Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN TLNH HA NAM -

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN TLNH HA NAM -

01HNAM.pdfCONG HOA XA HQI CHU NGHLA VlfT NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc
UY BAN NHAN DAN TiNH HA NAM
S6: 0^ /2021/QB-UBND Ha Nam, ngay Q*f thdng 02 ndm 2021
QUYET DINH Ban hanh Quy che tuyen dung cong chirc
xa, phuong, thj tran tren d|a b^n tinh Ha Nam CONG THQNG TIN Q1EN 70 CHl'NH PH|j
BEN®: ............ NgiyQWUZm..
UY BAN NHAN DAN TLNH HA NAM
Can cu Lugt To chuc chinh quyen dia phuong ngdy 19 thdng 6 ndm 2015; Can cu LuaCsuaCdoi^ ho sung rngt so dieu cua Ludt To chicc Chinh phu vd
Ludt To chuc chinh quyen dia phuong ngdy 22 thdng 11 ndm 2019;
Can cu Ludt Can bo; cong chuc ngdy 13 thdng 11 ndm 2008; Can cu Ludt sua doi, bo sung mgt so dieu cua Ludt can bo, cong chuc vd
Ludt vien chuc ngdy 25 thdng 11 ndm 2019;
Can cu Ngki dinh so 92/2009/ND-CP ngdy 22 thdng 10 ndm 2009 cua Chinh phu ve chuc danh, so lupng, mot so che do, chinh sdch doi vdi can bo, cong chuc o xa, phuong, thi trdn vd nhung ngudi boat dong khong chuyen trdch o cap xd;
Can cu Nghi dinh so 112/2011/ND-CP ngdy \ 05 thdng 12 ndm 2011 cua Chinh phu ve cong chuc xd, phuong, thi trdn;
Can cu Nghi dinh so 34/2019/ND-CP ngdy 24 thdng 4 ndm 2019 cua Chinh phu sua doi bo sung mgt so quy dfnh ve can bo, cong chuc cap xd vd ngudi boat d<?ng khong chuyen trdch d cap xd, d thon, to dan ph'd;
Can cu Thong tu so 13/2019/TT-BNV ngdy 06 thdng 11 ndm 2019 cua Bo Noi vu huong dan mot so quy dinh ve can bo, cong chuc cap xd vd ngudi boat dong khong chuyen trdch d cap xd, d thon, to dan pho;
Can cu Thdng tu so 06/2020/TT-BNV ngdy 02 thdng 12 ndm 2020 cua Bq Noi vu ban hanh Quy che to chuc thi tuyen, xet tuyen cong chuc, vien chuc, thi ndng ngach cong chuc, thi hodc xet thdng hang chuc danh nghe nghiep vien chuc; Noi quy thi tuyen, xet tuyen cong chuc, vien chuc, thi ndng ngach cong chuc, thi hoac xet thdng hang chuc danh nghe nghiep vien chuc;
\ r
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy che tuyen dung cong chuc xa, phuong, thi tran tren dia ban tinh Ha Nam.
Dieu 2. Quylt dinh nay co hieu luc ke tu ngay 15 thing 02 nam 2021 va thay
the Quy6t djnh so 86/2013/QD-UBND ngay 27 thing 12 nam 2013 cua Uy ban
2
nhan dan tinh Ha Nam ve viec ban hanh Quy che tuyen dung cong chuc xa, phirbng, thi tran tinh Ha Nam; Quyet dinh so 15/2014/QD-UBND ngay 23 thang 4 nam 2015 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Nam sua doi bo sung nipt so dieu ciia Quy che tuyen dung cong chuc xa, phuong, thi tran ban hanh kem theo Quyet dinh so 86/2013/QD-UBND ngay 27 thing 12 nam 2013 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Nam; Quyet dinh so 35/2016/QB-UBND ngay 08 thing 9 nam 2016 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Nam ve viec ban hanh quy dinh nganh dao tao doi vai cong chuc xa, phuong, thi tran thupc tinh Ha Nam.
