Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  1/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  URIS IKE AGENC IJETURIZAMje skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u nekommjestu, a da se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalite i da s tim boravkom nije povezananikakva gospodarska djelatnost.

  TURISTje osoba koja naputa mjesto stalnog boravka zbog odmora i rekreaije!

  U poetku razvoja turizma, turisti su se sami brinuli o organizaciji prijevoza i o rezervaciji smjetaja isvih ostalih potreba; sa sve veim ukljuivanjem u turizam pojavljuju se putnike agencije koje su

  posredovale izmeu turista s jedne strane, i prometnika i hotelijera s druge strane.uristike agencije posreduju izmeu turistike potra!nje s jedne strane i turistike ponude s drugestrane. "z prvobitnih putnikih agencija razvile su se i"R#$ TURISTI%&$ A'$()I*$ osimorganizacije smjetaja i prehrane osiguravaju i druge sadr!aje.TURISTI%&A A'$()I*A je poduzee u s#eri posredovanja ija je osnovna djelatnost organiziranje

  putovanja i boravka turista u odreenoj turistikoj destinaciji.

  Razvoj turisti+ki agenija$oritenjem prijevoznih sredstava za prijevoz putnika javljaju se i potrebe za organizacijom putovanja.

  &o+ije prva prijevozna sredstva % &'.st. (. ada se u )rancuskoj javljaju potanske prijevozne slu!bekoje su uvjetovale nastanak potanskih agencija koje su osim prijevoza robe nudile i prijevoz putnika.&*+'.g. u ngleskoj prvi puta uvedena !eljeznika veza brzina, udobnost.&*-.g. prvi parobrod preplovio /tlantik&*00.g. prvo krstarenje&12*.g. 3enr4 )ord prva serijska proizvodnja automobila pristupano irim slojevima drutva."z 56""". st. potjee jedan organizacijski prethodnik posrednika u putovanjima, tzv. 78ureaud'adresses9 koji je &:-2.g. osnovao heophrastus enaudot u tvaraju se agencije i u drugim zemljamaG Jvicarska % 7$uoni /F9 (, @jemaka, )rancuska%7/gence Hubin9 u H4onu &*-.g. (, @jemaka &1&.g. K % 7Kitteleuropaisches eisebBro9 sa

  sjeditem u 8erlinu i #ilijalama u svim njemakim gradovima (U istono europskim zemljama osnivaju se agencije ali samo je jedna u svakoj dr!avi koja je imalastatus naci*nane turistike agencijei imala apsolutni monopol i obavljala sve poslove vezane zaturizam.

  &

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  2/25

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  3/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  OUROPERA ORIE ije vezana za razvoju turistikog tr!ita i pojavom organiziranih avionskih paualnih

  putovanja % ne zna se cijena pojedinanih usluga (E Pr'i t*ur*,erat*r je -ritanski *rgani.at*r ,ut*'anja-2orizont 2olida6 /178.g.

  T3UR3"$RAT3R je gospodarski subjekt koji objedinjuje usluge razliitih ponuaa, kreira iorganizira paualna putovanja na veliko u svoje ime, za svoj raun, za nepoznate kupce i na tajnain ostvaruje glavninu svojih prihoda.

  "3SR$4(I%&A 9U(&)I*A je ta koja povezuje t*ur*,erat*re i agencijsk* ,*s*'anje"

  RAZLIKE IZMEU OUROPERA ORA I URIS IKIH AGENCIJAT3UR3"$RAT3R:E trgovac na velikoE poduzetnik i posrednik

  E kupuje usluge u vlastito ime i za vlastiti raunE kreira vlastiti proizvodE osnovni izvor prihoda je prodaja vlastitih proizvodaE snosi rizik za neprodane kapaciteteE u pravilu nema izravni kontakt s klijentimaE prodaju svojih proizvoda vri najee koristei posrednikeE lokacija nije presudna za uspjeno poslovanjeE glavna #unkcija je organizatorskaE na tr!itu ima speci#inu in#ormativnu savjetodavnu #unkcijuE promocijska #unkcija vrlo izra!ena

  TURISTI%&A A'$()I*A:E trgovac na maloE posrednik E prodaje usluge u svoje ime ali za tui raunE plasira na tr!ite tue proizvodeE osnovni izvor prihoda je provizijaE ne snosi rizik za neprodane kapaciteteE ima izravan kontakt s klijentimaE glavna #unkcija je posrednikaE prevladava opa in#ormativno savjetodavna #unkcijaE propagandna #unkcija je vrlo izra!ena

  -

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  4/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  ODNOS OUROPERA ORA I URIS IKIH AGENCIJA PREMAKLIJEN IMA

  T3UR3"$RAT3R kao trgovac na veliko kupuje u svoje ime i za svoj raun, uslugerazliitih nositelja ponude, te ih kreira u jedan proizvod koji prodaje na tr!itu nepoznatomkupcu po paualnoj cijeni, koristei pri tome tuu prodajnu mre!u.Touroperatori imaju na tr;itu veoma va;ne ;>J/Q"

