of 41 /41
RRiF-ov računski plan za poduzetnike XVIII. izmijenjeno izdanje Sastavili: Prof. dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev., glavni urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i prof. na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment Dr. sc. Tamara CIRKVENI, ovl. rač., viši predavač na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH Prof. dr. sc. Mladen HABEK, Predsjednik Programskog savjeta časopisa RRiF Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 ključ naziv 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA 00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) 003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraživanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising) 0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava 0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softwer 01200 Ulaganje u računalni softwer 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Ostala dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja 01211 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. 01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.) 01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) 01215 Ulaganje u pravo suvlasništva opreme

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XVIII. izmijenjeno izdanje 0

Embed Size (px)

Text of RRiF-ov računski plan za poduzetnike XVIII. izmijenjeno izdanje 0

 • RRiF-ov raunski plan za poduzetnike XVIII. izmijenjeno izdanje

  Sastavili:

  Prof. dr. sc. Vlado BRKANI, ovl. ra. i ovl. rev., glavni urednik asopisa RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i prof. na RRiF Visokoj koli za financijski menadment

  Dr. sc. Tamara CIRKVENI, ovl. ra., vii predava na RRiF Visokoj koli za financijski menadment, urednica i savjetnica u asopisu RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te lanica Odbora za standarde financijskog izvjeivanja RH

  Prof. dr. sc. Mladen HABEK, Predsjednik Programskog savjeta asopisa RRiF

  Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladnitvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaka 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 klju naziv

  0 POTRAIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

  00 POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL 000 Potraivanja za upisani a neuplaeni dioniki kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraivanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaene svote kapitala (razrada po emisijama

  dionica) 002 Potraivanja za upisani a neuplaeni kapital u d.o.o. (analitika po lanovima drutva) 003 Potraivanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraivanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i

  sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, trokovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraivanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslune marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehniku i tehnoloku dokumentaciju za proizvodnju

  proizvoda ili pruanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i frenajz (Franchising) 0113 Robne marke, trgovako ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinka prava, uslune marke i sl.

  prava 0114 Ulaganje u trini udio (otkup prava distribucije za neko podruje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softwer 01200 Ulaganje u raunalni softwer 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Ostala dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava koritenja 01211 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavatvu i sl. 01213 Ulaganja na tuoj imovini radi uporabe ili poboljanja (nekretnina, opreme i sl.) 01214 Ulaganje u dugogodinje pravo uporabe (prema ugovoru) 01215 Ulaganje u pravo suvlasnitva opreme

 • 0122 Ostala prava 01220 Zalono pravo i hipoteke (realizirane) 01221 Ostala dugogodinja prava 013 Goodwill 0130 Goodwill 014 Ostala nematerijalna imovina 0140 Dugogodinje naknade plaene za pravo graenja, pravo prolaza i sl. 0141 Filmovi, glazbeni zapisi 0142 Ostala nematerijalna imovina 015 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0150 Predujmovi za razvoj 0151 Predujmovi za koncesije 0152 Predujmovi za patente, licencije i dr. 0153 Predujmovi za robne ili uslune marke 0154 Predujmovi za nabavu softwera 0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe 0156 Predujmovi za ostalu nematerijalnu imovinu 016 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti rauna skupine 01) 018 Vrijednosno usklaenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti rauna skupine 01) 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine 0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj 0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl. 0192 Akumulirana amort. robne i uslune marke 0193 Akumulirana amortizacija softwera 0194 Akumulirana amortizacija godwilla (v. napom. 3.) 0195 Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine 02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljita 0200 Graevinsko zemljite (bez zgrada) 0201 Poljoprivredno zemljite 0202 Zemljite za deponije smea i otpada 0203 Zemljite za eksploataciju kamena, gline, ljunka i pijeska, 0204 Zemljite sa supstancijalnom potronjom ili odlagalita 0205 Zemljite pod prometnicama, dvoritima, parkiralitima i sl. 0206 Zemljita pod dugogodinjim nasadama, parkovima, vrtovima i sl. 0207 ista neobraena i nezasaena zemljita i kamenjari 0208 Zemljita ispod graevina 0209 Poboljanja na zemljitu (ulaganja u odvodnjavanje, ureivanje prilaza i sl.) 021 Zemljina prava (viegodinja) 0210 Zemljite s upisanim pravom graenja (unaprijed plaena) 0211 Pravo slunosti na zemljitu (unaprijed plaena) 0212 Zemljita u zakupu (unaprijed plaena) 023 Graevinski objekti (za vlastite potrebe) 0230 Poslovne zgrade 0231 Tvornike zgrade, hale i radionice 0232 Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana 0233 Skladita, silosi, nadstrenice i garae, staklenici, suionice, hladnjae 0234 Zgrade montane, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl. 0235 Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, portski tereni, atori, iare i

  sl. 0236 Putovi, parkiralita, staze i dr. graevine (rampe i sl.), nadvonjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije 0237 Cjevovodi, vodospremnici, utvrene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi 0238 Objekti poljoprivrede i ribarstva 0239 Ostali nespomenuti graevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe 024 Stanovi za vlastite zaposlenike 026 Predujmovi za nabavu nekretnina 0260 Predujmovi za nabavu zemljita 0261 Predujmovi za graevine u nabavi 027 Nekretnine u pripremi 0270 Zemljita u pripremi

 • 0271 Graevine u pripremi 028 Vrijednosno usklaenje nekretnina 0280 Vrijednosno usklaenje zemljita 0281 Vrijednosno usklaenje graevina 029 Akumulirana amortizacija graevina 0290 Akumulirana amortizacija graevina (analitika prema pojedinim graevinama) 0291 Akumulirana amortizacija odlagalita otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16., t. 58.) 03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA 030 Postrojenja 0300 Tehnika postrojenja, ureaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr. 0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu 0302 Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne elije, vjetro-elektrane, toplinske

  crpke i dr.) 0303 Rashladna postrojenja 0304 Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.) 0305 Poboljanje na postrojenjima 0306 Mlinska postrojenja 0307 Postrojenje za pakiranje, ambalau i sl. 0309 Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe 031 Oprema 0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski ureaji, hladnjaci,

  televizori, i dr.) 0311 Raunalna oprema 0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) 0313 Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.) 0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, tednjaci, hladnjaci, pokustvo i sl.) 0315 Oprema servisa (dizalice, ispitni ureaji, aparati i dr.) 0316 Oprema za graditeljstvo i montau (kranovi, bageri, skele, oplate, mjealice, dizalice, valjci i sl.) 0317 Oprema grijanja/hlaenja 0318 Oprema zatite na radu i protupoarne zatite 0319 Ostala oprema i oprema izvan uporabe 032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina 0320 Transportna imovina 03200 Putnika vozila (osobna i putniki kombi) i motor kotai 03201 Teretna i vuna vozila, tegljai i kamioni 03202 Prikljuna transportna sredstva (prikolice) 03203 Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjae, cisterne 03204 Auto mjealice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl. 03205 Autobusi 03206 Zrakoplovi 03207 Brodovi (vei od 1000 BRT) 03208 Brodice, jahte i ost. plovila 03209 Ostala transportna sredstva i ureaji (gusjeniari, el. vozila, viljukari, vagoni, elevatori, traktori za vuu,

  bicikli i dr.) 0321 Pokustvo - inventar 03210 Uredsko pokustvo, sagovi, zavjese i sl. 03211 Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi) 03212 Ugostiteljsko i hotelsko pokustvo i inventar 03213 Ostalo pokustvo i inventar 0322 Pogonski i skladini inventar (stalae, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupoarni aparati, zatitna

  sredstva i sl.) 0323 Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomona oprema 0324 Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl. 0325 Reklame (svjetlee), stupovi i sl. 0326 Inventar ustanova (aparati, kreveti i sl.) 0327 Ostali pogonski inventar, 0328 Viegodinja ambalaa 0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe 033 Pretporez koji se ne moe odbiti (kao dio vrijed. os. aut.) 0330 30% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)

 • 0331 30% i 100% pretporeza od osobnih automobila (n. v. vee od 400.000,00 kn) 0332 30% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. do 400.000,00 kn) 0333 30% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. vee od 400.000,00 kn) 034 Poljoprivredna oprema i mehanizacija 0340 Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl. 0341 Radni prikljuci (plugovi, beraice, freze, prskalice, sabirae i sl.) 0342 Oprema za mljekarstvo (muzilice, separatori, police, spremnici i sl.) 0343 Oprema ribarstva (kavezi, mree, amci i brodovi, pakirnice) 0344 Oprema vinogradarstva (bave, filteri, pree, punionica) 0345 Oprema voarstva i maslinarstva 0346 Oprema stoarstva i pelarstva 0347 Oprema za povrtlarstvo i cvjearstvo 0348 Oprema za navodnjavanje, grijanje i sl. 0349 Ostala oprema poljoprivrede 035 Ostala materijalna imovina 0350 Umjetnine, slike i sl. 0351 Arhivski predmeti, makete i sl. 0352 Knjige, karte, fotografije i sl. 0353 Oldtimeri (automobili, brodovi i dr.) 0354 Ostala materijalna imovina 036 Predujmovi za materijalnu imovinu 0360 Predujmovi za postrojenja i opremu 0361 Predujmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu 0364 Predujam za poljoprivrednu opremu 0367 Predujam za ostalu imovinu 037 Materijalna imovina u pripremi 0370 Postrojenja u pripremi 0371 Oprema u pripremi 0372 Alati, pogonski inventar u pripremi 0373 Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi 0374 Poljoprivredna oprema u pripremi 0375 Ostala imovina u pripremi 038 Vrijednosno usklaenje postrojenja i opreme 0380 Vrijednosno usklaenje postrojenja 0381 Vrijednosno usklaenje opreme 0382 Vrijednosno usklaenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine 0383 Vrijednosno usklaenje ostale mat. imovine 0384 Vrijednosno usklaenje poljoprivredne opreme 039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme 0390 Akumulirana amortiz. postrojenja 0391 Akumulirana amortiz. opreme 0392 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava 0393 Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.) 0394 Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh. 0395 Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. automobila 0396 Akumulirana amortiz. 30% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. vee od 400.000,00 kn) 0397 Akumulirana amortiz. 30% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz 0398 Akumulirana amortiz. 30% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz (n. v. vee

  od 400.000,00 kn) 0399 Ostala akumulirana amortizacija 04 BIOLOKA IMOVINA 040 Bioloka imovina - bilje - viegodinji nasadi 0400 Vonjaci 0401 Vinogradi 0402 Maslinici 0403 Plantae drvea i bilja (ume) 0404 Parkovi, zelenila, nasadi i cvijee 0405 Ulaganja u ostale viegodinje nasade 041 Bioloka imovina - ivotinje - osnovno stado 0410 Goveda - krave

