39
Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna – korištenje instrumentarija upravljačkog i troškovnog računovodstva

Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna – korištenje instrumentarija

upravljačkog i troškovnog računovodstva

Page 2: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Sadržaj prezentacije

• Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• ABC metoda i TDABC metoda obračuna troškova

• Model obračuna troškova u KBC-u Zagreb

Page 3: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Vrijednost zdravstvenih usluga

• Prema Porteru (2010) formula za izračun vrijednosti zdravstvenih usluga je sljedeća:

Vrijednost = Ishodi liječenja/Troškovi

Page 4: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Upravljanje troškovima u sustavu zdravstva

Upravljanje troškovima može se definirati kao postizanjeupravljačkih ciljeva na temelju optimalnog angažiranja troškova.

Upravljanje troškovima uobičajeno obuhvaća sljedeće aktivnosti(Belak, 1995: 130):

• predviđanje, planiranje, budžetiranje i kontrolu troškova;

• analize koje pokazuju ponašanje troškova ovisno opromjenama okolnosti u kojima su nastali;

• analizu uzroka odstupanja od predviđenih veličina;

• zadržavanje troškova u prihvatljivim granicama;

• osiguranje informacija menadžerima, kako bi oni mogliodabrati između alternativa u cilju postizanja optimalnihekonomskih rezultata.

Page 5: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Kako bi se navedene aktivnosti mogle ispuniti potrebna jeodgovarajuća informacijska podloga.

• Glavni izvor informacija za upravljanje troškovima jeračunovodstvo, točnije računovodstvo troškova.

• Računovodstvo troškova na temelju metoda za obračuntroškova osigurava potrebne informacije koje su nužne zaupravljanje troškovima.

• Međutim, dobivanje takvih informacija iz računovodstvatroškova ovisi i o evidenciji troškova u financijskomračunovodstvu prema punoj obračunskoj osnovi odnosno opraćenju i evidenciji svih nastalih troškova u jednomobračunskom razdoblju.

Page 6: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Osim svoje povijesne uloge koja se očituje u utvrđivanju vrijednosti zaliha ili nekih drugih oblika imovine za potrebe financijskog računovodstva, računovodstvo troškova u sustavu zdravstva (kao jednom od segmenata javnog sektora) ima i više osnovnih upravljačkih funkcija kao što su (IFAC-PSC: Perspectives on Cost Accounting for Government, Study 12, 2000):

• planiranje,

• kontrola i smanjenje troškova,

• utvrđivanje cijena i naknada,

• mjerenje rezultata poslovanja,

• ocjena programa,

• različitosti izbora ekonomskih odluka.

Page 7: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Nositelji troškova su jedinice čiji se troškovi upravo trebaju izmjeriti, što u sustavu zdravstva može biti pojedini pacijent, ali i pružena zdravstvena usluga.

• Iako su definirani nositelji troškova ključni za menadžment u procesu donošenja odluka, dodatni nositelji troškova mogu biti identificirani sa svrhom dobivanja informacija, npr. visina troškova na pojedinim aktivnostima unutar programa ili visina troškova na dugoročnim projektima.

• Zahtjevi kod određivanja nositelja troškova su sljedeći (IFAC-PSC: Perspectiveson Cost Accounting for Government, Study 12, 2000):

- koji su zadaci i ciljevi računovodstva troškova i nositelja troškova,

- koje se odluke mogu donijeti temeljene na informacijama o troškovima,

- koja je frekvencija željene informacije i troškova koji ih pružaju.

Page 8: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Za interne potrebe relevantna su i mjesta troškova kojasudjeluju u procesima, aktivnostima i programima.

• Pri određivanju mjesta troškova po kojima se planiraju iprate troškovi u zdravstvenim ustanovama mora se prijesvega uvažiti podjela mjesta troškova prema funkcijama.

• Uvažavajući funkcionalan kriterij podjele u zdravstvenimustanovama, mjesta troškova dijele se na:

a) mjesta troškova pružanja zdravstvenih usluga, i

b) administrativna mjesta troškova.

Page 9: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Mjesta troškova pružanja zdravstvenih usluga, prema funkciji uprocesu medicinskih postupaka, procedura i operacijskihzahvata, mogu se podijeliti na:

1. Mjesta troškova glavne djelatnosti kao što su klinike ili odjeli kojiu pravilu generiraju i prihode;

2. Mjesta troškova pomoćne djelatnosti kao što su laboratorij iliradiologija koji pružaju dijagnostičke postupke za pacijentesmještene na glavna mjesta troškova.

