SLAVO KUKI† Dipl. politolog (Fakultet politikih nauka, Sarajevo

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SLAVO KUKI† Dipl. politolog (Fakultet politikih nauka, Sarajevo

 • 1

  SLAVO KUKI

  Dipl. politolog (Fakultet politikih nauka, Sarajevo, 1977)

  Mr. sc. (Interdisciplinarni poslijediplomski studij, Univerzitet

  u Sarajevu, 1983)

  Dr. sc. (Fakultet politikih nauka, Odsjek za sociologiju,

  1986)

  KUKI, Slavo (1954), doktor sociolokih znanosti, profesor je predmeta: Sociologije,

  Ponaanja potroaa i Metodologije znanstveno-istraivakog rada na Ekonomskom

  fakultetu Sveuilita u Mostaru, na vie dodiplomskih i diplomskih studija u BiH te

  na nekoliko poslijediplomskih doktorskih studija u BiH i susjednim zemljama.

  U veljai 1977. godine je na Fakultetu politikih nauka Sarajevo stekao zvanje

  diplomiranog politologa, 1983. godine na interdisciplinarnom poslijediplomskom

  studiju Univerziteta u Sarajevu titulu magistra drutvenih znanosti te, na koncu, u

  studenomu 1986. godine na Fakulteta politikih nauka titulu doktora sociolokih

  znanosti.

  Radni vijek zapoinje 1977. godine kao struni suradnik u SO-e Posuje, potom

  kao rukovoditelj Marksistikog centra, a nakon toga odlazi u obrazovanje. U Srednjo-

  kolskom centru u Posuju je radio kao profesor, a zatim i kao ravnatelj. Sredinom

  1987. godine je izabran na funkciju predsjednika Izvrnog odbora SO-e Posuje, a

  nakon toga, 1992. godine odlazi na Ekonomski fakultet u Mostaru, na kojem je u

  radnom odnosu do danas.

  U zvanje docenta biran je 1987. godine, u zvanje izvanrednog profesora 1997, a u

  zvanje redovitog profesora 2000. godine. U etiri mandata je prodekan za nastavu, u

  dva ciklusa voditelj poslijediplomskih magistarskih studija te u dva ciklusa voditelj

  poslijediplomskih specijalistikih studija.

  Nastavu iz Sociologije, Metodologije, Ponaanja potroaa, ali i srodnih disciplina,

  izvodi na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima vie fakulteta u

  BiH i regiji - Agronomskom, Filozofskom, Medicinskom te Fakultetu zdravstvenih

  studija Sveuilita u Mostaru, Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zadru, Ekono-

  mskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Fakultetu politikih nauka i

  Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu

  Sveuilita u Dubrovniku, Ekonomskom fakultetu Sveuilita u Splitu, Doktorskoj

  koli Sveuilita u Osijeku itd.

  Ovako intenzivan angaman u visokokolskom nastavnom radu posljedica je

  rijetko plodnog spisateljskog rada. Sam ili u koautorstvu Kuki potpisuje ak 27

  knjiga i studija - meu njima devet sveuilinih i dva srednjokolska udbenika. U

  svojstvu voditelja ili lana ekspertnog tima, potom, potpisuje i dvanaest projekata iz

  podruja sociologije, politologije i ekonomije, a na jednom od njih - Early Warning

  System in Bosnia and Herzegovina - radi u kontinuitetu pet godina. Na koncu, autor

  je preko 130 znanstvenih i strunih radova, objavljenih u asopisima i zbornicima na

  vie svjetskih jezika, te pedesetak recenzija i prikaza djela drugih autora.

 • 2

  lan je i veeg broja redakcija i urednitava asopisa i zbornika - Zbornik radova

  (Journal of Economy and Business), Socioloki diskurs, a danas je kourednik asopisa

  Dijalog ANUBiH - te vie organizacijskih odbora znanstvenih skupova i drugih

  odbora, a pod njegovim mentorstvom su uraene tri doktorske disertacije, pet

  magistarskih i ezdesetak diplomskih radova.

