Rock City - strategiplan

 • Published on
  17-Mar-2016

 • View
  226

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strategiplan for Rock City: Norsk ressurssenter for pop og rock

Transcript

 • Mandat og visjon for Trndelagsalternativet er i beskriv-else vid og krevende. I frste del av strategi periodensmalnes fokuset inn, og det satses p etablere aktivitetog tilbud innenfor to hovedspor med offisiell pning avRock City hsten 2011.

  Strategien bygger p formelle vedtak gjort i Stortinget. I strategidokumentet har vi tatt tak i de kortsiktige ut -fordringene knyttet til utvikling og etablering av bransje-senteret Rock City. For kunne velge de riktigestrategiene og de mest effektive

  tiltakene p kort sikt, har vi ogs beskrevet de lang -siktige mlene.

  Strategiplan 2011-2015 er det overordnete dokumentetsom beskriver mlene og strategiene. De rlige handlingsplaner og budsjett lages pgrunnlag av dette dokumentet.

  INNLEDNING

  MANDATStortinget har pekt p Trndelagsalternativet nr detgjelder dokumentasjon, opplevelse og bransje utviklinginnenfor rock, pop og rytmisk musikk.

  Ordlyden i mandatet:Rock City Namsos skal vre et ressurssenter for pro-fesjonell musikk. Senteret planlegger med tanke p kunne tilby nye utdanningsretninger basert p sek-torens nsker og behov. I tillegg planlegges det vreet bransjesenter som skal vre et sted for utvikling avideer, prosjekter, bedrifter og kompetanse, og skal omfatte et Trnderrockmuseum. Rock City har som ml

  bidra til profesjonalisering av bransjen og det planlegges ogs formidling av rockens historie.

  I tillegg sies det: Regjeringen tilrr at Trndelagsalternativet legges tilgrunn for utviklingen av et nasjonalt opplevelsesenterfor pop- og rockhistorie, dvs. en delt lsning medfunksjoner bde i Namsos og Trondheim med fagligankerfeste i Ringve Museum.

  Beskrivelsene er hentet fra St.prp nr. 1 20052006 ogSt.meld. 21 2007-2008.

 • SELSKAPETS VIRKSOMHETRock City Namsos AS skal etablere og drive virksomhetinnen rock og populrmusikk samt tilgrensende virk-somhet i andre deler av underholdningsbransjen,herunder:

  Bransjesenter for bedrifter med skapende, utvendeog produserende virksomhet innenfor rock og populrmusikk, samt andre deler av underholdnings-bransjen.

  Utdanning innenfor tekniske, organisatoriske og musiske fagomrder innenfor rock og populr-musikk, samt andre deler av underholdningsbransjen.

  Dokumentasjon av rockens og populrmusikkens historie i Norge fra de frste uttrykksformer og framtil vr egen tid.

  Opplevelse og formidling av rock og populrmusikkslik den har kommet til uttrykk siden begynnelsen ogfram til den levende musikkulturen i vr tid.

  Hentet fra vedtektene

  Rock City Namsos er et aksjeselskap og eies av: Namsoskommune (30%), Musikernes fellesorganisasjon(6,7%), Ls & Sikring AS (6,7%), Trio Media AS (6,7%),Namdals avisa AS (6,7%), Rai Rai Entertainment AS(6,7%), Terje Tranaas lydstudio AS (6,7%), Teleconsult AS(6,7%), Sunde Invest AS (6,7%), Edel Tranaas (6,7%),Otto Ranum (6,7%) og Namsos sentrumsforening(3,3%).

  Drifta av selskapet finansieres i hovedsak gjennomtilskudd over statsbudsjettet (60%), Nord-Trndelagfylkes kommune (20%) og Namsos kommune (20%).

 • Figuren under viser hvordan Rock City er organisert.

  VISJON: Det umulige e mulig!

  GF - Styret

  Daglig leder

  Ressurs Opplevelse

  Bransje Museum

  Nring

  Utdanning

  Arrangement

  Rock City bygg

  Vi skal vise at det er mulig, nye generasjoner skal seat det gr an, uavhengig av hvor man bor.

  Gjennom dokumentasjon og opplevelse, og med referanse til trnderrockens historie og den suksessartister fra Namsos og andre smsteder har opp-ndd, skal vi vise at det er mulig skape en pro-fesjonell karriere innenfor norsk musikk- og kulturliv. Med et postulat fra debutalbumet til D.D.E., skal visl fast at det umulige e mulig.