Page 10: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Poznavanje i implementacija odgovarajućeg sustavaobračuna troškova važno je pružateljima zdravstvenihusluga jer je povećanje troškova zajedno sa zahtjevimaza transparentnošću u području rashoda javnogzdravstva podiglo važnost dostupnih informacija otroškovima zdravstvenih ustanova.

Page 11: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Prema tradicionalnom sustavu obračuna troškova, redoslijed faza obračuna troškova je kako slijedi (Spajić, ur., 2001:397):

• Razvrstavanje troškova i evidentiranje troškova po prirodnim vrstama;

• Raspoređivanje i evidentiranje troškova po mjestima troškova;

• Obračun internih učinaka i raspoređivanje sekundarnih troškova na mjesta troškova;

• Raspoređivanje troškova na nositelje troškova.

Page 12: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Prema svojoj prirodi, tradicionalne metode usko su povezane s vrstom proizvodnje ili usluge koja se pruža pa se zavisno o tome mogu podijeliti na (Spajić, ur., 2001: 397):

• metodu obračuna troškova proizvodnje po radnom nalogu; i

• procesnu metodu obračuna troškova proizvodnje.

Page 13: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Aplikacija metode obračuna troškova po radnom nalogu uzdravstvu značila bi da zdravstvene ustanove svakog pojedinogpacijenta tretiraju kao posao ili rad te bi sukladno tojpretpostavci svaki pacijent uz svoju povijest bolesti imao i listutroškova koji se odnose na pojedine medicinske tretmane.

• Dakle, u ovom modelu ulaskom pacijenta u zdravstvenuustanovu, zapravo započinje „proizvodni“ proces liječenja togpacijenta. Za potrebe ovog modela modificirana verzijapovijesti bolesti pacijenta, kojoj je pridodana lista troškova,može se koristiti kao svojevrstan radni nalog.

Page 14: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Slika 1. Prikaz obračuna troškova po radnom nalogu u bolnici

Pomoćna mjesta troškova (laboratorij, radiologija,

prehrana pacijenata i sl.) - direktni troškovi

Administracija

Direktni troškovi

administracije 1. FAZA Raspored indirektnih troškova

bolnice preko ključa na sva mjesta troškova,

klinike i pomoćna mjesta troškova

2.FAZA Raspored indirektnih troškova s pomoćnih mjesta troškova

na glavna mjesta troškova preko internih uputnica ili internih

faktura, a administracije preko broja zaposlenih u klinikama

3.FAZA Raspored svih indirektnih troškova klinike na pacijente

preko sati trajanja operacijskog zahvata ili broja dana ležanja, a

direktni troškovi klinike kao rad medicinskog osoblja se preko sati

rada na pojedinom pacijentu direktno pripisuju medicinskom

materijalu i lijekovima utrošenim po pojedinom pacijentu

Page 15: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Američke zdravstvene ustanove zbog tržišnog pristupazdravstvenim uslugama otišle su najdalje u razvojuračunovodstva troškova odnosno internog obračuna troškova.

• 2 najčešće korištene metode:

- Odnos troškova i prihoda ili engl. „Ratio of Cost to Charge“(RCC);

- Relativna vrijednost jedinice usluge ili engl. „Relative ValueUnits“ (RVU) .

Page 16: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

ABC metoda i TDABC metoda obračuna troškova u sustavu zdravstva

Doc.dr.sc. Martina Dragija

Page 17: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Activity Based Costing/ ABC metoda

• Polazna pretpostavka ABC metode glasi: nositelji troškova konzumiraju aktivnosti, a aktivnosti konzumiraju određene resurse (Horngren, Data, & Foster, 2003).

Tradicionalan obračun

troškova

ABC metoda

Indirektni troškovi

Indirektni troškovi

1. faza alokacije: faktori

trošenja resursa

Aktivnosti

2. faza alokacije: faktori

trošenja aktivnosti 2. faza alokacije:

ključevi

Proizvodi/usluge/korisnici

Proizvodi/usluge/korisnici

Mjesta troškova

(

1. faza alokacije

Direktni troškovi Direktni troškovi

Page 18: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Faze implementacije ABC metode1. Identifikacija proizvoda/usluga/korisnika koji su nositelji troškova

2. Utvrđivanje glavnih aktivnosti i baza, odnosno faktora trošenja po tim aktivnostima

3. Utvrđivanje direktnih troškova proizvoda/usluga

4. Utvrđivanje indirektnih troškova proizvodnje (općih troškova proizvodnje) po pojedinim aktivnostima

5. Alokacija indirektnih troškova proizvodnje na nositelje troškova putem utvrđenih faktora trošenja.

6. Utvrđivanje indirektnih troškova proizvodnje po jedinici proizvoda/usluga/korisnika.

7. Utvrđivanje ukupnih i jediničnih troškova pojedinih proizvoda/usluga/korisnika.

Page 19: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

ABC metoda u sustavu zdravstva

• Autori O'Reilly et al. (2012, str. 73-101) istražili su primjenu ABC metode u izabranih pet europskih zemalja:Engleskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Irskoj.

