Tme G£¼zelsanatlar Okulu - info@ 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tme G£¼zelsanatlar Okulu - info@ 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40

 • 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40 03info@timeguzelsanatlar.com www.timeguzelsanatlar.com

  Kurumumuz 2011 yılında yoluna �lk adımı atmış ve grurula Ataşeh�r, Soyak, Altun�zade, Ömerl� şubeler�m�z �le devam etmekted�r.Müz�k okullarının günümüzde açık pazara dönüşmes�n�n b�reylere açtığı der�n yarayı kapatmalıyız. Sanatın ancak konusunda deney�ml� b�r yönet�c�ylebaşlayacağını b�lerek yola �lk adım atık ve kurulduğumuz �lk yıl bunu kanıtladık. Özel okullara verd�ğ�m�z sanat danışmanlığı desteğ� �le b�r çok kuruma faydalı ve ortak çalışma becer�s�ne sah�p b�r kurum olduk. Konusunda deney�ml� b�r k�ş�den eğ�t�m almak k�ş�n�n güven�n� artırarak, hayata bakışını değ�şt�receğ�nden özell�kle uzman b�r kadro seçt�k. Sanatın zamanı yoktur �lkes�yle, 7’den 70’e b�rçok yaş grubuna b�reb�r eğ�t�m vermey� başardık ve başaracağız. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı b�r kurum olarak �lg�l� branşlarda öğrenc�ler�m�z� M�ll� eğ�t�m sert�fika programından mezun etmektey�z. Ayrıca Royal Academy Okulunun Türk�ye'de k� sınav merkez� olarak öğrenc�ler�m�ze Dünya'nın her yer�nde geçerl� sert�fikalarını sunmaktayız.

  Tar�hçem�z

  T�me Güzelsanatlar Okulu T.C. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na

  bağlı b�r kurumdur.

  T�me Güzelsanatlar Okulu İng�ltere Royal Academy

  okulunun Türk�ye'de k� Sınav Merkez�d�r.

 • 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40 03info@timeguzelsanatlar.com www.timeguzelsanatlar.com

  Okulumuzu Ayrıştıran Özell�kler Nelerd�r?

  T�me Güzel Sanatlar’da alışagelm�ş, geleneksel yapının aks�ne; eğ�t�mde yetenek aranmıyor. Doğru eğ�t�m yaklaşımları ve öğren�m tekn�kler� �le herkes�n müz�k, t�yatro ve dans dalında kend�n� gel�şt�rerek key�f alab�leceğ� donanıma sah�p olab�leceğ�ne �nanıyoruz. Bu özel ve yen�l�kç� eğ�t�m model�m�z, tüm branşları b�rb�r�ne bağlayan ortak felsefey� oluşturuyor. Eğ�tmen olarak görev�m�z gerekl� b�lg� ve becer�y� çözümley�p, en rahat uygulama yollarını göstermek; öğrenc�n�n görev� �se öğrenmek… Öğrenc�n�n katılımcı olmasını, sorumluluk üstlenmes�n�, sorgulamasını ve kend� öğren�m�ne katkıda bulunmasını destekl�yoruz. Çünkü sürekl� öğretmene bağımlı b�r öğren�m yaklaşımının, öğrenc�de başarma duygusu değ�l, hayal kırıklığı yaratacağını b�l�yoruz.

  Herhang� b�r konuda ortaya çıkan öğrenme �steks�zl�ğ�n�n, kurumun yeters�zl�ğ� veya yetk�n olmayan eğ�tmen kadrosundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu olasılığı ortadan yok ederek eğ�t�m�n sağlıklı �lerlemes�ne olanak tanımak, luğunda, gururla çalmak �ç�n hazır oluyor. kurumumuzda b�r�nc� önem sırasında yer alıyor.

