Click here to load reader

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN · PDF file 2019. 11. 18. · ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare si Slant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.:

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN · PDF file 2019. 11. 18. · ROMANIA...

ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare si Slant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
PROIECT DE HOTARARE nr. privind infiintarea si functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire
pentru o Viata Independenta REVIS Hirlau si aprobarea statului de film*
Consiliul Judetean
Avand in vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iasi nr. 32334/13.11.2019, inregistrata Ia Consiliul Judetean Iasi prin adresa nr. 32895/13.11.2019, prin care se solicits aprobarea infiintarii §i functionarii Centrului de Ingrijire si Asistentd pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, cu o capacitate de 27 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o Vista Independenta REVIS Hirlau, precum si aprobarea statului de functii prevAzut in anexa; - Referatul de aprobare a Prqedintelui Consiliului Judetean Iasi, inregistrat sub nr. 3 pR) din
2019; - Raportul de specialitate nr..6 3 ,16 , y, intocmit de Directia JuridicA; -Legea nr. 272/2004 privind protectia §i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificArile §i completarile ulterioare; -Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor, in vederea obtinerii licentelor de functionare a serviciilor sociale; -Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020, aprobata prin Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 285/30.09.2014; - Avizul nr. 9186/ANPD/06.11.2019 emis de cAtre Autoritatea Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati privind infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu
DizabilitAti "Revis"; Avand in vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ; In temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba infiintarea, functionarea Centrului de ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitAti Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o ViatA Independenta REVIS Hirlau, fait personalitate juridica, in structura D.G.A.S.P.C. Ia0, situate in °rap] HirlAu, str. Ro0ori nr. 18 A 0 str. Eternitate nr. 41 B, precum si statul de functii prevAzut
in anexa.
Document creat Ia Directia Juridici Serviciu/Birou/Comnartiment Juridic-Contencios Administrativ
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Generala de Asistenta
SocialA si Protectia Copilului Iasi. Art. 3 (1) Prezenta Hotarare va fi comunicata in copie catre Institutia Prefectului Judetului Iasi, Serviciul Resurse Umane si Salarizare, Directia EconomicA, Directia Generala de Asistenta Socials
si Protectia Copilului Iasi. (2) Aducerea la cunostiinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de cAtre compartimentele de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.
Data astazi, 2019
kntte7
Director executiv - Directia Juridica, Gabriela Alungulesei
Am heat euna.cania de aces, ins s Oda! i imi 17.111M
respornsabi ea asu a legatirdrii
Sustine proiectul de hotartire, Director General D.G.A.S.P.C. Iasi Florin Ion
Intocmit, cons. jur. Mihail GrAdinaru inn asum ropons awe pearruJandamemarea.
coreciaudirtea. legalarue buoemirii acesrut inseris aficial
Document creat la Directia Juridica Serviciu/Birou/Comvartiment Juridic-Contencios Administrativ
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare $i Mitt, nr.69. cod. 700075, la$i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. 6666/ Pe i ///, 2019
REFERAT DE APROBARE
Directia Generala de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Ia0 a solicitat aprobarea infiintArii si functionArii Centrului de Ingrijire §i AsistentA pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS Hirlau, precum §i aprobarea statului de functii prevazut in anexa.
Prin adresa inregistratA la Consiliul Judetean Iasi nr. 32895/13.11.10.2019, Directia GeneraIA de AsistentA Socials si Protectia Copilului Iasi transmite Nota de fundamentare nr. 32344/13.11.2019 pentru proiectul de hotarfire privind infiintarea, functionarea Centrului de Ingrijire §i Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitki Revis, cu o capacitate de 27 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS HirlAu §i aprobarea statului de functii prevAzut in anexa.
Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta Revis HirlAu este o unitate fAra personalitate juridicA, aflatA in subordinea Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, infiintatA prin Hotarkea Consiliului Judetean Iasi nr.170/17.05.2017, care dispune de dotArile necesare ingrijirii personale a beneficiarilor, oferind servicii corespunzatoare fiecArui rezident.
Conform prevederilor Hotarkii Consiliului Judetean Iasi nr. 349/29.10.2018, Centrul de Pregatire pentru o ViatA Independenta Revis HirlAu functioneaza cu un numar de 27 de angajati.