  TOUROPERATORI

  3>H"PA6>

  UF>A"HPA6>

  /@A

  >A/H/ @UO/

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  5/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  a) Univerzalni turoperatori generalisti nude veoma velik broj razliitih turistikihpaket aran!mana za veliku masu turista, te tako kreiraju pogodnije cijene i omoguujubolju prodaju U", @U, 3>K/A R A>@, /">UA, /K"=/@ 5(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*AE to je sustav u kojem se primjenjuje samo jedan od moguih kriterija organizacije;

  #unkcija, proizvod, kupac i prostor. /ko je organizacija izvrena samo na temeljujednoga od tih kriterija, govorimo o jednodimenzionalnom tipu organizacije

  /. 9unkionalna marketinka organizaija svaka marketinka djelatnost jedna jeorganizacijska jedinica; koordinator svih tih djelatnosti je voditelj marketinga ilimarketinki odjel

  =. 3rganizaija prema proizvodu organizacija u kojoj se unutranja struktura poduzea#ormira prema pojedinim proizvodima ili skupinama proizvoda.

  E decentralizacija; turistika agencija srednje veliine

  @. 3rganizaija prema kupima % na malo i veliko ( stalnim praenjem potreba i !eljakupaca na tr!itu ti voditelji postaju glavni i mjerodavni izvor in#ormacija zapoduzee, kad planira svoj proizvodni program.

  . "rema prostoru B regionalno usmjerena marketinka organizaijaE organizacijska struktura poduzea podreena prostornom razmjetaju sadanjeg i

  budueg tr!itaSvaki od ovi kriterija dijeli se jo na:E linijski iE sto!erno linijski tip

  C. #I?$4IM$(ZI3(A>(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*A

  ?astupljeno nekoliko kombiniranih kriterija, najee tako da je svaka razina organizacijepostavljena na osnovi drugog kriterija. "mamo + temeljna tipaG/. >I(I*S&I TI" RAZ>I%ITI2 RAZI(A Borganiziran na temelju razliitih principa

  % kriterija (GE prva razina rukovoenja % najvia ( E #unkcionalni tip organizacije,E druga razina % srednja ( orijentirana prema proizvodu;E trea razina % ni!a ( E uglavnom regionalni princip=. MATRI&S organizaija radi se o takvom obliku organizacije koja ve ima odreene

  % pa ak i jake ( kon#likte jer se odstupilo od jednoElinijskog principa prema kojemu suveze u prostoru rukovoenja uspostavljene okomito7od vie prema ni!oj istanci9. @aistoj razini djeluju + meusobno oprena organizacijske principa.

  &3)&ASTA MATRI&S 3R'A(IZA)I*A ima - razine rukovoenja organizacijetemeljene na kriteriju,r*i.'*da/ ku,aca i regije 0 t* je primjeren oblik organizacijezadacima organizatora turistikog putovanja.

  '

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  6/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  VRS E URIS IKIH AGENC IJA/. "R$MA &ARA&T$RU "3S>3#A(*A:aD Reeptivne B iskljuivo prihvat turista i zadovoljavanje njihovih potreba kad dou u

  destinaciju % izleti, razgledavanje gradaI(

  bD $mitivne Bzadovoljavanje potreba domaih turista i organizacija putovanja i odlazaku turistiku destinaciju

  D Mjeovite Bprihvat putnika i organizacija izleta s jedne strane, te slanje putnika uodreenu turistiku destinaciju

  =. "R$MA "R$4M$TU "3S>3#A(*A:aD 'rosisti+ke turoperatori organizatori putovanja

  E izrauju turistike aran!mane iE zakupljuju smjetajne i prijevozne kapacitete

  E trgovina na veliko; koji putem trgovine na malo plasiraju

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  7/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E A(TI%&3 43CA % Atari vijek ( prete!ito putuju putopisci, pjesnici, istra!ivai,trgovci radiG

  E trgovine, dr!avnih poslova, zabava, zdravlja, rekreacije, ali i igre E ostali motivi putovanjaG proroita % Oel#i (, termalna kupalita % im (IE RA(I SR$4(*I #I*$& prva masovna putovanja; putuju studenti, vitezovi, lutajui

  propovjedniciIE H#.st. organizirani posjeti uropljana PeruzalemuE H#II .st putuju mladi pripadnici aristokracijeE /J8 /08.g. B Frand our drutvena putovanja 56""" stoljea, putuje mlada

  engleska aristokracija zbog obrazovanja, putuje se uropom, a ciljevi su metropolebogate povijeu, kulturom i nasljeem.

  TURISTI%&3 "UT3#A(*$ Bputovanje koje se poduzima radi odmora i rekreacije, imaobilje!je masovnosti, prestaje biti posebnost samo odabranih slojeva drutva; razvija nizgospodarskih aktivnosti.

  @astaje onog trenutka u povijesti ovjeanstva kada su sazreli drutveni, tehniki i

  gospodarski uvjeti da velik dio ovjeanstva raspola!e odreenim slobodnim vremenom islobodnim #inancijskim sredstvima.