CILJEVI UVOĐENJA ENGLESKA FINSKA FRANCUSKA NJEMAČKA IRSKA

Povećanje učinkovitosti + + + +Proširenje aktivnosti +Omogućiti lakši izbor

pacijentima+

Smanjiti liste čekanja +Poboljšati kvalitetu usluge + + +

Osigurati pravednu

raspodjelu resursa po

zemljopisnim područjima, te

po i unutar zdravstvenih

sektora

+ + + +

Poboljšati transparentnost

bolničkog financiranja,

aktivnosti i upravljanje

+ + + +

Pokriće troškova +Stvoriti jednake uvjete za

plaćanje javnim i privatnim

bolnicama

+ +

Poboljšati dokumentaciju

internih procesa i povećati

utjecaj menadžmenta koji će

povećati učinkovitost i

kvalitetu usluge

+

Uspostaviti vezu između

aktivnosti i usluga+ + +

Page 20: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

ABC metoda u sustavu zdravstva

U promatranim zemljama je zajedničko financiranje temeljem ABC metode, no postoje značajne razlike među zemljama u načinu implementacije i razvoja spomenutog troškovnog mehanizma.

Istraživanje razlika u pet zemalja obuhvatilo je četiri glavna područja (O’Reilly, Busse, Ha'kkinen, Or, Street, & Wiley, 2012):

– bolničku djelatnost,

– bolničke troškovi,

– utvrđivanje cijena/tarifa i

– kontrolne mehanizme.

Page 21: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Primjeri dobre prakse implementacije ABC metode u sustavu zdravstva • Udpa je 1996. godine razvio ABC model na način da je prezentirao 7 koraka

razvoja i implementacije spomenutog troškovnog modela.

• Arnaboldi and Lapsley (2005) istražuju slučaj zdravstvene institucije u Velikoj Britaniji koja je implementirala ABC metodu s ciljem osiguravanja točnijih informacija za potrebe kontrole i donošenja odluka.

• Interesantan rad o konkretnoj praktičnoj primjeni ABC metode napisali su autori Agyar, Ersoy, Baykara i Ucar (2007) u kojem su prezentirali razvoj ABC modela na odjelu urologije koji se nalazi u sklopu sveučilišne bolnice.

Page 22: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Primjeri dobre prakse implementacije ABC metode u sustavu zdravstva • Popesko i Novak (2011) temeljem provedenog pregleda relevantne literature

koja istražuje primjenu ABC metode identificiraju individualne korake primjene ABC metode, te debatiraju o razlikama u samoj primjeni spomenute troškove.

• Aldogan, Austil and Kocakulahe(2014) napisali su rad u kojem su istražili jedinične troškove usluga primjenom ABC metode, te su iste komparirali s tradicionalnim obračunom troškova. Autori su odabrali odjel ginekologije koji ima 3 pod-jedinice, te izračunali cijenu prirodnog poroda i carskog poroda primjenom obje metode.

Page 23: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Razvoj novih metoda obračuna troškova

• Krajem 20. stoljeća razvijaju se dvije nove troškovne metode:

– Time-Driven Activity Based Costing (TDABC) ili obračun troškova prema aktivnostima zasnovan na vremenu i

– Resource Consumption Accounting (RCA) ili računovodstvo konzumiranih resursa

Page 24: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Razvoj novih metoda obračuna troškova• TDABC metoda je varijanta ABC metode koja je razvijena da

pojednostavni implementaciju i održavanje troškovnog upravljačkog sustava (Kaplan, Anderson, 2004).

• TDABC metoda koristi kvantitativne faktore trošenja bazirane na aktivnostima resursa koji se koriste u pružanju zdravstvenih usluga i uklanjajući troškovne bazene po aktivnostima.

• RCA metoda je kombinacija njemačkih troškovnih metoda s ABC metodom u ERP sustavu (engl. Enterprise Resource Planning).

Page 25: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer

• Pretpostavimo pacijenta X koji dolazi kao vanjski pacijent u bolnicu.

• Kako bi izračunali ukupne troškove zdravstvene njege pacijenta X prvo se moraju identificirati procesi kroz koje prolazi i resurse koje konzumira prolazeći kroz procese.