Ca urmare a publickii in Monitorul Oficial, partea I, nr.1013/29.11.2018 a Deciziei PreFdintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, s-a constituit o echipa multidisciplinary cu rolul de a prelucra datele evalukii nevoilor specifice celor 27 de beneficiari.
Avand in vedere rezultatele evalukii beneficiarilor, se solicitA mentinerea profilului centrului rezidential de tip centru de inigij ire si asistentA , cod serviciu social 8790 CR-D-I.
In temeiul prevederilor art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supunem analizei plenului Consiliului Judetean Iasi posibilitatea emiterii unei hotarki privind infiintarea, functionare §i aprobarea statului de functii al Centrului de Ingrijire sl Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitki Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de PregAtire pentru o Viata IndependentA REVIS HirlAu, situate in map] Hirlau, str. RoOori nr. 18A si str. Eternitate nr. 41 B.
!, 11
.-- Document treat la Directia Juridic& Serviciu/Birou/Comnartiment Juridic-Contencio$-Administfativ
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. MML dir 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarfire privind infiintarea si functionarea Centrului de Ingrijire si AsistentA pentru persoane adulte cu dizabilitati Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o Viata Independents REVIS Hirlau, precum si aprobarea statului de functii
Prin Nota de fundamentare nr. 32344/13.11.2019, inregistratA Ia Consiliul Judetean Iasi prin adresa nr. 32895/13.11.2019, Directia General& de Asistenta Social& si Protectia Copilului Iasi a solicitat infiintarea, functionarea Centrului de Ingrijire §i Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitAti Revis, cu o capacitate de 27 de locuri, prin reorganizarea Centrului de PregAtire pentru o Vial& Independent& REVIS Hirlau, precum si aprobarea statului de functii prevAzut in anexa;
Centrul de Pregatire pentru o ViatA Independent& Revis Hirlau este o unitate far& personalitate juridica, aflata in subordinea Directiei Generale de Asistent& Social& si Protectia Copilului Iasi, infiintat& prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.170/17.05.2017, care dispune de dotarile necesare ingrijirii personale a beneficiarilor, oferind servicii corespunzatoare fiecarui rezident.
Centrul de Pregatire pentru o Vial& Independent& Revis Hirlau asigura servicii pentru imbuatatirea calitatii vietii persoanelor adulte cu dizabilitAti pentru care nu exist& conditii de integrare/reintegrare socio-profesionala, in familie sau in comunitate.
Conform prevederilor HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 349/29.10.2018, Centrul de PregAtire pentru o Viata Independent& Revis Hirlau fimctioneaza cu un numar de 27 de angajati.
Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial, partea I, nr. 1013/29.11.2018 a Deciziei Pre§edintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, s-a constituit o echipa multidisciplinary cu rolul de a prelucra datele evaludrii nevoilor specifice celor 27 de beneficiari.
Avand in vedere rezultatele evaluArii beneficiarilor, se solicit& mentinerea profilului centrului rezidential de tip centru de Ingrijire si asistenta , cod serviciu social 8790 CR-D-I.
In temeiul prevederilor art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supunem analizei plenului Consiliului Judetean Iasi posibilitatea emiterii unei hotarari privind infiintarea, functionarea si aprobarea statului de functii al Centrului de Ingrijire si AsistentA pentru persoane adulte cu dizabilitAti Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de PregAtire pentru o Viata Independent& REVIS Hirlau, situate in orapl
str. R4ori nr. 18 A §i str. Eternitate nr. 41 B.
Director executiv - Direc is Juridica, Gabriel Al l gulesei
Am luat runopinta dr ac amm
rasps a antra legalaapt
intocmit, cons. jur. ihail Gradinaru imi mum rerabilitatea genial landamentarea
corecinudinea, legal a Mittman acestui lawns nficial
Document creat Ia Directia Juridica Serviciu/Birou/Comoartiment Juridic-Contencios Administrativ
ROMANIA JUDETUL 1A$1 - CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI 1A$1 SERVICIUL PERSOANE ADULTE IN DIFICULTATE
Operator de date cu caracter personal - Cod 8483 Municipiul str. Vasile Lupu nr. 57 A, Telefon : 0232/477731 ; 474800 ; 214972 ; FAX : 0232/279654, [email protected]
Nr3,- 3/ /?5 &al Nr. de exemplare I Exemplar nr. 1
.31R91 Joi.c) 1-5
CAtre CONSILIUL JUDETEAN IASI
VA Maintain in vederea dezbaterii in plenul Consiliului Judetean Iasi Nota de fundamentare privind 1nfiintarea §i functionarea Centrului de Ingrijire Si AsistentA pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti "Revis", cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregatire pentru o Viata Independents "Revis" §i Avizul nr.9186/ANPD/06.11.2019 emis de ate Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati privind infiintarea Centrului de Ingrijire Asistenta pentru Persoane Adulte cu DizabilitAti "Revis".
