of 45 /45
TCVN 8640 : 2011 Xut bn ln 1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU CÁP - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Operating cable mechanism - Technical requirements for designing, manufacturing, installation and inspection HÀ NỘI - 2011 TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8640 : 2011 TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of TCVN 8640 : 2011 TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8640 : 2011 Xut bn ln 1
CÔNG TRÌNH THY LI - MÁY ÓNG M
KIU CÁP - YÊU CU K THUT TRONG THIT K, CH TO, LP T VÀ NGHIM THU
Hydraulic structures - Operating cable mechanism - Technical requirements
for designing, manufacturing, installation and inspection
HÀ NI - 2011
TCVN 8640 : 2011
3 Ký hiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 Ch to ti xng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 Yêu cu k thut lp ráp và kim tra ti xng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8 Ghi nhãn và sn ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9 Vn hành máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10 Quy trình vn chuyn và xp kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11 Nghim thu, bàn giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ph lc A (Tham kho): Các s máy óng m kiu cáp và s mc cáp cho ca van . . . 16
Ph lc B (Tham kho): Mt s bng tra vt liu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ph lc C (Tham kho): Thit k b truyn bánh rng tr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ph lc D (Tham kho): Thit k b truyn bánh vít - trc vít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ph lc E (Quy nh): Dung sai lp ráp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ph lc F (Quy nh): Nhit cho phép ca du máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Th mc tài liu tham kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TCVN 8640 : 2011
Li nói u
TCVN 8640 : 2011 Công trình thy li – Máy óng m kiu cáp – Yêu cu k
thut trong thit k, ch to, lp t và nghim thu, c chuyn i t 14TCN
189 : 2006, theo quy nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiêu chun và Quy
chun k thut và im a, khon 1 iu 7 ca Ngh nh s 127/2007/N-CP
ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s
iu ca Lut Tiêu chun và Quy chun k thut.
TCVN 8640 : 2011 do Trung tâm Khoa hc và Trin khai k thut thy li thuc
trng i hc Thy li biên son, B Nông nghip và Phát trin nông thôn
ngh, Tng cc Tiêu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc và
Công ngh công b ti Quyt nh s 362/Q-BKHCN ngày 28 tháng 02 nm
2011.
5
Công trình thy li - Máy óng m kiu cáp - Yêu cu k thut trong thit k, ch to, lp t và nghim thu Hydraulic structures - Operating cable mechanism - Technical requirements
for designing, manufacturing, installation and inspection.
1 Phm vi áp dng
1.1 Tiêu chun này quy nh các yêu cu v thit k, ch to, lp t, nghim thu, bàn giao các loi
máy óng m kiu cáp dùng óng m ca van trong các công trình thy li, thy in, bao gm ch
to mi, sa cha, phc hi hoc nâng cp.
1.2 Ngoài các yêu cu ca tiêu chun này còn phi tuân theo các yêu cu c quy nh trong các
tiêu chun k thut hin hành có liên quan.
2 Thut ng và nh ngha
Tiêu chun này s dng các thut ng và nh ngha sau:
2.1
Máy óng m kiu cáp (Gate lifting cable equipment)
Thit b c khí thu công dùng nguyên lý tang quay nh, cun cáp óng m ca van.
2.2
Lc óng m (Power of press and lift)
Lc thng c lc cn ln nht, c xác nh v trí bt li nht khi óng hoc m ca van.
2.3
Máy óng m kiu cáp quay tay (Mannual gate lifting cable equipment)
Máy óng m bng cáp c dn ng bng tay quay.
2.4
Máy óng m kiu cáp chy in (Electrical controlled gate lifting cable equipment)
Máy óng m bng cáp c dn ng bng ng c in.
TIÊU CHUN QUC GIA TCVN 8640 : 2011
TCVN 8640 : 2011
Ngun ng lc (Power)
Ngun ng lc hay b phn truyn lc là ng c in hoc quay tay.
2.6
Hp gim tc (Reduction Gear box)
B phn truyn ng t ngun ng lc n tang cun cáp.
2.7
B phn ch th và khng ch óng m (Indicators and clearance controlled divices)
C cu báo và khng ch m ca van.
3 Ký hiu
Máy óng m kiu cáp c ký hiu là TQn.
trong ó:
là biu th máy óng m chy in;
Q là tr s biu th sc nâng (hay lc óng m) ca máy, tính bng tn, t;
n là biu th s tang; n có giá tr là 1 hoc 2.
VÍ D: Máy T62 là loi máy óng m chy in có sc nâng 6 tn kiu tang kép (có 2 tang).
4 Yêu cu k thut chung
4.1 Máy óng m kiu cáp chy in phi có b phn quay tay khi mt in và phi có các tip
im hành trình khi ca van óng hoc m hoàn toàn.
4.2 ng c có công sut ln óng m ca van theo yêu cu công trình.
4.3 Tang cun cáp phi là tang có rãnh. ng kính hai tang óng m mt ca phi có kích thc
bng nhau.
4.4 Các ng c ca máy óng m kiu cáp làm vic ti 40 % mômen xon yêu cu, nhit ng
c không c vt quá 75 0C, có th làm vic khi in áp li gim 10 % so vi in áp nh mc và
phi có thit b hn ch mômen quá ti.
4.5 i vi ca van có khu ln, lc óng m ln s dng hai ti riêng bit t cách xa nhau
phi có bin pháp k thut hai ti óng m ng thi, chng lch ca, xem hình A.4, ph lc A.
4.6 Tay quay ca máy óng m kiu cáp có bán kính quay không vt quá 400 mm.
4.7 Khi thit k cn phi la chn các loi vt liu ã c tiêu chun hoá và phù hp môi trng
ni t máy.
TCVN 8640 : 2011
7
4.8 Phi ghi rõ và y trong bn v ch to hoc trong yêu cu k thut các loi vt liu dùng
ch to các chi tit, các b phn ca máy.
4.9 Trong bn v thit k phi quy nh rõ loi que hàn, kích thc mi hàn; loi sn, k thut sn
ph; loi giong chn du m; các b phn hoc chi tit mua sn có mã hiu sn phm và thông s k
thut rõ ràng.
CHÚ THÍCH: Vt liu ch to các b phn máy tham kho các bng t bng B.1 n bng B.8, ph lc B.
5 Yêu cu v thit k
5.1 Quy nh chung
5.1.1 Chn s truyn ng phù hp vi yêu cu k thut óng m ca van, xem ph lc A.
5.1.2 Tính toán xác nh công sut ng c và t s truyn ca máy bo m kh nng óng m
theo yêu cu.
5.1.3 Chn loi ng c phù hp vi iu kin làm vic ca công trình.
5.2 La chn các thông s ca máy
Khi thit k máy óng m kiu cáp phi chn các thông s k thut sau:
a) Lc óng m, Q, kN hoc N;
b) Hành trình óng m, H, m;
c) Tc óng m khi chy in, V , m/min;
d) Tc óng m khi quay tay, Vqt , m/min;
e) Thi gian óng m bng in, T , min;
f) Thi gian óng m bng quay tay, Tqt , min;
g) Ch làm vic.
