gZcY aZh Y^[[gZcih YdbV^cZh ZiaZh Y^[[gZciZh Y^hX^ea^cZh VXXZhh^WaZh | jc eajh \gVcY cdbWgZYZYZhi^cViV^gZh k^V aZckd^ VXi^[# A^ci\gVi^dcYZ aVYgZhhZYZhbZbWgZhV[V^ieVhhZgaZcdbWgZYZYZhi^cViV^gZhYZ(+%%|'&'.'#JcYZhi^cViV^gZhjgigd^hdjkgZaVcZlhaZiiZgZiVWdji^iV^ch^hjgaZh^iZ>ciZgcZiYZHl^hh"H`^#

  lll#hl^hh"h`^#X] V ZcgZ\^hig! g^Zc fjZ eZcYVci aZh bd^h YZcdkZbWgZ|bVgh!)'% %%%k^h^iZjghZi'b^aa^dchYVXXh|hZheV\Zh#:chedgiYZXdbei^i^dc! aZheV\Zh H`^Vae^c )*&%+(VXXh! H`^YZ[dcY &*-,&&Zi 7^Vi]adc .((%.VaaZbVcYZi [gVcV^h dci i eVgi^Xja^gZbZci VeegX^Zh# AdW_ZXi^[ ZhiYVj\bZciZgXdci^cjZaaZbZciaZcdbWgZYVXXhVjmeV\ZhYjh^iZlll#hl^hh"h`^#X]eZcYVci aVhV^hdcY]^kZg!bV^hVjhh^ aZhbd^hYi#EdjgneVgkZc^g! ^a [VjiegdedhZg idjiZ aVccZjcXdciZcjViigVXi^[Zi^ c[dgbVi^[Ziegdbdjkd^gYVkVciV\ZcdigZh^iZ!fjZXZhd^iVjeghYZhVi]aiZh!YZhbZbWgZh!YZhh`^"XajWh!YZhVhhdX^Vi^dchg\^dcVaZh!YZhhedchdghZiYZheVgiZcV^gZhdjYZh[Vc"XajWh!ZiX#

 • 8Vgad?Vc`V!ajcZYZhid^aZhbdciVciZhYZaVhV^hdceVhhZ#9djWaZbYV^aaVjm8BdgZchaVadb\VciZiWgdcoZZcYZhXZciZ!^ahZhi\VaZbZciVY_j\aZeZi^i\adWZYZXg^hiVaYjhjeZg"XdbW^c#

  E]did/@ZnhidcZ

  &'

  AZhhedgi^[hVae^chdci\VaZbZciXdcig^Wj|aZmXZaaZciW^aVcYZHl^hh"H`^/^ ahdciZcZ[[ZigZbedgi&'k^Xid^gZhZi&-VjigZheaVXZhYZedY^jbZc,)XdjghZhYZ8djeZYjbdcYZ#AZh8]Vbe^dccVihYjbdcYZYZh`^Vae^c|KVaY>hgZ!adghYZhfjZahaVHj^hhZVYXgdX]h^mbYV^aaZh!h^bedhVciV^ch^edjgaVegZb^gZ[d^hYZej^h'%VchXdbbZ aV cVi^dc VnVci gZbedgi aZ eajh YZ hjXXh! dci hVchXdciZhiZiaZeg^cX^eVakcZbZciYZaVhV^hdc#>aZhi\VaZbZcig_dj^hhVciYZXdchiViZgfjZXZhk^Xid^gZhdciigZbedgiZheVgYZ _ZjcZh h`^ZjhZhZi h`^Zjgh XdbbZAVgVhgZ#>aZhi\VaZbZcibdcihjgaVeajh]VjiZbVgX]ZYjedY^jb|LZc\ZcZiZhiYZkZcjjcXdcXjggZcihg^ZjmYVchaVajiiZedjgaZeZi^i\adWZYZXg^hiVaZchjeZg"XdbW^cfjZH^akVcOjgWg^\\ZcZhegV^i\VaZbZciedjkd^ggZbedgiZgVeghhVk^Xid^gZYjhjeZg"XdbW^c|@^ioW]Za#6eghhV\gVkZX]jiZZcYXZbWgZ'%%,|KVa9[V\dZcigZYVcha]^hid^gZYjh`^:caZheVXZYjcZhZbV^cZ!9^Y^Zg9[V\dVgZbedgiaZhYZjmXdjghZhXaVhh^fjZhYZLZc\ZcZi@^ioW]Za#AVk^Xid^gZYjGdbVcYadghYZaVXdjghZa\ZcYV^gZhjgaZAVjWZg]dgciV^ih^bjaiVcbZcihVegZb^gZk^Xid^gZYZ8djeZYjbdcYZZcYZhXZciZ#8ZhiVkZXXZiiZ[VciVhi^fjZeZg[dgbVcXZfjZ9[V\dZhiZcigYVcha]^hid^gZ/eVgaZeVhh!eZjYZYZhXZcYZjghdcigZbedgiaZhYZjm\gVcYZhXdjghZhXaVhh^fjZhVjXdjghYZaVbbZVccZ#A6jig^X]^ZcHiZe]Vc:WZg]VgiZgZhiaZYZgc^Zg|Vkd^ggjhh^XZiZmead^iZc'%%'#AZYZgc^ZgHj^hhZ|Vkd^g[V^iYZbbZZhi;gVco=Z^coZgZc&..'#

