30
TOTUL DESPRE CONTRACTE

TOTUL DESPRE CONTRACTE

  • Upload
    badella

  • View
    225

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TOTUL DESPRE CONTRACTE

TOTUL DESPRE CONTRACTE

Page 2: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Acordul dintre dou` sau mai multe persoane prin care î[imanifest` voin]a de a crea, de a modifica sau de a stingeun raport juridic.

Conven]ia prin care p`r]ile se oblig` reciproc s` \ncheie \nviitor un contract ale c`rui clauze esen]iale sunt stabilite prinvoin]a actual` cuprins` \n antecontract, fiecare parte avåndatåt calitatea de promitent cåt [i pe aceea de beneficiar.

Conven]ia prin care una dintre p`r]i – promitentul – care seoblig` fa]` de cealalt` parte (beneficiarul), s` încheie, la ce-rerea acestuia, un contract al c`rui con]inut este prestabilit.

Manifest`ri unilaterale de voin]`, exprese sau tacite, învederea încheierii unui contract.

ANTECONTRACTUL,PRECONTRACTUL,

CONTRACTUL PRELIMINAR

SAU PROVIZORIU,PROMISIUNEADE CONTRACT

OFERTA {I ACCEPTAREA

OFERTEI

sau

Bila

tera

l

Unilateral

Ce este contractul?

Conven]ia prin care promitentul se oblig` ca, în cazul încare urmeaz` s` vând` un bun, s`-l prefere la pre] egal, încalitate de cump`r`tor, pe beneficiarul promisiunii.

PACTUL DE PREFERIN}~

Conven]ie prin care o parte – promitentul se oblig` fa]` decealalt` parte – creditorul promisiunii s` depun` toate dili-gen]ele pentru a determina o ter]` persoan` s`-[i asume unangajament juridic fa]` de creditor – s` ratifice un nou con-tract \ncheiat de c`tre promitent f`r` \mputernicire preala-bil`, s` \ncheie un contract cu creditorul sau s` efectuezeanumite presta]ii c`tre creditor.

PROMISIUNEA DEPORTE-FORT

FAPTA ALTUIA

Contractul prin care p`r]ile convin ca, în cazul realiz`riicondi]iei suspensive, contractul s` se perfecteze cu efectretroactiv, iar în cazul realiz`rii condi]iei rezolutorii, s`se desfiin]eze cu efect retroactiv.

CONTRACTULSUB CONDI}IE

Contractul este perfectat, iar executarea lui este amânat`pân` când se împline[te termenul.

CONTRACTUL CUTERMEN SUSPENSIV

CONTRACTUL

Page 3: TOTUL DESPRE CONTRACTE

BILATERALE(SINALAGMATICE) {I

UNILATERALE

Clasificarea contractelor

CONTRACTE

Clasificarea are în vedere numai

contractele civile

1CU TITLU ONEROS {ICU TITLU GRATUIT

CU TITLU ONEROS

CO

MU

TA

-T

IVE

AL

EA

TO

RII

CU TITLU GRATUIT

2

NUMITE{I

NENUMITE4

CU EXECUTAREIMEDIAT~ SP{ICU EXECUTARE

SUCCESIV~

6

CONSENSUALE,SOLEMNE{I REALE

3

PRINCIPALE {I ACCESORII

SIMPLE{I

COMPLEXE

5

7

NEGOCIABILE,DE ADEZIUNE {I

OBLIGATORII (IMPUSE)

CONSTITUTIVE,TRANSLATIVE {I

DECLARATIVE DE DREPTURI8 10

TIPIZATE {I NETIPIZATE

9

LIB

ER

A-

LIT

~}

I

AC

TE

DE

ZIN

-T

ER

ESA

TE

Cla

sifi

care

pre

v`zu

t` e

xpre

s de

C

odul

civ

il (a

rt. 9

43-9

47)

}C

lasi

fica

re r

ezul

tat`

impl

icit

din

disp

ozi]i

ile C

odul

ui c

ivil

}C

lasi

fica

re r

ezul

tat`

din

cor

obor

area

disp

ozi]i

ilor

Cod

ului

civ

il cu

le

gisl

a]ia

civ

il` u

lteri

oar`

}

Page 4: TOTUL DESPRE CONTRACTE

● BILATERALE (SINALAGMATICE) – care dau na[terela obliga]ii în sarcina ambelor p`r]i (fiecare parte are, con-comitent, atât calitatea de creditor, cât [i pe cea de debitor.

● UNILATERALE – care dau na[tere la obliga]ii numaiîn sarcina unei p`r]i (o parte este numai creditor, iarcealalt` numai debitor).

DUP~ CON}INUT

DUP~ SCOPUL URM~RIT DE P~R}I

Defini]ii

CONTRACTE

1

● CU TITLU ONEROS – în care în schimbul unui folos pa-trimonial procurat de o parte celeilalte p`r]i se urm`re[teob]inerea altui folos patrimonial.

● CU TITLU ONEROS – acte juridice prin care o persoan`dispune de un bun al s`u \n favoarea altei persoane, f`r`a urm`ri primirea, \n schimb, a unui echivalent.

● ALEATORIU – contract cu titluoneros în care p`r]ile nu cunoscexisten]a [i întinderea exact` aobliga]iilor, dar au în vedereposibilitatea unui câ[tig [i risculunei pierderi, depinzånd de oîmprejurare viitoare [i incert`(ex: contractul de rent` viager`,contractul de între]inere, contrac-tul de joc [i prinsoare).

● COMUTATIV – con-tract cu titlu oneros încare p`r]ile cunosc saupot s` cunoasc`, dinmomentul încheierii lui,existen]a [i întindereaobliga]iilor ce le revin(ex: contractul de vân-zare-cump`rare, con-tractul de antrepriz`).

● LIBERALITATEA –contract cu titlu gratuitprin care dispun`torulî[i mic[oreaz` patri-moniul cu folosul pa-trimonial procurat gra-tificatului (ex: con-tractul de dona]ie).

● ACTUL DEZINTERESAT –contract cu titlu gratuit prin caredispun`torul procur` un avantajpatrimonial cuiva, f`r` s`-[imic[oreze patrimoniul (ex.:contractul de mandat gratuit,contractul de comodat, contrac-tul de depozit neremunerat).

