Wyk.ad 12 Aminy pdf - wanda_ .anilina NH2 CH3 o-toluidyna NH2 CH3. 9 NH2 CH3 CH3 NH CH2NH2 m-toluidyna

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wyk.ad 12 Aminy pdf - wanda_ .anilina NH2 CH3 o-toluidyna NH2 CH3. 9 NH2 CH3 CH3 NH CH2NH2...

 • 1

  Aminy

  Aminy 10 RNH2Aminy 20 R2NHAminy 30 R3N

  Czwartorzdowa sl amoniowa:XN

  RR

  RR

  NCH3

  CH3CH3

  CH3 CCH3

  CH3NH2CH3 C

  CH3

  CH3OH

  alkohol 3o amina 1o amina 3o

 • 2

  Aminy alifatyczne ( wszystkie podstawniki wglowe na atomie azotu maj charakter alifatyczny)

  Aminy aromatyczne przynajmniej jeden z podstawnikw bezporednio zwizany z azotem jest aromatyczny

  NC2H5

  C3H7

  NC2H5

  NC2H5

  C3H7

 • 3

  Nazewnictwo:Aminy pierwszorzdowe (RNH2 ) mona zgodnie z

  nazewnictwem IUPAC, nazywa na kilka sposobw, w zalenoci od ich struktury.

  1. Przyrostek amina doczany jest do nazwy podstawnikaalkilowego

  CCH3

  CH3 NH2CH3

  NH2

  tert - butyloamina cykloheksyloamina

 • 4

  2. Przyrostek amina mona doczy do nazwy zwizku macierzystego, wstawiajc midzy obydwa czony liter o

  CH3CH3

  NH2

  H2NCH2CH2CH2CH2NH2

  4,4-dimetylocykloheksanoamina

  1,4-butanodiamina

 • 5

  Symetryczne aminy drugo-(R2NH) i trzeciorzdowe (R3N) nosz nazwy utworzone przez dodanie przedrostka di- lub tri-do grupy alkilowej:

  NH

  difenyloamina

  NCH3CH3

  CH3

  trimetyloamina

 • 6

  Podstawione niesymetrycznie drugo- (RRNH) i trzeciorzdowe aminy (RRRN) s okrelane jako N-podstawione aminy

  pierwszorzdowe.Jako nazw macierzyst wybiera si nazw najwikszej grupy

  alkilowej

  NCH3

  CH2CH3CH3 N,N-dimetyloetyloamina

  NCH3CH2CH3

  N-etylo-N-metylocykloheksyloamina

 • 7

  Aminy o wicej ni jednej grupie funkcyjnej nosz nazwtraktujc grup NH2 jako podstawnik aminowy przy

  zwizku macierzystym np.:

  HOCH2CH2NH2 2-aminoetanol

  CH3CH2CHCOOHNH2

  CH3CHCH2CCH3NH2 O

  kwas 2-aminobutanowy

  4-amino-2-pentanon

 • 8

  Dopuszczone nazwy zwyczajowe:

  NH2

  anilina

  NH2CH3

  o-toluidyna

  NH2

  CH3

 • 9

  NH2

  CH3

  NHCH3

  CH2NH2

  m-toluidyna amina aromatyczna 1o

  N-metyloanilina amina aromatyczna 2o

  benzyloamina amina alifatyczna 1o

 • 10

  Wano grup funkcyjnych w nazewnictwie:

  kwasy > bezwodniki > estry > halogenki acyli > amidy > nitryle >aldehydy > ketony > alkohole > fenole >

  aminy > etery >> alkeny > alkiny > halogenki, alkile

 • 11

  Aminy heterocykliczne

  N

  NH

  NH

  imidazolchinolinapirolpirydyna

  NN

  NH

  N

  NNH

  NH

  indol pirymidyna pirolidyna piperydyna

  N

  N N

  NH

  puryna

 • 12

  Waciwoci fizyczne amin:

  Aminy o < C5 podobnie jak alkohole s rozpuszczalne w H2O

  Aminy 10 i 20 tworz wizania wodorowe i s silne zasocjowane.W efekcie aminy wykazuj wysze temperatury wrzenia nialkany o podobnej masie czsteczkowej.

 • 13

  Aminy niskoczsteczkowe wykazuj wyrniajc ich wo zapach niewieych ryb.