Cu stima,
(6.bo'ctC, 0
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI SERVICIUL PERSOANE ADULTE IN DIFICULTATE
Municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr. 57 A, Telefon : 0232/477731 ; 474800 ; 214972 ; FAX : 0232/279654, [email protected]
Nr. a,9 Y7/7 _(5
De aeordAtfIcAti dezbaterii plenului an la§i,
D TE, f * Ur. Ing. Mari eti: PA
• .
Privind innintarea si functionarea Centrului de Ingrijire i Asistenta pe4u Persoane Ad ulte. cu Dizabilitati Revis cu o capacitate de 27 de locuri,
prin reorganizarea Centrului de Preglitire pentru o Viat.4 Independentii REVIS HarlAu si aprobarea Statului de de functii prevazut in Anexa
Centrul de Pregatire pentru o Viatl Independenta Revis Harlau este o unitate fart personalitate juridica aflata in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului 14, infiintata prin Hotararea Consililui Judetean Iasi nr.170/17.05.2017, care ofera rezidentilor cu potential de integrare-reintegrare in comunitate servicii care ss faciliteze dezvoltarea/consolidarea autonomiei personale Si sociale.
Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta Revis Harlau este situat in comunitate, in apropierea unitatii rezidentiale existand cal de acces circulate de mijloacele de transport in comun: tren, autobuz, microbuz, ceea ce permite beneficiarilor accesul la toate resursele facilitatile acordate in ora§.
Scurt istoric al serviciului social mai sus mentionat: In luna iulie 2003, Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Local Harlau i Directia Generala de Asistenta
Sociala Protectia Copilului Ia.0 au incheiat un parteneriat cu Fundatia A.S.E.D. Geneve §i SPEhRo (ambele din Elvetia), avand ca obiect construirea in orawl Harlau a unui Centru Pilot de Pregatire Profesionala (numit Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS). Acesta a fost destinat tinerilor cu dizabilitati internati in acea perioada in Centrul de Ingrijire Asistenta Harlan §i din comunitate, in vederea oferirii unei pregatiri profesionale care sa favorizeze integrarea for sociala profesionala in comunitate. Conform Conventiei de parteneriat, Fundatia A.S.E.D. Geneve si Asociatia SPEhRo au achizitionat terenul aferent constructiei, au construit centrul 1-au dotat cu echipament necesar functionarii.
Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS Harlau din orgul Harlau, judetul lads functioneaza in doua locatii: o cladire noun aflata pe Str. Ro0ori, nr. 18, construita in anul 2004, alcatuita din parter §i o mansards, o gradina de zarzavat §i un mic parc destinat activitatilor de ergoterapie.
La parterul acestei cladiri mai sunt organizate ateliere ocupationale de brutarie, croitorie, bucatarie gradinarit. In cladirea unitatii rezidentiale se afla i 3 birouri, o salt de §edinte, 2 holuri, 3 grupuri sanitare salariati, 2 grupuri sanitare beneficiari, 2 dwri, 1 vestiar salariati, 1 vestiar ucenici, 1 atelier croitorie, 1 atelier bucatarie, 1 atelier brutarie formare profesionala ucenici, 1 salt de mese, Serviciul de angajare protejata Brutarie Si cele 3 boxe de alimente cu suprafata totals de 352,32 mp.
Cealalata locatie a Centrului de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS Harlau se afla pe strada Eternitate 41B 0 a fost realizata, de asemenea, cu ajutorul Asociatiei SPEhRo din Elvetia, find donata. Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului la0 conform contractului de donatie din 20.06.2009.
Acest imobil are o suprafata totals de 384,82 mp find compartimentat astfel : 7 camere destinate cazarii beneficiarilor, 2 holuri, o bucatarie, o debara de alimente, 4 grupuri sanitare cu dwri pentru beneficiari, 1 grup sanitar destinat salariatilor, 2 magazii pentru materiale consumabile, o spalatorie, 1 atelier decoratiuni, 1 atelier gradinarit, o boxy magazie unelte §i o gradina de legume.