  RINI UVJE I NAS ANKA URIS IKIH AGENC IJA&arakteristike turisti+kog tr;ita

  TURISTI%&A "3(U4A:E kompleksnostE statinost % nepokretljivost (E neelastinost

  E diverzi#iciranostE prostorna udaljenost i odvojenost ponude od emitivnih turistikih tr!ita% va!no sa stajalita nastanka turistikih agencija (

  E velika prostorna disperzija i velika usitnjenost prostornih kapacitetaE turistika ponuda je zainteresirana da odjednom aktivira vee mase potencijalnih

  potroaa

  TURISTI%&A "3TRAE(*A:E heterogenostE elastinost % va!no sa stajalita nastanka i aktivnosti turistikih agencija (E dinaminost

  E labilnostE vremenska ogranienost % koncentriranost, va!no sa stajalita nastanka i aktivnostituristikih agencija (

  E prostorno udaljena od turistiki aktivnih podruja % turistike ponude (E velika masa pojedinanih korisnika turistikih usluga koji se sukobljavaju s velikim

  brojem tekoa pri orijentaciji na turistikom tr!itu

  4#3STRU&A "3SR$4(I%&A U>3'A TURISTI%&I2 A'$()I*A:>ituje se u povezivanju interesa i potreba sudionika na strani ponude i na strani potra!nje na

  turistikom tr!itu.&. uristike agencije vezuju uza se masu turistike klijentele, tumaei njezine potrebe,

  !elje i interese

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  8/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  +. uristike agencije zastupaju interese na strani turistike ponude, nudei na tr!itunjezine usluge i proizvode i povezujui ih sa klijentelom.

  NAS ANAK URIS IKIH AGENC IJA U SVIJE U2'.2.&*0&.g. prva organizirana turistika putovanja s unaprijed postavljenim programom ikalkulacijom homas =ook&*0&.g. osnovao prvu putniku agenciju 7=ook9&*0:.g. organizira prvo putovanje s vodiem&*0.g. izdaje !eljeznike karte za kru!nu vo!nju&*':.g. prvo kolektivno putovanje u uropu % izvan ngleske ( uvodi u agencijsko

  poslovanje #3U)2$R&*:1.g. organizira putovanje u gipat&*&.g. prvo putovanje oko svijeta&*1.g. osnovana prva"3S>3#(A CA(&Akoja je radila s =ookovim putnikimekovima i kreditnim pismom

  4oprinos agenije -Tomas )ook 5 Son:&. stale usluge sporedne usluge prodaja karata za razliite priredbe, mijenjaki

  posloviI

  POSRED NIKA FUNKC IJA URIS IKIH AGENC IJAuristika agencija kao posrednik prodaje turistima razliite usluge, za raun izvriteljausluge od kojeg naplauje odreenu proviziju za posredovanje.Turisti+ka agenija se pojavljuje kao:

  aD "3SR$4(I& obavlja poslove u vlastito ime ali za tui raun

  *

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  9/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  bD "34UZ$T(I& obavlja poslove u vlastito ime za vlastiti raun

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  10/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  tr!itu plasmana uslugednosi davaoca turistikih usluga dobavljaa i turistikih agencija-. >dnosi neposrednih davaoca turistikih usluga i korisnika turistikih usluga turista

  /. 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A I TURISTA:>visno o vrsti aran!mana koji kupuje, turist zakljuuje ugovor na + nainaG

  a( @a temelju vlastite ponude tj. zatjevakad neposredno pregovara sa turistikimagencijama

  b( @a temelju agenijske ponudepripremljene unaprijed s #iksiranim elementima kad sene pregovara to je tzv. 652V2R P2 PR47AN86iliAD1E94VN4 652V2R.

  uristika agencija u oba sluaja mora osiguratiZakonom o obligaionim odnosimatj."3T#R43M 3 "UT3#A(*Ukoji mora sadr!avatiG

  E naziv organizatora putovanjaE ime turista % skupine ili pojedinca (

  E osnovne podatke o vrsti uslugeE termine u kojima traju usluge % poetak i kraj (E mjesto i datum izdavanja dokumenataE globalnu ili pojedinanu cijenu

  2dn*s turistikih agencija i turista reguira se sa : ug*'*ra;

  &. U'3#3R 3 3R'A(IZIRA(*U "UT3#A(*A turistika agencija se obvezujepribaviti putniku skup usluga koja se sastoji od prijevoza, boravka i drugih usluga, aputnik se obvezuje platiti turistikoj agenciji % organizatoru puta ( paualnu cijenu

  +. "3SR$4(I%&I U'3#3R 3 "UT3#A(*U posrednik se obvezuje da u ime i zaraun putnik sklopi ugovor o putovanju, a putnik se obvezuje za to platiti naknadu.>bilje!jaG

  E ne#ormalan ugovorE teretni ugovorE njime se izmeu agencije i turista zasniva odnos povjerenjaE iz istog ugovora za turistike agencije proistjeu obveze sredstava

  =. 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A I U'3STIT$>*S&I2 "34UZ$LA F 23T$>A D:

  Ugostiteljska poduzea za turistike agencije su najva!niji poslovni partneri, bez kojih one nebi mogle zadovoljiti osnovne potrebe turista za smjetajem, prehranom i drugim uslugama tih

  organizacija. Pavljaju se - vrste ugovoraG/. U'3#3R 3 R$Z$R#A)I*I F Agenijski ugovor o otelskim uslugama D hotelijer

  se obvezuje da e na zahtjev turistike agencije za njezine klijente rezervirati smjetaj,ishranu i druge usluge po ugovorenim cijenama i da e platiti proviziju. /gencija se

  &2

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  11/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  obvezuje pru!ene usluge platiti neposredno, a ako usluge izravno plaa korisnikobvezuje se izdati turistiku uputnicu % voucher (. @e sadr!i rizik ni za jednuugovorenu stranku. @astaje kada turistika agencija na osnovi cjenika rezerviraodreeni kapacitet smjetaja kod hotelskog poduzea.