  Putrescyna (1,4-butanodiamina) jedna z ptoamin (jady trupie), zawdzicza sw nazw procesom gnicia podczas, ktrych siwydziela ( ac, putrescere gni)

  Kadaweryna (1,5-pentanodiamina) jedna z ptoaminamina biogenna bdca produktem dekarboksylacji lizyny, NH2-(CH2)4-CH(COOH)-NH2 (lizyna) NH2-(CH2)5-NH2 + CO2Ma silny nieprzyjemny zapach rozkadajcych si zwok i jest szkodliwa dla zdrowia (uszkadza ukad krenia) (ac. cadaver - trup, zwoki) .

 • 14

  Zasadowo Amin

  slkwas amina(zasada Lewisa)

  A+N HH A+N

  Aminy s bardziej zasadowe ni alkohole, etery i woda.

 • 15

  Zasadowo amin:

  R2NH > RNH2 > NH3 >> aminy aromatyczne

  Zasadowo Amin

  RNH2 H2O RNH3 OH+ +

  K=[RNH2] [H2O]

  ]]RNH3[ OH[ Kb = K[H2O] = [RNH2]]RNH3[ OH[ ]

  ArNR2 > ArNHR > ArNH2 > Ar2NH > Ar3N

 • 16

  Zasadowo amin aromatycznych

  NH2

  Y

  Podstawniki oddajce elektrony, takie jak CH3, -NH2, -CH3, ktre zwikszaj reaktywnopiercienia wobec substytucji elektrofilowejzwikszaj rwnie zasadowo aryloaminy.

  NH2

  Y

  Podstwaniki wycigajce elektrony, takie jak Cl, -NO2, -CN, ktre zmniejszaj reaktywnopiercienia wobec substytucji elektrofilowej, zmniejszaj rwnie zasadowo aryloaminy.

 • 17

  R2NHNaOH

  R2NH2 X+ XRRNH2

  Otrzymywanie amin

  Reakcje SN2 halogenkw alkilu z amoniakiem otrzymuje si mieszanin produktw.

  NH3 R X+ RNH3 XNaOH

  RNH2

  R2NH R X+ R3NH XNaOH

  R3N

  R4N X+ XRR3N

 • 18

  Otrzymywanie amin

  Reakcja redukcji zwizkw zawierajcych azot:

  RCN1. LiAlH4

  2. H2ORCH2NH2

  R CONH2

  RCH2NH22. H2O

  1. LiAlH4

  C3H7NO2Fe , HCl

  C3H7NH2

  NOH Na / C2H5OH NH2

 • 19

  Otrzymywanie amin

  Reakcja aminowania redukcyjnego ketonw i aldehydw: w reakcji tej mog by stosowane amoniak, aminy 1o i 2o (N-H)

  dajc odpowiednio: aminy 1o, 2o i 3o.

  R C R'O

  R CNH2

  R'HH2 / kat

  NH3

  R CNHR"

  R'HH2 / kat

  R"NH2

  R CNR"2

  R'HH2 / kat

  R"2NH

  amina 1o

  amina 2o

  amina 3o

 • 20

  Otrzymywanie amin

  Otrzymywanie amin aromatycznych: redukcja nitrobenzenw

  x

  NO2 NH21. Fe , HCl

  2. NaOH

  Przegrupowanie Hofmanna:

  RNH2NaOH

  Br2R CONH2

 • 21

  Reakcje amin

  1. Reakcja alkilowania (synteza amin) :

  2. Reakcja acylowania

  NH2CH3COClpirydyna

  NH C CH3O

  acetanilid

  RNH2 CO

  NHRR'pirydyna

  CO

  ClR'

  R' RR'NHNaOHRR'NH2 X+ XRNH2

 • 22

  H O N O + H H O N OH

  H2O + N=O

  3. Reakcje z kwasem azotowym ( III )

  NaNO2 + HCl H O N O + NaCl

  Nietrway kation nitrozoniowy ma waciwoci elektrofilowei przycza si do aminy.

  Wynik reakcji zaley od rzdowoci aminy, jej struktury ( czy jest to amina alifatyczna czy aromatyczna),

  oraz od warunkw prowadzenia reakcji.

 • 23

  Aminy 1o

  kation diazoniowyz anionem kwasu tworzy sl

  R NH2 N ON O+R NH2

  R N N- H2O

  N-nitrozoamina

 • 24

  Aminy alifatyczne 1o

  Powstajca sl diazoniowa RN2+ X- jest nietrwaa w warunkach reakcji < 5o C

  W wyniku rozpadu soli diazoniowej powstaje karbokation,ktry moe ulec przegrupowaniu, reakcji eliminacji

  lub podstawienia obecnymi w rodowisku reakcji nukleofilami : wod lub anionem kwasu.

