Vodic Za Poduzetnike (1)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  1/12

  www.privredahnk.gov.ba

  Bosnia & Herzegovina

  Federation of Bosnia & Herzegovina

  Herzegovina-Neretva Canton

  Ministry of Economy

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovako-neretvanski kanton/upanija

  Ministarstvo privrede/gospodarstva

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  2/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 2

  Poduzetnitvo je sposobnost poduzetnika, zasnovana naznanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz preuzimanje

  odreenog rizika, u svrhu postizanja odreenog cilja, prvenstveno

  stvaranja novog trita.

  Glavni cilj poduzetnitva je stvaranje novih vrijednosti

  pokretanjem i razvojem novih preduzea i predstavlja bitan faktorproizvodnje, tako da je teko zamisliti razvijeno drutvo bez ljudi

  koji vode i organizuju ekonomski ivot.

  Poduzetnitvo ukljuuje sve djelatnosti usmjerene na ulaganje i kombinaciju potrebnih

  resursa, irenje na nova trita, stvaranje novih proizvoda, novih potroaa, novih tehnologija

  i tehnolokih rjeenja. Poduzetnitvo je u neposrednoj vezi sa raspoloivim resursima, jer od

  raspoloivih resursa, ljudske kreativnosti i inovativnosti, zavisi nivo proizvodnje odreenih

  proizvoda i usluga, kao i nivo zadovoljenja ljudskih potreba.

  Moderna definicija poduzetnitva opisuje poduzetnitvo kao sposobnost kretanja i stvaranja

  vizije praktiki ni iz ega, kao ljudski kreativan in, kao primjenu energije za iniciranje i

  izgradnju preduzea ili organizacije.

  Prednosti poduzetnitva

  prilika za kreiranje vlastite sudbine - posjedovanje vlastitog preduzea omoguavapoduzetnicima nezavisnost

  prilika za razliitost - poduzetnici pokreu vlastito poslovanje, jer vide priliku zastvaranje razliitosti u stvarima vanim za njih

  prilika za postizanje svog punog potencijala - poduzetnicima njihov posao postajeinstrument za igru i samodokazivanje

  prilika za ubiranje visokih profita - premda novac nije primarna vodilja veinepoduzetnika, profit koji oni svojim poslovanjem mogu ostvariti, predstavlja vaan

  motivirajui faktor

  prilika za doprinos drutvu i priznanje za vlastite napore - vlasnici preduzea esto sumeu najuglednijim lanovima svoje zajednice i

  prilika za rad na onome to vole i to ih zabavlja - mnogo vlasnika malih preduzeauspjeh su ostvarili iz razloga jer rade ono to vole i to ih zanima.

  Definicija male privrede

  Slubena definicija male privrede i malog

  privrednog subjekta u FBIH je definisana Zakonom o

  poticaju razvoja male privrede. Malu privredu u FBIH ine

  subjekti male privrede, fizika i pravna lica, koja trajno

  obavljaju zakonom doputene djelatnosti radi ostvarivanja

  dobiti i dohotka na tritu, ukljuujui samozapoljavanje i

  porodine poslove povezane s obrtom i drugim

  djelatnostima, registrovani kod nadlenog organa, bez

  obzira na oblik organizovanja, i koji:

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  3/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 3

  su samostalni u poslovanju

  zapoljavaju prosjeno godinje manje od 250 lica i

  ostvaruju ukupni godinji promet do 40 miliona KM i/ili iji godinji bilansa stanja neprelazi 30 miliona KM.

  U teoriji, zakonodavstvu i privrednoj praksi udomaila se podjela preduzea na mala,srednja i velika. Osnovni kriteriji na osnovu kojih se mala i srednja preduzea klasificiraju i

  razgraniavaju od velikih su:

  godinji prosjek zaposlenih

  broj bilansi nakon odbitka gubitka i

  godinji prihod od prodaje.

