Whirlpool Awe 6515 18050 User Manual

 • View
  374

 • Download
  22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

User manual Whirpool AWE 6515

Text of Whirlpool Awe 6515 18050 User Manual

 • SPIS TRECI

  PRZED UYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY

  PIERWSZY CYKL PRANIA

  RODKI OSTRONOCI I OGLNE ZALECENIA

  OPIS PRALKI

  PRZYGOTOWANIE PRANIA

  DETERGENTY I DODATKI

  WYBR PROGRAMU

  CZYSZCZENIE FILTRA

  OPRNIANIE Z POZOSTAOCI WODY

  OBSUGA I KONSERWACJA

  INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

  SERWIS TECHNICZNY

  TRANSPORT I PRZESTAWIANIE

  INSTALOWANIE

  IFU_Alpha_electr_PL.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM

 • 5019 312 10348/AWhirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

  PL AWE 6515 TABELA PROGRAMW

  Uwaga: Praca urzdzenia jest sterowana czujnikami. Unika nadmiernie duych dawek detergentw.

  Program Etykiety Typ prania / Uwagi

  Maks. wkad

  kg

  Detergenty i dodatki Funkcje specjalne Maks. PrdkoWirowania

  obr/min

  Pranie wstpne

  Praniezasad-nicze

  rodek zmik-czajcy

  Wybie-lacz

  Poowawsadu

  Intensywnepukanie

  Zatrzy-manie

  pukania

  Bawena 95z praniem wstpnym

  Bardzo zabrudzona bielizna pocielowa, obrusy, bielizna, rczniki, koszule itd. baweniane i lniane. 5,0 Tak

  1) Tak 1000Materiay syntetyczne 60

  z praniem wstpnym Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawen. 2,0 Tak

  1) Tak 700 2)Delikatne 40

  z praniem wstpnym Mocno zabrudzone firanki i delikatne ubrania, sukienki, spdnice, koszule i bluzki. 1,5 Tak

  1) Tak 700 2)

  Bawena95 - 60 - 40

  rednio lub bardzo zabrudzona bielizna pocielowa, obrusy, bielizna, rczniki, koszule itd. baweniane i lniane. 5,0 Tak 1000

  Codziennie mieszane 40 Lekko do rednio zabrudzonych materiaw bawenianych i/lub syntetycznych. 3,0 Tak 1000

  Materiay syntetyczne 40

  Lekko do rednio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchw itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon). 2,0 Tak 700 2)

  Delikatne 40 Zasony i delikatne ubrania, sukienki, spdnice, koszule i bluzki. 1,5 Tak 700 2)

  Wena 40Tylko rzeczy weniane, oznaczone symbolem weny, ktre mona pra w pralce.Jeli zostanie wybrana opcja Zatrzymanie pukania, nie naley zbyt dugo pozostawia prania w wodzie.

  1,0 Tak 700 2)

  Pranie rczne 30Tkaniny jedwabne, lniane, weniane i z wiskozy przeznaczone do prania rcznego.Jeli zostanie wybrana opcja Zatrzymanie pukania, nie naley zbyt dugo pozostawia prania w wodzie. Bez wirowania.

  1,0 Tak 3)

  Pukanie + Delikatne wirowanie Program do krochmalenia lub zmikczania delikatnych tkanin. 2,0 700 2)

  Pukanie + wirowanie Program do krochmalenia lub zmikczania tkanin bawenianych lub lnianych. 5,0 1000Wirowanie Program do intensywnego odwirowania rzeczy bawenianych i lnianych przy maksymalnej prdkoci wirowania. 5,0 1000

  Wirowanie delikatne Program do agodnego odwirowania rzeczy delikatnych o ograniczonej prdkoci wirowania. 2,0 700 2)

  Odpompowanie Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposb przerwania programu po wstrzymaniu pukania.