5.3 Tính toán chn cáp, tang
5.3.1 Tính toán chn cáp phi m bo ti trng kéo t ca cáp không thp hn giá tr F0, N, c
xác nh theo công thc (1):
F0 = Smax. np (1)
trong ó :
Smax là lc cng cáp ln nht trong dây cáp, N:
Smax = . '
Q’ = Q +Qv +Qc
8
Q là lc ln nht khi óng m ca van, N;
Qv là trng lng ca b phn mang ti và b ròng rc ng, N;
a là bi sut pa lng;
là hiu sut ca ròng rc ;
Qc là trng lng ca phn cáp treo ti, N (nu dài ca cáp ln hn 5m);
np là h s an toàn.
Chn h s an toàn cho cáp phi phù hp vi nhóm ch làm vic ca c cu ã c phân loi
theo TCVN 5862-1995, ly theo bng 1.
Bng 1 - Bng tra giá tr np
Nhóm ch làm vic M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
np 3,15 3,35 3,55 4,0 4,5 5,6 7,1 9,0
5.3.2 Thit k tang cun cáp tho mãn yêu cu sau:
a) ng kính tang cun cáp, ký hiu Dt, mm, xác nh theo công thc:
Dt = dc (h1 - 1) (2)
trong ó:
dc là ng kính danh ngha ca cáp, mm;
h1 là h s ng kính tang; h1 có giá tr t 11,2 n 25,0 và ph thuc ch làm vic ca c
cu;
b) Chiu dài tang cun cáp, ký hiu Lt, m, xác nh theo công thc:
Lt = L1 + L2 (3)
L1 là chiu dài dùng kp u cáp, m:
L1 = 4.t
L2 là chiu dài phn rãnh trên mt tang cun cáp, m:
L2 = n.t = )32( max tD aH
.t
n là s vòng (ren) cáp cun lên tang;
Hmax là hành trình m ca n v trí cao nht (chiu cao t máy).
5.3.3 Sau khi chn vt liu tang, la chn loi tang úc hoc tang hàn, tin hành tính toán chiu dày
thành tang và tính toán kim tra bn tang, trc tang và các b phn hãm cáp trên tang.
TCVN 8640 : 2011
5.4 Chn công sut ng c
Công sut ng c kéo cáp, ký hiu là Nc, kW, phi tho mãn iu kin sau:
Nc Nt (4)
Nt là công sut trên trc ng c, kW;
Mt là mô men cn quy dn v trc ng c, kN.m;
nc là s vòng quay ca ng c, m/min;
S là lc cng cáp, kN;
Dt là ng kính tang cun cáp, m;
i0 là t s truyn ca các b truyn c khí;
0 là hiu sut truyn ng chung ca các b truyn.
5.5 Xác nh t s truyn ng và phân phi t s truyn ca máy
a) T s truyn ng khi chy in, ký hiu id, xác nh theo công thc (5):
t
n i / = iGT.ibr (5)
b) T s truyn ng khi quay tay, ký hiu iqt, xác nh theo công thc (6):
iqt = qt
Mqt = P.r.m.k
iGT là t s truyn hp gim tc c chn;
ibr là t s truyn ca các cp bánh rng ngoài (nu có);
Mt là mô men trên tang, N.m;
P là lc ca 1 ngi, N;
r là bán kính tay quay, m;
m là s ngi;
TCVN 8640 : 2011
10
c) Sau khi tính toán chn c ng c, phân phi t s truyn ng, chn hp gim tc, cn phi tính
toán các b truyn ng bánh rng thng. Cách tính toán thit k xem ph lc B, C hoc tham kho
các tài liu thit k c khí hin hành.
6 Ch to ti xng
6.1 Vt liu ch to
6.1.1 Vt liu dùng ch to các b phn chu lc chính nh trc, gi , bánh rng, khp ni,
tang... phi có nhãn mác, chng ch ca nhà sn xut, có ngun gc xut x rõ ràng, phi ly mu
kim tra ti các phòng thí nghim c cp có thm quyn công nhn. Vt liu c s dng phi
theo úng ch dn trong các bn v thit k ch to.
6.1.2 Que hàn và thuc hàn phi có nhãn mác, xut x rõ ràng, m bo cht lng, các ch tiêu phù
hp vi loi thép hàn và bn v thit k, m bo tính cht c lý và c bo qun theo quy nh.
6.1.3 Vt liu sn ph, bo v b mt làm vic và tip xúc môi trng phi c la chn theo úng
yêu cu k thut ca thit k, m bo cht lng và yêu cu k thut. Vt liu sn ph phi c ghi
y nhãn mác, hn s dng, tính cht hoá lý rõ ràng. Không c s dng các loi sn ph t pha
ch cha c cp có thm quyn công nhn hay loi sn ph không rõ ngun gc.
6.1.4 Khi s dng phôi úc bng gang hoc thép, phi bo m cht lng phôi úc và bo m kích
thc phôi có tính n d gia công phù hp yêu cu bn v thit k theo tiêu chun hin hành. Cho
phép có các khuyt tt nu chiu sâu khuyt tt không ln hn 10 % chiu dày phôi úc. c phép
hàn vá các khuyt tt nhng phi m bo theo quy nh ti TCVN 8298:2009.
6.2 Gia công c khí
6.2.1 Các phôi thép phi ct bng máy ct, máy ca, trng hp ngoi l có th ct bng khí ôxy.
Không c ct thép bng que hàn.
6.2.2 Phôi thép sau khi ct phi ty sch ba via, x, không ni cc g gh quá 1 mm trên b mt và
không có vt rn nt.
6.2.3 chính xác gia công ch to ca tt c các chi tit phi tuân th bn v thit k, trong trng
hp không quy nh c th thì các sai s ch to không thp hn cp 8 theo tiêu chun hin hành.
6.2.4 Khi gia công các chi tit có chính xác cao nh bánh rng, bánh vít, trc vít ... phi lp quy
trình công ngh ch to.
6.2.5 không ng trc, ô van, lch rãnh then so vi ng tâm chun không ln hn 1/2
dung sai kích thc ng kính ngõng trc ni lp ghép bánh rng, bi.
6.2.6 o vai trc ly theo cp chính xác IT8 và theo kích thc ng kính trc.
6.2.7 Các b mt lp ghép, các np ca v hp gim tc, v hp chu lc phi c gia công nhn và
t cp chính xác 0 hoc cp 6 theo TCVN 1484-85.
TCVN 8640 : 2011
11
6.2.8 Dung sai khong cách trc khi gia công không thp hn cp 8 theo TCVN 2245-99 .
6.2.9 o hng tâm và mt mút ca các khp ni trc ly bng 0,005D khp.
