of 36 /36
RRiF-ov računski plan za poduzetnike XII. prerañena naklada 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA 00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni temeljni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisani a neuplaćene svote temeljnog kapitala (razrada po emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po članovima društva) 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava 0110 Ulaganje u koncesije (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd. 0111 Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising) 0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška, uslužne marke i sl. prava 012 Softver i ostala prava 0120 Ulaganje u računalni softver 0121 Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava korištenja 0122 Ulaganja na tuñoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.) 0123 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 0124 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. 0129 Ostala prava 013 Goodwill 0130 Goodwill (koji nastaje kod pripajanja kupljenog društva po cijeni koja je viša od vrijednosti prepoznatljive imovine) HSFI 2, t. 2.70. i MSFI 3, t. 51. 014 Ostala nematerijalna imovina 0140 Dugogodišnje naknade plaćene za pravo grañenja, pravo prolaza i sl. 015 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0150 Predujmovi za razvoj 0151 Predujmovi za koncesije 0152 Predujmovi za patente, licencije i druga zaštićena prava 0153 Predujmovi za nabavu robne ili uslužne marke 0154 Predujmovi za nabavu softvera 0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe 0156 Predujmovi za ostalu nemat. imovinu 016 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01) 018 Vrijednosno usklañenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti imovine s računa skupine 01) 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine 0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj 0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl. 0192 Akumulirana amortizacija robne i uslužne marke 0193 Akumulirana amortizacija softvera 0194 Akumulirana amortizacija goodwilla 0195 Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine 02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljišta 0200 Grañevinsko zemljište (bez zgrada) 0201 Poljoprivredno zemljište 0202 Zemljište za deponije smeća i otpada 0203 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska, 0204 Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom 0205 Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl.

Računski Plan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računski plan za poduzetnike

Text of Računski Plan

Page 1: Računski Plan

RRiF-ov računski plan za poduzetnike

XII. prerañena naklada

0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni temeljni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisani a neuplaćene svote temeljnog kapitala (razrada po

emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po članovima društva) 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i

sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava 0110 Ulaganje u koncesije (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd. 0111 Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju

proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising) 0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška, uslužne marke i sl. prava 012 Softver i ostala prava 0120 Ulaganje u računalni softver 0121 Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava korištenja 0122 Ulaganja na tuñoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.) 0123 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 0124 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. 0129 Ostala prava 013 Goodwill 0130 Goodwill (koji nastaje kod pripajanja kupljenog društva po cijeni koja je viša od vrijednosti

prepoznatljive imovine) HSFI 2, t. 2.70. i MSFI 3, t. 51. 014 Ostala nematerijalna imovina 0140 Dugogodišnje naknade plaćene za pravo grañenja, pravo prolaza i sl. 015 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0150 Predujmovi za razvoj 0151 Predujmovi za koncesije 0152 Predujmovi za patente, licencije i druga zaštićena prava 0153 Predujmovi za nabavu robne ili uslužne marke 0154 Predujmovi za nabavu softvera 0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe 0156 Predujmovi za ostalu nemat. imovinu 016 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01) 018 Vrijednosno usklañenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti imovine s računa skupine 01) 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine 0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj 0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl. 0192 Akumulirana amortizacija robne i uslužne marke 0193 Akumulirana amortizacija softvera 0194 Akumulirana amortizacija goodwilla 0195 Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine 02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljišta 0200 Grañevinsko zemljište (bez zgrada) 0201 Poljoprivredno zemljište 0202 Zemljište za deponije smeća i otpada 0203 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska, 0204 Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom 0205 Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl.

Page 2: Računski Plan

0206 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima, parkovima, vrtovima i sl. 0207 Čista neobrañena i nezasañena zemljišta i kamenjari 0208 Zemljišta ispod grañevina 0209 Poboljšanja na zemljištu (ulaganja u odvodnjavanje, ureñivanje prilaza i sl.) 021 Zemljišna prava - dana 0210 Zemljište s upisanim pravom grañenja 0211 Pravo služnosti na vlastitom zemljištu 0212 Zemljišta dana u zakup 023 Grañevinski objekti (za vlastite potrebe) 0230 Poslovne zgrade trgovine i administracija 0231 Tvorničke zgrade, hale i radionice 0232 Zgrade hotela, motela, restorana 0233 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače 0234 Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl. 0235 Ograde (betonske, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane 0236 Putovi, parkirališta, staze i dr. grañevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije 0237 Cjevovodi, vodospremnici, utvrñene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi 0238 Športski objekti, žičare, športski tereni, baloni, šatori i sl. 0239 Ostali nespomenuti grañevinski objekti (ribnjaci, rudnici, brane) i objekti izvan uporabe 026 Predujmovi za nabavu nekretnina 0260 Predujmovi za nabavu zemljišta 0261 Predujmovi za grañevine u nabavi 027 Nekretnine u pripremi 0270 Zemljišta u pripremi 0271 Grañevine u pripremi 028 Vrijednosno usklañenje nekretnina 0280 Vrijednosno usklañenje zemljišta 0281 Vrijednosno usklañenje grañevina 029 Akumulirana amortizacija grañevina 0290 Akumulirana amortizacija grañevina (analitika prema pojedinim grañevinama) 0291 Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16. t. 58.) 03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, ureñaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja, platforme i dr. 0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu 031 Oprema 0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski ureñaji, hladnjaci,

televizori, i dr.) 0311 Računalna oprema 0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) 0313 Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.) 0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.) 0315 Oprema servisa (dizalice, ispitni ureñaji, aparati i dr.) 0316 Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mikseri, dizalice, valjci i sl.) 0317 Oprema ribarstva (osim brodova) 0318 Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite 0319 Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe 032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina 0320 Transportna imovina 03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi) 03201 Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni 03202 Priključna transportna sredstva (prikolice) 03203 Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače 03204 Bicikli, motor-kotači 03205 Autobusi 03206 Zrakoplovi 03207 Brodovi (veći od 1000 BRT) 03208 Brodice, jahte i ost. plovila 03209 Ostala transportna sredstva i ureñaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori) 0321 Pokućstvo - inventar 03210 Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl. 03211 Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)

Page 3: Računski Plan

03212 Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar 03213 Ostalo pokućstvo i inventar 0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna

sredstva i sl.) 0323 Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema 0324 Audio i video aparati, kamere i sl. 0325 Reklame (svjetleće), stupovi i sl. 0326 Inventar ustanova (aparati, kreveti i sl.) 0327 Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl. 0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe 034 Ostala materijalna imovina 0340 Umjetnine, slike i sl. 0341 Arhivski predmeti, makete i sl. 0342 Knjige, karte, fotografije i sl. 0343 Oldtimeri (automobili, brodovi i dr.) 0344 Ostala materijalna imovina 036 Predujmovi za materijalnu imovinu 0360 Predujmovi za postrojenja i opremu 0361 Predujmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu 0362 Predujam za ostalu imovinu 037 Materijalna imovina u pripremi 0370 Postrojenja u pripremi 0371 Oprema u pripremi 0372 Alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi 0373 Ostala imovina u pripremi 038 Vrijednosno usklañenje postrojenja i opreme 0380 Vrijednosno usklañenje postrojenja 0381 Vrijednosno usklañenje opreme 0382 Vrijednosno usklañenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine 0383 Vrijednosno usklañenje ostale materijalne imovine 039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine 0390 Akumulirana amortizacija postrojenja 0391 Akumulirana amortizacija opreme 0392 Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine 0393 Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine 04 BIOLOŠKA IMOVINA 040 Biološka imovina - bilje - višegodišnji nasadi 0400 Voćnjaci 0401 Vinogradi 0402 Maslinici 0403 Plantaže drveća (šume) 0404 Parkovi, zelenila, nasadi i tratine 0405 Ulaganja u ostale višegodišnje nasade 041 Biološka imovina - životinje - osnovno stado 0410 Goveda 0411 Konji 0412 Mazge, magarci i mule 0413 Svinje 0414 Ovce i koze 0415 Perad 0416 Ribe 0417 Pčelinja društva 0418 Stado kunića, nutrija 0419 Ostale nespomenute životinje (psi, ptice i dr.) 046 Predujmovi za biološku imovinu 0460 Predujmovi za višegodišnje nasade 0461 Predujmovi na nabavu životinja 047 Biološka imovina u pripremi 0470 Višegodišnji nasadi u pripremi 0471 Životinje (osnovno stado) u nabavi 048 Vrijednosno usklañenje biološke imovine 0480 Vrijednosno usklañenje višegodišnjih nasada

Page 4: Računski Plan

0481 Vrijednosno usklañenje životinja (osnovnog stada) 049 Akumulirana amortizacija biološke imovine 0490 Akumulirana amortizacija višegodišnjih nasada 0491 Akumulirana amortizacija životinja (osnovnog stada) 05 ULAGANJA U NEKRETNINE 050 Ulaganja u nekretnine - zemljišta 051 Ulaganja u nekretnine - grañevine 0510 Grañevine u najmovima (zgrade, stanovi, apartmani, kuće) 0511 Grañevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kuće) 056 Predujmovi za ulaganja u nekretnine 0560 Predujam za ulaganja u zemljište 0561 Predujam za ulaganje u grañevine 057 Ulaganja u nekretnine u pripremi 0570 Ulaganja u zemljišta u nabavi 0571 Ulaganja u grañevine u nabavi 0572 Ulaganja u grañevine u izgradnji 058 Vrijednosno usklañenje ulaganja u nekretnine 0580 Vrijednosno usklañenje ulaganja u zemljište 0581 Vrijednosno usklañenje ulaganja u grañevine 059 Akumulirana amortizacija ulaganja u grañevine 06 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine) 060 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela) 0600 Udjel u dionicama (s više od 20%) 0601 Udjel u kapitalu d.o.o.-a (s više od 20%) 0602 Udjeli u društvima u inozemstvu (s više od 20%) 0603 Osnivački udjeli u ustanovama, zadrugama i sl. 0604 Udio u društvu s uzajamnim udjelima 061 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima (analitika po društvima u kojima se ima više od 20% udjela) 062 Sudjelujući interesi (udjeli) 0620 Udjel u dioničkom kapitalu (do 20% udjela - analitika po društvima) 0621 Udjel u kapitalu d.o.o. (do 20% udjela) 0622 Udjeli u društvima u inozemstvu (do 20% udjela) 0623 Ulaganje u dionice i udjele radi preprodaje 0624 Potraživanja za zadržani dobitak (analitika prema udjelima) 063 Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne) 0630 Ulaganja u mjenice, zadužnice (kupljene) 0631 Ulaganja u državne obveznice 0632 Dugotrajna ulaganja u obveznice društva 0633 Dugotrajna ulaganja u blagajničke zapise 0634 Dugotrajna ulaganja u opcije, certifikate i sl. 0635 Ulaganja u komercijalne zapise i robne ugovore 0636 Ulaganja u dugotrajne financijske vrijednosne papire (ročnice, futeresi i sl.) 0637 Ulaganja u ostale vrijednosne papire 06370 Ulaganja u vrijednosne papire po fer vrijednosti 06371 Vrijednosni papiri namijenjeni prodaji (do dospijeća) 0639 Nezarañeni prihodi u financijskim instrumentima 064 Dani zajmovi, depoziti i sl. 0640 Dani dugotrajni zajmovi 06400 Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama (nepovezanim) 06401 Dani zajmovi vanjskim fizičkim osobama - obrtnicima 06402 Dani zajmovi kooperantima 06403 Dani zajmovi direktoru, ortacima, menadžerima, zaposlenicima 06404 Dani zajmovi bankama - oročenje 06405 Financijski zajmovi dani u inozemstvo 06409 Ostali dugotrajni zajmovi 0641 Depoziti dugotrajni 06410 Depoziti iz poslovnih aktivnosti 06411 Depoziti kod osiguravajućih društava 06412 Depoziti u poslovnim bankama 06413 Depoziti na carini (garancija špeditera) 06414 Sudski depoziti 0642 Kaucije