 • 0411 Konji 0412 Mazge, magarci i mule 0413 Svinje 0414 Ovce i koze 0415 Perad 0416 Ribe 0417 Pelinja drutva 0418 Stado divljai 0419 Ostale nespomenute ivotinje (psi, ptice i dr.) 046 Predujmovi za bioloku imovinu 0460 Predujmovi za viegodinje nasade 0461 Predujmovi na nabavu ivotinja 047 Bioloka imovina u pripremi 0470 Viegodinji nasadi u pripremi 0471 ivotinje (osnovno stado) u nabavi 048 Vrijednosno usklaenje bioloke imovine 0480 Vrijednosno usklaenje viegodinjih nasada 0481 Vrijednosno usklaenje ivotinja (osnovnog stada) 049 Akumulirana amortizacija bioloke imovine 0490 Akumulirana amortiz. viegodinjih nasada 0491 Akumulirana amortiz. ivotinja (osnovnog stada) 05 ULAGANJA U NEKRETNINE 050 Ulaganja u nekretnine - zemljita 051 Ulaganja u nekretnine - graevine 0510 Graevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kue) 0511 Graevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kue) 056 Predujmovi za ulaganja u nekretnine 0560 Predujam za ulaganja u zemljite 0561 Predujam za ulaganje u graevine 057 Ulaganja u nekretnine u pripremi 0570 Ulaganja u zemljita u nabavi 0571 Ulaganja u graevine u nabavi 0572 Ulaganja u graevine u izgradnji 058 Vrijednosno usklaenje ulaganja u nekretnine 0580 Vrijednosno usklaenje ulaganja u zemljite 0581 Vrijednosno usklaenje ulaganja u graevine 059 Akumulirana amortizacija ulaganja u graevine 06 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom duim od jedne godine) 060 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s vie od 20% udjela) 0600 Udjel u dionicama (s vie od 20%) 0601 Udjel u kapitalu d.o.o.-a (s vie od 20%) 0602 Udjeli u komanditnom drutvu 0603 Udjeli u drutvima u inozemstvu (s vie od 20%) 0604 Osnivaki udjeli u ustanovama 0605 Udjeli u zadrugama 0606 Udio u drutvu s uzajamnim udjelima 0607 Ulaganje u kapitalne priuve (neupisani kapital) 061 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima (analitika po drutvima u kojima se ima vie od 20% udjela) 062 Sudjelujui interesi (udjeli) 0620 Udjel u dionikom kapitalu (do 20% udjela - analitika po drutvima) 0621 Udjel u kapitalu d.o.o. (do 20% udjela) 0622 Udjeli u drutvima u inozemstvu (do 20% udjela) 0623 Ulaganje u dionice i udjele radi preprodaje 0624 Potraivanja za udio u dobitku (analitika po udjelima) 063 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi (do 20% udjela u T.K.) 064 Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne) 0640 Ulaganja u mjenice, zadunice (kupljene) 0641 Ulaganja u dravne obveznice 0642 Dugotrajna ulaganja u obveznice drutva

 • 0643 Dugotrajna ulaganja u blagajnike zapise 0644 Dugotrajna ulaganja u opcije, certifikate i sl. 0645 Ulaganja u robne ugovore 0646 Ulaganja u ostale vrijednosne papire 06460 Ulaganja u vrijednosne papire po fer vrijednosti 06461 Vrijednosni papiri namijenjeni prodaji (do dospijea) 0648 Ulaganje u vrijed. pap. raspoloive za prodaju 0649 Nezaraeni prihodi u financijskim instrumentima 065 Dani zajmovi, depoziti i sl. 0650 Dani dugotrajni zajmovi 06500 Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama (nepovezanim) 06501 Dani zajmovi vanjskim fizikim osobama - obrtnicima 06502 Dani zajmovi kooperantima 06503 Dani zajmovi direktoru, ortacima, menaderima, zaposlenicima 06504 Oroenja u bankama 06505 Financijski zajmovi dani u inozemstvo 06509 Ostali dugotrajni zajmovi 0651 Depoziti dugotrajni 06510 Depoziti iz poslovnih aktivnosti 06511 Depoziti kod osiguravajuih drutava 06512 Depoziti u poslovnim bankama 06513 Depoziti na carini (garancija peditera) 06514 Sudski depoziti 0652 Kaucije i kapare 06520 Kaucije za obveze 06521 Kaucije iz kupoprodajnih poslova 06522 Kaucije za plaanja 06523 Dane kapare i osiguranja 066 Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela 0660 Ulaganja (udjeli) koji su raspoloivi za prodaju (dugotrajno ulaganje - MRS 28, t. 11. i 13. te MRS 39, t.

  9.) 067 Ostala dugotrajna financijska imovina 0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom duim od 1 god.) 0671 Derivativna imovina 0672 Ostala nespomenuta dugorona ulaganja 068 Vrijednosno usklaenje financijske imovine - dugotrajne (analitika prema oblicima imovine u usklaenju) 069 Nezaraene kamate u kreditima i sl. 07 POTRAIVANJA (dulja od jedne godine) 070 Potraivanja od povezanih poduzetnika 0700 Potraivanja od povezanih drutava za isporuke dobara i usluga 0701 Potraivanja od povezanih drutava za dana sredstva na dugoronu posudbu (osim novca) 0702 Potraivanja od zadrugara, kooperanata i sl. 071 Potraivanja s osnove prodaje na kredit 0710 Potraivanja s osnove prodaje na robni kredit 0711 Potraivanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu 0712 Potraivanja za prodane usluge na kredit 0713 Potraivanje za dugotr. imovinu prodanu na kredit 0714 Potraivanja za prodaju u financijskom lizingu 0715 Potraivanja za prodani udjel na kredit 0716 Potraivanja za prodaju na potroaki kredit 0717 Potraivanje za prodaju uz obronu otplatu 0719 Ostala potraivanja iz prodaje na kredit 072 Potraivanja iz faktoringa 073 Potraivanja za jamevine 0730 Potraivanja za jamevine iz operativnog lizinga 0731 Jamstvo za dobro izvedene radove 0732 Jamevine iz natjeaja 0733 Jamevine za tete 074 Potraivanja u sporu i rizina potraivanja 075 Potraivanja za predujmove za usluge

 • 076 Ostala potraivanja - dugotrajna 0760 Potraivanja od radnika 0761 Potraivanja od lanova drutva 0762 Potraivanja iz ortatva 0763 Odgoena potraivanja iz predsteajne nagodbe 078 Vrijednosno usklaivanje dugotrajnih potraivanja 079 Potraivanja za nezaraenu kamatu 08 ODGOENA POREZNA IMOVINA 080 Odgoena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama) 0800 Odgoena porezna imovina s osnove poreznog gubitka 0801 Odgoena porezna imovina s osnove poveane amortizacije 081 Ostala odgoena porezna imovina

  1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAIVANJA TE TROKOVI I PRIHODI BUDUEG RAZDOBLJA

  10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 100 Transakcijski rauni u bankama 1000 Transakcijski raun u banci (analitika po raunima u bankama i tedionicama) 1005 Novani raun u predsteajnom postupku 1006 Novani raun okvirnog kredita 1007 Poseban raun u banci 1008 Raun drutva u osnivanju 1009 iro-raun prijelazni konto 101 Otvoreni akreditiv u domaoj banci 102 Blagajne 1020 Glavna blagajna (ukljuivo i plemenitih metala) 1021 Blagajna vrijednosnica (potanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica) 1022 Blagajna prodavaonice 1023 Blagajna servisa 1024 Blagajna recepcije (anka) 1025 Blagajna radne jedinice 1028 Blagajna za ostalo 1029 Prijelazni raun blagajne prodavaonice 103 Devizni rauni 1030 Devizni raun u domaoj banci (analitika po devizama) 1031 Devizni raun u inozemnoj banci (u EU) 1032 Devizni raun reeksportnih poslova 1034 Devizni raun investicijskih radova 1035 Devizni raun poslovne jedinice u inozemstvu 1036 Devizni raun u slobodnoj zoni 1037 Nerezidentski devizni raun 1038 Devizni raun terminskih poslova 1039 Prijelazni devizni raun 104 Otvoreni akreditiv u stranim valutama 1040 Otvoreni devizni akreditiv u domaoj banci 1041 Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci 1042 Escrow raun 105 Devizna blagajna 1050 Glavna devizna blagajna 1051 Devizna blagajna za slubena putovanja u inozemstvo 1052 Devizna blagajna za trokove prijevoza robe u inozemstvo 1053 Devizna blagajna za mjenjake poslove 1055 Devizna blagajna za razne isplate 106 Novac za kupnju deviza 108 Ostala novana sredstva 109 Vrijednosno usklaenje depozita u bankama 11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) 110 Udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima

 • 1100 Udjeli u povezanim drutvima (s vie od 20%) 1101 Dioniki udio u d.d. (s vie od 20%) 1102 Ulaganje u dionice radi preprodaje (iz udjela vie od 20%) 111 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 1110 Kratkoroni zajam povezanom drutvu 1111 Kratkoroni zajam povezanom drutvu u inozemstvu 1112 Zajmovi dani vlastitim podrunicama 1113 Zajmovi dani ustanovama i kolama (kojih je drutvo osniva) 112 Sudjelujui interesi (udjeli) 1120 Udjeli (do 20%) u drutvima kapitala 1121 Udjeli - dionice u bankama 1122 Udjeli (do 20%) u ustanovama, zadrugama i dr. 113 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi (do 20% udjela) 1130 Zajmovi u novcu 1131 Zajmovi iz preuzetog duga 1132 Zajmovi iz dospjelih anuiteta u razdoblju do 12 mj. od dospijea 1133 Ostali zajmovi drutvima u kojima se dri udjel do 20% 114 Ulaganja u vrijednosne papire 1140 ekovi 1141 Mjenice 11410 Mjenice u portfelju 11411 Mjenice na naplati 11412 Mjenice u protestu 11413 Utuene mjenice 1142 Komercijalni zapisi 1143 Kratkotrajne obveze poduzetnika 1144 Blagajniki zapisi (izdani od banaka) 1145 Ulaganje u obveznice 1146 Zadunice (iskupljene) - trabina s temelja jamstva 1147 Ulaganje u vrijednosne papire ("namjenjene za trgovanje") 1148 Ostali brzounovivi vrijednosni papiri (robni papiri, ostale obveznice) 1149 Predani vrijednosni papiri na naplatu 115 Dani zajmovi, depoziti i sl. 1150 Dani kratkotrajni zajmovi 11500 Zajmovi poduzetnicima 11501 Zajmovi ortacima 11502 Zajmovi obrtnicima 11503 Zajmovi podrunicama 11504 Zajmovi ustanovama 11505 Zajmovi dani u inozemstvo 11506 Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima 11507 Zajmovi dani poljoprivrednicima ili zadrugarima 11508 Dospjeli anuiteti dugotrajnih zajmova (koji se naplauju u roku od 12 mjeseci - analitika po korisnicima) 11509 Ostali kratkotrajni zajmovi 1151 Depoziti (do jedne godine) 11510 Depoziti u bankama 11511 Depoziti u osiguravajuim drutvima 11512 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama 11513 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti 1152 Kaucije i jamevine (do jedne godine) 11520 Kaucije na aukcijama (drabama) 11521 Kaucije za robu 11522 Kaucije za ambalau 11523 Dane jamevine za natjeaje 11524 Potraivanja za kapare (l. 303. ZOO-a) 11525 Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti 116 Potraivanja iz ulaganja u investicijske fondove 1160 Kratkotrajno ulaganje u novane fondove 1161 Kratkotrajno ulaganje u ostale investicijske fondove 117 Ostala financijska imovina