  Prema veliini, u smislu Zakona o poticaju razvoja male privrede, razlikuju se mikro,

  mali i srednji subjekti male privrede, pri emu:

  mikro subjekti male privrede su fizika i pravna lica koja zapoljavaju prosjeno

  godinje manje od 10 lica i iji godinji promet i/ili godinji bilans stanja ne prelazi

  400 000,00 KM

  mali subjekti male privrede su fizika i pravna lica koja zapoljavaju prosjeno

  godinje manje od 50 lica i iji godinji promet i/ili godinji bilans stanja ne prelazi

  4.000 000,00 KM i

  srednji subjekti male privrede su fizika i pravna lica koja zapoljavaju prosjenogodinje manje od 250 lica, iji godinji promet ne prelazi 40.000 000,00 KM i/ili iji

  godinji bilans stanja ne prelazi 30.000 000,00 KM.

  Karakteristike malih preduzea

  Najznaajnije karakteristike malih preduzea su:

  mala preduzea zadovoljavaju onaj dio potranje za robama i uslugama koje velikapreduzea teko mogu podmiriti

  mala preduzea su mnogo fleksibilnija to im omoguava vrlo elastinu ponudu i

  prilagoavanje kretanjima potranje na tritu

  mala preduzea trae relativno univerzalni tip radnika i opreme koji mogu obavljati

  raznovrsne poslove u procesu proizvodnje mala preduzea pokazuju veu spremnost da staru tehnologiju zamijene novom, te tu

  zamjenu bre obavljaju

  mala preduzea pruaju ire mogunosti inovativnosti i bru primjenu novih znanja i

  poslovnih modela i

  ekonomska samostalnost i spremnost na snoenje rizika u poslovanju potiu malapreduzea da se elastino povezuju i umreavaju radi ostvarivanja uspjenijeg

  zajednikog poslovanja, ali i lakeg snoenja rizika.

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  4/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 4

  Prednosti i nedostaci malih preduzea

  Prednosti malih preduzea

  nezavisnost - pokretanje malog preduzeaomoguava gotovo u potpunosti autonomno

  djelovanje. Meutim, taj veliki stepen

  autonomnosti prati velika odgovornost za uspjeno

  poslovanje. Odgovornost za uspjeh po pravilu

  preuzima poduzetnik-osnivamalog preduzea

  trina prilagodljivost mala su preduzea, zarazliku od srednjih i velikih, u mogunosti brzo se

  prilagoditi trinim promjenama i novonastalim

  prilikama, te bez veih potresa mogu svoju

  djelatnost preorijentisati u skladu sa zahtjevima

  potroaa u pogledu kvalitete, koliine, dizajna isl.

  mogunost ostvarenja finansijskog uspjeha jedan od vanijih razloga osnivanja malog

  preduzea je mogunost ostvarenja bitno vee

  zarade u samostalnom poslu od one koju je

  poduzetnik mogao ostvariti kao zaposlenik u

  nekoj kompaniji

  sigurnost posla kad poduzetnik osnuje malo preduzee, sigurnost posla mu jeosigurana sve dok se pozitivno posluje. Prednost je i u tome to je vlasnik, odnosno

  poduzetnik, istodobno i menader koji sam odluuje kada e, koliko i do kada raditi

  porodino zapoljavanje jedna od prednosti je mogunost zapoljavanja lanovavlastite porodice. Prenoenje iskustva lanovima porodice omoguava stvaranje

  tradicije porodinog posla

  saradnja lanova porodice pozitivno djeluje na moral zaposlenika - jer vlada velikomeusobno razumijevanje i potovanje i

  izazov u vlasnika/poduzetnika snano je razvijena potreba za samoaktualizacijom,odnosno svijest o mogunosti ostvarenja velikog uspjeha, ali su svjesni i rizika pri

  izgradnji samostalne poslovne karijere. Uivaju u osjeaju samostalnog razvoja, te

  smatraju kako su sami odgovorni za uspjeh ili neuspjeh. Ta spoznaja prua im veliko

  stimulativno i psiholoko zadovoljstvo

  Nedostaci malih preduzea

  porast odgovornosti irok raspon odluivanja koji ima poduzetnik u malompreduzeu, u velikoj mjeri poveava odgovornost za poslovni uspjeh. Vlasnik