  Okulumuzda öğrenc�ler�m�z �ç�n d�nam�k, etk�leş�ml� ve eğlencel� b�r öğrenme tabanı oluşturarak, öğretmenler�m�z� eğ�terek, yarattığımız pedagoj�k müz�k metot k�taplarından yararlanarak, hedefler�m�ze ulaşmaktan gurur duyuyoruz.

  Enstrüman çalab�lmek, yen� b�r donanımı kullanab�lme becer�s�d�r. Öğren�m, d�l öğren�- m�nde olduğu g�b� tekrarlanarak gerçekleş�r. Küçük b�lg�ler, z�nc�rleme eklenerek bütüne ulaşır. Parçalar notaları okumadan ezbere öğret�lmez; notalar �se parmak numaralarına kısıtlı kalarak öğren�lmez. Öneml� olan sadece b�r parçayı çalab�lme becer�s� değ�l, parçanın �çerd�ğ� b�lg� ve becer�ler� yen� parçalarda bağımsız kullana- b�lmekt�r. Bu nedenle, b�lg�ler� küçük adımlara bölerek, öğrenc�n�n anlayacağı düzeyde uygulamalı olarak anlatıyoruz. Eğ�tmenler�m�z, öğrenc�ye b�lg�ler� özümsemes� �ç�n ders sürec�nde rehberl�k ed�yor. Öğren�mde sorumluluk ve uygulama �se öğrenc�ye a�t. Böylece gerekl� donanıma sah�p öğrenc�, evde de öğrend�ğ� parçaları kend� sorumluluğundadır.

 • 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40 03info@timeguzelsanatlar.com www.timeguzelsanatlar.com

  Ÿ Öğretme yer�ne öğrenme merkezl� olmak. Ÿ Öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�me akt�f katılımını

  sağlayarak, sorumluluk almasına destek olmak. Ÿ Öğrenc�ler�m�z�n sorgulama ve çözümleme

  becer�ler�n� gel�şt�rmek. Ÿ Öğrenc�ler�m�z�n keşfetme, anlama,

  �çselleşt�rme, yorumlama becer�ler�n� hayal gücüyle desteklemek.

  Ÿ Çoklu zekâyı destekleyecek öğrenme alışkanlıkları kazandırmak.

  Ÿ Eğ�t�m�, öğrenc�ler�m�z�n yapısına uygun öğrenme modeller� �le programlamak.

  Ÿ Anal�t�k düşünce ve duygusal yapıyı b�rl�kte önemsetmek.

  Ÿ Müz�k, t�yatro, dans aracılığıyla kend�n� �fade etme ve �let�ş�m kurmayı öğretmek.

  Ÿ Bey�n-beden arasında senkron�zasyon ve koord�nasyon sağlamak.

  Ÿ Uluslararası platformda başarılı öğrenc�ler yet�şt�rmek.

  Ÿ Sanatçı olma yolunda sosyal sorumluluk b�l�nc�n� gel�şt�rmek.

  Ÿ K�ş�sel, sosyal ve akadem�k yaşamda başarı. Ÿ Yaratıcı ve çözümsel düşünme yet�s�. Ÿ Anal�t�k, sentez, değerlend�rme becer�ler�. Ÿ İlet�ş�m becer�ler�. Ÿ Yoğun d�nleme becer�s� ve konsantrasyon

  artışı. Ÿ Başarının yarattığı mot�vasyon. Ÿ Gayretle zorlukları aşarak, yüksek özgüven

  kazanımı. Ÿ Sabırlı olma ve d�s�pl�n anlayışı. Ÿ Matemat�k ve yabancı d�l öğren�m�ne destek. Ÿ Sorumluluk duygusu.