 • 1170 Otkup kratkoronih potraivanja (faktoring) 1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove 1172 Potraivanja za vie uplaeno po kreditnoj kartici 1173 Potraivanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica 1174 Potraivanja po isplaenim garancijama 1175 Potraivanja iz preuzetog duga (l. 96. ZOO) 1176 Potraivanje po asignacijama, novacijama i sl. 118 Potraivanja u sporu (npr. utuena, u steaju i sl. iz fin. imovine) 119 Vrijednosno usklaivanje financijske imovine - kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine rauna) 12 POTRAIVANJA (KRATKOTRAJNA) 120 Potraivanja od kupaca 1200 Potraivanja od kupaca dobara 1201 Potraivanja od kupaca usluga (servisne, graenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage,

  kapaciteta i dr.) 1202 Potraivanja za prodaju prava 1203 Kupci graani i prodaja na potroaki kredit 1204 Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl. 1205 Potraivanja od kupaca za prodanu robu iz komisije 1206 Kupci zastupnike i franizne prodaje 1207 Potraivanja za prodaju na kreditne kartice 1208 Potraivanja od ostalih prodaja 1209 Potraivanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga 121 Kupci iz EU i inozemstva 1210 Kupci dobara iz EU 1211 Kupci dobara iz inozemstva 1212 Kupci usluga iz EU 1213 Kupci usluga iz inozemstva 1214 Kupci prava iz EU 1215 Kupci prava iz inozemstva 122 Potraivanja od povezanih poduzetnika (s vie od 20% udjela - ovisni poduzet.) 1220 Potraivanja za prodaju - isporuku povezanim drutvima 1221 Potraivanja za dividende od povezanih drutava 1222 Potraivanja za isporuke povezanim drutvima u inozemstvu 1223 Potraivanja za nadoknadu gubitka od povezanih drutava (l. 489. ZTD) 1224 Potraivanja za kamate od povezanih drutava 1225 Potraivanja od podrunica 1226 Ostala kratkorona potraivanja od povezanih poduzetnika 1227 Potraivanja za udio u dobitku d.o.o.-a 1228 Potraivanja iz ulaganja radi poveanja udjela (do upisa u t.k.) 123 Potraivanja od sudjelujuih poduzetnika (u kojima se dri manje od 20% udjela) 1230 Potraivanja za isporuke dobara i usluga 1231 Potraivanja za dividendu - dobitak 1232 Potraivanja za kamate 1233 Ostala potraivanja od sudjelujuih drutava 124 Potraivanja za kamate 1240 Potraivanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) 1241 Potraivanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici) 1242 Potraivanja za kamate po nagodbama 1243 Potraivanje za kamatu iz danih zajmova 1245 Kamate iz ostalih trabina 125 Potraivanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.) 1250 Potraivanja za predujmljene usluge s PDV-om 1251 Potraivanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske) 126 Potraivanja iz vanjskotrgovakog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tui raun) 1260 Potraivanja po poslovima uvoza za tui raun 1261 Potraivanja od izvoznika 127 Potraivanja s osnove ostalih aktivnosti 1270 Potraivanja s osnove prodaje udjela i dionica 1271 Potraivanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, casa-sconto, rabat i sl.) 1272 Potraivanja za predujam za kupnju dionica i udjela

 • 1273 Potraivanja od komisionara 1274 Potraivanja za povrat PDV-a iz EU 128 Ostala kratkorona potraivanja 1280 Potraivanja iz odtetnih zahtjeva (od osiguravajuih drutava) 1281 Potraivanja za udjel u dobitku - prihodu u investicijskom fondu 1282 Potraivanja za tantijeme (nadoknade za koritenje patenta, znaka i autorskih prava) 1283 Potraivanja steena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje 1284 Potraivanja za nadoknadu trokova iz jamstva 1285 Potraivanja od kooperanata, zadrugara, ustanove 1286 Potraivanja od lanova drutva za pokrie gubitka 1287 Potraivanja za dana jamstva i inidbe 1288 Potraivanja za poreze iz poslovnih odnosa 1289 Ostala potraivanja 129 Vrijednosno usklaenje potraivanja 1290 Vrijednosno usklaenje potraivanja od kupaca 1291 Vrijednosno usklaenje potraivanja od povezanih drutava 1292 Vrijednosno usklaenje od poduzetnika iz sudjelujuih interesa 1293 Vrijednosno usklaenje kamata 1294 Vrijednosno usklaenje za dane predujmove za usluge 1295 Vrijednosno usklaenje ostalih potraivanja (rauni 126 do 128) 13 POTRAIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAIVANJA (kratkotrajna) 130 Potraivanja od zaposlenih 1300 Potraivanja od zaposlenih za vie isplaenu plau 1301 Potraivanja za isplaeni predujam za slubeni put 1302 Potraivanja za dane novane svote za nabave u gotovini (za trini nakup, za karnete i dr.) 1303 Potraivanja za manjkove i uinjene tete (s PDV-om) 1304 Potraivanja za prehranu, kazne, za koritenje odmaralita i sl. 1305 Potraivanja od zaposlenih za manje plaene poreze i doprinose 1306 Potraivanja od zaposlenika za plaene privatne trokove (npr. po slubenoj kred. kartici) 1307 Potraivanja od zaposlenika za primitak u naravi 1309 Ostala potraivanja od zaposlenih 131 Potraivanja od vanjskih suradnika 1310 Potraivanja za predujmljene honorare 1311 Potraivanja za isplaene svote 1319 Ostala potraivanja od vanjskih suradnika 133 Potraivanja od lanova poduzetnika 1330 Potraivanja od lanova drutva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 12% i prirez) 1331 Potraivanja od lanova drutva za privatne trokove 1332 Potraivanja od lanova ustanove 1333 Potraivanja od lanova zadruge 134 Potraivanja u sporu i rizina potraivanja (iz skupine 12 i 13) 1340 Potraivanja za glavnicu 1341 Potraivanja za kamate 1342 Potraivanja za trokove iz sporova 135 Potraivanja za sredstva u slobodnoj zoni 136 Potraivanja od banaka za prodaju na potroaki kredit 137 Potraivanja od poslovnih jedinica u inozemstvu 1370 Potraivanja za isporuena dobra i usluge 1371 Potraivanja za doznake novca, za dobitak i dr. 138 Ostala poslovna potraivanja 1380 Potraivanja za naknadne popuste 1381 Potraivanja od ortaka 1382 Potraivanja od zastupnika 1389 Ostala poslovna potraivanja 139 Vrijednosno usklaenje potraivanja od zaposlenih lanova drutva i ostalih potraivanja 14 POTRAIVANJA OD DRAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE 140 Porez na dodanu vrijednost 1400 Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH 14001 Pretporez po ulaznim raunima

 • 140010 Pretporez - 5% 140011 Pretporez - 13% 140012 Pretporez - 25% 140013 Pretporez - 22% 140014 Pretporez - 23% 140015 Pretporez - 10% 14002 Pretporez iz predujmova 140020 Pretporez iz predujmova - 5% 140021 Pretporez iz predujmova - 13% 140022 Pretporez iz predujmova - 25% 140023 Pretporez iz predujmova - 22% 140024 Pretporez iz predujmova - 23% 140025 Pretporez iz predujmova - 10% 14003 Ispravci pretporeza 140030 Ispravak pretporeza zbog izlaska iz sustava PDV-a 140031 Ispravak pretporeza zbog prenamjene dobara 140032 Ispravak pretporeza zbog promjene postotka priznavanja pretporeza - usklaenje 1401 Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25% 14010 Pretporez od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25% 14011 Pretporez po ulaznim raunima iz prenesene porezne obveze - 25% 1402 Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 14020 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 5% 14021 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13% 14022 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25% 1403 Pretporez od primljenih usluga iz EU 14030 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 5% 14031 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 13% 14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25% 1404 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedita u RH 14040 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedita u RH - 13% 14041 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedita u RH - 25% 1405 Plaeni PDV pri uvozu dobara 14050 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 5% 14051 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 13% 14052 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 25% 14053 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 22% 14054 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 23% 14055 Plaeni PDV pri uvozu dobara - 10% 1406 Pretporez steen po ugovoru o asignaciji ili iz preknjiavanja 1407 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza 14070 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza u obraunskom razdoblju 14071 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza po konanom obraunu 1408 Pretporez koji jo nije mogue priznati 14080 Pretporez po neplaenim R-2 raunima 14081 Pretporez za stjecanje dobara unutar EU za koje nije primljen raun 14082 Pretporez od primljenih usluga u EU za koje nije primljen raun 14083 Pretporez za koji nije steen uvjet za priznavanje 1409 Pretporez u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (mogua

  analitika po zemljama) 14090 Pretporez u Sloveniji 140900 Pretporez po primljenim isporukama dobara 140901 Pretporez po primljenim isporukama usluga 140902 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza 14091 Pretporez u Austriji 140910 Pretporez po primljenim isporukama dobara 140911 Pretporez po primljenim isporukama usluga 140912 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza, itd. 141 Potraivanja za porez i prirez na dohodak iz plaa i drugih primanja 1410 Potraivanja za porez na dohodak iz plaa 1411 Potraivanja za prirez iz plaa

 • 1412 Potraivanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka lanova nadzornog odbora i drugih dohodaka

  1413 Potraivanja za porez i prirez na stipendije i nagrade uenika i studenta 1414 Potraivanja za poreze iz drugih dohodaka 1417 Potraivanja za vie plaeni porez na dohodak od kapitala 142 Potraivanja za vie plaene doprinose iz plaa i na plae 1420 Potraivanja za vie plaene doprinose za MO iz plae 1421 Potraivanja od MO za vie plaeni doprinos za beneficirani sta 1422 Potraivanja za vie plaeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plae 1423 Potraivanja za vie plaeni dopr. za zdrav. osigur. za sluaj ozljede na radu i prof. bolesti 1424 Potraivanja za vie plaeni doprinos za zapoljavanje na plae 1429 Potraivanja za ostale nespomenute doprinose 143 Potraivanja za porez na dobitak i po odbitku 1430 Potraivanja za plaene predujmove poreza na dobitak 1432 Potraivanja za vie plaeni porez po odbitku (na inozemne usluge) 1433 Potraivanja za porez na dobitak steen po ugovoru o cesiji ili iz preknjiavanja 1434 Porez na dobitak plaen u inozemstvu 144 Potraivanja za posebne poreze (akcize - troarine) i dr. poreze od drave 1440 Potraivanja za poseban porez na motorna vozila 1441 Potraivanja za poseban porez na kavu 1442 Potraivanja za poseban porez na bezalkoholna pia 1443 Potraivanja za porez na alkohol i alkoholna pia 1444 Potraivanja za porez na el. energiju 1445 Potraivanja za porez na duhanske proizvode 1446 Potraivanja za porez na energente - naftni derivati i naknade za ceste 1447 Potraivanja za porez na ostala dobra 1448 Potraivanja za porez na promet nekretnina 1449 Potraivanja za 5% poreza na promet na motorna vozila 145 Potraivanja za plaenu lanarinu turistikim zajed. 146 Potraivanja za lanarine komori (HGK ili HOK) 147 Potraivanja za carinu i vie plaene carinske pristojbe 148 Potraivanja za upanijski i opinski (gradski) porez 1480 Potraivanja za vie plaeni porez na motorna vozila i plovne objekte 1481 Potraivanja za porez na kue za odmor i koritenje javnih povrina 1482 Potraivanja za porez na reklamu 1483 Potraivanja za porez na tvrtku ili naziv 1484 Potraivanja za porez na potronju u ugostiteljstvu 1485 Potraivanja za plaeni porez na prireivanje zabavnih i portskih priredbi 1486 Potraivanja za plaeni porez na nasljedstva i darove 1487 Potraivanja za vie plaeni porez na imovinu 1489 Potraivanja za ostale poreze upanije (grada), opine 149 Potraivanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe 1490 Potraivanja za vie plaenu nadoknadu za ume 1491 Potraivanje za sred. za komunalnu izgradnju 1492 Potraivanja za vie plaene kazne i sl. 1493 Potraivanja za boravinu pristojbu 1494 Potraivanja za vie uplaene naknade za iskoritavanje mineralnih sirovina 1495 Potraivanja za vie plaene poreze na koncesije 1496 Potraivanja za spomeniku rentu 1497 Potraivanje od Fonda za razvoj (ambalau) 1499 Potraivanja za ostala vie plaena davanja 15 OSTALA POTRAIVANJA OD DRAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA 150 Potraivanje za nadoknade bolovanja od HZZO 151 Potraivanja od mirovinskog osiguranja 152 Potraivanja od lokalne samouprave 153 Potraiv. za regrese, premije, stimulac. i drav. potpore 154 Potraivanje od Fonda za otkupljenu ambalau 155 Ostala potraivanja od dravnih institucija 159 Vrijednosno usklaenje potraivanja od drave i drugih institucija 19 PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNANI PRIHODI