2

▲▲

Page 5: TOTUL DESPRE CONTRACTE

DUP~ MODUL DE FORMARE

DUP~ CUM SUNT SAU NU SUNT NOMINALIZATE ÎN LEGISLA}IA CIVIL~

● SOLEMNE – pentru a c`ror încheiere valabil` se cererespectarea unei anumite forme, care, de regul`, este formaautentic` (ex.: contractul de dona]ie, contractul de ipotec`).

DUP~ CORELA}IILE EXISTENTE ÎNTRE ELE

DUP~ MODUL DE EXCUTARE

● CONSENSUALE – care se încheie prin simplul acord de voin]`al p`r]ilor, simpla lor manifestare de voin]`, neînso]it` de nici unfel de form`, fiind suficient` pentru validitatea contractului.

● REALE – care se formeaz` valabil numai dac` manifestareade voin]` este înso]it` de remiterea (predarea) bunului (ex:contractul de depozit, contractul de comodat).

3

● NUMITE – care au denumire dat` de legea civil`, precum [i oreglementare proprie (ex.: contractul de vånzare-cump`rare).

● NENUMITE – care nu se bucur` de o denumire legal` [ide o reglementare proprie (ex.: contractul de între]inere).

4

● PRINCIPALE – care au o existen]` de sine st`t`toare,regimul lor juridic nedepinzånd de cel al altui contract.

● ACCESORII – care nu au o existen]` de sine st`t`toare, soar-ta lor juridic` depinzând de soarta unui alt contract, principal(ex.: contractul de gaj, contractul de ipotec`).

5

● CU EXECUTARE IMEDIAT~ – a c`ror executare pre-supune o singur` presta]ie din partea debitorului.

● CU EXECUTARE SUCCESIV~ – a c`ror executare pre-supune mai multe presta]ii e[alonate în timp (ex.: contractulde loca]iune, contractul de arendare, contractul de furnizare).

6

▲▲

▲▲

Page 6: TOTUL DESPRE CONTRACTE

DUP~ OBIECT

DUP~ MODUL ÎN CARE SE EXPRIM~ VOIN}A P~R}ILOR

● SIMPLE – prin care se realizeaz` o singur` opera]iune juridic`(ex.: contractul de vânzare-cump`rare, contractul de dona]ie).

● COMPLEXE (MIXTE) – prin care se realizeaz` dou` sau maimulte opera]iuni juridice (ex: contractul de hotel`rie care pre-supune închirierea camerei sau a apartamentului, depozitarea debagaje, p`strarea obiectelor de valoare, prestarea unor servicii).

7

DUP~ FORMA LOR● TIPIZATE – care datorit` frecven]ei cu care este încheiat de

c`tre o anumit` entitate, având de multe ori exclusivitateapresta]iilor pe care le contracteaz`, sau datorit` num`ruluimare de cocontractan]i cu care se încheie în mod distinct esteprezentat acestora sub forma unui înscris imprimat.

● NETIPIZATE – f`r` particularit`]i proprii unui anumit tip.

9

DUP~ EFECTELE PRODUSE

● DE ADEZIUNE – ale c`ror con]inut [i clauze sunt presta-bilite, în întregime, de c`tre una din p`r]i, cealalt` parteneavând posibilitatea de a le modifica, fiind liber` s` leaccepte sau s` nu le accepte (ex.: contractul de furnizare aapei, gazului [i a electricit`]ii, abonamentul telefonic).

● NEGOCIABILE – în care toate condi]iile, clauzele, natura [iîntinderea presta]iilor la care se oblig` p`r]ile contractantesunt rezultatul negocierilor libere.

● OBLIGATORII (IMPUSE) – în care con]inutul [i condi]iileîncheierii lor sunt delimitate, impuse de lege (ex.: contractulde asigurare obligatorie).

8

● TRANSLATIVE – care au ca efect str`mutarea unui dreptcivil subiectiv dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu (ex.:contractul de vânzare-cump`rare, contractul de dona]ie).

● CONSTITUTIVE – care dau na[tere unui drept civil subiectiv cenu a existat anterior (ex.: contractul de gaj, contractul de ipotec`).

● DECLARATIVE – care au ca efect consolidarea, definiti-varea unui drept civil subiectiv preexistent (ex.: contractul detranzac]ie, contractul de împ`r]eal`).

10

▲▲

Page 7: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Condi]ii generale de validitate a contractului

CONDI}II

DE FORM~

AD VALIDITATEM(Pentru validitate)

AD PROBATIONEM(Pentru a face dovada)

PENTRU OPOZABILITATE FA}~ DE TER}I

CAPACITATEA DE A CONTRACTA

CONSIM}~MÂNTUL P~R}ILOR

OBIECTUL CONTRACTULUI

CAUZA

DE FOND

1

2

3

4

5

6

7

Page 8: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Capacitatea de a contracta

CAPACITATEA DE A CONTRACTA

Orice persoan` are dreptul de a contracta, cuexcep]ia celor care au fost declarate incapabile delege.

Aptitudinea general` de a dobândi drepturi [iobliga]ii, adic` de a deveni subiect de drept încadrul unor raporturi juridice.

● Se dobânde[te, de regul`, de la data na[terii, iar – ca excep]ie în ceeace prive[te drepturile – de la concep]ie.

● Înceteaz` la data mor]ii constatat` fizic sau ca urmare a declar`riijudec`tore[ti a mor]ii.

PERSOANE FIZICE

CAPACITATEA DE

FOLOSIN}~

Forme:● Lipsa capacit`]ii de exerci]iu:

– minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani– persoanele puse sub interdic]ie judec`toreasc`

● Capacitate de exerci]iu restrâns`:– minorii cu vârsta de 14-18 ani

● Capacitate de exerci]iu deplin`:– persoanele majore, de la împlinirea vârstei de 18 ani, cu

excep]ia celor puse sub interdic]ie– femeia minor`, prin încheierea c`s`toriei înainte de împlinirea

vârstei de 18 ani (de la 16 sau chiar de la 15 ani).

CAPACITATEA DE

EXERCI}IU

Incapacit`]i, îngr`diri:● cu caracter de protec]ie a persoanei prev`zute expres de Codul civil

[i de legisla]ia civil`;● cu caracter de sanc]iune:

– civil`, prev`zute în mod expres de Codul civil;– penal`, ca pedepse complementare [i accesorii, precum [i

m`suri de siguran]`, prev`zute în mod expres de Codul penal.

Aptitudinea persoanei fizice de a-[i exercitadrepturile [i de a-[i asuma obliga]ii, prinîncheierea de acte juridice.