Page 5: Računski Plan

06420 Kaucije za obveze 06421 Kaucije iz kupoprodajnih poslova 06422 Kaucije za plaćanja 065 Dane kapare i osiguranja 066 Vlastite dionice i udjeli (trezorske dionice) 0660 Otkupljene vlastite dionice (čl. 233. ZTD) 0661 Otkupljene vlastite dionice društva s uzajamnim udjelima 0662 Otkupljene vlastite dionice u zalogu 0663 Otkupljeni vlastiti udio u d.o.o. (406.a ZTD) 067 Ostala dugotrajna financijska imovina 0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom dužim od 1 god.) 0672 Ostala nespomenuta dugoročna ulaganja 068 Vrijednosno usklañenje financijske imovine - dugotrajne (analitika prema oblicima imovine u usklañenju) 069 Nezarañene kamate u kreditima i dr. 07 POTRAŽIVANJA (dulje od jedne godine) 070 Potraživanja od povezanih poduzetnika 0700 Potraživanja od povezanih društava za isporuke dobara i usluga 0701 Potraživanja od povezanih društava za dana sredstva na dugoročnu posudbu (osim novca) 0702 Potraživanja od zadrugara, kooperanata i sl. 071 Potraživanja s osnove prodaje na kredit 0710 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit 0711 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu 0712 Potraživanja za prodane usluge na kredit 0713 Potraživanje za dugotrajnu imovinu prodanu na kredit 0714 Potraživanja za prodaju u financijskom lizingu 0715 Potraživanja za prodani udjel na kredit 0716 Potraživanja za prodaju na potrošački kredit 0717 Ostala potraživanja iz prodaje na kredit 072 Potraživanja iz faktoringa 073 Potraživanja za jamčevine 0730 Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga 0731 Jamstvo za dobro izvedene radove 0732 Jamčevine iz natječaja 0733 Jamčevine za štete 074 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja 075 Potraživanja za predujmove za usluge 076 Ostala potraživanja - dugotrajna 0760 Potraživanja od radnika 0761 Potraživanja od članova društva 078 Vrijednosno usklañivanje dugotrajnih potraživanja 079 Potraživanja za nezarañenu kamatu 08 ODGOðENA POREZNA IMOVINA 080 Odgoñena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama)

1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 100 Novčani računi u bankama i štedionicama 1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama) 1007 Račun poslovne jedinice 1008 Žiro-račun društva u osnivanju 1009 Žiro-račun prijelazni konto 101 Otvoreni akreditiv u domaćoj banci 102 Blagajne 1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) 1021 Blagajna vrijednosnica (poštanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica) 1022 Blagajna prodavaonice 1023 Blagajna servisa

Page 6: Računski Plan

1024 Blagajna recepcije (šanka) 1025 Blagajna radne jedinice 1028 Blagajna za ostalo 1029 Prijelazni račun blagajne prodavaonice 103 Devizni računi 1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) 1031 Devizni račun u inozemnoj banci 1032 Devizni račun reeksportnih poslova 1034 Devizni račun investicijskih radova 1035 Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu 1036 Devizni račun u slobodnoj zoni 1037 Nerezidentski devizni račun 1038 Devizni račun terminskih poslova 1039 Prijelazni devizni račun 104 Otvoreni akreditiv u stranim valutama 1040 Otvoreni devizni akreditiv u domaćoj banci 1041 Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci 105 Devizna blagajna 1050 Glavna devizna blagajna 1051 Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo 1052 Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo 1053 Devizna blagajna za vraćanje novca kupcima 1054 Devizna blagajna za mjenjačke poslove 1055 Devizna blagajna za razne isplate 106 Novac za kupnju deviza 108 Ostala novčana sredstva 109 Vrijednosno usklañenje depozita u bankama 11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) 110 Udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima 1100 Udjeli u povezanim društvima (s više od 20%) 1101 Dionički udio u d.d. (s više od 20%) 1102 Ulaganje u dionice radi preprodaje (iz udjela više od 20%) 111 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 1110 Kratkoročni zajam povezanom društvu 1111 Kratkoročni zajam povezanom društvu u inozemstvu 1112 Zajmovi dani vlastitim podružnicama 1113 Zajmovi dani ustanovama i školama (kojih je društvo osnivač) 112 Sudjelujući interesi (udjeli) 1120 Udjeli do (20%) u društvima kapitala 1121 Udjeli - dionice u bankama 1122 Udjeli (do 20%) u ustanovama, zadrugama i dr. 113 Ulaganja u vrijednosne papire 1130 Čekovi poduzetnika 1131 Čekovi grañana 1132 Mjenice 11320 Mjenice u portfelju 11321 Mjenice na naplati 11322 Mjenice u protestu 11323 Utužene mjenice 1133 Komercijalni zapisi 1134 Kratkoročne obveze poduzetnika 1135 Blagajnički zapisi (izdani od banaka) 1136 Obveznice Republike Hrvatske 1137 Zadužnice (iskupljene) s temelja jamstva 1138 Ostali kratkounovčivi vrijednosni papiri (robni papiri, ostale obligacije) 1139 Predani vrijednosni papiri na naplatu 114 Dani zajmovi, depoziti i sl. 1140 Dani kratkoročni zajmovi 11400 Zajmovi dani poduzetnicima 11401 Zajmovi dani ortacima 11402 Zajmovi dani obrtnicima 11403 Zajmovi dani podružnicama

Page 7: Računski Plan

11404 Zajmovi dani ustanovama 11405 Zajmovi dani u inozemstvo 11406 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima 11407 Dospjeli anuiteti dugoročnih zajmova koji se naplaćuju u roku od 12 mjeseci (analitika po korisnicima) 11408 Ostali kratkoročni zajmovi 1141 Depoziti (do jedne godine) 11410 Depoziti u bankama 11411 Depoziti u osiguravajućim društvima 11412 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama 11413 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti 1142 Kaucije i jamčevine (do jedne godine) 11420 Kaucije na aukcijama 11421 Kaucije za robu 11422 Kaucije za ambalažu 11423 Dane jamčevine za dražbe 11424 Potraživanja za kapare (čl. 303. ZOO) 11425 Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti 115 Vlastite dionice i udjeli 1150 Otkup vlastitih dionica (za opcije i bonuse) 1151 Otkup vlastitih dionica (privremeno - čl. 233. ZTD) 1152 Otkup udjela članova d.o.o.-a 1153 Otkupljeni vlastiti udjeli - ostalo 116 Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove 117 Ostala financijska imovina 1170 Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring) 1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove 1172 Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici 1173 Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica 1174 Potraživanja po isplaćenim garancijama 118 Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl. iz fin. imovine) 119 Vrijednosno usklañivanje financijske imovine - kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine računa) 12 POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA) 120 Potraživanja o kupaca 1200 Potraživanja od kupaca dobara 1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.) 1202 Potraživanja za prodaju prava 1203 Kupci grañani i prodaja na potrošački kredit 1204 Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl. 1205 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u komisiji 1206 Kupci zastupničke i franšizne prodaje 1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice 1208 Potraživanja od ostalih prodaja 1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga 121 Kupci u inozemstvu 1210 Kupci dobara iz inozemstva 1211 Kupci usluga iz inozemstva 122 Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.) 1220 Potraživanja za prodaju - isporuku povezanim društvima 1221 Potraživanja za dividende od povezanih društava 1222 Potraživanja za isporuke povezanim društvima u inozemstvu 1223 Potraživanja za nadoknadu gubitka od povezanih društava (čl. 489. ZTD) 1224 Potraživanja za kamate od povezanih društava 1225 Potraživanja od podružnica 1226 Ostala kratkoročna potraživanja od povezanih poduzetnika 123 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela) 1230 Potraživanja za isporuke dobara i usluga 1231 Potraživanja za dividendu - dobitak 1232 Potraživanja za kamate 1233 Ostala potraživanja od sudjelujućih društava 124 Potraživanja za kamate i PDV 1240 Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) - s PDV-om 1241 Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)

Page 8: Računski Plan

1242 Potraživanja za PDV iz beskamatnih pozajmica i isporuka (gdje se plaća samo porez) 125 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom) 126 Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuñi račun) 1260 Potraživanja po poslovima uvoza za tuñi račun 1261 Potraživanja od izvoznika 127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti 1270 Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica 1271 Potraživanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, casa-sconto, rabat i sl.) 1272 Potraživanja za predujam za kupnju dionica i udjela 128 Ostala kratkoročna potraživanja 1280 Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava) 1281 Potraživanja za udjel u dobitku - prihodu u investicijskom fondu 1282 Potraživanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta, znaka i autorskih prava) 1283 Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga 1284 Potraživanja za nadoknadu troškova iz jamstva 1285 Potraživanja od kooperanata, zadrugara, ustanove 1286 Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka 1287 Potraživanja za dana jamstva i činidbe 1289 Ostala potraživanja 129 Vrijednosno usklañenje potraživanja 1290 Vrijednosno usklañenje potraživanja od kupaca 1291 Vrijednosno usklañenje potraživanja od povezanih društava 1292 Vrijednosno usklañenje od poduzetnika iz sudjelujućih interesa 1293 Vrijednosno usklañenje za kamate i PDV 1294 Vrijednosno usklañenje za dane predujmove za usluge 1295 Vrijednosno usklañenje ostalih potraživanja (računi 126 do 128) 13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) 130 Potraživanja od zaposlenih 1300 Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću 1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put 1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.) 1303 Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om) 1304 Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl. 1305 Potraživanja od zaposlenih za manje plaćene poreze i doprinose 1309 Ostala potraživanja od zaposlenih 133 Potraživanja od članova poduzetnika 1330 Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu 1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove 1332 Potraživanja od članova ustanove 1333 Potraživanja od članova zadruge 134 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13) 135 Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni 136 Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kredit 137 Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu 1370 Potraživanja za isporučena dobra i usluge 1371 Potraživanja za doznake novca, za dobitak i dr. 138 Ostala poslovna potraživanja 1380 Potraživanja za naknadne popuste 1381 Potraživanja od ortaka 1389 Ostala poslovna potraživanja 139 Vrijednosno usklañenje potraživanja od zaposlenih članova društva i ostalih potraživanja 14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE 140 Porez na dodanu vrijednost 1400 Pretporez po ulaznim računima od 22% 1401 Pretporez po ulaznim računima od 10% 1402 Plaćeni PDV pri uvozu dobara 1403 Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika 1404 Pretporez iz predujmova 22% 1405 Pretporez iz predujmova 10% 1406 Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara 1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju 1408 Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)