In ambele locatii beneficiarii detin cate un spatiu personal intr-o camera placuta confortabilk cu o ambianta fami I iala.
a) Descrierea proximititii din punct de vedere al mijloacelor de transport si modalitatea prin care se realizeazii accesul la serviciile din comunitate (medicale, educationale, biseric6, postii):
Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta Revis Harlau este amplasat in orasul Harlau care se afld la aproximativ 75 de km, in N-V judetului Iasi, avand doua locatii si anume: Str. Rosiori, nr. 18 A si str. Eternitate nr. 41B.
Servicii medicale: Toti rezidentii centrului sunt inscrisi la un medic de familie si sunt evaluati periodic din punct de vedere
medical, prin examen clinice si de laborator. In cazul unei eventuale decompensari ale afectiunilor curente beneficiarii sunt trimisi pentru reevaluare si tratament de specialitate, cu autoturismul care deserveste unitatea rezidentiala la spitalul din localitate (Spitalul Orasenesc Harlau) unde le dunt acordate servicii stomatologice, oftamologice, ORL.
In situatia in care afectiunile rezidentilor nu pot fi tratate in cadrul spitalului din localitate, acestia vor fi directionati ate serviciile medicale din municipiul la$i (Spitalul Clinic „Sf. Spiridon" Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi, Institutul de Psihiatrie „Socola") si vor fi insotiti de catre personalul serviciului de arnbulanta.
Servicii educa(ionale Unitatea rezidentiala are incheiate conventii de parteneriat cu Liceul Tehnologic Harlau, $coala Gimnaziala
Deleni, Scoala Gimnaziala Parcovaci, Asociatia Tineretul Ortodox din Romania Harlau, iar in diverse ocazii (sarbatori religioase, 1 si 8 martie, ziva internationals a persoanelor cu dizabilitati, etc) se desfasoara activitati educative si culturale.
Servicii religioase Aceste servicii sunt acordate de catre preotul angajat in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Harlau. Beneficiarii care doresc sa participe la slujbele oficiate in cadrul Bisericii Sf. Dumitru sunt insotiti de catre personalul unitatii. Servicii postale In orasul Harlau exists un oficiu postal, iar beneficiarii centrului au posibilitatea de a utiliza telefonul $i
reteaua de interne a unitatii rezidentiale sau de a scrie scrisori, prin punerea la dispozitie a materialelor necesare: hartie, pix, plicuri.
b) ActivitAtile ce urmeazA a fi desthsurate in centrul rezidential reorganizat, in corelare cu cerintele standardelor specifice minime obligatorii de calitate;
In acest context legislativ, activitatile care se vor desfasura si de care vor beneficia cei 27 de beneficiari in regim rezidential, in conformitate cu Modulul I, (standarde 2 - 4) sunt:
1.GAzduire Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS Harlau din orasul Harlan, judetul Iasi functioneaza
in doul In Locatia 1, cu o suprafata de 352,32 mp, exists 7 camere destinate ca75rii unui numar de 14 beneficiari,
find asigurata suprafata de cel putin 6 mp pentru fiecare beneficiar si 8 mp pentru beneficiara care utilizeaza fotoliul rulant. Spatiul detine 3 grupuri sanitare care sunt adaptate nevoile tinerilor, inclusiv celor cu fotoliu rulant, Med praguri si avand usi cu deschidere larga, find dotat cu: vas de toaleta, chiuveta, dusuri, instalatii de apa calda si rece, materiale igienico-sanitare (hartie igienica, sapun, materiale dezinfectante). Materialele dezinfectante sunt depozitate intr-un spatiu special, amenajat corespunzator in acest sens.