  Vr oppgave er motivere nye til vge spranget og velge ei framtid som skapende, utvende eller produserende aktrer. Vi skal videre vre et ressurs -senter for gi veiledning, opplring og utdanninginnenfor et mangfold av bransjens fagomrder.

  En vesentlig del av vrt samfunnsoppdrag er ogs ppeke at kultur- og opplevelsesbransjen er en distriktsvennlig nring som kan utvikles og utfresover hele Norge.

 • VERDIER OG ETIKKGRUNNLAGRock Citys mandat er et samfunnsoppdrag. Selskapet skalvre en bidragsyter p arenaer hvor vi er til stede. Rock Cityskal ogs delta p arenaer og aktiviteter utenfor vrkjernevirksomhet, nr det fles riktig ut fra vr samfunnsrolle.

  Rock City vil integrere sosiale, miljmessige og etiske hensyni daglig drift og i forhold til vr omverden. For lykkes medsamfunnsoppdraget vil Rock City legge vekt p dialog medvre interessenter.

  Selskapets verdigrunnlag bygger p RKK respekt, penhet, kvalitet og kompetanse.

  Med respekt for bransjen, utvere og artister, penhet omarbeidsmetodikk og virkemidler, samt erkjennelsen av atkultur som virkemiddel ofte gir gylne og minnerike yeblikk,bde for skapere og mottakere skal vi legge mest muligkvalitet og kompetanse inn i alt vi gjr.

  Verdigrunnlaget utdyper visjonen og er vesentlig for bygging av bransjesenteret Rock City, aktrenes posisjonsom kulturnring, omdmme og utdanningsarena foretablerte og kommende profesjonelle aktrer.

  1. RespektRespekten for at bransjen kjenner seg selv og sine egnebehov best, skal vre grunnleggende for vr virksomhet. Gjennom god kommunikasjon med den

  regionale og nasjonale bransje, skal vi bidra til at ak-trene opplever ekte samspill i skapelsene

  og drifta av Rock City Namsos.Dette gir seg bl.a. utslag

  slik:

  Respekt i mtet med publikum, aktrer, organisasjoner og selskap

  Respekt for medarbeidere og samarbeids partnere Respekt for andre miljers resultater Respekt for beslutninger, samfunnets prioriteringer ogtildelte rammer

  2. penhetpenhet og raushet fra de som skaper og utvikler, er enforutsetning for overfre kunn skap og komp etanse til denye og nysgjerrige. Gjennom mot ivasjon og oppflging avde som har lykkes, skal vi bidra til at de nsker dele sinkompetanse med andre. Vi skal formidle bde den abstraktekreativiteten og det konkrete hndverket. Dette er enkunnskapsbase som i liten grad er systematisert og tilrette-lagt for videreformidling.

  Dette frer bl.a. til at vi vil:

  Samle informasjon om inspirasjonskilder, arbeids -metoder, verkty og hjelpemidler som benyttes i den kreative prosessen

  Bidra til forklare og synliggjre den kreative prosessen Strukturere denne kunnskapen s den kan formidles videre

  Utvikle og implementere verkty for innovasjon ogideutvikling

  Opptre tydelig, rlig og lsningsorientert

  3. KvalitetKvalitet er en grunnpilar i vr tilnrming til oppgaven somnasjonalt bransjesenter. Prosjekter som prioriteres, skal haen hy grad av kvalitet. Oppflging bygges p en strukturertog definert kvalitetskontroll.

  Gjennom et bevisst forhold til kvalitet og kreativitet, skal RockCity fylle sin oppgave som nasjonalt bransjesenter p en for-billedlig mte.

  Dette betyr bl.a. at vi skal:

  Opptre samordnet og preget av serisitet Utnytte ressursene p en best mulig mte Legge vekt p vre framtidsrettet, tilgjengelig og fokusert

  Flge opp og holde alle former for avtaler Vre tro mot prosjektet og samfunnets prioriteringer

 • HOVEDML FRAM TIL 2015Vi begeistrer og engasjerer lokalt, regionalt og nasjonalt

  Det betyr at:

  Namsosinger og namdalinger skal kjenne til, vrestolt av, bruke - og anbefale Rock City.

  Med solid ankerfeste og engasjement i rockebyenNamsos begeistrer vi ogs regionalt og nasjonalt.

  Trnderrock er levende i fortid, ntid og framtid

  Dette betyr at:

  Nye generasjoner utfordres og inspireres av historia til utvikle Trnderrocken.