  Powstaje mieszanina produktw, wydziela si N2.

  R- N2R N N

 • 25

  Aminy aromatyczne 1o

  sl diazoniowa trwaa w warunkach reakcji t< 5oC

  HSO4N2t < 5 oCH2SO4 ,

  NaNO2NH2

  N2t < 5 oCNaNO2NH2 HX

  X

  N2 HSO4 Nu+ Nu

 • 26

  XN2

  Nu+ NuN2 X

  CuCl Cl

  CuBr Br

  CNCuCN

  CN

  reakcjeSandmeyera

 • 27

  XN2

  KI I

  H , tH2O OH

  HBF4 F

  H3PO2 H

 • 28

  Reakcja sprzgania diazoniowego

  N2 + Y N N Y

  Y = OH lub NR2

  Sole diazoniowe aromatyczne ulegaj reakcji sprzgania z zaktywowanymi piercieniami aromatycznymi ( SEAr ),

  dajc barwne azozwizki , Ar-N=N-Ar

 • 29

  CHROMOFOR , grupa chromoforowa, ukad chromoforowyGrupa atomw w czsteczce zwizku organicznego absorbujca promieniowanie w zakresie wiata widzialnego (powodujca zabarwienie zwizku) i nadfioletu.Zawiera wizanie wielokrotne lub kilka wiza w ukadzie sprzonym.Typowymi chromoforami wystpujcymi w barwnikach sukady chinoidowe (chinony) , grupa azowa -N=N- , nitrozowa N=O , nitrowa NO2 , karbonylowa C=O.

  Grupa auksochromowa podstawnik, ktry wzbogacajc ukad w dodatkowe pary elektronw powoduje przesunicie pasma absorpcji w kierunku duszych fal (efekt batochromowy)(np.: -OH , -NH2 , -NR2 , -OCH3 , -NHCOCH3 , -Br , -Cl)

 • 30

  NaO3S N N N(CH3)2

  oran metylowy

  NNH2

  SO3H

  N N NNH2

  SO3H

  czerwie Kongo

 • 31

  N N

  H2N

  NH2

  chryzoidynapomaraczowy barwnik

  do papieru i skry

  NaO3S N N NN

  HO

  NaO2C

  SO3Na E 102Tartrazynaty barwnik

  napoje w proszku, esencje owocowe,

  mid sztuczny, musztarda

  Tartrazyna jest czynnikiem uwalniajcym histamin, dlatego po jej spoyciu astmatycy mog odczuwa wzmoone objawy choroby ( grozi rwnieporonieniem). U dzieci, w poczeniu z benzoesanami(E210215) moe powodowa trudnoci w nauce, a nawet wystpienie syndromu ADHD.

 • 32

  NaO3S N N

  HO

  SO3Na

  E 110cie pomaraczowa FCF

  (Sunset Yellow FCF)prawdopodobnie kancerogennamarmolady, ele, guma do ucia, powoki tabletek

  N N

  OH

  O3S

  CH3

  O

  SO3

  CH3

  E 129Czerwie Allura AC

  (Allura Red AC)jest kancerogenna

  Pomimo e Unia Europejska dopuszcza jej uycie jako barwnika spoywczego,

  w Danii, Belgii, Szwajcarii, Francji i Szwecji jej stosowanie jest zakazane.

 • 33

  NaNO2HCl

  N N ON H

  Aminy 2o alifatyczne i aromatyczne w reakcji z kwasem azotowym (III) tworz stosunkowo trwae N-nitrozoaminy.

  Aminy 3o alifatyczne nie reaguj na zimno z kwasem azotowym (III)- aromatyczne daj p-nitrozoaminy

  NR2 HClNaNO2 NR2NO

  p-nitrozoamina

 • 34

  Alkaloidy

  Alkaloidy (arabskie: alkali - pota i greckie: eidos - posta czyli"przyjmujcy posta zasady") to zwizki pochodzenia rolinnego, zawierajce ukady heterocykliczne z co najmniej jednym zasadowym atomem azotu w piercieniu. Ich biosynteza oparta jest o aminokwasy. Alkaloidy wykazuj zwykle silne dziaanie fizjologiczne.

 • 35

  Alkaloidy

  Nchinolina

  Jest najstarszym lekiem przeciwarytmicznym

  Lek przeciwmalaryczny

  Oba te alkaloidy s w st

Recommended

View more >