  JcWdcigVkV^aYfj^eZZhiaVWVhZYjhjXXh9ZjmbYV^aaZhYdg!igd^hYVg\ZciZijcZYZWgdcoZ/iZaZhiaZW^aVcg_dj^hhVciYZHl^hh"H`^VeghaZh8]Vbe^dccVihYjbdcYZYZh`^

  H`^Vae^c/jcW^aVcZmXZei^dccZa

  HEDGI 9:8DBEwI>I>DC 6AE>C

 • 9VchaZhedgi!_d^ZhZieZ^cZhhdci^ci^bZbZcia^Zh/VadghfjZ9^Y^Zg9[V\dZiH^akVcOjgWg^\\Zc[iZciVkZXZmjWgVcXZaZjgk^Xid^gZgZheZXi^kZYVchaVYZhXZciZZiaZhjeZg"XdbW^cYZ@^ioW]Za!9Vc^Za6aWgZX]inX]jiZadjgYZbZci#>aeVhhZgVeghYZigd^hhZbV^cZhYVchjcXdbVVgi^[^X^Za# E]didh/@ZnhidcZ

  &(

  Vae^c'%%.|KVaY>hgZ#EdjgaV&gZ[d^hYZej^h'%Vch!Hl^hh"H`^ViZgb^cZciiZYjXaVhhZbZcieVgcVi^dcadghYZ8]Vbe^dccVihYjbdcYZYZh`^Vae^c#9Vchafj^eZhj^hhZbVhXja^cZ!jcZ_ZjcZhiVgZijcgdji^c^ZgdcibVgfjaZh8]Vbe^dccVihYjbdcYZYZh`^YZKVaY>hgZ/8Vgad?Vc`VVgZbedgiaZWgdcoZadghYZaVYZhXZciZZiV[ihdcegZb^Zgi^igZYZX]Vbe^dcYjbdcYZZchaVadb\Vci#9^Y^Zg8jX]Z!fj^VYdjoZVchYZeajhfjZaZ

 • AZhZcigVcZjghYZ9db^c^fjZ
 • ;VW^ZccZHjiZghVkdjgZhVk^Xid^gZZcYZhXZciZ|7Vch`d7JA!fj^k^ZciYVXXjZ^aa^ghZhegZb^gZhXdjghZhYZ8djeZYjbdcYZ# E]did/@ZnhidcZ

  &*

  aZ\gdjeZYZ8BYVchaZhbZ^aaZjghYaV^h#:cXdcigZeVgi^Z!GZidCnYZ\\Zg!_jhfj^X^ZcigVcZjgZc8djeZY:jgdeZ!gZegZcYaZ\gdjeZYZ8djeZYjbdcYZYZhiZX]c^X^ZccZhhj^iZVjYeVgiY=VchjZa^7hX]! fj^ V aVg\ZbZci Xdcig^Wj | adg\Vc^hVi^dc [gjXijZjhZ Yj\gdjeZYZhaVadb#

 • Afj^eZ8CE:hi/aZhiVaZcihYVj_djgY]j^hdciaZhid^aZhYZYZbV^c# E]did/Hl^hh"H`^

  &+

  GZakZZch`^Vae^c/JcZegdbZhhZedjgaVkZc^gAZXdcXZeiYZaVgZakZ!fj^VgZkVadg^haZhigd^hXZcigZhcVi^dcVjmYZeZg[dgbVcXZ 8CEYZ7g^\jZ!9VkdhZi:c\ZaWZg\VkZX aZjghXdaZheVgiZcV^gZheZcYVciaVhV^hdcYZgc^gZ!Vib^hZcjkgZYZbVc^gZXd]gZciZadghYZhVYZjm^bZVccZYZm^hiZcXZVjhh^#AZhbZ^aaZjghVi]aiZhYZhg\^dchDjZhi!8ZcigZZi:hihZcigVcZciYVchaZh8CE#8ZhXZcigZhhdciY^g^\heVgjcZXdckZci^dcYZegZhiVi^dchYZHl^hh"H`^# AZhXZcigZh g\^dcVjmYZeZg[dgbVcXZfjZHl^hh"H`^ V Xdci^cj | YkZadeeZg aVccZ YZgc^gZ Zc XdaaVWdgVi^dcVkZXaZhVhhdX^Vi^dchg\^dcVaZh![dgbZciaZYZjm^bZc^kZVjYjXdcXZeiYZaVgZakZZch`^Vae^c#H^maVWZahdciY_|iViig^WjhYZbVc^gZY[^c^i^kZdjegdk^hd^gZ#AZhbZ^aaZjghhedgi^[hZihedgi^kZhD?YZhVhhdX^Vi^dchg\^dcVaZhhZcigVcZciVjhZ^cYZ