  A. Przycisk Start

  - zapala si po uruchomieniu -

  B. Wskanik postpu programu

  C. Przycisk Wybr szybkoci wirowania

  D. Przycisk On/Off

  - nie zapala si po uruchomieniu (kropka na przycisku nie jest kontrolk) -

  1) Nie naley stosowa detergentw w pynie.2) W programie tym, dla ochrony ubra, szybko

  wirowania jest ograniczona do 700 obr./min.3) W programie tym, dla ochrony ubra, szybko

  wirowania jest ograniczona do zera.

  A D

  B

  C

 • Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

  5019 312 10348/A

  Cykl prania wstpnego wydua czas trwania programu o okoo 15 minut. Podane wartoci zuycia wody i energii byy pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z norm IEC 60 456. Dane odnonie zuycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mog si rni od danych w tabeli, w zalenoci od: cinienia i temperatury wody dopywajcej oraz wielkoci i rodzaju wsadu.Dane znajdujce si na Etykiecie energii odnosz si do programu Bawena 60C.* Aby obniy temperatur wody, pod koniec gwnego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim

  rozpocznie si wypompowywanie wody.

  1. Zaadowa pralk, zamkn drzwiczki bbna i sprawdzi, czy s prawidowo zablokowane.

  2. Doda detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczajc znaku MAX, zgodnie z poniszymi wskazwkami:

  Program z praniem wstpnym i zasadniczym

  Programy tylko z praniem zasadniczym, bez prania wstpnego

  rodki zmikczajce i pielgnujce do tkanin

  Wybielacz chlorkowy

  rodki do wywabiania plam

  rodki usuwajce kamie (w razie potrzeby)

  3. Nacisn przycisk On/Off. Miga kontrolka przycisku Start.

  4. Obrci pokrto programatora na dany program. Zapala si kontrolka standardowej prdkoci wirowania dla danego programu.

  Dane funkcje mona wybiera lub kasowa w dowolnym momencie w czasie trwania programu. Wybrana funkcja zostanie zrealizowana pod warunkiem, e nie zosta jeszcze zakoczony odpowiedni etap programu.

  Przycisk dla poowy wsadu

  Przycisk mona wykorzysta w przypadku prania maych iloci lekko zabrudzonego prania.

  Zmniejszenie zuycia wody, szczeglnie podczas pukania.

  Przycisk Intensywne pukanie

  Zwiksza si ilo wody, aby zapewni intensywniejsze pukanie.

  Opcja ta jest szczeglnie przydatna na obszarach o mikkiej wodzie, do prania bielizny niemowlcej i ubra osb z alergiami skry.

  DANE ODNONIE ZUYCIA ENERGII I WODY

  ProgramPokrto

  temperatury(C)

  Wsad

  (kg)

  Woda

  (l)

  Energia

  (kWh)

  Przybl. czas trwaniaprogramu

  (godz. : min.)Baweniane 95 5,0 63* 1,80 2:05Baweniane 60 5,0 52 0,95 2:05Baweniane 40 5,0 52 0,60 2:05

  Codziennie mieszane 40 3,0 49 0,48 1:00Materiay syntetyczne 60 2,0 56 0,80 1:30Materiay syntetyczne 40 2,0 56 0,40 1:20

  Delikatne 40 1,5 60 0,55 0:45Weniane 40 1,0 60 0,50 0:40

  Pranie rczne 30 1,0 60 0.30 0:50

  PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBRA DANE FUNKCJE

  Przycisk Zatrzymanie pukania

  Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego pukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknicie gniecenia i odbarwiania tkanin.

  Opcja ta jest szczeglnie zalecana dla prania w programach Materiay Syntetyczne , Delikatne oraz Codziennie mieszane .

  Funkcja ta jest uyteczna, jeli chcemy opni wirowanie lub tylko odpompowa wod (bez wirowania).

  Kontrolka przycisku Start zaczyna miga w momencie zatrzymania pralki w wyniku zadziaania funkcji Zatrzymanie pukania.

  Urzdzenie w funkcji Zatrzymanie pukania:

  Nacisn przycisk Zatrzymanie pukania lub migajcy przycisk Start:

  Program automatycznie zakoczy program wybranym cyklem wirowania.