▲▲

Page 9: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Persoanele lipsite de capacitatea de exerci]iu sau având capacitate deexerci]iu restrâns` pot încheia contracte prin reprezentan]ii lor legali(p`rin]i [i tutori), iar cele cu capacitate de exerci]iu deplin` pot încheiacontracte în nume propriu.

Capacitatea de exerci]iu înceteaz`:● prin moartea sau declararea judec`toreasc` a mor]ii;● prin punerea sub interdic]ie judec`toreasc`;● prin declararea nulit`]ii sau anularea c`s`toriei înainte ca femeia s`

fi împlinit 18 ani, dac` a fost de rea-credin]` la încheierea c`s`toriei(a cunoscut cauza de nulitate sau de anulabilitate a c`s`toriei).

Subiect de drepturi [i obliga]ii care se înfiin]eaz`, orga-nizeaz` [i particip` la raporturile juridice, cu respectareacerin]elor de fond [i form` prev`zute de lege.

Scopul persoanelor juridice se realizeaz` prin apti-tudinea acestora de a avea drepturi [i obliga]ii [i de aparticipa la via]a juridic` în nume propriu, adic` prinpersonalitatea juridic` dobândit` în condi]iile legii.

PERSOANEJURIDICE

CAPACITATEA DE

FOLOSIN}~

Aptitudinea de a avea drepturi [i obliga]ii civile.

● Este subordonat` principiului specialit`]ii capacit`]iide folosin]`, însemnând c` persoana juridic` nu poateavea decât acele drepturi care corespund scopului sta-bilit prin lege, prin actul de înfiin]are sau prin statut.

● Contractele încheiate de persoana juridic`, prin carenu se urm`re[te realizarea scopului legal sunt nule.

● Începutul capacit`]ii de folosin]`:– de la data \nregistr`rii la organul competent: aso-

cia]iile de proprietari; organiza]iile me[te[u-g`re[ti; organiza]iile economice str`ine carefunc]ioneaz` \n Romånia;

– de la data \nscrierii \n registrele speciale ]inutede instan]ele judec`tore[ti: societ`]ile agricole;asocia]iile [i funda]iile; composesoratele; ob[tilede mo[neni; ob[tile de r`ze[i la p`duri gr`ni-cere[ti [i alte forme asociative;

– de la data \nmatricul`rii \n Registrul Comer]ului:regiile autonome; societ`]ile comerciale; coo-

▲▲

▲▲

Page 10: TOTUL DESPRE CONTRACTE

perativele de consum; organiza]iile cooperatistede credit; grupurile de interes economic;

– de la data actului de dispozi]ie care le \nfiin]eaz`:organele de stat (legislative, executive [i judec`to-re[ti), institu]iile de stat, unit`]ile administrativ-teritoriale, persoanele juridice \nfiin]ate deautorit`]ile administra]iei publice locale;

– de la data autoriz`rii \nfiin]`rii (de la data r`måne-rii definitive [i irevocabile a hot`rårii instan]eiprivind admiterea cererii de \nregistrare) partidelepolitice;

– de la data recunoa[terii \nfiin]`rii de c`tre Guvern:camerele de comer] [i industrie.

● Persoanele juridice au o capacitate juridic` restrâns`sau anticipat` chiar de la data actului de înfiin]are,în privin]a drepturilor constituite în favoarea lor [i alîndeplinirii oric`ror obliga]ii necesare pentru ca eles` ia fiin]` în mod valabil.

● Încetarea capacit`]ii de folosin]`:– capacitatea de folosin]` anticipat` încetea-

z` la data dobândirii capacit`]ii defolosin]` depline;

– capacitatea de folosin]` deplin` ia sfâr[itprin încetarea persoanei juridice ca urmarea reorganiz`rii, dizolv`rii, transform`rii.

● Începutul capacit`]ii de exerci]iu coincide cu mo-mentul dobândirii capacit`]ii de folosin]` [i esteoperant` de la data desemn`rii organelor de con-ducere.

● Încetarea capacit`]ii de exerci]iu corespunde cumomentul în care înceteaz` capacitatea de folo-sin]`, deci odat` cu îns`[i încetarea persoaneijuridice prin reorganizare, dizolvare, transfor-mare.

CAPACITATEA DE

EXERCI}IU

Aptitudinea persoanei juridice de a-[i exercita drep-turile [i de a-[i îndeplini obliga]iile prin încheierea deacte juridice civile de c`tre organele de conducere.

▲▲

▲▲

Page 11: TOTUL DESPRE CONTRACTE

● Reorganizarea persoanei juridice – proces decontopire sau de divizare, în care sunt antrenatecel pu]in dou` persoane juridice existente saucare iau astfel fiin]` – moduri:– comasare – const` în încorporarea (înglo-

barea) de c`tre o persoan` juridic` existent`[i care î[i men]ine fiin]a, a uneia sau maimultor persoane juridice, care înceteaz` ast-fel s` mai fiin]eze;

– fuziune – const` în unirea (contopirea) adou` sau mai multe persoane juridice careînceteaz` s` mai existe [i alc`tuirea unei noipersoane juridice;

– divizare – const` în împ`r]irea patrimoniu-lui unei persoane juridice [i transmitereafrac]iunilor patrimoniale astfel ob]inutec`tre una sau mai multe astfel de persoaneexistente sau care iau fiin]` cu aceast`ocazie [i este:

– total` – atunci când întregul patri-moniu al persoanei supuse diviz`riise împarte [i se transmite în frac]iunic`tre dou` sau mai multe alte per-soane;

– par]ial` – în cazul în care are locnumai desprinderea unei p`r]i dinpatrimoniul persoanei supuse divi-z`rii, care se transmite c`tre una saumai multe alte persoane juridice;

– dizolvare – care are ca efect, în cazurile [i încondi]iile prev`zute de lege, încetarea uneipersoane juridice;

– transformare – intervine în cazurile [i încondi]iile special reglementate de lege, princare o persoan` juridic` î[i înceteaz` exis-ten]a concomitent cu înfiin]area, în locul ei,a altei persoane juridice.

▲▲

Page 12: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Consim]`mântul

CONSIM}~MÂNTULManifestarea voin]ei juridice (a hot`rårii) uneipersoane de a \ncheia un act juridic.

Contractul se încheie prin acordul de voin]e (deconsim]`minte) al p`r]ilor.

Falsa reprezentare a realit`]ii cu privire la încheierea unuiact juridic.