6.3 Gia công kt cu thép
6.3.1 Các dng c o lng kt cu phi s dng gm thc lá, thc góc, thc cun bng kim
loi có chính xác cp 2, theo tiêu chun v dng c o dài và các góc.
6.3.2 Chun b vt liu theo quy nh ti TCVN 8298:2009 .
6.3.3 Khoan l trên các chi tit trc hoc sau khi ã hàn ghép thành kt cu và phng pháp khoan
tuân theo quy nh ti TCVN 8298:2009 .
6.3.4 Hàn kt cu thép thc hin theo thit k và TCVN 8298:2009 .
6.3.5 Khi liên kt các b phn kt cu bng bu lông, phi ánh sch các b mt lp ghép. kín khít
khi xit cht bu lông c kim tra bng thc lá có b dày 0,3 mm, thc không th lùa vào sâu quá
20 mm.
7 Yêu cu k thut lp ráp và kim tra ti xng
7.1 Yêu cu chung
7.1.1 Phi có tài liu thit k, quy trình công ngh trc khi lp ráp thành các cm thit b ti
xng.
7.1.2 Các chi tit máy và kt cu trc khi lp phi kim tra s lng và chng nhn cht lng sau
gia công xut xng theo bn v lp ca tng phân xng.
7.2 Lp ráp các cm thit b ti xng
7.2.1 Hp gim tc, các cm trc bánh rng phi c lp ráp và cn chnh thành các cm hoàn
chnh trc khi lp ráp thành t máy hoàn chnh. Sai s lp ráp và kim tra c quy nh trong bng
E.1 ph lc E.
7.2.2 Sau khi lp ráp hoàn chnh, máy óng m phi c chy th không ti theo thit k ti xng
và có biên bn nghim thu cho tng b phn. Hp gim tc chy th không di 4 gi có o chiu,
các c cu khác chy th không ít hn 2 gi có o chiu.
7.2.3 Nhit du trong hp gim tc cho phép khi chy th quy nh ti bng F.1 ph lc F.
7.3 Nghim thu ti xng
7.3.1 Sau khi lp ráp và chy th phi tin hành kim tra trc khi sn chng g. Kt qu kim tra,
nghim thu và ánh giá cht lng ch to phi c ghi vào biên bn và gn nhãn lên sn phm mi
c xut xng.
7.3.2 Ni dung kim tra :
a) S phù hp ca vt liu ã dùng ch to so vi thit k;
TCVN 8640 : 2011
12
b) chính xác kích thc và dung sai lp ghép cho phép;
c) Cht lng các mi ghép hàn, các mi ghép bu lông;
d) Kt qu chy th;
e) Cht lng lp sn chng g;
f) chính xác các s liu ghi nht ký ch to, lý lch máy và tài liu nghim thu.
8 Ghi nhãn và sn ph
8.1 Ghi nhãn
8.1.1 Tt c các máy óng m kiu cáp sau khi ch to phi có nhãn mác hàng hoá. Nhãn c gn
trên np hp chu lc.
8.1.2 Nhãn mác phi ghi y các thông tin sau:
- Tên c s sn xut, a ch;
- Tên sn phm;
- Thông s k thut : lc óng (m), tc óng m, công sut ng c… ;
- Kích thc, trng lng;
- Ngày, tháng, nm sn xut.
8.2 Sn ph
8.2.1 Tt c các b phn, kt cu sau khi ã ch to xong và ã c kim tra mi c tin hành
sn ph.
8.2.2 B mt kim loi phi làm nhn, khô ráo, sch du m trc khi sn.
8.2.3 Loi sn phi có chng ch ngun gc và còn hn s dng.
8.2.4 Loi sn, chiu dày lp sn ph và quy trình công ngh sn phi tuân th thit k quy nh và
phù hp vi quy nh v phun ph bo v b mt kt cu thép và thit b c khí công trình thy li.
8.3 Lp t máy ti công trình
8.3.1 Phi dùng thit b cu úng ti trng, có tc và chiu cao nâng phù hp. Phi móc cu úng
v trí trên máy óng m.
8.3.2 Chiu dày lp bê tông di b máy và hp chu lc không nh hn 50 mm.
8.3.3 Sai s chiu cao t máy so vi thit k không vt quá 50 mm.
8.3.4 Sai lch tâm tang ca máy và tâm tai kéo ca không c ln hn 150 mm trên mt phng
ngang.
9 Vn hành máy
9.1 Trc khi vn hành phi tin hành kim tra thit b, bao gm các công vic sau ây:
a) Kim tra mc du m bôi trn trong hp gim tc, hp chu lc, trc vít ai c trc khi vn hành
máy;
b) Phi dùng tay quay, quay th các b phn quay ca máy. Nu có hin tng kt hoc ting kêu l
là phi kim tra x lý ngay;
c) Kim tra s làm vic ca thit b in trong h thng phân phi và iu khin;
d) Kim tra li in tr cách in ca ng c và cáp in trc khi máy chy.
9.2 Sau khi kim tra và x lý tt c các vng mc v k thut mi cho phép chy th ng c,
xác nh chiu quay ca ng c. Gt ly hp sang v trí chy in và theo dõi c cu làm vic.
9.3 Trong quá trình máy vn hành phi theo dõi tình trng làm vic ca máy bao gm các ni dung
sau:
b) Ch s nhit ;
c) Ch s du bôi trn;
d) Máy chy êm, không quá nóng mt s c cu truyn lc;
e) Không có ting kêu l;
f) Máy chy n nh, không rung.
9.4 Vn hành óng m van trong trng thái khô ba ln và hai ln th nc, ng thi kim tra các
thông s sau:
b) Vn tc nâng h;
c) Nhit ti các bi, c cu chu lc;
d) Máy làm vic êm, không rung git c bit ti các bánh rng n khp, cm phanh làm vic tt.
10 Quy trình vn chuyn và xp kho
10.1 Phi xác nh kích thc, trng lng hàng và quãng ng vn chuyn la chn phng
tin thích hp.
10.2 Phi có phng án kê kích và chng buc m bo an toàn cho ngi và phng tin vn
chuyn.
10.3 Phi kim tra li toàn b danh mc hàng, các tài liu liên quan và quan sát phát hin nhng
sai hng, thiu ht khi giao nhn ti xng cng nh khi d hàng sau vn chuyn. Tt c sai sót thiu
ht u phi ghi biên bn.
TCVN 8640 : 2011
14
10.4 Các b phn bôi trn h phi thay m mi, các l tra du phi nút kín.
10.5 Các cm máy và thit b in phi trong kho, kê cao, khô ráo trên các giá g.
11 Nghim thu, bàn giao
11.1 Nghim thu tnh
11.1.1 Các tài liu khi nghim thu tnh gm có:
a) Tài liu thit k k thut, ch to chi tit, lý lch thit b, cht lng thép, que hàn, bu lông và các vt
liu khác;
b) Tài liu hng dn vn hành, các trng hp hng hóc hoc s c thng gp và bin pháp khc
phc. Danh mc các vt t ph tùng thay th cho các thit b ca máy óng m;
c) Biên bn xác nhn thay i thit k và v trí lp t (nu có);
d) Biên bn nghim thu tng phn các công vic lp t thit b ti hin trng;
e) Biên bn kim tra và bn v hoàn công lp t thit b;
g) Biên bn nghim thu công tác xây dng có liên quan n thit b;
h) Nht ký lp t;
i) Tài liu giao nhn thit b, vn chuyn ca ch u t và n v lp t.