Page 9: Računski Plan

1409 Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu 141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja 1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća 1411 Potraživanja za prirez iz plaća 1412 Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog

odbora i drugih dohodaka 1413 Potraživanja za porez i prirez na stipendije i nagrade učenika i studenta 1414 Potraživanja za poreze iz drugih dohodaka 142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće 1420 Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće 1421 Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž 1422 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 1423 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne

bolesti 1424 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće 1429 Potraživanja za ostale nespomenute doprinose 143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku 1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak 1431 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kapitala 1432 Potraživanja za više plaćeni porez po odbitku (na inozemne usluge) 144 Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i dr. poreze od države 1440 Potraživanja za poseban porez na kavu 1441 Potraživanja za poseban porez na bezalkoholna pića 1442 Potraživanja za poseban porez na alkoholna pića 1443 Potraživanja za poseban porez na pivo 1444 Potraživanja za poseban porez na duhanske proizvode 1445 Potraživanja za poseban porez na naftne derivate i naknade za ceste 1446 Potraživanja za poseban porez na osobne automobile, motocikle, ostala motorna vozila, plovila i

zrakoplove 1447 Potraživanja za poseban porez na luksuzne proizvode 1448 Potraživanja za porez na promet nekretnina 1449 Potraživanja za 5% poreza na promet motornih vozila i plovila 145 Potraživanja za turističku članarinu 146 Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK) 147 Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe 148 Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez 1480 Potraživanja za više plaćeni porez na motorna vozila i plovne objekte 1481 Potraživanja za porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina 1482 Potraživanja za porez na reklamu 1483 Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv 1484 Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu 1485 Potraživanja za plaćeni porez na prireñivanje zabavnih i športskih priredbi 1486 Potraživanja za plaćeni porez na nasljedstva i darove 1487 Potraživanja za više plaćeni porez na neiskorištene nekretnine 1489 Potraživanja za ostale poreze županije (grada), općine 149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe 1490 Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume 1491 Potraživanja za više plaćene kazne i sl. 1492 Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina 1493 Potraživanja za više plaćene naknade za koncesije 1495 Potraživanja za spomeničku rentu 1497 Potraživanje od Fonda za razvoj i sl. 1499 Potraživanja za ostala plaćena davanja državi i državnim institucijama 15 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA 150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO 151 Potraživanja od mirovinskog osiguranja 152 Potraživanja od lokalne samouprave 153 Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i državne potpore 154 Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu 155 Ostala potraživanja od državnih institucija 159 Vrijednosno usklañenje potraživanja od države i drugih institucija 17 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Page 10: Računski Plan

170 Gubitak iznad visine kapitala 1700 Gubitak iznad kapitala preneseni 1701 Gubitak iznad kapitala iz financijske godine 19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne

godine od datuma bilance) 190 Unaprijed plaćeni troškovi 1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i grañevina 1901 Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma 1902 Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sajmova 1903 Unaprijed plaćeni troškovi energije za sljedeće razdoblje 1904 Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u

prometu i sl. 1905 Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl. 1906 Unaprijed plaćeni troškovi reprezentacije 1907 Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise 1908 Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje 1908 Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita,

autorski honorari, rad po ugovoru i sl.) 191 Obračunani prihodi (budućeg razdoblja) 192 Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651) 193 Troškovi kamata iz budućeg razdoblja 194 Unaprijed plaćeni troškovi koncesija (za razdoblje do 12 mj.) 195 Unaprijed plaćene franšize, trgovačko znakovlje, prava i sl. (do 12 mj.) 196 Unaprijed plaćene licencije (do 12 mj.) 199 Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja 1999 Ostala aktivna vremenska razgraničenja

2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOðENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

20 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)

200 Obveze prema povezanim poduzetnicima 2000 Obveze prema povezanim društvima za preuzete zalihe (poluproizvoda, robe i sl.) 2001 Obveze za rasporeñeni dobitak iz poslovanja prema povezanim društvima 2002 Obveze za zajmove prema povezanim društvima 2003 Obveze prema podružnicama 2004 Obveze prema osnovanim ustanovama, zadrugama i sl. 2005 Obveze za predujmove od povezanih društvima 2008 Obveze za kamate prema povezanim društvima 2009 Ostale kratkoročne obveze prema povezanim društvima 201 Obveze s osnove udjela u rezultatu 2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima) 2011 Obveze za dividende dioničarima 2012 Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zajedničkog pothvata 2013 Obveze prema zadrugarima iz rezultata 2014 Obveze iz dobitka prema tajnim članovima 2015 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku 21 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE 210 Obveze za izdane čekove 211 Obveze za izdane mjenice 2110 Obveze za dane mjenice 2111 Obveze za dane mjenične akcepte 212 Obveze po izdanim vrijednosnim papirima 2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima 2121 Obveze po izdanim obveznicama 2122 Obveze po izdanim zadužnicama 2123 Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima 2128 Obveze za kamate s osnove izdanih vrijednosnih papira 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Page 11: Računski Plan

2141 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl. 2142 Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva 2143 Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti unutar poslovne godine 2144 Obveze za zajmove prema grañanima 2145 Obveze za zajmove članova društva 2146 Obveze po kontokorentnom računu 2147 Obveze za depozite i jamčevine 2148 Obveze za kapare 2149 Ostali kratkoročni zajmovi i sl. 215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) 2151 Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima a unutar toga po

ugovorima o kreditu) 2152 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.) 2153 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu 2154 Obveze prema kreditnim institucijama po naplaćenim garancijama 2155 Obveze po isplaćenom akreditivu 2156 Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) 2159 Ostale obveze prema kreditnim institucijama (npr. za kamate i dr.) 216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima) 217 Obveze iz eskontnih poslova 2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica 2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira 2172 Obveze iz otkupa tražbina 218 Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) 22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) 2200 Dobavljači dobara 2201 Dobavljači usluga 2202 Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina 2203 Dobavljači nematerijalne imovine 2204 Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove) 2205 Dobavljači iz ortačkog ugovora 2206 Dobavljači zadruge, ustanove i dr. 221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) 2210 Dobavljači dobara iz inozemstva 2211 Dobavljači usluga iz inozemstva 2212 Dobavljači prava intelektualnog vlasništva, istraživanja tržišta i dr. 2213 Dobavljači prava na franšizu 222 Dobavljači fizičke osobe 2220 Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja 2221 Dobavljači fizičke osobe (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva) 2222 Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu 2223 Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl. 2224 Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva 2225 Dobavljači studenti i učenici za rad preko servisa 2226 Dobavljači kooperanti - fizičke osobe 2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe 223 Obveze prema dobavljačima iz grupe (povezanim društvima) 2230 Obveze za prodaju dobara u grupi 2231 Obveze za isporučene interne usluge 224 Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge 225 Primljeni predujmovi 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om 2251 Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om 2252 Primljeni predujmovi iz inozemstva 23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE 230 Obveze prema zaposlenicima 2300 Obveze za neto-plaće 2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave) 2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta,

uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)

Page 12: Računski Plan

2303 Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.) 2304 Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.) 2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život,

pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl. 2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća 23060 Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica 23061 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl. 23062 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i dr. 2307 Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl. 2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i

sl. 2309 Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene) 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini 2311 Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl. 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga 2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl. 2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda) 2315 Obveze za nadoknadu troškova (refundacije) 2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, casa-sconte i druge popuste 2317 Obveze za stipendije 2318 Obveze za primljene potpore (za koje nisu nastali uvjeti uporabe odnosno prihodovanja) 2319 Ostale kratkoročne obveze 232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza) 2320 Obveze za ugovorenu kamatu 2321 Obveze za zateznu kamatu 2322 Obveze za PDV na kamatu (koja nije ugovorena) 233 Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju 2330 Obveze po obračunu za prodana dobra 2331 Obveze za isplatu komitentu 234 Obveze prema osiguravajućim društvima 2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba 2341 Obveze za životna osiguranja 2342 Obveze u III. stupu mirovinskog osiguranja 2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja 235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni 236 Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja 2360 Obveze prema uvozniku 2361 Obveze po poslovima izvoza za tuñi račun 237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu za njihove obveze 238 Obveze iz stjecanja udjela 2380 Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital 2381 Obveze za kupnju poslovnog udjela 239 Ostale kratkoročne obveze 2390 Obveze prema odštetnim zahtjevima 2391 Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire 2392 Obveze za doprinos za komunalnu infrastrukturu 2393 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa 2394 Obveze iz primjene valutne klauzule 2395 Obveze s osnove sudskih presuda 2396 Obveze iz ortaštva 2397 Obveze za tuña sredstva 2399 Ostale nespomenute obveze 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost 2400 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 22% 2401 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 10% 2402 Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama 2403 Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima 2404 Obveze za PDV s osnove vlastite potrošnje 24040 PDV na izuzimanja dobara i usluga za privatne potrebe članova društva 24041 PDV na manjkove (kalo, rastep, kvar i lom iznad normativa)

Page 13: Računski Plan

24042 PDV s osnove troškova reprezentacije (70%) 24043 PDV s osnove troškova za osobni prijevoz (30% i 100%) 2405 Obveze za ispravljeni PDV 2406 Obračunana a nedospjela obveza za PDV 2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje 2408 Povrat PDV-a iz putničkog prometa 2409 Obveza za PDV po konačnom obračunu 241 Obveze za porez i prirez na dohodak 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom 2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama 2412 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova

nadzornog odbora i dr.) 2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada učenika na praksi 2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke 242 Obveze za doprinose za osiguranja 2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup) 2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) 2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup) 2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i profesionalne bolesti 2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću 2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke 24270 Doprinos za MO I. stup 24271 Doprinos za MO II. stup 24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar 2428 Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo 2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku 2430 Obveze za porez na dobitak 2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, dividende i kamate) 24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni život članova društva i dioničara (35% + prirez) 24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi (iz 2001. do 2004. = 15% + prirez) 24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizičkih osoba = 35% + prirez) 24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (15% + prirez) 2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva, za istraživ. tržišta, poslovno i

porezno savjetovanje, revizorske usluge i na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama - 15% - čl. 31. Zakona o porezu na dobit)

244 Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi 2440 Obveza za posebni porez pri uvozu automobila, plovila i zrakoplova 2441 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića 2442 Obveza za posebni porez na pivo 2443 Obveza za posebni porez na alkohol 2444 Obveza za posebni porez na naftne derivate 24440 Obveze za naknade za Hrvatske autoceste 24441 Obveze za naknade za Hrvatske ceste 2445 Obveze za posebni porez na duhanske proizvode 2446 Obveza za posebni porez na kavu 2447 Obveze za posebni porez na luksuzne proizvode 2448 Obveza za 5% poreza na promet nekretnina 2449 Obveze za 5% poreza na promet mot. vozila i plovila 245 Obveze za turističku članarinu 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj) 2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu 2461 Obveza za HGK za javnu funkciju 2462 Obveza za članarinu Obrtničkoj komori 2463 Obveze za paušal HOK-u 247 Obveze za carinu i carinske pristojbe 2470 Obveze za carinu 2471 Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani) 2472 Obveze za carinske pristojbe i takse 2473 Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.) 248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze

Page 14: Računski Plan

2480 Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte 2481 Obveze za imovinski porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina 2482 Obveze za porez na istaknutu reklamu 2483 Obveze za porez na tvrtku ili naziv 2484 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu 2485 Obveze za porez na zabavne i športske priredbe 2486 Obveze za porez na nasljedstva i darove 2489 Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini 249 Ostale obveze javnih davanja 2490 Obveze za nadoknadu za šume 2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom

gospodarstvu) 2492 Obveze za zakonske kazne 2493 Obveze za boravišnu pristojbu 2494 Obveze za koncesije 2495 Obveze za spomeničku rentu 2496 Obveze za naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina 2497 Obveze za naknade za ambalažu 2499 Ostale obveze za ostala javna davanja 25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) 250 Obveze prema povezanim poduzetnicima 2500 Obveze za primljena dobra i usluge 2501 Obveze za korištenje zajmova 251 Obveze za zajmove, depozite i sl. 2510 Obveze za dugoročne financijske zajmove 2511 Obveze za dugoročne robne zajmove 2512 Obveze za dugoročne zajmove prema grañanima 2513 Obveze za dugoročne zajmove članovima društva 2514 Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva 2515 Obveze za depozite 2516 Obveze za kapare 2517 Obveze s osnove jamstva (realiziranih) 2519 Ostale obveze za dugoročne zajmove 252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama 2520 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o

kreditu) 2521 Dugoročni krediti od osiguravajućih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim

ugovorima) 2522 Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.) 2523 Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga 2530 Financijski najam vozila, brodova i dr. 2531 Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.) 254 Obveze za predujmove 2540 Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja (bez PDV-a) 2541 Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha 2542 Ostale dugoročne obveze za predujmove 255 Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) 2550 Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje) 2551 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne) 2552 Obveze prema vjerovnicima iz ostalih poslovnih aktivnosti 2553 Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva 256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim) 2560 Obveze za izdane dugoročne obveznice 2561 Obveze za dugoročne komercijalne vrijednosne papire 2562 Obveze za dugoročne mjenice 2563 Obveze po ostalim dugoročnim vrijednosnim papirima 2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti) 257 Obveze prema Državi (jamstva, krediti) 258 Ostale dugoročne obveze 2580 Obveze prema zakladama, komorama i sl. 2581 Dugoročne obveze za porez

Page 15: Računski Plan

2582 Dugoročne obveze za socijalno osiguranje 2583 Obveze za dugoročne jamčevine 2589 Ostale dugoročne obveze 26 ODGOðENI POREZI 260 Odgoñena porezna obveza 2600 Odgoñena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSFI t. 12.22 i MRS 12) 28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 280 Rezerviranja za otpremnine i mirovine 2800 Rezerviranja za otpremnine 2801 Rezerviranja za mirovine 281 Rezerviranja za porezne obveze 2810 Dugoročna rezerviranja za odgoñeno plaćanje poreza i doprinosa 282 Druga rezerviranja 2820 Dugoročna rezerviranja za troškove izdanih jamstava za prodana dobra 2821 Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima 2822 Dugoročna rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva 2824 Dugoročno rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. 16.22.) 2825 Rezerviranje za ugovore s poteškoćama (MRS 37, t. 66. i HSFI t. 16.21.) 2829 Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr. 29 ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 290 Odgoñeno plaćanje troškova 2900 Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.) 2901 Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma 2902 Obračunani troškovi tekućeg održavanja 2903 Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmova 2904 Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračunskom razdoblju 2905 Obračunani rad po ugovoru o djelu 2906 Obračunani kalo, rastep, kvar i lom 2907 Obračunani troškovi premije osiguranja 2908 Uračunani troškovi službenih glasila i stručnih časopisa 2909 Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet,

reprezentacija i dr.) 291 Obračunani troškovi korištenih prava 2910 Obračunani troškovi franšiza, korištenih trgovačkih znakova, prava i sl. 2911 Obračunani troškovi licencija 2912 Obračunani troškovi autorskih prava 292 Obračunani troškovi kupnje robe 2920 Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi 2921 Uračunani vlastiti troškovi nabave 293 Obračunani prihodi budućeg razdoblja 2930 Odgoñeni prihodi radi neizvjesnih troškova 2931 Obračunani prihodi budućeg razdoblja koji su rezultat primjene računovodstvene politike 2932 Odgoñeno priznavanje prihoda kad se predviña povrat robe 2933 Odgoñeni prihodi iz otkupa tražbine (faktoring koji nije zarañen) 2934 Odgoñeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga 2935 Odgoñeni prihodi iz operativnog lizinga 2936 Obračunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za buduće razdoblje) 2937 Unaprijed naplaćene školarine 2938 Odgoñeni prihodi iz ortaštva 2939 Ostali odgoñeni prihodi budućeg razdoblja 294 Odgoñeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.) 2940 Odgoñeni prihodi iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima) 2941 Odgoñeni prihodi iz potpora za zapošljavanje 2942 Odgoñeni prihodi ostalih potpora 295 Odgoñeno priznavanje prihoda 2950 Odgoñeni prihodi zbog rizika naplate (HSFI t. 15.71 u svezi s t. 15.24) 2951 Razgraničeni višak prihoda od prodaje i povratnog najma (MRS 17, t. 50.) 296 Odgoñeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga 297 Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MRS 39) 299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 2999 Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova

Page 16: Računski Plan

3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

30 OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA 300 Kupovna cijena dobavljača 3000 Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu 3001 Fakturna vrijednost sirovina i materijala 3002 Fakturna vrijednost rezervnih dijelova 3003 Fakturna vrijednost sitnog inventara, autoguma i ambalaže 3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije) 301 Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovoñenjem na zalihu) 3010 Troškovi transporta 3011 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) 3012 Transportno osiguranje i čuvanje 3013 Posebni troškovi pakiranja - ambalaže 3014 Troškovi vlastitog transporta 3015 Troškovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja 3016 Troškovi špeditera 3017 Troškovi atesta i kontrole 3018 Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovoñenja na zalihu 3019 Ostali ovisni troškovi nabave 302 Carina i druge uvozne pristojbe 303 Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti 309 Obračun troškova kupnje 3090 Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti 3091 Obračun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove 31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI 310 Sirovine i materijal u skladištu 3100 Zalihe sirovina i materijala 3101 Zalihe goriva i maziva 3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju 3103 Uredski materijal i pribor 3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje 3105 Zalihe ambalažnog materijala 3106 Zalihe materijala kod kooperanata 3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu 3108 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu 3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala 311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji 3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju 3111 Materijal u manipulaciji i na putu 3112 Troškovi dorade, obrade i oplemenjivanja 312 Materijal na doradi kod ortaka 318 Odstupanje od cijene zaliha 319 Vrijednosno usklañenje zaliha sirovina i materijala 32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA 320 Rezervni dijelovi na zalihi 3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge 3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u vlastite proizvode) 3202 Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova 3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova 328 Odstupanje od cijene dijelova na zalihi 329 Vrijednosno usklañenje zaliha rezervnih dijelova 35 ZALIHE SITNOG INVENTARA 350 Sitan inventar na zalihi 3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada

male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.) 351 Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama) 352 Autogume na zalihi 358 Odstupanje od cijene

Page 17: Računski Plan

359 Vrijednosno usklañenje zaliha 36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI 360 Sitan inventar u uporabi 361 Ambalaža u uporabi 362 Autogume u uporabi 363 Otpis sitnog inventara 364 Otpis ambalaže 365 Otpis autoguma 369 Vrijednosno usklañenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma 37 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA,

SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 370 Predujmovi dobavljačima materijala 371 Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova 372 Predujmovi dobavljačima sitnog inventara 373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara 374 Predujmovi inozemnim dobavljačima 379 Vrijednosno usklañenje danih predujmova

4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

40 MATERIJALNI TROŠKOVI 400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) 4000 Osnovni materijali i sirovine 4001 Dijelovi i sklopovi 4002 Poluproizvodi za ugradnju 4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.) 4004 Materijal za čišćenje i održavanje 4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća 4006 Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.) 4007 Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce 4008 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.) 4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.) 401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje 4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.) 4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 4012 Troškovi otpisa sitnog inventara 4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr. 4014 Voda (izvorska) za piće 4015 Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike 4016 Troškovi opomena 4017 Ostali materijalni troškovi trgovine 402 Troškovi istraživanja i razvoja (Zakon o znanosti - Nar. nov. br. 46/07.) 4020 Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda (kompleksan trošak) 403 Troškovi ambalaže 4030 Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.) 4031 Troškovi paleta 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma 4040 Troškovi sitnog inventara, 4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis 4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve) 4045 70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave i

prodaje 4046 30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje 4050 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme 4055 70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za

osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD) 4056 30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +30% PDV-

a 4057 Troškovi zamjene u jamstvenom roku 4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje 4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova

Page 18: Računski Plan

406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga 4060 Električna energija 4061 Plin, para, briketi i drva 4062 Mazut i ulje za loženje 4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.) 4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.) 4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji 407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji 4070 Trošak električne energije 4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva 4075 70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika

i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu 4076 30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a 4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove 4079 Ostali troškovi energije 409 Odstupanja od standardnog troška 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl. 4100 Troškovi telefona, interneta i sl. 4101 Poštanski troškovi 4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 4103 Prijevozne usluge željeznicom 4104 Prijevozne usluge brodara 4105 Prijevozne usluge zrakoplova 4106 Troškovi specijalnih prijevoza 4107 Usluge taksi- prijevoza 4108 Troškovi dostave 4109 Ostale usluge prijevoza 411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga 4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji 4111 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima 4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda 4113 Usluge pripreme teksta za tisak 4114 Grafičke usluge tiska i uveza 4115 Usluge hotela i smještaja radnika na terenu 4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet 4117 Usluge vanjskog osoblja 4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu 4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) 4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) 4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova) 4122 Usluge čišćenja 4123 Usluge održavanja softvera i web stranica 4124 Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku 4125 70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz

poduzetnika i zaposlenih 4126 30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a 4127 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša 4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba 4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba 413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola 4130 70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim

osiguranja) 4131 30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja) 4132 Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog

ograničenja 4133 Troškovi registracije plovila 4134 Troškovi registracije zrakoplova 4135 Troškovi dozvola za prometne smjerove 4136 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz 4137 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.

