30
Uvod u Industrijsku geografiju

Uvod u Industrijsku Geografiju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industrijska prezentacija

Citation preview

Page 1: Uvod u Industrijsku Geografiju

Uvod u Industrijsku geografiju

Page 2: Uvod u Industrijsku Geografiju

• IZVEDBENI PLAN ZA KOLEGIJ INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA

•  • NASTAVNIK :ŽELJKA • Oblici nastave: predavanja, seminari, vježbe, teren• Način polaganja ispita•  •  • Kolokvij• Ispitni rokovi

Page 3: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Predavanja : Ponedjeljak 12.00 – 14.00• Seminar : ponedjeljak 14.05 – 14.50

• Konzultacije : ponedjeljak 11.00 – 12.00• Kontakt : tel. Ured: 023 345-018• mail : [email protected]• 098/752170 ( poslije 20.00)

Page 4: Uvod u Industrijsku Geografiju

Kako ćemo raditi i surađivati ?

redovni dolasci na predavanja i seminare ( 75% i više dolazaka)

aktivno sudjelovanje u raspravama - diskusije

Page 5: Uvod u Industrijsku Geografiju

O čemu ćemo govoriti…

• 1.Definiranje pojmova - Industrijska geografija

• 2.Industrijske revolucije• Razvojne faze industrije • 3. Lokacijski faktori• Uloga i značenje lokacijskih faktora• Makrolokacijski faktori• Mikrolokacijski faktori

Page 6: Uvod u Industrijsku Geografiju

• 4.Organizacijski oblici u industriji • 5. Izvori energije• Proizvodnja i potrošnja energije u svijetu• Nafta, prirodni plin, HE, NE• Proizvodnja el. Energije • 6. Grane industrije• Prehrambena industrija• Tekstilna industrija• Drvna, industrija papira• Kemijska industrija • Crna i obojena metalurgija• HIGH-TECH industrija

Page 7: Uvod u Industrijsku Geografiju

• 7. Industrijalizacija• Geografski učinci industrijalizacije• Oblici industrijalizacije• Stupanj industrijalizacije • 8. Industrijski razvijene države• 9. Budućnost industrije• 10. Globalizacija i multinacionalne

kompanije

Page 8: Uvod u Industrijsku Geografiju

• 11. Industrija EU , SAD i Istočne Azije i lokacija industrije

• 12. Industrijalizacija Hrvatske• faze razvoja industrije• Industrijske regije • 13. Industrija i okoliš

Page 9: Uvod u Industrijsku Geografiju

Literatura …• Obvezna literatura:• Šiljković, Ž (2011) : Industrijska geografija• Vrišer : Industrijska geografija, ljubljana 2005• Vrišer,I ( 2001) : Nekateri novejši ekonomskogeografski pojmi, Geografski vestnik,73-1,

Ljubljana 2001• Brady, D., Denniston, R. (2006.): Economic Globalization, Industrialization and

Deindustrialization in Affluent Democracies, Social Forces, Vol. 85, No. 1, september 2006. str. 297 – 329.

• Castells, M., Hall,P. ( 1994.): Technopoles of the World: The Making of Twenty – First – Century Industrial Complexes, London, New York, Routledge, 1994

• Cervantes (2007) : A methodology for teaching industrial ecology, International Journal of Sustainabillity in Higher Education, 2007., 8(2).

• . Feletar, D. (1988.): Industrijska geografija – mjesto u kompleksnoj geografiji, definicija i osnovne postavke metodologije, Geografski pregled, Vol. 31 – 32., 1987 – 1988., Sarajevo, 1988., str. 5 – 15.

• . Karaman, I. ( 1991.): Industrijalizacija građanske Hrvatske, 1800 – 1941., Zagreb, Naprijed, 303.

• .Stafford H. A.(2003.): Industrial Geography in the United States, the past half century, The Industrial Geographer, Vol. 1. No. 1., 2003., str. 3 – 15.

• Todorović,I., Buturac, G. (2006.): Perspektive industrijske proizvodnje u Hrvatskoj i intraindustrijska razmjena, Ekonomski pregled, Vol. 57., No.11, Zagreb, 2006., str. 705 – 729.

Page 10: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Overhold, W. H. ( 2005.): China and Globalization, Rand Corporation, restimony, CT- 244, May, 2005.str.38.