  Eğ�t�m Hedefler�m�z Öğrenc�ler�m�z�n Kazanımları

  Hedefler, Kazanımlar

 • 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40 03info@timeguzelsanatlar.com www.timeguzelsanatlar.com

  Araştırmalar, müz�k d�nleme ve öğrenmen�n, çocuklarda matemat�k ve d�l becer�ler�n� artırdığını, yaratıcı ve çözümsel düşünmey� gel�şt�rd�ğ�n� ve sosyal becer�ler� destekled�ğ�n� ortaya koyuyor. Az sayıda müz�k ders�ne katılmış olmak b�le, nöronlar arasındak� bağlantının gel�şmes�ne katkıda bulunuyor. Müz�k, k�ş�ler�n b�ç�m, yapı ve kalıplar �le zaman ve semboller� daha �y� anlamasına yardım ett�ğ� g�b�, onları daha �y� b�rer d�nley�c� de yapıyor. Müz�k öğren�rken, beyn�n sadece sağ veya sol yarımküres� değ�l, tümü kullanılıyor. Müz�k eğ�t�m� sayes�nde koord�nasyon öğren�l�yor, bellek ve odaklanma gel�ş�yor; ders çalışma konusunda d�s�pl�nl� ve sabırlı olmak öğren�l�yor.

  “Müz�k eğ�t�m�n�, anad�l öğren�m� olarak kabul ed�yoruz.” Enstrüman çalab�lmek, yen� b�r donanımı

  kullanab�lme becer�s�d�r. Öğren�m, d�l öğren�m�nde olduğu g�b� tekrarlanarak gerçekleş�r. Küçük b�lg�ler, z�nc�rleme eklenerek bütüne ulaşır. Parçalar notaları okumadan ezbere öğret�lmez; notalar �se parmak numaralarına kısıtlı kalarak öğren�lmez. Öneml� olan sadece b�r parçayı çalab�lme becer�s� değ�l, parçanın �çerd�ğ� b�lg� ve becer�ler� yen� parçalarda da bağımsız kullanab�lmekt�r. Bu nedenle, b�lg�ler� küçük adımlara bölerek, öğrenc�n�n anlayacağı düzeyde uygulamalı olarak anlatıyoruz.

  Eğ�tmenler�m�z, öğrenc�ye b�lg�ler� özümsemes� �ç�n ders sürec�nde rehberl�k ed�yor. Öğren�mde sorumluluk ve uygulama �se öğrenc�ye a�t. Böylece gerekl� donanıma sah�p öğrenc�, evde de öğrend�ğ� parçaları kend� sorumluluğunda, gururla çalmak �ç�n hazır oluyor.

  Müz�k Eğ�t�m� Neden Öneml�d�r?

 • 0216 534 03 12 - 0216 640 40 14 - 0216 640 40 03info@timeguzelsanatlar.com www.timeguzelsanatlar.com

  Eğ�t�m Metodlarımız

  Öğren�m tecrübes�n� eğ�tmenler�m�z yaratır.

  Eğ�t�mde, öğretmen�n konumu ve üstlend�ğ� sorumlulukları önems�yor, değerl� buluyoruz. Farklı d�s�pl�nler�nden gelen tüm eğ�t�m kadromuzun kend� dalında b�l�msel araştırmalar yapan, eğ�t�m sem�nerler�ne katılan, öğrenc� ve vel�yle �let�ş�m kurab�len, pedagoj�k yaklaşımda uzman, çocukları ve mesleğ�n� seven, saygı duyan, k�ş�sel gel�ş�me açık öğretmenler olmasına önem ver�yoruz. Tüm eğ�t�m kadromuzun, T�me Guzel Sanatlar Merkez� eğ�t�m ve öğren�m yaklaşımı ve hedefler�nde etk�n, donanım sah�b� olmasına özen göster�yoruz. Yeter�nce donanımlı olmayan b�r eğ�tmenın, öğrenc�n�n müz�k yaşamında sıkıntı yaratması kaçınılmaz olduğunun b�l�nc�ndey�z. Müz�k eğ�t�m�, b�r usta-çırak �l�şk�s�d�r. Öğrenc�ler�m�z�n sadece b�r enstrüman

  öğren�m�nden değ�l, yaşam boyu müz�kle kuracağı �l�şk�den kend�m�z� sorumlu h�ssed�yoruz. Eğ�t�m kadromuz,