  poduzetnik esto istovremeno obavlja ulogu ulagaa, menadera, knjigovoe,

  prodavaa, marketinkog strunjaka i sl., pa je zbog toga sam potpuno odgovoran za

  svoj poslovni uspjeh

  mogunost propasti vlasnik poduzetnik donosi brojne manje ili vie djelotvorneodluke. Meutim, rizik propadanja je velik, jer poduzetnik raspolae oskudnim

  finansijskim i kapitalnim resursima, pa ima malu mogunost ublaavanja neuspjelih

  poslovnih poteza. Zbog toga, broj loih ili pogrenih poslovnih odluka treba svesti naminimum. Takoer, bez obzira na zalaganje i kvalitetno odluivanje poduzetnika,

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  5/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 5

  privredna recesija ili kriza mogu pogubno uticati na poslovanje malih preduzea.

  Poznato je kako je znatan broj bankrota prouzrokovan menaderskim neiskustvom i

  nestrunou

  podlonost fluktuacijama na tritu mala preduzea puno tee podnose sezonske ilidruge oscilacije u prodaji

  ovisnost o konkurenciji uprkos vrlo uspjenom poetku, uspjeh malog preduzeanaglo moe naruiti pojava konkurencije u okruenju

  finansijska slabost bez obzira na uspjeno upravljanje finansijskim sredstvima, malasu preduzea podlonija finansijskim krizama i nelikvidnosti. Zbog toga su, kako bi

  bre prikupila novac, prisiljena prodavati svoje proizvode i usluge po niim cijenama

  ili uzimati nepovoljne kredite na tritu, to vrlo esto rezultira propau malog

  preduzea, pa ak dovodi i do gubitka line imovine poduzetnika

  nedostatak znanja i strunosti mala preduzea, zbog svojih ogranienih finansijskihmogunosti, obino oskudijevaju kvalitetnim strunjacima specijaliziranim za

  pojedine poduzetnike funkcije. Takoer, mala su preduzea zbog finansijskih

  ogranienja prisiljena racionalizovati trokove dodatnog obrazovanja i treninga

  zaposlenih i

  nerazvijena pravna regulativa za poticanje poduzetnitva, vrlo je bitno kvalitetnozakonsko regulisanje pokretanja i poslovanja malih privrednih subjekata, jer od toga

  zavisi i mogunost kreditiranja, odnosno odreene finansijske pogodnosti koje su

  neophodne za malu privredu.

  Izbor oblika poslovanja

  Poduzetnici koji su na samom poetku u realizaciji svoje poduzetnike ideje, esto se

  susreu sa pitanjem koji oblik poslovanja da odaberu: obrt ili privredno drutvo. Prije konaneodluke potrebno je razmotriti pozitivne i negativne aspekte oba tipa.

  Obrt je samostalno i trajno obavljanje

  doputenih privrednih djelatnosti od strane fizikih lica,

  sa svrhom postizanja dohotka koji se ostvaruje

  proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga na

  tritu.

  Privredno drutvo je pravno lice koje

  samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje

  proizvoda i vrenja usluga na tritu, radi sticanja

  dobiti. Prema Zakonu o privrednim drutvima, drutvo moe biti organizovano u jednom od

  sljedeih oblika:

  drutvo s neogranienom solidarnom odgovornou (d.n.o.)

  komanditno drutvo (k.d.)

  dioniko drutvo (d.d.)

  drutvo s ogranienom odgovornou (d.o.o.)

  Najjednostavniji i najee koriteni oblik privrednog drutva za poduzetnike

  poetnike je drutvo s ogranienom odgovornou, pa e se u nastavku teksta o njemu i

  govoriti.

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  6/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 6

  Drutvo s ogranienom odgovornou je privredno drutvo u koje jedna ili vie

  pravnih ili fizikih osoba ulau osnivake uloge, s kojima uestvuju u unaprijed dogovorenom

  osnivakom kapitalu, sa svrhom postizanja dobiti.