 • 190 Unaprijed plaeni trokovi 1900 Unaprijed plaeni trokovi odravanja, opreme, postrojenja i graevina 1901 Unaprijed plaena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma 19010 Unaprijed plaena zakupnina 19011 Unaprijed plaeni a nepriznati PDV na zakupninu (npr. 30% od leasinga osob. aut.) 1902 Unaprijed plaeni trokovi reklame, propagande i sajmova 1903 Unaprijed plaeni trokovi energije za sljedee razdoblje 1904 Unaprijed plaeni trokovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u

  prometu i sl. 1905 Unaprijed plaene kamate na bankovna jamstava i sl. 1906 Unaprijed plaeni trokovi reprezentacije 1907 Unaprijed plaene pretplate na slubena glasila i strune asopise 1908 Unaprijed isplaene plae za budue razdoblje 1909 Unaprijed plaeni ostali trokovi poslovanja (trokovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zatita,

  autorski honorari, rad po ugovoru i sl.) 191 Obraunani prihodi (budueg razdoblja) 192 Unaprijed plaeni ovisni trokovi nabave (koji nisu na 651) 193 Trokovi kamata iz budueg razdoblja 194 Unaprijed plaeni trokovi koncesija (za razdoblje do 12 mj.) 195 Unaprijed plaene franize, trgovako znakovlje, prava i sl. (do 12 mj.) 196 Unaprijed plaene licencije i patenti (do 12 mj.) 197 Derivativ - instrument zatite (MRS 39. t. 71.) 199 Ostali plaeni trokovi budueg razdoblja 1999 Ostala aktivna vremenska razgranienja

  2 KRATKORONE I DUGORONE OBVEZE, DUGORONA REZERVIRANJA, ODGOENA PLAANJA I PRIHODI BUDUEG RAZDOBLJA

  20 KRATKORONE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)

  200 Obveze prema povezanim poduzetnicima 2000 Obveze prema povezanim drutvima za zalihe (poluproizvoda, robe i sl.) 2001 Obveze za rasporeeni dobitak iz poslovanja prema povezanim drutvima 2002 Obveze za zajmove prema povezanim drutvima 2003 Obveze prema podrunicama 2004 Obveze prema osnovanim ustanovama, zadrugama i sl. 2005 Obveze za predujmove od povezanih drutvima 2008 Obveze za kamate prema povezanim drutvima 2009 Ostale kratkorone obveze prema povezanim drutvima 201 Obveze s osnove udjela u rezultatu 2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema lanovima) 2011 Obveze za dividende dioniarima 2012 Obveze za sudjelujue dobitke u rezultatu iz zajednikog pothvata (ortatva) 2013 Obveze prema zadrugarima iz rezultata 2014 Obveze iz dobitka prema tajnim lanovima 2015 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku 21 KRATKORONE FINANCIJSKE OBVEZE 210 Obveze za izdane ekove 211 Obveze za izdane mjenice 2110 Obveze za dane mjenice 2111 Obveze za dane mjenine akcepte 212 Obveze po izdanim vrijednosnim papirima 2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima 2121 Obveze po izdanim obveznicama 2122 Obveze po izdanim zadunicama 2123 Obveze po ostalim kratkoronim vrijednosnim papirima 2128 Obveze za kamate sadrane u vrijed. papirima 213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi (do 20% udjela) 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.

 • 2140 Obveze za financijske zajmove od drutava 2141 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl. 2142 Obveze za kratkorone zajmove iz inozemstva 2143 Obveze za dio dospjelih dugoronih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj. 2144 Obveze za zajmove prema graanima 2145 Obveze za zajmove lanova drutva 2146 Obveze po kontokorentnom raunu 2147 Obveze za depozite, jamevine i kapare 2148 Obveze za kaucije 2149 Ostali kratkoroni zajmovi i sl. 215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 2150 Obveze za kratkorone kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) 2151 Obveze za kratkorone kredite u osiguravajuim drutvima (analitika po drutvima i kreditima) 2152 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (tedionicama, mirovinskom fondu i dr.) 2153 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu 2154 Obveze prema bankama po naplaenim garancijama 2155 Obveze po isplaenom akreditivu 2156 Obveze za prekoraenje na raunu (okvirni kredit) 2157 Obveze za kamate prema bankama 2158 Obveze za kamate prema financ. institucijama 2159 Ostale obveze prema kreditnim institucijama 216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartiarima) 217 Obveze iz eskontnih poslova 2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica 2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira 2172 Obveze iz otkupa trabina 218 Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) (Na ovaj raun se

  prenose dospjeli krediti i obveze prema dobavljaima za imovinu koja obuhvaa tzv. prestanak poslovanja i namijenjena je prodaji - HSFI 8 i MSFI 5. Ta imovina nalazi se na raunu skupine 69.)

  22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 220 Obveze prema dobavljaima u zemlji (analitika prema dobavljaima) 2200 Dobavljai dobara 2201 Dobavljai usluga 2202 Dobavljai opreme, postrojenja i nekretnina 2203 Dobavljai nematerijalne imovine 2204 Dobavljai iz operativnog lizinga (za najmove) 2205 Dobavljai iz ortakog ugovora 2206 Dobavljai zadruge, ustanove i dr. 221 Dobavljai iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljaima) 2210 Dobavljai dobara iz EU 2211 Dobavljai dobara iz treih zemalja 2212 Dobavljai usluga iz EU 2213 Dobavljai usluga iz treih zemalja 2214 Dobavljai prava intelektualnog vlasnitva, istraivanja trita i dr. 2215 Dobavljai prava na franizu, uporabu imena i sl. 222 Dobavljai fizike osobe 2220 Dobavljai obrtnici i slobodna zanimanja 2221 Dobavljai fizike osobe (za isporuene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i umarstva) 2222 Dobavljai za isporuenu osobnu imovinu 2223 Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl. 2224 Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva 2225 Obveze prema studentima i uenicima za rad preko studentskog servisa 2226 Dobavljai kooperanti - fizike osobe 2227 Dobavljai fizike osobe iz EU 2229 Ostali dobavljai - fizike osobe 223 Dobavljai komunalnih usluga 2230 Obveze za energetske isporuke 2231 Obveze za usluge odvodnje i odvoza smea 2232 Obveze za ostale komunalne usluge 224 Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge

 • 225 Obveze za predujmove 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani rauni s PDV-om 2251 Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om 2252 Primljeni predujmovi iz inozemstva 2253 Obveze za predujmove graana 23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE 230 Obveze prema zaposlenicima 2300 Obveze za neto-plae 2301 Nadoknade plaa koje se refundiraju (od dravnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.) 2302 Obveze za nadoknade trokova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade trokova slubenog puta,

  ukljuivo i kilometraa, nadoknade za dolazak na posao i dr.) 2303 Obveze za darove i potpore (boinica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.) 2304 Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.) 2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni ivot,

  pomoi obitelji umrlog posloprimca i sl. 2306 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada plaa 23060 Obveze za obustave iz neto-plae za isplate kredita i pozajmica 23061 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl. 23062 Obveze iz ovrha na neto-plai 23063 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada plaa za lanarine, i dr. 23064 Obveze za obustave za privatne trokove 2307 Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl. 2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu teta: zbog ozljede na radu, neiskoritenog godinjeg odmora i

  sl. 2309 Obveze za obraunanu bruto-plau iz prole poslovne godine (koje nisu isplaene i XIII. plaa) 231 Kratkorone obveze iz nabava i potpora 2310 Obveze s temelja tekue nabave u gotovini 2311 Obveze prema vanjskim lanovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, steajnim upraviteljima i sl. 2312 Obveze za preuzeta plaanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga 2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl. 2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda) 2315 Obveze za nadoknadu trokova (refundacije) 2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, casasconte i druge popuste 2317 Obveze za stipendije 2318 Obveze za primljene potpore (nisu za prihod) 2319 Ostale kratkorone obveze (npr. prema vanjskim suradnicima) 232 Obveze za kamate (analitika prema dunicima i vrstama obveza prema nepovezanim drutvima) 2320 Obveze za ugovorenu kamatu 2321 Obveze za zateznu kamatu 2322 Obveze za kamate na zajmove poduzetnika 2323 Obveze za kamate po sudskim sporovima 2324 Obveze za kamate s temelja poreza 233 Obveze po obraunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju 2330 Obveze po obraunu za prodana dobra 2331 Obveze za isplatu komitentu 2332 Obveze prema nalogodavatelju iz zastupnike prodaje 234 Obveze prema osiguravajuim drutvima 2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba 2341 Obveze za ivotna osiguranja 2342 Obveze za III. stup mirovinskog osiguranja 2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja 2344 Obveze za dopunsko zdravstveno osiguranje 235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni 236 Obveze iz vanjskotrgovakog poslovanja 2360 Obveze prema uvozniku (ili naruitelju) 2361 Obveze po poslovima izvoza za tui raun 237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu 2370 Obveze prema P.J. u inozemstvu 2371 Obveze prema podrunicama u inozemstvu 238 Obveze iz stjecanja udjela

