16
C M Y K TUZLA BULTENi TUZLA BELED‹YES‹’N‹N ÜCRETS‹Z AYLIK HABER BÜLTEN‹ Tuzla Belediyesi Emlak ‹stim- lak Müdürü Cemil Erdöl, di- ¤er birimlerde oldu¤u gibi emlak istimlakta da hum- mal› bir çal›flman›n yürü- tüldü¤ünü söyledi. Er- döl, imar uygulama- s›na h›z verdiklerini belirterek, yak›nda tapusuz ev kal- mayacak dedi. Bayrampafla Belediye Baflkan› Hüseyin Bürge, belediye baflkan›- m›z Dr. fiadi Yaz›c›'ya nezaket ziyaretinde bulundu. sf. 6 Muhtarl›k bir gönül iflidir Bu ayki konu¤umuz Yayla Mahallesi Muhtar› Emrah To- köz. Hay›rsever ve çal›flkan ki- flili¤i ile tan›nan Toköz, çal›fl- malar›n› aktard›. sf. 4-5 2009 y›l›nda 2 bin 339 tapu da¤›tt›k 28 MART 2009 25 fiUBAT 2010 Orhanl›’n›n çehresi 1 y›lda de¤iflti Orhanl›’n›n çehresi 1 y›lda de¤iflti 29 Mart yerel seçimleri öncesi polemik haline gelen Fettah Baflaran Caddesi enkaz›n›n çehresi 1 y›lda de¤iflti. Orhanl›’n›n can damar› say›lan Fettah Baflaran Caddesi, yenileme ve asfaltlama çal›flmalar›n›n sonunda Baflkan Yaz›c› taraf›ndan hizmete aç›ld›. Baflkan Bürge’den Baflkan Yaz›c›’ya ziyaret sf. 12-13 sf. 8-9

Tuzla Bülteni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tuzla Belediyesi Tuzla Bülteni

Citation preview

Page 1: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BULTENiTUZLA BELED‹YES‹’N‹N ÜCRETS‹Z AYLIK HABER BÜLTEN‹

Tuzla Belediyesi Emlak ‹stim-lak Müdürü Cemil Erdöl, di-¤er birimlerde oldu¤u gibiemlak istimlakta da hum-mal› bir çal›flman›n yürü-tüldü¤ünü söyledi. Er-döl, imar uygulama-s›na h›z verdiklerinibelirterek, yak›ndatapusuz ev kal-mayacak dedi.

Bayrampafla Belediye Baflkan›Hüseyin Bürge, belediye baflkan›-m›z Dr. fiadi Yaz›c›'ya nezaketziyaretinde bulundu. ● sf. 6

Muhtarl›k bir gönül iflidir

Bu ayki konu¤umuz YaylaMahallesi Muhtar› Emrah To-köz. Hay›rsever ve çal›flkan ki-flili¤i ile tan›nan Toköz, çal›fl-malar›n› aktard›. ● sf. 4-5

2009 y›l›nda 2 bin 339 tapu da¤›tt›k

28 MART 2009

25 fiUBAT 2010

Orhanl›’n›n çehresi1 y›lda de¤iflti

Orhanl›’n›n çehresi1 y›lda de¤iflti

■ 29 Mart yerel seçimleri öncesi polemikhaline gelen Fettah Baflaran Caddesi enkaz›n›nçehresi 1 y›lda de¤iflti. Orhanl›’n›n can damar›say›lan Fettah Baflaran Caddesi, yenileme ve

asfaltlama çal›flmalar›n›n sonunda BaflkanYaz›c› taraf›ndan hizmete aç›ld›.

Baflkan Bürge’denBaflkan Yaz›c›’ya ziyaret

● sf. 12-13

● sf. 8-9

Page 2: Tuzla Bülteni

Tuzla Belediyesi'nin Halk Meclisi Top-lant›lar› devam ediyor. Her mahalledeayr› olarak yap›lan toplant›lar›n 5.'si

‹çmeler Mahallesinde yap›ld›. Tuzla Beledi-ye Baflkan› Dr. fiadi Yaz›c›, Tuzlal›lara yenibir devlet hastanesi müjdesi verdi.

PARK SORUNUNA ÇÖZÜM BULACA⁄IZMahallenin en ifllek caddelerinden biri

olan Ankara Caddesi'ne park edilen araç-lar›n trafi¤i olumsuz etkiledi¤ini vurgula-yan Yaz›c›, gerek trafik polisleri gereksebelediye zab›tas›n›n ceza keserek bu soru-nu çözeceklerini söyledi. ‹nsanlar› ceza-land›rarak sorun çözme taraftar› olmad›-¤›n› da vurgulayan Dr.Yaz›c› “Ancak bi-zim insanlar›m›z indi¤i yerde arac›n› parketmek istiyor. Otopark olsa bile s›rf araçkendine yak›n olsun diye bunu yap›yor.”Dedi. Hastane Soka¤›nda park edenaraçlar›n da büyük s›k›nt› oluflturdu¤unubelirten Baflkan Yaz›c›, bu soka¤› tek yönyaparak sorunu çözeceklerini söyledi.Depremde hasar gören ve tadilata ihtiya-c› olan okullar›n yerine yeni okul binalar›-n›n yap›laca¤›n› da belirten Baflkan Yaz›-c›, Okul arazilerinin Milli Emlak'tan dev-ral›naca¤›n› ifade etti

TUZLA 84 ‹L'‹N BÜTÜNÜDÜRMahalle sakinlerinin '2-B' olarak adlan-

d›r›lan orman arazileriyle ilgili soru ve flika-yetlerini cevaplayan Baflkan fiadi Yaz›c› “Evet ‹çmeler Mahallesi'nin en büyük sorun-lar›ndan birinin 2B arazileri oldu¤unu bili-yorum. Ancak bu sorunu, belediye olaraktek bafl›m›za çözmemiz söz konusu de¤il.Bu konu flu anda bakanl›kta beklemektedir.

Sorunun çözülmesi için yeni kanunun ç›k-mas› gerekiyor. Ancak Milli Emlak ile olantapu sorunlar›n› k›smen çözmüfl bulunmak-tay›z” diye konufltu.

Söz konusu cevaba karfl›l›k olarak “ buarsalar› göçmenlerden parayla ald›k. Dev-let onlara bu topraklar› bedavaya verdi”serzenifliyle karfl›laflan Baflkan Yaz›c›; sözkonusu durumu bu flekilde de¤erlendir-menin ne insani ne de ‹slami olaca¤›n›söyledi. Yaz›c› “1924 nüfus mübadelesisonucunda büyük zorluklar çekerek göçeden kardefllerimiz topraklar›n› ve malla-r›n› geride b›rakarak anayurda göç etmekzorunda kald›lar. Karn›nda bebesi ile ogünün flartlar›yla Tuzla'ya yerlefliyorlar.Bugün; Kavala, Drama ve Selanik'i de sa-yarak 84 vilayetten insan›m›z yerleflmifldurumda. Ben bu bütünlükle Tuzla'ya ba-k›yorum” dedi.