  =. U'3#3R 3 ZA&U"U U'3STIT$>*S&3' 3C*$&TA ugostitelj se obvezuje

  turistikoj agenciji staviti na du!e vrijeme na uporabu odreeni ugostiteljski objekt sosobljem radi pru!anja usluga smjetaja i drugih ugostiteljskih usluga. /gencija seobvezuje platiti hotelijeru ugovorenu naknadu zakupninu. uristika agencija

  preuzima sav rizik poslovanja, a najee se sklapaju na striktno odreeno razdoblje.@. U'3#3R 3 A>3TMA(U F U'3#3R 3 A('AEIRA(*U U'3STIT$>*S&I2

  &A"A)IT$TA D hotelijer se obvezuje odreeni dio svog kapaciteta u odreenomrazdoblju i uz odreenu cijenu i druge uvjete staviti agenciji na raspolaganje.uristika agencija se obvezuje da e popuniti ugovorene kapacitete i da e za pru!eneusluge platiti ugovorenu cijenu.

  aD Ugovor o alotmanu s pravom na jednostrani raskid turistika agencija se obvezujeda e nastojati u ugovorenom vremenu popuniti ugostiteljski kapacitet ili da obavijesti

  ugostitelje % hotelijere ( da ne mo!e popuniti kapacitete % prije :2 dana (.bD Ugovor o alotmanu s -garanijom punjenja obveza agencije je #iksna, a

  neiskoriteni le!aj du!na je platiti hotelijeru % do 'T (.3bveze turisti+ki agenijaGE obveza obavjetavanja o toku punjenjaE pridr!avanje ugovorenih cijenaE plaanje ugostiteljskih usluga poslije izvrenja uslugeE obveza izdavanja vouchera korisniku usluge3bveze ugostiteljski poduzeKa:E stavljanje na koritenje smjetajnih kapacitetaE obveza jednakog postupanja prema osobama koje agencija upuuje ugostitelju u

  sklopu alotmanaE obveza da ne mijenja cijene uslugeE obveza plaanja agenciji provizije na promet

  @. 34(3S TURISTI%&I2 3R'A(IZA)I*A I 'RAA(A B 4A#A3)A US>U'$:

  'raGanin davalac usluge obvezuje se da e izdavati sobe, le!ajeve, pansione, i zemljita zakompanije te da e pru!iti ugovorene usluge gostima koje mu uputi turistika agencija, za toe joj platiti odreenu ugovorenu proviziju naknadu.Turisti+ka agenija se obvezuje da e uz naknadu slati graaninu davaocu usluge, goste

  koji kod nje zatra!e privatni smjetaj tj. druge usluge iz ugovora, obaviti naplatu usluge odgosta i isplatiti davaocu usluge primljene uplate. o je ugovorG imenovani, #ormalan,konsenzualan, dvostruko obvezan, naplatan.

  ODNOS URIS IKIH AGENCIJA S PROME NIM PODUZEEM-Ugovor o prijevozu putnika-Ugovor o prodaji karata"utni+ka agenijase obvezuje vozaru da e u njegovo ime i za njegov raun zakljuitiugovor o prijevozu putnika.#ozar se obvezuje da e platiti odreenuprovizijuputnikoj agenciji

  3bveze turisti+ki agenija F putni+ke agenije D:E prodaja veeg broja karata u putnikom prometuE potovanje cijena i drugih odredaba iz cjenika prijevoznikaE potovanje prijevoznikovih uputa i uvjete za prijevoz putnika

  &&

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  12/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E redovno podnoenje obrauna prijevozniku o prodanim kartamaE propagiranje prijevoznika i njegovih usluga

  3bveze prijevoznika:E plaanje provizije turistikim agencijama za prodane karteE stavljanje agenciji na raspolaganje odreene zalihe voznih karata

  E stavljanje agenciji na raspolaganje odreene zalihe voznih redova, tari#a, uputaSURA4(*A S CR34ARS&IM &3M"A(I*AMA, AUT3CUS(IM, R$(T B A B )AR!SURA4(*A SA ZRA&3">3#(3M &3M"A(I*3M B + vrste ugovoraG

  /. Ugovor o prijevozu putnika turistika agencija sklapa tzv. Akupni ugovor oprijevozu, a prema prijevozniku nastupa u svoje ime ali u korist putnika

  =. Ugovor o -arteru B taj ugovor turistika agencija primjenjuje kad organizirapaualno putovanje.Turisti+ka agenijapreuzima obvezu plaanja zakupnine za odreeni prostor u avionuna odreenoj liniji.