Camerele mentionate anterior au urmatoarea configuratie camera 1 are o suprafata de 18,00 m2 si gazduieste 3 beneficiari find dotata cu 3 paturi cu saltele relaxa, 3 noptiere, 1 TV, 3 dulapuri, 3 scaune, 1 masa, 1 casetofon; camera 2 are o suprafata, de 18,88 m2 si gazduieste 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa, 1 casetofon; camera 3 are o suprafata de 13,30 m2 si gazduieste 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa, 1 casetofon; camera 4 are o suprafata de 9,25 m2 si gazduieste I beneficiar find dotata cu 1 pat cu saltea relaxa, 1 noptiera, 1 TV, 1 dulap, 1 scaun, 1 masa, 1 casetofon; camera 5 are o suprafata de 22,62 m2 si gazduieste 3 beneficiari find dotata cu 3 paturi cu saltele relaxa, 3 noptiere, 1 TV, 3 dulapuri, 3 scaune, I masa, 1 casetofon; camera 6 are o suprafata de 14,08 m2 si gazduieste 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa, 1 casetofon; camera 7 are o suprafata de 14,84 m2 si gazduieste 1 beneficiar find dotata cu 1 pat cu saltea relaxa, 1 noptiera, 1 TV, 1 dulap, 1 scaun, 1 masa, 1 casetofon;
In Locatia 2 exists 7 camere destinate cazarii unui ntunar de 13 beneficiari. Imobilul are o suprafata totals de 384,82 mp si asigura fiecarei persoane cu nevoi sociale sau speciale, conditii de locuit conform nevoilor de
2
viata Si asistenta ale acestora, respectiv spatiu personal in dormitor, care este personalizat cu fotografii sau obiecte decorative. De asemenea, exists in cadrul unitatii o camera intima, in care au acces cuplurile.
Camerele mentionate anterior au urmatoarea configuratie - camera 1 are o suprafata de 14,08 m2 gazduiqte 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 2 are o suprafatd de 14,08 m2 §i gazduie§te 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 3 are o suprafata de 14,08 m2 gazduie§te 2 beneficiari fiind dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 4 are o suprafata de 14,08 m2 gazduiqte 2 beneficiari fund dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 5 are o suprafata de 14,08 m2 §i gazduie§te 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 6 are o suprafata de 14,08 m2 §i gazduie§te 2 beneficiari find dotata cu 2 paturi cu saltele relaxa, 2 noptiere, 1 TV, 2 dulapuri, 2 scaune, 1 masa; - camera 7 are o suprafata de 8,71 m2 Si gazduiqte 1 beneficiar find dotata cu 1 pat cu saltea relaxa, 1 noptiera, 1 TV, 1 dulap, 1 scaun, 1 masa.
Spatiile interioare sunt luminoase §i dispun de sistem de incalzire ventilatie naturals, sunt igienizate corespunzator normelor sanitare §i ofera siguranta.
Lenjeriile de pat, paturile i prosoapele sunt curate in stare buna §i se schimbd on de cate on este nevoie. Beneficiarii au Imbracaminte conform preferintelor lor, aceasta find suficienta, bine intretinuta §i adecvata sexului, varstei §i sezonului.
Lunar rezidentilor li se fumizeaza materiale igienico-sanitare conform normelor de igiend. Atat obiectele de uz personal cat §i obiectele de valoare pot fi depozitate intr-un spatiu securizat.
Centrul este racordat la reteaua de furnizare apa, energie electrick canalizare a oraplui; dispune de centrals termica proprie; apa rece calda este asigurata permanent.
Unitatea dispune de post telefonic fix §i mobil, accesibil beneficiarilor pentru mentinerea legaturii cu familia §i/sau persoane de referinta pentru beneficiar.
Centrul este amplasat in comunitate, find accesibil mijloacelor de transport in comun, iar imprejmuirea unitatii oferd vizibilitate in ambele sensuri. 2.Alimentatie - Bucataria centrului are o suprafata 38.90 mp, avand urmatoarea dotare: 4 combine frigorifice destinate
depozitarii produselor din came, produse lactate, oua, 3 congelatoare, 3 mqini de gatit, 27 scaune, 14 mese, 3 dulapuri de depozitare, mobilier de bucatarie;
- cantina respecta toate circuitele necesare (intrare alimente, spatii de curatare/pregatire alimente in vederea prelucrarii lor), conform normelor Directiei de Sanatate Publica;
- pavimentul este acoperit cu gresie gor de intretinut §i curatat iar peretii sunt placati cu faianta; - se asigura spatii special amenajate pentru depozitarea adecvata a alimentelor; - se asigura spatii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund standardelor de igiena,
siguranta, accesibilitate, functionalitate §i confort; - se asigura beneficiarilor o alimentatie in concordanta cu nevoile 4i preferintele…

Search related