11.1.2 Lp biên bn nghim thu, ánh giá thit b ã c lp tnh vào công trình theo úng thit k và
cho phép chy th không ti.
11.2 Nghim thu chy th không ti
11.2.1 Chy th không ti nhm xác nh tình trng hot ng ca thit b, bao gm các ni dung sau:
a) Thi gian chy th theo yêu cu thit k ca nhà ch to;
b) Kim tra cáp cun vào tang m bo thành lp u,không b ri khi quay theo c 2 chiu;
c) Kim tra n khp ca các cp bánh rng m bo êm, không b gn;
d) Kim tra làm vic ca ng c, phanh, li hp, thit b quay tay…, nhit các ;
11.2.2 Lp biên bn nghim thu chy th không ti khi chy thi gian quy nh và khi t yêu cu
k thut theo các s liu o c c.
11.3 Nghim thu chy th có ti
11.3.1 Các thông s k thut sau ây cn xác nh khi chy th có ti :
a) Thi gian chy th do nhà thit k và ch to quy nh;
b) Kim tra lc nâng, tc nâng, h ca thit b, mc kín khít khi óng và m hoàn toàn;
TCVN 8640 : 2011
c) Kim tra s bôi trn ca các b phn;
d) Kim tra nhit ca các b phn , hp gim tc, hp chu lc;
e) Kim tra n nh, rung ng khi làm vic;
g) Kim tra n khp, chu lc ca các c cu;
h) Kim tra làm vic trong trng hp dùng tay quay.
11.3.2 Hi ng kim tra và nghim thu lp biên bn nghim thu nu t yêu cu k thut.
11.4 Bàn giao thit b a vào s dng
Sau khi hi ng nghim thu ký vào biên bn nghim thu, tin hành bàn giao thit b a vào s
dng. Ni dung bàn giao gm:
a) Bàn giao các tài liu ã lp khi nghim thu tnh, nghim thu không ti và có ti;
b) Bàn giao thit b cho nhà s dng;
c) Ký biên bn bàn giao thit b;
d) Xác nh trách nhim bo hành ca nhà cung cp thit b.
11.5 Nhng vn cn chú ý
11.5.1 Các kt qu trong quá trình kim tra, th nghim và kt lun nghim thu phi ghi y vào
biên bn nghim thu.
11.5.2 Sau khi kim tra, nghim thu nu có sai sót cn sa cha thì phi thc hin xong trc khi tng
nghim thu.
11.5.3 C quan t vn thit k phi son tho hng dn quy trình vn hành, bo dng thit b và
bàn giao.
11.5.4 Tt c các h s nghim thu phi c lu tr theo quy nh hin hành.
TCVN 8640 : 2011
(Tham kho)
Các s máy óng m kiu cáp và s mc cáp cho ca van
CHÚ DN:
1 là tay quay;
2 là cm phanh áp trc; 3, 5, 7 là cp bánh rng
4 là bc; 6 là tang cun cáp
Hình A.1 - S máy óng m kiu cáp quay tay
1
4 là trc vít bánh vít;
5 là khp ni;
6, 7, 10, 11, 14 là các cp bánh rng;
8 là bi;
9 là cm phanh;
12 là tang phi;
13 là tang trái;
15 là bc
Hình A.2 - S máy óng m kiu cáp chy in
1
8
9
10
11
1213
14
15
2 là cóc hãm; 3 là hp gim tc;
4, 6 là ly hp vu; 5 là hp gim tc;
7 là phanh in t; 8 là ng c in;
9 là tang cun cáp
Hình A.3 – S máy óng m kiu cáp chy in hai tc
Hình A.4 - Các s 2 tang ng trc
5
5
d)
3
c)
b)
4) là trc truyn;
6) là tang cun cáp hoc a xích
TCVN 8640 : 2011
19
Hình A.5 – S mc cáp và bi sut pa lng cáp máy óng m ca van kiu cáp
TCVN 8640 : 2011
Mt s bng tra vt liu
Bng B.1 - Mt s loi thép và que hàn c dùng cho ch to máy óng m kiu cáp
Loi thép Mác thép Mác que hàn (hàn tay)
Thép các bon thông dng CT38 E42
Thép các bon cht lng C 45 E50A
Bng B.2 - Các loi vt liu dùng ch to máy óng m kiu cáp
Tên b phn máy Vt liu ch to
Tay quay, np chn bi, np hp gim tc, np thm du, vòng chn,
chn trc, càng gt lay hp, tay gt ly hp, bulông +ai c (loi
không chu lc ln), b ng c ...
CT38
Các loi bulông, ai c, cht, vít chìm liên kt chu lc, then bng,
con gt, trc gt ly hp ... CT41
Trc vít, bulông khp ni, bánh rng, trc bánh rng, ly hp di ng Thép C45
Khp ni trc, hp gim tc, np hp gim tc Gang xám GX18-36
Gi trc Gang xám GX 21-40
Bánh vít ng thanh
Giong, pht chn du m Cao su, pht d chu du
Bng B.3 - Thành phn hoá hc ca mt s thép kt cu n v tính: %
Mác thép Cacbon (C) Silic (Si) Mangan (Mn) Pht pho (P) Lu hunh (S )
CT38s T 0,14 n 0,22 0,07 T 0,30 n 0,60 0,04 0,05
CT38n T 0,14 n 0,22 T 0,05 n 0,17 T 0,40 n 0,65 0,04 0,05
CT38 T 0,14 n 0,22 T 0,12 n 0,30 T 0,40 n 0,65 0,04 0,05
TCVN 8640 : 2011
21
Bng B.4 - C tính ca mt s thép các bon kt cu
ST/Mpa chia theo dày, mm
5 (%), theo dày
Mác thép
b/MPa
< 20 2040 40100 > 100 < 20 2040 > 40 20 > 20
CT38 T 363
n 461 235 226 216 196 27 26 24 d = 0,5 d = a
CT38n
CT38
T 373 n 481
245 235 226 206 26 25 23 d = 0,5 d = a
CT51 T 490 n 628
284 275 265 255 20 19 17 d = 3a d = a
CHÚ THÍCH:
d là ng kính un.