TUZLAYA YEN‹ B‹R DEVLET HASTANES‹ fiART

fiu anki Tuzla Devlet Hastanesi'ninyetersiz oldu¤undan flikayet eden vatandafl-lar, Baflkan Yaz›c›'dan önemli bir müjde al-d›. Bu flikayetin Tuzla'n›n genelinde ol-du¤unun alt›n› çizen Yaz›c›, flu anda ormanarazisi olarak görülen Tuzla Belediyesi ar-kas›ndaki arazinin planlarda sa¤l›k alan›olarak ayr›ld›¤›n› belirtti.

Orman Müdürlü¤ü ve BüyükflehirBelediyesiyle yap›lan yaz›flmalarda burayahastane yap›m›n›n uygun görüldü¤ünü vur-gulayan Yaz›c› “Proje flu anda BüyükflehirBelediyesi'nde. Komisyonda görüflüldüktensonra inflallah Tuzla daha büyük bir devlethastanesine kavuflmufl olacak.” dedi.

C M Y K

TUZLA BÜLTEN‹

Tuzla Belediyesi ad›na Sahibi

Dr. fiadi YAZICI

Genel Yay›n YönetmeniHarun O⁄UZHAN

Yay›n Dan›flman›Fikret ÇENGEL

Haber MüdürüMurat AKAN

Foto¤raflarHalil ‹brahim TOP

Mehmet AÇICI

Hukuk Dan›flman›Av. Nuri KAPLAN

Adres:Evliya Çelebi Mahallesi,

Hatboyu Cad. NO:17Tuzla-‹STANBUL

Tel: 0216 444 09 06-www.tuzla.bel.tr

Bask›‹hlas Gazetecilik A.fi.Tel: 0212-454 30 00

Say›: 4 - Ocak 2010Bas›n ve yay›n ilkelerine uymay›

taahhüt etmifltirÜcretsizdir

TUZLA BELED‹YES‹MART 22

Tuzla 84 ‹l’in Bütünüdür

‹çmeler mahallesi hal-k›yla buluflan Dr. fiadiYaz›c› Tuzlal›lara yenibir devlet hastanesi

müjdesi verdi. BaflkanYaz›c› Tuzla'n›n Kavala,

Drama ve Selanik dedahil 84 vilayetten

olufltu¤unu, bunun daTuzla'ya art› bir de¤er

katt›¤›n› belirtti.

Page 3: Tuzla Bülteni

BÜROKRAS‹Y‹ AZALTTIKBürokrasiyi azaltmak, daha h›zl› hizmet ve-

rebilmek ve tüm ifllemlerin tek noktadan yap›-labilmesi için AKOS (Ak›ll› Kent OtomasyonBilgi Sistemi) projesini devreye soktuklar›n› be-lirten Baflkan Yaz›c› “Art›k bugün git yar›n geldönemi bitmifltir. Vatandafl ifllem için belediye-mize geldi¤inde Resepsiyon Beyaz Masaya u¤-rayacak, tüm ifllemlerini çay›n› içerken tek nok-tadan hallederek evine dönecek” dedi.

BAfiKAN AJANDASI ‹LE TAK‹P ED‹NVatandafl›n her türlü dilek, flikayet ve öneri-

lerini 7 gün 24 saat dinlediklerini vurgulayanYaz›c›, fleffafl›¤a büyük önem verdiklerini söy-ledi. Yaz›c› “ Vatandafl olarak randevu taleple-rinizi mümkün oldu¤u kadar karfl›lamaya çal›-fl›yorum. Ancak yo¤un program›m içerisindebazen bu mümkün olmayabilir. Bu nedenletüm programlar›m› görebilmeniz ve bana dahakolay ulaflabilmeniz için günlük program›m›niçerisinde oldu¤u 'Baflkan Ajandas›' kitap盤›yapt›rarak sizlere da¤›taca¤›z. Böylelikle hemneler yapt›¤›m›z› takip edecek, hem de bana is-tedi¤iniz yerde ulaflabileceksiniz” dedi.

Dere band›nda oturan vatandafllar›n, evleri-ni geri çekmeleri için Büyükflehir Belediyesi'ninuyar›lar›n› hat›rlatmas› üzerine Baflkan Yaz›c›,buradaki sorunun tamamen ‹SK‹ ve Büyükfle-hir Belediyesiyle ilgili olmas›na ra¤men kendi-lerinin de ilgilendi¤ini söyledi. Kamil AbdüflGölü Bölgesi'nde oturan baz› vatandafllar›n daelektrik hatt› konusundaki flikayetlerini cevap-

layan Yaz›c›, söz konusu bölgenin sit alan› ol-du¤unu vurgulayarak, önemli plan ve projeler-le buralar›n yerleflime aç›labilece¤ini ifade etti.

SEMT PAZARI VE FUTBOL SAHASI Mahalle sakinlerinin sabit Pazar istekleriyle

karfl›laflan Baflkan Yaz›c›, Milli Emlakla görüfl-melerin devam etti¤ini belirterek “Arazi soru-nunu çözdü¤ümüz takdirde, hem sabit Pazarhem de bir futbol sahas› yapmak zaten pro-jelerimiz aras›nda mevcut” dedi. Yaz›c›, Mar-maray Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte,Tuzla Belediye binas›n›n da yer ald›¤› mahal-lenin ba¤lant› yoluyla E5 karayoluna ba¤-lanaca¤›n› da sözlerine ekledi.

‹ÇMELER TRAF‹⁄‹ ÇÖZÜLECEKMahallenin bir di¤er önemli sorununun

‹çmeler Köprü Kavfla¤› oldu¤unu vurgulayanDr. fiadi Yaz›c› “Y›llard›r buran›n çözümüiçin u¤rafl›l›yordu. Ancak nihayet bir sonayaklafl›l›yor. Bu sorunu çözece¤iz. Gerekirsealt ve üst köprüler yaparak buradaki trafiksorununu aflaca¤›z” dedi.

