Vstop na nemški trg in poslovne priložnosti v Nemčiji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vstop na nemški trg in poslovne priložnosti v Nemčiji. PRAVNI OKVIRJI - u stanovitev podjetja v Nemčiji - o kvirni davčni vidiki - n apotitev delavcev v Nemčijo. 15. maj 2012. OBLIKE DRUŽB. Korporacije. Osebne družbe. GbR (družba civilnega prava). Društva. Kapitalske družbe. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vstop na nemški trg in poslovne priložnosti v Nemčiji

 • Vstop na nemki trg in poslovne prilonosti v NemijiPRAVNI OKVIRJI- ustanovitev podjetja v Nemiji- okvirni davni vidiki- napotitev delavcev v Nemijo

  15. maj 2012

 • Osebne drubeGbR (druba civilnega prava)OHG (osebna trgovinska druba)KG (komanditna druba)Stille Gesellschaft (tiha druba)Partnerschafts-gesellschaft (partnerstvo)EWIV (Evropsko gospodarsko interesno zdruenje)KorporacijeDrutva Kapitalske drubeZadrugee.V. (registrirano drutvo) Wirtschafts- verein (gospodarsko drutvo)Nicht rechtsfhiger Verein (drutvo brez pravne sposobnosti)AG (delnika druba)KGaA (komanditna delnika druba) GmbH (druba z omejeno odgovornostjo)eG (registrirana zadruga)GmbH & Co. KG (komanditna druba, kjer je neomejeno odgovorni drubenik d.o.o.)Ltd. (britanska, vendar tudi v Nemiji pogosta Private Company Limited by Shares )UG (haftungs- beschrnkt)(t.i. Mini-GmbH)SE (Evropska delnika druba)OBLIKE DRUB*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Postopek ustanovitve AG (1)Sprejem statuta v obliki notarskega zapisa, ki mora doloati:

  ustanovitelje (ena ali ve pravnih ali fizinih oseb);firmo, sede in dejavnost drube; viino osnovnega kapitala, ki mora biti najmanj 50.000 EUR;vplaani znesek osnovnega kapitala (najmanj denarnih vlokov in vsi stvarni vloki);nominalni znesek (najmanj 1 EUR, e ima druba delnice z nominalnim zneskom) ali tevilo delnic (e ima kosovne delnice);emisijski znesek (najmanji emisijski znesek ne sme biti manji od nominalnega oz. od pripadajoega zneska); e je ve razredov, tudi razred delnic (navadne ali prednostne delnice; druba ne sme imeti ve kot prednostnih delnic v osnovnem kapitalu);ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime;tevilo lanov uprave ali doloila, kako se to doloi;doloila o obliki objav drube (obvezno objavljanje v zveznem uradnem listu, poleg tega lahko statut doloa e druge medije).

  *PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Postopek ustanovitve AG (2)2. S sprejemom statuta in s prevzemom vseh delnic s strani ustanoviteljev je druba ustanovljena kot Vor-AG, ne pa e kot pravna oseba. Vor-AG ima delno pravno sposobnost pravice in obveznosti z vpisom v register avtomatsko preidejo na AG.3. Prijava drube za vpis v poslovni register s strani vseh ustanoviteljev, lanov uprave in lanov nadzornega sveta; vpis v poslovni register (Handelsregister), ki ga vodi okrajno sodie (Amtsgericht)Kdor v imenu Vor-AG sklepa pravne posle, akcesorno odgovarja za nastale obveznosti (41. l. (1) Zakona o delnicah - AktG).