  Kao ekspert Europske komisije je, prethodnih petnaestak godina, angairan i na

  pitanjima razvoja lokalne samouprave, a itav radni vijek angairan je i u drutvenom

  i gospodarskom ivotu BiH - 2011. godine je bio i mandatar za Vijee ministara BiH.

  Za dopisnog lana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran

  2012. godine.

 • 3

  Bibliografija radova

  Doktorska disertacija: Njemaki socijaldemokratizam kao predstavnik socijalrefor-

  mistike alternative revolucionarnom marksizmu, (1986), Fakultet politikih nauka,

  Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, UDK 329.14:321.74(430)(043.3), COBISS.BH-ID

  1295128: 216. str.

  Magistarska teza: Razvoj njemake socijaldemokratije poslije Drugog svjetskog rata

  (1983), Interdisciplinarni postdiplomski studij Marksizam i samoupravljanje,

  Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo: 158 str.

  I. Knjige

  a. Autorstvo

  1. Kuki, S. (2015), Metodologija znanstvenog istraivanja, Sarajevo Publishing, Sarajevo,ISBN 978-9958-21-598-8: 557 str.

  2. Kuki, Slavo (2014), Zadah kolektivne izdaje, Kult Sarajevo, Sarajevo, ISBN 978-9958-684-10-4: 374 str.

  3. Kuki, Slavo (2013), Lopovluk u ime naroda, Kult Sarajevo&Depo Sarajevo, Sarajevo, ISBN 978-9958-684-09-8: 573 str.

  4. Kuki, Slavo (2005), Ashdownova bosanskohercegovaka faza, Sarajevo Publishing, ISBN 9958-21-410-5: 263 str.

  5. Kuki, Slavo (2004), Balkanska krma, novi krug nacionalista, Nezavisne novine, Banja Luka, ISBN 99938-664-5-8: 286 str.

  6. Kuki, Slavo (2004), Sociologija, teorije drutvene strukture, Sarajevo Publishing, ISBN 9958-21-360-5: 567 str.

  7. Kuki, Slavo (2003), Sociologija, udbenik za gimnazije, Sarajevo Publishing, Sarajevo, ISBN 9958-21-225-0: 175 str.

  8. Kuki, Slavo (2001), Demografske promjene i poloaj manjina u Bosni i Hercegovini (Demographic Changes and the Position of Minorities in Bosnia-

  Herzegovina), ISCOMET, Maribor, ISBN 961-90899-0-1: 82 str.

  9. Kuki, Slavo (2001), Svjedok vremena, Osloboenje, Sarajevo, ISBN 9958-719-11-8: 196 str.

  10. Kuki, Slavo (1999), Poloaj Roma u Bosni i Hercegovini (objavljeno na hrvats-kom i engleskom jeziku), Centar za zatitu prava manjina, Sarajevo: 70 str.

  11. Kuki, Slavo (1998), Poloaj graanina i naroda u Bosni i Hercegovini (objav-ljeno na hrvatskom i engleskom jeziku), Centar za zatitu prava manjina i Asoci-

  jacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo, UDK 314.1:342.7](497.6)

  (047.3), COBISS.BH-ID 12610310: 111 str.

  12. Kuki, Slavo (1995), Sociologija, Napredak, Mostar, UDK 316(075.8), COBISS. BH-ID 6538502: 353 str.

  13. Kuki, Slavo (1993), Uvod u sociologiju, I dio, Ekonomski fakultet Mostar, Mostar: 234 str.

 • 4

  b. Koautorstvo

  1. Kuki, Slavo, Lapenda, Stjepan, Vukovi Mladen (2014), ivot i djela - Vita et operae (uz 75. obljetnicu ivota Ivana Vujevia), Matica hrvatska Split, Split,

  ISBN 978-953-55605-4-8: 128 str.

  2. Husi-Mehmedovi, Melika, Kuki, Slavo, ii, Muris (2012), Consumer Behaviour, School of Economics and Business, University of Sarajevo, Sarajevo,

  ISBN 978-9958-25-068-2: 382 str.

  3. ii, Muris, Kuki, Slavo, Husi, Melika (2009), Ponaanje potroaa, Eko-nomski fakultet Mostar, Mostar, ISBN 978-9958-690-54-9: 247 str.