  Avioprijevoznik se obvezuje agenciji staviti na raspolaganje zrakoplov, posadu iuobiajene usluge % hranu i pie (

  lementiG vrijeme anga!iranja zrakoplova, du!ina leta, destinacija na kojoj se anga!irazrakoplov, tip zrakoplova, broj sjedita, usluge za vrijeme leta, cijena, nain i pravootkaza.

  #rste ugovora o arteru:EUgovor o zakupu sati letenjaEUgovor o lancu charterEskih letovaEUgovor o iznajmljivanju zrakoplova za odreeno mjestoEUgovor o blok charteruODNOS URIS IKIH AGENCIJA S DRUGIM PODUZEIMA U

  URIZMUImamo = pravna odnosa:&. $ad agencija osigurava izvrenje neke od svojih usluga % trgovaka, gospodarska,proizvodna poduzea, izdavake kue, lovna i ribolovna drutvaI(+. $ad turistika agencija osigurava uvjete za svoju aktivnost kontaktira saG

  E dr!avnim organimaE turistikim poduzeemE bankama iE osiguravajuim zavodima

  Ugovori za skupinu: a)Ugovor o kupoprodaji, razmjeni, putovanju,posredovanjuI

  % ugovori tur. agencija i poslovne banke ( b)E Ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje

  mjenjakihposlova

  E Ugovor o kratkoronom kredituM$US3C(I 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A uvjetovano prostornom udaljenoureceptivnih i emitivnih turistikih podruja.

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  13/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E unapreivanje vlastitog poslovanjaE uspjenije ukljuivanje u meunarodno turistiko tr!iteE jaanje svog konkurentskog polo!ajaE zatita potroaa i partnera turistikih agencija

  (ajveKa poslovna udru;enja turisti+ki agenijaG E 7/llied ravel9

  E 7Acandinavia Atartour =orporation9(ajpoznatija: ASTA( American 7*ciet *< ra'e Agents )/DRV( Deutcher Reise-=r*'er-and )

  (ajstarije:FUAAV 7'jetska

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  14/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  aDRukovodeKi kadar e# poslovnice ima zadatak da koordinira rad svih slu!bi uposlovnici, te da uspostavlja vezu s matinom agencijombD?alterski kadrovi kontakt s klijentimaD3perativni kadar osobe koje izravno sudjeluju u izvrenju i organizaciji trans#era, doekai ispraaja, izleta, razgledanja i drugih vodikih poslova

  dD"omoKni kadar poslovi dostave, ienjaI

  "3S>3#(A SR$4ST#A TURISTI%&I2 A'$()I*A

  "rema namjeni:E Aredstva za proizvodnjuE Aredstva zajednike potronje

  "o karakteru reprodukije:E >snovnaE >brtna

  SR$4ST#A ZA "R3IZ#34(*U sredstva koja se ula!u u proces reprodukcije/. 3snovna sredstva turisti+ki agenija u procesu reprodukcije ostaju u

  prvobitnom obliku % naturalnom (.@a proizvod prenose samo jedan svoj dio % svoje vrijednosti (.Alu!be za obavljanje proizvodnje ili druge privredne djelatnosti zemljite, graevinskiobjekti, orue za rad, uredska oprema, patenti, licenca, osnivaka ulaganjaI=. 3brtna sredstva B sredstva u novanom obliku, mijenjaju oblik u reprodukciji.U cjelini ulaze u prodajnu cijenu proizvoda. o je onaj dio ukupnih sredstava koja su

  poduzeu potrebna za proizvodnju i realizaciju, svoju vrijednost u cjelini prenose naproizvod.P"ja&ni "b$ici "brni* +re#+a&a:

  a( Stvarni% materijalni ( oblik zaliha materijala i sitnog inventara i zalihetrgovinske robe

  b( (ov+ani oblik gotovina u blagajni i na banci, valuta i devize, mjenice ivrijednosni papiri

  c( 3blik prava% prijelazni oblik ( potra!ivanja od kupaca, kreditni odnosi,/6, preplaene obvezeI

  URIS IKI ARAN MAN"ojam turisti+ki aran;man mo;emo najkraKe de

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  15/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E prema nainu izvoenja % boravini i akcioni aran!mani(,E prema koritenom prijevoznom sredstvu % avionske, autobusne, !eljeznike, brodskearan!mane(.E prema godinjem dobu % ljetni, zimski, sezonski i izvan sezonski (E prema dobi korisnika % omladinski, aki, studentski, za umirovljenikeI(

  'UI4$4 T3URS ili turisti+ka grupa%etiri su temeljne

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  16/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  Euristike agencije receptivnog karaktera;N (a+elnogovori se oG indi'iduanimagencijskim turistikim aran!mana igru,nimagencijskim turistikim aran!manima.A obzirom na krajnjeg korisnika aran!mana, djelatnost agencije u cjelini, a onda i stvaranje i

  prodaju aran!mana, mo;emo svesti u = skupine:

  E poslovanje s individualnom klijentelomE poslovanje sa skupinama turistaU osnovii mo;e se govoriti o:E individualnim agencijskim turistikim aran!manimaE grupnim agencijskim turistikim aran!manima.U oba slu+ajeva, naime, treba obaviti iste poslove:E rezervirati smjetajE rezervirati mjesto u prijevoznim sredstvimaE osigurati trans#er i prijenos prtljageE organizirati doek i ispraaj gosta, eventualnu prisutnost prevoditelja ili vodiaE osigurati za gosta posjet razliitim priredbama, muzejima i sl. institucijama

  E rezervirati mjesta na izletima ili u razgledavanjima gradova i mjesta, koja obuhvaa itinerarnjihova putovanja, odn. koji su obuhvaeni turistikim aran!manomIo su poslovi koji se moraju obaviti bez obzira na to o kakvim je turistima rije, ili o kolikomse broju turista radi.(IMklijentom razlikuje s od onog u grupnim aran!manima u =osnovna elementa:

  E aran!man se #ormira redovno po narud!bi, dakle, stvara se tek kada to od turistikeagencije klijent zatra!i

  E odnos prema gostima mnogo je izravniji, suptilniji, nastoji se udovoljiti pojedinanoj!elji gosta, njegovim sugestijama, pa su ti aran!mani skuplji i posti!u mnogo viecijene od turista negoli kod grupnih aran!mana

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  17/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  C3RA#I?(I TURISTI%&I ARA(EMA(I

  "redstavljaju du;i boravak u nekoj turisti+koj destinaiji, pa je izbor destinaije klju+an priizradi aran;mana.akoer je vrlo va!an smjetaj i prehrana u pogledu kvalitete, zbog du!ine boravka u

  turistikoj destinaciji. Ave to mo!e sniziti cijenu ukupnog aran!mana.4va su oblika ovakvi aran;mana, ljetovanje i zimovanje, a sezona je kratka./gencije moraju zgusnuti ponudu boravinih aran!mana na kratko razdoblje, i to na + nainaGE velikim izborom destinacija u programu agencije;E velikim brojem polazaka na istom aran!manu % stvaraju se lanci aran!mana(.

  Studijski turisti+ki aran;manEobuhvaa segmente korisnika kojiGE radi strunog usavravanja !eli obii odreeno podruje,E upoznati se s novim tehnolokim rjeenjima,E posjetiti neku znanstvenu instituciju ili osobu,E radi prisustvovanja nekom strunomznanstvenom skupu.

  A&)I*S&I TURISTI%&I ARA(EMA(I FtureD

  Akijski oblik turisti+ki aran;mana je oblik u kojem se po vremenu i mjestu organizirajurazli+iti oblii turisti+ke ponude i nude u jelovitom aran;manu./ran!man se do!ivljava u pokretu, jer najee ukljuuje nekoliko destinacija sa kraimzadr!avanjima.?a razliku od boravinog aran!mana, kod akcijskog je izuzetno va!an odabir prijevoznogsredstva.

  ITNARA(EMA(I

  IT ili I()>USI#$ T3URS aran;mani su akijski aran;mani u koje je sve uklju+eno.U praksi se pod ovim nazivom misli na aran!mane sa zrakoplovom kao sredstvom prijevoza,ali nije pravilo.o je individualni aran;mankoji se temelji na specijalnoj, sni!enoj tari#i zranog prijevoza ukombinaciji s jo jednom uslugom.=ijena " aran!mana uvijek se daje u paualnom iznosu." aran!mani mogu bitiG kru!ni, povratni, otvoreni.6rste " tari#aG individualne, grupne; bulk % za grupna putovanja s ogranienim brojemrelacija; )l4 and Orive; )l4 =ruises. Apecijalne " tari#e za putovanje izmeu urope,Arednjeg "stoka i /#rike.

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  18/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  7"ncentive9 aran!mani imaju kvalitetu u prvom planu % putovanje, boravak, izleti,mani#estacije ( jer podrazumijevaju vrhunsku organizaciju i smjetaj.

  Sadr;aj:zrani prijevoz do alternativne turistike destinacije, nekoliko dana boravka u hoteluto vie kategorije, nekoliko izleta i specijalnih mani#estacija.

  IZ>$T &A3 TURISTI%&I ARA(EMA(

  3 izletu kao turisti+kom aran;manu govorimo kada turisti+ka agenija organizira kraKaturisti+ka putovanja Fdo @ danaD, dok su turisti jo u svojoj destinaiji.>vakav aran!man mora imati zgusnut sadr!aj, a za uspjeh su va!ni i sadr!aj i izvedbaaran!mana, te voenje izleta.

  Izlet objedinjuje u sebi usluge prijevoza, ugostiteljske usluge, usluge vodi+a, razli+itemani

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  19/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  Realizaiju turisti+ki aran;mana u organizaiji reeptivne turisti+ke agenije obavljavlastita slu;ba Foperativna slu;baD, to kod emitivni turisti+ki agenija ne mora bitislu+aj.