Bng B.5 - Thành phn hoá hc ca thép các bon cht lng C45 n v tính: %
Mác
Thành
phn khác
45 0,420,50 0,170,37 0,500,80 0,035 0,04 0,25 0,25 0,25 -
Bng B.6 - C tính ca thép các bon cht lng C45
C tính cng (HBS)
Mác
thép
%

45 Thng hoá 598 353 16 40 49 229 197
TCVN 8640 : 2011
22
Bng B.7 - C tính ca mt s gang xám thông dng
Chiu dày vt úc mm * Mác gang
4 8 15 30 50 80 150
bn kéo b /MPa
GX 15-32 220 180 150 110 105 90 80
GX 18-36 270 220 200 160 140 130 120
GX 21-40 310 270 250 210 180 165 150
cng (HBS)
GX 15-32 241 224 210 201 163 156 130
GX 18-36 255 240 230 216 170 163 143
GX 21-40 260 255 245 238 187 170 156
CHÚ THÍCH: * Giá tr bn kéo ca vt úc dày 15 mm tng t vi phôi th ng kính 30 mm.
Bng B.8 - Thành phn hoá hc ca mt s gang xám thông dng n v tính: %
Mác gang C Si Mn P S
GX 15-32 T 3,50 n 3,70 T 2,00 n 2,40 T 0,50 n 0,80 0,20 0,15
GX 18-36 T 3,30 n 3,50 T 1,40 n 2,40 T 0,70 n 1,00 0,20 0,15
GX 21-40 T 3,20 n 3,40 T 1,40 n 2,20 T 0,70 n 1,00 0,20 0,15
CHÚ THÍCH: Cho phép hp kim hoá bng các nguyên t Cu, Ni, P …
TCVN 8640 : 2011
C.1 Chn vt liu
2) Vt liu bánh rng ln: GX 21 – 40;
3) Trc bánh rng: Thép C45;
4) C tính và thành phn hoá hc ca vt liu các chi tit c xác nh theo ph lc B .
C.2 Tính toán b truyn ng bánh rng tr
C.2.1 Xác nh ng sut cho phép
1) ng sut tip xúc cho phép khi vt liu bánh rng bng thép, MPa :
[tx] = 2,6 HB (C.1)
2) ng sut tip xúc cho phép khi vt liu bánh rng gang xám, MPa :
[tx] = 1,5 HB (C.2)
[u] =
1
trong ó:
-1 là gii hn mi khi un, MPa. Tr s -1 chn nh sau:
-1 = 0,34 b (i vi thép cacbon);
-1 = 0,34 b (i vi gang);
b là gii hn bn ca vt liu;
[n] là h s an toàn. Tr s [n] xác nh nh sau:
[n] = 1,9 : i vi thép và gang không qua nhit luyn;
[n] = 1,7: i vi thép và gang có qua nhit luyn;
K là h s tp trung ng sut. Tr s K xác nh nh sau:
- i vi thép thng hoá và tôi b mt: K ly t 1,4 n 1,6 ;
- i vi gang : K ly t 1,0 n 1,2.
TCVN 8640 : 2011

Hình C.1 - Các thông s truyn ng bánh rng tr
Bng C.1 - Tr s ca h s phân b không u ti trng trên chiu rng vành rng
HB > 350 HB 350 . 2
bc
bc
0,2
0,4
0,6
0,8
1,16
1,37
1,58
1,80
1,07
1,14
1,23
1,34
C.3 Xác nh mô un m, s rng z, chiu rng vành rng b
C.3.1 Mô un ca b truyn
Xác nh theo công thc sau:
m = 3 ..
trong ó:
m là môun n khp, n v là mm, vi bánh rng nghiêng là ms. Kt qu tính toán ly tròn
theo s nguyên và theo tr s tiêu chun;
TCVN 8640 : 2011
25
M là mô men trên trc bánh rng, n v là N.mm, trên trc bánh rng ch ng là M1, trên trc
bánh rng b ng là M2 ;
K là h s ti trng ;
là h s tính n gim mômen cn ca tit din nguy him bánh rng nh do n mòn: ly
t 1,25 n 1,50;
z là s rng;
y là h s dng rng ;
m là h s b rng theo mô un. Vi rng thng m ly t 6 n 10 ;
k b là h s tng bn ca rng nghiêng so vi rng thng, xác nh nh sau:
- i vi rng thng : k b = 1,0;
- i vi rng nghiêng: k b = 1,2 - 1,4 .
B.3.2 S bánh rng và chiu rng bánh rng
a) S rng bánh nh Z1 :
Z1 = )1.(
cos.2 um
a (C.5)
Z2 = i.Z1 (C.7)
a là khong cách trc, mm;
Ka là h s ph thuc vào vt liu cp bánh rng và loi rng;
M1 là mômen xon trên trc bánh ch ng, N.mm;
[tx] là ng sut tip xúc cho phép, MPa;
KH là h s k n s phân b không u ti trng trên b rng vành rng bánh rng, ph
thuc vào cng bánh rng và t s Kbc.i/(2-Kbc);
u là t s truyn ca bánh rng nh;
ba là h s b rng rng;
TCVN 8640 : 2011
b = m .m (C.8)
C.3.3 Xác nh ng kính chia dc, ng kính nh rng ngoài da, ng kính áy rng di, mm
dcl = m.Z1 (C.9)
dC2 = m.Z2 (C.10)
trong ó:
dc1, dc2 là ng kính chia ca bánh rng tr nh và bánh rng tr ln, mm;
m là mô un, mm;
Z1 là s rng bánh rng tr nh ;
Z2 là s rng bánh rng tr ln.
C.3.4 Kim nghim rng v bn tip xúc
C.3.4.1 Xác nh vn tc vòng trung bình, v, m/s:
60 .. 11 ndv tb
trong ó:
dtb1 là ng kính trung bình bánh rng nh, xác nh theo công thc (C.9);
n1 là s vòng quay bánh rng nh.
C.3.4.2 Theo giá tr vn tc chn cp chính xác ca b truyn theo bng C.2:
Bng C.2 - Cp chính xác ca b truyn theo vn tc vòng
Cp chính xác
Vn tc vòng ca bánh rng
m/s
TCVN 8640 : 2011
27
C.3.4.3 Chn h s ti trng K theo công thc (C.16):
.H dK K K (C.16)
trong ó:
KH là h s k n s phân b không u trên vành rng chn theo bng C.1;
Kd là h s ti trng ng xác nh theo bng C.3 :
Bng C.3 - Tr s ca h s ti trng ng K
Vn tc vòng trung bình m/s Cp chính
xác cng bánh
rng ln n 1 T 1 n 3 T 3 n 8 T 8 n 12
6
≤ 200
-
-
-
-
-
-
CHÚ THÍCH: Khi vn tc vòng trung binh v = 4 m/s h s K tng lên 10 %.
C.3.4.4 Kim nghim rng v bn tip xúc:
a) Khi cp bánh rng côn vi vt liu khác nhau, kim nghim rng theo công thc (C.17):
TX = tx
3 2 (C.17)
b) Khi cp bánh rng côn vi vt liu bng thép, kim nghim rng theo công thc (C.18):
TX = tx
trong ó:
[TX] là ng sut tip xúc cho phép, MPa, xác nh theo công thc (C.1) và (C.2);
M2 là mômen xon trên bánh ln, N.mm:
2 2
2
NM
(C.19)
N2 là công sut trên trc bánh rng ln, n v là kW, xác nh theo công thc (C.20):
2 3 4.