Halk, Baflkan› günlük takip edecek

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 33

Tuzla Belediyesi'ninhalk›n sorunlar›n› din-ledi¤i Halk MeclisiToplant›lar›'n›n Ayd›n-tepe ve Evliya ÇelebiMahallesi'nde yap›ld›.Belediyede uygulama-ya konan AKOS (Ak›ll›Kent Otomasyon BilgiSistemleri) konusundamahalle sakinlerinebilgi veren Baflkan Dr.fiadi Yaz›c›, 7 gün 24saat halk› dinledikleri-ni söyledi. Evliya Çele-bi Mahallesi Kastamo-nu fienpazarl›lar Der-ne¤i Lokali'nde yap›-lan toplant›ya, beledi-ye baflkan yard›mc›lar›ve birim müdürleri dekat›ld›. Belediyeninyaklafl›k 1 y›ll›k icraat›-n› sinevizyon eflli¤indemahalle halk›na anla-tan Yaz›c›, daha sonramahalle sakinlerininsorunlar›n› dinledi.

Page 4: Tuzla Bülteni

Muhtarl›k bir gönül iflidir

‹nsanlara yard›metmeyi ve onlar›n

sorunlar›yla ilgilen-meyi seviyorum.

Burada, adaletli birflekilde asla kifli

kay›rmadan herkesbenim gözümde

eflittir. Hangi siyasigörüfl ve düflünce

olursa olsun, bizimfelsefemizde ger-çekten hak eden

hak etti¤ini alacak.Bunlar› savunmay›her zaman için va-

r›m. Bizim iflimizadaletli hizmet et-

mektir. 10 ayiçerisinde yapt›k-

lar›m›z bunun gös-tergesidir.

SSaayy››nn MMuuhhttaarr››mm öönncceelliikkllee ssiizzii ttaann››yyaabbiilliirr mmii--yyiizz??

1960 Erzurum ‹spir do¤umluyum. 1966 y›l›n-dan beri Yayla Mahallesi'nde ikamet etmekte-yim. Ortaokul mezunuyum. 1983 - 1991 y›llar›aras›nda Esenyal› - Güzelyal› minibüsçüleri ko-operatifi baflkanl›¤› yapt›m. Ondan sonra çeflitlidallarda esnafl›k yapt›m. Esnaf emeklisiyim. Buifle de 10 sene önce yine talip olmufltum ama2004 de olmad›. 2009 seçimlerinde halk›m›z biziburaya lay›k gördü. Böylece hedefimize ulaflm›flolduk.

NNeeddeenn MMuuhhttaarrll››¤¤›› sseeççttiinniizz??Çünkü bu mahallenin çocu¤uyum ben. Ve

gerçekten sosyal bir insan›m. ‹nsanlara yard›metmeyi ve onlar›n sorunlar›yla ilgilenmeyi sevi-yorum. Burada, adaletli bir flekilde asla kifli ka-y›rmadan herkes benim gözümde eflittir. Hangisiyasi görüfl ve düflünce olursa olsun, bizim fel-sefemizde gerçekten hak eden hak etti¤ini ala-cak. Bunlar› savunmay› her zaman için var›m.Bizim iflimiz adaletli hizmet etmektir. 10 ay içe-risinde yapt›klar›m›z bunun göstergesidir. Birdebenim bir projem var: Gönül kervan› diye. Evi-

nizde kullanmad›¤›n›z giymedi¤iniz yafl grubuönemli de¤il bizde buradan gerçek ihtiyaç sahip-lerine ulaflt›r›yoruz. ‹htiyaç sahiplerine her za-man kap›m›z aç›k. Burada veren kiflilerde ger-çek ihtiyaç sahibine verdikleri ulafl›nca çok mut-lu oluyorlar. Bu bir gönül iflidir. Bu konuda yö-resel derneklerle iflbirli¤i içerisindeyiz. Bu yazkolilerce eflyay› köylerimize gönderdik. Bu sü-rekli olarak ta yap›lacakt›r. Memleketinin neresioldu¤u bizim için hiç fark etmiyor yeter ki eminellere gitsin. Bu projeyi de titizlikle yürütüyoruz.Getiren ve götürenlere imza att›r›yoruz.

YYaayyllaa MMaahhaalllleessii''nniinn eenn bbüüyyüükk ssoorruunnuu yyaa ddaassoorruunnllaarr›› nneelleerrddiirr??

Buray› çok iyi biliyorum. 1966 y›l›ndan beriburada oturuyorum.

Tabi baz› sorunlar›m›z var. Mesela flöyle söy-leyeyim; Do¤andere Do¤an Sokakta ya da eski-den Lise Sokak denirdi, flimdi Küme Sokak diyebir yerimiz var. Burada tapu sorunlar›m›z var.Vatandafllar›m›z zaman›nda buralardan taputahsisli yerler alm›fl. Fakat flimdi bunlara ecrimisil ödüyorlar. Buna ra¤men hala tapu sorun-lar›m›z var. Bu konunun çözülmesini istiyoruz.

C M Y K

YaylaMahallesi Muhtar› EmrahToksöz:

TUZLA BELED‹YES‹MART 44

Page 5: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 55Bir de mahallemizin ifllek bir cadde-

si var: Fevzi Çakmak Caddesi. Bu cad-dede arabalar›n sa¤l› sollu park etmesitrafi¤i olumsuz yönde ve ciddi manadaetkilemektedir. Ayd›nlatma direkleriile ilgilide sorunlar›m›z var. Mahalle-mizde sahipsiz birkaç tane insan var.Bu konuda gerekli yerlere müracaat›-m›z› yapt›k. Bu kiflilere de sahip ç›ka-l›m bu kiflileri de hor görmeyelim. Buinsanlar› topluma kazand›ral›m.

Bir Tuzlal› olarak, 1970 ve 1980'liy›llarda sahilde rahatl›kla denize gire-biliyorduk. Ama maalesef flimdilerdedenizden mahrumuz. Say›n BelediyeBaflkan›m›z fiadi Yaz›c›'n›n bu konudaçal›flmalar› var. Yeni yönetimimiz in-flallah halka aç›k bir plaj yapacaklar›-n›n sözünü verdiler. ‹nflallah bu da ger-çekleflir ve insanlar ailecek denize gi-rerler. Ayr›ca insanlar›m›z›n ailecek sa-hile gidip 50 kurufla çay içebilecekleribir yer istiyoruz. Güç koflullarda geçi-nen insanlar›nda böyle bir yerden fay-dalanmas› bizi çok memnun eder.

YYaayyllaa mmaahhaalllleessiinniinn ggeeççmmiiflfliinnddeennbbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz?? MMaahhaalllleemmiizz nneerrddeennnneerreeyyee ggeellddii??

Eskiden Yayla'da herkes birbirinitan›yordu d›flar› ç›kt›¤›nda. ‹nsanlarflimdi birbirini tan›m›yor. fiimdi hem-flehri dernekleri var ama, öyle olmas›-na ra¤men kimse birbirinin çocu¤unubile tan›m›yor. Niye tan›m›yoruz, çün-kü birbirimizden koptuk. Art›k eskisikadar insanlar birbirlerine misafirli¤egitmiyor. O eski muhabbet ortamlar›yok art›k. fiimdi televizyon ortam› m›dersiniz, internet ortam› m› dersiniz,kafe ortam›m› dersiniz, bilmiyorum.Ama ben onlar› pek kale alm›yorum.Teknolojiyi gerçekten faydal› fleyleriçin kulland›¤›nda çok fleyler var. Amaçocuklar›m›z sadece oyun oynamakiçin kullan›yor. Dersiyle ilgili ya da birprogramla ilgili çal›flma yapm›yor.