• Pacijent X koristi administrativni proces prilikom registriranja i za dobivanje dokumentacije te medicinski proces za liječenje. Ti procesi zahtijevaju administratora, medicinsku sestru i liječnika. Iz informacija o utrošenom vremenu zaposlenika vidljivo je kako je pacijent X potrošio 18 (0,3 sata) minuta s administratorom, 24 minute s medicinskom sestrom (0,4 sata) i 9 minuta (0,15 sata) s liječnikom.

Page 26: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer

• Izračun koliko košta, po satu ili po minuti, za resurse da budu raspoloživi za posao koji je povezan s pacijentima koristeći jednadžbu:

• Stopa troška zaposlenika koji pruža zdravstvenu uslugu = Ukupan trošak resursa potreban za obavljanje zdravstvene usluge / Raspoloživ kapacitet vremena po zaposleniku koji pruža zdravstvenu uslugu

Page 27: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer

• Izračun koliko košta, po satu ili po minuti, za resurse da budu raspoloživi za posao koji je povezan s pacijentima koristeći jednadžbu:

• Stopa troška zaposlenika koji pruža zdravstvenu uslugu = Ukupan trošak resursa potreban za obavljanje zdravstvene usluge / Raspoloživ kapacitet vremena po zaposleniku koji pruža zdravstvenu uslugu

Page 28: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer

PRETPOSTAVKA TROŠKOVA ZA MEDICINSKU SESTRU U kunama

Godišnji troškovi plaća i naknada390.000,00

Troškovi nadzora (10% troškova nadzora medicinskih sestara) 54.000,00

Popunjenost (9 metara kvadratnih) 7.200,00 po m2 za 12 mjeseci 64.800,00

IT i podrška 15.360,00

Ukupni godišnji troškovi 524.160,00

Mjesečni troškovi (godišnji/12 mjeseci) 43.680,00

Page 29: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer

Raspoloživi dani u godini

Ukupan broj dana 365

Minus dani vikenda 104

Minus dani godišnjeg odmora 20

Minus državni praznici 12

Minus dani bolovanja 5

Ukupno raspoloživi dani u godini 224

Ukupno raspoloživi dani u mjesecu 18.6666666

Radni sati u danu 7.5

Minus pauza 0.5

Minus sastanci, trening, edukacija 1

Raspoloživi radni sati u danu 6

Medicinska sestra u slučaju pacijenta X raspoloživa je za rad s pacijentima 18,66666 radnih dana s po 6 radnih sati s pacijentima u danu. To iznosi 112 sati rada mjesečno (18,66666 dana * 6 sati = 112 sati)

Stopa troška kapaciteta za medicinsku sestru = 43.680,00/112 sati = 390,00

Page 30: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Obračun troškova prema aktivnosti zasnovan na vremenu (TDABC) – jednostavan primjer • Ukoliko za naš primjer pacijenta X pretpostavimo kako je stopa troška

kapaciteta za administratora 270,00 kn, a za liječnika 1.800,00 kn može se izračunati trošak pacijenta X po utrošenom vremenu resursa.

– Trošak kapaciteta medicinske sestre = 0,4 sata * 390,00 kn = 156,00 kn

– Trošak kapaciteta administratora = 0,3 sata * 270,00 kn = 81,00 kn

– Trošak kapaciteta liječnika = 0,15 sata * 1.800,00 kn = 270,00 kn

– Ukupan trošak posjete pacijenta X je 507,00 kn.

Page 31: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Model obračuna troškova u KBC-u Zagreb

Page 32: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Koraci u izvedbi ABC modela kao metode za obračun troškova na Klinici X su sljedeći:• Utvrđivanje nositelja troška na Klinici X;• Utvrđivanje troškova koji nastaju na razini Kliničkog bolničkog centra Zagreb (indirektni

troškovi za cijeli Bolnički centar) te način njihovog rasporeda na Kliniku X;• Utvrđivanje troškova koji se mogu direktno pripisati mjestu troška odnosno Klinici X;• Utvrđivanje troškova koji se mogu direktno pripisati nositelju troška odnosno

pacijentu;• Utvrđivanje ukupnih troškova za mjesto troška – Klinika X;• Snimak i izrada modela poslovnih procesa na Klinici X kako bi se utvrdili resursi

(troškovi) i zaposlenici koji u njima sudjeluju temeljem kojih su se utanačili potprocesiodnosno aktivnosti relevantni za ABC metodu;

• Utvrđivanje troškova po pojedinom potprocesu odnosno aktivnosti;• Utvrđivanje faktora trošenja po pojedinoj aktivnosti te raspored troškova aktivnosti na

pacijente;• Utvrđivanje jediničnog troška pacijenta na Klinici X u 2014. godini.• Zbog razumijevanja i povezivanja snimka poslovnih procesa i same izrade modela

obračuna troškova po ABC metodi korišteni su pojmovi potprocesi umjesto aktivnosti.