  Rock City Namsos profesjonaliserer de profesjonelle

  Dette betyr at:

  Vi kjenner bransjens behov og nsker, og skal fungeresom redskap for videreutvikling og profesjonaliseringav bransjen.

  PRIORITERTE OMRDERUnder paraplyen RESSURS inngr det som i man-datet beskrives som ressurssenter for profesjonellmusikk.

  Vi har valgt beskrive tre underomrder; bransje,nring og utdanning. For alle tre omrder skal arbeidet og etablering bygge p samarbeid og sam -handling med eksisterende og nye miljer.

  4. KompetanseRespekt, penhet, kvalitet og kompetanse henger praktisk og teoretisk sammen. For vr virksomhet skalkompetanse vre det viktigste verktyet i skapelse avbransjesenteret og de muligheter vi tilbyr. Der vi ikke harndvendig kompetanse selv, skal vi skaffe oss ndvendig kompetanse nasjonalt og internasjonalt.

  Det innebrer bl.a.:

  Kompetanse som verkty og tilbud er grunnleggende

  Vi skal samarbeide nrt med andre kompetansemiljer

  Vi skal bidra til understreke at erfaring er kompetanse

  Tilpasse undervisning og yrkeslp til bransjen

 • BransjeMl:

  Rock City skal samarbeide med bransjerelaterte organisasjoner og selskap, og vre en pdriver i forhold til kartlegge bransjens behov og nsker.

  Ressurssenteret skal tilby kompetanse og nettverk som profesjonelle og andre i bransjen har behov forog nytte av.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Etablere Rock City Arena, som skal vre et verkty for dialog mellom bransjeorganisasjoner, aktrer,

  departement og tiltaksapparat. Gjennom klynge -metodikk utvikle prosesser for innovasjon og utvikling.

  Etablere et nasjonalt kompetansenettverk.

  Rock City Namsos skal spille en aktiv rolle i MINK (Midtnorsk Kompetansenettverk for musikk).

  Rock City skal bygge opp kompetanse innenfor management, sikkerhet, jus, konomi, rettigheter,plikter, opphavsrett m.m. og gjre denne kom-petansen tilgjengelig for bransjen.

 • NringMl:

  Vi skal i nr dialog og samarbeid med etablertenringshage- og kulturhager, virkemiddelapparatetog vrige offentlige og private organisasjoner/virksomheter, bidra til profesjonalisere bransjen ogkulturnringene.

  Rock City skal vre en aktiv pdriver i forhold til tilpasse virkemiddelene de behovene bransjen har.

  Rock City skal tilby bransjen innovasjon og idutvikling.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Tilby inkubatorordninger.

  Viderefre Actionteam.

  Opplring i forretningsdrift.

  Utvikle verkty for innovasjon og idutvikling (Idlab).

  UtdanningMl:

  Rock City skal bidra til profesjonalisere bransjen.

  Vi skal tilby kurs og utdanning, som igjen kan dannegrunnlag for gi nye yrker formell kompetanse.

  Rock City skal samarbeide nrt med kulturskole,videregende skole, hgskole og universitet, samtandre kompetansesentra og nettverk bransjentrenger.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Viderefre og utvikle Rock City Crew.

  Viderefre og utvikle ordningen med bandkonsulent.

  Viderefre og utvikle utdanningen Arrangements -ledelse.

  Gjennomfre piloten Ltskriverskole.

  Gjennomfre piloten Kulturpleier.

  Fullfre, evaluere og utvikle prosjektet Digitale medier.

  Skape nye prveprosjekter for utdanning og nyeyrker.

  Satsingen OPPLEVELSE skal etablere Trnderrock-museet som et nasjonalt tilbud. Rock City skal bidra til at regionen utvikler seg positivt i perioden innenforbransjen, arrangement, reiseliv og handel. Rica Rock Cityhotel og Rock City pnes 11.11.2011.

  Museet skal inng i Trndelagsalternativet og detnasjonale opplevelsessenteret for rock og pop. I vrt sel-skap er underavdelinga MUSEUM fag- og driftsansvarligfor denne delen av opplevelsessenteret.

  Opplevelse deler vi i underomrdene; museum, arrangement og Rock City Bygg.

 • MuseumMl:

  Rockehotellet og Rock City pnes 11.11.2011.

  Tilby publikum et opplevelsessenter med formidlingav historikk og fortellinger fra trnderrocken i form avstatisk utstilling, interaktiv og digital formidling.