  Osnivanje

  Za razliku od obrta, osnivanje d.o.o.-a je

  komplikovanije i zahtijeva vie dokumenata, vremena i

  novaca. Prednost d.o.o.-a je u tome to uslov za osnivanje

  d.o.o.-a nije struna sprema, niti bilo kakvi ispiti

  osposobljenosti, pa se za otvaranje d.o.o.-a esto odluuju

  osobe koje nemaju odgovarajuu strunu spremu za otvaranje

  obrta.

  Za registraciju d.o.o.- a potrebno je pripremiti: prijavuza upis u sudski registar, drutveni ugovor ili izjava o

  osnivanju drutva sa svim prilozima ovjerenim od strane javnog biljenika (statut drutva,

  kopija diplome direktora, izjava o nepostojanju obaveza prema bankama, kao i uvjerenje o

  nepostojanju poreske obaveze), popis lanova osnivaa (najee jedan), potvrdu finansijske

  institucije o ulozima uplaenim u novcu, popis osoba ovlatenih da vode poslove drutva,

  popis lanova nadzornog odbora ako ga drutvo ima, te ovisno o nainu osnivanja i drugi

  dokumenti.

  Osim prijave na registarskom sudu, uz plaanje sudske takse, podatke o upisu u sudski

  registar potrebno je objaviti u Slubenim novinama FBiH i dnevnim novinama. Takoe,

  potrebno je prijaviti osnivanje drutva poreznoj upravi kako bi se dobio porezni broj, zavodu

  za statistiku za dobivanje statistikog broja, penzijskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju,itd., pa je registraciju d.o.o.-a, u veini sluajeva, najbolje prepustiti avdokatskom uredu.

  Osnivaki ulog

  Osnivaki ulog je ulog koji unosi svaki od osnivaa. On ne moe biti manji od iznosa

  odreenog Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (100 KM) i mora biti izraen

  cijelim brojem koji je viekratnik broja sto. Zbir osnivakih uloga mora odgovarati iznosu

  osnivakog kapitala drutva. Prije upisa drutva u sudski registar, svaki osnivamora uplatiti

  najmanjeetvrtinu osniva

  kog uloga kojeg upla

  uje u novcu.

  Osnivaki ulog moe se unijeti i ulaganjem stvari i

  prava. Takav ulog (unoenjem u drutvo s ogranienom

  odgovornou stvari i prava), mora se u cjelini realizovati prije

  upisa drutva u sudski registar. Ako je vrijednost uloga u

  stvarima i u pravima, u vrijeme podnoenja prijave za upis

  drutva u sudski registar, manja od vrijednosti osnivakog

  uloga koji se time ulae, razlika do visine tako izraenog

  osnivakog uloga mora se uplatiti u novcu. Osnivaki ulozi

  moraju se uplatiti tako da drutvo s ogranienom

  odgovornou moe s njima slobodno raspolagati.

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  7/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 7

  Novani ulozi uplauju se na raun drutva kod finansijskih institucija u BiH. Ta

  institucija izdaje potvrdu o tome da e drutvo s ogranienom odgovornou moi slobodno

  raspolagati s uplaenim iznosom nakon to bude upisano u sudski registar.

  Porezni model

  Sva privredna drutva, pa tako i d.o.o., obveznici su poreza na dobit. Porez na dobit

  obraunava se po stopi od 30% na poreznu osnovicu. Porezna osnovica je, najjednostavnije

  reeno, razlika izmeu prihoda i rashoda.

  Obrtnici su obveznici poreza na dohodak, no ukoliko to ele, mogu postati i obveznici

  poreza na dobit. Ukoliko obrtnici imaju godinje primitke vee od 50 000 KM, zakon

  odreuje da moraju prei u sistem PDV-a. Dok je u sistemu poreza na dohodak, obrtnik ima

  mogunost paualnog plaanja poreza, dok je kod d.o.o.-a to nemogue.