CLASIFICARE� Eroarea – obstacol

– viciu de consim]`mânt– indiferen]`

� Eroarea – de fapt– de drept

STRUCTUR~Element psihologic – falsa reprezentare a realit`]ii

FORMAREA CONSIM}~MÂNTULUI:� Voin]a juridic` înseamn`:

– motivul determinant al ac]iunii persoanei – scopul concret, cauza – format [iselectat sub influen]a trebuin]elor economico-materiale [i spirituale;

– hot`rârea exteriorizat` de a încheia contractul = consim]`mântul.� Voin]a juridic` este guvernat` de:

– principiul libert`]ii încheierii contractului sau al libert`]ii de voin]`;– principiul voin]ei interne (reale).

CONDI}II DE VALIDITATE:� s` emane de la o persoan` cu discern`mânt;� s` fie f`cut cu inten]ia de a produce efecte juridice (angajare juridic`);� s` fie serios, [i nu f`cut în glum` (jocandi causa) sau cu rezerv` mental` (reservatio

mentalis) cunoscut` de cealalt` parte ori sub condi]ie potestativ` pur` (evenimentviitor a c`rui realizare depinde de voin]a exclusiv` a uneia dintre p`r]i;

� s` fie precis;� s` fie exteriorizat – în scris, oral, prin gesturi, prin simboluri, prin orice fapt concludent;� s` nu fie alterat de viciile de consim]`mânt (eroarea, dolul, violen]a sau leziunea).

EROAREA

▲▲

Page 13: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Inducere în eroare a unei persoane prin mijloace dolosive(viclene) pentru a o determina s` \ncheie un act juridic.

CONDI}II:● elementul asupra c`ruia cade eroarea s` fie determinant pentru încheierea

actului juridic;● cealalt` parte s` fi [tiut c` elementul asupra c`ruia cade eroarea este

determinant.

EFECTE:● nulitatea – absolut`

– relativ`● diminuarea contrapresta]iei

PROBA: fiind alc`tuit` dintr-un element psihologic, eroarea este greu deprobat

CLASIFICARE● Dolul – principal

– secundar

STRUCTUR~:● element obiectiv – folosirea de mijloace viclene● element subiectiv – inten]ia de a induce în eroare

CONDI}II:● dolul s` fie determinant pentru încheierea actului● dolul s` provin` de la cealalt` parte sau de la un ter] cu [tiin]a cocontrac-

tantului (complicitate la dol)

EFECTE:● nulitatea relativ`● ac]iunea în desp`gubire

PROBA:● fiind un fapt juridic, poate fi probat prin orice mijloc legal de prob`.

DOLUL

▲▲

▲▲

Page 14: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Amenin]area persoanei cu un r`u de natur` a-i provoca otemere care s` o determine s` \ncheie un act juridic pecare nu l-ar fi \ncheiat, \n lipsa acestei temeri.

CLASIFICARE● violen]` – fizic` (vis – for]`, silire)

– moral` (metus – temere)● amenin]are – legitim`

– nelegitim`

STRUCTURA● element obiectiv – amenin]area cu un r`u de natur` fizic`, patrimonial`

[i moral`● element subiectiv – temerea insuflat` persoanei amenin]ate c` r`ul se va

\ndeplini [i datorit` c`reia persoana \ncheie actul juridic

CONDI}II� temerea s` fie determinant`� amenin]area s` fie nelegitim`

EFECTE� nulitatea relativ`� ac]iunea în desp`gubire

PROBA: fiind un fapt juridic, poate fi probat prin orice mijloc legal de prob`.

STRUCTUR~� element obiectiv: dispropor]ia de valoare a presta]iilor reciproce� element subiectiv: profitarea unei p`r]i de starea de nevoie a celeilalte

CONDI}II DE INVOCARE� minor 14-18 ani� actul juridic s` fie încheiat f`r` încuviin]area p`r]ilor sau a tutorelui� act juridic de administrare� act cu titlu oneros, comutativ (p`r]ile cunosc întinderea presta]iilor la

care se oblig` [i pot aprecia valoarea acestora ca fiind echivalent`)

EFECTE: nulitatea relativ` cerut` prin ac]iunea de resciziune (anulareaunui contract pentru leziune)

PROBA: ceea ce se probeaz` este v`dita dispropor]ie dintre contrapresta]ii.

VIOLEN}A

Paguba suferit` de o parte, rezultat` din v`dita dispro-por]ie dintre contrapresta]ii.

LEZIUNEA

▲▲

Page 15: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Obiectul contractului

OBIECTUL CONTRACTULUIAc]iunile [i inac]iunile la care sunt îndrept`]itesau sunt obligate p`r]ile, adic` presta]iile con-crete pe care [i le-au asumat prin contract.

Conduita p`r]ilor – presta]ia concret` – poate s`se refere la un lucru (bun) [i, în acest caz, lucruleste considerat ca fiind obiectul derivat (exte-rior) al contractului.

CONDI}IILE OBIECTULUI:● s` existe la încheierea contractului;● s` fie în circuitul civil (numai lucrurile care sunt în comer] pot

face obiectul unui contract);● s` fie:

– determinat – atunci când în contract se precizeaz` ele-mentele care îl individualizeaz`;

– determinabil – în cazul în care în contract se înscriu ele-mentele necesare pentru individualizarea sa în viitor;

● s` fie posibil;● s` fie licit [i moral (este lovit de nulitate orice act juridic care

afecteaz` normele juridice privind ordinea public` sau bunelemoravuri);

● s` fie un fapt personal al celui care se oblig`;● cel care se oblig` s` fie titularul dreptului – în contractele consti-

tutive sau translative de drepturi reale.

Page 16: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Cauza contractului

CAUZA CONTRACTULUI

STRUCTURA CAUZEI

SCOPUL IMEDIAT(CAUSA OPTIMA)

SCOPUL CON-TRACTULUI

SCOPULMEDIAT

Motivul determinant al hot`rårii de a \ncheia actuljuridic, adic` reprezentarea scopului concret în vederearealiz`rii c`ruia se consimte la asumarea obliga]iei.

Element abstract, obiectiv [i invariabil la aceea[i ca-tegorie de contracte.

În contractele sinalagmatice – considerarea mutual` acontrapresta]iei celeilalte p`r]i.

În contractele cu titlu gratuit – inten]ia liberal` a dis-pun`torului fa]` de gratificat.

În contractele reale – prefigurarea [ansei de câ[tig sauriscul unei pierderi.

Motivul principal al contractului, determinat deînsu[irile persoanei sau de calit`]ile presta]iei.

