Resolució 4 d’abril de 2017 de per la qual es determina la ... ?· 1/3 Resolució 4 d’abril de…

 • Published on
  19-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1/3

  Resoluci 4 dabril de 2017 de per la qual es determina la superfcie dels espais per impartir els Itineraris Formatius Especfics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intellectual lleu o moderada

  LAcord de govern GOV/120/2016, de 30 d'agost, va crear el Pla pilot experimental d'itineraris formatius especfics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intellectual lleu o moderada. Els perfils professionals, l'estructura, la durada, els mduls i el contingut en qu es concreta l'oferta d'itineraris formatius especfics es detallen a l'annex de lesmentat Acord de govern.

  L'article 21 de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de de formaci i qualificaci professionals estableix que lAdministraci de la Generalitat ha de promoure ofertes formatives, preferentment vinculades a qualificacions professionals de nivell 1, adreades especficament a persones amb discapacitat reconeguda que no estiguin en disposici de seguir els itineraris de formaci professional ordinaris. A aquests efectes, s'han de regular reglamentriament els itineraris formatius especfics, de carcter postobligatori, adaptats en durada i continguts a les caracterstiques dels seus destinataris, i tamb els requisits dels centres que els imparteixen.

  Els espais on es desenvolupen les activitats densenyament-aprenentatge han de disposar de la superfcie necessria i suficient per desenvolupar-les, i les administracions educatives nhan de determinar els requisits mnims de superfcie.

  Per tant, mitjanant aquesta resoluci es determina la superfcie dels espais per impartir els itineraris formatius especfics indicats.

  Resolc:

  1. La superfcie dels espais per a impartir els itineraris formatius especfics indicats sn els que es determinen en lannex.

  2. Els espais establerts poden ser ocupats per diferents grups dalumnes que cursin el mateix itinerari o altres itineraris formatius especfics, altres cicles formatius, o altres etapes educatives sempre que els horaris i graus ds ho permetin.

  3. Ats que cada lnia dun itinerari formatiu especfic sha de desenvolupar en quatre cursos, es considerar que la provisi despais podr fer-se progressivament a mesura que sincrementin els grups dalumnes a cada curs i atenent loferta total del centre, si b la planificaci daquests espais ha destar prevista i definida des de linici de litinerari.

 • 2/3

  4. Els diversos espais formatius identificats no cal que es diferencin necessriament mitjanant tancaments. En cas dincorporaci de dos tallers, es podr fer una reducci del 10% de la superfcie.

  Directora General dEducaci Infantil i Primria

  Director General de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial

  CPISR-1 C

  Melcior

  Arcarons Rua

  Signat digitalment

  per CPISR-1 C Melcior

  Arcarons Rua

  Data: 2017.04.03

  17:41:45 +02'00'

 • 3/3

  Annex

  Itinerari formatiu especfic: Auxiliar en cura danimals i espais verds

  Espai formatiu Nombre despais Superfcie m/espai(12 alumnes)

  Aula polivalent 3 18

  Superfcies de jard, hivernacle, viver i magatzem

  120

  Allotjaments i espais ramaders (1) (2)

  (1) Espai no necessriament ubicat al centre (2) Variable en funci de les especies ramaderes

  Itinerari formatiu especfic: Auxiliar en vendes i atenci al pblic

  Espai formatiu Nombre despais Superfcie m/espai(12 alumnes)

  Aula polivalent 3 18

  Taller de comer 1 36

  Taller demmagatzematge 1 30

  Taller de reprografia 1 36

  2017-04-04T08:27:24+0200CPISR-1 C Carme Ortoll i Grfols

Recommended

View more >