  Zakonske rezerve: druba mora oblikovati zakonske rezerve v viini 5 % istega dobika, zmanjanega za znesek, ki je bil uporabljen za kritje morebitne prenesene izgube, dokler vsota zneska zakonskih rezerv in vezanih kapitalskih rezerv ne dosee 10 % ali v statutu doloenega vijega odstotka osnovnega kapitala drube.Kleine AG: poenostavljen postopek glede sklica in poteka skupine, notarske overovitve skupinskih sklepov pri delniki drubi, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje, ter uporabe bilannega dobika.*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Druba lahko izbere samo dvotirni sistem! Upravljanje delnike drube (AG)Organi delnike drube so:

  Uprava: - uprava lahko ima enega ali ve lanov;- za drube z ve kot 3 Mio. EUR osnovnega kapitala mora imeti vsaj 2 lana.

  Nadzorni svet: delovanje uprave nadzira nadzorni svet z najmanj 3 in z najve 21 lani; lane imenuje skupina delniarjev, e pa ima druba 500 ali ve zaposlenih tudi zaposleni, ki jih predstavlja delavski svet; posamezniki ne smejo biti lani ve kot 10 nadzornih svetov; se mora sestati najmanj 4-krat letno; v drubah, ki ne kotirajo na borzi pa najmanj 2-krat letno

  Skupina: se mora sestati najmanj 1-krat letno; vsak skupinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku; v drubah, ki ne kotirajo na borzi, zadoa zapisnik, ki ga podpie predsednik nadzornega sveta, razen pri pomembnih odloitvah, za katere je potrebna trietrtinska ali veja kapitalska veina.*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Postopek ustanovitve GmbH (1)Sklenitev drubene pogodbe v obliki notarskega zapisa s strani drubenikov (s sklenitvijo drubene pogodbe nastane t.i. Vor-GmbH).2. Imenovanje direktorjev (bodisi v drubeni pogodbi bodisi s sklepom drubenikov na skupini, ki poteka neposredno po notarski overovitvi).3. Odprtje bannega rauna za Vor-GmbH in vplailo osnovnih vlokov s strani drubenikov na raun drube; predloitev dokazila o vplailu notarju.4. Prijava drube za vpis v poslovni register s strani vseh poslovodij v notarsko overjeni obliki; prijavi je treba priloiti naslednje: drubeno pogodbo, legitimacijo poslovodij, seznam drubenikov.5. Registrsko sodie preveri listine, e izpolnjujejo pogoje za vpis.6. Vpis drube v poslovni register, ki ga vodi okrajno sodie in objava vpisa.*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Vor-GmbH (2)Vor-GmbH nastane s sklenitvijo drubene pogodbe v obliki notarskega zapisa. Imenovanje poslovodij z drubeno pogodbo ali s sklepom drubenikov.Vor-GmbH ima delno pravno sposobnost pravice in obveznosti avtomatsko preidejo na GmbH.Odprtje bannega rauna za Vor-GmbH (za vplailo osnovnih vlokov). Pravila o GmbH se uporabljajo, v kolikor le-ta ne predpostavljajo, da je druba e vpisana v poslovni register.Uporablja se firma, s katero bo pozneje poslovala GmbH, z dodatkom v ustanavljanju oz. in Grndung ali i.G.Kdor v imenu Vor-GmbH sklepa pravne posle, akcesorno odgovarja za nastale obveznosti (11. l. (2) Zakona o drubah z omejeno odgovornostjo - GmbHG).*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Ukrepi po vpisu drube v poslovni register (3)Z vpisom drube v poslovni register nastane GmbH (druba pridobi lastnost pravne osebe).Premoenje Vor-GmbH v okviru univerzalnega pravnega nasledstva preide na GmbH.Registracija pri obmonem davnem uradu (Gewerbesteueramt) in pri finannem uradu (Finanzamt) za izdajo davne tevilkeMorebitna registracija pri Zveznem centralnem uradu za davke (Bundeszentralamt fr Steuern) za izdajo ident. t. za DDV (UID). Obvestitev obmonega gospodarskega zdruenja (Gewerbeamt) o namenu poslovanja in pridobitev registracijskega potrdila (Gewerbeanmeldeschein). Za nekatere vrste podjetij so potrebna posebna potrdila.Prijava delavcev pri zdravstveni zavarovalnici. Nove drube se morajo pridruiti tudi obmonemu gospodarskemu zdruenju.Morebitna sklenitev potrebnih zavarovanj (odvisno od dejavnosti) *PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • GmbH (4) Ustanovitev