  4. Kuki, Slavo et al /ur. Kuki, Slavo/(2007), Marketing, Sveuilite u Mostaru &Ekonomski fakultet Mostar, Mostar, ISBN 978-9958-690-36-5: 605 str.

  5. Kuki, Slavo, Marki, Brano (2006), Metodologija drutvenih znanosti - metode, tehnike, postupci i instrumenti znanstvenoistraivakog rada, Ekonomski

  fakultet, Sveuilite u Mostaru, Mostar, ISBN 9958-690-28-4: 515 str.

  6. urainovi, Pejo, Kuki, Slavo i dr. (2006), Sistem vrijednosti mladih u poslije-ratnom drutvu u BiH, Filozofski fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Institut za

  filozofiju i drutvena istraivanja, Banja Luka, ISBN 978-99938-34-56-4: 274.

  str.

  7. Dihanovi ahbaz, Kuki, Slavo et al. (2005), Platforma za novi demokratski Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, UDK 342.4(497.6)2005,

  COBISS.BH-ID 15703558: 144 str.

  8. Kuki, Slavo, Jaki, Mirko (2004), Logika, udbenik za gimnaziju, Sarajevo Publishing, Sarajevo 2004, ISBN 9958-21-262-5: 115 str.

  9. Kuki, Slavo, Demirovi, Mujo (2003), Metodologija znanstvenoistraivakog rada drutvenih znanosti, Mostar-Biha, ISBN 9958-690-09-8: 137 str.

  10. Milievi, Neo, Kuki, Slavo, Zlokapa, Zdravko, Foo, Salih (2003), Bosna i Hercegovina - prvih stotinu dana vlasti, Centar za promociju civilnoga drutva,

  Sarajevo, ISBN 9958-793-06-7: 109 str.

  11. Milievi Neo, Kuki Slavo, titi Anton, Pai Hilmo, Zlokapa Zdravko, Mili-dragovi Duko, Pejanovi Mirko (2001), Lokalna i regionalna samouprava u

  Bosni i Hercegovini, Centar za promociju civilnoga drutva, Sarajevo, ISBN

  9958-9532-0-X: 347 str.

  12. Ali, Meliha, Kuki Slavo i dr. (2000), Human Development Report Bosnia and Herzegovina 2000 Youth (objavljeno na engleskom i hrvatskom jeziku), IBHI-

  UNDP, Sarajevo: 114 str.

  13. Kuki, Slavo, Koul Franjo (1999), Drava i nacija: Bosna i Hercegovina - posljednji etapni prostor konsolidacije Europe, Ekonomski fakultet Mostar,

  ISBN 9958-9467-2-6: 341 str.

  14. Agi, Novka, Kuki, Slavo et al. (1999), Bosnia and Herzegovina 1998, Human development Report (objavljeno na engleskom i hrvatskom jeziku), UNDP,

  Sarajevo: 129 str.

 • 5

  II. Poglavlja/prilozi u knjigama/monografijama

  1. Kuki, Slavo (2011), Ispovijest humaniste i bosanskohercegovakog rodoljuba. U: Jozeli, Petar, Plai voljena zemljo, Rabic, Sarajevo, ISBN 978-9958-33-042-

  1: str.11-13.

  2. Kuki, Slavo (2010), Mediji u BiH-stanje i mogui pravci razvoja. U: (ur. Ivan Markei) Hrvati u BiH: ustavni poloaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet,

  Pravni fakultet i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb, ISBN 978-

  953-270-044-2: str. 63-82.

  3. Kuki Slavo (2009), Predgovor. U: Uvod u politiki sistem BiH - izabrani aspekti (Gavri-Banovi-Krause), Sarajevo, ISBN 978-9958-9959-0-3: str. 7-8.

  4. Kuki, Slavo (2006), Pogovor. U: Pejanovi, Mirko i dr. Optine/Opine u Bosni i Hercegovini: demografske, socijalne, ekonomske i politike injenice, Centra za

  razvoj lokalne i regionalne samouprave Fakulteta politikih nauka, Saraje