17
Słynne kobiety w Słynne kobiety w sztuce. sztuce.

Słynne kobiety w sztuce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Słynne kobiety w sztuce. Zofia Nasierowska - fotograf. Polska fotograficzka, specjalizująca się w fotografii portretowej. Zaczęła fotografować w wieku siedmiu lat, a jako jedenastolatka wzięła udział w swojej pierwszej wystawie. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Słynne kobiety w sztuce

Słynne kobiety w sztuce.Słynne kobiety w sztuce.

Page 2: Słynne kobiety w sztuce

Zofia Nasierowska - fotografZofia Nasierowska - fotograf

Polska fotograficzka, specjalizująca się w fotografii Polska fotograficzka, specjalizująca się w fotografii portretowej.portretowej.

Page 3: Słynne kobiety w sztuce

Zaczęła fotografować w wieku siedmiu lat, a Zaczęła fotografować w wieku siedmiu lat, a jako jedenastolatka wzięła udział w swojej jako jedenastolatka wzięła udział w swojej

pierwszej wystawiepierwszej wystawie

Page 4: Słynne kobiety w sztuce

Ma na koncie wystawy w kraju i za granicą oraz Ma na koncie wystawy w kraju i za granicą oraz wiele nagród na międzynarodowych wystawach, wiele nagród na międzynarodowych wystawach,

między innymi w Budapeszcie, Karlowych Warach, między innymi w Budapeszcie, Karlowych Warach, Glasgow, Londynie, Sztokholmie.Glasgow, Londynie, Sztokholmie.

Page 5: Słynne kobiety w sztuce

Twórczość fotograficzna Zofii Nasierowskiej obejmuje Twórczość fotograficzna Zofii Nasierowskiej obejmuje krajobraz, reportaże, ale przede wszystkim portret. Portrety w krajobraz, reportaże, ale przede wszystkim portret. Portrety w

jej wykonaniu cechuje staranne oświetlenie i odpowiednie jej wykonaniu cechuje staranne oświetlenie i odpowiednie ujęcie modela, nieco idealizujące człowieka stojącego przed ujęcie modela, nieco idealizujące człowieka stojącego przed

obiektywem.obiektywem.

Page 6: Słynne kobiety w sztuce

Po trzydziestu pięciu latach pracy zawodowej, Po trzydziestu pięciu latach pracy zawodowej, ze względu na chorobę oczu, przestała ze względu na chorobę oczu, przestała

fotografować.fotografować.

Page 7: Słynne kobiety w sztuce

Agnieszka Holland - polska reżyser filmowa i Agnieszka Holland - polska reżyser filmowa i teatralnateatralna

W latach 70. i 80. pojawiła się na ekranie w kilku rolach W latach 70. i 80. pojawiła się na ekranie w kilku rolach drugoplanowych m.in. w Przesłuchaniu Ryszarda drugoplanowych m.in. w Przesłuchaniu Ryszarda

Bugajskiego. Bugajskiego.

Page 8: Słynne kobiety w sztuce

W połowie lat 70. zaczęła tworzyć własne filmy. W połowie lat 70. zaczęła tworzyć własne filmy. Za debiut Aktorzy prowincjonalni na festiwalu w Za debiut Aktorzy prowincjonalni na festiwalu w

Cannes otrzymała nagrodę FIPRESCI.Cannes otrzymała nagrodę FIPRESCI.

Page 9: Słynne kobiety w sztuce

Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzynarodowych. Była trzykrotnie na festiwalach międzynarodowych. Była trzykrotnie

nominowana do Oscara. nominowana do Oscara. Nakręciła też kilka filmów dokumentalnych i reklamowych. Nakręciła też kilka filmów dokumentalnych i reklamowych. Agnieszka Holland zazwyczaj sama pisze scenariusze do Agnieszka Holland zazwyczaj sama pisze scenariusze do

swoich filmów.swoich filmów.

Page 10: Słynne kobiety w sztuce

Agnieszka Duczmal - polska dyrygentkaAgnieszka Duczmal - polska dyrygentka

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.Poznaniu.