Page 19: Računski Plan

4139 Ostali troškovi registracije prometala 414 Usluge zakupa - lizinga 4140 Zakupnine - najamnine nekretnina 4141 Zakupnine grañana 4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme 4143 70% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika 4144 70% rent-á-car usluge prijevoza osoba 4145 30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a 4146 30% rent-á-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a 4147 Rent-á-car za prijevoz tereta 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova 4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 4151 Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe 4153 Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe 4154 Usluge unapreñenja prodaje 4155 Usluge istraživanja tržišta 4156 Usluge sajmova (nadoknada za prostor) 4157 Usluge dizajniranja i ureñenja izložbenog prostora 4158 Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.) 4159 Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na službenom putu) 416 Intelektualne i osobne usluge 4160 Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih putnika, konzultanata) na koje se

plaćaju doprinosi 4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela) 4162 Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl. 4163 Konzultantske i marketinške usluge 4164 Knjigovodstvene usluge voñenja poslovnih knjiga 4165 Usluge poreznih savjetnika 4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća 4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata 4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.) 4169 Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge 417 Troškovi komunalnih usluga 4170 Komunalna naknada (za financiranje izgradnje) 4171 Odvoz smeća i fekalija 4172 Voda i odvodnja 4173 Održavanje zelenila 4174 Usluge tržnica 4175 Garažiranje i parkiranje vozila 4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge 4177 Dimnjačarske i ekološke usluge 4179 Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.) 418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja 4180 70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a 4181 30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) 4184 Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga 4185 Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga 4186 Usluge agenata i detektiva 4187 Troškovi provizija za usluge 419 Troškovi ostalih vanjskih usluga 4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara 4191 Usluge studentskog servisa 4192 Hotelske usluge (osim reprezentacije) 4193 Vanjskotrgovačke usluge 4194 Špediterske usluge pri izvozu i sl. 4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe) 4196 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlañenja i sl. 4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina 4198 Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl. 4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge 42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE 420 Neto plaće i nadoknade

Page 20: Računski Plan

4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje 4201 Troškovi neto plaća proizvodnje 421 Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća 4210 Uprava i prodaja 4211 Proizvodnja 422 Doprinosi na plaće 4220 Uprava i prodaja 4221 Proizvodnja 43 AMORTIZACIJA 430 Amortizacija nematerijalne imovine 431 Amortizacija materijalne imovine 4310 Amortizacija grañevina 4311 Amortizacija postrojenja 4312 Amortizacija opreme 4313 Amortizacija alata i inventara 4314 Amortizacija transportnih sredstava 4315 Amortizacija brodova 432 Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz 4320 70% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza 4321 30% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza 4322 Dio amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza za dio vrijednosti iznad 400.000,00 kn 433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje 4330 Amortizacija grañevinskih objekata 4331 Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže 4332 Amortizacija mobilnih telefona 4333 Amortizacija ostale opreme 434 Povećana amortizacija s temelja revalorizacije 435 Amortizacija biološke imovine (vinogradi, voćnjaci, osnovno stado i sl.) 436 Amortizacija iznad porezno dopuštene 44 VRIJEDNOSNO USKLAðENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 440 Vrijednosno usklañenje dugotrajne nematerijalne imovine (018) 441 Vrijednosno usklañenje dugotrajne materijalne imovine 4410 Vrijednosno usklañenje nekretnina (028) 4411 Vrijednosno usklañenje postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine (038) 4412 Vrijednosno usklañenje biološke imovine (048) 4413 Vrijednosno usklañenje ulaganja u nekretnine (058) 4414 Vrijednosno usklañenje ostale mater. imovine 442 Vrijednosno usklañenje dugotrajnih potraživanja (veza sa 078) 444 Vrijednosno usklañenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl. (109 i dio 119) 445 Vrijednosno usklañenje kratkotrajnih potraživanja 4450 Vrijednosna usklañenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 120 dana od dospijeća

(veza s 129) 4451 Vrijednosna usklañenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja

su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) 4452 Vrijednosna usklañenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata 446 Vrijednosno usklañenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369) 447 Vrijednosno usklañenje danih predujmova (veza s 379) 45 REZERVIRANJA (v. skupinu 28) 450 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (čl. 11., st. 2. ZoPD) 451 Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima (čl. 11., st. 2. ZoPD) 452 Troškovi dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (čl. 11., st. 2. ZoPD) 453 Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine (čl. 11., st. 2. ZoPD) 454 Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća (MRS 37, t. 72. i HSFI t. 16.22) 455 Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove - obveze (MRS 19) 456 Troškovi rezerviranja za ugovore s poteškoćom 459 Troškovi za ostala dugoročna rezerviranja troškova i rizika 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 4600 Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj 4601 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu 4602 Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu 4603 Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju

Page 21: Računski Plan

4604 Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo 4605 Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.) 4606 Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.) 4607 Troškovi službenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima) 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore 4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla 4611 Terenski dodatak - pomorski dodatak 4612 Nadoknade za odvojeni život 4613 Stipendije, nagrade učenicima i studentima 46130 Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota 46131 Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih svota 4614 Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl.

118. ZOR-a, te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti (čl. 79. ZOR-a) 4615 Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak) 4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i sl.) 4617 Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl. 4618 Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota 4619 Ostali troškovi zaposlenika 462 Nadoknade članovima uprave (bruto s doprinosima iz i na) 4620 Nadoknade članovima nadzornog odbora 4621 Nadoknade vanjskim članovima uprave 4622 Nadoknade stečajnim upraviteljima 4623 Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr. 463 Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne) 4630 70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a 4631 70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a 4632 Troškovi darova u robi (iznad 80,00 kn) za reprezentaciju (70% neto + 70% PDV-a 4633 30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) 4635 Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre) 4636 Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za prodaju" s nazivom tvrtke ili proizvoda

pojedinačne vrijednosti do 80,00 kn (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sl.) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca + PDV

464 Premije osiguranja 4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.) 4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) 4643 Transportno osiguranje dobara 4644 Premije za zdravstveno osiguranje 4645 Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo) 4646 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za dokup mirovine zaposlenicima (III. stup) 4649 Premije za ostale oblike osiguranja 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 4650 Troškovi platnog prometa 4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.) 4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.) 4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica 4654 Troškovi obrade kredita 4655 Troškovi akreditiva 4656 Troškovi jamstva 4657 Ostali bankovni troškovi 466 Članarine, nadoknade i slična davanja 4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti 4661 Članarine udrugama i društvima 4662 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%) 4663 Doprinos turističkoj zajednici 4664 Nadoknada za korištenje mineralnih sirovina 4665 Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 79/06.) 4666 Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl. 4667 Članarina za kreditne i potrošačke kartice 4668 Spomenička renta 4669 Ostala davanja 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

Page 22: Računski Plan

4670 Porez na tvrtku odnosno naziv 4671 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove 4672 Porez na reklame koje se ističu na javnim mjestima 4673 Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaža) 4674 Porez na kuće za odmor 4675 Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 5% p.p.n.) 4676 Trošak PDV-a 46760 Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako nije sadržan u trošku) 46761 Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez 46762 30% PDV-a na amortiz. osob. automobila 46763 PDV na svotu amortiz. osob. automobila i dr. sred. prijevoza na dio n. v. iznad 400.000,00 kn 4677 Porez ili carina pri izvozu 4678 Troškovi naknadno utvrñenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak) 4679 Ostali porezi i pristojbe 468 Troškovi prava korištenja (osim najmova) 4680 Troškovi koncesije 4681 Troškovi franšiza, know-howa, patenata, uporabe imena, znaka i dr. 4682 Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak 4683 Trošak prava na model, nacrt, formulu, plan, iskustvo i sl. 4684 Trošak HRT pretplate 4686 Ostali troškovi prava korištenja 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni 4690 Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti,

stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.) 46900 Opće obrazovanje 46901 Posebno obrazovanje 4691 Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu 4692 Troškovi službenih glasila 4693 Sudski troškovi i pristojbe 4694 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl. 4695 Troškovi obveznih liječničkih pregleda 4696 Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika 4697 Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik) 4698 Troškovi licenciranja, certificiranja i sl. 4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.) 47 FINANCIJSKI RASHODI 470 Kamate od povezanih društava 4700 Ugovorene kamate 4701 Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD) 4702 Kamate - porezno nepriznate 471 Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima 472 Ostali troškovi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 4720 Rashodi financiranja, troškovi popusta i naknadnih odobrenja s povezanim poduzetnicima 4721 Troškovi uprave koncerna i sl. 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima 4730 Kamate na kredite banaka 4731 Kamate iz lizing poslova 4732 Kamate na zajmove pravnih osoba 4733 Kamata na pozajmice članova društva i dioničara 4734 Kamate na zajmove od fizičkih osoba 4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima 474 Zatezne kamate 4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora 4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja 4712 Ostale zatezne kamate 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima 4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu 4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza 4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu 4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika izmeñu kupovnog i srednjeg

tečaja banke i dr.) 4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne

Page 23: Računski Plan

476 Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška nabave - čl. 10. ZoPD

477 Troškovi diskonta pri prodaji tražbina i naknadna sniženja 4770 Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring) 4771 Troškovi diskonta vrijednosnih papira 4772 Ostali troškovi diskonta 478 Nerealizirani gubitci (rashodi) financ. imovine 4780 Gubitci od smanjenja - vrijednosnog usklañenja fin. imovine 4781 Troškovi smanjenja fin. imovine zbog ugovora o poteškoćama (HSFI t. 9.28 i MRS 39. t. 58.) 479 Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima 4790 Rashodi s osnove primjene valutne klauzule po obvezama i kreditima 4791 Rashodi s osnove usklañenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za

predujmove i sl.) 4792 Troškovi valutne klauzule iz tražbina 4793 Troškovi burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl. 4794 Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga 4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi 48 OSTALI POSLOVNI RASHODI 480 Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka 4800 Naknadno odobreni popusti i odobrenja 4801 Troškovi nagodbe (razlike iz sniženja) 4802 Troškovi nenadoknañenih jamstava za prodana dobra 4803 Troškovi naknadnih reklamacija 4804 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlaganje radi prodaje i sl. 481 Otpisi vrijednosno neusklañenih potraživanja 4810 Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja 4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklañena 4812 Troškovi ostalih otpisa 482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine 4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuñene imovine 4821 Otpisi imovine izvan uporabe - rashod 4822 Trošak nabavne vrijednosti prodane dug. imov. koja se ne amortizira 4823 Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine 483 Manjkovi i provalne krañe na zalihama i drugim sredstvima 4830 Manjkovi uslijed više sile (provalna kraña, elementarna nepogoda) 4831 Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima 4832 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama

HGK, HOK ili interno - skrivene isplate (čl. 7., st. 5. ZoPD) 4833 Manjkovi novca i vrijednosnih papira 4839 Ostali manjkovi iz imovine 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora 4840 Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD) 4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD) 4842 Penali, ležarine, dangubnine 4843 Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji odmor, zbog ozljede na radu, odštetne

rente i sl.) 4844 Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama 4845 Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl. 4846 Troškovi preuzetih obveza iz ugovora 4849 Ostali izdatci za štete 485 Naknadno utvrñeni troškovi poslovanja 4850 Naknadno utvrñeni troškovi - računi iz prethodnih godina 4851 Troškovi naknadnih razlika iz nabava 4852 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja 486 Darovanje do 2% od ukupnog prihoda 4860 Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne

godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama - čl. 7., st. 7. ZoPD)

4861 Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova, ortopedskih pomagala i dr. što nije pokriveno osiguranjem - čl. 7., st. 8. ZoPD)

487 Darovanja iznad 2% od ukupnog prihoda

Page 24: Računski Plan

4870 Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa 486) i darovanja inozemnih udruga, ustanova i sl.