 • 2380 Obveze za uplaeni a neupisani temeljni kapital 2381 Obveze za kupnju poslovnog udjela 239 Ostale kratkorone obveze 2390 Obveze prema odtetnim zahtjevima 2391 Obveze za poreze po poreznom nadzoru 2392 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa 2393 Obveze za doprinose za komunalnu infrastrukturu (npr. vodni dopr.) 2394 Obveze iz primjene valutne klauzule 2395 Obveze s osnove sudskih presuda 2396 Obveze iz ortatva 2397 Obveze za tua sredstva 2398 Obveze prema inozemnom poduzet. za PDV 2399 Ostale nespomenute obveze 23990 Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire 23991 Obveze iz prenamjena (npr. zemljita i graevina) 24 KRATKORONE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLINA DAVANJA 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost 2400 Obveze za PDV 24001 Obveza za PDV po isporukama 240010 Obveza za PDV - 5% 240011 Obveza za PDV - 13% 240012 Obveza za PDV - 25% 240013 Obveza za PDV - 22% 240014 Obveza za PDV - 23% 240015 Obveza za PDV - 10% 24002 Obveza za PDV za primljene predujmove 240020 Obveza za PDV za predujam - 5% 240021 Obveza za PDV za predujam - 13% 240022 Obveza za PDV za predujam - 25% 240023 Obveza za PDV za predujam - 22% 240024 Obveza za PDV za predujam - 23% 240025 Obveza za PDV za predujam - 10% 24003 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama 240030 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 5% 240031 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 13% 240032 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 25% 240033 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 22% 240034 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 23% 240035 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 10% 24004 Obveza za PDV s osnove vlastite potronje - 25%, 13% ili 5% 24005 Obveza za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara 24006 Obraunana a nedospjela obveza za PDV 2401 Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25% 24010 Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25% 24011 Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25% 2402 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 24020 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 5% 24021 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13% 24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25% 2403 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 24030 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 5% 24031 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 13% 24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25% 2404 Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedita u RH 24040 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedita u RH - 25% 24041 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedita u RH - 13% 24042 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedita u RH - 5% 2405 Obveza za obraunani PDV pri uvozu 2406 Obveze za PDV koje se ne izvjetavaju u obrascu PDV-a 24060 Obveza za PDV po rjeenju PU

 • 2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza 24070 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obraunskom razdoblju 24071 Obveza za razliku poreza i pretporeza po konanom obraunu 2408 Povrat PDV-a iz putnikog prometa fizikim osobama iz inozemstva 2409 Obveza za PDV u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (mogua

  analitika po zemljama) 24090 Obveza za PDV u Sloveniji 240900 Obveza za isporuke dobara (mogua analitika po stopama) 240901 Obveza za isporuke usluga (mogua analitika po stopama) 240902 Obveza za razliku poreza i pretporeza 24091 Obveza za PDV u Austriji 240910 Obveza za isporuke dobara (mogua analitika po stopama) 240911 Obveza za isporuke usluga (mogua analitika po stopama) 240912 Obveza za razliku poreza i pretporeza, itd. 241 Obveze za porez i prirez na dohodak 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaa i primitaka izjednaenih s plaom 2411 Obveze za prirez iz plaa i primitaka izjednaenih s plaama 2412 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka lanova

  nadzornog odbora i dr.) 2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada uenika na praksi 2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke 2415 Obveza za porez na dohodak od kapitala (40%) za izuzimanja zaposlenika (+ prirez) 242 Obveze za doprinose za osiguranja 2420 Doprinos za MO iz plaa (I. stup) 2421 Doprinos za MO iz plaa (II. stup - analitika prema fondovima) 2422 Doprinos za MO za beneficirani sta (I. i II. stup) 2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plae 2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plae za ozljede na radu i prof. bolesti 2426 Doprinos za zapoljavanje na plau 2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke 24270 Doprinos za MO I. stup 24271 Doprinos za MO II. stup 24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar 2428 Doprinos HZZO-u na slubena putovanja u inozemstvo 2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaaju na dohotke 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku 2430 Obveze za porez na dobitak 2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala 24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni ivot lanova drutva i dioniara (40% + prirez) 24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez) 24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizikih osoba = 40% + prirez) 24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (25% + prirez) 2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasnitva, za istraiv. trita, poslovno i

  porezno savjetovanje, revizorske usluge i na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama - 15% - l. 31. Zakona o porezu na dobit)

  2436 Obveza za PD po rjeenju poreznog nadzora 244 Obveze za posebne poreze (troarine - akcize) i dr. poreze dravi 2440 Obveza za posebni porez na motorna vozila 2441 Obveza za posebni porez na kavu 2442 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pia 2443 Obveza za porez na alkohol i alkoholna pia 2444 Obveza za porez na el. energiju 2445 Obveze za posebni porez na duhanske proizvode 2446 Obveza za posebni porez na energente, naftne derivate i naknade za autoceste i ceste 2447 Obveze za porez na ostalo 2448 Obveza za 5% poreza na promet nekretnina 2449 Obveze za 5% poreza na promet na mot. vozila 245 Obveze za lanarinu turistikim zajednicama 246 Obveze za lanarinu komori 2460 Obveza za HGK za paualnu naknadu

 • 2461 Obveza za HGK za javnu funkciju 2462 Obveza za lanarinu Obrtnikoj komori 2463 Obveze za paual HOK-u 2464 Obveze za lanarinu granskoj ili strukovnoj komori 247 Obveze za carinu i carinske pristojbe 2470 Obveze za carinu 2471 Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani) 2472 Obveze za carinske pristojbe i takse 2473 Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.) 248 Obveze za upanijske (gradske) i opinske poreze 2480 Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte 2481 Obveze za imovinski porez na kue za odmor i porez na koritenje javnih povrina 2482 Obveze za porez na istaknutu reklamu 2483 Obveze za porez na tvrtku ili naziv 2484 Obveza za porez na potronju alkoholnih i bezalkoholnih pia i piva u ugostiteljstvu 2485 Obveze za porez na zabavne i portske priredbe 2486 Obveze za porez na nasljedstva i darove 2487 Obveze za porez na imovinu 2489 Obveze za ostale poreze upaniji, gradu ili opini 249 Ostale obveze javnih davanja 2490 Obveze za nadoknadu za ume 2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom

  gospodarstvu) 2492 Obveze za zakonske kazne 2493 Obveze za boravinu pristojbu 2494 Obveze za naknade za iskoritav. mineral. sirovina 2495 Obveze za koncesije 2496 Obveze za spomeniku rentu 2497 Obveze za naknade za ambalau 2498 Obveze za poreze po reprogramu MF PU 2499 Ostale obveze za ostala javna davanja 25 DUGORONE OBVEZE (za due od jedne godine) 250 Obveze prema povezanim poduzetnicima 2500 Obveze za primljena dobra i usluge 2501 Obveze za koritenje zajmova 251 Obveze za zajmove, depozite i sl. 2510 Obveze za dugorone financijske zajmove 2511 Obveze za dugorone hipotekarne zajmove 2512 Obveze za dugorone zajmove prema graanima 2513 Obveze za dugorone zajmove lanova drutva 2514 Obveze za dugorone zajmove iz inozemstva 2515 Obveze za depozite 2516 Obveze za kapare 2517 Obveze s osnove jamstva (realiziranih) 2519 Ostale obveze za dugorone zajmove 252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama 2520 Dugoroni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o

  kreditu) 2521 Dugoroni krediti od osiguravajuih drutava (analitika po drutvima a unutar toga po sklopljenim

  ugovorima) 2522 Dugoroni krediti od ostalih domaih kreditnih institucija (fonda, i dr.) 2523 Dugoroni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija 2529 Dugorone obveze za kamate 253 Dugorone obveze iz financijskog lizinga 2530 Financijski najam vozila, brodova i dr. 2531 Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.) 254 Obveze za predujmove 2540 Obveze za dugorone predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja 2541 Obveze za dugorone predujmove za isporuke zaliha 2542 Ostale dugorone obveze za predujmove

 • 255 Obveze prema dobavljaima (neisplaene dugorone obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) 2550 Obveze prema dobavljaima s rokom plaanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje) 2551 Obveze prema dobavljaima iz inozemstva (dugorone) 2552 Obveze prema vjerovnicima iz ostalih poslovnih aktivnosti 2553 Obveze prema dobavljaima za zadrani dio iz jamstva 256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoronim) 2560 Obveze za izdane dugorone obveznice 2561 Obveze za dugorone komercijalne vrijednosne papire 2562 Obveze za dugorone mjenice 2563 Obveze po ostalim dugoro. vrijednos. papirima 2568 Obveze za kamate iz obveznica 2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti) 2563 Obveze po ostalim dugoro. vrijednos. papirima 2568 Obveze za kamate iz obveznica 2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti) 257 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui interesi (do 20% udjela) 258 Obveze prema Dravi (realizirana jamstva, krediti) 259 Ostale dugorone obveze 2590 Obveze prema zakladama, komorama i sl. 2591 Dugorone obveze za porez 2592 Dugorone obveze za socijalno osiguranje 2593 Obveze za dugorone jamevine 2599 Ostale dugorone obveze 26 ODGOENI POREZI 260 Odgoena porezna obveza 2600 Odgoena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSFI t. 12.22. i MRS 12, t. 5.) 28 DUGORONA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROKOVE 280 Rezerviranja za otpremnine i mirovine 2800 Rezerviranja za otpremnine 2801 Rezerviranja za mirovine 281 Rezerviranja za porezne obveze 2810 Dugor. rezerv. za odg. pla. poreza i dopr. 282 Druga rezerviranja 2820 Dugorona rezerviranja za trokove izdanih jamstava za prodana dobra 2821 Dugorona rezerviranja za gubitke po zapoetim sudskim sporovima 2822 Dugor. rezerv. za obnovu prirodnog bogatstva 2823 Dugor. rezerv. za neiskoritene god. odmore (MRS 19, t. 14. i HSFI 13) - vidi i raun 298 2824 Dugorono rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. 16.22.) 2825 Rezerviranje za ugovore s potekoama (MRS 37, t. 66. i HSFI t. 16.21.) 2829 Ostala dugorona rezerviranja za rizike i dr. 29 ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHOD BUDUEG RAZDOBLJA 290 Odgoeno plaanje trokova 2900 Obraunani trokovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.) 2901 Obraunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma 2902 Obraunani trokovi tekueg odravanja 2903 Obraunani trokovi reklame, propagande i sajmova 2904 Obraunane a neplaene usluge koritene u obraunskom razdoblju 2905 Obraunani rad po ugovoru o djelu, autor. hon. 2906 Obraunani kalo, rastep, kvar i lom 2907 Obraunani trokovi premije osiguranja 2908 Uraunani trokovi slubenih glasila i strunih asopisa 2909 Obraunani ostali trokovi poslovanja (trokovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet,

  reprezentacija i dr.) 291 Obraunani trokovi koritenih prava 2910 Obraunani trokovi franiza, koritenih trgovakih znakova, prava i sl. 2911 Obraunani trokovi licencija 2912 Obraunani trokovi autorskih prava 2913 Odgoeno plaanje trokova za ostala prava 292 Obraunani trokovi nabave dobara

 • 2920 Obraunani ovisni trokovi nabave (za koje nisu primljeni rauni) - prijevoz, osiguranje, pedicija i dr. vanjski trokovi

  293 Obraunani prihodi budueg razdoblja 2930 Odgoeni prihodi radi neizvjesnih trokova 2931 Obraunani prihodi budueg razdoblja koji su rezultat primjene raunovodstvene politike 2932 Odgoeno priznavanje prihoda kad se predvia povrat robe 2933 Odgoeni prihodi iz otkupa trabine (faktoring koji nije zaraen) 2934 Odgoeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga 2935 Odgoeni prihodi iz operativnog lizinga 2936 Obraunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za budue razdoblje) 2937 Unaprijed obraunane ili naplaene kolarine 2938 Odgoeni prihodi iz ortatva 2939 Ostali odgoeni prihodi budueg razdoblja 294 Odgoeno priznavanje prihoda iz dravnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.) 2940 Odgoeni prihodi iz dravnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu

  (analitike po namjenskim primitcima iz prorauna - po investicijama) 2941 Odgoeni prihodi iz potpora za zapoljavanje 2942 Odgoeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaene subvencije i potpore 2943 Odgoeni prihodi ostalih potpora 295 Odgoeno priznavanje prihoda 2950 Odgoeni prihodi zbog rizika naplate (HSFI t. 15.71 u vezi s t. 15.24) 2951 Razgranieni viak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma (MRS 17, t. 59.) 296 Odgoeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga 297 Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MRS 39) 298 Rezerviranje troka za neiskoritene godinje odmore 299 Ostala pasivna vremenska razgranienja 2999 Ostala pasivna vremenska razgranienja trokova

  3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

  30 OBRAUN TROKOVA KUPNJE ZALIHA 300 Kupovna cijena dobavljaa 3000 Fakturna cijena sirovina i materijala na putu 3001 Fakturna cijena sirovina i materijala 3002 Fakturna cijena rezervnih dijelova 3003 Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma i ambalae 3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije) 301 Ovisni trokovi nabave (u svezi s dovoenjem na zalihu) 3010 Trokovi transporta 3011 Trokovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) 3012 Transportno osiguranje i uvanje 3013 Posebni trokovi pakiranja - ambalae 3014 Trokovi vlastitog transporta 3015 Trokovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja 3016 Trokovi peditera 3017 Trokovi atesta i kontrole 3018 Trokovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovoenja na zalihu 3019 Ostali ovisni trokovi nabave 302 Carina i druge uvozne pristojbe 303 Posebni porezi (troarine) koji se ne mogu odbiti 309 Obraun trokova kupnje 3090 Obraun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladiti 3091 Obraun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete trokove 31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI 310 Sirovine i materijal u skladitu 3100 Zalihe sirovina i materijala 3101 Zalihe goriva i maziva 3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju 3103 Uredski materijal i pribor

 • 3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje 3105 Zalihe ambalanog materijala 3106 Zalihe materijala kod kooperanata 3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladitu 3108 Zalihe pia, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu 3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala 311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji 3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju 3111 Materijal u manipulaciji i na putu 3112 Trokovi dorade, obrade i oplemenjivanja 312 Materijal na doradi kod ortaka 313 Zalihe materijala za poljoprivredu 3130 Zalihe sjemena i sadnog materijala 3131 Zalihe komponenti za proizvodnju 318 Odstupanje od cijene zaliha 319 Vrijednosno usklaenje zaliha sirovina i materijala 32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA 320 Rezervni dijelovi na zalihi 3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge 3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u proizvode) 3202 Rezervni dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova 3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova 328 Odstupanje od cijene dijelova na zalihi 329 Vrijednosno usklaenje zaliha rezervnih dijelova 35 ZALIHE SITNOG INVENTARA 350 Sitan inventar na zalihi 3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada

  male vrijednosti, radna i zatitna odjea, protupoarna i sanitetska sredstva, i dr.) 351 Ambalaa na zalihi (samo vlastita i viekratna, analitika prema vrstama) 352 Autogume na zalihi 358 Odstupanje od cijene 359 Vrijednosno usklaenje zaliha 36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI 360 Sitan inventar u uporabi 361 Ambalaa u uporabi 362 Autogume u uporabi 363 Otpis sitnog inventara 364 Otpis ambalae 365 Otpis autoguma 369 Vrijednosno usklaenje sitnog inventara, ambalae i autoguma 37 PREDUJMOVI DOBAVLJAIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA,

  SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 370 Predujmovi dobavljaima materijala 371 Predujmovi dobavljaima rezervnih dijelova 372 Predujmovi dobavljaima sitnog inventara 373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara 374 Predujmovi inozemnim dobavljaima 379 Vrijednosno usklaenje danih predujmova

  4 TROKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

  40 MATERIJALNI TROKOVI 400 Trokovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) 4000 Osnovni materijali i sirovine 4001 Dijelovi i sklopovi 4002 Poluproizvodi za ugradnju 4003 Pomoni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noevi, brusne ploe i dr.) 4004 Potroni materijal za ienje i odravanje

 • 4005 Materijal za HTZ zatitu, radna i zatitna odjea i obua 4006 Materijal pogonske administracije i menadmenta (uredski potroni i sl.) 4007 Trokovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce 4008 Materijali u pomonoj djelatnosti (za restoran i dr.) 4009 Ostali izravni i opi trokovi pogona - uslune jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.) 401 Materijalni trokovi administracije, uprave i prodaje 4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, uloci, kalendari, rokovnici,

  kuverte i sl.) 4011 Materijal i sredstva za ienje i odravanje 4012 Trokovi otpisa sitnog inventara 4013 Ambalani materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisai, naljepnice, etikete i dr. 4014 Voda (izvorska) za pie 4015 Uniformirana radna odjea i obua 4016 Trokovi opomena 4017 Trokovi ukrasnog bilja 4019 Ostali materijalni trokovi trgovine 402 Trokovi istraivanja i razvoja 4020 Trokovi projekta za temeljna istraivanja proizvoda 4021 Trokovi razvoja prototipova 403 Trokovi ambalae 4030 Trokovi neodvojive ambalae u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.) 4031 Trokovi paleta, gajbi i sl. 404 Troak sitnog inventara, ambalae i autoguma 4040 Trokovi sitnog inventara, 4041 Trokovi ambalae (povratne, posebne) - otpis 4042 Trokovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve) 4044 Trok. auto guma (neto + PDV) za sluaj plae u naravi 4045 70% troka autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om) 4046 30% troka autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om) 405 Potroeni rezervni dijelovi i materijal za odravanje 4050 Potroeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme 4051 Materijal za odravanje opreme i objekata 4054 Troak rez. dijelova (neto + 30% PDV) za sluaj plae 4055 70% trokova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz

  (l. 7., st. 1., t. 4. ZoPD) + PDV 4056 30% troka rezervnih dijelova i materijala za odravanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s PDV-om 4057 Trokovi zamjene u jamstvenom roku 4058 Potroeni vlastiti proizvodi i roba za odravanje 4059 Ostali trokovi rezervnih dijelova 406 Potroena energija u proizvodnji dobara i usluga 4060 Elektrina energija 4061 Plin, para, briketi i drva 4062 Mazut i ulje za loenje 4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.) 4067 Troak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.) 4069 Ostali trokovi energije u proizvodnji 407 Potroena energija u administraciji, upravi i prodaji 4070 Troak elektrine energije 4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva 4074 Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za slu. plae 4075 70% trokova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om 4076 30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om 4077 Troak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove 4079 Ostali trokovi energije 408 Trokovi uzoraka 4080 Trokovi uzoraka radi ispitivanja kakvoe 409 Odstupanja od standardnog troka 41 OSTALI VANJSKI TROKOVI (TROKOVI USLUGA) 410 Trokovi telefona, prijevoza i sl. 4100 Trokovi telefona, interneta i sl.

 • 4101 Potanski trokovi 4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 4103 Prijevozne usluge eljeznicom 4104 Prijevozne usluge brodara 4105 Prijevozne usluge zrakoplova 4106 Trokovi specijalnih prijevoza 4107 Usluge taksi- prijevoza 4108 Usluge dostave i logistike 4109 Ostale usluge prijevoza 411 Trokovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga 4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji 4111 Usluge kooperanata na zajednikim uslugama prema treima 4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda 4113 Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl. 4114 Grafike usluge tiska i uveza 4115 Usluge hotela i smjetaja radnika na terenu 4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet 4117 Usluge rada vanjskog osoblja 4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu 4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga 412 Usluge odravanja i zatite (servisne usluge) 4120 Nabavljene usluge tekueg odravanja (bez vlastitog materijala i dijelova) 4121 Nabavljene usluge za investicijsko odravanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova) 4122 Usluge ienja i pranja 4123 Usluge odravanja softvera i web stranica 4124 Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku 41244 Servis osob. automob. (neto + 30% PDV) za sluaj plae u naravi 4125 70% usluga servisa za odravanje automobila, plovila i zrakoplova koji slue za osobni prijevoz

  poduzetnika i zaposlenih + PDV 4126 30% usluga odravanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV 4127 Usluge zatite na radu i odravanja okolia 4128 Usluge zatitara na uvanju imovine i osoba 4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba 413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i trokovi dozvola 4130 70% troka registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV

  (osim osiguranja) 4131 30% troka registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim trokova osiguranja) 4132 Trokovi registr. (neto + PDV) - plaa u naravi 4133 Troak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ogranienja 4134 Trokovi registracije plovila 4135 Trokovi registracije zrakoplova 4136 Trokovi dozvola za prometne smjerove 4137 Trokovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz 4138 Trokovi nadoknada za ceste, takse i sl. 4139 Ostali trokovi registracije prometala 414 Usluge zakupa - lizinga 4140 Zakupnine - najamnine nekretnina 4141 Zakupnine opreme 4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme 4143 70% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV 4144 30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + PDV 4145 Usluge operat. najma osob. automob. (neto + PDV) za sluaj plae 4146 70% rent--car usluge prijevoza osoba (+ PDV) 4147 30% rent--car usluga prijevoza osoba + PDV 4148 Rent--car za prijevoz tereta 4149 Trokovi ostalih najmova 41490 Usluge najma informatike opreme 41491 Usluge najma fotokopirnih aparata 41492 Usluge web sjedita (hosting) 41493 Ostali trokovi lizinga (osiguranje, porez na CMV)

 • 415 Usluge promidbe, sponzorstva i trokovi sajmova 4150 Trokovi promidbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 4151 Usluge promidbenih agencija 4152 Trokovi promidbe u inozemstvu 4153 Troak sponzoriranja porta i kulture u cilju promidbe 4154 Usluge unapreenja prodaje 4155 Usluge istraivanja trita 4156 Usluge sajmova (nadoknada za prostor) 4157 Usluge oblikovanja i ureenja izlobenog i prodajnog prostora 4158 Trokovi promidbe najmom medija (stranica portala i sl.) 4159 Ostali trokovi promidbe (osim reprezentacije, dnevnica na slubenom putu i sl.) 416 Intelektualne i osobne usluge 4160 Trokovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata) 4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.) 4162 Usluge specijalistikog obrazovanja, znanstvenoistraivake usluge, usluge informacija i sl. 4163 Konzultantske i savjetnike usluge 4164 Knjigovodstvene usluge 4165 Usluge poreznih savjetnika 4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzea, due diligence i sl. 4167 Odvjetnike, biljenike i usluge izrade pravnih akata 4168 Naknade za koritenje prava intelektualnog vlasnitva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.) 4169 Usluge vjetaenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge 417 Trokovi komunalnih i slinih usluga 4170 Komunalna naknada (za financ. izgradnje) 4171 Odvoz smea i fekalija 4172 Voda i odvodnja 4173 Odravanje zelenila 4174 Usluge trnica 4175 Garairanje i parkiranje vozila 4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge 4177 Dimnjaarske i ekoloke usluge 4178 Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada 4179 Ostale komunalne i ekoloke usluge 418 Usluge reprezentacije - ugoivanja 4180 70% vanjskih usluga ugoenja (reprezentacije) + 70% PDV 4181 30% vanjskih usluga ugoenja (reprezentacije) + 30% PDV 419 Trokovi ostalih vanjskih usluga 4190 Usluge kontrole kakvoe i atestiranja dobara 4191 Usluge studentskog servisa 4192 Hotelske usluge (u agencijskim poslovima) 4193 Vanjskotrgovake usluge 4194 pediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl. 4195 Trokovi oglaavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvjea i sl. (osim promidbe) 4196 Trokovi koritenja javnih skladita, luka, pristanita, hlaenja i sl. 4197 Troak autoputa, tunela i mostarina 4198 Trokovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl. 4199 Ostali nespomenuti vanjski trokovi - usluge 41990 Trokovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga 41991 Usluge agenata i detektiva 41992 Trokovi ostalih usluga 42 TROKOVI OSOBLJA - PLAE 420 Neto plae i nadoknade 4200 Trokovi neto plaa uprave i prodaje 4201 Trokovi neto plaa proizvodnje 4202 Ostali povremeni primitci 421 Trokovi poreza i prireza 4210 Uprava i prodaja 4211 Proizvodnja 4212 Ostali povremeni primitci 422 Trokovi doprinosa iz plaa