  Voenje poslovnih knjiga

  Privredna drutva (d.o.o.) obavezna su voditi knjige po naelu dvojnog knjigovodstva,

  a to ukljuuje voenje sljedeih knjiga: Dnevnika, Glavne knjige i Pomone knjige (analitike

  evidencije). Za razliku od njih, obrti mogu voditi svoje knjige po naelu jednostavnog

  knjigovodstva, koje je mnogo jednostavnije i omoguava obrtnicima da samostalno vodeknjige, te pojednostavnjuje postupak.

  Jednostavno knjigovodstvo podrazumijeva voenje Knjige primitaka i izdataka,

  Evidencije o potraivanjima i obavezama (knjiga izdatih i primljenih rauna) i Popisa

  dugotrajne imovine. Pritom se knjienje poslovnih doga

  aja u d.o.o.-u vri prema naelufakture (rauna) dakle kada je raun izdan, a u obrtima prema naelu blagajne kada je

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  8/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 8

  raun naplaen. To donosi posebnu pogodnost obrtnicima, jer se u njihove primitke raunaju

  samo stvarno naplaeni rauni. Isto tako, tu je i razlika d.o.o.-a, to PDV moraju uplatiti pri

  izdavanju rauna, iako im raun nije uplaen u roku.

  Plaa osnivaa (vlasnika)

  Kod d.o.o., kao i svih ostalih privrednih drutava, cijela bruto plaa osnivaa tj.

  vlasnika priznaje se kao troak. No, kod obrtnika, samo doprinosi za penzijsko i zdravstveno

  osiguranje se priznaju kao trokovi.

  Osnovne razlike izmeu obrta i d.o.o.

  Obrt Privredno drutvo

  osnivaki kapital nema 2 000 KM

  trokovi osnivanja cca 250 KM cca 1 000 KMvrijeme ptrebno za

  otvaranje/osnivanje

  maksimalno 15 dana maksimalno 30-40 dana

  mjesto registracije nadleni ured dravne uprave u opini Opinski sud s privrednim

  odjeljenjem

  odgovornost imovinom obrta visinom osnivakog kapitala

  knjigovodstvo jednostavno knjigovodstvo dvojno knjigovodstvo

  lanstvo u komori kantonalne obrtnike komore

  (Obrtnika komora FBiH)

  Privredna komora FBiH

  djelatnosti sve doputene djelatnosti uz

  posjedovanje odgovarajue stru

  nespreme za vezane obrte

  sve doputene djelatnosti

  porezne stope 30 % 30 %

  zaposleni nema ogranienja nema ogranienja

  plaanje poreza na

  dodanu vrijednosti

  naplaeni raun izdani raun

  Postupak i trokovi registracije drutva

  Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja drutva sogranienom odgovornou (d.o.o.), potrebno je priloiti:

  linu kartu, putnu ispravu ili izvadak izodgovarajueg registra kojim se utvruje identitet

  osnivaa

  akt o osnivanju

  potvrda banke o izvrenoj uplati kapitala u novcu,odnosno dokaz o novanoj vrijednosti stvari i prava

  unijetih u drutvo

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  9/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 9

  odluka o imenovanju osobe ovlatene za zastupanje, ukoliko nije imenovano aktom o

  osnivanju

  ovjeren potpis osobe ovlatene za zastupanje

  uz prijavu za upis u registar osnivanja jednog lana d.o.o., potrebno je priloiti dokaz

  o sredstvima osiguranja za neuplaeni iznos novanog dijela osnivakog uloga,

  odnosno za vrijednost neunijetog nenovanog udjela.

  Osnivaki akt (akt o osnivanju-u sluaju jednog osnivaa) drutva s ogranienom

  odgovornou, obavezno sadri:

  ime i prezime i adresu prebivalita ili firmu i sjedite osnivaa

  firmu (puni i ako postoji skraeni naziv), sjedite i djelatnost drutva

  iznos osnovnog kapitala drutva, iznos uloga u novcu, opis i vrijednosti uloga ustvarima i pravima, broj i visina udjela lanova

  prava i obaveze lanova drutva

  postupak u sluaju kada neko od osniva

  a ne uplati svoj ulog do ugovorenog roka iline ispuni drugu obavezu

  nain izmirenja trokova osnivanja drutva

  imenovanje lica ovlatenih za voenje poslovanja i zastupanje drutva i prijavu za upisosnivanja drutva u registar drutava

  posljedice neuspjelog osnivanja

  posebnu odredbu ako se drutvo osniva na odreeno vrijeme.