4871 Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac) - čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD

488 Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) 4880 Troškovi iz ortačkog ugovora 4881 Troškovi iz posredovanja 489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD) 4890 Izuzimanja - porezno priznata 48900 Troškovi za privatni život dioničara i članova društva (čl. 7., st. 1., t. 5. i st.4. ZoPD) - ako je obračunan

porez na dohodak 48901 Troškovi za zabavu, odmor, sport i rekreaciju (+ PDV i + 35% poreza i prireza na dohodak) 48902 Troškovi - izdatci plaćeni za privatni život dioničara, člana društva i s njima povezanim osobama (kao

osobni troškovi, plaćene najamnine, isporučena roba i sl. + PDV i + 35% poreza i prireza na dohodak) 48903 Troškovi drugih osoba i radnika kojima su omogućeni u dobrima i uslugama - najmu i dr. (+ PDV i +

35% poreza i prireza na dohodak) 4891 Skrivene isplate (čl. 7., st. 1., t. 6. i st. 5. ZoPD) - porezno priznate 48910 Skrivene isplate koje su utvrñene kao troškovi (s PDV-om i 35% poreza i prireza na dohodak) 48911 Manjkovi na imovini - prekomjerni (PDV + 35% porez i prirez) - na teret članova društva 4892 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD - red. br. 24 PD, npr.

amortiz. imov. koja ne služi obavljanju djelatnosti, dodjela vlastitih dionica - udjela i dr.) - porezno nepriznati

4893 Izuzimanja (čl. 7. st. 1., t. 5. ZoPD) - porezno nepriznata 4894 Skrivene isplate i oporezivi manjkovi (čl. 7. st. 1. t. 5. i 6. ZoPD) - porezno nepriznate (red. br. 9 PD) 48940 Davanje koristi dioničarima ili članovima društva + PDV 48941 Plaćanje veće naknade od tržišne 48942 Manjkovi koji terete člana uprave kad nije donesena odluka skupštine ili N.O. + PDV, ako nije plaća 48943 Skrivene isplate utvrñene po poreznom nadzoru 4898 Troškovi danih koristi i provizije (čl. 7., st.1. t.10. ZoPD) - porezno nepriznati 4899 Ostali poslovni rashodi 49 RASPORED TROŠKOVA 490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi

troškovi (na račune 60, 62 i 63) 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno uslužnim djelatnostima)

50 GLAVNA MJESTA U PROIZVODNJI 500 Pogon I 5001 Izravni troškovi materijala (u računovodstvu troškovima razrada po radnim nalozima ili po procesima u

proizvodnji) 5002 Izravni troškovi rada 5003 Opći fiksni troškovi proizvodnje (Razrada: amortizacija, održavanje, poslovodstvo pogona, drugi fiksni

troškovi pogona) 5004 Opći varijabilni troškovi proizvodnje (Razrada: neizravni troškovi materijala u proizvodnji, energija

utrošena u proizvodnju, neizravni troškovi plaća u proizvodnji, drugi varijabilni troškovi pogona) 501 Pogon II - Ista razrada za svaki daljnji pogon kao za pogon I. 502 Pogon III... 505 Izravni troškovi proizvoda (usluge) - radni nalog (obuhvat ili analitika kao i kod konta 500) 51 ODRŽAVANJE 510 Radionica "A" 5100 Izravni troškovi materijala i pričuvnih dijelova (po radnom nalogu, jedinici usluge i slično) 5101 Izravni troškovi rada 5102 Opći fiksni troškovi radionice 5103 Opći varijabilni troškovi radionice 5104 Drugi opći troškovi radionice 511 Radionica "B" (Izrada kao i kod radionice "A") 512 Itd. 52 TRANSPORT 520 Jedinica osobni prijevoz 5200 Izravni troškovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) 5201 Izravni troškovi materijala (Razrada po vozilu)

Page 25: Računski Plan

5202 Izravni troškovi plaća (Razrada po vozilu) 5203 Opći fiksni troškovi jedinice osobni prijevoz 5204 Opći varijabilni troškovi jedinice osobni prijevoz 521 Jedinica teretni prijevoz 5210 Izravni troškovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) 5211 Izravni troškovi materijala (Razrada po vozilu) 5212 Izravni troškovi plaća (Razrada po vozilu) 5213 Opći fiksni troškovi jedinice teretni prijevoz 5214 Opći varijabilni troškovi jedinice teretni prijevoz 522 Druge jedinice prijevoza (Razrada analogno za prethodne jedinice.) 53 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE 530 Materijal u troškovima uprave i administracije 531 Plaće, troškovi uprave i administracije 532 Amortizacija u troškovima prodaje 533 Drugi troškovi uprave i administracije (Razrada prema potrebama društva, na primjer: dnevnice,

bankovni troškovi, osiguranje, reprezentacija itd.) 54 TROŠKOVI PRODAJE 540 Materijal u troškovima prodaje 541 Plaće u troškovima prodaje 542 Amortizacija u troškovima prodaje 543 Drugi troškovi prodaje (Razrada npr. troškovi opreme prodanih proizvoda, troškovi fakturiranja, troškovi

propagande i slično)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (B. u djelatnosti trgovine)

50 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA 500 Materijal u troškovima uprave i administracije 501 Plaće u troškovima uprave i prodaje 502 Amortizacija u troškovima uprave i administracije 503 Drugi troškovi uprave i prodaje (Razrada npr. dnevnica, osiguranje, bankovni troškovi, reprezentacija

itd.) 51 TROŠKOVI PRODAJE 510 Materijal u troškovima prodaje 511 Plaće u troškovima prodaje 512 Amortizacija u troškovima prodaje 513 Drugi troškovi prodaje (Razrada npr. otpreme pošiljaka, fakturiranje, propaganda, naplata ambalaža,

omotni papir, troškovi izvoza, troškovi posredništva itd.) 59 RASPORED TROŠKOVA 590 Raspored troškova na zalihe proizvodnje i usluga 591 Raspored troškova u rashode na teret prihoda 5910 Raspored troškova uprave i administracije 5911 Raspored troškova uprave

6 PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

60 PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE 600 Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima,

objektima, radnim nalozima i sl.) 601 Vrijednost usluga (u tijeku ili nedovršenih na datum bilance - MRS 2, t. 16.) 602 Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.) 605 Proizvodnja u slobodnoj zoni 606 Proizvodnja u doradi i manipulaciji 607 Obustavljena proizvodnja 608 Proizvodnja u tijeku iz ortačkog ugovora 609 Vrijednosno usklañivanje proizvodnje - usluga 62 NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI 620 Zalihe poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti) 621 Nedovršeni proizvodi (analitika po proizvodima) 629 Vrijednosno usklañivanje nedovršenih proizvoda i poluproizvoda 63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 630 Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama

Page 26: Računski Plan

i sl.) 631 Gotovi proizvodi u javnom skladištu, silosu, i dr. 632 Gotovi proizvodi dani u komisijsku prodaju 633 Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku prodaju 634 Gotovi proizvodi u doradi, obradi i manipulaciji 635 Gotovi proizvodi u slobodnoj zoni 636 Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka 637 Gotovi proizvodi u izložbenim prostorima 638 Gotovi proizvodi iz ortaštava 639 Vrijednosno usklañivanje zaliha gotovih proizvoda 64 GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA 640 Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama) 641 Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda 642 Uračunani porez na luksuz 648 Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda 649 Vrijednosno usklañivanje gotovih proizvoda u prodavaonicama 65 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE 650 Kupovna cijena robe od dobavljača 651 Ostali troškovi nabave u svezi s dovoñenjem robe na zalihu 6510 Troškovi transporta 6511 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) 6512 Transportno osiguranje 6513 Troškovi posebnog pakiranja - ambalaže 6514 Troškovi vlastitog transporta (ne više od tarife javnog prijevoza) dovoñenja robe na prodajnu lokaciju 6515 Troškovi oblikovanja za posebne kupce 6516 Troškovi čuvanja i rukovanja (u fazi nabave) 6517 Špediterski i bankarski troškovi 6518 Nadoknada uvozniku za uslugu uvoza 6519 Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesti i dr. troškovi u svezi s dovoñenjem robe na zalihu - HSFI 10 i

MRS 2) 652 Carina i druge uvozne pristojbe za robu 653 Posebni porezi (trošarine) 659 Obračun nabave - trošak kupnje 66 ROBA 660 Roba u skladištu 6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) 6601 Zaliha otpadaka od robe 661 Roba u tuñem skladištu i izlozima 6610 Roba u tuñem skladištu 6611 Roba u tuñim silosima, hladnjačama i sl. 6612 Roba u izložbenim prostorima 662 Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju 663 Roba u prodavaonicama 6630 Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili 66300 Roba u prodavaonici A s PDV-om 22% 66301 Roba u prodavaonici A s PDV-om 10% 66302 Roba u prodavaonici A s PDV-om 0%, itd. 664 Uračunani porezi u robi 6640 Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama) 6641 Uračunani porez na luksuz 665 Roba u carinskom skladištu "D" ili u slobodnoj zoni 6650 Vlastita roba u carinskom skladištu tipa "D" 6651 Roba u slobodnoj zoni 666 Roba u doradi, obradi i manipulaciji 6660 Vrijednost robe u doradi 6661 Troškovi u svezi s doradom 667 Roba na putu 668 Uračunana razlika u cijeni robe 6680 Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom) 6681 Uračunana marža robe u prodavaonici 669 Vrijednosno usklañivanje zaliha robe 6690 Vrijednosno usklañenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl.

Page 27: Računski Plan

6691 Prepravljene cijene robe zbog monetarnih oscilacija 67 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE 670 Dani predujmovi za nabavu robe 671 Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe 679 Vrijednosno usklañenje danih predujmova za robu 68 NEKRETNINE I UMJETNINE U PROMETU 680 Nabavna vrijednost nekretnina za preprodaju (s porezom na promet) 681 Troškovi dodatnog ureñenja - dorade 682 Umjetnine u prodaji 683 Nekretnine za prodaju (ureñene) 684 Uračunani PDV u umjetnine 687 Predujmovi za kupnju nekretnina radi daljnje prodaje 688 Uračunana razlika u cijeni nekretnina i umjetnina za daljnju prodaju 689 Vrijednosno usklañivanje nekretnina i umjetnina u prometu i predujmova 69 DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI - PREKINUTO POSLOVANJE 690 Nematerijalna imovina namijenjena prodaji 691 Materijalna imovina namijenjena za prodaju 6910 Skupina imovine za prodaju (npr. pogon, poslov. jedinica i sl. ) 699 Vrijednosno usklañenje dugotrajne imovine namijenjena prodaji

7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA 70 TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA 700 Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64) 701 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) 702 Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 10.18. i MRS 2 t. 13) 703 Troškovi prodanih zaliha materijala i otpadaka (31, 32, 35 i 36) 704 Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2) 7040 Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60, 62, 63 i 64)

- porezno priznati 7041 Prekomjerni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar, lom i škart u proizvodnji (60, 62, 63 i 64 - HSFI t.

10.21. i MRS 2, t. 14.) a porezno dopušteni po očevidu i sl. - porezno priznati 7042 Prekomjerni manjkovi proizvoda (HSFI t. 10.2. i MRS 2, t. 16.) - porezno nepriznati 7043 Razlika višeg troška proizvodnje od neto-vrijednosti koja se može realizirati (HSFI t. 10.35. i MRS 2, t.