  Jeeli nie chcemy wirowa bielizny, naley przekrci pokrto programatora na Spust wody i ponownie nacisn przycisk Start.

  Przycisk Wybr szybkoci wirowania Kady program ma automatycznie

  przewidzian maksymaln szybko wirowania.

  Nacisn przycisk, aby ustawi inn szybko wirowania.

  Po wybraniu prdkoci 0 kasowany jest ostatni program wirowania, a program koczy si spustem wody.

  Sprawdzi, czy pralka jest wczona.

  Odkrci zawr i nacisn przycisk Start. Przestanie miga kontrolka Start i zapali si wiatem cigym.

  Uwaga: Jeeli nastpi przerwa w dostawie prdu lub urzdzenie zostanie wyczone podczas cyklu, program rozpocznie si od miejsca, w ktrym nastpia przerwa.

  Zapali si kontrolka End (Koniec) na wskaniku postpu programu.

  1. Nacisn przycisk On/Off, aby wyczy pralk.

  2. Zakrci kurek.

  3. Odczeka, a pokrywa zostanie odblokowana (okoo 1 minuty).

  4. Otworzy pokryw, drzwiczki bbna i wyadowa pralk. Pozostawi pokryw na pewien czas otwart tak, aby wntrze urzdzenia wyscho.

  1. Wyczy pralk naciskajc przycisk On/Off.

  2. Ustawi pokrto programatora na nowym programie.

  3. Ponownie wczy pralk naciskajc On/Off. Zacznie miga przycisk Start. Jeli to konieczne, wybra dodatkowe funkcje i prdko wirowania

  4. Uruchomi program naciskajc przycisk Start.

  Jeli, z jakiegokolwiek powodu, chcemy przerwa pranie na pewien czas i kontynuowa je pniej:

  1. Nacisn przycisk On/Off.2. Po upyniciu danej przerwy naley

  jeszcze raz nacisn przycisk On/Off.

  1. Wyczy pralk naciskajc przycisk On/Off.

  2. Ustawi pokrto programatora na Spust wody .

  3. Wczy pralk naciskajc On/Off. Zacznie miga kontrolka Start .

  4. Nacisn przycisk Start, aby rozpocz program Spust wody .

  URUCHAMIANIE PROGRAMU

  KONIEC CYKLU PRANIA

  ZMIANA PROGRAMU PODCZAS TRWANIA CYKLU

  PAUZA/PRZERWANIE PROGRAMU

  ANULOWANIE PROGRAMU

 • PL 2

  PRZED UYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY1.Rozpakowanie i sprawdzeniea. Rozci i zdj foli termokurczliw.b.Zdj grn oson i zabezpieczenia rogw.c. Wyj doln oson po przechyleniu i obrceniu

  pralki na jej tylnym, dolnym naroniku.d.Otworzy pokryw, lekko naciskajc podczas

  podnoszenia za uchwyt. Wyj poduszk z polistyrenu (w zalenoci od modelu).

  e.Zdj niebieska foli ochronn z panelu (zalenie od modelu).

  Po rozpakowaniu naley si upewni, czy pralka nie jest uszkodzona. W przypadku wtpliwoci nie uywa urzdzenia. Naley skontaktowa si z serwisem technicznym lub sprzedawc.

  Opakowanie (worki plastikowe, kawaki polistyrenu itd.) naley trzyma z dala od dostpu dzieci; stanowi one potencjalne zagroenie.

  2.Zdj klamr transportow Pralka jest zabezpieczona rubami

  transportowymi i klamr, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Przed przystpieniem do uytkowania pralki naley usun klamr transportow (zobacz Instalowanie /Usuwanie klamry transportowej).

  3.Instalowanie pralki Ustawi pralk na rwnej i stabilnej powierzchni. Wyregulowa nki, aby si upewni, e

  pralka jest stabilna i wypoziomowana (patrz Inst