4 là hiu sut cp ln ;
2 là vn tc góc ca bánh rng côn ln, rad/s ;
K là h s ti trng, xác nh theo công thc (C.16);
i là t s truyn;
Kbc là h s chiu rng vành rng ln, Kbc ly t 0,2 n 0,3 ;
KH là h s k n s phân b không u ti trng trên chiu rng bánh rng, xác nh theo
bng C.1.
C.3.5 Kim nghim rng v bn un
iu kin bn un ca rng kim nghim theo công thc sau:
u b
trong ó:
[u] là ng sut un cho phép ca rng, MPa, xác nh theo công thc (C.3);
M là mô men trên bánh rng kim tra, N.mm ;
K là h s ti trng, xác nh theo công thc (C.16) ;
là góc nghiêng ca rng. Vi bánh rng thng = 0 ;
y là h s dng rng, xác nh theo bng C.4;
m là mô un ;
Kb là h s tng bn ca rng nghiêng so vi rng thng, xác nh nh sau:
- i vi rng thng: Kb ly bng 1,0 ;
- i vi rng nghiêng: Kb ly t 1,2 n 1,4.
TCVN 8640 : 2011
29
Bng C.4 - Tr s h s dng rng y khi f0=1
H s dch chnh x
- 0,6 - 0,2 0,0 0,2 0,6 1,0
S rng
12
13
14
15
16
17
1) Khi fo = 0,8 giá tr h s y = y/0,8;
2) Kim nghim rng v bn un cho bánh rng có tích s y.[u] nh hn;
3) S rng tng ng Zt xác nh theo công thc:
1 1
1costd ZZ
C.3.6 Kim nghim rng v quá ti
Kim nghim rng v quá ti khi m máy, phanh hãm… theo ng sut tip xúc cc i và ng sut
un cc i áp dng theo công thc sau:
max max. [ ]TX TX qt TXK (C.24)
max max. [ ]U U qt UK (C.25)
trong ó:
Kqt là h s quá ti, xác nh theo công thc (C.26):
max qt
MK M
(C.26)
M và Mmax là mô men xon danh ngha và mô men quá ti trên trc bánh rng nh hoc bánh
rng ln.
[TX]max và [U]max là ng sut tip xúc, ng sut un quá ti ca rng, xác nh theo bng C.5:
Bng C.5 - ng sut tip xúc quá ti và ng sut un quá ti
ng sut quá ti
[TX]max [U]max
Gang - 1,8.b 0,6.b
CHÚ THÍCH: c và b là ng sut chy và ng sut bn ca vt liu bánh rng.
TCVN 8640 : 2011
D.1 Chn vt liu
a) Trc vít và trc bánh vít: C45; 40X hoc 40 XH ;
b) Thân bánh vít: C35 hoc C45 ;
c) Vành bánh vít: vt liu bánh vít chn theo vn tc trt, Vs, m/s, quy nh nh sau:
+ Khi Vs 5 m/s: dùng ng thanh thic ;
+ Khi Vs < 5 m/s: dùng ng thanh không thic và ng thau ;
+ Khi Vs < 2 m/s: dùng gang GX12-28; GX15-32 hoc GX18-36 ;
Vn tc trt Vs c tính theo công thc:
3 2 1 18,8.10 . . .sV N u n (D.1)
trong ó:
n1 là s vòng quay ca trc vít, r/min
u là t s truyn: u=n2/n1 = Z2/Z1
C tính và thành phn hoá hc ca vt liu các chi tit b truyn xác nh theo ph lc B .
D.2 Tính toán b truyn ng
d2
d 2 d a 2
Hình D.1 - Các thông s ca b truyn trc vít- bánh vít
TCVN 8640 : 2011
D.2.1 Xác nh khong cách tâm

q
Z2 là s bánh rng vít;
q là h s ng kính trc vít, xác nh theo mô un tiêu chun m, tra theo bng D.1:
1 2(0,25 0,30)dq Z
m
Trong tính toán s b ban u có th ly q = 10;
Bng D.1 - Tr s tiêu chun ca h s ng kính q
m 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00
Dãy 1 6,3; 8,0; 10,0*; 12,5**; 16,0; 20,0; 25,0 q
Dãy 2 7,1; 9,0; 11,2; 14,0; 18,0; 22,4
CHÚ THÍCH : 1) * Không dùng tr s này khi m = 2,0; ** Không dùng tr s này khi m = 2,5;
2) u tiên dùng dãy 1;
3) Trng hp tht cn thit có th chn m theo dãy 2: m = 1,5; 3,0; 3,5; 6,0; 7,0; 18,0
M2 là mô men xon trên trc bánh vít , N.mm:
M2 = 2
N2 = 43.
CTN (D.4)
4 là hiu sut cp ln;
K là h s ti trng:
K = KH.Kd (D.5)
33
KH là h s phân b không u ti trng trên chiu rng vành rng:
KH = 1 + )1.( 3
Z
(D.6)
là h s bin dng ca trc vít, xác nh theo bng D.2;
là h s ph thuc vào c tính ti trng, xác nh nh sau:
= 1: khi ti trng không thay i;
= 0,6: khi ti trng ít thay i;
= 0,3: khi ti trng thay i ln;
Khi ti trng không thay i: KH = 1,0;
Kd là h s ti trng ng, xác nh theo bng D.3;
[TX] là ng sut tip xúc cho phép ca bánh vít, chn theo bng D.4
Bng D.2 - H s bin dng ca trc vít
H s ng kính trc vít S mi ren Z1 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0
1
2
4
44
36
30
57
45
37
72
57
47
89
71
58
108
86
70
127
102
82
157
125
101
190
152
123
240
190
152
292
230
185
349
276
220
Bng D.3 - Tr s ca h s ti trng ng Kd
Cp chính xác Vn tc trt Vs
m/s 6 7 8 9
≤ 1,5
3,0
7,5
12,0
18,0
34
Bng D.4 - Tr s ng sut tip xúc cho phép ca bánh vít [TX]
Vt liu bánh vít
3,0 167 181 149 -
4,0 160 175 141 -
5,0 150 164 128 -
138 152 118 -
CHÚ THÍCH : Tr s [TX] trong bng ng vi cng trc vít ln hn HRC 45 , c chuyn i n v t N/mm2 sang
Pa nh sau: 01 Pa = 01 N/mm2.
D.2.2 Tính toán mô un m
Mô un m c xác nh theo công thc sau:
m = 2
(D.7)
Kt qu tính toán ly tròn theo mô un tiêu chun tr s sát giá tính cho trong bng.