 • 4220 Uprava i prodaja 4221 Proizvodnja 4222 Ostali povremeni primitci 423 Doprinosi na plae 4230 Uprava i prodaja 4231 Proizvodnja 4232 Ostali povremeni primitci 4235 Doprinosi za beneficirani radni sta 424 Bruto plae (privremeno v. napomenu pod 2) 43 AMORTIZACIJA 430 Amortizacija nematerijalne imovine 4300 Amortizacija izdataka za razvoj 4301 Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava 4302 Amortizacija softvera i ost. prava 4303 Amortizacija goodwila 4304 Amortizacija ostale nematerijalne imovine 431 Amortizacija materijalne imovine 4310 Amortizacija graevina 4311 Amortizacija postrojenja 4312 Amortizacija opreme 4313 Amortizacija alata i inventara 4314 Amortizacija transportnih sredstava 4315 Amortizacija brodova 4316 Amortizacija poljoprivredne opreme 4319 Amortizacija ostale mater. imovine 432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz 4320 70% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza 4321 30% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza 4322 Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn 4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a 4324 Amortiz. osob. aut. za slu. plae (neto + nepriz. PDV) 433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje 4330 Amortizacija graev. objekata 4331 Amortizacija raunala, raunalne opreme i programa te raunalne mree 4332 Amortizacija osobnih automobila 4333 Amortizacija ostale opreme (pokustvo, telefonija i dr.) 434 Poveana amortizacija s temelja revalorizacije 435 Amortizacija bioloke imovine (vinogradi, vonjaci, osnovno stado i sl.) 436 Amortizacija iznad porezno doputene 44 VRIJEDNOSNO USKLAENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 440 Vrijednosno usklaenje dugotrajne nematerijalne imovine (018) 4400 Vrijednosno usklaenje prava i dr. 4401 Vrijednosno usklaenje goodwill 4402 Vrijednosno usklaenje ostale nemat. imov. 4405 Vrijednosno usklaenje porezno nepriznano 441 Vrijednosno usklaenje dugotrajne materijalne imovine 4410 Vrijednosno usklaenje nekretnina (028) 4411 Vrijednosno usklaenje postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine (038) 4412 Vrijednosno usklaenje bioloke imovine (048) 4413 Vrijednosno usklaenje ulaganja u nekretnine (058) 4414 Vrijednosno usklaenje ostale mater. imovine 4415 Vrijednosno usklaenje porezno nepriznano 442 Vrijednosno usklaenje dugotrajnih potraivanja (veza sa 078) 444 Vrijednosno usklaenje depozita u bankama, mjenica, ekova i sl. (109 i dio 119) 445 Vrijednosno usklaenje kratkotrajnih potraivanja 4450 Vrijednosna usklaenja potraivanja od kupaca koja nisu naplaena dulje od 60 dana od dospijea (veza

  s 129) 4451 Vrijednosna usklaenja kratkoronih potraivanja od kupaca i drugih koja su utuena (prije zastare, koja

  su u ovrnom postupku, otvoren je steaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn 4452 Vrijednosna usklaenja zastarjelih potraivanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata

 • 446 Vrijednosno usklaenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369) 447 Vrijednosno usklaenje danih predujmova (veza s 379) 448 Vrijednosno usklaenje potraivanja iz predsteajne nagodbe 45 REZERVIRANJA (v. skupinu 28) 450 Trokovi dugoronog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (l. 11. st. 2. ZoPD-a) 451 Trokovi dugoronog rezerviranja za gubitke po zapoetim sudskim sporovima (l. 11. st. 2. ZoPD-a) 452 Trokovi dugoronog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (l. 11. st. 2. ZoPD-a) 453 Trokovi dugoronog rezerviranja za otpremnine (l. 11. st. 2. ZoPD-a) 4530 Dugorono rezerviranje za otpremnine 4531 Rezerviranje za slijedee porez. razdoblje 454 Trokovi dugoro. rez. za neiskoriteni godinji odmor (l. 11. st. 5. ZoPD-a i MRS 19) - vidi ra. 298 455 Trokovi dugoronog rezerviranja za restrukturiranje poduzea (MRS 37, t. 72. i HSFI t. 16.22) 456 Trokovi dugoronog rezerviranja za mirovine i sline trokove - obveze (MRS 19) 457 Trokovi rezerviranja po tetnim ugovorima (HSFI 16.21.) 459 Trokovi ostalih dugoronih rezerviranja i trokovi rizika 46 OSTALI TROKOVI POSLOVANJA 460 Dnevnice za slubena putovanja i putni trokovi 4600 Dnevnice za slubena putovanja 4601 Dnevnice za slubena putovanja u inozemstvu 4602 Trokovi vlastitog automobila na slubenom putu 4603 Trokovi prijevoza na slubenom putu 4604 Terenski dodatak - pomorski dodatak 4605 Doprinos za zdravstveno osiguranje na slubena putovanja u inozemstvo 4606 Trokovi noenja (po raunu hotela i dr.) 4607 Ostali trokovi na slubenom putu (troak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.) 4608 Trokovi slubenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima) 461 Nadoknade trokova, darovi i potpore 4610 Trokovi prijevoza na posao i s posla 4611 Troak loko-vonje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe) 4612 Nadoknade za odvojeni ivot 4613 Stipendije, nagrade uenicima i studentima 46130 Stipendije i nagrade uenicima i studentima do neoporezivih svota 46131 Stipendije i nagrade uenicima i studentima iznad neoporezivih svota 4614 Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnolokog vika - l.

  119. ZOR-a, te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti (l. 80. ZOR-a) 4615 Darovi djeci i sline potpore (ako nisu dohodak) 4616 Prigodne nagrade (boinice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor,

  jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god. 4617 Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl. 4618 Potpore i pomoi iznad neoporezivih svota 4619 Ostali trokovi zaposlenika 462 Trokovi lanova uprave 4620 Nadoknade lanovima nadzornog odbora 4621 Nadoknade vanjskim lanovima uprave 4622 Nadoknade steajnim upraviteljima 4623 Nadoknade prokuristima, lanovima skuptine drutva i dr. 4624 Trokovi usluga vanjske uprave (po raunu) 4625 Trokovi honorara vanjskim lanovima uprave 4626 Godinje nagrade lanovima uprave 463 Trokovi reprezentacije i promidbe (interne) 4630 70% trokova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a 4631 70% trokova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a 4632 70% trokova reprezentacije od uporabe vlastitih brodova, automobila, nekretnina i sl. + 70% PDV-a 4633 30% od svih neto-trokova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om 4635 Trokovi promidbe (u katalozima, letcima, nagradne igre) 4636 Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (l. 11. st. 2. Pravilnika o PDV) 4637 Trokovi promidbe u dobrima (do 160,00 kn nije za prodaju" predmeti sa znakom tvrtke kao npr.

  ae, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetai, privjesci, prospekti, katalozi, vreice i sl.) - l. 11. st. 4. Pravilnika o PDV-u

  4638 Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDVa - l. 7. st. 4. ZoPDV i l. 11. st. 3. Pravilnika o PDV) -

 • tromjeseno 464 Premije osiguranja 4640 Trokovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenoenje novca, putnici i sl.) 4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (ukljuivo i kasko) 4643 Transportno osiguranje dobara 4644 Premije osiguranja zaliha, nasada, usjeva i sl. 4645 Premije za zdravstveno osiguranje 4646 Trokovi premija ivotnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovako drutvo) 4647 Premije dobrovoljnog mirov. osiguranja (do 6.000 kn godinje po radniku) 4648 Premije za dokup mirovine zaposlenicima (III. stup) MRS 19 t. 43. i 44. 4649 Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.) 465 Bankovne usluge i trokovi platnog prometa 4650 Trokovi platnog prometa 4651 Trokovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.) 4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, teajnu maru i sl.) 4653 Trokovi provizija izdavatelja kreditnih kartica 4654 Trokovi obrade kredita 4655 Trokovi akreditiva 4656 Trokovi bankovne garancije 4657 Trokovi iz derivativa 4659 Ostali bankovni trokovi 466 lanarine, nadoknade i slina davanja 4660 lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti 4661 lanarine udrugama i strukovnim komorama 4662 Nadoknada za opekorisnu funkciju uma (0,0265%) 4663 lanarina turistikoj zajednici 4664 Nadoknada za koritenje mineralnih sirovina 4665 Priuva za odravanje zgrade (Zakon o vlasnitvu... - Nar. nov., br. 91/96. do 143/12.) 4666 Dozvole za koritenje autocesta, atesta, certifikata i sl. 4667 lanarina za kreditne i potroake kartice 4668 Spomenika renta 4669 Ostala davanja 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe 4670 Porez na tvrtku odnosno naziv 4671 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove 46710 70% priznatog poreza 46711 30% nepriznatog poreza 4672 Porez na reklame koje se istiu na javnim mjestima 4673 Naknade Fondu za ambalau (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaa) 4674 Porez na kue za odmor 4675 Troak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 5% p.p.n.) 4676 Troak PDV-a koji se ne moe priznati 46760 Troak PDV-a iz vlastite potronje (ako ve nije sadran u troku) 46761 Troak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez 46762 30% PDV-a na osobne automobile i dr. sredstva osobnog prijevoza (nabave do 1. I. 2010.) 4677 Porez po odbitku 4678 Trokovi naknadno utvrenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, porezi po usklaenju, osim poreza

  na dobitak) 4679 Ostali porezi i pristojbe 46790 Porez i carina pri izvozu 46791 Porez na nekretnine 468 Trokovi prava koritenja (osim najmova) 4680 Trokovi koncesije 4681 Trokovi franiza, know howa, patenata, uporabe imena, znaka i dr. 4682 Trokovi prava na proizvodni i sl. postupak 4683 Troak prava na model, nacrt, formulu, plan, iskustvo i sl. 4684 Troak HRT pretplate 4685 Trokovi licenciranih prava i certifikati 4686 Trokovi prava uporabe raunalnih programa