Page 11: Słynne kobiety w sztuce

W czasie studiów utworzyła w 1968 roku orkiestrę kameralną W czasie studiów utworzyła w 1968 roku orkiestrę kameralną Pro Musica. Po skończeniu studiów, w latach 1971–1972 Pro Musica. Po skończeniu studiów, w latach 1971–1972

pracowała jako asystent dyrygenta w Filharmonii pracowała jako asystent dyrygenta w Filharmonii Poznańskiej, a od 1972 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu.Poznańskiej, a od 1972 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Page 12: Słynne kobiety w sztuce

W 1977 roku utworzona i kierowana przez nią orkiestra W 1977 roku utworzona i kierowana przez nią orkiestra kameralna została przekształcona w zespół Polskiego Radia i kameralna została przekształcona w zespół Polskiego Radia i

Telewizji. Agnieszka Duczmal w dalszym ciągu jest jej Telewizji. Agnieszka Duczmal w dalszym ciągu jest jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym, koncertując z nią dyrektorem i kierownikiem artystycznym, koncertując z nią

podczas tournées po świecie i biorąc udział w licznych podczas tournées po świecie i biorąc udział w licznych festiwalach europejskich.festiwalach europejskich.

Page 13: Słynne kobiety w sztuce

Współpracowała z wieloma rozgłośniami radiowymi (polskimi, Współpracowała z wieloma rozgłośniami radiowymi (polskimi, niemieckimi, belgijskimi, angielskimi, kanadyjskimi, niemieckimi, belgijskimi, angielskimi, kanadyjskimi,

meksykańskimi i japońskimi) oraz telewizją w Polsce , meksykańskimi i japońskimi) oraz telewizją w Polsce , Francji, Meksyku i Japonii. Do 2008 roku nagrała 46 płyt, Francji, Meksyku i Japonii. Do 2008 roku nagrała 46 płyt,

ponad 9000 minut muzyki dla Polskiego Radia, ponad 9000 minut muzyki dla Polskiego Radia, zarejestrowała 112 koncertów i programów muzycznych dla zarejestrowała 112 koncertów i programów muzycznych dla

Telewizji Polskiej.Telewizji Polskiej.

Page 14: Słynne kobiety w sztuce

Magdalena Abakanowicz - polska rzeźbiarka.Magdalena Abakanowicz - polska rzeźbiarka.

Specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji Specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę, z wykorzystaniem przestrzennych w oparciu o tkaninę, z wykorzystaniem także innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz. także innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz.

Page 15: Słynne kobiety w sztuce

Od 1979 była profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Od 1979 była profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, w której prowadziła zajęcia ze Plastycznych w Poznaniu, w której prowadziła zajęcia ze

studentami w latach 1965-1990.studentami w latach 1965-1990.

Page 16: Słynne kobiety w sztuce

W 1965 Magdalena Abakanowicz została nagrodzona złotym W 1965 Magdalena Abakanowicz została nagrodzona złotym medalem na Biennale w Sao Paulo, co było początkiem jej medalem na Biennale w Sao Paulo, co było początkiem jej

światowej kariery.światowej kariery.

Page 17: Słynne kobiety w sztuce

Częstym elementem jej twórczości są zwielokrotnione Częstym elementem jej twórczości są zwielokrotnione sylwetki ludzkie stojące w pewnym porządku. Przykładem z sylwetki ludzkie stojące w pewnym porządku. Przykładem z

tego nurtu jest choćby praca Nierozpoznani, wykonana z tego nurtu jest choćby praca Nierozpoznani, wykonana z okazji 750-lecia lokacji Poznania. Przy jej wykonaniu artystka okazji 750-lecia lokacji Poznania. Przy jej wykonaniu artystka

po raz pierwszy współpracowała z Odlewnią Żeliwa w po raz pierwszy współpracowała z Odlewnią Żeliwa w Śremie, przy której postawione są dwie rzeźby artystki.Śremie, przy której postawione są dwie rzeźby artystki.