• Pegan, S. ( 1995.): Industrijska gustoća – činitelj dimenzioniranja industrijske lokacije, Prostor, Vol.3 ( 1995), No. 1 (9), Zagreb, str. 1 – 10. Pegan, S. ( 1997.): Lokacija prerađivačke industrije u ruralnom prostoru, Prostor, Vol. 5., No. 1 (13)., 1997., str. 159 – 170.

Page 11: Uvod u Industrijsku Geografiju

Obveze studenata…• Dolasci na predavanja i seminare - uvijet za potpis više od 75 % - 7 - 9 predavanja – uz dodatni seminarski

rad - manje od 6 predavanja – ponovni upis

kolegija• Aktivno sudjelovanje u nastavi – rasprave, pitanja• Studenti koji zakasne na predavanje 5 ili više

minuta ne mogu prisustvovati predavanju.• Napuštanje predavaonice usred predavanja

nije dopušteno osim ako je to najavljeno prije predavanja. U protivnom će se smatrati da student nije prisustvovao predavanju

Page 12: Uvod u Industrijsku Geografiju

Vrednovanje rada • Zaključna ocjena je zbirna ocjena rada studenata tijekom semestra i završnog ispita•  • 2 kolokvija - 40 bodova • Seminarski rad 30 bodova • Dvopredmetni : tri eseja • Ukupno 70 bodova• Završni ispit -30 bodova

• Prije dolaska na ispit student treba predati seminarski rad i održati prezentaciju• Završni ispit nosi 30 bodova i polaže se usmeno izvlačeći dva pitanja.

• Konačna ocjena zaključuje se na temelju skupljenih bodova i ocjene ispita•  70 +30 = 100 bodova •  91– 100 = odličan• 76 – 90 =vrlo dobar• 66 – 75= dobar• 51– 65 = dovoljan•  

Page 13: Uvod u Industrijsku Geografiju

Glavne teme Industrijske geografije• Industrijalizacija industrijske revolucije• Utjecaj industrije na stvaranje regije• Faktori lokacije industrije• Utjecaj industrije na okoliš• Hrvatska industrija• Metode znanstvenog istraživanja u Industrijskoj

geografiji• Budućnost industrije

Page 14: Uvod u Industrijsku Geografiju

Definicija industrije

• Industrija – proizvodna djelatnost u kojoj se anorganske i organske sirovine pomoću mehaničkih, fizičkih, kemijskih i bioloških postupaka pretvaraju u djelomične ili potpuno izrađene proizvode namjenjene osobnoj ili društvenoj upotrebi

• Ovako široka definicija obuhvaća različite djelatnosti te različite postupke i stupnjeve prerade

• Od domaćeg ili kućnog obrta (cottage ili household industry) do teške industrije (heavy industry)

Page 15: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Definicija UN-a - mehanička ili kemijska transformacija anorganskih ili organskih izvora u nove proizvode u kojoj se rad odvija strojevima koje pokreće mehanička energija, ili ručno i odvija se u tvornici ili kod radnika u kući i proizvodi se prodaju u veletrgovinama ili u trgovini na malo

Page 16: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Razumljive• Komplicirane• Što govore• Može li se danas industrija uokviriti u formalističke

definicije

• Što je industrija ?

Page 17: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Kućni obrt – najprimitivniji oblik industrije, često dopunska djelatnost uz poljoprivredu ili ribarstvo

• Mali obrt (workshop industry) – prava proizvodna djelatnost – prevladava u vrijeme prije prve industrijske revolucije (upotreba primitivnih strojeva; zahtjeva stručnost i stalnu zaposlenost tijekom godine; prodaja na lokalnom tržištu)

• Putujući obrtnici (itinerant craftsmen) - “od kuće do kuće”

Page 18: Uvod u Industrijsku Geografiju

• S industrijskom revolucijom krajem 18. stoljeća, industrijska djelatnost doživljava dalekosežnu preobrazbu

• Novi strojevi, novi tehnološki postupci, drugačija organizacija proizvodnje, masovnost proizvodnje, novi proizvodi porast trgovine promjena prometne infrastrukture

• Inovacije u poljoprivredi, rudarstvu i graditeljstvu

Page 19: Uvod u Industrijsku Geografiju

Obilježja industrije

• Proizvodnja temeljena na razvoju i primjeni znanosti, tehnike i tehnologije

• Unaprijeđenje uloge čovjeka• Kontrolirani kemijski, fizički i biološki postupci• Oslobađanje ovisnosti o prirodi• Velika podjela rada• Proizvodnja velikih količina• Visoka produktivnost rada• Raznovrsnost• Brojni finalni proizvodi, iste kvalitete