D.2.3 Tính toán h s dch chnh x
H s dch chnh x xác nh theo công thc (D.8):
x = )(5,0 2Zq m a
(D.8)
D.2.4 Xác nh các kích thc ch yu ca trc vít và bánh vít
a) Xác nh ng kính vòng chia ca trc vít d1 và ca bánh vít d2 , n v là mm:
d1 = q.m (D.9)
d2 = Z2.m (D.10)
TCVN 8640 : 2011
trong ó :
q là h s ng kính trc vít xác nh theo bng D.1;
m là mô un tính toán theo công thc (D.7) và xác nh li theo mô un tiêu chun ;
Z2 là s rng bánh vít ;
b) Xác nh ng kính vòng nh ca trc vít da1 và ca bánh vít da2 , n v là mm:
da1 = d1 + 2.m = ( q+Z2 ) (D.11)
da2 = m.( Z2 + 2 + 2.x ) (D.12)
trong ó:
x là h s dch chnh, xác nh theo công thc (D.8) ;
c) Xác nh ng kính vòng áy ca trc vít df1 và ca bánh vít df2, n v là mm:
df1 = m.( q + Z2 ) (D.13)
df2 = m.( Z2 – 2,4 + 2.x ) (D.14)
d) Xác nh ng kính ngoài ca bánh vít daM2 , n v là mm:
daM2 ≤ da2 + 2.m khi Z1 = 1 và Z1 = 4;
daM2 ≤ da2 + 1,5 m khi Z1 = 2 và Z1 = 3 (D.15)
e) Xác nh chiu rng trc vít b1 và bánh vít b2 : xác nh theo công thc quy nh trong bng D.5.
Bng D.5 - Chiu rng trc vít b1 và bánh vít b2
S mi ren trc vít Z1 1 2 3 4
x = - 1,0 ( 10,5 + Z1 ).m ( 10,5 + Z1 ).m
x = - 0,5 ( 8 + 0,06.Z2 ).m ( 9,5 + 0,09.Z2 ).m
x = 0 ( 11 + 0,06.Z2 ).m ( 12,5 + 0,1.Z2 ).m
x = + 0,5 ( 11 + 0,1.Z2 ).m ( 12,5 + 0,1.Z2 ).m
Chiu rng
Chiu rng bánh vít b2 0,75.da1 0,67.da1
D.2.5 Kim nghim rng bánh vít v bn tip xúc
Sau khi tính toán xác nh các kích thc ca b truyn và h s ti trng tin hành kim tra rng bánh
vít v bn tip xúc theo công thc (D.16):
TCVN 8640 : 2011
trong ó:
M2 là mô men xon trên trc bánh vít xác nh theo công thc (D.3);
K là h s ti trng xác nh theo công thc (D.5) sau khi ã có các kích thc ca b truyn;
Z2 là s rng trên bánh vít;
q là h s ng kính trc vít;
[tx] là ng sut tip xúc cho phép ã c xác nh li theo vn tc trt Vs .
CHÚ THÍCH: Sau khi tính toán kim tra nu tx ln hn [tx] trên 5 % (b truyn làm vic quá ti ) và thp hn [tx] 15 % (b
truyn làm vic thp ti ), cn thay các kích thc b truyn và kim tra li bn tip xúc ca bánh rng vít.
D.2.6 Kim nghim rng vít v bn un
ng sut un sinh ra ti chân rng bánh vít không c vt quá ng sut un cho phép và c xác
nh theo công thc sau:
u = 2 2
(D.17)
trong ó:
K là h s ti trng ã c xác nh li theo công thc (D.5) sau khi ã có kích thc ca b
truyn;
Z2 là s rng bánh vít;
y là h s dng rng xác nh theo bng C.4;
b2 là chiu rng bánh rng vít, mm ;
[u] là ng sut un cho phép xác nh theo bng D.6.
Bng D.6 - ng sut un cho phép [u]
Vt liu bánh vít po
10.1
po
10.1
104 29
CHÚ THÍCH : Tr s [TX] trong bng c chuyn i n v t N/mm2 sang Pa nh sau: 01 Pa = 01 N/mm2
TCVN 8640 : 2011
D.2.7 Kim nghim bánh rng vít v quá ti
Kim nghim rng bánh vít v quá ti khi m máy, phanh hãm theo ng sut tip xúc cc i và ng
sut un cc i, áp dng công thc sau:
txmax = tx. qtK [tx]max (D.18)
umax = u.Kqt [u]max (D.19)
trong ó:
;
Mmax và M là mô men xon danh ngha và mô men xon quá ti trên trc bánh vít;
[u]max và [tx]max là ng sut un quá ti và ng sut tip xúc quá ti cho phép, xác nh theo
bng D.7.
Bng D.7 - ng sut tip xúc quá ti và ng sut un quá ti
ng sut quá ti
MPa [u]max
0,8 ch
0,6 b
CHÚ THÍCH : Tr s [TX] trong bng c chuyn i n v t N/mm2 sang Pa nh sau: 01 Pa = 01 N/mm2
D.3 Tính toán thit k trc
D.3.1 Chn vt liu
Trc bánh rng tr và trc vít vô tn ca máy óng m thng c ch to t thép C45. Vi máy
óng m quay tay có sc nâng n 3 tn có th ch to bng thép CT51.
D.3.2 Tính toán thit k trc v bn
D.3.2.1 Xác nh ti trng lên trc
D.3.2.1.1 Ti trng ch yu tác dng lên trc là mô men xon và s các lc tác dng khi n khp
c biu th hình D.2.
TCVN 8640 : 2011
Fr2
Fr1Ft2
Fa2
Ft1
Hình D.2 - S lc tác dng lên trc t b truyn trc vít–bánh vít và b truyn rng tr
D.3.2.1.2 Xác nh lc tác dng lên trc trong b truyn bánh rng tr theo phng pháp sau ây:
a) Lc vòng Ft1 và Ft2, N :
Ft1 = 1
Fr1 = Ft1.
cos tg
Fa1 = Ft1.tg (D.24)
Fa2 = Ft2.tg (D.25)
trong ó:
M1, M2 là mô men xon trên trc bánh rng tr nh và bánh rng tr ln, N.mm :
M1 = 2
2
N
là hiu sut b truyn và i là t s truyn ;
TCVN 8640 : 2011
39
dTb1 và dTb2 là ng kính trung bình bánh rng tr nh và bánh tr ln, mm ;
= 20o góc n khp ;
là góc nghiêng ca rng.
D.3.2.1.3 Xác nh lc tác dng lên trc trong b truyn trc vít – bánh vít:
a) Lc dc trc Fa1 và lc vòng Ft2 , N :
Fa1 = Ft2 = 2
b) Lc vòng Ft1 và lc dc trc Fa2 , N :
Ft1 = Fa2 = 1
Fr1 = Fr2 = Ft2.tg (D.29)
trong ó:
M1 và M2 là mô men xon trên trc vít và trc bánh vít, N.mm :
M1 = 2
2
N
là hiu sut b truyn và i là t s truyn ;
d1, d2 là ng kính vòng chia ca trc vít và bánh vít , mm ;
là góc profin trong mt ct dc ca trc vít : = 20o .