Buray› yani muhtarl›k binas›n› ald›-¤›mda, durumu çok kötüydü. Önce bi-nam›z› düzeltmekle ifle bafllad›k. Dahaönce biliyorsunuz internetlerimizi bü-yükflehir belediyesi karfl›l›yordu. Ancakinternetlerimiz kesildi, kendi ad›m›zabir internet ald›k. Yani daha do¤rusukendimiz abone olup giderlerini karfl›-l›yoruz. Önceki arkadafltan bize bir bil-gisayar kald› onunda zaten kasas› bo-zuktu. Bir dolap birde masa kald›. On-lar› da tutanakla teslim ald›m. Geri ka-lan her fleyi kendi imkan›mla ald›m.

Mahallemizde çok büyüdü, siteler

ve binalar yap›ld›. Mahallemizde kiherkes çok de¤erli bizim için. Gerçek-ten temiz ve dürüst bir toplum istiyo-ruz. Bunun içinde bir tak›m seviyeleriaflmam›z gerekmektedir. Birim olarakbizim çal›flmalar›m›z var. Mahallemiznüfusa göre konuflursak seçime gider-ken 14 bindi. Seçimlerden sonra ciddive titiz bir çal›flma yaparak kay›tl› ol-mayanlar›n kay›t ifllemlerini gerçeklefl-tirdik ve bu say› 18 bine ç›kt›. Nüfuskitlesi olarak da 24-25 bin civar›nda birnüfusumuz var. Biz mahallemize tammanas›yla hizmet etti¤imizde mahalle-mizin örnek bir mahalle olaca¤›na ina-n›yorum. Bunun içinde elimizden ge-len bütün gayreti gösteriyoruz.

BBeelleeddiiyyee iillee iilliiflflkkiilleerriinniizz nnaass››ll?? BBeellee--ddiiyyeenniinn ççaall››flflmmaallaarr››nn›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddii--rriiyyoorrssuunnuuzz??

fiimdi belediyeyle çal›flmalar diyin-ce, hemen belli olmaz ama ben beledi-yenin projelerini destekliyorum. Çünkügerçekten çok güzel projeleri var. Bafl-kan›m›z›n düzenlemifl oldu¤u ço¤utoplant›s›na da kat›l›yorum. E¤er bugüzel projeler icraata dönüflürse, Tuz-la'n›n çok güzel bir ilçe olaca¤›n› görü-yorum. Bir de flöyle söyleyeyim; beledi-ye baflkan›ndan çok fleyler bekleniyor.Bu beklentiler içerisine girerken debelediye baflkan›n›n neler yapabilir,neler yapamaz iyi bilmek laz›m.Belediye baflkan› da bu gücü bir yerler-den asl›n ki bu hizmeti gerçeklefltirebil-sin. Benim flahsi görüflüm öyle.

fiimdi belediyemizden çok fleyler is-tiyoruz ama biz de vatandafl olarak hiçde¤ilse kap›m›z›n önündeki çöpükonteyn›rlara atabilelim.Bu konuda yard›mc›olal›m. Yanivatandafl›ndabiraz duyarl› ol-mas› laz›m. ‹llabu buradanal›ns›n diyebeklemeyelim.Ben flahseny›llard›rkap›m›nönünü

süpürürüm. Yani her fleyi devlettenbeklemeyelim. Kendi çap›m›zda birfleyler yapmam›z laz›m. Belediye per-sonelleri de bize yeterli ilgiyi gös-teriyorlar. Mükemmel insanlard›r ar-kadafllar. Ama bir fleye üzüldüm. Do¤-rusu bunu flikâyet baz›nda konufl-muyorum. Bütün muhtarl›klarabelediye yard›mlar yapm›fl. Bana da 2tane oturak göndermifller. Ald›¤›m fleyiinkâr etmem. Muhtarlara bilgisayar daverilmifl ancak, ben kendi imkânlar›m-la ald›m bilgisayar›. Bunlar flikâyet ol-maz zaten sevmiyorum böyle fleyleri.Kifli olarak ya da flah›s olarak da hiçbirfley istemiyorum.

BBiizzee zzaammaann aayy››rrdd››¤¤››nn››zz iiççiinn tteeflfleekkkküürreeddeerriizz..

Bana bu f›rsat› verdi¤iniz için as›lben size teflekkür ederim.

Page 6: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 66

Tuzla Belediyesi'nin bir y›ldan beri sürdürdü¤ü 'TuzlaSohbetleri' isimli konferanslar dizisinin bu ayki konu¤u,

Gazeteci Yazar Mehmet Altan oldu. ‹stanbul BüyükflehirBelediyesi ‹dris Güllüce Kültür Merkezi'nde yap›lan sohbe-te, Tuzla Belediye Baflkan› Dr. fiadi Yaz›c›, baflkan yard›m-c›lar› Ahmet Çabuk, Serhan Kural, Av. Mehmet Çelikel veFunda Oktay'›n yan› s›ra çok say›da Tuzlal› kat›ld›.

VATANDAfiLIK AÇILIMIS›cak bir ortamda süren sohbette, Mehmet Altan

Türkiye'nin gündemiyle ilgili konularda görüfllerini aç›klad›.Özellikle Demokratik Aç›l›m üzerinde duran Altan,kamuoyunda “Demokratik Aç›l›m” olarak alg›lanan duru-mun, asl›nda bir 'vatandafll›k' aç›l›m› oldu¤unu söyledi.Önemli olan, farkl› düflüncelere sayg› göstermek vefarkl›l›klar› benimsemek oldu¤unu belirten Altan,demokratik aç›l›ma temel hak ve özgürlükler çerçevesindenbak›lmas› gerekti¤ini ifade etti. Altan, 'Demokratik Aç›l›m'

çerçevesinde ele al›nan konular›n da zaten Avrupa Birli¤i‹lerleme Raporu'nda var oldu¤unu vurgulad›.