Element concret, subiectiv, variabil – difer` de la uncontract la altul.

CONDI}II CUMULATIVE DE VALIDITATE:● s` existe● s` fie real`● s` fie licit` [i moral`

PROBA CAUZEI: Se consider` c` toate contractele, pân` laproba contrarie, au cauz` valabil` care poate fi dovedit` cuorice mijloc legal de prob`.

Page 17: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Forma contractului

FORMA CONTRACTULUI

FORMA AD VALIDITATEM (pentru validitate) –face necesar` îndeplinirea unor condi]ii de form`(solemne sau formale); în lipsa lor, contractul fiind lovitde nulitate absolut`Exemple:● contractul de dona]ie● contractul de ipotec`● contractul de înstr`inare a unui teren.

Presupun un anumit formalismimpus de lege.

PRINCIPIUL CONSENSUALISMULUI – guverneaz`forma contractului, ceea ce înseamn` c` simpla manifestarede voin]` a p`r]ilor este, în principiu, [i necesar`, [i sufi-cient` pentru validarea contractului.

EXCEP}II DE LA PRINCIPIUL

CONSENSUALISMULUI

FORMA AD PROBATIONEM – este cerut` formascris`, numai în scopul de a dovedi existen]a contractu-lui, lipsa formei nu afecteaz` existen]a contractului, darface imposibil` dovedirea lui.Exemple:● contractul de loca]iune● contractul de depozit voluntar● contractul de tranzac]ie● contractul de închiriere a locuin]elor● contractul de asigurare

OPOZABILITATEA FA}~ DE TER}I – se cer anu-mite formalit`]i de publicitate pentru protejarea intere-selor ter]ilor, în lipsa lor contractul nefiindu-le opozabil.Exemple:● publicitatea imobiliar` prin cartea funciar`● publicitatea constituirii gajului● notificarea cesiunii de crean]`● înregistrarea societ`]ilor comerciale● înscrierea asocia]iilor [i funda]iilor în registrele de la

instan]ele judec`tore[ti

Page 18: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Mecanismul [i momentul \ncheierii contractului

OFERTA DE A CONTRACTA ACCEPTAREA OFERTEI

ACORDUL DE VOIN}~

– CONTRAOFERTA –Dac` acceptarea ofertei condi]io-neaz` [i limiteaz` cuprinsul ei,oferta se consider` refuzat`, iaracceptarea are valoarea uneicontraoferte.

MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUIMomentul realiz`rii acordului de voin]e

Întâlnirea ofertei cu acceptarea

SISTEMULEMISIUNII(Accept`rii)

Contractul s-a înche-iat în momentul încare destinatarul [i-amanifestat acordulcu oferta primit`,chiar dac` nu a co-municat acceptareasa ofertantului.

SISTEMUL EXPEDIERII(Accept`rii)

Contractul s-a înche-iat în momentul încare acceptantul aexpediat acordul devoin]` prin po[t`,chiar dac` acesta nua ajuns la cuno[tin]a ofertantului.

SISTEMULRECEP}IUNII

(Accept`rii)

Contractul s-a înche-iat în momentul încare acceptarea a ajuns la ofertant (laregistratur`, secreta-riat), indiferent dac`ofertantul a luat saunu cuno[tin]` de cu-prinsul ei.

SISTEMULINFORMA}IUNII

Contractul \ncheiat\n momentul \n careofertantul a luat cu-no[tin]` efectiv decon]inutul accept`riiconsacrat de Codulcomercial (art. 35) [iaplicabil prin analo-gie [i contractelor ci-vile.

CONSIM}~MÂNTUL – ACT UNILATERAL

Page 19: TOTUL DESPRE CONTRACTE

OFERTA(POLICITA}IUNE)

Propunerea f`cut` de o persoan` unei alte persoanede a încheia un contract în condi]ii determinate.

CONDI}II

Oferta trebuie s` fie:● cert`, real`, serioas`, neviciat` [i cu

inten]ia încheierii contractului;● ferm`, exprimând o propunere neîn-

doielnic` pentru un angajament juridic;● neechivoc`;● precis` [i complet`, cuprinzând toate

elementele viitorului contract.

● Nu se cere nici o condi]ie de form` pentruvaliditatea ei.

● Poate fi adresat` unei persoane determinatesau publicului.

● Poate fi f`cut` cu termen sau f`r` termen.

EFECTEJURIDICE

● REVOCABIL~ – atât timp cât nu a ajuns ladestinatar.

● CADUC~ – dac` termenul a expirat, ofertan-tul devine incapabil sau a decedat.

● ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI – dac`este acceptat` pur [i simplu sau expres,în`untrul termenului, înainte de a fi fost revo-cat` ori a fi devenit caduc`.

Page 20: TOTUL DESPRE CONTRACTE

ACCEPTAREAManifestare a voin]ei juridice a unei persoane de aîncheia un contract în condi]iile prev`zute în ofer-ta ce i-a fost adresat` în acest scop.

CONDI}II

Acceptarea trebuie:● s` concorde cu oferta;● s` fie neîndoielnic`;● s` fie acceptat` de persoana (persoane-

le) c`reia i-a fost adresat`;● s` intervin` înainte ca oferta s` fi fost

revocat` sau s` fi devenit caduc`.

● Nu necesit` condi]ii speciale de form` (poatefi f`cut` în scris sau verbal).

● Este necesar s` exprime în mod neîndoielnicvoin]a de a încheia contractul în condi]iileprev`zute de ofert`.

● Poate fi expres` ori tacit` (s` rezulte din îm-prejur`ri, gesturi, atitudini ale acceptantului).

● Dac` acceptarea ofertei condi]ioneaz` [i li-miteaz` cuprinsul accept`rii, oferta se consi-der` refuzat`, iar acceptarea are valoarea uneicontraoferte.

Page 21: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Efectele contractului

EFECTE Prin efectele contractului se în]elege drepturile [i obliga]iile n`scuteîn urma încheierii lui.

PRINCIPIILECARE

GUVERNEAZ~EFECTELE

PRINCIPIUL FOR}EI OBLIGATORII

PRINCIPIUL IREVOCABILIT~}II

PRINCIPIUL RELATIVIT~}IIEFECTELOR

EFECTE SPECIFICE ÎN

CONTRACTELESINALAG-MATICE

PRINCIPIILEEFECTELOR

CONTRACTULUI

PRINCIPIUL FOR}EI OBLIGATORII

(Pacta sunt servanda)

PRINCIPIUL IREVOCABILIT~}II

EXCEP}IA DE NEEXECUTARE

REZOLU}IUNEA

REZILIEREA

RISCUL CONTRACTULUI

Conven]iile legal f`cute au putere de legeîntre p`r]ile contractante.