Page 33: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Raspored troškova pomoću procesa na pacijente

KBC Zagreb – nastaju indirektni troškovi na razini cijele ustanove te se

preko ključeva za raspored moraju rasporediti na Kliniku X.

Klinika X – mjesto troška ili centar odgovornosti na kojem nastaju direktni

troškovi zbog pružanja medicinskih usluga te se raspoređuju na procese

(potprocesi ili aktivnosti). Neki će biti direktni u odnosu na procese dok

će neki troškovi postati indirektni te će se koristiti ključ za raspored na

procese (potprocese ili aktivnosti).

Procesi (potprocesi ili aktivnosti) kroz koje prolazi pacijent zbog dobivanja

medicinske usluge. Procesi uzrokuju nastanak troškova.

Pacijent prolazeći kroz procese konzumira određene resurse iz procesnih

troškovnih bazena. Međutim, neki troškovi su direktno pripisivi pacijentu.

Konačan trošak pacijenta sadržavat će te direktno pripisive troškove

pacijenta i troškove alocirane kroz procese.

Page 34: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• TROŠAK PO PACIJENTU = Direktan trošak pacijenta + direktan trošak Klinike X + indirektan trošak Klinike X

Page 35: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Definiranje procesa i potprocesa

Glavni procesi1. Prijem pacijenta 2. Obrada pacijenta 3. Otpuštanje

Potprocesi

1.1. Registracija pacijenta - upis2.1. Protokol za neposrednu

preoperativnu obradu

3.1. Administracija (pisanje

otpusnog pisma)

1.2. Pregled (razgovor, anamneza,

fizički pregled)2.2. Operativni zahvat

1.3. Dijagnostički postupci 2.3. Intenzivna njega, šok soba

1.4. Postavljanje indikacije2.4. Postoperativni oporavak i

praćenje pacijenta

Page 36: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Model koji je korišten u ovoj studiji slučaja predstavljakombinaciju tradicionalne metode rasporeda troškova namjesta troškova i suvremene metode (klasične ABC metode)odnosno utvrđivanja procesa i potprocesa na samom mjestutroška kako bi te troškovi dodijelili nositelju troškova.

• U izvedbi modela uzeta su u obzir ograničenja koja proizlaze izzatečenog stanja izvedbe poslovnih procesa i načina praćenjatroškova te je moguće i sam model unaprijediti u smisluredefiniranja kriterija raspodjele indirektnih troškova namjesta troškova i praćenju nefinancijskih podataka ključnih zaimplementaciju ABC metode u praćenju poslovnih procesa itroškova između Klinika.

Page 37: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Iz izvedenog modela vidljivo je kako je moguće izračunati trošak po pojedinom pacijentu kao nositelju troška.

• Međutim, to iziskuje puno nefinancijskih informacija iz bolničkog informacijskog sustava i interne evidencije KBC-a Zagreb.

• Kako bi se mogao primijeniti izračun troška pojedinog pacijenta ili usluge na cijeli KBC Zagreb nužno je uvesti određene promijene u evidenciji troškova u financijskom računovodstvu kako bi bila što točnija informacija o prirodi troškova ali i o načinu obuhvata po aktivnostima (interno fakturiranje, interne uputnice).

• Cilj je da što više troškova bude iskazano kao direktni troškovi, a što manje kao indirektni troškovi.

• S obzirom kako se na ovoj Klinici X izvodi pet različitih tipova operacija, nije moguće jednoznačno utvrditi trošak pojedinih tipova operacija kao usluga jer će troškovi istih prvenstveno ovisiti o medicinskom stanju pacijenta tako da se navedeni podatci u izračunima mogu smatrati prosječnim vrijednostima.

Page 38: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

• Troškovi su raspoređeni na nositelja troška uzmaksimalno moguće uvažavanje dostupnih podatakao prirodi troška, mjestu nastanka, aktivnostima kojekonzumiraju troškove te uzročniku troška, a s ciljemdobivanja što preciznije informacije o trošku pruženeusluge po pacijentu.

Page 39: Upravljanje troškovima i standardizacija internog obračuna ... II... · upravljačkog i troškovnog računovodstva. Sadržajprezentacije •Tradicionalni sustavi obračuna troškova

Hvala vam na pažnji!