VATANDAfi VERG‹S‹N‹ TAK‹P ETMEL‹Özellikle 'Vatandafll›k Hukuku' üzerinde duran Gazeteci

Mehmet Altan, vatandafllar›n haklar›n› yeterince bilmedi¤inivurgulayarak “ Türkiye'de yaklafl›k 50 milyon civar›nda birseçmen olmas›na ra¤men, yaklafl›k 10 milyon kifli vergisiniödüyor. Vergisini ödeyenler içerisinde 'bu param nereye gi-diyor' diye düflünen kaç kifli ç›kar? Mesela verdi¤imiz vergi-lerden sadece %1'i adalet için ayr›l›yor. Bu miktar komik ol-mas›na ra¤men, vatandafl olarak bunun hesab›n› soram›yo-ruz. Oysa demokrasilerde vatandafl bunlar› takip edebilme-li” diye konufltu. Konuflmas›n› tamamlad›ktan sonra dinleyi-cilerin sorular›n› cevaplayan Altan, davet için belediye yöne-timine, kat›l›m için de Tuzlal›lara teflekkür etti. TuzlaBelediye Baflkan› Dr. fiadi Yaz›c› ise yazar Mehmet Altan'açiçek takdim etti.

BAfiKAN BÜRGE'DENBAfiKAN YAZICI'YAZ‹YARETBayrampafla Belediye Baflkan› HüseyinBürge, belediye baflkan›m›z Dr. fiadiYaz›c›'ya nezaket ziyaretinde bulundu.Yaklafl›k bir saat süren ziyarette,karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinde bulunuldu.Belediyemizin uygulamaya koydu¤uAKOS (Ak›ll› Kent Otomasyon Sistemi')hakk›nda detayl› bilgi alan veçal›flmalar›n› yerinde izleyen HüseyinBürge, çal›flmalar›ndan dolay› belediyebaflkan›m›z Dr. fiadi Yaz›c›'y› tebrikederek baflar›lar›n›n devam› diledi.

GazeteciMehmetAltanTuzlal›larlabulufltu

Page 7: Tuzla Bülteni

C M Y K

Page 8: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 88

29 Mart yerel seçimleri öncesi polemik haline gelen Fettah BaflaranCaddesi enkaz›n›n çehresi 1 y›lda de¤iflti. Orhanl›’n›n can damar› say›-lan Fettah Baflaran Caddesi, yenileme ve asfaltlama çal›flmalar›n›nsonunda Baflkan Yaz›c› taraf›ndan hizmete aç›ld›.

Orhanl›’n›n cehresi29 MART’TAN

ÖNCEK‹ HAL‹

Page 9: Tuzla Bülteni

C M Y K

29Mart Yerel Seçimleriöncesi çamur veçukurlar›yla polemik

konusu olan Orhanl› FettahBaflaran Caddesi, törenle hizmeteaç›ld›. Ya¤murlu bir gün olmas›nara¤men vatandafllar›n yo¤un ilgigösterdi¤i aç›l›fl› Tuzla BelediyeBaflkan› Dr. fiadi Yaz›c›, meclisüyeleri ve baflkan yard›mc›lar›ylabirlikte yapt›.

HERKESE Efi‹T H‹ZMET

Aç›l›fl öncesi bir konuflma yapanBaflkan Dr. fiadi Yaz›c›, eskiOrhanl› ve Akf›rat beldelerininTuzla'ya ba¤lanmas›yla birlikte; 5

bin 268 hektar olan yüzölçümün 12 bin 600'e, 10 olan mahallesay›s›n›n da 17'ye yükseldi¤ini vurgulad›. Çok genifl bir alandahizmet verdiklerini belirten Yaz›c›“ fiartlar ne kadar zor olursa olsunherkese, her kesime eflit hizmetvermeye devam edece¤iz” dedi.

BAfiKAN YAZICI SÖZÜNÜ TUTTU

Yerel Seçimler öncesi TuzlaBelediye Baflkanl›¤› için aday olanve kazand›¤› takdirde FettanBaflaran Caddesi'ni yenileme sözüveren Baflkan Yaz›c›, bu sözünütutmufl oldu. Eski Orhanl›Belediye binas›n›n da üzerinde

bulundu¤u ve Orhanl›'n›n en uzuncaddelerinden biri olan FettahBaflaran Caddesi, 500 bin TL'yemal oldu.

4 B‹N TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Çal›flmalar›n› Baflkan fiadiYaz›c›'n›n bizzat yerinde takipetti¤i cadde, Tuzla Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü'nün yo¤unçal›flmalar› sonucu yaklafl›k dörtayda tamamland›. Bir Kilometreuzunlu¤unda ve çift yönlü olancaddeye; 3 bin 136 metrekare kilit tafl› ve 4 bin 633 metre bordür döflenirken, 3 bin 840 tonda asfalt serildi.

TUZLA BELED‹YES‹MART 99

Çal›flmalar›n› Baflkan fiadi Yaz›c›'n›n bizzat yerinde takip etti¤i cadde,Tuzla Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü'nün yo¤un çal›flmalar› sonucuyaklafl›k dört ayda tamamland›. Bir Kilometre uzunlu¤unda ve çift yön-lü olan caddeye; 3 bin 840 ton da asfalt serildi.

bir y›lda de¤isti

fiUBAT 2010

Page 10: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 1100

Mat Tiyatro’da mezuniyet heyecan›Mat Tiyatro’da mezuniyet heyecan›Marmara Aç›k Tiyatro'da e¤itim

gören ö¤renciler, düzenlenentörenle dönem sonu diplomalar›n›ald›. Tuzla Belediye BaflkanYard›mc›s› Av. Mehmet Çelikel'in dekat›ld›¤› törene, veliler de büyük ilgigösterdi. Tuzla'n›n baflar›l› TiyatroOkulu Marmara Aç›k tiyatro, ilkdönem mezunlar›n› verdi. 6 ila 13 yaflaras› toplam 80 ö¤rencinin e¤itimgördü¤ü okuldan, 70 ö¤renci düzenle-nen törenle diplomalar›n› ald›. Üç aysürren e¤itim boyunca ö¤renciler,drama, diksiyon ve senaryo yazarl›¤›konusunda ders gördü.

Ö¤renciler, diplomalar›n› Tuzla Bele-diye Baflkan Yard›mc›s› Av. MehmetÇelikel, tiyatro ö¤retmenleri Ali CengizAkdeniz ve Kemal fiamdanl›'n›n elin-den ald›lar. ‹kinci dönem kay›tlar›n›n

bafllad›¤›n› da belirten Cengiz Akdeniz,Tuzlal›lar› sahneledikleri tüm oyunlaradavet etti. Mehmet Çelikel ise, TuzlaBelediyesi olarak kültürel faaliyetlereher zaman destek olacaklar›n› söyledi.