EXCEP}II: ● cazuri de restrângere● cazuri de extindere. Atunci când efectele

actului nu se produc a[a cum au prev`zutp`r]ile contractante.

● Contractului bilateral nu i se poate punecap`t numai prin voin]a unei p`r]i.

● Contractului unilateral nu i se poate punecap`t prin manifestarea de voin]` în senscontrar din partea autorului s`u.

▲▲

Page 22: TOTUL DESPRE CONTRACTE

▲▲

▲▲

PRINCIPIUL RELATIVIT~}II

Contractul produce efecte numai întrep`r]ile contractante; el nu produce efectefa]` de ter]i c`rora nu le poate nici profitanici d`una (Res inter alios acta aliis nequenocere, neque prodesse potest).

EXCEP}II:● Reale – stipula]ia pentru altul – contract prin care o parte, numit`

stipulant, convine cu cealalt` parte, numit` promitent, ca acesta dinurm` s` execute o presta]ie în favoarea unei ter]e persoane, numit`ter]-beneficiar, care nu particip` nici direct, nici prin reprezentant laîncheierea contractului.

● Aparente:– reprezentarea – procedeu tehnico-juridic prin care o persoan`,

numit` reprezentant, încheie un contract în numele [i pe seamaaltei persoane, numite reprezentat, astfel încât efectele contrac-tului încheiat se produc direct în persoana celui reprezentat;

– simula]ia – opera]iunea juridic` constând în încheierea întreacelea[i p`r]i a dou` contracte: unul public, dar aparent (con-tract simulat), prin care se creeaz` o aparen]` juridic` ce nucorespunde realit`]ii [i un altul secret, dar adev`rat (contraîn-scris), ce corespunde voin]ei reale;

– avânzi-cauza – categorie intermediar` de persoane între p`r]i [iter]i, care nu au participat – nici personal, nici prin reprezen-tan]i – la încheierea contractului, dar totu[i efectele acestuia seproduc [i fa]` de ele, datorit` leg`turilor în care se afl` cu unadin p`r]ile contractului;

– ac]iunile directe în justi]ie conferite de lege ter]ilor – drepturiacordate de lege unor anumite persoane ce constau în posibili-tatea acestora de a invoca direct, în favoarea lor, un contract lacare nu au participat [i împotriva uneia din p`r]ile contractante.

EFECTE SPECIFICEÎN CONTRACTELESINALAGMATICE

PARTICULARIZATE PRIN:● Reciprocitatea drepturilor [i a obliga]iunilor

(fiecare parte are, concomitent, fa]` decealalt` parte, atât calitatea de debitor, cât [ide creditor).

● Interdependen]a drepturilor [i obliga]iilor(obliga]ia ce revine unei p`r]i are cauz` juri-dic` în obliga]ia reciproc` a celeilalte p`r]i).

Page 23: TOTUL DESPRE CONTRACTE

EXCEP}IA DE NEEXECUTARE ACONTRACTULUI

Posibilitatea pe care fiecare parte contrac-tant` o are de a refuza executarea obliga]ieisale cât timp cealalt` parte nu [i-a executatpropria obliga]ie.

● obliga]iile reciproce s`-[i aib` temeiul în acela[i con-tract;

● din partea celuilalt contractant s` existe o neexecutarechiar par]ial`;

● p`r]ile s` nu fi convenit un termen de executare a uneiadintre obliga]ii;

● nu se cere ca debitorul s` fie pus în întârziere;● nu este necesar` sesizarea instan]ei.

REZOLU}IUNEACONTRACTULUI

Desfiin]area cu efect retroactiv a unui con-tract sinalagmatic cu executare imediat`,datorat` neexecut`rii culpabile a obliga]ieide c`tre una dintre p`r]i.

● una dintre p`r]i s` nu-[i fi executat obliga]iile ce-i revin;● neexecutarea s` fi fost imputabil` p`r]ii care nu [i-a

îndeplinit obliga]ia;● debitorul obliga]iei neexecutate s` fi fost în întârziere:● este necesar` sesizarea instan]ei în cazul rezolu]iunii

judiciare; dac` p`r]ile stipuleaz` în contract anumiteclauze privind rezolu]iunea acestuia pentru neexecutare(pact comisoriu), rezolu]iunea este conven]ional`, rolulinstan]ei fiind mult diminuat.

CONDI}II

CONDI}II

Partea care invoc` aceast` excep]ie beneficiaz`, f`r` inter-ven]ia instan]ei, de o suspendare a execut`rii propriilorobliga]ii.

EFECTE

● desfiin]area retroactiv` a contractului;● p`r]ile sunt puse în situa]ia anterioar` încheiereii con-

tractului, restituindu-[i una alteia tot ce [i-au prestat;● partea care [i-a executat ori s-a declarat gata s`-[i exe-

cute obliga]ia este îndrept`]it` la desp`gubiri pentruacoperirea prejudiciului.

EFECTE

▲▲

Page 24: TOTUL DESPRE CONTRACTE

REZILIEREA CONTRACTULUI

Desfacerea pentru viitor a unui contractsinalagmatic cu executare succesiv` caurmare a neexecut`rii culpabile de c`treuna dintre p`r]i a obliga]iei sale.

Încetarea contractului pentru viitor, cu men]inerea pres-ta]iilor succesive care au fost efectuate anterior rezilierii.

EFECTE

▲▲

RISCUL CONTRACTUAL

Suportarea consecin]elor p`gubitoare aleîncet`rii contractului pentru imposibilitatefortuit` de executare a obliga]iei uneia din-tre p`r]i.

Riscul contractual este suportat de debitorul obliga]ieiimposibil de executat, astfel încât acesta nu va putea cereceleilalte p`r]i s`-[i execute obliga]ia corelativ` – res peritdebitori.

REGULA

|n contractele translative de proprietate, riscul contractualîl suport` acea parte care avea calitatea de proprietar allucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia – res peritdomino.