Bieu 3. Chinh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giim doc cic so, ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cic huyen, thi xa, thanh pho va Thu truong cic don vi co lien quan chiu trich nhiem thi hanh Quyet dinh nays^"
TM. UY BAN NHAN BANNffinhan; - Van phong Chinh phu; - Bp Npi vy; - Cyc Kiem tra van bkn QPPL - Bp Tir ph&p; - Website Chinh phii; - TT Tinh uy, TT HBND tinh; - Chu tich, cdc PCT UBND tinh; -NhuBieu 3; - VPUB: LDVP, NC, TH; - Lira: VT, NC..
^^oa'^PHUTICH
X'iiWV
UY BAN^hISu^ CONG HOA XAHOICHU NGH!aVI$T NAM ' Doc lap - Tit do - Hanh phiic11 C
QUY CHE dung cong chuc xa, phu’cmg, thi tran
(Ban hanh kemtHeo Quyet tfinh so: Orf /2021/QD-UBND ngay Qfythdng 02 nam 2021 cua Uy ban nhdn dan tinh Hd Nam)
* ; ChuoTig I
NHLTNG QUY ©INH CHUNG Dieu 1. Pham vi dieu chfnh Quy chi nay quy dinh vice tuyln dung cong chuc xa, phuong, thj trdn (sau
day viet tat la cong chuc cap xa) tren dia ban tinh Ha Nam. Dieu 2. Doi tiremg ap dung 1. Quy che nay ap dung d6i vdi nhung ngudi tham gia du tuyin vao cac chuc
danh cong chuc cap xa quy dinh tai khoan 3, Dieu 61 Luat C&n bo, cong chuc va cac ca quan, to chuc, ca nhan co lien quan den tuyen dung cong churc cap xa tren dia ban tinh Ha Nam.
2. Khong ap dung Quy chi nay trong tuyen dung chuc danh cong chuc
Trudmg cong an cap xa. Dieu 3. Nguyen tac tuyen dung 1. Viec tuyen dung cong chuc cap xa phai can cu vao yeu cau nhiem vu, vi tri
viec lam, tieu chuan chuc darih va s6 lucmg cong chuc cip xa theo timg chuc danh
ducrc Uy ban nhan dan tinh giao. 2. Bao dam cong khai, minh bach, khach quan, canh tranh va dung quy dinh
cua phap luat. 3. Viec to chuc tuyen dung phai co ke hoach cu the dua tren nhu cau thuc te cua
cac xa, phudng, thi tran, cac huyen, thi xa, thkih pho. Dieu 4. Dieu kien dang ky dir tuyen 1. Ngudi co du cac dieu kien sau day khong phan biet dan tpc, nam, nu, thanh
phin xa hoi, tin nguong, ton giao dugc dang ky d\r tuyen cong chuc cap xa: a) C6 mot Qudc tich la Quoc tich Viet Nam; b) Du 18 tuoi trd len; c) Trinh do giao due pho thong: Tot nghiep trung hgc pho thong; d) Co Phieu dang ky du tuyen; co ly Ijch ro rang; d) Tot nghiep dai hoc trd len cua nganh dao tao phu hop vdi yeu cau nhiem vu
cua tung chuc danh cong chuc cap xa (Doi voi chuc danh Chi hay truang quan su
2
cap xa thuc hien theo quy dinh cm phdp ludt chuyen nganh); co chung chi su dung cong nghe thong tin theo chuan ky nang su dung cong nghe thong tin ca ban quy dinh tai Thong tu so 03/2014/TT-BTTTT ngay 11 thang 3 nam 2014 cua Bp Thong tin va truyen thong;
** r /
e) Co pham chat chinh tri, dao due tot; •t
g) Du sue khoe de thuc hien nhiem vu; % \ 't
h) Cac dieu kien khac theo yeu cau cua vi tri du tuyen. 2. Ngudd dang ky du tuyen ngoai cac dieu kien quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, con
phai co du cac tieu chuan quy dinh tai khoan 1, Dieu 3 Nghi dinh so 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 cua Chinh phu v6 cong chuc xa, phuemg, thi trim
3. Doi voi chuc danh Chi huy truong quan su cap xa ngoai cac quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu nay, con phai co kha nang phoi hop voi cac don vi Quan dpi nhan dan va luc lupng khac tren dia ban tham gia xay dung nen qu6c phong toan dan va thuc hien mot s6 nhiem vu phong thu dan sir va giu gin an ninh, chinh tri, trat tu an toan xa hpi, bao ve Dang, chinh quyen, bao ve tinh mang, tai san cua nhan dan, tai san cua Nha nuac.