  Et besk i Rock City skal vre en kreativ reise i trnderrockens tegn.

  For skape den interaktive og digitale delen avmuseet skal lsningstyper som er valgt ved Rockheimbenyttes.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Rock City skal samarbeide nrt med museale fagmilj og institusjoner.

  Vi skal aktivt benytte byggets egenart og totaltilbudp en kreativ mte.

  Rock City skal i perioden vurdere og avklare omtrnderrockmuseet skal inn i en konsolidert lsning.

  ArrangementMl:

  Vi definerer rockehotellet og Rock City som en fellesopplevelsesarena.

  I den grad det er riktig for oppfylle mandat og deoverordende mlene kan vi alene eller sammenmed andre ta rollen som arrangr.

  Vi skal utnytte senteret som base for rlige signatur -arrangement - som i form og innhold peker direktep vr funksjon som nasjonalt bransjesenter,mteplass og kulturbasert arena for opplevelse ognringsvirksomhet.

  Rock City skal bidra til at regionen utvikler seg positivtinnenfor arrangement, reiseliv og handel.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Etablere og drive samkommunens turistinformasjoni bygget.

  Ta en tydelig og profilert rolle som reiselivsml i Trndelag.

  I 2012 skal vi dele ut tidenes frste ge-pris, og gjreprisutdelingen til en begivenhet rlig eller annet hvert r.

 • Rock City ByggMl:

  Tilby brukere og publikum et moderne, funksjonelt ogspennende opplevelsessenter med museum, digitalkino, lydstudio, konsertscene, preproduksjonsarena,kongressal, rockekaf, infosenter, kiosk, butikk, rocke-binger og et rockete hotelltilbud.

  Rock City Bygg skal drifte lokalene alene eller sam-men med selskap som tar ansvar for bygnings-massen.

  Rock City har som hovedml at andre skal driftebygningsmassen, og gjennom det bidra til redusereRock Citys husleieforpliktelser.

  Rock City Bygg skal bidra til at drifta av bygget er lnnsom.

  Strategier/strategiske tiltak:

  De digitale kinoene skal ogs benyttes somformidlings-, kurs- og seminararena.

  Kafeteria, vrimleareal mellom kino, museum og kiosk-enhet skal tilbys ekstern driver.

  Rock City har som ml at et annet selskap skal drifteog drive lydstudio.

  Scene, konsert og kongressal skal ha skreddersmfor store og sm arrangement.

  Rock City skal vre fasilitet for rocke hotellets kurs-,kongress- og seminarvirksomhet.

  Gjennom Rock City Bygg skal vi bidra til etablering avet driftsselskap, som leier, drifte og driver deler avbygget.

  Rock City Bygg skal sammen med museet bidra aktivttil at trnderrocken setter sitt preg p hele komplekset bde hotell og Rock City. Dette gjelder ogsutomhus arealer.

  konomiRock City Namsos vil p kort og lang sikt ha behov for offentlig drifts- og investeringssttte. Selskapets totalkonomi avhenger av at virkemiddelapparatet opprettholder sitt tydelige engasjement for detnasjonale bransjesenteret.

  Ml:

  Rock City Namsos legger serisitet, kontroll og offentlig innsyn til grunn for drifta.

  Vi har som ml drive ansvarlig og i trd med godforretningsskikk.

  Selskapet skal driftes lnnsomt.

  Selskapet skal selge tjenester.

  Strategier/strategiske tiltak:

  Selskapet skal minst drives i balanse.

  Vi legger lnnsomhet til grunn i budsjett- og kalkylear-beidet.

  Vi skal etablere Rock City-lauget og sikre rlige inntek-ter i form av salg av profileringsartikler (merchandise)og logoeksponering.

  Selge deler av byggets arenaer til sponsorer.

  Framforhandle hensiktsmessige avtaler me hotell -driver i forhold til utleie lokaler.

  Vi skal ha lpende dialog med virkemiddelapparatet.

  Vi skal aktivt delta i prosjekter, ogs der vi kan fakturere de tjenester vi tilbyr.

 • Organisering og kompetanse Rock City Namsos skal ikke bli en stor organisasjon. Vi skal i stedet legge vekt p rollen som bidragsyter tilat det spirer og gror rundt selskapet.

  Ml:

  Vi skal styrke eksisterende bransje, nye aktrer ogbeslektede virksomheter.

  Rock City Namsos skal legge vekt p kvalitet og kompetanse i egen...