EXCEP}IA

Page 25: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Dovada contractului

DOVADA CONTRACTULUI

Libertatea preconstituirii de probe în vederea dovedirii con-tractelor.PRINCIPIU

● |n cazul în care contractul îmbrac` forma înscrisului au-tentic, el are putere doveditoare deplin`, izvorât` din fap-tul c` prin forma [i aparen]a sa (semn`tura func]ionarului,sigiliul autorit`]ii) se bucur` de prezum]ia c` el eman`, înrealitate, de la semnatari.

● Contractele sinalagmatice încheiate sub forma înscrisuluisub semn`tur` privat` sunt supuse cerin]ei multipluluiexemplar (se întocme[te în atâtea exemplare originalecâte p`r]i cu interese contrare exist`).

● Contractele încheiate sub semn`tur` privat`, prin care seasum` obliga]ii unilaterale privitoare la sume de bani saula alte bunuri de gen trebuie scrise în întregime de cel carese oblig` sau cel pu]in acesta, înainte de a semna, s`adauge la final „bun [i aprobat“, men]ionând în literesuma sau câtimea bunurilor.

● Nu se admite proba cu martori în contractele a c`ror va-loare dep`[e[te suma de 250 lei [i nici împotriva sau pestecuprinsul unui contract, chiar dac` acesta nu dep`[e[te, cavaloare, suma de 250 lei.

● Prin excep]ie, este admis` proba cu martori a contractelorde o valoare mai mare de 250 lei sau peste, ori împotrivacuprinsului unui contract, dac`:

1) exist` un început de dovad` scris`;2) partea s-a aflat în imposibilitate material` sau

moral` de a-[i preconstitui o dovad` scris`;3) partea [i-a preconstituit o dovad` scris`, dar a fost

în imposibilitate de a evita pierderea acesteia.

PARTICULARIT~}I

Page 26: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Nulitatea contractului

NULITATEA

ABSOLUT~Sanc]iune care intervine în cazul nerespec-t`rii, cu prilejul încheierii contractului, aunei norme de drept care ocrote[te un inte-res general public:● poate fi invocat` de orice persoan` inte-

resat`;● poate fi invocat` oricând, fie pe cale de

ac]iune, fie pe cale de excep]ie;● nu poate fi acoperit` prin confirmare.

CAUZE:● nerespectarea unor incapacit`]i speciale

de folosin]` prev`zute în scopul ocrotiriiunor interese generale;

● lipsa total` a consim]`mântului;● când obiectul contractului este ilicit [i

imoral;● când cauza contractului este ilicit` [i

imoral`;● când lipse[te forma cerut` ad validitatem;● nerespectarea dreptului de preemp]iune

al statutului la înstr`inarea unei suprafe]ede p`dure proprietate privat`.

CAUZE:● când consim]`mântul exprimat în con-

tract a fost viciat;● când a lipsit discern`mântul unei p`r]i în

momentul încheierii contractului;● contractul a fost încheiat de persoane lip-

site de capacitate de exerci]iu sau cucapacitate restrâns`, dar f`r` încuviin-]`rile legale;

● nerespectarea unor incapacit`]i specialede folosin]` prev`zute în scopul ocrotiriiunor interese particulare.

RELATIV~Sanc]iune care intervine în cazul neres-pect`rii, cu prilejul încheierii contractului,a unei norme de drept, care ocrote[te uninteres particular privat:● poate fi invocat` numai de persoana al

c`rei interes a fost nesocotit la încheiereacontractului;

● este prescriptibil` în termenul general de 3ani;

● poate fi acoperit` prin confirmare.

Sanc]iunea de drept civil care intervine ca urmare a nerespect`rii dis-pozi]iilor legale cu privire la condi]iile de validitate ale contractelor[i care le lipse[te de efectele urm`rite de p`r]i la încheierea lor.

CATEGORII

EFECTE▲▲

Page 27: TOTUL DESPRE CONTRACTE

▲▲

EFECTUL GENERAL:Desfiin]area total` sau par]ial` a contractu-lui încheiat cu nerespectarea dispozi]iilorlegale privind condi]iile sale de validitate,potrivit regulii „quod nullum est, nullumproducit effectum“.

PRINCIPIILEEFECTELOR NULIT~}II

PRINCIPIUL RETROACTIVIT~}II

NULIT~}II CONTRACTULUI

EXCEP}II

EFECTE SPECIFICE● Dac` contractul nu a fost executat pân`

în momentul anul`rii, acesta nu maipoate fi executat;

● Dac` contractul a fost executat total saupar]ial, acesta urmeaz` a fi desfiin]atretroactiv, iar presta]iile efectuate dep`r]i se restituie reciproc;

● Dac` contractul a fost executat, iar în bazalui p`r]ile au încheiat alte contracte cuter]e persoane pân` în momentul anul`rii,ca urmare a desfiin]`rii contractului se vordesfiin]a [i actele juridice subsecvente.

Men]inerea efectelor produse de un con-tract cu executare succesiv`.

P`strarea fructelor culese anterior anul`rii,de c`tre posesorul de bun` credin]`.

PRINCIPIULREPUNERII ÎN

SITUA}IA ANTERIOAR~

(RESTITUTIO IN INTEGRUM)

EXCEP}II

Incapabilul nu este ]inut s` restituie presta-]iile primite, decât în m`sura îmbog`]irii sale.

Partea care invoc` propria imoralitate nupoate cere restituirea presta]iei (nim`nui nu-ieste \ng`duit s` se prevaleze de propria saimoralitate pentru a ob]ine \n justi]ie ocroti-rea unui drept).

PRINCIPIULANUL~RII ACTULUI

SUBSECVENT(RESOLUTO IURE

DANTIS RESOLVITURJUS ACCIPIENTIS)

EXCEP}II

Ipoteza subdobânditorului de bun` cre-din]` [i cu titlu oneros al unui mobil.

Ipoteza subdobânditorului de bun` credin-]` [i cu titlu oneros al unui imobil.

Page 28: TOTUL DESPRE CONTRACTE

R`spunderea contractual`

R~SPUNDEREACONTRACTUAL~

În concret, creditorulare dreptul s` pretind`debitorului:

OBLIGAREA LA„A FACE“

Obliga]ia debitorului de a repara prejudiciul cauzat credi-torului s`u prin neexecutarea, executarea necorespunz`-toare sau cu întârziere a obliga]iilor n`scute dintr-un con-tract valabil încheiat.

CONDI}II● existen]a prejudiciului în patrimoniul creditorului;● fapta ilicit` constând în neexecutarea, executarea neco-

respunz`toare sau cu întârziere a obliga]iilor contractualeasumate de debitor;

● raportul de cauzalitate dintre prejudiciul cauzat credi-torului [i fapta ilicit` a debitorului;

● culpa debitorului.

