15
RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI Mr Uroš Ivanc, Zavarovalnica Tiglav, d.d.

RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI. Mr Uroš Ivanc, Zavarovalnica Tiglav, d.d. AGENDA. Integracije: gde i kako Iskustva sa regije: ciljevi i rezultati Izazovi za budućnost. INTEGRACIJE U OSIGURANJU U SEE. Integracije - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Mr Uroš Ivanc, Zavarovalnica Tiglav, d.d.

Page 2: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

AGENDA

• Integracije: gde i kako

• Iskustva sa regije: ciljevi i rezultati

• Izazovi za budućnost

Page 3: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

INTEGRACIJE U OSIGURANJU U SEE

• Integracije• Horizontalne, vlasništvo, kontrola• Ekonomija opsega i obima• Preuzimanje, spajanje, green-field ulaganja, preuzimanje portfelja

kupovinom ili putem likvidacije

• Fokus na zemljama bivše Jugoslavije• Srbija• Hrvatska• BIH

• Očekivanja na osnovu ekonomskih principa

Page 4: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

CILJEVI I REZULTATI

• Iskustva• Spajanja• Green-fieldovi: život i neživot• Preuzimanja

• Verovatni ciljevi• Domaće državne kompanije na domaćem tržištu: punjenje budžeta,

razvoj tržišta osiguranja, snižavanje troškova, opravdanje postojanja, daljnja rast i razvoj …

• Domaće privatne kompanije na domaćem tržištu: snižavanje troškova, daljnja rast i razvoj, privlačnost sektora, drugi neekonomski razlozi …

• Međunarodne grupacije/kompanije: snižavanje troškova, rast i razvoj, diverzifikacija, investiciona priča za investitore, …

• Na kratki rok različiti razlozi, a na dugi ROE odnosno ROI – važnost stope koncentracije u odnosu na veličinu tržišta

Page 5: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

REZULTATI – GPW U STRANOM VLASNIŠTVU I BROJ KONKURENATA

Page 6: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

REZULTATI – TRŽIŠNI UDELI NEŽIVOT

Page 7: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

REZULTATI – PROSEČNI PRINOS NA KAPITAL

Page 8: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

REZULTATI INTEGRACIJSKIH PROCESA - SAŽETAK

• Koncentracija na tržištu• Nepromenjena u poslednjih 6 godina• Broj društava stabilan zbog konstantnog formiranja novih konkurenata• Veći tržišni udeo kompanija sa stranim vlasništvom• Integracioni procesi navodno doveli do veće konkurencije umesto do

veće koncentracije

• Prinos na kapital• U proseku oko 5 % u lokalnoj valuti• Vlasnički prinos prosečne kompanije daleko ispod ekonomskog troška

kapitala• Knjigovodstveni/ekonomski prinos na kapital

Page 9: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

REZULTATI INTEGRACIJSKIH PROCESA - SAŽETAK

• Koncentracija na tržištu• Nepromenjena u poslednjih 6 godina• Broj društava stabilan zbog konstantnog formiranja novih konkurenata• Veći tržišni udeo kompanija sa stranim vlasništvom• Veća konkurencija umesto veće koncentracije

• Prinos na kapital• U proseku oko 5 % u lokalnoj valuti• Daleko ispod ekonomskog troška kapitala• Knjigovodstveni/ekonomski prinos na kapital• Prosečno društvo ispod ekonomske tačke preloma

Page 10: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

RAZLOZI NISKOG PRINOSA NA KAPITAL

• Visoka stopa konkurencija na niskom obimu tržišta

• Niske cene

• Visoki troškovi distribucije• monopol jednog kanala• kratkovidost – važeći aktuarski metodi dozvoljavaju odlaganje problema

isplate – prostor za troškove

• Visoki fiksni troškovi na obim poslovanja

• Neekonomsko prikazivanje finansijskih rezultata• Ekonomski prosečni ROE najverovatnije još niži• Međunarodne grupacije protiv domaćih kompanija• Rezervacije• Nenaplaćena premija i potraživanja

Page 11: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

PROSEČNI GPW NA DRUŠTVO U 2008. GODINI

Page 12: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

EKONOMSKA TAČKA PRELOMA

• Prosečno društvo u regiji je ispod

• Rast tržišta• GDP• Konvergencija

• Daljna koncentracija putem integracijskih procesa• Preuzimanja• Stečaj, likvidacija, odlazak sa tržišta i preuzimanje portfelja• Spajanje

Page 13: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

POTENCIJAL REGIJE SEE

Page 14: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

POTENCIJAL REGIJE SEE – GUSTINA OSIGURANJA ZA 2009. GODINU

Page 15: RAZLOZI I POSLEDICE INTEGRACIONIH PROCESA U OSIGURANJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

DOSTIZANJE EKONOMSKE TAČKE PRELOMA

• Rast tržišta• Obećava …• … ali će da traje

• Daljna integracija i koncentracija je najverovatnije neizbežna