Page 20: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Isključivo tržišna proizvodnja• Industrijsko tržište je svjetsko tržište• Dominantan utjecaj na gospodarski razvoj• Širenje industrijskog načina rada• Snažan utjecaj na ukupan društveni razvoj• Utjecaj na međuljudske odnose• Utjecaj na uvjete života i rada ljudi

Page 21: Uvod u Industrijsku Geografiju

Prijelomni trenutci u razvoju industrije• Vrijeme kućne radinosti• Manufakture• Prva industrijska revolucija – parni stroj• Druga industrijska revolucija – motor s

unutarnjim sagorjevanjem, tekuća traka, elektrifikacija

• Treća tehnološka revolucija – razvoj tehnologije, informatizacija

Page 22: Uvod u Industrijsku Geografiju
Page 23: Uvod u Industrijsku Geografiju
Page 24: Uvod u Industrijsku Geografiju

Industrijska geografija

• Nagli razvoj industrije posljednjih 150 godina jačanje interesa za proučavanjem industrije

• Ekonomija se bavi industrijom kao gospodarskom pojavom u cjelini

• Sociologija proučava društvene posljedice• Tehničkim i tehnološkim obilježjima bave se

strojarstvo, elektrotehnika, kemija, fizika, tekstilna tehnologija itd.

• U sklopu znanosti koje se detaljnije bave industrijom nalazi se i geografija (industrijska geografija ili geografija industrije)

Page 25: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Industrijska geografija: • proučava ulogu industrije (posrednu ili neposrednu) u

preobrazbi prostora• bavi se prostornom rasprostranjenošću industrije • proučava uzroke koji su doveli do velikih razlika u

industrijalizaciji i razmještaju industrije na svjetskoj ili regionalnoj razini

• bavi se utjecajem industrijalizacije na društvene i prostorne procese

Page 26: Uvod u Industrijsku Geografiju

Problemi industrijske geografije

• Izrazito točkasti razmještaj industrijskih pogona koji su ponekad zgusnuti i čine dominantnu industrijsku regiju

• Ti industrijski pogoni koji su prostorno ograničeni imaju iznimnu moć preobrazbe i veliki utjecaj na društveni i prostorni izgled i organizaciju

• Teškoće uzrokuju brojne i brze promjene u tehnici i tehnologiji koje su posljedica inovacija, izuma i patenata.

Page 27: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Učinci industrijalizacije u razvijenim zemljama drugačiji su nego u nerazvijenim, ovisni su o kulturi i mentalitetu stanovništva

• Ovise i o društveno političkom uređenju zemlje – demokratsko, socijalističko

Page 28: Uvod u Industrijsku Geografiju

Začeci industrijske geografije• Začeci industrijske geografije u 19. st. – statistički

priručnici o industrijskoj proizvodnji• Prvi priručnici o industrijskoj geografiji nastaju u okviru

Ekonomske geografije u 2. pol. 20. st. – najprije među njemačkim i francuskim geografima

• Otremba, E. (1960.): Allgemeine Agrar und Industriegeographie

• Obst, E. (1965.): Allgemeine Wirtschafts und –Verkehrsgeographie

• Geipel, R. (1982.): Industriegeographie als Einführung in die Arbeitswelt

• Voopel,G. (1990.): Die Industrialisierung der Erde

Page 29: Uvod u Industrijsku Geografiju

• Chardonnet, J. (1962., 1965.): Géographie industrielle, 1. Les sources d’énergie, 2. L’industrie

• Manzagol, C. (1980.): Logique de l’espace industriel• Benko, G. (1991.): Géographie des technopôles• Kasnije se istraživanje industrijske geografije

pomaknulo u anglosaksonski svijet• Alexander , J. W., (1963.): Economic Geography, • Jarett, H. R. (1977.): A Geography of Manufacturing• Miller, E. W. (1977.): Manufacturing. A Study of

Industrial Location,• Watts, H. D. (1987.): Industrial Geography

Page 30: Uvod u Industrijsku Geografiju

Izvori i statističke publikacije

• UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) – podaci o industriji u svijetu objavljuju se u publikacijama

• Industrial Statistical Yearbook• Handbook of Industrial Statistic• Industry and Development – Global report