 • 4687 Trokovi autorskih (izdavakih) prava 4689 Ostali trokovi prava koritenja 469 Ostali trokovi poslovanja - nematerijalni 4690 Trokovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (struno obrazovanje, seminari, simpoziji, struni ispiti,

  struno usavravanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, uenje jezika i sl.) 46900 Ope obrazovanje 46901 Posebno obrazovanje 4691 Trokovi za prirunike, asopise i strunu literaturu 4692 Trokovi slubenih glasila 4693 Sudski trokovi i pristojbe (biljezi i sl.) 4694 Trokovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl. 4695 Trokovi obveznih lijenikih pregleda 4696 Trokovi sistematskih kontrolnih lijenikih pregleda zaposlenika 4697 Trokovi osnivanja (biljenik, sud, oglasi, odvjetnik) 4698 Trokovi ZAMP-a 4699 Ostali nespomenuti nematerijalni trokovi (ulaznice za sajmove i dr.) 47 FINANCIJSKI RASHODI 470 Kamate od povezanih drutava 4700 Ugovorene kamate 4701 Zatezne kamate (l. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a) 4702 Kamate - porezno nepriznate 4703 Kamate koje se uraunavaju u zalihe (MRS 23, t.11. i HSFI t. 10.22.) 471 Teajne razlike iz odnosa s povezanim drutvima 472 Ostali trokovi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 4720 Rashodi financiranja, trokovi popusta i naknadnih odobrenja s povezanim poduzetnicima 4721 Trokovi usluga uprave koncerna i sl. 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim drutvima 4730 Kamate na kredite banaka 4731 Kamate iz lizing poslova 4732 Kamate na zajmove pravnih osoba 4733 Kamata na pozajmice lanova drutva i dioniara 4734 Kamate na zajmove od fizikih osoba 4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima 474 Zatezne kamate 4740 Zatezne kamate iz trgovakih ugovora 4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja 4742 Zatezne kamate izmeu povezanih osoba (por. neprizn.) 4743 Zatezne kamate po sudskim presudama 4744 Ostale zatezne kamate 475 Teajne razlike iz odnosa s nepovezanim drutvima 4750 Negativne teajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu 4751 Negativne teajne razlike iz kreditnih obveza 4752 Negativne teajne razlike iz potraivanja u inozemstvu 4753 Negativne teajne razlike za ostalo (npr. iz blagajnikog poslovanja, razlika izmeu kupovnog i srednjeg

  teaja banke i dr.) 4754 Negativne teajne razlike nastale na stanjima deviznog rauna i devizne blagajne 476 Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troka

  nabave - l. 10. ZoPD 477 Trokovi diskonta i nagodbi 4770 Trokovi diskonta pri prodaji potraivanja (faktoring) 4771 Trokovi iz financijskih nagodbi 4772 Ostali trokovi 478 Nerealizirani gubitci (rashodi) od financ. imovine 4780 Gubitci od smanjenja - vrijednosnog usklaenja fin. imovine za trgovanje (MRS 39, t. 55a. i HSFI t.

  9.22b) 4781 Trokovi smanjenja fin. imovine zbog ugovora o potekoama (HSFI t. 9.22a i MRS 39, t. 55b.) 4782 Gubitci od smanjenja vrijednosti ostale financ. imov. 479 Ostali financijski trokovi 4790 Rashodi s osnove valutne klauzule po obvezama i kreditima 4791 Rashodi s osnove usklaenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljaima, za

 • predujmove i sl.) 4792 Trokovi valutne klauzule iz trabina ili obveza 4793 Trokovi burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl. 4794 Trokovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga 4795 Troak paualne naknade zbog neplaanja (300,00 kn - l. 13. ZoFPiPN) 4799 Ostali nespomenuti financijski trokovi 48 OSTALI POSLOVNI RASHODI 480 Troak naknadnih popusta, snienja, reklamacija i trokovi uzoraka 4800 Naknadno odobreni popusti i odobrenja 4801 Trokovi nagodbe (razlike iz snienja) 4802 Trokovi nenadoknaenih jamstava za prodana dobra 4803 Trokovi naknadnih reklamacija 4804 Trokovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlaganje radi prodaje i sl. 481 Otpisi vrijednosno neusklaenih potraivanja 4810 Otpisi nenaplaenih jamstava i drugih osiguranja 4811 Izravni otpisi nenaplaenih potraivanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklaena 48110 Porezno priznan otpis 48111 Porezno nepriznan otpis 4812 Trokovi ostalih otpisa 482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine 4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, unitene ili otuene dugotrajne imovine 4821 Otpisi imovine izvan uporabe - rashod 4822 Gubitak od prodane dug. imov. koja se ne amortizira 4823 Gubitak od prodaje ost. dug. mat. i nemat. imovine 4824 Otpisi materijala i robe - rashod 483 Manjkovi i provalne krae na zalihama i drugim sredstvima 4830 Manjkovi uslijed vie sile (provalna kraa, elementarna nepogoda) 4831 Doputeni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima 4832 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama

  HGK, HOK ili interno - skrivene isplate (l. 7. st. 5. ZoPD-a) 4833 Manjkovi novca i vrijednosnih papira 4839 Ostali manjkovi iz imovine 484 Kazne, penali, nadoknade teta i trokovi iz ugovora 4840 Trokovi kazni za prijestupe i prekraje i sl. (l. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a) 4841 Trokovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (l. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a) 4842 Penali, learine, dangubnine 4843 Nadoknade teta iz radnog odnosa (npr. za neiskoriteni godinji odmor, zbog ozljede na radu, odtetne

  rente i sl.) 4844 Nadoknade tete - trokovi po nagodbama i sudskim presudama - tubama 4845 Ugovorene kazne i penali zbog neizvrenja, propusta i sl. 4846 Trokovi preuzetih obveza iz ugovora 4847 Kazne za parkiranje 4849 Ostali izdatci za tete 485 Naknadno utvreni trokovi poslovanja 4850 Naknadno utvreni trokovi - rauni iz prethodnih godina 4851 Trokovi naknadnih razlika iz nabava 4852 Ispravak pogreaka prethodnih razdoblja 486 Darovanje do 2% od ukupnog prihoda 4860 Darovanje za opekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne

  godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, portske, vjerske, ekoloke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaim udrugama i dr. osobama - l. 7. st. 7. ZoPD-a)

  4861 Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativne zahvate, lijeenja, nabavu lijekova, ortopedskih pomagala i dr. to nije pokriveno osiguranjem - l. 7. st. 8. ZoPD-a)

  487 Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja 4870 Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad doputenih s rauna 486) i darovanja

  inozemnih udruga, ustanova i sl. (l. 7. st. 1. t. 10. ZoPD-a) 4871 Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protuinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s

  ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac - l. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a) 4872 Darovanje politikih stranaka i nezavisnih kandidata

 • 488 Trokovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) 4880 Trokovi iz ortakog ugovora 4881 Trokovi iz posredovanja 489 Ostali trokovi - rashodi (l. 7. ZoPD-a) 4890 Rashodi utvreni u postupku nadzora (l. 7. st. 1. t. 11. ZoPD-a) kao: - skrivene isplate dobitka -

  izuzimanje dioniara lanova drutva i fizikih osoba (obrtnika) i s njima povez. osobama 4891 Trokovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (l. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a - red. br. 24 PD,

  npr. amortiz. imov. koja ne slui obavljanju djelatnosti, dodjela vlastitih dionica - udjela i dr.) - porezno nepriznati

  4892 Trokovi povlastica i dr. oblici imovinskih koristi (l. 7. st.1. t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati 4899 Ostali nespomenuti poslovni rashodi 49 RASPORED TROKOVA 490 Raspored trokova za obraun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladitivi

  trokovi (na raune 60, 62 i 63) 491 Raspored trokova za pokrie upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih trokova (na raune 70 i 71)

  5 MJESTA I NOSITELJI TROKOVA (A. u proizvodno uslunim djelatnostima)

  50 GLAVNA MJESTA U PROIZVODNJI 500 Pogon I 5001 Izravni trokovi materijala (u raunovodstvu trokovima razrada po radnim nalozima ili po procesima u

  proizvodnji) 5002 Izravni trokovi rada 5003 Opi fiksni trokovi proizvodnje (Razrada: amortizacija, odravanje, poslovodstvo pogona, drugi fiksni

  trokovi pogona) 5004 Opi varijabilni trokovi proizvodnje (Razrada: neizravni trokovi materijala u proizvodnji, energija

  utroena u proizvodnju, neizravni trokovi plaa u proizvodnji, drugi varijabilni trokovi pogona) 501 Pogon II Ista razrada za svaki daljnji pogon kao za pogon I. 502 Pogon III... 505 Izravni trokovi proizvoda (usluge) - radni nalog (obuhvat ili analitika kao i kod konta 500) 51 ODRAVANJE 510 Radionica "A" 5100 Izravni trokovi materijala i priuvnih dijelova (po radnom nalogu, jedinici usluge i slino) 5101 Izravni trokovi rada 5102 Opi fiksni trokovi radionice 5103 Opi varijabilni trokovi radionice 5104 Drugi opi trokovi radionice 511 Radionica "B" (Izrada kao i kod radionice "A") 512 Itd. 52 TRANSPORT 520 Jedinica osobni prijevoz 5200 Izravni trokovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) 5201 Izravni trokovi materijala (Razrada po vozilu) 5202 Izravni trokovi plaa (Razrada po vozilu) 5203 Opi fiksni trokovi jedinice osobni prijevoz 5204 Opi varijabilni trokovi jedinice osobni prijevoz 521 Jedinica teretni prijevoz 5210 Izravni trokovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) 5211 Izravni trokovi materijala (Razrada po vozilu) 5212 Izravni trokovi plaa (Razrada po vozilu) 5213 Opi fiksni trokovi jedinice teretni prijevoz 5214 Opi varijabilni trokovi jedinice teretni prijevoz 522 Druge jedinice prijevoza (Razrada analogno za prethodne jedinice.) 53 TROKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE 530 Materijal u trokovima uprave i administracije 531 Plae, trokovi uprave i administracije 532 Amortizacija u trokovima prodaje 533 Drugi trokovi uprave i administracije (Razrada prema potrebama drutva, na primjer: dnevnice,

  bankovni trokovi, osiguranje, reprezentacija itd.)

 • 54 TROKOVI PRODAJE 540 Materijal u trokovima prodaje 541 Plae u trokovima prodaje 542 Amortizacija u trokovima prodaje 543 Drugi trokovi prodaje (Razrada npr. trokovi opreme prodanih proizvoda, trokovi fakturiranja, trokovi

  propagande i slino)

  5 MJESTA I NOSITELJI TROKOVA (B. u djelatnosti trgovine)

  50 TROKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA 500 Materijal u trokovima uprave i administracije 501 Plae u trokovima uprave i prodaje 502 Amortizacija u trokovima uprave i administracije 503 Drugi trokovi uprave i prodaje (Razrada npr. dnevnica, osiguranje, bankovni trokovi, reprezentacija

  itd.) 51 TROKOVI PRODAJE 510 Materijal u trokovima prodaje 511 Plae u trokovima prodaje 512 Amortizacija u trokovima prodaje 513 Drugi trokovi prodaje (Razrada npr. otpreme poiljaka, fakturiranje, propaganda, naplata ambalaa,

  omotni papir, trokovi izvoza, trokovi posrednitva itd.) 59 RASPORED