Termoelektrana Tuzla

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  1/7

  TERMOELEKTRANA TUZLA

  Posjeta: 07.05.2015

  IZVJETAJ

  UNIVERZITET U TUZLI AKADEMKA !ODINA"AKULTET ELEKTROTE#NIKE 201$.%2015.

  PRO"EOR: TUDENT:D&.s'.Tatja(a Ko(j)*+a(&.,&o-. Ne+&es #o/)

  &.(ea: II3173I4%1

  TUZLA* 6aj* 2015.o.

  1. Uvod

  I8&a(ja 9o6,e9sa Te&6oee9t&a(e &ea8&a(a je eta,(o* ; ,e&o; o 1

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  2/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  o9a 1* s(ae 2 M. Po+e)a(je (sta&a(e s(ae TE BT;8aC sje 8&a(jo6 ,;@ta(je6 ; ,oo( osta ,&o8+o( je('a:

  1

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  3/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  ;aj se osta+ja ,&e9o t&a9a o H;(9e&a oa9e se o( aje ,&osje;je o 6(a ; 9o6e se+&@ (jeo+o &oHje(je 9a9o H se oHa ;je(a ,&a@(a.

  Uaj se 8 +ao(a st&esa (a (a>( a se jea( ,o jea( +ao( ot9a> o ostat9a9o6,o8'je +o8a (a &a;>(o6 &oto&; +ao(a* 9oj o9&e)e +ao( st&esa ;aj ; ja6; 8

  9oje se o( (a st (a>( ,;te6 t&a9a ,&eHa';je (aBsto+a&@teC.

  Na sto+a&@t;* ,o@to se &ao ;j; &a8>t 9+ateta* +&@ se(jeo+o 6je@a(je H;o/e&6a s,e'ja(6 Hae&o6 9oj je+eo6a s9;,.

  Slika 3. Dopremanja uglja sa stovarita do bunkera

  Na9o( @to s6o +je je se oa/e a+(a s&o+(a ,ot&eH(a 8a -;(9'o(sa(jete&6oee9t&a(e oHa8a9 s6o (asta+ o o+aja>a 6( ,(o+a. Po@to je to +eo6a ,&ja+o te&6oee9t&a(e (s6o 6a ,&9; 8a etaj(o &a8ea(je* oHja@(je( (a6 je ,&(', &aa

  Izvjetaj str. 3

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  4/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  te s6o s+oj ,;t (asta+ aje. D6(ja' 9&o8 9oje 6 se s,;@ta ; at6os-e&; s; +so9 o75 6 .

  Da H +oa Ha e6js9 >sta 9ao ta9+a aje 9o&@te(a ;sste6; 6o&a se 8+&@t (je(a e6(e&a8a'ja e9a&Ho(8a'ja. Nas' s,o je ,&9a8a( jea( ta9a+ Ha8e(.

  Na9o( oHas9a oto+o s+ ot+o&e( jeo+a te&6oee9t&a(e* 8a+& s6o ; (je(;;(;t&a@(j; 9o(st&;9'j;. P&+o @to s6o ,osjet jeste 6( ; 9o6e se +&@ &oHje(je ;ja

  Izvjetaj str. 4

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  5/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  tj.;aj se ,&et+a&a ; ;je(; ,&a@(; 9oja se 9as(je s,aj;je ; 9ot;.I6a s6o ,&9; a +6o &e9o(st&;9'j; 6oto&a je(o 6(a.

  Naj>e@) o 6(a 9oj st&aa jeste &oto& 6oto&a. Kao @to je ,&9a8a(o(a je+oj s' to je +eo6a 6as+a( ee6e(t .

  Posje 6(a (a &e je o@ao ,a&(9o(e(8ato&. Ko(e(8ato& +oe(e ,a&e se;&a;je (a 8a8; ,a&(e t;&H(e. O(

  ,&et+a&aj; +oe(; ,a&; 8 ,a&(o sta(ja ;te9;)(;* tj. +o;. +a9 9o(e(8ato& se sastoj o +@e Ho9o+a* as+a9 (jeo+ Ho9 o +@e jaa 'je+ 5000 F . I6a s6o ,&9;a +6o 9a9o s+e to 8ea* @to je ,&9a8a(o (a es(oj s'.