Dieu 5. Tham quyen tuyen dung Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho (huyen, M xd, thdnh
t r r r \ •>
pho sau day viet tat Id cap huyen) co tham quyen to chuc tuyen dung cong chuc cap xa theo quy dinh tai Nghi dinh so 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 cua Chinh phu va Quy che nay.
Chmmg II QUY DINH CU THE VE TUYEN BUNG CONG CHUt CA? XA
Muc 1. THI TUYEN CONG CHlfC CAP XA Dieu 6. Noi dung, hinh thuc va thoi gian thi tuyen Thi tuyen cong chuc cap xa dupe thuc hien theo 2 vong thi nhu sau: 1. Vong 1: Thi trac nghiem dupe thuc hien bing hinh thuc thi tren may vi
tinh. Truong hop Uy ban nhan dan clp huyen khong co di§u kien t6 chuc thi tren may vi tinh thi thi trac nghiem tren giay.
f \ \
a) Npi dung thi trac nghiem gom 2 phan: Phan I: Kien thuc chung 60 cau hoi ve he thong chinh tri, t6 chuc bp may
cua Dang, Nha nuac, cac t6 chuc chinh tri - xa hpi; quan ly hanh chinh nha nude; chu truong, dudng loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nude. Thdi gian thi 60 phut;
Ph§n II: Tin hoc 30 cau hoi ve kien thuc co ban, ky nang ung dung tin hoc van phong vao nhiem vu chuyen mon. Thdi gian thi 30 phut;
—.1 v'" y* »
: 3
Trucmg hop to chuc thi tren may yi tfnh thi npi dung thi trie nghiem khong co phan thi tin hoc.
’ * b) Mien phan thi tin hoc (vong !) doi vai cac trucmg hop .co bing tot nghiep tu trung cip chuyen nganh cong nghe thong tin, tin hoc hoac toan - tin tra len;
c) Ket qua thi vong 1 duoc xac djnh theo so cau hoi tra leri dung cho tung phan thi quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu nay, neu tra loi dung tu 50% so cau hoi tra len cho timg phan thi thi nguai du tuyen dupe thi tiep vong 2 theo quy dinh tai khoan 2 Dieu nay; :
d) Truong hop Uy ban nhan dan’ cap huyen to chuc thi vong 1 tren may vi tinh thi phai thong bao ket qua cho nguai du tuyen duac biet ngay sau khi lam bai thi tren may yi tinh; khong thuc hien yiec phuc khao doi vai ket qua thi vong 1 tren
‘ may vi tinh;
i :r: r*
»* *
d) Truong hop LJy ban nhan dan cdp huypn to chuc thi vong 1 tren giay thi , viec cham thi thuc hien nhu sau:
Cham nhaf la 15 ngay sau ngay ket thuc thi vong 1 phai hoan thkih yiec cham thi vong 1;
Cham nhat la 05 ngay lam viec; sau ngay ket thuc viec cham thi vong 1 phai .cong b6 ket qua diem thi de nguai du tuyen biet va thong bao viec nhan dan phuc khao trong thai han 15 ngay sau ngay thong bao ket qua diem thi tren Cong thong tin dien tu cua Uy ban nhan dan cap:hiiyen; ; **
Truong hop co dan phuc khao thi cham nhlt la 15 ngay sau ngay het thai han nhan dan phuc kMo phai hoan thanh viec cham phuc khao va cong bo ket qua cham phuc kMo de nguai dp tuyen dupe biet;
Can cu vao dieu kien thuc tien trong qua trinh to chuc cham thi, Ghu tich Uy bah nhan dan cap huyen dupe <juyet dinh keo dai thai han thuc hien cac cong viec quy dinh,tai diem d khoan 1 Dieu nay nhimg khong qua 15 ngay.
e) Cham nhat la 05 ngay lam viec sau ngay ket thuc viec cham thi vong 1 theo quy dinh tai diem d, diem d khoan 1 Dieu nay, Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen phai thong bao trieu tap nguai du tuyen du dieu kien.du thi vong 2;
Cham nhat la 15 ngay sau ngay thong b&o tri$u tap nguai du tuyen dupe tham . du vong 2 thi phai to churc thi vong 2.