■ Elaz›¤ Valili¤i ve Adalar ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nün iflbirli¤i iledüzenlenen “Elaz›¤-Adalar Kültür Gezisi” kapsam›nda ‹stanbul'a gelen50 ö¤renci ve Ö¤retmenleri Tuzla'y› gezdi. Adalar ‹lçe Milli E¤itimMüdürlü¤ünün davetlisi olarak ‹stanbul'a gelen Elaz›¤l› ö¤rencilere‹stanbul'un tarihi ve turistik mekanlar› gezdirildi. Bu kapsamda Tuzla'y›ve al›flverifl merkezlerini de gezen ö¤renciler, meflhur Tuzla köftesiyedi. Tuzla Kaymakam› Mümin Heybet ve Tuzla Belediye BaflkanYard›mc›s› Av. Mehmet Çelikel'in de kat›ld›¤› yemekte; KaymakamHeybet çocuklara Tuzla hakk›nda genel bilgiler verdi. ‹stanbul ve Tuzlahakk›nda yap›lan karfl›l›kl› sohbetlerin ard›ndan, Kaymakam MüminHeybet, konuk ö¤renci ve ö¤retmenlere çeflitli kitaplar hediye etti.

Elaz›¤l› ö¤rencilerTuzla’y› gezdi

KATIL IM ÜCRETS‹ZD‹R

MART 2010 KÜLTÜR ETK‹NL‹KLER‹UYGUR KARDEfiLER T‹YATROSU (TUHAF ‹K‹L‹)Yer: ‹.B.B. ‹dris Güllüce Kültür MerkeziTarih: 04 Mart 2010 Perflembe Saat: 20:00-22:15 ( iki perde)

08 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜÖZEL PRO⁄RAMIYer: ‹.B.B. ‹dris Güllüce Kültür MerkeziTarih: 08 Mart 2010 Pazartesi Saat: 14:00-16:30 Konferans: Yazar Sema Marafll›Konser: Ahilla Fas›l Grubu

12 MART 2010 ‹ST‹KLAL MARfiININ KABULÜÖZEL PRO⁄RAMI Yer: ‹.B.B. ‹dris GüllüceKültür MerkeziTarih: 10 Mart 2010Çarflamba Saat: 19:45-22:30 Konferans: 19:45-20:30Yavuz BAHADIRO⁄LUT‹YATRO: 20:45-22:30....(Ahmet YEN‹LMEZ)M. AK‹F DÖNÜYOR… S‹Z NEREDES‹N‹Z? Tiyatro gösterimi.

18 MART 1915ÇANAKKALE ZAFER‹ DESTANIÖZEL PRO⁄RAMI Yer: ‹.B.B. ‹dris Güllüce Kültür MerkeziTarih: 18 Mart 2010 Perflembe Saat: 19:00-21:30 Konferans: 19:00-19:45 Yazar Yusuf ÇA⁄LART‹YATRO: 20:00-21:30....

(ÖZLENEN ÇANAKKALE RUHU)

Page 11: Tuzla Bülteni

Türkiye Teakwondo FederasyonuBaflkan› Metin fiahin, Tuzla Be-

lediye Baflkan› Dr. fiadi Yaz›c›'y› ma-kam›nda ziyaret ederek, spora verdi-¤i destekten dolay› teflekkür etti.

Türkiye ve dünya çap›nda birçokderecesi bulunan ve milli tak›ma pekçok sporcu kazand›ran Tuzla Beledi-ye Spor Kulübü, Tekvando Federas-yonu yetkililerinin dikkatini çekti.Federasyon Baflkan› Yrd. Doç. Dr.Metin fiahin ve Baflkan Vekili Ra-mazan Erçin, ayn› zamanda Tuzla

Belediye Spor Kulübü'nün de baflka-n› olan Tuzla Belediye Baflkan› Dr.fiadi Yaz›c›'y› ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi Spor Kulü-bü'nün, Türkiye ve uluslar aras› flam-piyonalarda üstün baflar› göstermesive milli tak›ma pek çok oyuncu ka-zand›rmas›n›n dikkatlerini çekti¤inisöyleyen Federasyon Baflkan› Metinfiahin, baflar›lar›ndan dolay› BaflkanYaz›c›'ya teflekkür etti. Baflkan fiadiYaz›c› ise, yetenekli ve spora merakl›geçlerin her zaman yan›nda ve des-

tekçisi olacaklar›n› söyledi.fiu anda Taekwondo Milli Tak›-

m›'nda 4 sporcusu bulunan Tuzla Be-lediye Spor Kulübü'nün baflar›lar›n-dan baz›lar› flöyle:

RR››ddvvaann BBaayygguutt:: Türkiye Taek-wondo 1.'si, Dünya Tak›mlar fiam-piyonas› alt›n madalya, 2008 Av-rupa Taekwondo fiampiyonas› alt›nmadalya

KKeennaann GGüünnaayydd››nn:: Avrupa 2.'siNNuurreettttiinn DDiilleerr:: Uluslararas› Kick-

box fiampiyonu

TUZLA BELED‹YES‹MART 1111

Baflkan bu baflar›n›n s›rr› ne?

GÖNÜL ELLER‹, GÖNÜL ALDIBelediyemizin Tuzla s›n›rlar› içerisin-de yaflayan ihtiyaç sahibi ailelere yar-d›m etmek amac›yla kurdu¤u GönülElleri Çarfl›s›, 100 ilkö¤retim okuluö¤rencisini sevindirdi. Ö¤rencilerinmotivasyonunu yükseltmek için çeflitlie¤lence programlar› da düzenleyenGönül Elleri Çarfl›s›, ihtiyaç sahipleri-ne yard›m eli uzatmaya devam edi-yor. E¤itime ayr› bir önem veren Gö-nül Elleri Çarfl›s›, 100 ilkö¤retim oku-lu ö¤rencisine beslenme çantas›, k›ya-fet ve okul çantas› hediye etti. GönülElleri Çarfl›s›'na velileriyle birlikte ge-len ö¤renciler, hofl bir sürprizle karfl›-laflt›lar. Palyaçolar eflli¤inde ihtiyaç-lar› giderilen ö¤renciler, aktivitelerlehofl vakit geçirdi. Program Tür-kiye'nin en büyük akvaryumunuziyaretle son buldu.

Page 12: Tuzla Bülteni

Bir y›lda 2 bin 339 tapu da¤›tt›k

SSaayy››nn MMüüddüürrüümm,, öönncceelliikkllee ssiizziittaann››yyaabbiilliirr mmiiyyiizz??

1966 y›l›nda Trabzon'unSürmene ilçesinde do¤dum.‹lkokul, Ortaokul ve Lise e¤itimi-mi Trabzon'da tamamlad›m.Karadeniz Teknik ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Jeodeji veFotogometri Mühendisli¤ibölümünden mezun oldum. 1993y›l›nda Tuzla Belediyesi'ndeçal›flmaya bafllad›m. O günden bugüne kadar sayg› de¤er Tuzla

halk›na hizmet vermekteyiz.Evliyim ve üç evlad›m var.

