VEIKLOS - planai ir ataskaitos/Veiklos ataskaita_2013.pdfآ  Verslas 449 670 Iإ، viso 950 1 473 1 lentelؤ—

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VEIKLOS - planai ir ataskaitos/Veiklos ataskaita_2013.pdfآ  Verslas 449 670 Iإ، viso 950 1 473 1...

 • 1

  VEIKLOS ATASKAITA 2013

 • 2

  1. LVPA veiklos tikslai ir pobūdis ........................................................................................................................................................3 1.1. Istorijos faktai .................................................................................................................................................................................3

  1.2. Vizija, misija ir tikslai ..................................................................................................................................................................3

  1.3. Veikla ir funkcijos .........................................................................................................................................................................4

  1.4. LVPA valdymo struktūra .........................................................................................................................................................5

  1.5. 2007-2013 M. LVPA administruojamos programos ..........................................................................................6

  2. Paramos lėšų administravimo rezultatai ..................................................................................................................................7 2.1. Kvietimai teikti paraiškas .......................................................................................................................................................8

  2.2. Paraiškų priėmimas, vertinimas ir atranka ................................................................................................................8

  2.3. Sutarčių pasirašymas ir nutraukimas ...........................................................................................................................9

  2.4. Baigti projektai ............................................................................................................................................................................11

  2.5. ES struktūrinės paramos administravimas pagal sektorius......................................................................12

  2.5.1. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP) ..............................................................................12

  2.5.2. Verslas .............................................................................................................................................................................16

  2.5.3. Energetika .....................................................................................................................................................................22

  2.5.4. Turizmas .........................................................................................................................................................................25

  2.6. Projektų finansų valdymas.................................................................................................................................................28

  2.6.1. Mokėjimo prašymų vertinimas ir lėšų panaudojimo spartos užtikrinimas ....................29

  2.6.2. Vidutinis tarpinių mokėjimo prašymų tikrinimo laikas ..................................................................29

  2.7. Rizikos ir kokybės valdymo veikla ...............................................................................................................................30

  2.7.1. Pažeidimų tyrimai ....................................................................................................................................................30

  2.7.2. Kokybės vadybos sistemos diegimas .....................................................................................................31

  2.7.3. Korupcijos tikimybės tyrimas .........................................................................................................................31

  2.8. Įstaigos veiklos ekonominis ir socialinis poveikis ............................................................................................32

  3. Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas ........................................................................................................33 3.1. Seminarai pareiškėjams ir projektų vykdytojams .............................................................................................33

  3.2. ES struktūrinės paramos viešinimo renginiai .......................................................................................................35

  3.3. Turisto žinynas „Atrask Lietuvą“ ...................................................................................................................................35

  3.4. Kitos viešinimo priemonės.................................................................................................................................................36

  3.5. Bendravimas su žiniasklaida ............................................................................................................................................36

  3.6. Nuomonių tyrimai ir analizės ............................................................................................................................................36

  3.7. LVPA dalyvavimas viešuose renginiuose ir socialinėse akcijose .........................................................37

  4. LVPA vykdomos veiklos kaštai ir finansiniai rezultatai ...............................................................................................38 4.1. Finansinių metų veiklos rezultatas ...............................................................................................................................38

  4.2. Dalininko įnašas .........................................................................................................................................................................38

  4.3. Agentūros išmokos dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims ..................38

  4.4. LVPA gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais ir šių lėšų panaudojimas ............................39

  4.5. Perleistas (parduotas) ilgalaikis turtas ......................................................................................................................40

  4.6. ES struktūrinės ir kitos paramos sąnaudos ..........................................................................................................40

  5. LVPA personalas ....................................................................................................................................................................................41 5.1. LVPA darbuotojų skaičius ..................................................................................................................................................41

  5.2. Darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ............................................................................................43

  5.3. Valdymo išlaidos, vadovui išmokėtos sumos .....................................................................................................44

  5.4. Informacija apie vadovą.......................................................................................................................................................44

  6. Viešieji pirkimai ........................................................................................................................................................................................45 7. LVPA darbo taryba ................................................................................................................................................................................45 8. LVPA veikloje naudojamų informacinių sistemų plėtojimas ...................................................................................46 9. LVPA veiklos planai ir prognozės ...............................................................................................................................................47 Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2014 metų veiklos planas ........................................48

  TURINYS

 • 3

  1. LVPA VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

  1.1. ISTORIJOS FAKTAI

  2000 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministe-

  rija) įsteigė pelno nesiekiančią instituciją – viešąją įstaigą Ekonominės

  informacijos centrą.

  2003  m. ši įstaiga buvo pertvarkyta į įgyvendinančiąją instituciją

  Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – LVPA) Europos Sąjungos

  (toliau – ES) struktūrinių fondų paramai pagal 2004–2006 m. bendrąjį

  programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir nacionalinei paramai

  administruoti, o kartu ir PHARE 2002  m. Ekonominės ir socialinės

  sanglaudos programos projektui „Parama verslo plėtrai“ įgyvendinti.

  2007–2013  m. finansavimo laikotarpiu LVPA administravo 4 652,1

  mln. Lt. 2007–2013  m. ES struktūrinių fondų lėšų Lietuvos verslui,

  turizmui ir energetikai, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.

  Lyginant su 2004–2006 m. periodu, 2007–2013 m. LVPA administra-

  vo keturiskart didesnę ES struktūrinę paramą Lietuvai, todėl siekiant

  efektyviau valdyti procesus 2010  m. rudenį buvo pakeista įstaigos

  struktūra: suformuotas vientisas Projektų valdymo departamentas,

  susk