2. Vong 2: Thi mon nghiep vp chuyen nganh ^ a) Npi dun^ thi: Kien thuc, nang luc, ky nang thuc thi cong vu cua nguai du
tuyen theo yeu cau cua chuc danh cong chuc can tuyen dung. Trong cung mpt ky thi tuyen, neu co cac vi tri chuc danh cong chuc yeu cau
chuyen mon, nghiep vu khac nhau thi Uy ban nhan dan cap huyen to chuc xay
dung clc de thi mon nghiep vu chuyen nganh khac nhau, bao dam phu hop vdi chuc danh cong chuc cin tuyen dpng;
b) Hinh thuc thi: Thi phong van hoac thi viet.
4
Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen quyet dinh hinh thuc thi phong van hoac thi vidt. Truong hop vong 2 duqc to chuc bang hinh thuc phong v§n thi khong thuc hien vice phuc khao;
c) Thai gian thi: Thi phong van 30 phut (truac khi thi phong van, thi sinh du 9 f 9 V
thi co khong qua 15 phut chudn bi); thi viet 180 phut (khong ke thai gian chep de); ** 9*1* A* Ad) Thang diem (thiphong van hoac thi viet): 100 diem;
f 9 9 9
d) Ket qua diem thi kh6ng duoc bao luu cho cac ky thi tuyen cong chuc cap
xalansau. ©ieu 7. Hoi dong thi tuyen 1. Hoi dong thi tuyen cong chuc cap xa (sau day viet tat la Hoi dong thi
tuyen) do Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen quyet dinh thanh lap. Hoi dong thi tuyln thuc hien nhiem vu trong ky thi tuyen va tu giai the sau khi hoan thanh nhiemvu.
\ 9 < , /
2. Hoi dong thi tuyen duoc su dung con dau cua Uy ban nhan dan cap huyen trong cac boat dong cua Hoi dong.
\ 9 \
3. Hoi dong thi tuyen cong chuc co 05 hoac 07 thanh vien, bao gom: a) Chu tich Hoi d6ng la Chu tich hoac Pho Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen; b) Pho Chu tich Hoi dong la 01 lanh dao Phong Noi vu; c) Uy vien kiem Thu ky Hoi dong la cong chuc thupc Phong Npi vu; d) Cac uy vien khac la lanh dao mot so co quan chuyen mon thupc Uy ban
nhan dan cap huyen co lien quan. 4. Hoi ddng thi tuyen lam viec theo nguyen tac tap the, quyet dinh theo da so.
Truong hop so y kien dong y va khong dong y bang nhau thi quyet dinh theo y ki§n cua Chu tich Hpi dong thi tuyen.
5. Nhiem vu va quyen han cua Hpi dong thi tuyen a) Thanh lap Ban giup viec gom: Ban de thi. Ban coi thi, Ban phach, Ban
r f 9 9
cham thi, Ban cham phuc khao, Ban kiem tra sat hach khi to chuc thuc hien phong r
van tai vong 2; b) Tiep nhan va xet ho so du tuyen, thong bao danh sach nhfrng ngudi du dieu
kien va tieu chuan du thi tuyen; c) To chuc thu va su dung phi du tuyen theo quy dinh;
•» r r f /
d) To chuc thi; cham thi viet hoac phong van theo dung quy che; 9 f t r 9 r
d) To chuc viec cham phuc khao va cong bo ket qua cham phuc khao (neu thi sinh co dan phuc khao) theo quy dinh;
r 9 9 9 9
e) Cham nhat la 10 ngay sau ngay to chuc cham thi xong, ke ca phong van f X 9 9 9
(neu co), Hpi dong thi tuyen phai bao cao Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen de xem xet, quyet dinh phe duyet ket qua thi tuyen;
5 g) Giai quyet cac khieu nai, t6 cao (neu co) trong qua trinh thi tuyen.