  Na9o( ,a&(o 9o(e(8ato&a ;sjeo je 9otao. U 9ot; +&@se sao&je+a(je ;je(e ,&a@(e 9oja se sa6eje ; 6(;. A ,&je(eo @to oe o ,;(je(ja 9ota t6e* 8 +a(js9 s,&e6(9a ,&+o seo,&e6a B8eC s+e o9 se (e ,ost(e o&eje(a te6,e&at;&a;(;ta& 9ota ;je(a ,&a@(a jo@ ;+je9 (je ; -;(9'j a se o,&e6a o 9ota. Za je(o

  ,o9&eta(je 9ota ;t&o@ se o9o 100000 KM 8a 8e. Te9 9aa oe o ta9+e st;a'je +&@ set&a(s,o&t ;je(e ,&a@(e. Te6,e&at;&a ;(;ta& 9ota ,&ete/(o t&eHa a H;e o9o

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  6/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  Mo/a o(aj (ajs9;,j o te&6oee9t&a(e se(aa8 s,&e 9o6a((o ,ost&oje(ja a to je e(e&ato& .T;&H(a e(e&ato& s; +e8a( (a je(; oso+(; ,&e9o9oje se +&@ (jo+o ,o6a8+a(je . T;&H(a je

  ,ojeje(a (a jea: t;&H(a 8a +so9 ,&tsa9* s&e(j,&tsa9 (s9 ,&tsa9. T;&H(a se o9&e)e 000 oH&taja ;

  6(;t @to je &e9t(o ,&o,o&'o(a(o -&e9+e('j (a@esste6a o 50 #8. 6a(je(je6 H&oja oH&taja s6a(j;je se-&e9+e('ja.

  Zaata9 9o6a((o ,ost&oje(ja jeste s(&o(8a'ja. To jeste a ;9j;>e (a,o( e(e&ato&a ;6&e/; ; o(o6 t&e(;t9; 9a je to 6o;)e. Po@to se &a ot&o-a8(o6 sste6; ,&ate se se -a8o& (a,o(a ,o -a8a6a.Kaa se ,o9o,e -a8o& sste6a sa -a8o&6a 6&e/e +&@ se;9a,a(je e(e&ato&a (a 6&e/;* to se &a ta(6

  ,;te6 ,o6o); ;&eaja.

  Ta9oe& s6o o@ o sa8(a(ja a je 'je(ae(e&ato&a ,&o,o&'o(a(a sa (jeo+o6 6aso6. Masa 1to(e e(e&ato&a 9o@ta o9o 1 6o( KM.

  Izvjetaj str. 6

 • 7/23/2019 Termoelektrana Tuzla

  7/7

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  Ia9o se s+e oaa ,o (a8o&o6 9o6a((o ,ost&oje(ja* ,ostoj o 9oj ,&atst&;j; 9&o8 'je sste6. Nea+(o je 8+&@e(a &e9o(st&;9'ja sa a(ao(o sste6a (a ta(*

  ,a je saa s+e 6oe&(8o+a(o (9a9+o ,oe@e(je se (e +&@ &;>(o.

  +a9 Ho9 6a s+oje &as9o,(o ,ost&oje(je 9oje je ,&9a8a(o (a s' s,o. I8a8 8to ,ost&oje(ja je (a (a,o(s9o6 (+o; o 220 KV. Ta9oe& s+a ,ost&oje(ja s; s,oje(a (a

  je(; saH&('; ,&e9o 9oje ;+je9 6aj; 6o;)(ost a t Ho9o+ H;; ,ot&o@a> ; jo@o&e6 s;>aj; 9aa oje o 9+a&a (a o9a'j 86ej; e(e&ato&a ,ost&oje(ja* a osta

  ,ot&o@a> 9oj s; s,oje( (a 6&e/; (e osta(; He8 ee9t&>(e e(e&je.

  Izvjetaj str. 7