28. do 33.) 7044 Troškovi isporučenih proizvoda u jamstvenom roku (zamjena) 705 Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja 706 Gubitci iz ugovora o prodaji s fiksnom cijenom (MRS 11, t. 36.) 707 Troškovi iz ugovora o ortaštvu 708 Troškovi vrijednosnog usklañenja proizvodnje u tijeku (609), poluproizvoda (629) i zaliha gotovih

proizvoda (639 i 649) 71 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE 710 Nabavna vrijednost prodane robe 7100 Trošak prodane robe u tuzemstvu 7101 Trošak prodane robe u inozemstvu 7102 Troškovi prodane robe u tranzitu 7103 Trošak prodane robe u poslov. jed. 7104 Manjak robe na teret odgovorne osobe 711 Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina 712 Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji 713 Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe 7130 Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati 7131 Manjkovi uslijed više sile (provalne krañe, poplava, požar, potres i sl.) - porezno priznati 7132 Manjkovi i otpisi trgovačke robe po očevidu PU i sl. - porezno priznati 7133 Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno nepriznati 714 Troškovi zamjene robe u jamstvenom roku 715 Greškom neiskazani rashodi prodane robe u proteklim razdobljima u trgovini 718 Troškovi vrijednosnog usklañenja trgovačke robe i predujmova (669, 679, 689 i 699) 72 TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije (491) 721 Ostali poslovni rashodi - nespomenuti 73 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 730 Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)

Page 28: Računski Plan

731 Izvanredni otpisi od otuñenja imovine koji su nastali neočekivano i u visokoj vrijednosti (HSFI t. 4.7. i MRS 10. t. 9.)

732 Gubitci zbog izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na važnom dijelu imovine 733 Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih dogañaja ili transakcija 75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima) 7500 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje 7501 Prihodi od prodaje proizvoda na kredit ili otplatu 7502 Prihodi ostvareni u slobodnoj zoni 7503 Prodaja u vlastitim prodavaonicama 7506 Prihodi ostvareni u posl. jed. na području posebne držav. skrbi i u Vukovaru 7507 Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) 7508 Prihod od prodaje otpadaka iz proizvodnje 751 Prihodi od prodaje usluga 7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga 7511 Prihodi od restorana i gostionica 7512 Prihodi od hotela i noćenja 7513 Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga 7514 Prihodi od usluga prijevoza 7515 Prihodi od komunalnih usluga 7516 Prihodi od promidžbenih usluga 7517 Prihodi od usluga zaštite i istraživanja 7518 Prihodi od programskih usluga 7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga 752 Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (grañevina, postrojenja, brodova i sl.) 753 Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (moguća analitika po vrstama proizvoda i zemljama

prodaje) 754 Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima) 7540 Prihodi iz meñunarodne plovidbe brodovima (čl. 26., st. 10. ZoPD) 7541 Prihodi od internetskih usluga za inozemstvo 755 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 7550 Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za investicije 7551 Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za sitan inventar, ambalažu i autogume 7552 Prihodi s osnove korištenja vlastitih proizvodnih usluga (npr. iz graditeljstva, transporta i dr.) 7553 Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda za sjeme za vlastite potrebe 7554 Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za potrebe reprezentacije i propagande 7555 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastitu potrošnju (zaposlenika ili poduzetnika) 7556 Prihodi s osnove uporabe proizvoda za dar u naravi zaposleniku, dar djetetu i sl. 756 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ovisnim društvima (analitika po društvima) 757 Prihodi od najmova 758 Prihodi iz ortaštva 759 Ostali prihodi od prodaje učinaka 76 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE 760 Prihodi od prodaje robe 7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima) 7601 Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko 7602 Prihodi od prodaje robe u tranzitu 7603 Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.) 7604 Prihodi od prodaje robe u povezanim društvima 7605 Prihodi od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju 7606 Prihodi od prodaje u poslov. jed. na području posebne držav. skrbi i Vukovaru 7607 Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) 7608 Prihodi od prometa nekretnina 761 Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu 762 Prihodi od trgovačkih usluga 7620 Prihodi od provizija 7621 Prihodi od franšiza i robnih znakova 7622 Prihodi od usluge posredovanja 7623 Prihodi od davanja mišljenja 763 Prihodi od prodaje nekurentne robe (robe u kvaru, oštećenju, demodirana i sl.) 764 Prihodi od prodaje robe na kredit 7640 Prihodi od prodaje robe na robni kredit

Page 29: Računski Plan

7641 Prihodi od prodaje robe na potrošački kredit 765 Prihodi s osnove uporabe robe za vlastite potrebe 7650 Za investicije za vlastite potrebe 7651 Za sitan inventar, ambalažu i autogume 7652 Za sjeme ili proizvodnju za vlastite potrebe 7653 Za potrošni materijal 7654 Za propagandu 7655 Za reprezentaciju i sponzorstva 7656 Za vlastitu potrošnju robe (zaposlenika i poduzetnika 766 Prihodi od prodaje robe ovisnim društvima 767 Prihodi od dane (prodane) robe u financijski lizing (najam) 768 Prihodi od preprodaje nekretnina i umjetnina 769 Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga 7690 Prihodi od prikupljanja ambalaže 77 FINANCIJSKI PRIHODI 770 Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 7700 Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika 7701 Prihodi od tečajnih razlika od povezanih poduzetnika 7702 Prihodi od dividende (dobitka) iz udjela u povezanim poduzetnicima 7703 Prihodi od valutne (indeksne) klauzule iz odnosa s povezanim poduzetnicima 7704 Ostali financijski prihodi od povezanih poduzetnika 771 Prihodi od kamata 7710 Prihodi od redovnih kamata 7711 Prihodi od zateznih kamata 7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr. 772 Prihodi od tečajnih razlika 7720 Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu 7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu 7722 Prihodi od ostalih tečajnih razlika 773 Prihodi od dividende i dobitaka iz udjela 7730 Prihodi od dividendi 7731 Prihodi od udjela u dobitku u d.o.o. i dr. 774 Ostali financijski prihodi 7740 Prihodi iz udjela u investicijskim i dr. fondovima 7741 Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepovez. društvima) i dr. vrijed. papira 7742 Prihodi od primjene valutne (indeksne) klauzule 7743 Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama 775 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 7750 Financijski prihodi (dividende, dobitci) iz udjela u društvima do 20% 7751 Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava

u kojima se drži udio do 20% 776 Nerealizirani dobitci (prihodi) 7760 Prihodi iz procjene fin. imovine koja nije za prodaju (HSFI t. 15.52. i MRS 39. t. 55a. i dr.) 7761 Dobitci iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine (HSFI 7. i MRS 40) 7762 Dobitci iz procjene biološke imovine 7763 Dobitci iz promjene vrijednosti ostale imovine 777 Prihodi od porasta fer vrijednosti ulaganja 778 Ostali financijski prihodi 7780 Prihodi iz burzovnih transakcija 7781 Prihodi iz faktoringa i sl. 78 OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta 7800 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl. 7801 Otpis obveza prema kreditorima 7802 Otpis obveza prema zaposlenicima 7803 Prihodi od zastare obveza 7805 Otpis ostalih obveza 7807 Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr. 781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena 7810 Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.) 7811 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe) 7812 Prihodi od prodaje dugotr. nemater. imovine (trgov. znak, patent i dr.) - iz uporabe

Page 30: Računski Plan

7813 Prihodi od ranije otpisanih zaliha po novoj procjeni (HSFI t. 10.38. i MRS 2, t. 33.) 7814 Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotr. imovine 7815 Viškovi u blagajni (novac, vrijed. papiri i dr.) 7816 Viškovi iz neidentificiranih novčanih doznaka u tekućem poslovanju 7817 Prihodi od prodaje viškova zaliha i dr. kratkotrajne i dugotr. imovine 7818 Prihodi od procjene prometa (utrška) po nalazu poreznog nadzora 7819 Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade 782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi 7820 Prihodovanje dugoročnih rezerviranja 7821 Naknadno utvrñeni prihodi 7822 Ukidanje pasiv. vrem. razgraničenja 7824 Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo 7825 Prihodi od naknadno naplaćenih jamstava - garancija 7826 Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina 7827 Prihodi od naplate iz ugovora po naknadnim priznanjima iz prošlih godina 7828 Prihodi od naknadno naplaćenih reklamacija 7829 Prihodi od zaprimanja dobara koja su prodana u prethodnom obrač. razdoblju 783 Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada 7830 Prihodi od refundacije za rad radnika 7831 Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja 7832 Prihodi od subvencija 7833 Prihodi od dotacija i pomoći 7834 Prihodi s osnove besplatnog primitka opreme, nekretnina, zaliha i potraživanja 7835 Prihodi od naknada za jamstva 7836 Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.) 7837 Prihodi za pokriće gubitka 7838 Prihodi za manjkove od odgovornih osoba 7839 Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovanja 784 Prihodi od revalorizacije 7840 Prihodi od ukidanja revalorizacijske pričuve 7841 Prihodi od revalorizacije s temelja vrijednosnog usklañenja 7842 Prihodi od ukidanja gubitka (MRS 36) 7843 Prihodi od procjene zaliha i dr. imovine 785 Ostali poslovni prihodi 7850 Prihodi s osnove povrata poreza na promet 7851 Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci 7852 Prihodi od nagrada za proizvod, uslugu, oblik i sl. 7853 Prihodi od nepodignutih kaucija i depozita 7854 Prihodi od kapara, odustatnina i sl. 7855 Prihodi od vraćenih premija osiguranja 7856 Prihodi od financijskog inženjeringa (npr. projektiranje, financiranje i izgr. objekata, kupnja i prodaja

poduzeća i sl.) i provizija 7857 Prihodi od prodaje prava (patenata, licencija, koncesija, rente, imena, znaka i sl.) 7858 Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom) 7859 Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena,

prava i dr.) 786 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) 7860 Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova 7861 Prihodi od državnih potpora za investicije (sredstva) 7862 Prihodi od državnih potpora za ostale odreñene namjene 788 Prihodi od izvanredne prodaje značajnog dijela imovine (zgrade, pogona, ulaganja) 789 Izvanredni nepredviñeni prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog

poslovanja) 79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA 80 DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 800 Dobitak prije oporezivanja 801 Gubitak prije oporezivanja 803 Porez na dobitak 804 Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja

Page 31: Računski Plan

8040 Čisti dobitak razdoblja 8041 Gubitak razdoblja

9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI 90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) 9001 Temeljni dionički kapital (obične dionice) 9002 Temeljni dionički kapital (povlaštene dionice) 901 Upisani temeljni kapital manjinskih članova 902 Upisani kapital koji nije plaćen 9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima) 903 Kapital (ulozi) članova javnog trgovačkog društva 904 Kapital (ulozi) komanditora komanditnog društva 905 Državni kapital u udjelima 91 KAPITALNE PRIČUVE 910 Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote temeljnog kapitala 911 Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu (ili zamjenjivih obveznica) 912 Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi 913 Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala 914 Kapitalne pričuve iz drugih izvora 915 Kapitalni dobitak iz prodaje vlastitih udjela - dionica 916 Kapitalni dobitak na prodane emitirane dionice 917 Kapitalne pričuve iz ulaganja tajnog člana društva (čl. 148. ZTD-a) 919 Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša 92 PRIČUVE IZ DOBITKA 920 Zakonske pričuve (u d.d.) 9200 Pričuve prema ZTD 9201 Pričuve za povećanje temeljnog kapitala 9202 Pričuve za pokriće gubitka 921 Pričuve za vlastite dionice i udjele (čl. 233. ZTD-a) 9210 Pričuve za opcijske dionice za zaposlenike 9211 Pričuve za otkupljene dionice radi obeštećenja dioničara 9212 Pričuve za otkup dionica da bi se spriječila šteta i dr. 9213 Pričuve za vlastite (trezorske) dionice i udjele 922 Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 9220 Smanjenje kapitala za otkupljene vlastite dionice 9221 Smanenje kapitala za otkupljene vlastite udjele 923 Statutarne pričuve 9230 Pričuve za održavanje financijske stabilnosti društva, za razvojne aktivnosti i sl. 9231 Pričuve za restrukturiranje 9232 Pričuve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja 924 Ostale pričuve 9240 Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju 9241 Pričuve za nagrade i sl. 9242 Slobodne pričuve iz nerasporeñenog dobitka 9243 Pričuve za nerealizirane dobitke iz udjela 93 REVALORIZACIJSKE PRIČUVE 930 Revalorizacijske pričuve 9300 Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS

16, t. 39. i MRS 38, t. 85.) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama) 9301 Pričuve iz revalorizacije financijske imovine 9303 Ostale revalorizacijske pričuve 931 Revalorizacijske pričuve ranijih godina 9310 Revalorizacijske pričuve iz razdoblja od 2001. do 2004. 9311 Revalorizacijske pričuve nastale do kraja 2000. 932 Pričuve iz tečajnih razlika od ulaganja u inozemno poslovanje (MRS 21. t. 39.) 94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) 9400 Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000. 94000 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) 94001 Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda

Page 32: Računski Plan

94002 Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate (npr. za investicije u imovinu) 94003 Zadržani dobitak koji čeka raspored 94004 Zadržani dobitak za privatne troškove članova društva 94005 Zadržani dobitak za manjinske članove društva 94006 Zadržani dobitak tajnog člana društva 9401 Zadržani dobitak iz 2001. do 2004. 94010 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) 94011 Zadržani dobitak - neisplaćene dividende 94012 Zadržani dobitak izuzet od isplate (npr. za investicije u imovinu) 94013 Nerasporeñeni zadržani dobitak 9402 Zadržani dobitak od 2005. i poslije 94020 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) 94021 Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda 94022 Zadržani dobitak izuzet od isplate (npr. za investicije u imovinu) 94023 Nerasporeñeni zadržani dobitak 9403 Zadržani dobitak oblikovan iz realizirane rev. pričuve 9404 Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O. 9405 Zadržani dobitak iz negativnog goodwilla 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) 9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.) 9411 Preneseni gubitak (iz godine 200_.) 95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 950 Dobitak poslovne godine 9500 Dobitak financijske godine (nerasporeñen) 9501 Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima) 9502 Dobitak - dividenda financijske godine (analitika prema članovima društva - dioničarima) 9504 Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O. 9505 Dobitak za manjinske članove društva 9506 Dobitak za tajnog člana društva 9507 Dobitak za nagrade zaposlenicima 951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima) 9510 Gubitak koji se pokriva 9511 Nepokriveni gubitak 96 MANJINSKI INTERES 960 Manjinski interes 9600 Kapital manjinskog društva 99 IZVANBILANČNI ZAPISI 990 Imovina - materijalna u optjecaju 9900 Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuña) 9901 Materijal i roba u doradi (tuña) 9902 Pozajmica strojeva i alata 9903 Zaštitna odjeća i obuća na korištenju 9904 Roba u skladištu (tuña) 9905 Ambalaža na korištenju (tuña) 9906 Vlasništvo ortačke zajednice 9907 Materijali za doradne - lohn-poslove 9908 Roba u izvozu 9909 Zgrade i zemljišta u zakupu 991 Prava 9910 Prava na korištenja 9911 Krediti ugovoreni 9912 Hipoteka na tuñoj imovini 9913 Materijalna prava 9914 Prava po loro akreditivima (domaći partneri) 9915 Prava po loro akreditivima (inozemni partneri) 9916 Prava na ratne reparacije i štete od oduzete imovine 992 Vrijednosni papiri 9920 Primljeni čekovi, mjenice za osiguranje otplate anuiteta za dobivene robne i financijske kredite 9921 Primljena jamstva vjerovnika kao instrumenata plaćanja 9922 Primljene zadužnice 9923 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj 9924 Izdane zadužnice

Page 33: Računski Plan

9925 Izdane mjenice 9926 Korištene garancije u tijeku 993 Vrijednosnice u manipulaciji 9930 Obveznice i druge vrijednosti na skladištu (blagajni) 9931 Vrijednosni papiri na čuvanju (obveznice, dionice) 9932 Blokovi ulaznica 9933 Prodajna mjesta za izdane obveznice 994 Obračun dobitka investicijskog pothvata 9940 Investicija - ulaganje - rashodi 9941 Prihod - priljev 9942 Dobitak 9943 Porezi i druga davanja 9944 Čisti dobitak 9947 Trošak kamata budućeg razdoblja 995 Izvori materijalne imovine 9950 Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuña sredstva) 9951 Vlasnici materijala i robe u doradi 9952 Vlasnici pozajmljenih strojeva i alata 9953 Skladište zaštitne odjeće i obuće 9954 Vlasnici robe u našim skladištima 9955 Vlasnici ambalaže u korištenju 9956 Ortaci - vlasništvo ortačke zajednice 9957 Obveze za materijale u doradi - lohnu 9958 Obveze za robu u izvozu (tuña roba) 9959 Vlasnici zemljišta i zgrada u zakupu 996 Izvori prava 9960 Izvor prava na korištenje 9961 Krediti odobreni 9962 Dužnici po hipoteci 9963 Ulagači u materijalna prava 9964 Izvori prava loro-akreditiva (domaći partneri) 9965 Izvori prava loro-akreditiva (inozemni partneri) 9966 Ratne reparacije i nadoknade šteta 997 Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj 9970 Obveze za čekove i mjenice za osiguranje otplate anuiteta za robne i financijske kredite 9971 Jamstva od dužnika kao instrument plaćanja 9972 Obveze za primljene zadužnice 9973 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj 9974 Obveze za izdane zadužnice 9975 Obveze za izdane mjenice 9976 Obveze za korištene garancije u tijeku 998 Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji 9980 Obveznice i druge vrijednosnice 9981 Vrijednosni papiri (obveznice, dionice) 9982 Vrijednost zalihe blokova ulaznica 9983 Prodajna mjesta za izdane obveznice 9987 Kamate sadržane u vrijednosnicama ili obračunima 999 Obveze s osnove investicijskog pothvata 9990 Obveze prema ulagačima 9991 Izvori prihoda - priljeva 9992 Ukalkulirani - planirani dobitak 9993 Obveze za porez i druga javna davanja 9994 Obveze iz planiranog čistog dobitka

Page 34: Računski Plan

Sadržaj računskog plana za poduzetnike po razredima i skupinama

Razred 0 Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina

Skupina 00 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

Skupina 01 Nematerijalna imovina

Skupina 02 Materijalna imovina - nekretnine

Skupina 03 Postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva

Skupina 04 Biološka imovina

Skupina 05 Ulaganja u nekretnine

Skupina 06 Dugotrajna financijska imovina (s povratom dužim od jedne godine)

Skupina 07 Potraživanja (dulje od jedne godine)

Skupina 08 Odgoñena porezna imovina

Razred 1 Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, gubitak iznad kapitala te troškovi i prihod budućeg razdoblja

Skupina 10 Novac u bankama i blagajnama

Skupina 11 Kratkotrajna financijska imovina (do jedne godine)

Skupina 12 Potraživanja (kratkotrajna)

Skupina 13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja (kratkotrajna)

Skupina 14 Potraživanja od države za poreze, carinu i doprinose

Skupina 15 Potraživanja od državnih institucija

Skupina 17 Gubitak iznad visine kapitala

Skupina 19 Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi (unutar jedne godine od datuma bilance)

Razred 2 Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgoñena plaćanja i prihodi budućeg razdoblja

Skupina 20 Kratkoročne obveze prema povezanim poduzetnicima i s osnove udjela u rezultatu (do jedne godine)

Skupina 21 Kratkoročne financijske obveze

Skupina 22 Obveze prema dobavljačima, za predujmove i ostale obveze

Skupina 23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze

Skupina 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Skupina 25 Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)

Skupina 26 Odgoñeni porezi

Skupina 28 Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

Skupina 29 Odgoñeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Razred 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

Skupina 30 Obračun troškova kupnje zaliha

Skupina 31 Sirovine i materijal na zalihi

Skupina 32 Zalihe rezervnih dijelova

Skupina 35 Zalihe sitnog inventara

Skupina 36 Zalihe sitnog inventara u uporabi

Skupina 37 Predujmovi dobavljačima sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma

Page 1 of 3RRiF-ov računski plan za poduzetnike - 2008. godina

15.4.2008file://E:\INDEX.HTM

Page 35: Računski Plan

Razred 4 Troškovi po vrstama, financijski i ostali rashodi

Skupina 40 Materijalni troškovi

Skupina 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

Skupina 42 Troškovi osoblja - plaće

Skupina 43 Amortizacija

Skupina 44 Vrijednosno usklañenje dugotrajne i kratkotrajne imovine

Skupina 45 Rezerviranja (v. skupinu 28)

Skupina 46 Ostali troškovi poslovanja

Skupina 47 Financijski rashodi

Skupina 48 Ostali poslovni rashodi

Skupina 49 Raspored troškova

Razred 5a Mjesta i nositelji troškova (A. u proizvodno uslužnim djelatnostima)

Skupina 50 Glavna mjesta u proizvodnji

Skupina 51 Održavanje

Skupina 52 Transport

Skupina 53 Troškovi uprave i administracije

Skupina 54 Troškovi prodaje

Razred 5b Mjesta i nositelji troškova (B. u djelatnosti trgovine)

Skupina 50 Troškovi uprave i administracija

Skupina 51 Troškovi prodaje

Skupina 59 Raspored troškova

Razred 6 Proizvodnja, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Skupina 60 Proizvodnja - troškovi konverzije

Skupina 62 Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi

Skupina 63 Zalihe gotovih proizvoda

Skupina 64 Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama

Skupina 65 Obračun troškova nabave robe - troškovi kupnje

Skupina 66 Roba

Skupina 67 Predujmovi za nabavu robe

Skupina 68 Nekretnine i umjetnine u prometu

Razred 7 Pokriće rashoda i prihodi razdoblja

Skupina 70 Troškovi prodanih zaliha proizvoda i usluga

Skupina 71 Nabavna vrijednost prodane robe

Skupina 72 Troškovi administracije i ostali troškovi

Skupina 73 Izvanredni - ostali rashodi

Skupina 75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Skupina 76 Prihodi od prodaje trgovačke robe

Skupina 77 Financijski prihodi

Skupina 78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi

Skupina 79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine

Razred 8 Financijski rezultat poslovanja

Page 2 of 3RRiF-ov računski plan za poduzetnike - 2008. godina

15.4.2008file://E:\INDEX.HTM

Page 36: Računski Plan

Skupina 80 Dobitak ili gubitak prije oporezivanja

Razred 9 Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi

Skupina 90 Temeljni - (upisani) kapital

Skupina 91 Kapitalne pričuve

Skupina 92 Pričuve iz dobitka

Skupina 93 Revalorizacijske pričuve

Skupina 94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak

Skupina 95 Dobitak ili gubitak poslovne godine

Skupina 96 Manjinski interes

Skupina 99 Izvanbilančni zapisi

Page 3 of 3RRiF-ov računski plan za poduzetnike - 2008. godina

15.4.2008file://E:\INDEX.HTM