  Realizaija aran;mana odvija se u = dvijaju se simultano na vie jezika, u veimgradovima, va!nim kulturolokim sjeditima i slIPOLI IKA CIJENA"nana cijena !r"i%&"#a "b*&a6a r"'k"&e k"ji +e !"ja&$jj %a &rijeme !r"ce+a+&aranja !r"i%&"#a, r"'k"&e nje7"&e r(i'ne !re%enacije i (e$jeni !r"i.=ijena se mo!e koristiti i kao obilje!je kvalitete proizvoda.9ormiranje ijeneturistikog aran!mana turistika agencija mora raspolagati @Nima

  vrijednostima:1. =ijenama usluga pojedinih dobavlja+a uslugakoje je turistika agencija ukomponirala uaran!man.2. Trokovimakoje turistika agencija ima u sklopu svog poslovanja % #iksnim trokovima (3. 6rijednou vlastitog rada tj. naknade za rad=ijena prijevoza vei je dio trokova turistikog aran!mana, a posebno onih koji ukljuuju

  prijevoz avionom % 02 :2T cijene aran!mana (uristika agencija esto primjenjuje tzv. diskriminacijskeili m*di

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  20/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  a( rokovi materijala % tehniki, kancelarijski, promotivni, zakupljeni kapaciteti (b( rokovi usluga treKi poduzeKa% tele#onski, putni, trokovi platnog prometa (c( rokovi sredstava %amortizacija ( velik udio za vlastita vozilad( rokovi rada% osobni izdaci i ukalkulirani osobni dohoci (e( rokovi doprinosa i ostali obveza

  #( 3stali trokovi% obrazovanja i dokolovanja, sudjelovanje na sajmovimaI(=. 4IR$&T(I I I(4IR$&T(I TR3?&3#I:a( 4irektni trokovi varijabilniE plae radnika i materijal izradeE obraunavaju se po jedinici usluge, nepromijenjeni su za jednog korisnika

  b( Indirektnitrokovi #iksni tj. opi trokoviE u masi su uvijek isti i ne mogu se neposredno organizirati na pojedine proizvode

  turistike agencije tj. na pojedine turistike aran!maneE smanjuju se s poveanjem broja aran!mana@. TR3?&3#I "3 M*$STU (ASTA(&AE njihovo evidentiranje nastalo je iz potrebe da se razgranie odgovornosti za poslovanje

  pojedinih organizacijskih jedinica u poduzeu. TR3?&3#I "3 (3SI3)IMAE u agencijskom poslovanju to znai po pojedinim vrstama turistikog aran!mana7. TR3?&3#I "3 4I(AMI)IE trokovi koji razliito reagiraju na razliite stupnjeve zaposlenostia( 9iksni F stalni D trokovi uvjetovani su #aktorima kakvi su kapacitet, metoda

  poslovanja. @ezavisni su od opsega proizvodnje.Kogu biti a,s*utn* rijentacija kalkulacije prema TR3?&3#IMA u turistikoj agenciji se

  prvenstveno utvruje ijena proizvoda% na osnovi cijene kotanja pojedinanih usluga kojesadr!i aran!man (, zatimprodajna ijena aran;manate ijena usluga treKi+. >rijentacija kalkulacije prema )I>*(3* S&U"I(I !elja, potrebe i navikeodreenih segmenata turistikih korisnika odreuje cijenu aran!mana-. >rijentacija kalkulacije prema&3(&UR$()I*I turistika agencijaprilagoava cijene svojih proizvoda cijenama proizvoda konkurentnih turistikih agencija

  KRI ERIJI ( PRINCIPI ) KALKU LACIJEE *asnoKa kalkulacija mora biti svima jasnaE 4okumentiranost svi elementi kalkulacije moraju biti vrsto razlo!eniE Usporedivost pojedini elementi kalkulacije moraju se moi usporediti sa

  prologodinjimE A;urnost kako bi se pravodobno obznanila cijena na tr!itu

  E #remensko razgrani+enje kako bi se trokovi koji nastaju jednokratno raspodijelitina razdoblje prema kojem se sastavlja kalkulacija.

  -ST#AR(A &A>&U>A)I*A oblik kalkulacije koju treba napraviti prije objave godinjegprodajnog programa tj. realizacije usluga

  +2

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  21/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E izrauje se na osnovi cijena koje su potvrdili davaoci usluga koje ulaze u aran!man.$lementi kalkulaije dijele se na:

  &. Usluge koje agencija prodaje za raun drugih prodavaa i pritom ostvarujeposredniku proviziju

  E cijene usluga #ormiraju sami dobavljai, odnosno izvrioci usluga

  +. Usluge koje agencija obavlja za svoj raun i pritom ostvaruje razliku u cijeniE cijene #ormira sama agencija u skladu s vlastitom poslovnom politikomE za vlastiti raun turistika agencija organizira prijevoze i trans#ere

  PLASMAN"ostupak kojim turisti+ka agenija iznosi na tr;ite svoj proizvod, popraKen je promotivnimaktivnostima koje trebaju pospjeiti prodaju.

  "lasman proizvoda ovisi o samom proizvodu i njegovim karakteristikama, o tr;itu, oprodajnoj organizaiji F osoblje!D

  9aze plasmanaG &. O/P/ +. 8>>$"@F -. K>="P/

  3blii plasmana turisti+kog aran;mana:&.