  Postupci nakon registracije drutva

  Mjerodavni registarski sud, po donoenju, rjeenje o

  registraciji osnivanja, odnosno statusne promjene poslovnog

  subjekta, dostavit e:

  poreznom tijelu mjerodavnom prema sjeditu subjekta upisa

  (Upravi za indirektno oporezivanje)

  opini i kantonu mjerodavnom prema sjeditu subjektaupisa

  statistikom uredu i privrednoj komori

  zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje prema sjeditu

  subjekta upisa radi registracije carinskom tijelu mjerodavnom prema sjeditu subjekta upisa, ukoliko je subjekt upisa

  registrovan za vanjskotrgovinsko poslovanje

  mjerodavnim regulatornim tijelima, u skladu sa posebnim propisima koji utvruju

  uslove i izdaju dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje pojedinih djelatnosti, ako je

  subjekt upisa registrovan za takvu djelatnost.

  Prije poetka obavljanja djelatnosti, potrebno je pribaviti odluku nadlene opinske

  slube za privredu kojom se utvruje da firma udovoljava svim uslovima propisanim za

  obavljanje te djelatnosti. Obavljanje djelatnosti moe se zapoeti nakon to se ista odluka

  podnese nadlenom registarskom sudu, te se datum izdavanja prve fakture uzima kao datum

  poetka poslovanja. Takoe je neophodno otvoriti iro raun firme u bilo kojoj banci, uz

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  10/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 10

  predoenje dozvole za rad, statistikog broja i line karte, kao i izraditi peat firme kod

  ovlatenih peatorezaca, uz predoenje kopije rjeenja o registraciji subjekta.

  Prestanak drutva

  Drutvo prestaje gubitkom svojstva pravnog lica, odnosno danom upisa prestanka u

  registru drutava, nakon ega se provodi likvidacija.

  Drutvo prestaje u sluaju:

  isteka perioda za koje je osnovano

  spajanja, pripajanja i podjele

  okonanjem steajnog postupka ili odbijanjem zahtjeva za otvaranje steajnog

  postupka uslijed nedostatka imovine

  prestankom na osnovu odluke suda (u sluajevima kada due od dvije godine drutvo

  ne ostvaruje prihode ili odobrenja za obavljanje djelatnosti, odnosno kada vie nepostoje zakonom utvreni uslovi za daljnje postojanje drutva u obliku u kojem je

  upisano u registar drutava)

  odlukom skuptine drutva.

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  11/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 11

  - shematski prikaz postupka registracije poslovnog subjekta -

  Potvrdao nepostojanju

  poreskih obaveza

  Uplate(polaganje depozita)

  Preuzimanjeobrazaca

  Ime drutva(ugovor o osnivanju)

  1. KORAK

  DiplomaLina karta

  Izjava o nepostojanju

  obaveza prema banci

  Ovjeravanjedokumenata

  2. KORAK

  ObrasciOvjereni dokumenti

  Sudska taksaOglaavanje

  Upis u sudskiregistar

  3. KORAK

  Prijavau Zavod PIO/MIO

  Prijavau Poreznu upravu

  Prijava u Slubuza privredu opine

  Prijava u Upravu zaind. oporezivanje

  Otvaranjerauna

  Prijava u Zavodza statistiku FBiH

  Izradapeata

  4. KORAK

  POSTUPAK REGISTRACIJE OSNIVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA

 • 7/24/2019 Vodic Za Poduzetnike (1)

  12/12

  Vodiza poduzetnike

  Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK/_ 12

  Hercegovako-neretvanski kanton/upanijaMinistarstvo privrede/gospodarstva

  BiH Mostar, Brae Fejia bb tel./fax.: +387 36 550 680, 552 495

  centrala: +387 36 551 069 e-mail adresa: [email protected]