SSaayy››nn MMüüddüürrüümm,, EEmmllaakk--‹‹ssttiimm--llaakk MMüüddüürrllüü¤¤üü hhaannggii ççaall››flflmmaallaarr››yyaappaarr,, ggöörreevv aallaann›› nneeddiirr??

Emlak ve ‹stimlak Müdürlü-¤ü'ne belediyenin mihenk tafl› di-yebiliriz. Çünkü belediyemizin bir-çok birimine alt yap› çal›flmas›oluflturmaktad›r. Örnek verecekolursak; belediyemizin yapaca¤›yol, park, kanal, do¤algaz vb. gibi

halk›n ihtiyac› olan hizmetleri ya-pabilmesi, imar planlar›nda buhizmetlerin yürütülebilmesi ve ka-muya ayr›lan alanlar›n yine kamu-ya kazand›r›lmas› için imar uygu-lamalar›nda hep müdürlü¤ümü-zün çal›flmalar› vard›r. Ayr›ca mü-dürlü¤ümüz, inflaat istikamet, kotkesit, kontr gabari ve plankote vegenel ölçme ifllemleri, imar uy-gulamalar›, numartaj çal›flmalar›,kiralama ve kiraya verme gibi ifl-leri de yürütür.

TUZLA BELED‹YES‹MART 1122

Emlak ve‹stimlakMüdürü

Cemil Erdöl:

Page 13: Tuzla Bülteni

TUZLA BELED‹YES‹MART 1133YYeennii ddöönneemmllee bbiirrlliikkttee TTuuzzllaa

BBeelleeddiiyyeessii''nniinn EEmmllaakk ‹‹ssttiimmllaakkÇÇaall››flflmmaallaarr›› kkoonnuussuunnddaa nnee ggiibbiiddee¤¤iiflfliikklliikklleerr oolldduu??

Tabi müdürlük olarak yenidönemde biz de yeniden bir ya-p›lanma içine girdik. Hem per-sonel bak›m›ndan hem de ekip-man olarak müdürlü¤ümüzügüçlendirdik. Arkadafll›k, dost-luk içinde birbirine güvenen birpersonel yap›m›z var. Say›n bafl-kan›m›z, bize hem maddi vehem de manevi destek vererekmotivasyonumuzu art›rd›, art›r›-yor. S›n›rlar›m›z eski Orhanl› veAkf›rat beldelerinin belediye-mize ba¤lanmas› ile daha dabüyüdü. Tuzla'da imar parselikalmayacak flekilde, imar uygu-lamas› yap›lmam›fl alanlardaimar uygulamas› yapmak içinplan›m›z› ve program›m›z› ya-parak kollar›m›z› s›vad›k, çal›fl-malara bafllad›k.

MMüüddüürrllüükk oollaarraakk EEmmllaakk ‹‹ss--ttiimmllaakk kkoonnuussuunnddaa flfluu aannaa kkaaddaarrhhaannggii ççaall››flflmmaallaarr›› yyaapptt››nn››zz??

Müdürlü¤ümüz flu ana kadarfiifa, Ayd›nl› ve Ayd›ntepe ma-hallelerinde 221 Hektar alanda18. Madde ‹mar Uygulamas›yapt›. Bu uygulamalar sonucun-da, fiifa Mahallesi'nde toplam700, Ayd›nl› Mahallesi'nde bin639 tapu da¤›t›ld›. Ayd›ntepeMahallesi'nde ise, flu anda ta-pular da¤›t›lmaktad›r.

E-5 alt›ndaki eski ›slah plan-lar›n›n geçerli oldu¤u bölgelereait (Do¤an dere, Evliya ÇelebiMahallesi'nin bir k›sm› ilemuhtelif parseller) imar uygu-lamas› ihalesi yap›lm›fl, iflialan firma taraf›ndan bölge-nin hâlihaz›r haritalar› ya-p›larak Kadastro Müdür-lü¤ü'ne kontrolleri yap-t›r›lm›flt›r. Yap›lankontrollerde mevcutdurumun imarplan›yla uyumluolmamas› sebe-biyle, plan yeni-lenmesinin ge-reklili¤i görüle-rek imar

uygulamas›, planlar onaylan›n-caya kadar dondurulmufltur.

Belediyemiz s›n›rlar› dahilin-de bulunan 17 mahallenin yer-leflim planlar› say›sal ortamdarenkli olarak haz›rland›, yinebu mahallelerdeki cadde ve so-kak levhalar› duvar tipi ve di-rekli tabelalar› ile kap› numaraplakalar› tak›lm›flt›r. Genel ola-rak, geçmiflten gelen bilgileri-miz do¤rultusunda imar uygu-lamas›ndaki s›k›nt›l› flikayet ko-nusu olan ya da çözüm gerekenkonular, parseller belirlenerekPlan ve Proje Müdürlü¤ü'neteslim edilmifltir.

BBeelleeddiiyyeemmiizzddee ffaaaalliiyyeettee ggee--ççeenn AAKKOOSS ((AAkk››llll›› KKeenntt OOttoo--mmaassyyoonn BBiillggii SSiisstteemmii)) mmüüddüürrllüü--¤¤üünnüüzzddee nnaass››ll bbiirr ddee¤¤iiflfliimmee nnee--ddeenn oolldduu??

AKOS; Tuzlam›z için tutarl›bir bilgi sistemi altyap›s› kura-rak, daha sa¤l›kl› hizmet ve sü-reçleri standart hale getirmeyiamaçlam›flt›r. Müdürlü¤ümüzaç›s›ndanbina-

dan parsel bulma, kifliden par-sel bulma veya cadde sokaklar-dan bina ve kifliye ulafl›lmas›naAKOS yard›mc› olmaktad›r.Tüm bina, cadde ve sokak veri-lerinin sürekli güncellenerekhalka daha h›zl› hizmet veril-mesi sa¤lan›yor. Örne¤in Böl-gemizde bulunan 22 bin 383 bi-nada 57 bin 827 ba¤›ms›z daireoldu¤unu ve bu dairelerde 181bin 710 kifli yaflad›¤›n› rahatl›k-la tespit edebiliyoruz. 17 ma-hallemiz olup, sürekli geliflenbir bölgemiz var. Numaratajsistemine ba¤l› AKOS bilgiyedayal› yönetim sürecine yar-d›mc› olarak belediyemiz, kent-liye yeni katma de¤erler suna-bilir hale getirilmifltir.

MMüüddüürrllüükk oollaarraakk hheeddeeffiinniizznneeddiirr??