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  22/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E sustav alotmanskog bookinga prodajna mjesta raspola!u odreenim brojem aran!mana iponaaju se samostalno u prodaj u sklopu tog kontingenta

  E sustav regionalnoEorganiziranog bookinga.Tijek poslovnog proesa entralnog bookinga i +in kupovanja aran;mana:E trenutak kada klijent na alteru zatra!i in#ormaciju o odreenom turistikom aran!manu;

  E pitanja alterskom osoblju o raspolo!ivim mjestima u sklopu tra!enog aran!mana;E odgovor slu!be centralnog bookinga; prodaja aran!mana klijentu;E obavijesti altera slu!bi centralnog bookinga o prodaji aran!mana.

  KA ALOG ARANMANAU prodajnoEpropagandnim edicijama ili katalozima aran!mana, agencije i touroperatoriobjavljuju edicije sa svojim proizvodnim programom koji plasiraju na turistiko tr!ite,tijekom jedne godine ili sezone.

  &atalog je temeljni instrument tr;inog nastupa i plasmana proizvoda,iz ega proizlazinjegova dvostruka

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  23/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  /ktivnosti turoperatora usmjerene su na promociju i prodaju paket aran!mana.dvajanje sredstava za promociju ovisi o promotivnom bud!etu. U pitanju je ikonkurencija, odnosno, vidjeti gdje je ona uputila svoje promocijske aktivnosti i biti u skladus njom. A $&3(3MI%(3STI 4*$>3#A(*A TURISTI%&$ "R3"A'A(4$:

  &. #ikasnost propagande ovisi izravno o kvaliteti i kvantiteti propagandne akcije+. (, studirajui problem trokova promocije, konstatirala

  je da veliki organizatori putovanja troe vrlo velika sredstva za promotivne aktivnosti. >na sepoveavaju od 'T E &'T od ukupnog brutoEprihoda.

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  24/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  konomska propaganda turistikih agencija mo!e se provesti kaoGEpojedinana akcija iE propagandna kompanija.uristika agencija u svojoj propagandnoj djelatnosti upotrebljava nekoliko sredstavaG

  A D&ATA>3'Es programom aran!mana i putovanja koja se organiziraju u tekuoj godini. o

  je osnovna propagandna edicija turistikih agencija namijenjena domaem i meunarodnomemitivnom turistikom tr!itu. "zdanja se tiskaju u vie broja, na #inom papiru, bogatoilustrirana, s tekstom koji se dijeli na animirajui i prodajni dio.

  CD TURISTI%&I "R3S"$&TEje propagandno sredstvo kojim turistike agencije propagirajupojedinane usluge. U prospektu se mogu tiskati dodatni specijalnih ili prigodnih aran!mana.)D 3'>ASEse na turistikom tr!itu objavljuje preko jednog ili vie propagandnih medija.$reirati e#ikasan oglas znai poznavati oglasnu propagandnu tehniku, nain prezentacijeteksta ili ilustracije, vrijeme prezentacije...

  4D "R3"A'A(4(A ">3%AEkojom turistika agencija nastoji skrenuti pozornost na nekidetalj svog poslovanja, i to jednostavnim i kratkim tekstom. @ajee se ploe postavljaju uzcestu ili na #rekventnim mjestima.

  $D TURISTI%&I ">A&ATEse koristi kao i propagandna ploa. azlikuju se materijalomiznude, likovnom obradom i nainom distribucije.3dnosi s javnoKu turistike agencije ih organiziraju za promoviranje turistikih aran!mana

  E konkurencija za novinareE predavanja uz projekcijeE pozovi novinarima i svim ugostiteljima

  OSNOVNI IPOVI ORGANIZACIJE RUKOVOENJA URIS IKIHAGENCIJA

  &. >I(I*S&I TI" RU&3#3$(*A komunikacija u prenoenju naredbi odvija seizravno izmeu nadreenih i podreenih po liniji hijerarhije.(I TI" RU&3#3$(*A najvii rukovodilac prenosi dio svogautoriteta na vie ni!ih rukovodioca u skladu s njihovom specijalnou.I(I*S&I TI" RU&3#3$(*A svaki rukovodilac se u donoenjuodluke mora savjetovati sa strunim tabom

  @edostatakG mogui sukob miljenja izmeu strunjaka i rukovodioca.0. "R3*$&T(I TI" RU&3#3$(*A rad se organizira po objektima koji se

  projektiraju ili izgrauju. Avaki projekt ima svog rukovodioca dok se projekt nezavri; e#ikasan sustav u projektnim, istra!ivakim, graevinskim poduzeima

  '. 3R'A(IZA)I*A &3MIT$TA I>I 34C3RA temelji se u podjeli odgovornostiizmeu vie osoba koje zajedniki donose ispravnu odluku.

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  25/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  ($I(T$'RIRA($ MAR&$TI(?&$ 3R'A(IZA)I*$ B svaka djelatnost agencije obraase turistikom tr!itu samostalno. o je individualni kontakt agencijskih djelatnosti ituristikog korisnika tj. dobavljaa usluga.