Debitorul este obligat la executarea în natur` a obliga]iei, iardac` va refuza s` o execute, creditorul va fi autorizat s` o exe-cute pe cheltuiala debitorului.

OBLIGAREA LA„A NU FACE“

Debitorul este obligat la a desfiin]a sau a distruge ceea ce a f`cutsau a construit, înc`lcându-[i obliga]ia asumat` de a „nu face“,iar în caz de refuz, creditorul poate fi autorizat s` distrug` elînsu[i, pe cheltuiala debitorului.

DAUNE –INTERESE

COMPENSATORII

Desp`gubiri în bani ce se pl`tesc cre-ditorului pentru a-i repara prejudiciulce i-a fost cauzat prin neexecutareasau executarea necorespunz`toare aobliga]iilor de c`tre debitor.

MORATORII

Desp`gubiri în bani ce reprezint`echivalentul prejudiciului provocatcreditorului prin întârzierea execut`riiobliga]iei de c`tre creditor.

COMINATORII

Desp`gubiri constând în plata uneisume de bani de c`tre debitor, pentrufiecare zi de întârziere, s`pt`mân`,lun` în executarea obliga]iei.▲▲

Page 29: TOTUL DESPRE CONTRACTE

CLAUZAPENAL~

Conven]ie accesorie prin care p`r]ile determin` anticipat cuantu-mul daunelor – interese compensatorii sau moratorii ce se vor pl`-ti de partea \n culp` ca urmare a neexecut`rii, execut`rii necores-punz`toare sau cu întârziere a obliga]iei de c`tre debitor, creditorulnu este obligat s` fac` dovada cuantumului prejudiciului suferit.

ARVUNA

Conven]ie accesorie unui contract de vânzare-cump`rare sauantecontract prin care una dintre p`r]i, de regul` cump`r`torul od` celeilalte p`r]i urmånd ca \n caz de nerealizare a contractu-lui/antecontractului din vina uneia dintre p`r]i, pl`titorul pierdesuma dat` iar primitorul restituie dublul sumei.Este necesar` manifestarea de voin]` a p`r]ilor în sensul c` auîn]eles s` dea acest caracter sumei de bani primite la încheiereacontractului.În lipsa unei asemenea preciz`ri, suma trebuie considerat` ca acon-to – parte din pre], care în caz de neexecutare a contractului trebuierestituit`.

● marea majoritate a normelor juridice aplicabile acestei materiisunt supletive, prin urmare pot fi modificate prin acordul expresal p`r]ilor;

● \n]elegerile de modificare trebuie încheiate înainte de neexe-cutarea presta]iilor [i de producerea prejudiciului;

● nu se pot stipula în contract clauze prin care debitorul este exone-rat de orice r`spundere sau clauze prin care debitorul este exone-rat de r`spundere pentru culpa grav`, dol sau culp` general`.

▲▲

CONVEN}II DE MODI-FICARE A R~SPUN-

DERII CONTRACTUALE

CLAUZE VALABILECARE EXONEREAZ~

DE R~SPUNDERE

prin care debitorul este exonerat de r`spundere \n anumitecazuri expres prev`zute pe care p`r]ile le consider` \ntreele o for]` major` sau pentru anumite culpe determinate(neglijen]`).

CLAUZE DEAGRAVARE AR~SPUNDERII

prin care debitorul î[i asum` r`spunderea [i în ipoteza încare neexecutarea presta]iilor la care s-a obligat se vadatora unor cauze de for]` major` determinate (renun]`la cazul pentru care legea îl exonera de r`spundere).

CLAUZE DE LIMITARE A

R~SPUNDERII

prin care p`r]ile stabilesc o limit` maxim` a desp`gubi-rilor la plata c`rora debitorul este obligat pentru neexe-cutarea presta]iilor, chiar dac` prejudiciul suferit de cre-ditor dep`[e[te aceast` limit`.

Page 30: TOTUL DESPRE CONTRACTE

Reduceţi timpul petrecut în faţa unui contract!

Folosiţi contracte corect întocmite, cu clauze bine formulate şi în baza legislaţiei în vigoare!

Descoperiţi şi utilizaţi cu încredere pentru activitatea dvs. noua lucrare Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte Civile şi Comerciale.

NOU! Contractele Mileniului III reprezintă un ghid practic ce conţine cele mai utilizate modele de contracte, gândite şi create special pentru a fi utilizate ca nişte instrumente de lucru. Acestea sunt însoţite de explicaţii teoretice şi practice necesare, ce vă oferă garanţia ca imediat ce veţi începe să le utilizaţi:

fiecare contract pe care îl veţi semna nu va mai afecta financiar compania în care activaţi;

fiecare semnatură pe care o veţi da nu va mai aduce pierderi companiei, ci câştiguri;

grija privind corectitudinea contractului ce urmează a fi semnat este eliminată din start.

Contractele Mileniului III - O lucrare extrem de utilă oricărei activităţi!

Lucrarea vi se adresează dvs., specialiştilor - practicieni ai dreptului, dintre aceştia: avocaţi - cabinete de avocatură, avocaţi stagiari, notari - cabinete notariale, consilieri juridici (ce activează pentru firme private). Contractele Mileniului III este însă un bun sprijin şi pentru cei care nu au o pregătire specifică în acest vast domeniu. Astfel, este utilă inclusiv societăţilor comerciale, ale căror directori generali, foarte prinşi cu activitatea lor zilnică nu mai au timp sa fie atenţi la detalii ce uneori pot reprezenta o afacere profitabilă pentru firmă. De asemenea, lucrarea, fiind esenţialmente un îndrumar practic, vine chiar şi în ajutorul tuturor acelor dintre dvs. care doresc să pună bazele unei afaceri proprii, pentru a se descurca în haţişurile birocratice, aducându-vă în atenţie tipurile de contracte de care aveţi nevoie.

Obţineţi beneficii imediate!

Economie de timp şi bani; Prestigiu profesional; Timp liber; Certitudinea că orice act pe care îl veţi semna va fi 100% corect.

Doar cu ajutorul lucrării Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte Civile şi Comerciale acum sunteţi pe deplin convins că nimic din contractul dvs. nu este vag redactat ori insuficient de explicit. * Pentru mai multe informaţii legate de lucrarea Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte Civile şi Comerciale accesaţi http://www.e-juridic.ro/?pag=show_prod&pid=53