D.3.2.2 Tính toán ng kính trc
D.3.2.2.1 ng kính u trc bánh rng tr nh và ca trc vít, d1, mm, xác nh s b theo công
thc (D.31):
d1 = 1
trong ó:
M1 là mô men xon trên trc, xác nh theo công thc (D.26) và (D.30)
[] là ng sut xon cho phép: [] t 20 MPa n 35 MPa.
D.3.2.2.2 Sau khi tính toán, kt qu kích thc d1 c làm tròn s và chn theo kích thc ng
kính trong tiêu chun ca ln hoc bc dn.
TCVN 8640 : 2011
40
D.3.2.2.3 ng kính trc ti v trí lp bánh rng côn nh d2, mm, có th xác nh theo công thc
(D.31) vi [] t 10 MPa n 20 MPa hoc theo mô men tng ng Mt, N.mm :
d2 = 3 .1,0 u
2 2 1 1u x yM M M (D.34)
trong ó:
Mtd là mô men tng ng, N.mm ;
Mu là mô men un tng, xác nh theo momen trong mt phng thng ng Mx1 và mô men
trong mt phng ngang My1;
[u] là ng sut un cho phép ca thép ch to trc: [u] t 20 MPa n 35 MPa.
D.3.2.2.4 ng kính trc các on còn li c xác nh sau khi ã xác nh ng kính u trc và
v trí lp bánh rng trên c s công ngh lp ghép (d tháo lp, c nh trc và các chi tit trên trc).
D.3.2.3 Chn khong cách các m và chiu dài các on trc
Khong cách gia các gi (khong cách gia tâm hai ) c xác nh theo chiu dài moay
bánh rng và chiu rng thành hp ( v trí lp ln hoc trt), khe h gia các bánh rng và gia
bánh rng vi thành hp.
D.4 Tính toán kim nghim trc v bn mi
Sau khi xác nh ng kính trc và mt s kích thc chính cn kim nghim trc v bn mi ti
các tit din nguy him theo iu kin sau:
2 2


n là h s bn tính toán ;
[n] là h s bn cho phép, xác nh nh sau:
- H s bn cho phép thông thng: [n] ly t 1,3 n 1,5 ;
- H s bn cho phép m bo cng (không cn kim nghim cng ca trc):
[n] ly t 2,5 n 4,0;
n là h s an toàn theo ng sut pháp;
n là h s an toàn theo ng sut tip:
TCVN 8640 : 2011
(D.37)
-1 là gii hn mi un vi chu k i xng ca vt liu làm trc i xng:
- i vi vt liu làm trc là thép các bon: -1 = 0,43b ;
- i vi vt liu làm trc là thép hp kim: -1 = 0,35b ;
-1 là gii hn mi xon vi chu k i xng : -1 = 0,43b ;
, là h s tính n nh hng ca chu k thành phn không i n bn mi xác nh
theo vt liu trc;
a là biên ca ng sut pháp, MPa, xác nh theo công thc:
a = W M u (D.38)
Mu là mô men xon ln nht xác nh theo công thc (D.34);
W là mô men chng un ti tit din trc ang xét; mm3;
m là tr s trung bình ca ng sut pháp (ng sut un thay i theo chu k i xng):m= 0;
a và m là biên ca ng sut tip và tr s trung bình ca ng sut tip, MPa :
a = m = x
Mx là mô men xon; N.mm;
Wx là mô men chng xon ti tit din trc ang xét; mm3;
k và k là h s kích thc khi un và xon xác nh theo ng kính trc.
C.5 Tính toán kim nghim trc v bn tnh
phòng kh nng b bin dng quá ln hoc phá hng do quá ti t ngt, tin hành kim nghim
trc v bn tnh theo các công thc sau :
td = 2.3 (D.40)
TCVN 8640 : 2011
[] = 0,86.ch (D.43)
trong ó:
Mumax là mô men un ln nht ti tit din nguy him lúc quá ti, N.mm ;
Mxmax là mô men xon ln nht ti tit din nguy him lúc quá ti, N.mm ;
ch là gii hn chy ca vt liu trc, MPa.
D.6 Tính toán kim nghim trc v cng
D.6.1 Tính toán cng un
Khi võng f ca trc quá ln s làm bánh rng b nghiêng; còn khi có góc xoay quá ln làm kt các
con ln trong . Tính toán kim nghim trc m bo cng un theo công thc sau:
f [f]
trong ó :
[f] là võng cho phép : [f] = (0,0002 0,0003).l , vi l là khong cách gia các gi ;
[] là góc xoay cho phép :
- i vi ln: [] = 0,005 rad ;
- i vi trt: [] = 0,001 rad.
D.6.2 Tính toán cng xon
= ][ .
G là mô un àn hi trt : G = 8.104 MPa ;
Jo là mô men quán tính c cc : Jo = .d4/32 mm4;
l là chiu dài on trc ang tính, mm.
D.6.2.2 Ti tit din trc có rãnh then, kim nghim trc theo công thc (D.46):
= oJG klM
. ..1 [] (D.46)
- Khi có 1 rãnh then: = 0,5 ;
- Khi có 2 rãnh then i xng nhau 180o : = 1,2 ;
[] là góc xon cho phép: [] = 30o trên chiu dài 1m.
TCVN 8640 : 2011
Bng E.1 - Sai s cho phép khi lp ráp
B phn lp Tên các sai s Tr s cho phép
Khe h hng tâm rng Theo TCVN 1067-84
Khe h biên rng Theo TCVN 1067-84 Hp gim tc.
Sai s khong cách trc Theo TCVN 1067-84
Trc, bc, gi ng kính trong và ngoài Theo TCVN 2245-99
bi ng kính trong và ngoài Theo TCVN 1482-85
Các tm m hp gim tc, ng
c, gi
Phn bu lông nhô khi ai c khi
vn cht
T 2 n 5 vòng ren Hiu chnh khi lp lên b máy
không ng tâm trc ng c và
hp gim tc, gi
< 0,3mm
Bôi trn Hp chu lc, cm vít me ai c
M YC trên toàn b b mt
rng
Bng F.1
oC
Bánh vít trc vít T 10 n 20 60
TCVN 8640 : 2011
Th mc tài liu tham kho
1 TCVN 8298 : 2009 : Công trình thy li - Ch to và lp ráp thit b c khí, kt cu thép - Yêu cu
k thut.
2 TCVN 5862 – 1995 : Thit b nâng - Phân loi theo ch làm vic.
3 TCVN 5863 – 1995 : Thit b nâng - An toàn lp t và s dng.
4 TCVN 1765 – 1767 : 75 : Thép các bon, thép àn hi.
5 TCVN 1482 - 85: ln. Lp ghép.
6 TCVN 1484 - 85: ln. Yêu cu k thut .
7 TCVN 2245-99: H thng ISO v dung sai và lp ghép. C s ca dung sai, sai lch và lp ghép.