Öncelikle Tuzla E-5 alt›ndakalan bölgede imar uygulamas›yaparak imar planlar›n› onay-latmak istiyoruz. Yeni devral-d›¤›m›z Orhanl› ve Akf›rat böl-gelerinde onaylanacak imarplanlar› sonras›nda imar uy-gulamalar›n› yaparak, vatan-dafllar›m›z›n ruhsat ifllemlerinirahatl›kla yapt›rabilece¤i imarparsellerini oluflturmak hedef-lerimiz aras›nda. Yine bu böl-gelerde bulunan iflgalli hazineparsellerini Milli Emlak'tanbelediyemize devrini sa¤-layarak, ifraz›n› yapt›ktan son-

ra iflgalcilerine sat›fl›n› yap›pmülkiyet problemlerini

çözme gayretindeolaca¤›z. Müdür-

lü¤ümüzün çal›fl-malar›n› az daolsa tan›tmaimkan› bul-du¤umuz buf›rsat› bizeverdi¤iniziçin sizlereteflekküreder, çal›fl-malar›n›zdabaflar›lar›n›z›ndevam›n›dilerim…

Page 14: Tuzla Bülteni

TUZLA BELED‹YES‹MART 1144

Ö¤renciler bilinçlendiTuzla ‹lçe Emniyet

Müdürlü¤ü, maddeba¤›ml›l›¤› ve kötüye kul-lan›m› konusunda ö¤ren-cileri bilinçlendirmekamac›yla, ‹stanbul Emni-yet Müdürlü¤ü NarkotikSuçlarla Mücadele Büro-su'nun deste¤iyle TuzlaLisesi Toplant› Salo-nu'nda “Madde ba¤›ml›-l›¤›” semineri düzenledi.

Seminere konuflmac›olarak kat›lan NarkotikSuçlarla Mücadele Büro-su uzman e¤itmenlerin-den polis memuru Sait‹smail Kömog, maddeba¤›ml›l›¤› ve madde kö-tüye kullan›m›n›n din,

dil, ›rk, güçlü güçsüz ay-r›m› yapmadan hem top-lumlar› hem de bireyleriderinden etkiledi¤ini be-lirterek, “Bu durum çokgenifl aç›dan incelenmesigereken bir insanl›k so-runudur” dedi. Seminer-de Narkotik SuçlarlaMücadele Müdürlü-¤ü'nün uyuflturucu mad-de tüccarlar› ile yapt›¤›mücadeleleri anlatanKömog, maddeyleyakalanan gençlerin ver-mifl oldu¤u ifadeler,gençlerin maddeye ilkolarak hangi ortamlardave nas›l bafllad›¤›na ilifl-kin bilgiler aktard›.

Tuzla'da2010sergileri‹ stanbul 2010 Kültür Baflken-

ti etkinlikleri Tuzla'da da tümh›z›yla sürüyor. ‹BB ‹dris Güllü-ce Kültür Merkezi'nde aç›lan'Tafl›nabilir Sanatlar Sergisi'vatandafllar›n be¤enisine su-nuldu. ‹dris Güllüce Kültür Mer-kezi'ndeki aç›l›fla, Tuzla Kay-makam› Mümin Heybet,TuzlaBelediye Baflkan› Dr. fiadi Yaz›-c›, Milli E¤itim Müdürü NazmiYekrek ve okullardan gelen bir-çok ö¤renci kat›ld›.

Vatandafllar, 19 fiubat ile20 Mart tarihleri aras›nda aç›kkalacak olan sergiyi ücretsizolarak ziyaret edebilecek. Buarada Frans›z Aktüel Dergisi LaCroix, Tuzla Belediye Baflkan›Dr. fiadi Yaz›c› ve Tuzla Kay-makam› Mümin Haybet ile birröportaj yapt›.

Tuzla Belediyesi olarak kül-türel faaliyetlere büyük önemverdiklerini vurgulayan BaflkanYaz›c›, ilçede bulunan 4 üniver-siteyle Tuzla'n›n zaten bir kül-tür üssü oldu¤unu söyledi.Geçti¤imiz yaz Bilim ve SanatFestivali düzenlendi¤ini belirtenYaz›c›, bundan sonra da sanatve sanatç›n›n yan›nda olacak-lar›n› ifade etti.

Tuzla ‹lçe EmniyetMüdür-lü¤ü ile ‹stanbul Emni-yet Müdürlü¤ü iybirli¤in-de gerçekleflen maddeba¤›ml›l›¤› konulu semi-nere ö¤renciler yo¤un

kat›l›m gösterdi.

Tuzla ‹lçe Emniyet Müdürü Ahmet Korkmaz

Sabanc› Lise Yaz Okulu aç›l›yor

Türkiye'de ilk defa bir lise yazokulu, normal bir üniversite sö-

mestrinin akademik a¤›rl›¤›nadenk düflecek flekilde tasarland›. 5Temmuz'da bafllay›p befl hafta sü-recek olan SLYO-2010'da, PHYS101-S Üniversite Fizi¤i I ve HIST169-S Bir Kentin Tarihi I derslerisunulacak. Sabanc› Lise Yaz Okulu“yüksek ö¤renime h›zl› depar” yap-

mak isteyen bütün gençleri, tambir üniversite kampusu ortam›nda,gerçek üniversite dersleriyle tan›fl-t›rmay› amaçl›yor.

Sabanc› Lise Yaz Okulu web si-tesine http://summer.saban-ciuniv.edu veyahttp://myweb.saban-ciuniv.edu/sulise adreslerindenulaflabilirsiniz.

Tuzla ilçesi s›n›rlar›nda e¤itim veren Sabanc› Üniversitesi bir yenili¤e daha imzaatt›. Projede lise ö¤rencileri üniversite kampüsü ortam›nda e¤itim görecek

Tuzla'n›nfiampiyon

Kulübününkongresi

gerçekleflti

Tuzla Deniz Y›ld›z› Spor Kulübü Derne¤inin Ola¤an ‹kinci Genel Kurulu ya-p›ld›. Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Y›lmaz faaliyet program› ile ilgili bil-gi verirken; Kulübün 2006 y›l›nda kuruldu¤unu, Durgunsu Kano branfl›ndadördüncü flampiyonlu¤u kazand›¤›n›, 2009 flampiyonas›nda girilen dokuzyar›fl›n dokuzunu da alarak flampiyon oldu¤unu belirtti. Kulübün bu baflar›-lar› kazanmas›nda eme¤i geçen üyelere, önceki yönetim kurulu üyelerine,Tuzla Belediyesine, Tuzla Kaymakaml›¤›na ve eme¤i geçen herkese teflek-kür ederek, 'bundan sonraki hedefimiz kanoda baflar›lar›n devam›n›n yan›s›ra kürek branfl›nda da iddial› bir kulüp haline gelmektir' dedi.

Page 15: Tuzla Bülteni

C M Y K

TUZLA BELED‹YES‹MART 1155

Page 16: Tuzla Bülteni

C M Y K