. Dieu 8. Ban thi 1. Ban dh thi do CM tich Hoi dong thi tuyen thanh lap gom: Truong ban va
cac thanh vien, trong do co mot thanh yien kiem Thu ky. 2. Nhiem vu, quyen han va trach nhiem cua Truong ban dh thi: a) Chiu trach nhiem truoc phap luat, trudc Chu tich Hoi dong viec t6 chuc
dieu hanh boat dong cua Ban de thi trong cong tac xay dung ngan hang cau hoi, de thi, hudng dan cham thi, dap an cham thi;
b) To chuc thue hien viec xay dung ngan hang cau hoi, de thi, hudng dan chim thi, dap an cham thi theo quy dinh;
c) Bao mat ngan hang cau hoi, de thi, hudng dan cham thi, dap an cham thi khi chua to chuc cham thi theo quy dinh bi mat nha nudrc do Mat.
3. Nhiem vu, quyen han va trach nhiem cua thanh vien Ban de thi: a) Tham gia xay dung ngan hang cau hoi, de thi, hudng din chlm thi, dap an
cham thi theo phan cong cua Truong ban de thi; b) Bao mat ngan hang cau hoi, de thi, hudng dan cham thi, dap an cham thi
khi chua to chuc chlm thi theo quy dinh bi mat nha nude do Mat. > \
4. Nhiem vu, quyen han va trach nhiem cua thanh vien kiem Thu ky Ban de thi: Ghi bien ban cac cuoc hop cua Ban de thi va thuc hien cac nhiem vu khac
theo phan cong cua Truong ban de thi; chiu trach nhiem trudc phap luat va trudc Truong ban de thi ve nhiem vu duoc phan cong.
^ \ 5. Tieu chuan cua ngudi duoc cu tham gia Ban de thi: a) Ngudi duoc cu tham gia Ban de thi la cong chuc, vien chuc cua co quan,
don vi co tham quyen to chuc tuyen dung cong chuc, vien chuc; co trinh dp chuyen mon, kinh nghiem cong tac trong nganh, ITnh vuc va phu hop vdi yeu ciu cua vi tri can tuyen;
\ r
b) Khong cu lam thanh vien Ban de thi doi vdi nhung ngudi co quan he la cha, me, anh, chi, em mot cua ben vo hoac chdng; vp hoac chdng; con de hoac con nuoi cua ngudi du thi hoac nhung ngudi dang trong thdi gian bi xem xet xu ly ky luat hoac dang thi hanh quyet dinh ky luat;
c) Ngudi dupe cu tham gia Ban de thi khong dupe tham gia Ban coi thi; Ban kiem tra, sat hach.
f y
6. Nguyen tac lam viec cua Ban de thi: a) Tung thanh vien Ban de thi phai chiu trach nhiem ca nhan trudc phap luat,
trudc Truong ban dh thi ve npi dung cua de thi, cau hoi thi, hudng din cham thi, dap an chlm thi theo chuc trach, nhiem vu dupe phan cong; chiu trach nhiem giu
bi mat npi dung cua de thi, cau hoi thi, hudng din chdm thi, dap an cbim thi; b) Cac thanh vien cua Ban dh thi lam viec dpc lap va true tiep vdi Truong ban
6
dh thi; nguai duac giao thuc hien nhiem vu nao chiu trach nhiem thuc hien nhiem vu do, khong dime tham gia vao cac nhiem vu khac cua Ban de thi, tru truemg hop dugc Truong ban phan cong.
7 > 9 7
7. Truemg hop co quan co tham quyen to chuc tuyen dung cong chu'c xem xet, ^ \ 7 X 7
quyet dinh viec hop dong voi co quan, to chuc, don vi dap ung du dieu kien de xay dung de thi, huemg dan cham thi,…