  Drubena pogodba v obliki notarskega zapisa / morebiten standardni formular notarja.Vpis v poslovni register / podpis seznama drubenikov.Osnovni kapital vsaj 25.000 EUR: - za vsak osnovni vloek mora biti vplaana vsaj nominalnega zneska; - vrednost vseh zagotovljenih vlokov pa mora znaati najmanj 12.500 EUR (v to vrednost se lahko vtejejo tudi stvarni vloki);- stvarne vloke je treba v celoti izroiti pred prijavo za vpis v register.- nominalni znesek vsakega poslovnega delea se mora glasiti na polne Evrske vrednosti; - drubenik lahko ob ustanovitvi drube prevzame tudi ve poslovnih deleev.Mini-GmbH: -manj kot 25.000 EUR, najmanj 1 EUR;- osnovni kapital mora biti v celoti vplaan, stvarni vloki niso dovoljeni;*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • GmbH (5) Organi drube Skupina: - za sprejem veine odloitev zadoa navadna veina oddanih glasov; vsak EUR osnovnega vloka daje drubeniku en glas. Skupina med drugim odloa o:- sprejetju letnega poroila in o uporabi bilannega dobika;- postavitvi in odpoklicu poslovodij ter o njihovi razrenici;- ukrepih za pregled in nadzor nad delom poslovodij;- postavitvi prokurista in poslovnega pooblaenca.Poslovodja:- druba ima enega ali ve poslovodij (tretje osebe ali drubeniki);e ima druba ve poslovodij, le-ti zastopajo drubo skupno, e ni v drubeni pogodbi drugae doloeno;- poslovodja mora upotevati navodila drubenikov;- e druba nima poslovodje, drubo zastopajo drubeniki.Nadzorni svet: - je lahko predviden v drubeni pogodbi;- obvezen v drubah z ve kot 500 zaposlenimi.*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Osnovni kapitalGmbHmanj kot 25.000,- 12.500,- / nominalnega zneska

  Najnije vplailo

  Drubena pogodba

  Individualna

  Notarski zapisje potreben

  Firma drube

  Mora vsebovati oznako Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrnkt) oz.UG (haftungsbeschrnkt)

  Rezervni sklad

  Ni potreben Je obvezen. Polni se s 25 % istega dobika letno, dokler vrednost sklada ne dosee 25.000 eur.UG (t.i. Mini-GmbH)25.000,- 1,- /celotni osnovni kapitalje potrebenStvarni vlokiso dovoljeni niso dovoljeniMora vsebovati oznako Gesellschaft mit beschrnkter Haftung oz. GmbHstandardni formular (Musterprotokoll)*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Ustanovitev GmbH in UG v poenostavljenem postopkuUstanovitev z uporabo standardnega formularja: notarski zapis je potreben pri obeh oblikah, vendar je le-ta v primeru UG ceneji; maksimalno 3 drubeniki; maksimalno 1 poslovodja;odstopanje od standardnega formularja ni dovoljeno.

  Standardni formular je hkrati tudi:

  drubena pogodba;sklep o imenovanju poslovodje;seznam drubenikov. *PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Vpis v poslovni register je hiter:Sodni preizkus registrskega sodia je omejen:

  predloitev dokazov o vplailu osnovnih vlokov samo v primeru resnega dvoma o vplailu osnovnega kapitala;

  sodni preizkus vrednosti stvarnih vlokov je omejen na vpraanje, ali obstaja precenjenost, ki ni zanemarljiva.*PETJA PIRC & ASSOCIATES

  PETJA PIRC & ASSOCIATES

 • Statutarni sede: v Nemiji. Sede uprave in operativno poslovanje: v Nemiji ali v tujini. Druba mora imeti poslovni naslov v